Goudsche Courant, vrijdag 12 oktober 1906

abtand te doen Tan i n regeeringirechten in Bmuwjik wanneer er geen bezwaren mochten beetaan tegen de aanvaarding der regcering door z n jongnton loon on aan hem en zijn oadaten zoon weder het recht van opvolging zon komen by het oltaterven van de linie van zijn jnngiten zoon De Keizer en de Itykskanaelier gaven een weigerend antwoord daar in den beataanden rechtatoettand door bet ichrüven van den hertog nitt wat gewijzigd Zondag hield de Rnuiiehe Partij van 17 30 October te Moiikon eene vergadering waarin bot voorloopige programma word opgesteld dat aan de Algemoeno Conventie zal worden aangeboden wanneer die binnenkort te Moekon eamen komt Het programma ia zeer vaag het hoopt waarachijn Ijk de verBchillende klippen te omzeilen Het tracht niet alleen Htolypin en diens gonvernement te vriend te honden maar evenee a de liberale party Over de Con ititationeelDemocraten zifn enkele Üctobritten echter niet te ipreken ZiJ verklaren dat die partij niet constiintioncol handelde en door haar daden de revelatie gontcnnd boeit Doch vele Octobriiiten verklaarden zich togen deze niting over d vOoat Dem zoodat de conventie die waarschijnlijk zal verwerpen ol veel verzachten Het voorloopig programma ontkent dat de Octobritten zich op eenige wyze verbonden hebben de regeering van fcitoiypln bij te staan maar tevens verklaart het dat de partij geenszins haar goedkenring kan hechten aan de aanvallen van de radicale partijen op de regeering op een oogenblik dat er geen nitzloht Is de tegenwoordige regeering door een minder bnreaacratlsche te vervangen De partij verklaart daarom dnt ij de rogeering in geen enkel opzicht wil tegenwerken en haar een kans wil geven do beloofde verbeteringen in te voeren Over do baiteogewone krijgsraden regt het programma niet veel Wel verklaart het zich niet geheel ten gunste van deze maatregel maar het zegt tevens dat iict naar de meaning der Octobritten niet aangaat van de instelliug van deze krygsraden gebrnik te maken om de regeering te bestrydeo by de aanstaiinde verkiezingen Vorgpreide Ueriehten DUITSOULAHD Onder den naam Hannorerscbodemokratische vereoniging is te Hancovor oen nienwo Weiteoparty gevormd Uit Hannover en omttrolion traden reeds 200U personen tot de nionwe veroeniging toe Hat openbaar ministerie in Posen heeft tegen verschillende Pooitche bladen in stad en provincie Posen een aanklacht ingediend wegens het opnemen van artikelen over den aehMlboyeol Een aantal ilormachtig verloopen prolcstvergaderingen van Polen tegen bet geven van godsdieustonderwus op de Bohulan in het Dnitscfa is door de politie ontbonden lo een reeks gevechten in Zuidwest Afrika tegen de Hottentottan syn aan Dnitsohe zyde 18 man geviUen en U gewond Italix Hat gerucht gaat dat de pans den president van de republiek Ecnador wil excommnniceeren die weigort toestemming te geven tot het laten bezetten van de vacante blsschopsietels en voornemena Is de geeitelyke orden uit te wyien Buauao Te Ptlerhol zUn verschillende perionen in hechtenis genomen oa een student de zoon van een bedlende uit het kaiaeriyk paleii Het landhuis van den minister van Justitie Btjeglowito in het gouvernement Mohiiew is door boeren verwoest Versehillende lemstwo s hebben oproepen tot de bevolking gericht om deze aan te manen do boInstiDg te botalon Do gouvornear van Orel heelt oon proclamatie in dcniellden geelt uitgevaardigd en daarbb de onwlUigen met itrajien bedreigd Arsna De correipondent van de Morning Post te Rome meldt dat Ilalifl on Kngeland een overeenkomtt hebben aangegaan tor zake van den Unathankolpen ongo ataat Do rapporten van de Iluliaansche consols moeten nameiyk aliosbohalvo gunstige gotoigenissen afleggen over de methode van beschaving door de regeoring van dien staat in toepailing gebracht Na Nieuwjaar zuilen ook geen Itaiiaaniche olflcieren b den staat in dienst mogen lyn Qiitoren zjjn de inboorlingen die veroordeeld waren wegens moord op den inspecteur Hunt in Natal ter dood gebracht 1 Amibiiu Mau bat bMt nUn U wtrkw ru Panamakanaal vardar worden nitbeiteed waarby echter de genomen beelhulng ter zake van den Chineezenarbeid biyft gehandhaafd BINNENLAND 8TATEN G ENEU A AL T W K K U B M hê m H Vergadering van Donderdag 10 Oct Indisch Regeeringereglement Aan de orde was de bohandeling van wetsvoorstellen tot wyziging van eenige artikelen 75 en 109 van het Indiich Regoeringsreglement regeling van den rechtstoestand van de inlandsche cbrlitenen De algomeene boschonwingen werden geopend door deirbeer de Waal Halefyt die het sloisei dor Rogeering aanpassing by het gewoonterecht der verschillende stammen goedkenrde evenals de heer van Deventer De groote verdienste van de wetsvoorstellen acht ipr dal zy sich niet beperken tot regnilog van don rechtstoestand aitsluitend der inlandsche rhristenen en deze meor rechtszekerheid zullen verschaffen maar zich uitstrekken lot da verschillende volksgroepen Spr betoogt voorts de wenicheiykheid om te komen tot een uniform recht De heer van Kol meent dat onder voorwendsel de politie van de inlandsche christenen te regelen hier onder bewering van te itreven naar éénheid van recht het Europeesche recht wordt toegepast op alle inboorlingen wat spr een ramp noemt omdat bet een aanslag beteekent op het bezit van den inlander Het streven naar énheid van recht acht tpr voor Indië onbereikbaar on voor xoover bereikbaar noodlottig voor millioenen van inlanders Spreker wraakte de geringschatting van den adat en wenschte het bestaande recht onveranderd De heer van Doorn betoogde dat het Regeeringsvoorstcl tot toepassing van het Ëuropeosch recht op den Inlander op hem als leek een verbysterenden indruk heeft gemaakt omdat hy het niet rnw ingrypen in de beslaande toestanden van den inlander juist altyd als een der hoeksteenen van ons koloniaal beleid beeft beschouwd Bovendien zag spreker de noodzakeiykheid van verandering niet in Spreker wees er o a ook op dat de vorige Oouverneurgeneraal aanneming van het wetsontwerp heeft ontraden en noemde ook het itilzwygen van den togenwoordigen Üourernonr geoeraal teokenend Morgen U uur voortzetting Men meld om nit Lelden De Roomsch Katholieke klesvereeniging te Leiden besloot gisteravond de candidataui van dr J Th de Visser over te nemen en krachtig te stennen Vrydagavond vergadert de Vrytinnige kieiveroeniging voor een deflnitieve candidaatstelling Het tal er wel loopen tniicheu de boeren H Paul en mr H Smissaert Wordt de eerste gesteld dan vermoedt oen dat de vryzinnig democraten deten candidaat znllen overnemen De Vryzinnig democratische kieavereeoiging komt Vrydagavond ook byeen om daarover te beslissen N R Ct Gemenifde Berichten Man meldt git Hilligom dd 9 dezer Dezen middag werd op den Leidschen itraatweg eren bniten Hillegom een liondankar door een automobiel aangereden De belde Jongens die op de kar zaten waren er algesprongen om bat voertuig naar den kant vnn den weg te trekken Ongelukkig werd echter het eene wiel van de kar gegrepen waardoor beide knapen een geweldigen schok tegen de borat kregen De auto stopte onmiddeliyk en bracht de jongens naar dokter Hanrath De toeitand van een banner is teer zorgwekkend Hy ii dadeiyk naar het ziekenhuis te Leiden overgebraoht Men ichrytt De 63 Jarige metselaar v T B uit Dieren ia van het dak der pastorie te Spankeren gevallen Ka eenigen tyd bownstoloos te zyn geweest klaagde by over hevige pynen in rug en nok Ëon gonoesheer verklaarde dat hy vier ribben had gebroken Men sehrytt Het biykt dat de te Heerenveen gearresteerde V P die ook als zaakwaamaaer tangeerde meer dingen heelt uitgehaald die A Iet in orde lyn Zoo ion hy voor iemand die geld te vorderen had dit incasseeren By kreeg 1 40 voorschot om naar Duitschland Ie gaan ten einde een onderzoek in te Hellen Het biykt nu dat hy daar niet geweeat is Later liet hy niets meer van lieh hooraa en da eli nt is zyn I 40 kwgt Uit Den Haag wordt gemeld Maandagavond jl il een trein van de Slaatsspoor ongeveer 11 nnr binnenkomende op korten stttand van het station ongeveer Ier hoogte van den overweg bg de Schenk gederailleerd Zoowel de locoDotiel als alle drie de waggons waarait de trein bestond sprongen door een onbekend gebleven oorzaak geheel alt de rails en zetten zich in het zand vast gisterenmiddag waa men nog bezig met het lichten van dat materieel Merkwaardigerwgze Is geen enkel persoonlgk oogclak b j dit derailleraent voorgekomen terwyi de materieale schade ook onbeteekenend is De reizigers bereiktsn langs den spoorweg het station Men meldt uit Amsterdam Naar wg vernemen is de toestand van Adelaar den man die Maandag in deVrolikstraat een aanslag op zyn vrouw pleegde en daarna poogde zelfmoord to plegon vrg bevredigend Er bestaat hoop dat hy herstellen zal zyn vrouw gaat leor snel in beterschap vooruit en zal weldra het O L V gasthnis kunnen verlaten De Stand vermeldde eergisteravond dat van het detachement huzaren te Amsterdam thans in garnizoen dat een eskadron sterk is niet minder dan 15 man in het Militaire Hospitaal liggen By S hunner was tvphns geconstateerd en zy waren dus in de barak voor besmetteiyke ziekte opgenomen terwyi de overigen in observatie worden gebonden Men vermoedt zoo voegde bet blad er by dat een en ander het gevolg zon zgn van slecht drinkwater tydena de manoeuvre in Brabant door de manschappen gebruikt Op informatie uitgegaan schrgft gisteravond het Hhid vernamen wg dat deze mededeeling juist is zelf is reeds een der patiënten overleden Omtrent de bron dezer ernstige infectie de ziekte vertoont en zeer boosaardig karakter is men echter nog in het onzekere Een nauwkeurig onderzoek wordt daarnaar ingesteld en met de besturen van alle gemeenten waar de troep by de manoevres vertoefde wordt een uitvoerige correspondentie gevoerd In een winkel voor uitzetten te Dim hebben de meeste winkeljuffrouwen zich rabatzegels en goederen toegeëigend 4111000 aan goed was voor een waarde van meer dan 10 000 mk gestolen Een van de juffrouwen had onder den grond een hoele bewaarplaats van gestolen goed een andere is in hechtenis genomen toen zy van hare hnweiykireis terogkwara In hel geheel zyn negen personen die by de zaak betrokken waren in hechtenis De veelbesproken zaak van dan ring met den beroemden steen van de gravin De Rodellec die by htar gast den Rassischen geheimraad Qreger werd teruggevonden Is Dinsdag met een lisser afgeloopeo doordat het echtpaar den rechter te Brost heeft verzocht aan de aanklacht verder geen gevolg te geven Maar zy verklaren daarby nog evenals voorheen overtuigd te zyn dat da heer Oreger den diebtal heeft bedreven De beer Qreger houdt echter nog steeds zyn onschuld vol en beweert bet slachtoffer te zyn van intrigues op tonw gezet door de gravin de Rodellec Kinderdiefstallen op Java Er schynt nu eenig licht te komen in zake het stelen van kinderen meestal jongens en de verdwyningen van jonge mannen en vrouwen die zoowel in Kediri als in Madioen hebben plaats gehad schrgft men nil laatstgenoemdo plaats aan de Locomotief Een dag of wat geleden werd van Tjaroeban hier per spoor onder politiegeleide aangebracht een kerel liggende op een balé balé en zwaar geboeid hg was vreeseiyk toegetakeld en meer dood dan lerend Honderden nieuwsgierigen waren aan het station en op den weg om den kinderroover want dat was hy te bekyken Voor den djaksa iandraad verklaarde de man nit Bantam afkomstig te zyn In het Bandoengscha een misdaad gepleegd te hebben en daarvoor tot dwangarbeid veroordeeld te ign De veroordeelde zon lyn straf te Soerabaja ondergaan doch by wist te ontsnappen en al rondzwervende belandde hy eindeiyk in een desa van het district Tjaroeban waar hy eenige kinderen op den weg zag O vlachteling bezat niets don hetgeen hy aan het Igl had de honger kwelde hem en daar hy hiej en daar opgevangen had dat te Madioen een koeliewerver voor Deligeld gaf voor bet aanbrengen van inlandsche knapen had hy een van deze kinderen willen overhalen met hem mee te gaan toen hy opeans door verscheidene menschen aangevallen on mishandeld werd Het ware van de taak is dat de kerel reeds met een kind op weg toog Na het afleggen van die rerklaringan beiweek do man aan de gevolgen van zware lawMUUi koNilocMi dl bji d Mkoawiii van het lyk geconstateerd warden Eert te voren was alt een der kampongi te Madioen een knaap verdwenen die twee dagen later door zyn ouders lemggevonden werd in een sleenen vertrek waar hy al dien tyd opgesloten was geweest De Jongen waai den persoon aan die hem weggevoerd had en die man werd gearresteerd en in verhoor genomen Volgens zgn verklaring heeft niet hy maar een ander dea Jongen gebracht naar een werver van koeliea voor Dell an deze beeft den brenger drla rgksdaaldera gegeven Naar aanleiding van die verklaring zyn zes personen aangehouden Een feit is ook dat een jonge vrouw te Madioen op gemeene wgie in handen gevallen is van een Europeaan den waren man die koelies zoekt en aanwerft voor Dell Die vrouw heeft nog gelakkig batydi weteii te ontkomen Deze Enropeaan loopt met een paar inlanders zeker zgn handlangers de dessa s a de menschen met geld mooie kleoren en schsone beloften trachtende over te halen om all contractant naar Deli te gaan Amsterdam 9 October 1906 Als nieuw ingekomen wysigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van do Comraisaiebank Ie Amsterdam vermelden wH U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Eerste Ned arondhriefbank Offerte Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland 230 pCt Landbouw Mg Bangak 50 Cuitunr Mg Tjepper 85 My tot Exploitatie van het land Widodaren 22 Billiton My Eerste Rubriek f 3700 Mynboaw My Ran Offerte Mynbouw Mg Pamalawan 35 pCt 150 f 125 50 150 pCt 70 80 98 91 90 99 Sumatra Batavia Mgnb Mg Assurantie My de Rgn Hoiiandia Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen Opr aand Cultuur Mg Maren Rotterdam Asahan Tabak Maalschappy AANGEBODEN Aand Haarl Hypotheekbank Landbouw Mg Bangak g Cultuur My Modjopangoong Oblig Mg voor Uitvoer en Commissiehandel Blauwhoedenveem My tot expl van Rheinische 60 70 Bod f 240 80 pCt Bod 0 13 Bod Kohlens ure Werke Kon NoBerl Kofflebranderg v h IJsendgk Jr Aand Amsterdamsche Boek en Steendrnkkery v h Ellerman Harms Co Oblig Electra Maats voorEloctrische Stations Probolingo Stoomtram My Aand Ncderlandsche Boaw My Nederland My van Verzekering op het leven Derde Amsterdamsche Verzekering Sociëteit Oost Indische Zee en Brand Asïarantie My Industrieele Mg de Standaard Verzekering 43 100 f 110 62 65 pCt 48 Bod 80 96 en Herverzekering My Mg van Nassau La Lecq tot expl van Onroerende 4 Goederen Reedery My Scheveningen Opr aand Holland Bank Holland La Plata Hy Aand Comptoir Beige Neerlandaia de Beurse et de Banque Oblig My voor den Werkenden Stand Studenten Sociëteit Minerva Vrye Oemeente 4 pCt Pandbr Arnhemsche Hypotheekbank 4 pCl Pandbr Eerste Hypotheekbank met of zonder Levensverzekering 99 Amsterdam 9 October 1906 Volgens het Weekblad van de Commisaiabank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 9 October door tuaachenkomst dier Bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Algomeene Hypotheekbank 20 pCt gestort 100 pOt Nationale Hypotheekbank 335 Utrechtscbe Hypotheekbank 10 pCt gestort 170 Westlandiche Hypolhaek bank 10 pCt geatort 220 Maaticbappy tot Exploitatie van bet land Widodaren 22 Billiton Maalschappy Eente Rubriek 1 4008 EzploiUtk ea Mynboaw M f Sumatra Serie A 21 pCt Handelsvereenlging Java 80 NidwUBdMlM Uy tot kaa4 having van Stamverwante belangen in Znid Airika 20 Verkooplocaal Frascati 137 Heineken s Bierbronwerg Mg 300 My r Zwavelzuur bereiding 105 My V Meel en Broodfabrieken 60 5 pCt Oblig Zuid Holl Beetwortel snikerlabriek 104 pCt Aaad Amstardansche Boek enSteendrnkkery v h Ellerman Harms i Co 60 Societe Anonyme des Tramways de Rotterdam 160 Bew van Uitgestelde Schuld Boxtel Weiel 18 Aand My tot Ëipl van Onroerende Goederen de Nederlanden 50 My tot Exploitatie van bet American Hotel 120 Assuaotie My tegen Brandyschade en o h leven daNederlanden van 1845 1 375 Eerste Nederl My v Verzekering o h leven en tegenongelukken 20 pCt gestort 225 pCt Verzekering en Herverzekering Nova 90 Nederl Mg tot bevorderingv landaanwinning o d vlakte V b Zwolsche Diep 30 3 pCt Oblig Gemeehte Assen 95 Opr aand Holland La Plata Hypb f 60 Javascho Bosch Eipl Mg 25 Int Bnmeensche Petr Maatscbappg 32 50 Petr Mg Moesi Ilir 4 Nedcriandscb Amerik Stoomvaort Mg f 230 Scrip Koninkiyke Fabriek v Stoom en andere Werktuigen 10 pCt Stadsnieuws GOÜDA 11 October 1906 Ten raadbnize dezer Gemeente werd Dinsdag aanbesteed de levering van do bubenoodigde steenkolen Ingeschreven werd door D Vermey Ruhr baard k voor f 12 25 kachel 10 50 Turf voor f 0 70 p h P de Vroedt Ruhr haard k voor f 1190 kachel 9 25 per 1000 KHo By de stemming voor een lid van don gemeenteraad te Oadewater is de heer G van de Poll gekozen Te Haastrecht hoorde de nachipolitiè geknetter alsof er brand was Bg onderzoek bleek dat in een schuur dienende tot bergplaats van steenkolen toebehooronde aan J Van Zuilen door broeiing brand was ontstaan die nog tydig door toegesnelde hulp werd gebluscht ofschoon de schuur reeds brandende was HABETBEBIOHTEN Gondft Il October 1906 GRANEN Bij ruimen aanvoer liwam er in de prijsen weinig veraadertng Tarwe Zeeuwsche 7 75 a 8 50 mindere dito 7 as 4 7 50 Afwijkende 5 75 a 6 50 Polder 5 60 1 7 Nieuwe Zeeuwsche Rogge Zeeuwsche 6 a 640 Polder 5 40 4 5 75 Buitenlandsche per 70 liilo i Gerst Winter 5 J5 l 5 50 Zomer a 5 10 a 5 40 Chevilier 6 4 6 50 Buiten voergerst per 70 ii o 4 Haver per hecto iter 3 15 4 3 60 Per 100 kilo 7 5 8 Henneptaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 15 4 8 50 Kanariezsad 7 50 11 50 KarwiJMadi per 50 Kilo Kooliaad per 50 Kiio L 4 Erwten t Kookerwten 9 5 a 10 Buitenlandsclie voererwten per 80 Kilo 6 15 4 6 50 Boonen bruine Boonen 10 15 11 75 Witte boonen 14 50 410 Paardan boonen 7 4 7 20 luiven boonen 4 MaU per 100 KUo Bonte Amwiltaaniclie 6 4 6 jo Kleine ronde 6 75 4 7 VniuwzT Melkvee weinig aanvoer handel en pnjien boog Vette varltena redel aan voer liandel yrijwe 14 a 36 ct per liall K G Biggen loor Engeland weinig aanvoer handel rede ao 4 11 ct per ha f K G Magere Biggen goede aanvoer hande vrijwe 1 55 4 I 85 per week Vette Schapen goede aanvoer handel traag 18 4 t 14 Zuig animeren goed aanvoer iandel matig 4 Nuchtere Kalveren rede aanroer handej vlug 9 4 n Graika veren goede aanroer handel v og I 45 4 f 105 FokValveren 8 4 17 Kaas aangevoerd 30 partyen handel icer v ag ie kwal 33 4 34 50 ade kwa 11 a 3150 Zwaardere 36 50 Noordho lansche Boter 951 tukken van KG Handel ug Goeboter 1 50 4 1 60 Weiboler 4 1 30 4 1 40 382 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 11 Oct No 15235 f 25 000 19525 f 1000 en premie van f30 000 13244 f 1000 7184 10221 I1O66 11102 en 12060 ieder 1 400 670 4468 8500 9177 11975 14934 16632 en 20718 iedor f 200 3697 3832 4207 4 S20 Vi S 23 8261 10211 10376 U JtO 2üUS on 15201 iedor f lÜO Prgzen van f 70 54 3371 6218 10049 12005 14970 17702 45 3451 46 101 1 23 15163 90 201 3735 64 10297 12121 67 17869 58 3844 6574 10326 30 15205 18171 359 52 6691 10406 98 26 18256 770 4099 6749 67 12350 45 68 419 4121 61 10 553 93 1532S 18 y9 49 S5 6823 10632 12478 56 18563 576 87 7120 31 12502 59 18730 755 4336 7285 107Ü0 12030 15603 18953 847 49 7499 51 47 35 63 910 4450 7579 55 70 71 19021 1291 4580 7866 96 12760 78 192 8 1304 85 79 10858 12877 95 19347 9 4612 7918 93 12917 157 55 lÖ iOl 1455 44 8105 10907 51 98 11 1515 4721 8355 84 13007 15890 19758 1603 47 59 37 5a 15951 19932 94 53 85 97 13207 62 72 1738 4859 8476 tlOOS 1 iHll 77 20068 64 75 8544 30 13517 16154 87 90 5000 8643 78 25 16317 93 1841 31 65 11152 77 12 20101 46 65 8746 11229 13792 45 2Ü211 97 5238 69 11353 14U 56 16439 34 2181 5 306 8845 87 86 73 66 85 58 58 11169 14163 96 20304 2259 93 8956 18 1425 16 509 12 2316 5574 98 11563 14337 17003 Ü 47 88 9007 1169 79 26 20465 2509 5683 32 92 14426 81 66 21 5742 77 11734 14577 17198 2063S 2607 5824 9182 ft 95 17321 20773 2818 5930 9456 81 14646 17418 20893 3059 6007 9625 11811 14705 55 20977 65 14 86 4 21 17563 93 83 37 9721 53 42 82 6060 3179 6167 72 68 9 17677 3349 89 9889 11939 14938 BEÜES VAN ROTTERDAM L K H KWOENSDAG 3 OCT Staatètetnxngen PoRTooii Oblig 3o Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RnsLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Aziï Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becepis L 100 IV 241 Hjfpot uek BanhnPandb idem idem 4 99 Pandb Rollerd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Ctrechtsehe Hypb 4 100 Pandb Westlandsohe Hypb 4 100 Pandb Zpid Holl Hypb 489 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorieegUmingeH Italië Oblig ZuidItaiiaanscheSpw My A 367 Diversen My tol Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Seheepvaart MaaUchappijen Pand Holland önif 8tv My 35 Premiéleeningen Bbloie Loten Stad Antwerpen 1867 2 02 1 VERSCHEIDEN HÊia Gisteravond omstreeks halfzeven bad te Haarlem in de bovenwoning van eea perceel aan den Raamsingel bewoond door da weduwe Griinderman een gasontploffing plaats Het gaf een hevigen knal zoodot nllo niiten sprongen en veel huisraad vernield werd De bewoonster was jaisi aan het verhuizen zoodat verondersteld wordt dat een kraan Il opengelaten 11 Aiile ouders L Schaap n D denOuden OV HLKDK V 7 Oüt A van Dam 171 8 M P Schouten 17 j 10 H f olliné wed 1 A Heerkens 71 j GEHl WD 10 Oct H J Nauw en C O van Khgu W F Determan on A Zqydveld W A Hei en L M van don Berg BeeuvUk GEBOREN Cornolis ouders H Verboom en J Baas Herman Peyon ouders P Hoogcndyk en H Oudshoorn ötvt vangen 9c êtoHwautê a Co f i4itvc S 3ttl f M4i e Sedert jaren hebben de bactoriologen tevergoefa getuichl do specifieke microbe van den kinkhooil t i vinden Aan de doctoren J Hordet on O Gingou van bet Inslitut Pasteur te Brussel is hot voIjöbs de Annales de 1 lnslitot Pasteur goliikt in de afscheidingen van hot strottenboüld van kinderen die aan kinkhoest Ijjden oen kleine microbe la yinden waarvan do culturen eigensohappea vertoonen die recht geven haar als de oorzaak van den kinkhoett aan lo nemen öenocmdu onilcrzoekers meouon dat or gfgroddü hoop bestaat oen serum te bereiden om die tioklo te bestryden N R Ct Uil Wioschoten meldt men aan de Prov Gr Ct n iA cw iwante f 5 Eon hoogst treurig ongeval had hier boden plaats De 21 jarige Albortluo Velthuis wilde mot een vriendin por iiols naar Veendam rgden om baar moeder te bezoeken die daar oiogeerd is Bg de Oudewerf viel hot meisje dat voor een hond wilde nitwiikon met het ongelukkig gevolg it zg in hot kanaal goraukto on weldra zonk Eerst na langdurig dreggen slaagde men er in haar weder op bel droge e brengen A PVKRT ENTIKN Advocaat llocrenjon eiiN en Hoereniiiei8Jef4 Aanbevelend Firma C LOÏÏEENS Dr Sissing dio inmiddels te hulp was geroopon deed i hot mogelgko om de levonageestsB weder op te wekken doch te vergeefs Hg kon slechts den dood constateorcn Burgerlijke Stand GKBORES 5 Oct Corneli onder N II van Schelven ep II M van Megeren Geertrui ouder A van Lnouwou en J K de Grauw 6 Geertruida ouders 0 Nienwvüld en J Rupke Huibortns lanobus ouders J D Korcvaar en F don Oqdsten t H t bétU oiuoliMlalfkata n f aiftkkilylut potttmldilal voor Hmmi n voorÓJ damt n XlodtrMtiocnwttk la lie Appr luur van C H Mllttr Ot Berlin B ltll 8tr 14 Menlallt oed op naam en fabrlelutntrk Vtrkryikaii Kir Hnrtn Wlnksllin In MliMiwfHi M Wt rtMy rifM ut Otnitraiil Dviit Dr W artemaH AnHiMi Johannes ouders J Slrnver on C do Ryk Jiilianoa Maria ouders P L llofstede enW A van den Berg 7 Hnborlus oudersJ van Vlaardingon en N C van Eük Cornolis ouders J v in Dam en I van Roede Iieendert ouders J van Bovono en W C van Dunren Johannes ouders J Bnyense en J Oosterling 8 Antonia ouders A D do Jong on A A Hoem skork mmm immtm m mm Ardeellgg BOUDt m OMS TBIiHi 20 CROOT IVAJAlKSVËRLOTlAlli VAN HOOFDPRIJS Een Utrechtscli Wagentje met Zijportieraa compleet De trokking geschiedt in bet openbaar ten STADHUIZE op don O © Cf O nnn onder toezicht van een Qemeente Ambtenaar Deze verloting Is KONINKLIJK GOEDGEKEURD on door het Hoofdbestuur der Hollandsche Maalschappy van Landbouw toegestaan LOTEN zgn alom verkrggbaar i f O SO per stuk en op franco aanvrage by minstens II stuks A f S en 110 stuks i f 4f AO by den Penningmrciter dar Afdeeling 1 i Namens bol Hosinnr J N BOTH Penningm Omverkothte Me nemen 0tfe deel aan de trekking I I II II I CAREL KROPMAN Kleiweg 1 Kleiweg 1 ü lllijd t nieuwile m IN Hoeden en Petten VOOR Heereii Dairies en Kinderen Prachtige collectie Heeren Naaldparaploies WESSANEN LAANï Wormerveer OPGERICHT irM UOXIMUVifUK FABHIEHKI Voedert nw Fee met de mutvere murwe merk on W l mtmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mei IHrUnna Parüi 1900 Wegen Oottden MedaUtee