Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1906

Woensdag IT October 1906 I 10158 45ste Jaargang i Bm mmf m mm gmm ftOüBscHE mum ISieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken TelefMii M 1 O V E R T E S T f E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloc n No 83 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN len to Aanbevolen Merken VAN Eerwerda Tieman Voor een hnitgezin van drie persoiien te Rotterdam vraagt men soliede Menschen ot kleine inrichting geen stooml voor de wasch kant en klaar tliois to bozorgcn Brieven franco No 2595 barean v d blad E KOOP Voerbielen en KooileFlakkecsclic Paardenpenen Lorering aan het vaarwater bij C A BROUWER MOEECAPELLE HUIS TE HUUR Ilcereiihuis Ooslhaven W 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tain Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 NOORD BKABANTSCH SCHOEN en LAABZEN MAÖAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPTVANöEN alle soorten HEBREN DAMES en KINDER WINTER SCHOEÏÏWEEK STERKE Schoollaanen Uverschoenen enz enz Aanbevelend c sniTs Alle reparatien en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISOHE i DE MEEST VOLLEDIGE l llODEBI A Eil zgn beslist die der Firma WELDON THB LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XHB ILL DBB8SMAKMU met een gratis geknipt patroon XHE BkZAAB OF CHILD BEN S JPASBIOSS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen f VBAAGT Vu Boekhandelaar Proef numtnerê Alle met kastel HoU Bijvoeggel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN A met Holl verklaring fr p p togen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar é bS MILLY SIMONS Den Haag M M V LOOiX DUBBELE BUURT B 13 ToUn 117 Is t rnimst voorzien van GASORNAfflENTfiN in elke st l van de eerste fabrieken tegen concarreerende prjjzen Aaiilegger van Gas Walcr Spreek Bieren Ëlectrisohe geleidingen Wie van goed licht hondt wende zich naar het OouiUeh Ferllctutng Magaxljn UE AWOMDISTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt I I r T Zenuw en Maa flijders vordt Bit overtoiging aU een werkelyke halp n den nood het boeR aanbevolen Na ontvaagat van adres per briefkaart norIt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL 8 Boekh Zaltbomranl Qonda Drak van A BRINKMAN Zn aematogeeni Poedervorm is het eenigstc helpejiid middel tegen Hloedarmoede ttleekuneht Xenumstuittkte Uoofdiiifneu SlapelootheM Oumachleu Wermagerlng en Fermlnderfuf Her Uehaamtkrachteu aematogecn iii Poedervorin I H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen B HLMHa worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het prneperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Benige labrikanten H N v SCUAiK Co Den Haag Verkrögbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJmel A N VAN ZESSEN Schoo honen B v WIJK P W v EDE Otidewater A SüilEER Haastrecht K VAN DBB HEIJDEN Reeuwijk P t d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddt veen P A db GROOT A UK JONGH Oudemater 3 P KASTELEIN Pokbroekerdam D BIKKER Betmhop WAABSOllüWINQ Laat ü mot misleiden door Abdij Stroop Het kloosteriSaMC a Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde QebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao I ttlmftüg dow de nieuwste uitvindingen op raaobinaal gebied Terbeterde fabricatie Ml ttHdnitond gebruik van n on fijnste grondsLofien jarandeerei iet verbruiker van Stollwerck s Ohocolade en Cacao een aakavelensvaardig fabrikaat nauwkeurig bcimtwoordonde leao iea inbond det resp Etiketten De ma behaalde 87 BreretB als Hofleverancier 44 Eere Dlploma g gouden enz Medailles een bewQs van aitmunteDd brikótt l eeds 1871 schreef de Accademie national da Fhris McHM roiu iMosmons nna HcdaUle d r premiir clause en conaliMratloii ae TOtr ezoellent fbbrloation de Ohooolat boubons varies etc eto fWlwank e bbrlkaat is verkrijgbaar bij U K Cunfibeui s Banketbakkers ina eaz Oeneraajvertegenwoordiger 9oor ï ederland Jalius Hattemlodt Amsterdam Kalverstrimt 103 JL SIER DW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET HaarlêmiTier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot il 3 45 zenden wjj franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tain of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tnipen narzissen crocns scillas sneewklokjes etc RJk geillustireerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het HoUandsch en onze vele wenken voor de cnltuur bevatende groote catalogus in het Dnitsoh zenden wg desverlangd gratis en franco Tainbouw Etabilssement Huls ter Düin IVoordwUli bU flaarlem Bealrijding van Bloedarmoede Bleekzuollt Malaria Binnenkoorls Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Men lette daarop Zij lijn overal rerknjgbaaraf 0 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 0 75 Ohemisohe Fabriek van H NANNING den Haag Vratfl oTenl NHINIKe s EIWITSUiL i t l s $ per literflesch per literfleacli f 0 70 St Estèphe Médoo 060 La Rose Ludon 0 72 Cbatean Malleret 0 80 Petit Boargugne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Onde Roode Portwijn 1 08 Extra oude Rooilo Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 Prtjxen netto os contant DEPOT TE GODDA bij F J J BOON VAN OSTADE Verkrijgbaar in flesschen 30 ets 75 et en f 1 2S biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUliER Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 118 EENIBBEFOTTMTHEE neii wor lt ver oclit op t XËItK te letten UIT Hat MiOlZUN VAK M IIAVËNSWAAY ZONEN aORINCHESl Deze TBËËËN worden afgeleverd in verzegelde pakjeavanvy twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr 8 voorzien van nevenataand SMerk volgeui de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoering van ge eerde orders aanbevelende J O BIJL roorheen J SBËEBAART Lz KEI ISGEVI G Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken UURÜEMEESTER en WETHOUDER van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van P D Muijlwijk te Gouda om vergunning tot uitbreiding tijncr machinelabriek door vervanging Tan de stoommachine door een zuiggasmotor van 14 P IC in het perceel gelegen aan den Turfsingel Wgk P No 76 Kadastraal bekend Sectie E No 1046 Dat op Dinsdag den 30 October lgo6 des namiddags ten iVa ure op het Raadhuis gelegenheid 13 om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 16 October 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uultenlandscti üverzicht Reuter seint uit Parg dd 14 October Het publiek dat de renten van Longchamps bewoonde meenende dal de start in een der rennen onregelmatig was protesteerde hef tig tegen den afgekondigden uitslag ver nielde de afsluitingen en drong in de baan en verlangde terugbetaling van de inleggelden der weddingsrhappen Slechts met de grootste moeite kon de orde worden hersteld De bedienden van den totalisator werden miijhandeld het publiek siak het paviljoen in brand en plunderde de kas van den pari mutuel De prefect van politie moest den gouverneur om troepenver terkinj vragen Een aantal polltie agenten werden gewond De brandweer moest te hulp komen om den brand te blusschen 60 personen zijn in hechtenis genomen Reuter seint nit Parijs dd 15 October Aan het station Epernon waar een personentrein stilhield om een sneltrein te laten passeeren reed een losse machine dwars door den personentrein Negen personen werden gedood 17 gewond van wie twee zeer ernstig Een groot aantal menschen werden gekwetst De minister van openjbare werken vertrok naar de plaats des onheils FEViLLETOX Tegen den Stroom 9 Natanrljk meneer I Daar woont mevrouw von trnendorff met haar dochter O ik breng de freule dikwijls bloemen Zif is zoo haarr Nn je gaat er heen en zegt De complimenten van mijnheer den ambtsraad ie kent hem toch P t E aitdrukking van i Kmdergezicht lag reeds een sterke bevestiging van de woorden die ze nog zeggen moest Natuurlijk ken ik meneer den amntsraad Bollmeyer van Hoheniesen n IS t immers zelfp Zeker zeker I Je zegt das Compliment n mijnheer den ambtsraad Bollmeyer von Hohenjeeen of dat laatste kun je wel J eglttteR en deze bloempjes ziJn voor de freule I En dan kom je me hier zeggen kind wat zj daarop geantwoord hoeft en 8 hij haar in de kamer was Vat je t f Het kind happelde al weg en keerde Spoedig tenig De freale laat o rriendeljlk Een ernstig spoorwegongeluk is gisterenmorgen voorgevallen tnsschen Mechelen en AntwerpeHi nabij St Catherine Een goederentrein bestaand nit 20 wagens is door het instorten van den bodem in een mijn gevallen De machini lt en de noofdconducteur zijn doodelijk gewond twee werklieden ernstig gekwetst De materioele schade is aanzienlijk 160 werklieden ziJn uitgezonden om den weg vrij te maken Het was Zondag U October voor het Ddtiche Rp een merkwaardige gedenkdag Want het was een eeuw geleden dat bj Jena het Pruisische leger verslagen werd zoo volkomen dat zelfs Napoleon er verbaasd over was Enkele dagen voor den slag had Haugwitz gezegd Ons plan is da oorlog met kracht te voeren staan wj eorst tegenover den vijand dan zullen in het ergste geval een paar verloren slagen ons niet tot den aftocht dwingen Het Pruisische leger beantwoordde aan die verwacnting niet het werd uiteengeslagen vernietigd gedeolteltjk gevangen genomen vestingen die voor onneembaar werden gehouden vielen zonder slag ot stoot in handen van den vijand En op 27 October deed Napoleon ziJn intocht in Berljjn Generaal Von der Goltz kenschetst de stemming die toen in Prnisen heerschte in deze woorden In plaats van de uiting van een tot wanhoop gebracht nationaal gevoel dat om wapens roept om de nederlaag van bet leger te wreken zien wij onverschilligheid hier en daar zelfs leedvermaak en voor alles een het eergevoel kwetsende onderwerping aan do macht der feiten De oorzaak daarvan geeft de generaal aldus aan Het volk en nog meer de ambtenaren waren gewoon in alles van boven geleid te worden zij toonde zich hulpeloon toen zij die alles regelende leiding moesten missen Zy waren behandeld als onmondige kinderen die liet niet wagen mochten met hun beperkte onderdanen verstand kritiek te oefenen op de leiding der zaken in den Staat De Parijsche correspondent van de Köl nisehe Ztg komt terug op een onderwerp waarover bö het al eens meer heeft gehad op het beslaan van een militair verdrag tasschen Frankrijk en Engeland Enkele groote Fransche bladen hadden een t jd geleden opmerkingen over zulk een overeen bedanken en mevrouw de barones laat u vragen of n niet even zoudt willen aankomen I Bollmeyer trok zoo n scheef en zoo n pijnlijk gezicht dat de kleine zich daarover bepaald verwonderde Hensch dat heeft zj gezegd meneer de ambtsraad meende zij er nog te moeten bijvoegen In s hemels naam dan maar door dien zuren appel heen gebeten 1 Dit zeggend stond Bollmeyer op van ziJn bank en klopte nog geen minnat daarna met vaste hand tegen de kamerdeur der barones Binnen I riep een niet onvriendelijke maar overigens toch vrij scherpe stem en Bollmeyer trad binnen Pardon dames maar menschen om iemand aan te dienen houdt men er in Friedrichsbagen niet op nal Onder goede vrienden is dat ook maar een heel onnoodige omslag waarde ambtsraad I Wij verheugen ons hier in landeiyken eenvond zei de barones in het oogloopend welwillender dan zü anders tegenover den ambtsraad placht te zgn terwijl zij een stoel bg bet venster schoof naast baar eigen zetel ClariBse s bleeke wangen kleurden zich een tintje hooger toen zij den beiosker hare kleine band reikte die van hem een krichtigen dmk ontvlog i koi0t en het beeft den correspondent der KSlJisohe Ztg getroffen dat vele groote bl Mo die zich anders wel metbnitenlandsche polinek ophouden over deze aangelegenheid zwegen Nu heeft de Siècle die opmerkingen ovo het bestaan van een militair verdrag tn88 hen Fnnkryk en Engeland dezer dagen genaemd een Dnitsch verbeeldingsprodnct In de Patrie heeft Millevoye echter aangekondigd dat hj in de Kamer den minister van buitenlandache zaken zal vragen wat hiervan is Ook in de Eugelsche bladeir hebben berichten gestaan om het bestaan van het beweerde verdrag te ontkennen De correspondent vestigt de opmerkzaamheid op de Standard die schreef dat er znlk een militair verdrag niet bestond en dat het ook niet watirscbijnl k was dat hieromtrent voorstellen zouden worden gedaan zoolang de twee mogendheden niet een van beiden door oorlogsgevaar worden bedreigd Ieder weet voegde de Standard er bji dat Engeland en Frankrijk elkaar noodig hebben en dat zg elkaar zouden bijstaan als een van twee door een vijand werd aangevallen Maar de Eclair een van de Fransche bladen die over het bestaan van de militaire overeenkomst geschreven heeft is door deze logenstrafflng van de Standard niet overtuigd Wis tusschen de regels doorleest meent de Eclair zal er nit opmaken dat de zaak in kaoWn en kruiken is D militaire afspraak is aüh Ule kanten gereed maar de politieke voltooiing van het verdrag wacht op den dag dat een oorlog onvermijdelijk wordt geacht Het is dan een kwestie van enkele aren om toestemming van de parlementen te krijgen voer de deünitieve afsluiting der overeenkomst De Ëdair houdt Clemeoceau voor den maker van het plan en deze veronderstelling grondt het blad op de strijdlustige natanr van den minister en op vroegere uitlatingen uit de dagen dat Clemencean nog geen minister was Wat er van deze onderstellingen van de Eclair waar is valt niet nit te maken Mocht er werkelijk een militaire conventie bestaan dan zal dat te eeniger lijd wel uitlekken want voor de nitwerking van militaire plannen is de voorlichting ven zooveel militaire deskundigen noodig dat de zaak moeilijk geheim zal kannen blijven Zekerheid beeft men hier in het geheel niet Dat meent ook de correspondent van de KSlnische Ztg die dan tot de tlotsom komt dat Duitscblapd rustig kan afwachten tot de inhoud der mogelijke conventie bekend is geworden voordat het rijk zich over deze aangelegenheid ongerust behoeft te maken Het kon vatten van mijn dochter is toch van ernstiger aard geweest dan ik dacht mjn waarde I Zoo begon de oudste der beide dames Ik verbeeld me dat Clarisse den dokter er bij moest nemen maar daar schijnt zij volstrekt geen zin in te hebben Help miJ nu maar een handje ambtsraad dan doet zij t misschien toch 1 Clarisse wendde het sehoone bleeke gezicht van hst tweetal af en zag naar de dorpsstraat ifaar juist een paar koeien die in de wei waren geweest huiswaarts Werden gedreven Het donkere haar van Chtrlase op het achterhoofd tot een lossen wrong te zaam gebonden omlijstte een gelaat met edele klassieke trekken en de smalle aristocratisehe hand speelde met de dninbloemen haar daareven bezorgd Ik dank n wel voor de lieve bloemen mijnheer Bollmeyer sprak zij mot een matte stem Daarop verviel zij weder in stil gepeins en scheen al heel weinig acht te slaan op het verder gesprek tnsschen hare moeder en den ambtsraad De barones was nog altijd vol van Richard Ölatbeck s heldendaden en verwonderde zich dat de ander niet ev n hoog als zij de loftrompet liet klinken Toch eindelijk eens een kleine afwisseling Tsn het badleven meende zij met eeo zucht die nataarljjk de eentonigheid en niet de De Vatikaansche berichtgever van de Polit Corr schrijft aan zgn blad Alles wyst er op dat het Vaticaan besloten is een onverbiddelijken strp te voeren tegen het Reformkatholicisrae Professor Bonajuti van het St ApoUinarisseminarie te Rome die bjj meer dan één gelegenheid blgk beeft gegeven van zgn liberale en hervormingsgezinde neigingen weid gedwongen ontslag te nemen en het is waarschijnlijk dat ook andere naar hervormingen strevende professoren op gelgke wijie onder handen zullen worden genomen en dat alle priesters die een amhtelijko functie bü hot onderwijs bekleeden voor het alternatief worden gesteld 6f hun hervormingsdenkbeelden te laten varen óf ontslag te nemen Tegerlijkertiid verluidt dat de kerkelijke overheid strenge maatregelen op t oog heeft tegen pastoor Hurri den voornaamste leider van het moderne katholicisme die in de kranten en revues zgn prodaganda voortzet Het Vaticaan zal ten slotte zijn werk van zuivering beslniteu met de op handen zijnde openbaarmaking van een nienwen Syllabus waarin alle dwalingen van het Reformkatholicisme zoowel in apologetischen zin als ten aanzien van de uitlegging der H Schrift en van de sociale politiek worden afgekeurd en veroordeeld Dat de Russische regeering gevoelig zon zgn voor kritiek was niet te nrwachttn Het gaat met Stolypin als met keizer Alexander van wien Hohenlohe zegt H leest geen kranten en bekommert zich absoluut niet om wat zij zeggen Stolypin laat dan ook door zijn orgaan de RossiJa verklaren dat de regeering haar houding niet zal wgzigen onder den invloed van de eene of andere partij en evenmin door wat de bladen zeggen De regeering heeft haar program bekend gemaakt en zal het invoeren zij rekent daarbg op den stenn Tan illen die de beteekenis van hetgeen d legeering bedoelt weten te begrijpen Oe regeeriog heeft daarbij zeker bel doel voor oogen zich de medewerking te verzekeren van de groote sociale groepen maar zü wil niet onder den invloed van eenige politieke partij komen De kracht der regeering ligt daarin dat zQ zich niet van de Russische maatschappij al scheiden De vrienden van wettelijke orde zullen moeten erkennen dat zij met de regeering samenwerkend een onoverwinnelijke macht vormen waartegen alle aanvallen der revelatie moeten af tuiten Ook in Rusland mag de regeering wel eens worden herinnerd aan het woerd van Hardenberg na Jena en eveneens aan het geen de latere keizer Friedrich als kroon afwisseling gold Lieve hemel wat moest er bier van ons worden als de baron Qlatbeck niet van tgd tot tiJd voor verstrooiing en amusement zorgde f Ik zie werkelïk met een bezorgd hoofd den tgd tegemoet dat die lion wordt vastgelegd aan zachte klaisters want dan zal hij eindelijk wel bedaard en verstandig worden Ja ja mompelde de ambtsraad t met zichzelf niet eens wat hij daarop de gegeven omstandigheden in aanmerking genomen antwoorden moest Clarisse hield zich druk bezig met de bloemen die zjj op baar schoot had En t komt mg voor dat die tiJd niet in zoo n heel ver verschiet ligt ging de barenes op verklarenden toon voort Ik heb van morgen den reiswegen van mevronw von Rahenhorst hier langs zien komen Zou dat niet het eerste sein kunnen wezen voor het nieuwe engagement dat hier op Friedrichshagen sinds onheugelijke tgden jaar in jaar nit tot stand komt P Niet mogelijk 1 liet de ambtsraad zich onwillekeurig ontvallen en met zekere T Tlegenheid gleed daarop zijn blik langs Clarisse die het vermeed hem van haar kunt aan te zien Wordt vervolgd