Goudsche Courant, maandag 22 oktober 1906

i Zfl 1 Vanaf Z Zaal klJL STMIi Gouda Vanaf ZONDAG 21 tot en met ZONDAG 28 OCTOBER lederen avond Gala Voorstelliog door LOHOPP s f GRAND KINEMATOGRAi 1 Tlicater van Levende Photographleën P Dit Theater werd in Dresden door het Koninkl Saksische Hot bezocht en overtreft alles wat tot nn toe op dit gebied vOtoond is in gekleurde Tableaux OVERZICHT VAN HET STEEDS VARIEEREND PROGRAMMA HOOFDNVilillERS Aardbeving Brand en Verwoesting van Frahcisdo 10 Afdeelingen Laatste uitbarsting van dra 7iiurspuwend6n bergdeVesuvitis 8 Afdeelingen Met levensgevaar opgenomen Tafereelen Entreeprijs Iste Rang 7A cent 2de Rang SO cent Kinderen 1ste Rang 40 Leden Sociëteit Ons Genoegen 2de Rang X3 Iste Rang SO kinderen Iste Rang 93 Woen s lan 24 en Zaterdag 27 Ootober van 8 tot 4 uur KINÏEH EN PAUILIE TOOESTElLINe In deze Voorstellingen betalen GELEIDERS en KINDEREN Iste Rang O cents 2de Rapg cents 3de Rang IS cents Minzaam Aanbevelend i W LüUOFF DlreClCUr de aangewezen man daarvoor als lelUer der radicale partij on vooraittcr van bet eenttaalcomité der bloc i artyen Sarrien verzette zich maar gal toe na op de politieke noodzakeiykhoid gewezen te z jn doch onder voorbehond dat hd na de verkiezingen weor zon knnnon altreden Na de lerkiezingcn bleef bjl ocbtor bot bewind voeren alB leider van het kabinet dat de Hopnblikeinen ter overwinning had gevoerd Nn zallen de K iBers weldra bijeenkomen en Sarrien gevoelt zich te zwak om als de vertegenwoordiger der regeorings politiek op te treden Vandaar zijn bealait om heen te gaan Het lot van Qolnchowski scliynt in Weenan eon nationale puzzle te worden opdo knoopen van de Hongaarache attillawordt afgeteld liij gaat hy gaat niet hö gaat De keizer wil zün tronwon en opofferenden vriend en raadgever niet laten gaan de Hongaren willen niet dat hij blijven zal Wat zal er nn gebeuren Het wordt thans bekend dat Soluchowski reeds voor eenigen tgd zjjn ontslag vroeg doch dat de Keizer het niet aannam Maar do vrees voor een crisis in Hongarije is misschien sterker dan de wensch Qolachowski te behouden Ën als het ernst wordt zal Qolnchowski zich met vreugde nog eens opofferen De Hongaren geven niet toe in de vaste overtuiging dat na Golncbowski een Hongaar met de leiding der buitenlandsche zaken van do monarchie zal worden belast De Hongaren zdn er zelf schuld van dat dit voordtzicht eer verontrustend dan geruststellend is Een dankbaar inwoner van Qouda Wanneer ds inwonors van Gonda donken dat zij hun dankbaarheid toonen moeten talmen zü niet daarmede wat bewezen wordt door verklaringen als de volgende die van week tot week in dit blad voorkomen Mejuffrouw de Wed de Morrëo Qroeneweg 199 te Oouda meldt ons Ruim een jaar heb ik geleden aan een pgn in den rug en in de lendenen voortkomend uit een nierkwaal Ik sukkelde zeer veel met boofdpUn de urine was moestal troebel donker gekleurd en bevatte veel bezinksel ook had ik veel piJn by het urineeren j Mgn eetlust evenals mün slaap was zeer onvoldoende en ik begon my ernstig ongerust te maken dat zich nog meer complicaties in mün ziekte zouden voordoen toon men mij zeide dat hiervoor een goneesiriddel bestond namelijk Foster s Rugpijn Nieren Pillen Ik had hier niet veel vertrouwen in want alle mogeiyke voergeschreven middelen waren tevergeefs gebleven Het is mg echter een groote voldoening U te kunnen molden dat deze my uitstekend geholpen hebben on na een paar dagen bekwam ik reeds beterschap en drie weken later was ik oneindig veel beter Ik ga er thans nog eenigen tyd mee door en zal gaarne Ow afdoende pillen recommandeeren Ik ondergereekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt De ziekten der nieren zjn te meer ernstig en ellendig daar zy gewoonlgk niet begrepen worden het is slechts aan weinig monschen bekend wat de nieren zyn waar zg zich bevinden en wat hun werking is Bggevolg wanneer zich een teoken van nierziekte voordoet zooals rngpön troebel water gezwollen voeten en handen blazen onder de oogen enz wordt dit zeer dikwyis voor een andere kwaal gehouden wat intnsschen de nierziekte tyd geelt zich te ontwikkelen in thenmatiok waterzucht snikerziekte eiwitvarlles enz Verzeker O dat men ü de échte Foster s Rngpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuftronw Morrée gehad heeft Zy zgn te Qottda verkrögbear bg de Hoeren Wolff en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissol i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten DUITSOHLAND Volgens de Lokalanzeiger is men er op nit om over alle Polen zoowel die in Duitsche land als die in Rusland en Oostenrijk een centrale kerkeiyke macht te stellen Vele geestelgken gveren voor dat plan hetwelk naar men hoopt de pauselgke goedkeuring zal kunnen verwerven Nog is Polen niet verloren 1 EKaaLiüD De groote ammunitiefabriek van Kynoch en Co te Birmingham waarvan Arthur Chamberlain een broeder van den oudmi nister directeur is heeft het tientallig stelsel van maten en gewichten ingevoerd Misschien zullen enkele groote handelshuizen weldra volgen ten proSjte van den internationalen handel RCSLAHD De werkzaamheden ter voltooiing van hot dabbtltpoor op den Transiibertiohen spoor weg zullen door gebrek aan geld 18 taaaDden worden vertraagd Te Kroonstad heeft do krögsraad vonnis geveld over 29 5 muiters van den kruiser Alexander III 45 beklaagden werden vrygesproken eenigo tot 6 jaar dwangarbeid de overigen tot gevangenisstraf veroordeeld iisteron werden daar ter stede 5 onbekenden gopakt dio bommen bg zich hadden een zesde wist te ontkomen Te Rostow zgn door den krgpraad Dinsdag C personen wegens plundering ter dood veroordeeld te Riga 5 en te Liban 2 Te Koengoer is bSna 115 K 0 voor spoorwegaanleg bestemd dynamiet gestolen ÜWe wakers werden gedood Afbika De Daitschers in Znidwest Atrika hebben weer eon groote bende Hottentotten op do vlocht gedreveti met verlies aan hun zyde van 2 doodon en 2 gewonden Een deel vluchtte naar Engelsch gebied waar het ook vroeger vcrblgf had gehouden doch de Engelscbe overheden van Rielfontein hadden 10 Oct hun loedwezen te kennen gegeven dat zg niet in staat waren de Hottentotten te ontwapenen en gevangen te nemen Azik Zooals de uit Saigon aangekomen bladen melden is het aan het hof van den koning van Annam een onhoudbare toestand De gekke vorst heeft o a een zgner vrouwen laten slachten en braden en zgn hofhouding bedwongen haar op to eten Anderen werden in stukken gesneden of in kokende olie geworpen of op geraffineerd wreede wg e gefolterd Een vrouw werd voor een tjgcr geworpen onkelen bond men aan palen en do koning ging er op schieten De opperpresident hseft 50 vronwon modst allen mot litteekons bedekt meegenomen uit het pa leis BINNENLAND STATKN GENEltAAL T H K li U B U A M B Vergadering van Vrgdag 19 Oct Het debat betreffende den spoorwegaanleg in den Haarlemmermeer wordt voortgezet De minister van Waterstaat sinit zich aan bg hen die in het licht hebben gesteld dat door de aanneming van hot ontwerp een der grootste mazen m ons spoorwegnet wordt aangevuld Hy noemt het bg de debiitt aangevoerde gevaar dat de HoU Spoorwegmaatschappy om geheimzinnige beweegredenen de aan te leggen Ignen in handen zou willen trachten te krggen denkbeeldig De maatschappg ziet alleen een voordeel in het exploiteeren dier Ignen als voedingsiyneft voor haar hoofdlgnen Het uut van een algemeen plan van spoorweg en tramweg aanlog voor t geheele land ziet de minister niet in Wel zal hg trachten te bevorderen het opmaken van provinciale plannen De minister weerspreekt dat do vertraging in den aanleg van de Ign Rotterdam Scheveningen der Zuidholl Elektrische Spoorwcg mg zou te zoeken zyn in opzet uit berekening by de H IJ S Technische redenen zgn do oorzaak Ook ontkent hg dat de H IJ S opzetteiyk duur zon bouwen iets waarbg de maatschappg in de eerste plaats allerminst belang heeft maar bovendien zou dure bouw den Staat toch niet van naasting afhouden Spr hoopte op de medewerking der Kamer om do ly neo in de Haarlemmermeer spoedig te kunnen aanleggen Do minister van Oorlog verklaart nadrukkeiyk dat de aanleg van de lynen nooit eenig nadeel zal teweegbrengen voor de verdediging van de stelling van Amsterdam Do hécr Thomson blyft zgn bezwaren volhouden tegenover s ministers optimisme Na nog eenig debat worden de algemeeoe beraadslagingen gesloten en art 1 van het ontwerp aangenomen Daarna licht de heer van Doorn op art 2 een amendement toe beoogende om in de voorwaarden de verplichting op te nemen tot aanlog en exploitatie op verlangen der Regeering van een lyn van Allen over Boskoop on V addinxveen naar Gouda o van een gedeelteiyke Ign De minister acht dit denkbeeld wel aanlokkeiyk maar vreest dat t onuitvoerbaar is en te ingrypond wegens de Uooge kosten De heer van Doorn trekt zyn amendement in De heer van Alphen dient nu een motie in waarby hg den minister uitnoodigt met den concessionaris over bedoelde Ign in onderhandeling te treden Deze motie zal later behandell worden Het wetsontwerp werd daarna goedgekeurd zonder stemming Aangenomen wordt zonder stemming het wetsontwerp betrellendo regeling van den rcMstoestand ran de Inlandioho ohristoBeg I Hierna wordt behandeld het ontwerp be1 treffende aanschaffing van een I ondorzcesche torpedoboot De minister verklaart in antwoord 6p I verschillende vragen den luitenant ter zee i Koster zooveel mogelgk te zullen benutten H voor den dienst bg de proefnemingen met I do boot znll n alle mogelgke voorzorgen I worden genomen aanwerving van een uitI sluitend vrgwillige bemanning kan de miI nister niet toezeggen I Het wetsontwerp wordt aangenomen met I 57 logen 8 stemmen I Hierna komt aan de orde het wetsontwerp betreffende reorganisatie van het korps mariniers waarby de heer Thomson betoogt dat het I korps mariniers goen reden van bestaan meer heeft hetgeen een gevoel van ontevredenheid en halfheid bg liet korps kweekt Hg raadt aau het op te lossen in het gewone zeevolk Do heer Dnymaer van Twist betoogt dat de reorganisatie bg dit ontwerp voorgesteld noodzakelgk tot opheffling van het marinierskorps moot leiden gevolg van het halfslachtige stelsel van den minister De heer Hagonholtz dankbaar voor de I lotsverbetering van het mindere personeel dringt nog aan op gelgkstelliog van gehuwde en ongehuwde onderofficieren Dinsdag 11 uur voortzetting van hetdebat over het korps mariniers I Vr gen I Op oen vraag van den heer Talma be trekkelgk de in de Troonrede aangekondigde I indiening van een ontwerp tot regeling der I onderdomsverzekering antwoordt de minisj ter van Landbouw dat in de Troonrede van j 1906 wordt gesproken van een oudordomsI verzekering en niet gelgk in de Troonrede I van 1905 van invaliditeits en onderdomsverzekering omdat naar aanleiding van I de verhooging van de invaliditeitsrento in I Duitschland door de Regeering nog nadere I voorbereiding wenschelgk wordt geacht met I betrekking tot de beste wyze van regeling I dezer verzekering hetzy door aansluiting bg I do Ongevallenwet hetzy bg de Ziekteverzekeringswet I In afwachting van de studie over dit onI derwerp meent de Regeering dat de onderI domsverzekering die een arbeidersverI zekering zal zgn kan vóórgaan Het I ontwerp zal in den loop van dit jaar inI komen I Op een vraag van don heer Schaper in I zake het verleenen van gratie aan twee I Groningsche fabrikanten veroordeeld tot I U dagen gevangeniBstfal wegens het door I schuld veroorzaken van den dood van eon I arbeider antwoordt do minister van Justitie I dat beklaagden door de rechtbank te GroI ningen eerst waren vrggesproken maar door I het hof Ie Leeuwarden werden veroordeeld I tot U dagen hechtenis niet gevangenisstraf I Later kwam het verzoek om gratie door vele achtbare personen te Groningen ondersteund Er word in aangevoerd dat de jonI gen door onvoorzichtigheid waarvoor hg I gewaarschuwd was zich het ongeluk te w ten had dat hun zaak te gronde zou gaan door berooving van hun vrglieid I Onder die omstandigheden heoft do minister viyheid gevonden de Kroon te adviseeren tot verandering van de hechtenisstraf in f 100 boete I Op vragen van den heer Hugenholtz I belrekkolgk de bekende kwestie van het I overiyden van twee personen resp in de gevangenissen te Rotterdam on te Assen antwoordt de minister van Justitie in zake het Eotterdamsche geval dat bg den gevangene werd geconstateerd door den geneesheer een acuut geval van delirium aan de gevolI gen waarvan de man ia overleden Teekonen I van gewelddadigheid zgn niet geconstateerd De gevangene te Assen stierf aan do gevolgen van tyfus De Kamer besloot op voorstel van decommissie voor de verzoekschriften het I adres van overste de Koek to Doesburg I neder te leggen ter griffie en een afschrift I van het rapport te zenden aan den minister van Oorlog met de bedoeling later by de behandeling van de Oorlogsbegrooting op de zaak terug te komen Gemcng de Berichten Rozententoonstelling Het bestuur van Noa jungunt rosae heeft besloten in de tweede helft van Juni 1907 bier een groote rozententoonstelling te houden Getracht zal worden er steun en bgstand van de afdeeling s Qravenhage der Mg voor Tuinbouw en Plantenknnde voor te verkrygen Met enkele wgzigingen z l het program gevolgd worden dat onlangs voor Zeist dienst heeft gedaan Het bestuur der vorenniging bestaat uit de hoeren J K Budde Utrecht P L Baudot de Bilt en E E M J Kromme Utrecht De heer Baudot is secretaris Men schrgtt uit Deventer aan de Tel I In de Deventer katpen indutrie hetnch i op het oogenblik een dreigende slapte die vooral met bet oog op den komenden wintertyd velen groote zorg baart Naar wy vernemen hebben een groot aantal wevers men spreekt von 70 k 80 werkzaam aan do fabrieken der Deventer Katoenmaatschappy die nog onlangs zeer zgn uitgebreid aanzegging gekregen dat zy moeten rekenen over eenigen tgd ontslagen te zullen worden wegens slapte in het bedrgf Zoo niet dan toch zou de fabriek genoodzaakt worden eenige dagen in de woek stop te zetten De mot werkloosheid bedreigde wever zyn voor het meerendoel ongehuwde mannen Mocht hun ontslag doorgaan dan zal dit ook voor do blauwververs zeer nadoelige gevolgen na zich slepen daar dan ook dezen met werkloosheid bedreigd worden Reeds hebben do textielarbeidersvereenigingen te dezer plaatse over deze zaak vergaderd doch nog geen besluit medegedeeld Men meldt uit Avereest Gisteren trof don mochinist dor voor de eerste maal tgdens een dorschcompagnie in onze plaats werkende stoom dorsch on strooporsmarchino een droevig ongeluk Bezig zgndo eenigen arbeid te verrichten aan de nog niet geheel stop gezette werd hem igne linkerhand afgeklemd Na door een dor haastig toegesnoldo geneesheeien verbonden te zgn werd hg ter verdere behandeling naar Groningen vervoerd Men meldt uit den Haag In de Waldorpstraat gelegen achter het stalionsamplacement van de H IJ S M heeft gisteravond een ernstig misdrgf plaats gehad In een woonwagen geplaatst in hot land nabg deze eenzame straat heoft een man vermoedelgk na een voorafgaanden twist een nog jonge vrouw behoorende tot een in dien woonwagen huizende scharenslgpersfamilie door een revolverschot van het leven beroofd De dader werd aangehouden en naar het politieposthuis aan hot Hnygenspark rvoerd waarheen ook het lijk van de verslagene werd gebracht De commissaris van politie de heer Diotz stelde daar tot laat in den avond oeu onderzoek naar het gebeurde in en nam den dader een verhoor af waaromtrent echter dozen avond nog geen nadere inlichtingen konden worden gegeven Stadsnieuws GOUDA 20 October 1906 Een reeds sedert gernimen tyd by de commissie voor werkverschaffing alhier hangende zaak is thans dezer dagen tot oplossing gekomen Het doel dier zoo nuttig werkzame commissie om door uitbreiding harer werkkring den werkloozen arbeider zoo mogelgk nog meerdere gelegenheid te bieden aan werk en brood te komen hom by te staan den geesel van onzen tgd de werkloosheid te bestrgden meende zy niet beter te kannen bevorderen dan door hot thans genomen besluit tot stichting van een particuliere arbeidsbeurs uit te voeren Door de werking dezer instelling zal de aandacht van die antoriteiten welke later eventueel zouden kunnen medewerken tot oprichting van een gemeenteiyke arbeidsbeurs zooals deze reeds in onderscheidene gemeenten bestaat zeker worden gevestigd De opening en gelegenheid tot inschrgving ai spoedig plaats hebben de zittingen zullen worden gehouden in het gebouw van den Ned R K Volksbond aan de Westhaven daartoe destgds bereidwillig door hot afdoelingsbestuur afgestaan De bouw van een Fabriek voor de Naamlooze Vennootschap Fabriek van Melkproducten Excelsior te Woerden is opgodrageu aan den Hoer W Bokhoven alhier voor de som van f25483 Aan den Heer H J Nederhorst Jr alhier is door do My tot Expl van Staatsspoorwegen opgedragen het maken van fundeeringen voor den te bouwen waterreiniger met reservoir benevens het maken van aan en afvoorleidingen daarvoor op het stationsemplacemont alhier voor de som van f 9950 INQEZONDKIf Beleefd verzoeken wy U het volgende in Uw blad op te nemen en zeggen U bg voorbaat dank Eerst ondergeteekende was lid der Raadscommissie Mnilwgk Vergeer tot bet uitbrengen van rapport omtrent de toestand der spuiten en laatst ondergeteekende was op verzoek der Commissio door de Directie der Kon Stearine Kaarsenfabriek ter assistentie toegevoegd Mynheer de Redacteur Met groote verbazing namen we uit Uw verslag der laatst gehouden raadsvergadering keiinii ran het optreden van den Burgemeester en van den heer Dercksen tegenover de heeren Nederhorst en Muilwyk Hot optreden van den heer Dercksen doet ons vragen wat of wie kan daar toch achter zitten terwgl we onze verwondering uitspreken over het toelaten eener bespreking vreemd aan de orde van den dag en dat wel midden in de behandeling van een pont der agenda Wy wenschen met den heer Mnilwgk te vragen woann de beloften niet zgn vervuld De verwachting van de geringe verandering aan zes van de twaalf spuiten moot wel kunstmatig zgn opgevoerd want het rappori spreekt niet van groote verwachtingen Het rapport spreekt eenvoudig do wenBchelgkbeid uit van het verwgden van 6 buiseinden en het aanknopen van 30 verbeterde koppelingen 150 Meter slang en 12 verbeterde slraalpgpen Voor dit alles was de begrooting van f 1500 ruim voldoende Het is dus belachelgk om te spreken van l 2000 boven de begroeting Tegenover het beweren van den Burgemeester dat de heer Koele mot evenveel recht kan geloofd worden dan de heer Muilwyk etmtateerm wg dat op het Kerkplein in ons byxgn de heer Koolo door don heer Muilwyk is opmerkzaam gemaakt op bet aansluiten van de waterleiding direct aan de zuigbuis der spuit en dat zulks door don beer Koole is doen uitvoeren Dus nemen wg de woorden van den heer Muilwyk geheel voor onze rekening Eerst daarna is het aantal koppelingen en Metera slang door de heer Koole opgegeven das kon de hoer Muilwgk niet veronderstellen dat de heer Koole de bedoeling niet had begrepen De spnithoogte van 18 Meter zooals in hot rapport wordt opgegeven is in ons bgzgn ruimscfaooti bereikt Dus is hot beweren van den heer Dercksen dat de beloften van hot rapport MuilwykVergeer niet verwezenlgkt zgn laster of de heer Dercksen oordeelt als een blinde over de kleuren Daar de Commissie van Bystand blgkbaar van ons gevoelen was dat honger opvoeren door de waterleiding direct aan de spuit aan te sluiten wonsclielgk was begrgpon wij heel goed dat er toen f 1000 meer werd gevraagd daar er alsdan meer slangen en koppelingen noodig zgn Voor het voorstel Muilwyk Vergeer wordt dus de begrooting niet overschreden maar wol voor eene door de Commissie van Bgstand gewenechte uitbreiding Eene meer bescheiden en oordeelkundige wgze van optreden togen de Commissie van Bystand die veel en nuttig voor onze stad werkzaam is zou waarlgk wel passen J VERGEER Jac REINRERGEN VERSCHEIDENHEID Men meldt Mot het overbrengen van den dienst naar bot nieuwe station te Haarlem zal thans een bogin worden gemaakt In verband daarmede zal met ingang van 22 October a s enkel spoor worden goreden tnsschen de stations Overveen en Haarlem Bolwerk Het opgaand spoor woidt dan buiten gebruik gesteld zoodat do treinen in beide richtingen van en naar Haarlem alleen het afgaand spoor zullen beryden Men meldt Door den aanbondendun vleeschnood in Duitschland is de invoer van wild uit ons land dit jaar veel grooter dan vroeger en vinden onze poeliors daar een groot gebied van afzet voor sommige f tiescbe poeliers Zfudon geregeld naar Hamburg Bremen Essen Erberfeld Ousseldorf Keulen enz Vooral zgn het vette ganzen eenden en kippen en dan hoe vetter hoe liever Een en ander wordt flink betaald wat voor de poeliers des te voordeeliger is omdat dit vette wild minder in den smaak valt ven de afnemers in België Fraukrgk en ons eigen land en daarom vaak een scbadepostje voor de poelleri wordt Het onderzoek in de zaak der onlnsten op de renbaan te Longchamps is geopend De meeste arrestanten zgn weer in vrgheid gesteldj enkele verdacht van brandstichting en verwonding van politie agenten worden in hechtenis gebonden De starter Bishop die het ongelukkige sein voor het vertrek van den handicap libre gaf is geschorst tot het einde van dit jaar Langs de geheelen Elbe te Hamburg Maagdenbnrg Dresden enz beeft het personeel van de scheepvaartmaatsohappyen het werk neergelegd De diensten zyn gestaakt en de lichters kunnen niet varen Ook te Lubeck is de staking algemeen Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Oct öerrit Dirk ouders D Binee en E J van den End 19 Jo banna Maria ouders F Blok en A Kraagen brink Elizabeth Wilhelmina en Hendrik ouders P de Zeeuw en J E J Krobs IVl ONDERTROUWD 19 Oct B de Mink en L Knor J k Muloch Hom for te Bergen op Zoom on M W van Kekem i ffifi ér ADV ËRTËlN TIi i De Heer en Mevrouw KNUTTEL VAK Gelder betuigen hun harteiyken dank voer de vele biyken van belangstelling by de geboorte hunner docliter ontvangen Bezoeken worden by voorkeur afgewacht Donderdag 25 October lusschen 27 4 uur By vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam is dato 19 October 1900 J P HOOFTMAN bloemist en koopman handelendo onder de firma P HOOFTMAN ft Zn wonende te Goud verklaard in staat van ffiitlistietnent met benoeming van den EdelAchtbarou Heer Mr L R TELTIN6 tot Rechter Commissaris en van den ondergeteekende tot curator De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Goudo 20 October 1906 DE CURATOR in het Faillissement van J P HOOFTMAN Bloemist en Koopman liandelende onder de firma P HOOFTMAN ii ZOON te Goiida maakt bekend dat het bedrgf von den gefailleerde bestaande in don handel in Boomcn Planlen itloemslukkeo m voorloopig door hem wordt voortgezet De Curator Mr M M SCHIM vis der LOEFF Gouda 20 October 1906 Openbare VrUwllllge Verkooplng te GOUDA De Notaris J J A MONTIJN te Gouda is voornemens om op MAANDAG 5 NOVEMBER 1906 voormUMagu 11 uur in Het Scuaakbord aan de Kleiweo publiek te veilen en te verknopen perc 1 Een Winkelliuis met ERF en GROOTE TUIN met VRUCHTSOCMEN aan de Karnemelksloot Smalle zyde R no 532 te Gonda Verhuurd voor f 3 per week Perc 2 Een Woonliuis met ERF en GROND aan de Lemdulsteeg M no 172 te Gouda Vrg van huur pero 3 Een Woonhuis met ERF en GROND voorzien van Waterleiding aan den Boomgaardstraat RR lo 86 te Gouda Verhuurd voor i 1 50 per week Te zten de 3 laatste werkdagen vöór de Verkooping en op den dag van en v66r de veiling Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op 1 December 1906 Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris aan den KLEIWEG w k E na 21 te Gouda lüislFHÜÖR Hcerenhuis Oosthaven l 88 Zes Kamers groote Keuken droogo Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 EEN PRIESTER ONSCHULDIG VEROORDEELD Zeer spannend DE DETECTIEF HET LEVEN IN INDIË Prachtige natuuropnarae STEOOPEUS OF EEN ZOON DIE ZIJN VADER WKEKKT STROOMVKRSNELLINGEN IN DE JAPANSCHE RIVIER DE OZO Gekleurd ST i l yËllDIE iTMeiSJËn l AltlJS DRAMA IN EEN SPOORWEGCOÜPÉ Zeer spannend Een famillcfeesi op de flets Groot Lachsuccos VISITATIE AAN HET DOUANE KANTOOR EEN KERSTMIS WONDER EEN JUFFROUW DIE TE VEEL HAAST HAD EEN GROOTE ONTDEKKING EEN LIBFDESDRAJUlöAId enz PLAATSEN voor de Bioscope voorstellingen kunnen dagelpsch be JUJpkSJ worden by de FAOBTBR dé Sociëteit ONS ÖENOEQEN i L B imiNBER Markt A 66 Markt A 07 Nieuwe Zending Heereniruicii en Jachtveslen Victoria Water liereffcldc aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Levende Bloemen Prachtig gekleurd DE JACHT OP EEN PRUIK FEEST OP EEN DORP Groot Lachsncces REDDING DOOR EEN LUCHT8CHIP 1 WOELIGE EN RUSTIGE ZEE Gekl Pas op mlJn man komt h J Lschen ACHTER DE COÜUSEN DRIE STANDEN DER MAAN Qekl 1 ECHTELIJK BEDROG ARABISCHE TOOVENAAR DE SNELTEEKENAAR DE im VAN m DUIVEL iü PARIJS DE KIP MET DE GOUDEN EIEREN Prachtig gekleurd ONMOGELIJKE ECHTSCHEIDING Ben cMoeN can deurykOom Pracht gekleurd 4 Atd enz rv 3de Rang M cent 2de Rang A 2de Rang f ft f Eobta Oude Jenever htcap P HOPPE PEETEKS JiJ Let op eM i€i M Urkbrand EENISDEFQT7ANT1EE leii wunlt verzoekt o i t JIBICK ie Istrcn IIIT H T MiOlZUK Vi M HAVENSWAAY UHm OORINCHEK Deze THEEËN worden a gel v verd in verzegelde pakje van c luee 1 em half en een Ned oiu imet vermolding van Nommer er Prv voorzien van nevonstaauc Merk volgens de Wet gedepdneerd Zioh tot de nitvoeriuff van ga eerde orders afinbevaleode J C BIJL vQorheeB 1 BftaEBAAB rfj