Goudsche Courant, dinsdag 23 oktober 1906

Doet uw voordeel Wanneer gg lydt aan bleekzucht of bloedarmoede doet dan uw voordeel metonderstaand schrgven 11 t i i Myne vrouw leed langen tyd in den hevigsten graad aan bleekzucht en d werd zoo erg dat zg tot niets meer in staat was Heeds vele middelen had y geprobeerd zonder dat zy er baat bö gevonden had en oen zy m t de SANGUÏNÓSE begon dacht zy ach dat zal ook wel net helpen I Doch de Sanguinoae heeft hair wel degeiyk geholpen en heeriyk ook Nadat zy ze flesachen Sanguinoae gebruikt had voelde zy zich van hare totale lus eloosheid ïn groote prikkelbaarheid bevryd haar eetlust f f t rmwri en moed zyn weer opgewekt wy zjn uiterst dankbaar voor dit heeriyk middel Gn die dit leest volgt het voorbeeld van Mej de Vos wanneer gy geen baat vindt bö uwe tegenwoordige behandeling Wanneer gg lost hebt van zwak of a m blo d gebruilt da Sanguinosol Zg ia fT J l Z Z middel ter bestrgding van de bloedarmoede en al hare gevolgen Zie dan met p tegen een kleine uitgave zg kan D van groot voordeel zdnl PrSs per flacon f 1 50 6 flac f 8 12 flac 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Maak eens kennis met ona nienwe middel VIJGENnOlIG voor hoesteiiAeii i VAN DAM fc Co Den Haag X WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT KOWMKMJKE FABRIKKBI Voedert uw Vee met de utf ere murwe merk Ster en W li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte i BererPi pUtma Pa rV 1900 Segen Gouden MedaiUeê i iuin van Bloedarmoede Bleelrauoht Halarlft Binnenkooru AlwÏÏi Zwaïte vTttoTende Hoofdpijn en Gebrek aan eetliut De Echte KWADRUPPELS van Dr DE VRIJ I j n hoittn oo de roode doo mijn naam onder nevenrtaande fabrieksmerk llen ie te daarop Zij zijn over 1 rkrijgbaarU O TO Ook chl r k en taco n drfabrieV te eo in nding van po twi l i f 0 76 Obemisohe Fabriek van H NANNING den Haag Vnuft ovenü H s Eiwmriil k f IM per lll r sseli per IK r esch f Bnrgemeester en Wethouders roomoemd E L MAETENS De Secretaris BEOüWEE Buitenlaodscb Overzicht Benter seint nit New York dd 20 Oct De cycloon veroorzaakte ook groote schade in San Salvador Unatemala en Honduras De physische toestand van verschillende plaatsen in San Salvador is geheel gewijzigd Tal van ongelnkken hadden plaats Het oorlogsschip Izaleo van San Salvador is vergaan Ken telegram nit Keywest meldt dat het OostenrSksche stoomschip Jennie 49 werklieden nit zee redde in de nabgheid van de kost van Bahama zjj behoorden tol een ploeg van 160 man die werkten aan de nitbreidingswerken der haven van Florida Vele menschen van die ploeg zijn gedood of verdronken Negen andere schepen die eveneens een aantal menschen van die havenwerken aan boord hadden worden vermist Uen vreest dat vele menschenlevens te betreuren znllen ztjn Hel moet verwondering wekken zoo werd van meer dan eene zjjde beweerd dat noch do bnrgemeester van KUponick noch de ontvanger dier gemeente noch iemand anders den roover kapitein naar zjjn legitimatiebewjls heeft gevraagd I De Voss Ztg wtfst er op dat dit bg eeii kabinetsorder verboden is Het is evenals in de geschiedenis van het ontslag van Bisf raarck een heel oode kabinetsorder maar het koninklijke bevel is nog steeds van kracht wordt nog steeds toegepast en is de grondslag waarop sedert meer dan een halve eenw in Pruisen de eerbied voor de uniform berust De kabinetsorder van Friedrich Wilbel n IV uitgevaardigd op 6 December 1865 luidt als volgt De ofScier is door het feit dat hg de olüciersnnlform van het leger van Z M den Koning draagt als officier gelegimiteerd en behoeft tegenover de politie geen andere legitimatie hÜ mag en moet dientengevolge of hij tot de actieve of tot de non actieve officieren behoort in het belang van zijn stand op bijzondere voorrechten aanspraak maken Dit beginsel is overgenomen in het Duit Che militaire strafwetboek Het is van zelf sprekend dat d bedoeling dezer kabinetsorder alleen geldt voor werkelijke officieren Maar daar de uniform alleen reeds als legitimatie strekt kan men toch niet nagaan of de als officier gekleede persoon die uniform te recht oi ten onrechte draagt dat zou men eerst kannen nagaan wanneer zijn identiteit is vastgesteld Doch het vaststellen van s mans identiteit is in gevolge de bepalingen der kabinetsorder van 18 5 en van ISOder liIiiit rBtrafprozessordnnng verboden Het zal noodig zgn eens een opruiming te houden onder onde kabinetsorders In FraiMa In de zitting van den Franschen ministerraad van Vrjdag deelde de heer Sarrien mede dat faij zijn ontslag had aangevraagd Het geheele kabinet besloot toen af te treden Hiermede is een crisis in Frankrijk geopend die naar men verwacht bintien enkele dagen wel geSindigd zal wezen In parlementaire kringen meldt men dat Sarrien aan president Falliëres den raad gaf Bourgeois met de vorming van een kabinet te belasten Doch Bourgeois zon dit aanbod willen afslaan en van de crisis gebruik willen maken om zich terug te trekken Foincarë zal ook heengaan daar zijn meening over de uitvoering der scheidingswet in beslisten tegenspraak ia met die van don minister van eeredienst Briand Het einde zal dan ziJn dat Clemencean met de kabinetsformatie wordt belast en dat het Kabinet in radicalen zin wordt gewijzigd De geheels Bepoblikeinsche partij van den rechtertot den nitersten linkervleugel venscht het behoud van Bourgeois l Austére als minister van buitenlandsehe zaken zijn vredelievende en toch niet zwakke houding doet verwachten dat zijn aanblijven de ongerustheid Zal doen verdwijnen die in het buitenland door een kabinet Ciemenceau schijnt te worden gewekt Zelfs Jaurès zegt in de Hnmanilè Het zon te betrenren zijn als Bourgeois de portefenille van buitenlandsehe zaken niet kon behouden Clemencean heelt zijn vaderland te lief om ernstige onvoorzichtigheden te begaan Hy wenacbt ook den vrede te behouden maar h laat zich bg biunenlandsche roowel als bij buitenlandsehe qnaesties vaak meeslepen door ziin temperament De aanwezigheid van den verstandigen voorzichtigen Bourgeois aan de Quai d Orsay is hoewel niet onontbeerlijk toch een waarborg voor de betrekkingen Mt h t bnitsBlud Anderen slaan een heftiger toon aan De Eclair zegt dat het optreden van Clemencean als minister president beteekent de aanstaande oorlog met Doitschland aan Engeland zijde Nabij Caltanissetta op Sicilië heeft een rooverbende een aanval op een klooster gedaanDe monniken waren er echter op voorbereid en ontvingen de schelmen met een fnsilade Na een gevecht van twee uren waarbij de monniken hun munitie nagenoeg hadden uitgeput luidden zg de alarmklok om de dorpelingen te hulp te roepen Spoedig verscheen een menigte mannen gewapend met geweren en andere wapens waarop de roevers verdwenen V Onlangs is prins Arsène de broeder van koning Peter naar Servië teruggekeerd ennn is weer de vraag gerezen welken rangde prins in moet nemen Want dat ia inServië een eigenaardige toestand zoo ietsals in Noorwegen Wat is het geval P Evenals in laatstgenoemd democratisch land reeds veel vroeger gebeurd is is in 1888 ook in Servië de adel afgeschaft toen is in de grondwet bepaald dat den Koningen der Koningin de titel van Majesteit toekomt en aan den Kroonprins die van Koninklijke Hoogheid overigens kan aan geen Sordsch onderdaan een adellijke titel verleend worden In 1888 was er geen andere prins dan de toenmalige kroonprins Alexander maar het is bijna onbegrijpelijk hoe men toen geen rekening heeft gehouden met de mogelijkbeid dat de koninklijke familie nog eens uit meer dan drie personen zon komen te bestaan Hoe dit nu ziJ de toestand is weer dat zich behalve kroonprins George in Belgrado bevinden nog een zoon van koning Peter nl prins Alexander en een dochter prinses Jelena Voorts prins Arsène en diens zoon prins Paul die eigenlp geen von vieren het recht hebben dien titel te voeren volgens de letter van de grondwet De regeorini schijnt thans van plan eindelijk een grondwetsherziening ter regeling dezer kwestie nit te lokken zoodra de hangende economische moeilijkheden zjjn geregeld Naar deBraunschw Landesztg mededeelt ia in de verlronwelgke vergadering van den Brnnswijkscben Landdag eergister de memorie van antwoord op het wetsontwerp betreffende de verkieziog van een nieuwen regent vastgesteld en goedgekeurd Naar verluidt is de Landdag overeengckomea dat het regeeringsontwerp wel in beginsel Janneme ijk is maar dat het wenschelijfc S de verkiezing van een regent nog wat uft te stellen Men neemt aan dat de Landdag de regeering zal opdragen middelerwijl te beproeven om de zaken in het reine to brengen zoodat binnen onafzienbaren tijd het maken van een definitieve regeling in welke richting dan ook mogelijk is By de Lutin is eergister hard gewerkt door de duikers Volgens een telegram van de Temps zou het schip geheel vol water zgn en moet de ramp of liever het zinken van de Lutin toegeschreven worden aan het binnenkomen van water Admiraal Beltue die de leiding heeft van het reddingswerk heeft naar het ministerie van marine geseind dat de duikers de luiken van de kajuit wgd open hebben gevonden Er zyn Deenscbe en Fransche duikers bezig De Deen Hanser is er eergister in geslaagd aan bet achterschip een Igo vast te maken en daarop heeft hg de lyn vervangen door een ketting aan een boei Vervolgens dook de Deen Levy Die bleef 35 minuten onder en bevestigde een ketting aan de voorplecht Een Fransche duiker vond daarop dat de Lutin aan den achterkant over een afstand van zoowat twee meter een eind in het zand lit wel 80 centimeter Voor het aanbrengen van hgschtoestellen zal het wel noodig zyn op die plaats onder den romp door te graven moeiiyk werk van langen adem op die diepte Verspreide Berichten Fküikrijk Uit Pau wordt het overlgden gemeld van baron De Morenbeim ond gezant van Eusland in Frankryk die een groote rol speelde in zake het Fransch Bnssisch verbond In Audresselles bg Bonlogne sur Mer hebben drie Duitsche officieren langen tgd ongehinderd kunnen spionneeren Toen men er de lucht van kreeg wisten zy te ontkomen DUITSCHLAKD Gravin Montignoso mag begin November een ontmoeting met haar kinderen hebben waarschynlgk te Munchen in tegenwoordigheid van den Saksichen gezant aldaar Enoeuid Ook da Itrwht biiioboppea hibben o chryven met sympathiebetuiging gericht tot het Fransche episcopaat HuSLlltD De voorgenomen aanslag te Kroonstad waarover we gisteren berichtten biykt gericht te zgn geweest tegen het militair gerechtahol De bom zon aan een beklaagde worden ter band gesteld die ze onder de rechters werpen moest Bg het spoorwegongeluk to Oka blgken niet minder dan 100 personen gedood te zgn Vorst Mechtschersky is nabg het station Tschoedowo dood in een coupé gevonden Op een visitekaartje dat men op het Igk vond stond dat hg geen kans zag aan het door de revolutionnairen over hem uitgesproken voonisite ontkomen De boeronbeweging in district Boezoeloek gouvernement Samara begint dreigende afnemingen aan te nemen De autoriteiten vragen toezending van troepen Verscheidene maatregelen tot bescherming van treinen en stations worden op al de RuBsische spoorwegen genomen Geraeng de Berichten Een nienwe groente I In de proeftuin der Baroniesche ïuinbouwvereeniging te Breda wordt thans als proef een gewas geteeld dat in Frankrgk tehuis behoort aldaar en ook al reeds in andere landen als een lekkerog wordt beschouwd die met do fgnste asperges wedgvert De naam is kardoen De kardoen is verwant aan de artisjok terwijl ook de smaak van beide overeenkomt Zgn het bg den artisjok de windaelbladereu van de bloem en den bodem waarop deze ingeplant zgn die gegeten worden van de kardoen worden de stengels gebruikt welke evenals bg bleekselderg kunstmatig gebleekt zgn De kardoen is een duro groente omdat van de plant die een ruimte noodig heeft van pi m 2i M middeligu noodig beeft om te groeien na schoon gemaakt te zgn maar heel weinig overblgft om te gebruiken Ook de bereiding is dot de goedkoopste Naar trea weet is Dr A Koyper bezig met het schrgven van een reisverhaal Ouder papierrommelzgn deze week coaverteo waariu hg gegevens had bgeengebra ht uit zjjn werkkamer verdwenen Na veel zoeken is drie vierde ervan bg een opkooper van oud papier ternggevondeo Men schrgft uit Den Haag Omtrent het miadrgf met doodelgken aflooop Donderdagavond in een woonwagen aan do Waldorpstraat gepleegd wordt o a nog het volgende vernomen De dader heeft bekeo l maar hg doet het voorkomen alsof het ongeval aan onvoorzichtigheid zgnerzöds is te wgten Hg beweert dat er van opzet of moed vil geen sprake is De verstandhouding tussc uen hem en de verslagene die gehuwd was met den man met wien hg dien dag verschillende herbergen had bezocht was goed De aangehoudene gaf tegenover de politie voorts op dat hg het wapen een groot kaliber ruiterpistool in do hand had genomen waarom weet hg niet en dat er eensklaps een schot was afgegaan de getroffen vronw doodelgk rakende De getrolleue had de volle lading hagel in de borst gekregen Na de daad was de man weggeloopen en had hy althans volgens zyn zinggen het wapen bg den wagen weggeworpen Bg onderzoek is echter gebleken dat deze bewering niet juist is want door de politie is het pistool gevonden in den wagen waar het verstopt lag in los stroo onder het bed Ook is onjuist gebleken een andere bewering van den aangehoudene Hg had nl gezegd dat bet doosje met slaghoedjes welke op het pistool pasten altijd onder de kap van den wagen stond en bg foooilleering is dit doosje echter in zgn bezit gevonden De andere man die op t oogenblik van het voorgevallene in den wagen was weet omtrent het gebeurde weinig mede te doelen Hg hoorde een schot en zich omkeerende ving hg de getroffene zyn vrouw in de armen op Andere getuigen dan de kinderen waren er niet bg want de vrouw van den dader was boodschappen gaan doen De dader is naar het huis van bewaring gebracht De Kamer van Arbeid voor de Voedingsen Genotmiddelen te Delft besloot op verzoek van de afd Delft van den Internationalen Bond van Sigaren en Tabaksbewerkers een onderzoek in te stellen na r den staat der loonen in de tabaksindustrie gedurende de laatste 15 1 20 jaren en het resultaat van dit onderzoek aan genoemde atdeeling mede te doelen Een overzicht van de loonen te Rotterdam Schiedam en sGravenhage zal hieraan worden toegevoegd I Het is heel lang geleden dat op een dors gelegen op een der Zuidhollandache eilanden burgemeester en nachtwaker een en dezelfde persoon was Het ia kort geleden dat zulks bestond als burgemeester marktschipper Thans bestaat er een v ethouder lantaarn opsteker In bedoelde gemeente werd laatstgenoemd baantje aanbesteed en toen de inschrgvingen te hoog bleken stelde de wethouder zich beschikbaar er voor te zorgen Hbl Uit Wageningen scbrgft men nog Het dienstmeisje dat do afgeloopen week door kolendamp gestikt is was niet 20 doch U jaar oud Zg heette 6 Loogen Zg sli p met de juffrouw een mensch van 74 jaar in één vertrek In de aangrenzende kamer waarvan de dear openstond brandde de vulkachel die bgna geheel was afgesloten De vroawen hadden de buitendeuren door aioten en grendels zoo goed verzekerd dat het aan do pohtie vrg wat inspanning kostte in hui te komen Hoe gevaarlgk z g huismiddelljes zyn heefteen vrouw te Rgssen weer eens ondervonden Zg kreeg dezer dagen een zweer aan een vinger waarvoor zg toen t erger werd de hulp van een geneesheer inriep Deze nam de noodige maatregelen zuiverd den vingeren legde er een verband om Maar toen de genezing niet spoedig genoeg naar haar zinging volgde zg den raad van een buurvrouwof zoo iemand om er een blad van slangenkruid op te leggen spoedig begon nu dehand en daarna ook da arm op te zwellen en de vrouw is nu aan bluedvergiftiging i overleden De lord mayor van Londen is gisteren uit Parg vertrokken op hartelgke wyze uitgeleidj gedaan Hg gevoelde zich in de laatste dagen niet goed by een rytoer in het bosch van Boulogne was hg fljuw gevallen Voor het kantongerecht te Amsterdam stonden Vrgdag de houdurs van een speelhuis in de Oude Kennissteeg terecht Abraham Kat en Jozef Polak beklaagd van overtreding van art 456 Wetb v Sirafr door het houden vun een huis van hazardspel Het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen achtende oordeelue het O U dat een niet geringe straf moet worden opgelegd Juist in de mindere standen is bet dobbelspel dubbel erg omdat het verlies dadelgk neerkomt op het gezin Waar beklaagden zich niet hebben Inteu woorhouden op den hartstocht voor het spel te speculeeren moet bun een krachtige waarschuwing worden gegeven daarom oischto het O M 4 maanden hechtenis Terwgl dezer dagen een heer eu dame uit IJzendgke in een rgtuig van Si Lwregna hiiiswaJrts keerden werd ter hoogte van Waterland Ondeman plotseling oen schot gelost in do richting van het rgluig s morgens vond men in het voertnig een kogel Bg een ingesteld onderzoek ie gebleken dat het schot gelost was door Belgi sc ie kommiezen die op surveillance waren en halt hadden g6roepon Dit werd niet geboord Onmiddellgk daarop werden vier of vgf revolverschoten gelost Toen het rgluig staan bleef maakten de ambtenaren zich bekend en beweerden slechts iu de lucht geschoten te habben Op verzoek van den belrokken persoon zal de zaak uiet vervolgd worden M Cl Uit Deltzgl wordt in zake den daar gepleegden moordaanslag nader gemeld Na afloop der instructie is de van doodslag verdachte H S Zaterdagnamiddag onder geleide van twee marechaussees naar de strafgevangenis te Groningen overgebracht Het Igk van den verslagene A Rozeboom werd gisterenmorgen na te zgn gekial op last dor jastitie naar het Academisch Ziokenhnis te Groningen vervoerd voor een te houden sectie onderzoek De moordenaar is daar met het Igk van den verslagene geconfronteerd eu vervolgens naar de gevangenis overgebracht De gevolgen van de onlusten te Longchamp tgdens een race De afgevaardigde Leveillard zal in de eerstkomende vergadering van de Fransche Kamer een dringend voorstel indienen tot het verbieden van den totalisator op alle renbanen in de republiek D i bookmaker is reeds verbannen Een zeer krachtige stap in de goede richting Hen moet wel gaan inzien dat werkeIgke sport en het onverdedigbare wedden niet kunnen samengaan De totalisator en de bookmaker moeten verdwgnen van de sportterreinen desnoods ten koste van enkele sporten schryft het Hbl Mogen we nogmaals herinneren aan wat wy schreven over het wedden op de courses Duizendmaal liever een sport opgeven dan ktt bshoad van mo kunstmatig opgedrsveD beweging die geen sport is maar wel een brandpunt van spel en bedrog Te Winterswyk was bruiloft geweest Een boertje uit het Woold had zich zóó te goed gedaan dat hg al tastende den weg moest houden Bg den watermolen Den Helder moest hg over de beek Voorzichtig stak hg zyn paraplnie vooruit maar voelde geen grond Nu aan den anderen kant geslooten maar waar hg ook stak telkens een peillooze diepte Meenende dat hy reeds in het water stond begon hj luidkeels om hulp te roepen De bewoners nit hun rust opgeschrikt kwamen weldra met een brandende lantaarn en zagen nu den man midden op den weg staan alleen met den knop in de hand do paraplnie was er bg den eersten stoot afgevallen I Gernstgeateld en tevens ontnuchterd door den schrik kon hy nu zgn weg vervolgen Z Ct De jager A Eker te Dwaragrucht onder Giethoorn had meldt de Zw Crt Donderdag een half pond kruit op de kachel te drogen gelegd Dat vatte vuur en ontplofte met een geweldigen knal Hg zelf werd deerlgk in t aangezicht gewond zoodat het hoofd geheel ia opgezwollen Ook een 2 tal zijner kindoren die in t vertrek aanwezig waren werden gewond doch uiet in zoo n erge mate als de vader De koniftg van Saksen heeft opnieuw zgn voormalige echtgenoote de gravin de Montignoeo gesommeerd haar laatste kind de kleine Monica over wie de man nota bene het vaderschap ontkent aan hem over te leveren Een aantal dames te Florence beeft nu besloten tot den koning een adres te richten om tegen dien eisch verzet aan te teekenen en te verzoeken dat het kind ann zyn moeder gelate worde Telegrammen uit Havana berichten dat da ir de vreeselgkste w ervelstorm heeft gewoed welke daar ooit is geconstatnerd Vierennegentig inlanders en IG vreemdelingen kwamen om De Amerikaiuische kruiser Brooklyn werd von zgn ankers geslagen en op de kust geworpen De overige oorlogs sohopeo kozen bg liet opateken van den storm het roime sop Groote vloedgolven bedolven 3 kleinere schepen welke in de haven lagea De snelheid van den wind bedroeg volgens do aanwgaing der instrumen 80 Eng nigl per uur in den loop van den middag zelf 120 fi g mgl 8e Internationale Laudbouw Congres te Weenen in 1907 Gedurende den zomei zgn de voorbereidende werkzaamheden uilgevperd voor het congres dat in Mei vau hel volgend jaar te Weenen zal worde t gehouden Er r ia o n 30000 iiitnoodigingen en programma s verzonden naar ulle landen dt f wereld vele belanghebbLUden liebben zich reeds aan hot nllvoereud comiié opgegeven In de vfrschillendH land n liebben zich nationale comite s gevormd die voor deze internationale zaak propaganda maken om opn groot aantal bg don landbouw belanghebbenden op bet congres te doen vertegcndigen Voor nadere inlichtingen betreffende dit coiigres kan men zich wenden lot Prof Josef Hausler Secretaris van het Uitvoerend Oomlté en Secretaris van de Maatschappg van Landbouw te Weenen I Scbaöergossé 6 Donderdag is een aanzieulgk gezelschap beslaande ait prins Waldemar broeder van koning Frederik zgn neef prins George van Griekenland den voormaligen gouverneur van Kreta de oud miniater Deuntzer den staatsraad N H Andersen bet lid van den geheimen raad Glttckstad en den bankier Knnt Wallenberg uit Kopenhagen op reis gegaan naar Azië om via Napels naar Bombay Tokio en Bangkok te gaan De reis is ontworpen door Andersen die te Bangkok gewoond heeft Doel van de reis is uitbreiding van handelsbetrekkingen Het heet dat alleen Andersen voor zaken gaat nl om de factorgen van de Ooat Aziatiscbe Maatschappg in Noord China te bezoeken en de andere hoeren voor hun genoegen gaan maar zoo merkt Politiken op n a r geldmannen van zooveel beteekenis samen reizen naar streken waar tegenwoordig zooveel zaken te doen zgn is er ruimte voor vele plannen Stadsnieuws GOUDA 22 October 1906 Do huishondalgke vergadering van de Afdeeling Gouda en Omatreken van den Bond van Nederlandsche Onderwgzera op Zaterdagmiddag 20 October was door 21 leden en éen gast bezocht Twee leden waren sedert de Torige byeenkomtt wtgtni rertrek naar andere aldeelingen overgeschreven Het gemeentebestuur van Haastrecht had bericht dat die gemeente voor eenige kinderen van onen minvermogende ouders te Stolwgkersluis het per kind verschuldigde bedrag aan de gemeente Gouda betaalde ter tegemoetkoming in de kosten van onderwys en verder dat het naar aanleiding van het adres der bondsafdeeling de jaarwedde van het hoofd met f 50 had verhoogd maar die van t overige onderwgzend personeel onveranderd had gelaten De gemeente Reeuwyk heeft op een dergelgk adres afwyzend beschikt De vergadering sprak haar afkeuring nit over een paar collega s leden der afdeeling die een adres met gedrukte memorie aan den raad van hun gemeente door het afdeelingsbestuur hadden laten klaarmaken doch em paar maandtn na de toezending berichtten dat zg beter vonden het niet in te sturen omdat het toch niet helpen zou Door vroeger met het bestuur in overleg te treden hadden moeiten kosten en ook deze afkeuring achterwege kunnen biyven Verschillende leden vroegen dubbeltjeskaarten aan tot inzameling van bgdragen voor de ondersteuningskas van den Bond Het bestuur zendt ze toe Daarna koos de vergadering een mederedacteur voor het Afdeelingaorgaan waarvan in November wederom een nummer verschijnt Twee en twintig stemmen één sehrittelgk werden uitgebracht voor steun uit de weerstandskas aan collega Van der Sluis ontslagen onderwgzer te Melissant Alle leden waren vóór het houden der Algemeene Vergadering Hierna volgde een voorloopige bespreking van den beschrgvingsbrief en kregen verschillende belangrgke voorstellen den steun der Afdeeling Gisterenavond bezochten wg de Kinematograaf van den heer Lohoff in de zaal Kunatmin Do zaal waa reeds vroeg uitverkocht on geen wonder de roep die van Lohoff bier ter stede uitgaat had velen naar Ons Genoegen gelokt Ieder wil Lohoff s bioscoop zien on men heeft geen ongeiyk want waarlgk wat daar te zien is prachtig en grenst aan het onmogelijke De verschillende nummers worden op uitBtekeiide wgze voorgesteld by het een heeft men een kolossaal lachsucces bg het andere is bet een en al bewondering wat de kleurenpracht betreft Het zon ona te ver voeren wanneer wg elk nummer moesten gaan beoordeelen toch willen wg er enkele noemen die ons bizonder deden lachen nl hot feest op een dorp het bombardement met tomaten eu het familiefeest op de fiets De overige nummers wafen buitengewoon prachtig bv De zoon van den Duivel te Parga levende bloemen de ramp vaii San Francisco enz Niemand verzuime Lohoff s Bioacoop te gaan zien men voorzie zich tydig van enirée a daar zeer vroeg reeds gisteren de kaarten waren nitverkocht Tn de WoensOagavonJ gehouden jaarvergadering der gsclab Recht aan Allee te Lekkerkelk waren 74 leden tegenwoordig Door den penningmeester werd rekening en verantwoording gehouden over het afgeloopen boekjaar De ontvangsten bedroegen met een batig saldo van t vorige boekjaar groot f 370 16 f 592 60 de uitgaven f 84 77 zoodut do rekening sluit met een batig saldo van f 507 88 De rekening werd na onderzoek goedgekeurd Door den voorzitter J De Jong werd medegedeeld dat het bestuur het voornemen had opgevat g en weder dienende een wedstrgd met uindernissen te honden In de bestunravergadering werden de aftredende commissarissen de hoeren M Luiten I Da Vos en Artr van Limborgh herkozen terwyi gekozen werd de heer Adr Smit BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 3 OCT Siaatèleemn ienPoRTUOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RcsLAND Iwang Dombr Obli gatlen 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsehe Schuld Recepie L 100 1 24 Hgpottuik Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandache Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Paod briefbank 99 Pandb Ned Scheeps ypE 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99Vj Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpocTvegUmingenItalië Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 Diveraen Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheejmiari MaaUehappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 36 Premieléeninqm Veemarkt te Rotterdam Maandag 13 October iqo6 Vette ossen en koeien redelijke aanvoer prgren waren voor late kwal 35 2de kwal 3a 3de kwal a cents per half kilo Vette kalveren redelijke aanvoer iste kwal j8 2de kw 35 3de kw 32 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer lite kwal 25 i 2de kw 34 3de kw 31 cents per haU kÜo Schapen en lammeren goed aangevoerd üi é a Pastorie Erica Drenthe De handel had voor alles een traag verloop prgzen iets lager BnrgerlUlte Stand Hoordreobt GEBOREN Pieter ouders H Dnllemeijer en G Verwaal Dina Adriana ouders W C Torlonw en P Kraajeveld ONDERTROUWD L van Vliet wonende te Arnhem en A Kirpesteyn OVERLEDEN G Kortland 19 maanden 4DVËRTE1NTIEN HUIS TE HIHIR Ueerenhuls Oosthaveo K 88 Zes Kamera groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPB Verkrygbaar hy PEETERS Jz £ l Of eaeitt ra twrkha d Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHeriiian Zooii P J DE VOS