Goudsche Courant, vrijdag 26 oktober 1906

Zaterdag S7 October 1906 45ste Jaurgaiig No I01Ö7 sm mÊSÊÊt f mn mfmmmmmgmm fiOIMHE COIMIVT J ieuicS en Advertentieblad toor Gouda en Omstrekene Ttlefoon H St ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil reielMi N SS De Uitgave dezer Courant geschiedt d gèiJiJta met uitaondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 35 franco per IKMrt 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Nati OepartemeDt OODDA VOOEDSiOHT AVOND van il n Heer IIKNKI DKKKINU op Donderdag 1 November 1906 do avonds ten H urr II de kieUil illK MWh üoslhaven 1 Ue BROEDERS KrnKmcnt Uet Mcnfchdrama ait de Tragedie van liet recht van Fked VAK Eekkü PJkVKK 3 HET VIERDE ÜEDRIJF alt Hul tatnU i Vorstenschool a ODE AAN REMBRANDT Jac V Looy 4 HONOLOOO Entree voor niet Leden I 1 Voor Loorlinjien öyran en H B H 1 0 terwijl O minvermogenden ten Imire van den Heer T CKEBA S op Woensdag 31 October 1906 van s middags 12 tot b namiddags 4 are kaarten ad 10 Ct tijn te bekomon De Secretaris C J M KROON F H SCHREV£y Geneesbeer Directeiir van hel meeote Ziekenhuis Ie lloUerdajJ b VBHHUISU naar Westersingel 109 a weder alle werkdagen voor particuliere praktgk te consnltceren des middags van half één tot hal twee ten zyncn bnize M M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Ia t rulmat vooriien van GASORNAIBNTEN in elke styi van de eerste fabrieken tegen concorreerende pryien Aanlegger van Gas Waler Spreek Dieren t leclrlsche geleidingen Wie van goed licbt boudt wende zidi naar het OoudHch VerHohtlng MaganlJn DE AWOMDfilTCH daar alles door bekwame fitters verricht wordt HUIS TE HUUR llcerenhuis Ooslhaven li 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B H9 f DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACmSCHE DE MEEST VOLLEDIGE llOBEnLAIIEl iin beslist die det Kirma WELDOn THE LADIB3 JOUHSAL f met minstens drie gratis geknipte k patronen en een gekleurde plaat THB ItL DBESSttAKBH met tfen gratis geknipt patroon k THE BkZAAR 0 CHILD RBSa FASaiONS Kiuderraodes met vete gratis ge knipte patronen VKAAOT Uw BoekhaniMaar f Proefnummlerê AUe met koetel Boll BUvoeggel I Tan alle iu deze bladen voorkomende modellen zgn UEKNIPTE PATHONEN I vet Holl verklaring Ir p p tegen i vooruitbetaling van 10 60 verkrijgbaar I bti MILLY SIMONS Den Haag Qonda Drak vaii A BRINKMAN Zx Doet nw voordeel I Wanneer gü Igdt aan bleekzncht oi bloedarmoede doet dan uw voordeel met onderstaand scfarüven Myue vrouw leed langen tgd in den Imvigsten graad aan bleekzoclit en dit word ma erg dat zg tot niets meor in staat was Keeds vele middelen liad zi geprobeerd zonder dat zjj er baat bg gevonden bad en toen zg met de SANOIIINOSE begon ducht zg ach dal zal ook wel niet helpen d Doch do Sanguinose heeft haar wel degelgk geholpen on heerlgk ook I Na at zg zes flesschen Sangoinose gebrnikt had voelde zg zich van hare totale lusteloosheid en groote prikkelbaarheid bevrijd haar eetlust is teruggekeerd haar levenslnbt en moed zyn weer opgewekt wy zgn uiterst dankbaar voor dit heerlgk middel P J DE VOS Pastorie Erica Drenthe By die dit leest volgt het voorbeeld van Hej do Vos wanneer gg geen baat vin4t hg nwo tegenwoordige behandeling Wanneer gg last hebt van zwak ol arm bloed gebruikt do Sangninose Zg ia het natnurlgkite en hot wirkzaamste middel ter bestrgding van de bloedarmocdo en al hare gevolgen Zie dan iiiet op tegen een kleine uitgave zy kan U van groot voordeel zgn I Prys per flacon I 1 50 6 flac f H 12 flac 16 Te Gouda bU WOLFF Co Wcsihavpn 19S Maak eens kennis met ons nienwe middel VIJGE IIOilIG voor hoe§téii len VAN DAM Co Den Haag J WERKLD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenl or sthoning Kxtract wordt aanbevolen tegen Bort tnandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijiuhocst Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MEHASTHB is verkrygbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitechland Engeland Amerika Ned IndiS Oranje Rivier Kolonie Traneeaal ent MELIAKTHE werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Modailles bekroond MKLIANTUE in flacons I 0 40 t 0 70 en 1 MELiANTHB in doezen tabletten f 0 49 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninkigke Stoomfabriek De Honlnybloem Den Haag Verkrggbaar bH Firma WOLVf C C Westhaven 198 Gouda GRENDEL Goudo E H VAN MILÜ Veerstal B Mö Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerka d IJiel A N t ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaatcr A SCHEER llaaetreeht P W v EDE Oudewaier K va d HEIJDEN te Reeuumk P v d 8PKK MoercapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN Waddingmetn P A u GROOT A o JONUH Oudewaler J P KASTELEIN PoUliroekerdam O BIKKER te Benickop WAAIISCHUWIJVG Laat U niet misleiden door 6d y S roo Hetklooster SanctaPatdo AbdIJ bestaat niet elM airoop van geenerUi waarde WESSANEN Ae LAAN Wormerveer OPGERICHT arM KOflllliHL WKE PAHRIKHEN Voedert nw Vee met de u Bere murwe merk Sier en W fc uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Partje 1900 Degen Gouden UedaUUê ADVERTMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het Advcrieutlc Bureau vai A BBIi kMAN ZOON NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLLIWEÜ K 30 tegenover do Kleiwcgsteeg OFTVANGEN alle soorten HEP REN DAMESen KINDER WINTER SCHOENWERH STERKE Schflollaanen Uvorscltocncn enz enz Aanbevelend f S WITS Allo reparatién en aangemeten werk leuw onovcrtronen Prof Dr LiülioFB ivollwkoiid ZAlOW EKACBT EtlXSa lAJleen echt met tibnekiiDttrk tot voortdur nde radicale eii lekere geiiazing rau alle zelfs de meeet hardnekkig üenuu Mleliten vooral ootataan door afdwftlmgeo op jeugdigen leeityd 1 Ota e eneziug van elke zwakte Bleèl ïticbt Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Rpgsvertering Onvermogen Inipotenz PoHntione enz Uitvoorige prospect nflseu rr jj Lr öBph fl 1 I i fl 31 p diiUbel j ftoscli il Cl Oeiilrail i epót Matth v d Vanto ZaUliuinrao IJipót M Clébftii Oo IlotUirdam 1 Happül s Uravenhftfïti llalmtnaDH dü Jong J zn Rutt r lam rlfF k Co aouda II hii atte drogistoa Verkrygbaar in flesschen 50 ets 7 5 ct en f 1 2S bü H H Apothekers en Drogisten L t op het merk ANKBB t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUiJER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 illêDBfÖÏMM Heu wnr lt verzuclit op t XERK te letten DIT HST MaOIZUH IK H IIAVENSWAAY ZONEN OOBINCHfiM Deze THEEËN worden tgei ferd in rers etde pakjes vui ei twM n een kalf en een Nêd on met vermelding van Nommer en I Prgs Tooruen van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoering van geëerde orders aanbevelende 4 C BML roorbeen J BBSfiBAABT Ls BuUenlaodscli Overztcbi Renter seint uit Parijs d d 25 Oct De ministerieele verklaring zal nog eens den nadmk leggen op het vaste beslnit van de regeerisg om de acheidingswet toe te passen precies looals te is aangenomen het lal aanduiden dat indien het kabinet op 11 December op venet van de lüde der geeatelykheid mocht stniten het aan de Kamer ui voorstellen die maatregelen aan te nemen tot welke thans reeds in beginsel is besloten Zatardag tollen de ministers de begroeting en de qnaestie van de belasting op bet inkomen onder handen nemen Renter seint alt Kansas City Hissonri dd 26 Oct De gebouwen van de Kamer van Koophandel zijn door brand vernield er zgn 20 doeden en 60 gewonden De Engebche bladen noemem de nieuwe Tlootvorming waarvan wS gisteren reeds iets gemeld hebben een belangrj k beslnit Tan de admiraliteit Ook de oppositiepers is er mee ingenomen Zg ziet er geen wijziging in ingevoerd om te bezuinigen maar de Bitkomst van een nieuw plan van de admiraliteit Het plan komt hierop neer dat er en nienwe vloot ol liever een nienw eskader wordt gevormd aigescbeiden van het Kanaal het Atlantische en het MiddellandscheZee askader Dat nieuwe eskader genoemd de Home Fleet het vaderlandsche eskader of bet knsteskader zal zün booldkwarlier hebben te Sheemess aan den mond van ds Theems met het Iront dns naar ons land en Dnitschland Het zal staan onder een Tlootvoogd met den titel van opperbevelhebber De opperbevelhebber in de Nore zal echter niet onder hem staan Dit eskader wordt gevormd meest nit schepen die in dienstreserve liggen d w z de schepen die met een kern van een bemanalng kali in dienst en halt in reserve tjjn Alles zal echter gedaan worden om de llagvaardigheid van dit eskader te verhoogen Het zal apiegelgevechten en andere oefeningen honden en dikwijls kruisen Op die schepen welke in een oorlog het eerst noodig zullen xijn zal de bemanningskern talrijker zgn dan op de andere Ook op de schepen die in reserve zijn lalien genoeg manschappen worden geplaatst om de machine en de bewapittg in orde te houden Gaandeweg zullen deze reserveschepen die tot dit eskader behooren vervangen worden door schepen van de halve reeerve i EmLLETOX Tegen den Stroom 17 Maar Bolloerer bleef niet kt achtte dan ook zls bijzin geheel overbodig na hetgeen hg den vorigen dog van de dochter en nn van de moeder had gehoord en gezien Van zün vader heeft Bruno niet veel dacht hij onder het heengaan die wai met al zijn wellevendheid een dol en bmtoal heer Bichard ia op eo top jjn evenbeeld HOOFDSTUK V D anbtiraad BoUaeyer ging de duinen in om kapellen te rangen een zyaer lievelingabesitheden in het bodeeizoen Maar hü deed het kaïn en natairlijk niet met de vlnifhèid der jeagd die van dit lydverdrgf Took een aardigheid en onbewust ook graeieoi spel iraet te maken tonder de vlinders waaroB het te doen ichjnt te ztjn al te Tsel te benadeelen Het een zekere haodigkaid kod de aaMavaal aan t jn wandal tok lis MB onneaiaii het Bet bevotigd dat hjj op Fiiedrichihagen altfld onder da t Tas ita trak pbicfct U drafm Voor het materiaal en de bemanning van dit nienwe eskader zullen de andere genoemde eskaders en ook de reserve eskaders een en ander moeten afstaan Van tijd tot tjjd zullen er tusschen het nienwe eskader en de drie andere eskaders buitengaats schepen geruild worden b v als een schip van de drie onde eskaders een groote herstelling noodig beeft wordt het bg het knsteskader geplaatst Ter oefening zullen krnisers van het knsteskader van tijd tot tgd met de kruisereskaders van de andere eskaders vloten vereenigd worden Al die veranderingen zullen geleidelijk geschieden 1 De crisis in de Oostenr ksch Hongaarsche monarchie is voorloopig opgelost Baron von Aehrenthal gezant der monarchie to Petersburg heeft de benoeming tot minister van bnitenlandache zaken der monarchie aanvaard Deze oplossing der qnaestie Bchünt in Weenen een goeden indruk te maken In diplomatieke kringen wordt de nienwe minister beschouwd als een ernstig vertronwbaar man van groote kennis en met veel werkkracht Dat ondor ziJn leiding een verandering gebracht zal worden in de algemeene richting der Oostenrgkscbe staatkunde gelooft men niet Baron yon Aehrenthal is thans 52 jaren oud HU stamt uit een Duitsoh Boheemsch geslacht van grootgrondbezitters studeerde te Praag en te Bonn on trad na voloinding van zgn studie in den diplomatieken dienst Hij was gernimen tgd secretaris van Ktlnoky werd daarna legatieraad te Petersburg gezant te Boekarest en is sedert 1899 gezant b het Russische hot Door zijn hnwelijk met een gravin Szecbenyi is bg verwant aan den oudHongaarschen minister Het is nog niet bekend welken indruk zgn benoeming in Hongarije gemaakt heeft Zeker is bet dat met de Hongaarsche regeering geenerlei besprekingen hebben plaats gehad en dat de benoeming eerst gisteren gelijktijdig ter kennis der beide regeeringen is gebracht De zitting van de Cortes dte Dinsdag geopend is belooft zeer gewichtig te worden Er is iets gekomen in de Spaansche politiek dat er jaTen lang aan ontbroken heeft een onderwerp van strijd Niet dat ii partijen aan de regeering of in oppositie geen programma s opstelden en verdedigden maar ais er van een programma nooit iets wordt uitgevoerd en men voornit wel weet dat er van een begin van uitvoering niet ko en zal dan wordt een programma ten slotte Zich allerminst bekommerend om den weg vervolgde hg deze of gene mooie of zeldzaam voorkomende kapel die zich al te lichtzinnig in des ambtsraads nabijheid had gewaagd Een heel eind had hy zoodoende reeds afgelegd toen hjj plotaeling voor een oude vronw stond die bezig was kruiden te zoeken Ja ik ben t wel sprak zg grgnslacbend n langen tyd niet gezien hè f Wel wel Lieette ben ji het f Lisettef herhaalde de vrouw op wegwerpenden toon Waar is Lisette Begraven en vergelen do slechte menschen hebben haar gedood Al sleept het Igf zich nog traag door dit jamraerdal voort de viel i dood doodl Lisette f Wie denkt nog aan Lisette f Alleen moeder Balbo bestaat nog Gevloekt wie Stil stil moeder Balbo laat de doeden rusten vermaande de ambtaraad Vergeet en vergeef dan wordt ook n vergiffenis gesohonkea I Hjj we a daarby met de hand naar boven en keek ds onde vronw vriendelgk aan Daarboven P Gelooft u nog aan zulke aprookJM t Ali de dskMl op js neas valt U tToerbl mst alls alleadel Schaam Js Litstts I Wat ia ar van js wordan f als een politieke leus beschouwd De partijen verdringen elkaar op het kussen voor de leus Of de een of de ander regeert is om t even voor den gang van zaken Maar van het ministerie Lopez Dominguez dat toen kwam slechts enkele maanden levens voor zich scheen te hebben verwacht men daden Sn men meent grond te hebben voor die verwachting omdat het in den tgd dit de Cortes niet bgeen waren al tot daden is overgegaan De regeering heett getoond het burgerlijk gezag te willon laten gelden ook tegenover de geestelijkheid De regeering wil de Spaansche wet toepassen ook als deze wet naar het gevoelen derjiiaschoppen met het kerkelgk voorschrift in strgd mocht zijn en zQ heeft haar ambtenaren gelast zich In zake de formaliteiten bö het sluiten van huwelgkeo te honden aan de opvatting van de regeering ZiJ staat op het punt een wet in te dienen waarbij de geestelijke orden onderworpen zullen worden aan allerlei bepalingen zooalB zjj ook gelden voor andere vereenigingen Zal het ministerie zich staande knnnen houden tegenover de Cortes Dat is ds vraag Da liberale party is zoo verdeeld Haar een der eerste voorwaarden voor eenigheid In een partü heeft Lopez Dominguez in vervulling gebracht een onderwerp waar alle liberalen het groote belang van voelen een anti 4lM oaal programma dat levende vormen aanneemt Men gaat het nu althans mogelijk achten dat de liberalen een tjjdlang hun onderlinge twisten laten rusten De Madrileensche correspondent van The Tribune heeft een gesprek met don Pio Oullon gehad den minister van bnitenlandsche zaken Gallon verzekerde dat de leden van het kabinet het eens waren op het punt waar het voor alles op unkomt het ontwerp van wet op de congregatién Bovendien zeide hjj hebben wiJ niet alleen in de Cortes maar ook in den lande de groote massa der liberalen op onze hand en ik zou wel denken dat de beele wet op de congregation door de Cortes zal worden aangenomen Wel zijn de conservatieven in den Senaat machtig onder Manra en it Kerk zal twaalf of veertien kerkvorsten tegen ons in het veld brengen maar Vox popnil vox Dei en de stom van het Spaansche volk roept luide om liberale maatregelen Als de staat zoo ging GnIIon voort maar eerst de geestelijke orden onder toezicht heeft dan kan niets den voornitgang van het land meer tegenhonden Wij zjjn krachtig en ondernemend van natuur en het land heeft rjjke bronnen van welvaart die nu worden verspild aan het houden van onnoodlg veel kerken en aan het verrijken van lm Geworden f Vraag liever wat ze van mg hebben gemaakt Bid den lieven Heer dat hjj nw hart nog ten goede nggt Bidden t Och mensch wat heb ik al niet in m n leven gebeden I Eens toen wy allebel nog jong w iren ambtsraad I Maar die dingen zQn n al lang door het hoofd gegaan is t niet P Maar Lisette hoe zou ik ooit kunnen vergeten Met innig gevoelde deernis zag Bollmeyer op de vronw neder en t mocht hem zoodoende werkslgk gelukken om in die harde door de zon verbrande en verwoorde trekken nog een spoor te ontdekken van wat eens heel zyn gelnk had uitgemaakt in die thans rood opgezwollen oogen nog een zweem te vinden van den teeiieren gloed die eens hem ruim veertig jaar geleden hot jonge hart in vnnr en vlam had gezet 0 jy was goed Theodoor jS meende t eeriyk maar uw vader die trotsehe koppige man dat QoA hem Stil stil Liietfcl Laat ds dooden risten 1 Nb ja ik heb t hem ook al lang vergeven dat hy my met tcband en smaad de denr wees toen jy hem badt gezegd dat de arms Lisette je vronw moeit worden of nismand anden I productieve kloosterorden De monnikenkwestie is een levenskwostie voor mjjn land zeide Oullon de liberalen moeten die kwestie oplossen en do tegenwoordige rogeering doet een verstandige oplossing aan de hand Van de verhonding tusschen de Spaansche regeering en het Vatikaan zeide Gullen dat zij opperbest is Het heette dezer dagen dat er oneenigheid was tusschen het ministerie en Montero Rios den voorzitter van den Senaat maar de ministers hebben verklaard dat die oneenigheid over kleinigheden loopt en niets te beteekenen heeft De MacedoniSrt worden pessimistisch Z j zijn niet tevreden over de resnitaton der vrijheidsbeweging en in t bizondor niot over Bulgarije te spreken dat volgens hen herhaaldelijk de gelegenheid heeft laten voorbijgaan om zijn belangstelling voor de stamgenooten in Macedonië te bewijzen Het blad der zg Binnenlandsche organisatie de Mazedono Odrinsky Progled zegt in een hoofdartikel onder het opschrift De raadgevingen der vertwyfollng dat de Bnigaren in Macedonië en het wilajet Adrianopel voorgoed Balgarjje zelf vaarwel moeten zeggen omdat dit land voor hen toch geen oorlog zal voeren zelfs niot met grootere beslistheid voor hun belangen op zal komen De MacedonlBrs en Adrianopelers moeten zelf een nitweg zoeken en zjj zullen dien vinden Zij zullen ook zonder Bulgarije middelen en wegen voor bun redding kiezen Men ziet In deze woorden een laatste wanhopige poging om het ambtelijke Bulgarije af te brengen van zgn correcte bonding van den laatsten tgd tegenover Tnrkjje Naar aanleiding van de plannen der FranBChe regeering om de troepen nit Znid Orau onder bevel vnn generaal Liotet naar Tafilet te laten marchoeren onder voorwendsel dat de Marokkaanscho stammen den Heiligen Krgg willon beginnen schrijft de D6 eche Coloniale dat Dnitschland poogt door allerlei u Oeiiykheden de regeling der Marokkaansohe qaaeatie te verhinderen De VoBB Ztg vraagt wat de bedoeling van deze zinsnede kan zyn f Dnitschland denkt er niet over den gelnkkig goëindigden stryd over Marokko to hernicnwen Moet die aanval op Dnitschland strekken om de aandacht van Frankrgka plannen af te leidenf Dnitschland weet zeer goed wat Frankrijk wil De weg van Znid Oran naar Toaat het beginpunt van den TransSenegalspoorweg loopt door Tafliet door van die oase Kom kom zwyg toch van die dingen hoe lang zyn zg al niet geleden t En jy waart destyds zwak Theodoor Weet je wat Ik natunriyk had gevonden f Dat je een geweer van den wand badt genomen en hem overhoop had geschoten die zich zelfs niet ontzag de honden tegen je meisje op to hitsen 1 Uy was myn vadsrl Wat vader Al waren er duizend vaders en moeders by mekaar geweest die mg behandelden zooals die eone man t my dued je hadt het niet laf en stilzwygend moitun gedoogen I De oude vrouw richtte zich uit hare neergebogen bonding op en hief do knokkilige vuist ten hemel Bollmeyer growde bg t zien van die ontzettende woede Kn datzulfde schepsaj had hy eens bemind met al den gloed eener eerste en heilige liefde I Ze namen mij in dienst op Trnnzow by de Glatbecks Nou daar baddon ze uliyd graag aardige meisjes en omdat Ik ceriyk wou biyven nam ik Baldo maar Hoe het met hem afliep weet je Al myn spnarpenningen heeft hij verdronken en vcrdobbeld sn zich eindelijk maar opgehangen ha ashter den Veedgk aan een dikken boom Igd Wordt t