Goudsche Courant, zaterdag 27 oktober 1906

BEUBS VAN ROTTERDAM delsterreio DeUschestraat grenzende aan het Centraalstation In de fabriek was een voorraad van 1500 pakken geborgen op 2 verdiepingen die door vnur en water geheel onbruikbaar werden gemaakt De brandweer in groeten getale aanwezig blaschte met 5 sectiespuiten in 2 uur tgds het vuur Alles waa geassureerd L K H K bezit te nemeo is die weg Toljcomen in Fransclie banden Haar is er reden voor die inbezitneming r Door de posten ran Beni Unif BeckarColomb Igli en BeniAbbes i Oran tenen elke onderneming der Znid Marokkaansche stammen beachermd Men weet dat het niet Doodig is rerder tegen Tafliet op te rnkken en dat de bewering slechts van die oase den zuidwaarts naar Toeat voerenden karavaanweg te kannen approviandeeren onjaist is Want ran de dalwegen van Zoestona en Saura kunnen voldoende levensmiddelen worden aangevoerd voor de wei nige colonnes die naar de Oase van het uiterite Zuiden trekken Er moet das een andere reden zijn voor bet oprukken naar Taaiet Het blad wgst er op dat kleine afdeelingen oprukken op weg naar Aboedoen en vraagt dan Wj1 men door bedreiging van de heilige Oase van bet zaidelgk Sglanaan en door uitdaging van de onalhankel kbeid gestelde bevolking van Tafliet een heiligen oorlog uitlokken en daardoor een snel ingrijpen der FranschdD noodzakelijk doen voorkomenl De Vo88 Ztg acht beantwoording dezer vragen nntliger dan verdachtmaking van do DniUchs politiek in Marokko Over het minigterie Clemencean sprekende zegt de Teraps geen oordeel te willen uitspreken voordat het program bekend zal zijn maar het blad meent dat de benoeming van generaal I icquart tot minister van oorlog heel wat pennen in beweging zal brengen Het blad acht die benoeming nog niet zoo slecht Picquart heelt bewezen moed en karakter te bezitten hj heelt militairen geest kent het leger en zal het als een zaakvan eer beschoowen de achting zijner kameraden te winnen Dat de nationalistische pers niet erg ingenomen was met deze benoeming was te verwachten en de reeds medegedeelde nitingen van de Libre Parole en Autorité toonen dat genoeg Wij willen daarnaast nog de woorden aanhalen van l Echo du Nord een invloedrijk provinciaal blad dat zegt Was generaal Picquart wel de aangeweien man voor de porteleuille van oorlogP Heelt by zich bekend gemaakt door een buitengewone bekwaamheid als tacticns organiaateur gezagvoerder f Is hg niet alleen bekend door de rol die hjj gespeeld heelt in de zaak Dreylus t Die rol al was hij nog zoo eervol nog zoo moedig heelt nieta te maken met het beheer van onze legermacht met de voorbereiding voor de nationale verdediging Qeneraal Picquart is terecht ol ten onrechte wij zullen ons boven de polemieken plaatsen in het land en in het leger een persoon geweest over wien strijd werd gevoerd Waarom is het thans noodig hem te plaatsen op een post waarop hij weder oen voorwerp van onoenighoid kan zijn vooral nu bet leger meer dan ooit samenhang kalmte rust noodig heelt f Ondanks den onpartydigen toon straalt toch in dit stokje de spijtigheid door van de nationalisten dat de man dien zij beBchnldigen de beweegkracht van da Dreyfuszaak te zijn geweest thans aan bet boold komt van het leger waarvan hg meer dan de Mercier en de Billots een sieraad was Tegen die ministers van oorlog weegt Picquart zeker op door bekwaamheid door karakter en door een militairen geest die van edeler huize is dan do kaatengeost waarmede de generaals in de zaak Ur ylos 1 honnenr de l armée wilden verdedigen die door niemand werd aangetast dan door heniell Verspreide Berichten FBiSKBIJK Gedurende de komende kerkeiyke teestdagen tullen verschillende gemeenten van het bisdom Aive zonder priesters zitten omdat de geestelijken daar meest allen onder de wapenen zijn geroepen I tiisteren zon het proces dienen van Droyiua tegen de Liibre Parole van belaatering beschuldigd Haar de xaak is veertien dagen aitgeateld Horvi en zijn vrienden die een byeenkomst van Jonge republikeinen in het Trooaderé in de war itnarden zyn gisteren dliwege tot 6 rauoa boete veroordeeld DntTioBuro Ueo herinnert lich dat met vel gerucht werd verteld eonige maanden geleden dat een bommenlabriek van Russische revelntionnairen was ontdekt te Hamburg De zaak is ampel onderzocht en nu is er tegen de verdachten geen andere aanklacht overgebleven dan dat zg valscbe namen bobben opgegeven en valscbe passen in faun bezit hebben gehad Naar de correspondent van t Berliner Tcrneemt uit betroawbare bron zal da Baa burgsche begrooting over 1907 slatten met een tekort van 7 millioen mark ExOXLAir Gisteren was de wet tot intrekking van het meervoudig stemrecht aan de orde maar de regoering had daar weinig sacces mee De meeste artikelen werden geketst Toch was do algemeene opinie dat bet bezitten van meer dan één stem van personen die in meer dan één stemdistrict landeigendommen hebben vooral den unionisten ten goede komt Met den voorsprong dien de hoogescholen hebben bi bet verkiezen voor volksvertegenwoordiger was het al niet anders behalve dan ten deele by de laatste verkiezingen Het uitvoerend comité van de vereldtentoonstelling te Milaan heelt de slaiting bepaald op U Nove nber a B OoSTixaux HoiaiRijE Tot Ooiuchowsky s opvolger is benoemd de gezant te Berign baron Aehrenthal Hg geldt als een warm voorstander van het drievoudig verbond maar tevens van een goede verstandhonding tot Rusland aan welks hof by mede geaccrediteerd is geweest De minister van oorlog v Pitreich is vervangen door SchSnaich BUSUKD Te Petersburg werden twe zeeolflcieren aangehouden die in een rytnig de Marseillaise zaten te fluiten Een hunner sloeg den politiebeambte in het gelaat Naar uitgelekt is bereidt de Bond van Russische mannen tegen 30 Oct te Odessa een nieuw progrom voor Er zyn reeds wapenen voor uitgedeeld en de aanhangers van den Bond lyn in aldeelingen verdeeld Te Moskou zgu uit de kanselarg de Igsten voor de opkomst der recruten van het volgend jaar gestolen Gemen fde Berichten Door de politie te Roosendaal is een uitgebreide diefstal van koperdraad en ander materiaal uit de loods van de rgkstelegraat ontdekt Een drietal personen zgu als verdacht in hechtenis genomen één hunner zekere B arbeider bg de telegrafie is reeds gevankeiyk naar Breda overgebracht Ook de opkoopers zgn bekend Een der grootste Engelsebe bookmdnrs de firma Arthur Magnus heelt naai libn ons meldt haar zaken verplaatst hin Liverpool naar Vllsaingen 1 Men meldt De soldaat B Berner die by het ongSInk te Oorknm licht gewond werd is geheel hersteld Hoe het ongeluk zirh heeft toegedragen is hem nog een raadsel Men meldt ons Jl Dinsdag is te Utrecht opgericht een Federatieve bond van coöperatieve inkoopsvereeniglngen voor den middenstand Het doel van dien bond is a Door federatieve samenwerking de zedeiyke en stoffelgko belangen der aangesloten vereenigingen te bevorderen b Krachtig op te treden tegen datgene wat de belangen van den bond af de aangesloten vereenigen zou kunnen schades c Oezameiyke inkoop van daarvoor geschikte goederen De I ond is gevestigd te Utrecht terwyi tot hem reeds zyn toegetreden de volgende vereenigingen Eendracht maakt Macht te Utrecht Eendracht maakt Macht te Amsterdam Door Eendracht Sterk te Amsterdam Samenwerking te Utrecht D € I te Tilburg De Limhurgsche Hanze De Toekomst 1ste Limburgsche coöperatieve inkoopveroeniging te Roermond en de Coöperatieve inkoopveroeniging te Deventer Tot bestnnrsleden werden gekozen de hoeren J Dz te Utrecht voorzitter J Prnymboom te Weert L A B Pasteuning Amsterdam T Crebas Gouda en H Hermans Moons te Roermond De drukbezochte vergadering werd geleid door den den heer J Weeninl Ie Utrecht die van tevoren verklaard had niet voor een evantueele benoeming tot voorzitter in aanmerking te willen komen Dr Nonwens de bekende voorstander van het coöperatief inkoopen voor den middenstand was eveneens ter vergadering tegenwoordig N B Ct Door een comité uit de federatie van timmerlieden vereenigingen alhier is aan de architecten en timmerliedenpalroons hier en in Scbevingen naar bekend een schryven gevonden waarin op eonige tegemoetkomingen by de hoerschende werkeloosheid wordt aengedrongen Behalve om de reeds meegedeelde regeling der arbeidslgden verzocht om stukwerk zoo veel mogeiyk tegen te gau het werk dat anders aan t1iaisw rk i wordt gezonden ttaas ia de werkplaatsen te laten vervaardigen Een direct belang immers ia bet voor den architect en patroon zegt het schrgven dat bet werk in alle opzichten aan deeischen van loliditeii en goede afwerkingvoldoet Bg stukwerk kpmt het er in de eerste en voomaamsta plaats op aan de grootst mogelgke hoeveelheid werk in den kortst mogeiyken tgd te maken De kwaliteit van het geleverde treedt daardoor op den achtergrond en de scherpste controle is noodig om te zorgen dat het afgeleverde aan de miniranmeischen in dit opzicht voldoet Bg de vakmannen is het dan ook een algemeen erkend feit dat ondanks die controle veel slecht ondengdeiyk werk als gevolg van dit stelsel wordt afgeleverd Ook dienen wy er op te wyzen gaat het schrgven voort dat een werkman die op een teeken of vakschool geleerd heeft hooge eischen aan zgn werk te stellen in de praktgk van het stukwerk die goede beginselen moet prysgeven wil by niet by den oersten den besten knoeier achterstaan Verlaging van het peil van het vak is dus van het stnkwerk het noodzakelgk gevolg De jongens exploitatie bg de thuiswerkere is mede ook oorzaak dat bg dit soort van ï erklieden te veel jonge krachten werkzaam zgn waardoor de concarrentie voor de patroons ook zeer groot ia niet alleen maar de vakmannen werkloos worden gemaakt Aan de geadresseerde is binnen U dagen antwoord verzocht De rassenstrgd in Amerika is na ook overgeslagen naar Philadelphia waar do negers woeden werden over de opvoering van een tooneeistuk dat in den Walnnt streetschouwburg werd opgevoerd en waarin zy een aan hun ras vyandige strekking meenden te ontdekken Ten getulo van 2000 drongen zy den schonwbnrg binnen smeten naar het tooneel met bedorven eieren en groentenafval en joegen do toeschouwers de zaal uit Alle ruiten van den schouwburg werden ingeslagen De politie kwam er mot de revolvers in de voiat aan te pas maar was niet bg machte de negers in bedwang te houden Dit gelukte eerst aan cenige zwarte geestelgken die genoeg overwicht op hun klenrgenooten bleken te hebben om verdere gewelddadigheden te keeren Het voorval moet alleen worden toegeschreven aan de opgewondenheid der negers over de gebeartenissen te Atlanta en de voortdurende gruwelen van het lynchen die op tal van plaatsen in de Zuidelgke staten voorkomen Het beheer der gasfabriek te Tilburg vermoedde dat de koperslager O aldaar frande pleegde in bet gasverbrulk Door een onverwachten inval in zgn woning werd dit vermoeden bevestigd De meter was afgesloten en een bnis in de leiding aangebracht waardoor bet gasverbruik aan de controle van do administratie van de fabriek onttrokken werd Tegen O is proces verbaal opgemaakt en hem het verder gasverbruik ontzegd Een vrouw verbrand Op de tweede verdieping van het perceel St Jansstraat 18 te Amsterdam woonde een 76 jarige ongehuwde juffrouw Roeper alleen Gistermorgen word de instrumentmaker wiens zaak in dit hnis is gevestigd door voorbggangers gewaarschuwd dat er rook uit een der ramen van de tweede verdieping kwam De man liep terstond naar boven en toen by de deur der door juffrouw R bewoonde kamer opende zag hy de kamer in vollen gloed Dicht by de deur lag voorover het Igk van de vrouw De kleederen van het slachtoffer brandden nog Het schynt dat het petroleumtoestel waarop juffrouw Roeper een ketel water had willen zetten is omgevallen en dat daardoor de kleederen in brand zyn geraakt Uit de plaats waar het slachtoffer lag biykt dat zy maar tevergeefs gepoogd heeft de dear nog te bereiken Het lyk dat groote brandwonden vertoonde is naar het gasthuis vervoerd In het noorden van Italié maakt men zich zeer ongerust over de geheimzinnige verdwgning van de 43 jarige gravin Pauline de Barai Corrado die met haar dochters oen prachtige villa bewoonde in het Seriana dal naby Bergamo Eerst werd verteld dat zy in bet water was gesprongen doch dit is weder tegengesproken Met zekerheid weet men alleen dat zy plotseling haar woning verlaten heelt en dat in den laatsten tgd veel kwaad van haar gesproken is In de nabgbeid van de Fransche en Duitscbe legatiegebouweo in Tangar hebben aanhangers van Raisoeli een man en een vrouw grawelgk mishandeld De man was veroordeeld tot een aantal zweepslagen die de bealen hem on beartu toebraekten waarop een hunner hem met tea steen op het hoold sloeg om bom eindelgk zoo hard met het hoofd tegen de steeneu te werpen dat de tanden in zgn mond braken Over het vergaan van het RassiachestMmschip Warjagin dat den 21en dezer op een drgvende mgn stootte niet ver van Wladiwostok wordt nog gemeld dat de kapitein uit voorziahtii eid op vier mSlen alstanda van de torpedolOn gebleven was Toch werd een myn in bet vaarwater getroffen en het schip zonk anderlialvo minaut na de ontplofflng Tan de 200 reizigers werden er 17 van de 23 leden der bemanning 13 door Chinoezen gered Bg de eergisteren te Enschede gehouden militieloting bleek er bg do telling der nummers vóór den aanvang één te min te zgn Alle nummers werden nagezien 23 ontbrak en werd bggevoegd Na anderhalf uur oponthoud kon eerst do trokking beginnen In de Woensdag gehouden vergadering van den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland was de beer P Statoraa directeur eener zuivellabriek te Dronrgp die als spreker optrad zeer stellig in zijne conclusie Hg beweerde nl dat geene fabriek boter van inferieure qualiteit behoeft te produceeren elke fabriek is thans in staat minstens goede boter te bereiden Daarvoor zgn noodig Ie eene goede technische inrichting 2e een alleszins bekwaam bteromaker Naar aanleiding hiervan werd t bestnur opgedragen de qnaestie te overwegen en zoo mogelgk te geraken tot de aanstelling van een technisch en practisch botermaker Ie klasse om de aangesloten fabrieken voor te lichten De heer S beriep zich op jarenlange ondervinding Men seint ait Rotterdam Een operagezelschap uit Brussel directeur J de Koninck zou hedenavond in den Groeten Schouwburg opvoeren Paljas en Cavaleria Rnsticana met medewerking van een gemengd orkest van Rotterdamsche musici en van leden van het Residentie orkest De zaal was flink bezet doch het Belgisch gezelschap bleef zonder iets van zich te doen hooren weg Een deurwaarder maakte hiervan proces verbaal op Uit Rotterdam meldt men Hedennamiddag kwamen 6 bootwerkers het cafe De Poort van Cleve binnen aan de Westwagenstraat 32 en vernielde den inboedel rukten de gaskronen omlaag en stelde zich voor als beesten Een tairyko politiemacht slaagde er in drie hunner Ie arresteeren na het uitdealen van verschillende sabelhouwen over het hoofd zoodat de daders hevig bloedend verwond werden Men meldt uit fiarderwyk Door douairiore Van Pallandt van Vanenburg te Patten ia het Mil Tehuis te Harderwgk aan die afdeeling van den Ned Mil Bond in eigendom geschonken In 1883 werd dit Tehuis een groot boerenhuis met flinken tnin door haar echtgenoot vroeger een lydlang lid van de Tweede Kamer in het district Tiel opgericht Te Casey in Illinois randde een neger een blanke vrouw aan heette althans dat te hebben gedaan Het gevolg was dat Zondagavond alle negers die in Casey woonden daaruit werden verjaagd Aan hen die weerstand boden werd de keus gegeven tusschen een onmiddeliyk vertrek of den dood door de kogel De leuke kapitein van KSpeniek lut nog maar steeds our lioh loeken Thans meent men hem weer te Dreaden op het spoor te lijn De bladen hebben een facsimile a rakt Tau de kwitantie welke de schelm geschraven had TOOI het t g in bealag genomen kasgeld ea in dat schrift denkt men de band te aerkaïinen ran zekeren Johao Schnitset die in 1S72 klerk was bg een aldaar gerestigden advocaat Deze Schnitzel werd in 189S veroordeeld wegens het ougereohtigd dragen van een oficierauniforrn Hn had nl te Dreaden gekleed als knressiersofficier een gestoffeerde kamer betrokken geruimen tgd op kosten der verhaarster ge eefd en nog geld van haar geleend totdat zgn bedrog aitkwam en hg iwee jarea gevangenisstraf kreeg Men weet echter niet waarheen hg na ign ontslag uit de gevangenis is gegaan Thans wordt hg opgespoord Nederlanders in Zuid Afrika gesneuveld De Nederlandsche Vereeniging te Pretoria tracht op verzoek van N Z A VereenigiuE een volledige Igst samen te stellen van de Nederlandders en oud Nederlanders die in den laatsten oorlog gevallen zgn De Volksstem drukt al een Igst af van iö doeden ontleend aan het register van het Roode Kruis maar te is nog onvolledig Daaronder zyn er acht te Bland8laa te gesneuveld ld bttlrakea aaa de wonden daar kregen vgf door kaffers vermoord bg Vrijheid en een bg Pongodari rivier vier ol misschien vgf doodgeschoten op last van kapitein Mordant in Zontpansberg verbcheiden in krggsgevangenschap gestorven enz De gedenksteen dien de N Z A V te hunner eere bestemd heeft zal geplaatst worden in den gevel van den Nederd Herv kerk te Pretoria Eene dame die mat de Noord Hollandsche Tram naar Ilpendam reed bad plaats genomen op het balcon en leunde tegen de alsluitketting Opeens ging deze los en de dame viel achterover op den grond De conducteur floot terstond uit ai zgne macht om den machinist te doen stilhouden doch deze kon door de groote lengte van den trein het fluiten niet hooren en reed door Terstond na aankomst te Ilpendam begaf de condacteur zich met de politie naar de plek waar de dame gevallen was Gelukkig vernam hg aldaar dat zg zich niet emsllg bezeerd had zy had zich reeds naar eene boerdery in de nabghoid begeven om zich van haren hovigen schrik te herstellen Intusschen is bg deze gelegenheid gebleken dat by een plotseling ongeval een beter stelsel van waarschuwen en remmen wonacheiyk is N v d D Stadsnieuws GOUDA 26 October 1906 In de zitting van den Gemeenteraad die door alle leden werd bggewoond kwam o a een voorstel in om eenlge perceelen grond te koopen aan de Krugerlaan om daarop het nieuw te boawan ziekenhuis te plaatsen en ols deskundigen voor den bouw to benoemen de hh W Kromhout Cz te Amsterdam en L Koole Wz Voorts kwam een adres in van de Commissie voor openbare leesten om een jaarIgksche subsidie dit werd verworppn De heer Muglwgk stelde voor een bedrag te bestemmen om een onderzoek in te stellen voor een electrische centrale dit zal in een volgende vergadering in stemming worden gebracht Te half zes werd de zitting vordaugd tot des avonds ten 8 uur Hedenmorgen ongeveer half zeven is nit het water Achter de Viscbmarkt opgehaald het lyk van Mej d H Hedenmiddag om 12 nui bad op het k rkhof de teraardebestelling plaats van den beer J D van der Want in ievon werkzaam op bet kantoor der Kon Stearinekaarsenfabriek Gouda die na een langdurig Igden door den dood in de kracht van zyn leven aan de zgnen werd ontrukt Op het kerkhof waren tal van belangstellenden aanwetig o a een der directeuren van de labriek leden van bet personeel alsook van de Tooueelvereeniging De Goudsbloem waarvan de o verleJene secretaris was enz Na aankomst voor de geopende groeve sprak de heer West roek als vriend eonige gevoelvolle woorden terwgl een schat van bloemen op de kist was uedergelegd als een laatste biyk van liefde en vriendschap o a Tan d n heer IJesel de Schepper het personeel der fabriek bet kantoorpersoneel de Goudsbloem Bond van handels en kantoorbedienden en van familie Do heer v d B bedankte namens de familie voor de eèr der overledene bewezen Daarna was deze treurige plechtigheid afgeloopen en iMfliet ieder den duodenakker in het bewllbsyn een goed en braaf mensch naar zynalilcatste rustplaats te hebben gebracht Zaterdag a s 3 November zsl het 25 jaar galeden ign dat de teer M den Oudsten in functie trad als onderwgzer aan de toenmalig 2e Openbare Kostelooze Scliool thans Schooi no 2 W by Immer met lust en gver werkzaam velen culten zich met biydschap verheugen over ket deugdelijk onderwys ook buiten de school dat ze van hem mochten ontvangen zoodat het hem dien dag zeker aan geen bew zao van belangstelling zal ontbreken Zg het hem vergund nog vele Jaren voor het heil der jeagd werkzaam te zyn Gisteren slaagde te Rotterdam voor het examen vrgeen ordeoefeningen der gymnastiek mej G de Koning te Stolwgk SciooKHOvix Donderdagavond vergaderde de Aid van het Groene Kruis in het HeerenLogement By de opening deelde de voorzitter de heer Hartong van Ark het werken van het bestaur mede tydens de typhns epidemie De notalen werden onveranderd goedgekeurd De begrooting voor 1907 werden vastgesteld in ontvangsten op f 360 en in uitgaven op f Ui In de vacature Hogendoorn werd gekozen de heer S Mogendorff Hierop werd de Beschrgvingsbrief voor de a s Algem Vergadering behandeld Daarna kwam aan de orde het voorstelYinck tot het instellen van het institnutSchoolartsen Besloten werd zioh te wenden tot de regeering met verzoek van rykswege scboolarlsen aan te stellen By de rondvraag wees de heer Mogendorll op de wenschelgkheid van de melk controle opzichtens typhus baccillen De heer Dgkgraat besprak de wenscheiykheid om aan arme zieken versterkende middelen te verstrekken van wege de aldeelingen en de heer Vinck vroeg om een spreker in openbare vergadering te laten optreden BliiSwux 24 Oct Bleiswyk was gisteren in feestdos gestoken ter gelegenheid van de installatie van den nieuwbenoemden burgemeester jbr Storm van s Gravesande Om hall ell begaven zich 100 gecostumeerden de costnnms waren uit verschillonde tydperken der geschiedenis naar de spoorbalte waar de bnrgemeester met zyn lam verwelkomd werd om daarna een rondgang te doen door de met groen bloemen en vlaggen versierde gemeente De burgemeester bezocht achtereenvolgens de vier verschillende scholen waar de kinderen onthaald werden door deu jubilaris s Middags concert op verschillende punten van bet dorp en s avonds gratis bioscoopvoorstelling De armen en ouden van dagen waren door de feestcommissie niet vergeten Rechtzaken De speelbank te Vaals voor het gerecht Te Maastricht stond e rgi8ter terecht H Heiner koopman ie Vaals besobaidigd van het oprichten en honden van een gelegenlieid tot hazardspel De offieier vao justitie mr Heyer zei dat het bier niet meer of minder ie dan het introduceeren van speelbanken welke m cbgn aan liefdadigheid doen en het waa de plicht van het O M nu oreral speelclubs Uit de grond verigzea bet kindje iu de wieg te smoren Van gezellig samenzgn is niets gebleken Personen kwamen en verlieten Vaals na gespeeld te hebben en de zalen waren slechts gevold met personen die kwamen om te hazardeeren Van liefdadigheid is niets gebleken De zalen waren ingericht aia apeehalen en alle voorwerpen die bg een speelzaal behoo en waren aanwezig Er waren uiet minder don zee of zeven croapiera in ieust der High Lifec waar logies werd betaald door hot bestnur De rouletteii waren het eigendom van de club Van ballotage was geen sprake en meu kan gerust eeggen dat het een openbaar huis van hazardspel waa Roulette is door geen anderen bankhouder gehouden dan door beklaagde Verschi ieada malen zgn er vrouwen aangetruflen iu de speeizalen in strgd met de statuten Er waa gelegenheid voor iedereen om binnen ie komen mits hg i 10 stortte De wet van 1855 stelt strafbaar aanranding en bederf der goede zeden en de feiten vallen onder art 3 van die wet Spreker achtte gevangenisstraf voor de beklaagden biilgk Mi n wist dat de Kegeering zich met e apeeiclubs bemoeide Na een inval in de clab te Vaals ii men toch met spelen doorgegaan Hg eischte een maand gevangenisstraf Mr A Wgnmans verdediger had tot zgn verwondering niet gehoord van het O M wat ede zeden zgn Daarom deed pleiter mededaehng wat daarover door de theologen wordt tdedegedeeld en haalden Poitier aan Hg wees op een werk van mgr Marree die zegt dat er geen dagelgksche zonde gepleegd wordt wanneer er gespeeld wordt Berhaaldelgk worden kerken gebouwd door het organiseeren van lotergen Ook de kerk van Meer die door het organiseeren van lotergen gabon wd werd met toestemming van den bisschop Speelschnlden noemt men eereschnlden Met de wet in de hand had het O M moeten aantconen dat het B ieien onzedelnk is Het apel is behoudens eenige oitzondenngen abaolnut vrggelaten Art 45 der Drankwet verbiedt hei hazardspel In do toelichting wordt gezegd dat hazaidapel wel mag worden toegelaten in logementen en in sociëteiten In fe memorie van toelichting op de nieuwe Lotergwet bigkt tevens ook nog dat bet spel niet onzadelgk is Bpr wesa op de Staatsloterg die jaarlgkt ton winst oplevert Do Staat gteft zelf hot voorbeeld De Begeering heeft er nooit aan gedacht het apei onzedelijk te verklaren Bp 1 en weddenschappen zgn niet in strgd met de goede zeden of q nbare zeden volgens de verklaringen van v le gezaghebbende personen Spr beval nog aan te lezen hot werk van Bui Grondwet en Kriüek deel 1 Met wat in een gesloten hnis gebeurt heeft d Staat meta te maken Wanneer ds zedelgkheid wordt aangerand in een verMsiging is men uet strafbaar Ten slotte wees pleiter er nog op dat het doel dor vorieniging niet ia geweest het opnchten van een clandestien hnis van hazardspel Uitapraak 7 November WOENSDAG 3 OCT StaaUltemnij n PoRTDOn Oblig 36 Serie fr 050 3 5fl Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosijisD Iwang Dombr Obli EXPOSITIE der nieuwste modellen Wintcrraantels Costtimes Blouses Ju e8 en Jupons Robes en Japonstotfen met bSbehoorende Oarneeringen alsmede eene grboto keuze PKliTBRIJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concBrrcerendo prgztn Aanbevelend i gatien 4 96 74 I AziB Japan Obiigatien 1899 4 74 CoLuvau Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 101 97 100 99 100 100 Bspotlteek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 Pandb Kotterd Hypb 3V Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 Pandb Westlandscho Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHyph i i 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 PredUtbeart bU de Bemonatrantaoba Qereformaerds Oemoente alhier Zondag 2H Oct s morgens 10 nar Ds J KUTSCH L0 1ENQA om Doopsgei pred van s Qravenhage Pandb Bataafsche Hypb 4 100 AJg Hypothbr Eerste Nod Hypolheekbriefhank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Sandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 m ADVKRTEINTIKIN Spoomegleeningm iTALlE Oblig Znid Italiaansche Spw Mg A 867 Dwernn I f X My tot Eipl Laan van Victoria Water acrei elde aanvoer Meerdervoort 1902 89 Sclteepvaart Maattehappijen Pand Hoiland öulf Str My 3ft Premteleeningm § bai ui8 Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Aanbev end S FirmaÉ erinaii Zooii VERSCHEIDBNaEID Men meldt nit Rotterdam Gisteravond brak brand uit in do fabriek van vuurmakers gevoitigd in loods 6 Han acinalogeciisPocdervorm is het oehiffstc helpond iniildcl teg en llloeilarmoede nieekmucht Xen icau kte Hoofdplfnen j t l Uipeloo$hel4 QnmaeUteu Wermagerlng en fermimOering der Uekaamikriteklen aematogeeii in Poedcrvorin heeft een aangenane smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen d Bb a worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDEBVOBM is het praeporaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebiuilisaanwijzing f 1 50 llaa WOLFF Cih Westhaven 198 GRENDEL E H VA lAN Moordrecht PINK8E Nimmrkerk ad IJnel k WIJK P W V EDE OurfMoiw A SCHEBU HaatHmmjk P V n SPEK Moircapetlt D v o STAR Eenlge labrlkanten H M v SCHArR Co Den Vérkra N MILD f Z k BOÜMAN S oo wiV pTNKiE ivl k VAN msSRU JSchoo hoven B w holst ÏkOLKMAN aRN 71 imÓmWa idiii êmen pTa na GRÓÖT a1 JONGH J t r J P KASTELEIN PcUroekerdam D BIKKER Ben Aop waarschuwing Laa U oiet misleiden door AbiH Siroop Het kloosterAano tf Paulo Abd4J bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao I DMnntige door de nieuwste uiivindingon op iiia lunuai gebied rwfeetenlt fkbrlcatit m slttlaitand gebruik van ne on iijnsie grondston ou f randnoroi it erbruiker van I StoIlwerck B Chocolade en Cacao een aaakevMeaawaardig fabrikaat naowkeurig beantwoordende ua ien Inkmii éu nip Etiketten Dt Sraia behaaliio f tl Brerets alg Uoflereraneier 44 Eere Dlploma s gobden enz Hedaillri bewiis van nif nntand Qja bbrikaid t i 1621 achreef de Accademie natieaal 1 d Faria tram weaia d amioiu na aMsUla Vr m l r eliuiM en o nuld Mtl m da T tr xaenmU kbrtoatlaD da aboo lat bonbona varte ato eto hbrikaat ia verb gbaar O K Confiseora Banketbakker m au 6 iMnalv ftegenwoordiger voor Kederland Miu Ib Biladt 4 Analardam Kolverslraat 103