Goudsche Courant, maandag 29 oktober 1906

Maandag SO 0 tbber 1006 No I016S 45sle Jaarizaiij j ft fiOüDSCHE piRAOT MeuwS en Advertenfiehlad 4 or Gouda en Omstreken 1 reletoi n Ro SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van 2Jon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 26 franco per I 08t 1 70 Atzonderl ke Nomraers VIJF CENTEN Telefoon lo gt ADVERT ÉNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cent n iedere regel meur 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur dos midd HUIS TE HUUR Herrenhuts Oosthaven H 88 Zee Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Oa en Waterleiding Te bevragen B 89 Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman 8t Ettèphe Mèdoe 0 60 La Boae Lndon 0 78 Ohllteaa Halleret 0 80 Petit Boargugne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haat Sauternee 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nientalner 0 72 RDdeiheimir 1 08 Onde Roode Portw ja 1 08 Extra onde Roode Portwen 1 Onde Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwfln 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Qoede Madeira 0 90 Hadeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dok Bkli ardi per Liter 1 17 PrijMmi ne o 0 f iq OEFCn TE OOCDA kij F J l BOON VAN OSTADB Wild en Gevogeke Van al heden en verder dageljlk vench verkrijgbaar BraadkaikenB Soepkippen Dniven Poolarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten PatrÜMn Snippen Korhoenders Heevleescli eni eni tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Iranco poor geheel Nederland Aanbevelend T O OTXMLISO VotMtr Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 DE HOBDKOOP8TE DB MBB8T FRACTISOHEOB IVBEST VOLLEDIQB ilOPEBLAI i i lijo beslist die der Firma WELDOl TUB LADIBS JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THA ILL DBBSSMAKBH met een gratis geknipt patroon THB BkZAAR OJf CHILD BBS S ifAsaioya Kindermodes met vele gratia ge knipte patronen VHAAQT Vio Bmikhandtlaar Proetnumtner AUa met kiutel HM JOJvotgui Van alle in deie bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN pet Holl verklaring Ir p p tegen voornltbetaline yan 10 60 verkrijgbaar btl HILLY SikOSS Den Haag Eobte Oade Janevsr Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PE ETERS it UI f MiM ImrUrmi Gouda Dnk vu A BRINKMAN A Zi Doet nw voordeel Wanneer giJ lijdt aan Ueekzucht ol bloedarmoede doet dan nw voordeel met onderstaand echrgven Mgne vronw leed langen tijd in den hevigsten graad aan bleekzncht en dit werd zoo erg dat zij tot niets meer in staat was Beeds vele middelen had zjj geprobeerd zander dat ijj er baat by gevonden had en toen tg met de SANGUINOSE begon dacht zj ach dat zal ook wel niet helpen I d Doch de Sangninose heelt haar wel degelijk geholpen en heerlijk ook Na at zü zes flesschen Sangninose gebruikt had voelde zjj zich van hare totale lusteloosheid en groote prikkelbaarheid bevrijd haar eetlnst is teruggekeerd haar levenslnst en moed z n weer opgewekt j wS ign uiterst dankbaar voor dit heerlijk middel P J DB VOS Pastorie Erica Drenthe Od die dit leest volgt het voorbeeld van Uej de Vos wanneer gü geen baat vindt btl uwe tegenwoordige behandeling Wanneer gü last hebt van zwak ol arm bloed gebruikt de Sangninose I Zg is het natuariykste en hot werkzaamste middel ter beatryding van de bloedarmoede en a hare gevolgen Zie dan niet op tegen oen kleine uitgave ZÜ kan U van groot voordeel zyn I Prys per Bacon I 1 50 6 flac I 8 12 flae 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhave 198 Haak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGEünoilG vttor hoestenden VAN DAM Co Den Haag A A Bhysseo Zóoen Noteeren ALLEBFIJNSTE gegarandeerd zuivere NATtTOKBOTER uit eigen MelkerJ in stukken van Vi pond SO c p pond met halve bon H0LLAND8CHE MELANGE in stokken van pond K c p pond DEENSCHE HÉLANGE nltntl GEWONE MELANGK Mlgéwl Vebdeb uitmuntende k met halve bon en M c p VI pond met heele bon c p tVi pond met heele bon VALITEITEN MARGARINE M M n 4M e p l i pond met heele bon ALLEBFIJNSTE ALLERMJNSTE goeA belegto BOEREN GOUDSCHE KAAS 4S e p pond met halve bon FABSIEK8 GOUDSCHE KAAS SS c p pond met halve bon ALLEBFIJNSTE goed bele a LEID8CHE KAAS W c p pond met halve bon KOFFIE UIT EIGEN 8T00MK0F FIKBBANDEBU Kwaliteit EXTRA in pakjes van pon l P i met heele bon VERDEB UITMDN fRNDE KWALITEITEN S fjfi en 4 c p pond net heele bon I En een goede kwaliteit AS c p pond met halve bon 5 leege zakjes goed voor heele bon Mt mr mmmméer aèrnHge aferfc mater wfeiMle a meerkaartQli f mafceniff kmallUi tem Thee tn paltfee tmm f oits kaoenié eemt Ontvangen voor bont de volgende winter artikelen 2 peisoons wollen en moltondekens diverae Kolenbakken VuIemraers Kachelplaten Koleüschoppen Tangen en Pokeii Te GOUDA W dstraat 157 SIEB ijW HUIS IN DEN WINTER UWeN TOÜJ VÓÓÉ ÖE LEJi fÊ kïT Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wy Iranco door Nederland onze overal bekende NORMALKOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen ol 40 voor potten ol 50 voor don tuin ol eene COLLE TIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten ol eene COLLECTIE VÜOR DEN TUIN van 250 ol eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtig keuze van hyacinthen tulpen narzlssen crocus scillas sneewklokjes etc Ryk geïllustreerde prysiyst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch ea onze vele wenken voor de cnltur bevatonde groote catalogus in het Doitsefa zenden wy desverlaagd gratis en trftnco TalnlHHiv gtaMiSsemcDt Buis ter Ditlif i oor4w lk I 1 Haarlem Bestrijding van Bloedannoada BlaAlDObt alaite Binnenkoons AlfamMM Kwakte voortdurende BoofdMnw Oebrak aan aatliut De Edite ZINAORÏÏPPELS 7an Dr DE 7RI dragen buiten op de roode dooi mijn naam onder oeveutunde ibriekamerk en lette daarop zij lijn overal rerkrijgburarO 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen iaiending van postwissel k f 0 7j Obemiaobe JTabrlek van H NANNIMOi den Haag riMgt eTml UNiMI i BlWnsriU m pa lllcrteMk tn UterfleMk t ATfi NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HEBREN DAMESen KINDER WINTER SCHOEl WEBZ STERKE Schooliaanen Ovrrscboenei 6DZ 6nz Aanberelendf 0 SMITS AU reparatiSn en aangenetea werk Me M V LOOt DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORHAIENTIV In elke styi van de eerste fabrieken tegen concnrreerende pryzen Auilegger nu Gas Water Spreek Bieren Ëiectriscke geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Gouiêch rerUehtlna MagaxUn daar alles door bekwame fitters vepiebt wordt MSDEFOTTMTEEE ei wordt verzocht op t IKRK te tettei uii Bil Miauux vi M 11AVËN8WAAY ZONEN OOBIMOHBH Deze THEBBN warden afgeleverd in verzegelde pakjes van ri lu 1 ten Ml en m Ned om met vermelding van Nommer ei KPrgs voorzien van nerenstaant Merk volgens da Wet gedepoFneerd 2ich tot de aitvoering van geëerde orders aanbevelende 4 C BUL voorheen J BREEBAART Lx f i Vle Mker sya wo a BOd CUM te ootvainss asMU en aa vel pnefaeS k te haaM lekMaaa oedar asa aMi nitvMan Or HiahaaHa v r akeato maoUaes la im kMtan U v 0 lll£Ï Bikel eaeao B Viirkü B kuMB PseaBMCWnw k inIi SM iii iiiiiinii iwmdt 4n C a MTS iia s nc i i tedt h f nl sa üknlMe rinMi nat walac la frknitaa Mthartvawo INI hÊmWmMtÊ 4 nmn ai XahcahMt IM Zenuw en Mlaaglijders ordt ait overtnigins ala een werkeMjke hnlp n den nood bet bow aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt dit boekje franco per poet toegeaonden door BUIKPOEL S BoeJcb BdtbOmmol Dit No testaat uit twee Waden EE RSTE BLA D JAAilLIJKSGU 0 DKitZOKK BljRÖEMEESÏER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda maken ingfevolge rt 30 tweede lid d er Landwecrwet bokend dat het onderzoek van de in deze GemePiite gevPBtigde verlulgangeis van de Landweer zal worden gebonden in bet Proveniershui 1 op de Gouwe wjk C No 142 op Dinsdag den 13n November aanstaande des voormid dag te 9 nron voor do verlofganKors behoorende tot d Inlanlcrie wier geslachtsnamen beginnen met do letters A tot en met L des voormiddags te 10 aren voor de verlofgangers behooren Ie tot de Infanterie wier geslachtsnaam beginnen met de letters M tot en met Z on des namiddags te 2 uren voor de verlofgangers dio behooren tot de VestingArtillerie Pontonniors Genie en Hospitaal Soldaten Aan dat onderzoek behoeft niet te worden deelgenomen door a verlofgangers dio in hel loopende jaar overeenkomstig art 11 van voofnoemdo wet voor herhalingsoefeningen onder do wapenen ziJn geweest b verlofgangers in het genot van ontheffing van den werkelijkon dienst art 15 eerste Ud van voornoemde wet c verlofgangers die liet onderzoek wetbehoeven by te wonen als behoorcnde tot categorien bedoeld by artikel lö tweede en derde lid van voornoemdo wet d verlofgangers die bü de toestemming tot verblijf buitenslands vrflstolling hebben verkregen van do verplichting tot het bowonen van hot onderzoek artikel 27 van voornoemde wet e verlofgangers die b j de toestem ning tot het aangaan van eene verbintenis voor de baitenlandsche zeevaart vrustoUing hebben verkregen van de verplichting tot het bijwonen van het onderzoek artikel 20 van voornoemde wet Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen dat de vorlofganger van de Landweer bjj dit onderzoek moet verscbynen in oniform gekleed en voorzien van de hem oitgereikte kleedingen nitrnstingstakken en van ziJn zakboekje met daarin gehechten verlofpas dat een arrest van twee tot zes dagen te ondergaan in de naastby gelegen piovoost of het naastby zijnde huis van bewaring door den Landweerdistrictscommandant kan wor den opgelegd aan den verlofganger lo die zonder geldige reden niet bj het FEViLLETOX Tegen den Stroom 18 Ik bleef met mgn kind alleen achter En ik kan Je zeggen dat het na langen tgd myn eerste vrooiyke uur was toen we hom mgn man op het kerkhof brachten Toen kwamen betere dagen MiJn LisM groeide op en werd een beeld van een kind Later heb ik dikwyis genoeg gewenscht dat de duivel haar maar krom en pokdalig had gemaakt maar zoo zoo De oude vronw balde thans de heide vuis ten in toomelooze drift en stond er bg te stampvoeten tiWas alsof die oude vermoeide oogen uit hunne kassen traden Plotseling brak zg in tranen los en wrong zirh de handen ineen Lisel Lisel dat ze jou tot een deern moesten maken mgn mooi zoet kind I De tranen vloeiden haar rgkelgk langs de gerimpelde wangen God heelt het zoo gewild Nu zy rust immers thans ook in vrede t sprak zy eensklaps op heel anderen toon en staarde voor zich op den grond Targeren en Terget B Tnoe leiBalbol Ds onderzoek vorschgnt 2o die daaibii verschenen zynde zonder geldige reden niet voorzien is van de hiervoren vermelde voorwerpen 3ü wiens klecdiiig ot nitrustiugStukkonbil het onderzoek niet iii voldoondeji staat worden bevonden 4o de kleeding of uitrustingst cen aan eon ander belioorendo als do zynG rtoond dat het personeel van de Landweer wordt geacht onder do wapenen te zflo niet alleen gedurende den tyd dien het onderzoek daurt maar in het algemeen wanneer het in uniform is gekleed zoodat dogonen van dat personeel die ongeregeidlieden plegen of zioli aan strafbare feiten schuldig maken hetzg by hot gaan naar de plaats voor hot onderzoek bestomd hetzij geduronde hot onderzoek of bu het naar huis keeren te dier zake vallon onder de toepassing van hot Criroinoel Wetboek eil het R glemont vap krggstncht voor het krogsvolk te lande De veilofganger die bg herhaling kleodingof nitiustingstakken aan oen andor behoorende als de zjjne veitoont worilt in werkelijken dienst geroepen en daarin geduronde ten hoogste drie maanden gehouden De duur van dozen dienst wordt door don Minister van Oorlog bepaald die tevens het korps van het leger aanwjjst waarbg do werkelijke dienst moet worden vervuld De verlofganger die niet voldoet aan eone oproeping voor don werkelijkeu dienst wordt ais deserteur behandeld Nog wordt den verlofgangers uitdrukkelgk herinnerd d it het nint ontvangen eener hoofdelijke kennisgeving hen niet ontheft van huniio veiplichting tot deolnoming aan het onderzoek maar dat deze openbare kennisgeving eenig en alleen als bowp geldt dat de verlofganger beboorlyk is opgeroepen tcrwyl ingeval ziekte de opkomst mocht verhinderen daarvan moet blókendoor overlegging van eone gezegelde en gelegaliseerde geneeskundige verklaring Geldt het verlofgangers aan wie wegeda onvermogen eene ongezegelde verklaring is afgegeven dan kan deze aldus ter veranding aan wion beuoort ter Gemeentosecretarie worden ingoloverd Betreft het verlofgangers aan wio in verband met oen vorig onderzoek als hier bedoeld door denzellden geneeskundige roods eeno verklaring is uitgereikt dan kan ook voor niot onvermogenden met eene ongozegelde en niot gelegaliseerde verklaring worden volstaan Gonda den 27n October 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER hemel heeft u het dochterskind tot troost en steun gegeven Hoe maakt het de kleine roode Irragardf Als die maar niet zooveel op haar vader leek Ala door een droom bevangen schudde de oude vrouw het hoofd Zeg moeder Balbo hernam do ambtsraad mg kant ge t wol toevertrouwen wie heeft het ongeluk van Lisel op t geweten P Ik heb mön Lisel op haar sterfbed moeten beloven dat aan geen mensch te zallon verraden en wat ik eenmaal heb beloofd daaraan houd ik mi ook O als ik Lisol niet bezworen had toen ik met beide handen baar ijskoude hand omkneld hield dat hem geen leed zon geschieden wel ik gelooi dat ik hom zou geworgd hebben Vaarwel ambtsraadl sprak zg met oen diep stemgeluid en keerde hem den mg toe om hoen te gaan Hier Lisette Bollmeyor bood haar ziJn welgevulde beurs aan van een ond vriend mag je dat gernst aannemen is t niet P Eens had ik alles met n willen deelen nu niets 1 Zg richtte niet zonder een zekere fierheid het hoofd op en was in t volgend oogenblik achter een kreupelboschje verdwenen Ook de ambtiraad hevit aangegrepen door de Qemeentezorg voor het zwakke kind iftt ingenomenheid hebben wij keiiiii geiionien van de plannen tot oprielitiiig van eene vereenigmg van Vrijziftnig Democfftti i lie gemeenteraadsleden Dd vereeniging kan goed geleid een krjclit worden die Imre werkmg loet gevoolen iii alle gemeenteraden waar de part IS vertegenwourdigil en tuvens kan ij èlnlieid an üjitreiien bevtirderen over liet elieelc land terwijl thans nog dikwijls im e partijgeiiiiotcn in de gemeeiitetodjin als enkelingen aan hun lot zijn ovi C iaten on daar dan uuk vaak optredeé en liaiidelen zooals het hun op een legeveii iiiigciiblik iinalt Er is lus van de p te ricliteii vereeniging te vei waehteii een meer op den voorgfond stelle van menigen eiseh van ons gemeenteiiiDgram ilie than nog weinig tot ijii recht komt In 5n woord er moet meer lijn komen in het streven onzer gemeenteraadsleden 5n imlerdaad er zijn door de gemeenteliesturen vooralsnog heel wat helaiigrijLe maatregelen te nemen oor nijaan de verwe e iilijking van ons jirogram toe ijii Vele van die maatregelen gelden oiidenverpeii waarvan het belang reeds door meerderen wordt ingezien Maar er ijii er onk bij waarvan men niet kan zeggen l t de imhiieke opinie reeds cenigermate vertrouwd is met het denkbeeld dat dit of dat nu juist op ilen weg van de gemeente ligt üm door haar ter hand genomen of gesteund te wordeit Keil dier onderwerpen is do verpleging vin kinderen in ge ondheidskoloiiii n in het Vrijzinnig Democratisch gemeeiiteprogram aangeduid met den naam van va antie kolomén Moll weet wat onder die verpleging wordt verstaan Het geldt hier geen eigenlijk gezegd leke kinderen maar voornamelijk wakke bloedarrae klieraclitige of bleekzuchtigp kinderen wier weerstandsvermogen men tracht te verhoogen door voor den tij d van een week of toevallige ontmoeting wendde zich huiswaarts Hot beeld van do jeugdige Lisette stond hem weder levendig voor oogen Ook haar dochter Lisel Babo had hg gekend t was inderdaad een allerliefst meisje geweest doch haar kind had hjj nog nooit gezien Zou t op de moeder geljjken en oven mooi zÖn opgegroeid En wie was de vader toch f Er was indertijd nu een jaar of veertien geleden heel druk over gesproken verschillende namen waren genoemd maar het ware van de zaak had niemand ooit vernomen Bollmeyer s belangstelling in do kleindochter van moedor Balbo werd steeds levendiger zoo zelfs dat hg besloot bet vertrek van de badplaats voor onbepaalden tiJd uit te stellen om zoo mogelgk een geschikte gelegenheid te baat te nemen om Irmgard zelve te zien Wie weet of t hem daarbij niet gelukken mocht om uit de trekken van het kind haar vader te herkennen Nn we zullen zien We zullen zienl mompelde hg voor zich heen De ambtsraad kreeg het geducht warm op zi n terugtocht in dikke droppels parelde hem het zweet op het voorhoofd en hy voelde zich zeer afgemat van de hitte toen hy eindelgk dan toch de eerste buisjes van Friedrichsbaven weder had bereikt Hg had in t minst geen luit zich nog te gaan rorklee vier te brengen liiider zoo gunstig mogelijke hj giönisclie omstandighcdiW Men gaat uit van liet beginsel dat voorkomen beter is dan gene en dat verhoogiiig van het weerstandsvermogen bij kinderen een maatregel is die de strekking heeft om veel ziekte v eel heele of halvd invaliditeit op later leeftijd te voorkomen en dat derhalve de verhooging van dat weerstandsvermogen aan de vidksgezondhcid en daarmede aau de volkswelvaart zeer ten goede kan komen Nu i s men liet er over pons dat men door mindel van een zoo noodig herhaald verblijf m een gezdhdlieidskofonie het zwakke kind in vele gevallen met blijvend resultaat over een gevaarlijke jffriode in ijii leven heen kan heljien en het op die wijze kan behoeden tegen verschillende ziekten voor welke het and rs juist door zijn verzwakt weerstandsvermogen een gereede prooi zou zijn geworden Gezondheidskoloni n moet men dus liefst als een voorbehoedmiddel beschouwen Een voorbehoedmiddel naar meer en miiwaoagenomeR wordt niet het minst tegen latere tuhercülosc Een voorliehoedmiddel ook dat heel wat geld kost maar dat zijn rente opbrengt in den vorm van verhoogde volkskracht + Tot voor korten tijd nu was in ons land de behartiging van dat volksbelang geheel overgelaten aan de bemoeiingen y van particulieren en was er van steun van gemeente wege geen sprake Die particulieren hebhen ongetwijfeld vaak hun beste krachten ingespannen en als zij niet bereikten wat bereikt moest worden lag dat volstrekt niet altijd aan onvol doende krachtsontwikkeling van het particulier initiatief Het gaat echter den meesten vereenigingen voor gezondheidgkoloniön als zoovelen filantropischen vercenigingen zy zijn of worden op den duur min of meer noodlijdend en hebben moeite om haar geldmiddelen op zulk een hoogte te houden dat zij kunnen blijven doen wat zy den om in zgn logement aan tafel te verschgneo Die liefdesgeschiedenis van de belde broeders Qlatbeck de al te vermoeienden morgenwandoling en vooral die oude berinneringen hadden lichaam en geest in eeno stemming gebracht die hem het vorechgneii tusscben praatgrage nienscben nagenoeg onmogelijk maakte Hg sliep een uurtje op zgn sofa en liet toon voor zich het middageten boven brengen Richard von Glatbeck had eigenlijk be paald het land over do houding van zgnen door t geluk zoo onbillijk begunstigden broeder Brnno die al had hjj de gevraagde groote som ook dadeiyk toegestaan toch een toon tegen hom had durven aanslaan als nooit te voren En nu de ambtsraad Bollmeyer bg Clariase niets had uitgericht of niets had willen uitrichten want dat hy haar den vorjgen dag gesproken had daarvan Richard overtuigd wilde hyzelf maar eens bg haar gaan storm loepen ülarisse was geiyk Richard met een looi en een goed woordje was Ie weten gekomen weder haar gewoon morgenbad gaan nemenen als zQ dan oen poosje had op en neer gewandeld langs het strand liep zg altgd vast langs den bovensten duinweg weder naar het dorp Wordt vervolgd