Goudsche Courant, maandag 29 oktober 1906

IN 10169 Dinsdag 30 October 1006 45ste Jaargang mimm cocmivt I ieuw8 en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De üi gave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en FeesUlagen De prijs per drie maanden v f 1 Iranco per iwst ƒ 1 70 Atzonderiyke Nommers VIJF CENTEN TdefMi R 8t ADVEUTENTIEN worden gepl4at t van 1 S regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd A Bloyssen Zonen Noteeren ALLKBKIJNSTE gegarandeerd zaivoro XATUUKH TKR uit eigen Mdkero in stukken van pond M c p pond met haUo bon I HOLLANDSCHE MELANGE in lukken vm pond 4S c p pond met halve bon DERNSOHE MÉIiANOE nilgowogen M c p Ii pond mi t heelo bon GEWONE Mi I ANGE nitgowogcn HO o p i i pond met liecle bon VKKUEB IIITMUNTKNUK KWAI ITE1TRN MAKGAKINE M t M en ê c p pond met heele bon ALLERFIJNStE goed belegen BOEREN GOtlDSCHE KAAS 4 c p pond met halve bon ALLEHMJNSTK FAÖHIEK8 GOÜDSCHE KAAS 38 c p pond met b We bon ALLfcBFIJNSTE goed belegen LEID8CHE KAAS Mep pond met halve bon KOFFIE ÜIT EIGEN STOOMKOF FIEBRANDEKIJ Kwaliteit EXTRA in pakjes van i pond O c p pond met heele bon VERDEK UlTMtlNTENDE KWALITEITEN S4 en 40 c f pond met heele bon En een goede kwaliteit aS c p pond met halve bon 5 leege takjes goed vo r herle bon t Mmicere bilmtmaer geurige aterk walerr kmmaeiuU en ocerkeerl jk Bmakemite kieaHtelte r e M iMidet ran f mê A O au f eemt Otitvang cn voor bons de volgende wintcr artikrlen 2 norsooiis wollen en nioltoridekens diverse Kolenbakken Vulemmcrs Kacheljilaten Kolenschoppen Tangen en Poken Te GOUDA It l tl iiraat tS7 ï Buitenlandscli Uverzicbt i In do regeeringsverklaring wordt zooals men verwachten kon gezegd dat de regeering vast besloten is d e wet toe te passen looala ijj uit het parlelnent is gekomen Mocht op U December a s de regeering staan tegenover ojienlgk verzet van de bedienaren van den eerediemt tegen de wet dan zal zy aan de Kamers voorstellen buitengewone maatregelen te nemen die reeds in beginsel zgn vaatgesteld Een zaak die vooral nu reeds moest worden uitgemaakt is de volgende Men weet dat de wet aan de regeering Da U December een tijd van een jaar toe taat om de vervreemding uit te spreken van geboiwen vao den eredienst die nog niet xjjn opgeöiseht door langs wettigen weg gevormde cnltueele vereenigingen Hoe zal nu gedurende dit overgangstydperk in de bedoelde gebouwen de eeredienst kunnen plaats hebben P Op voorstel van minister Briand is overeengekomen dat do geloovigen gedurende dien l d evenals te voren de vrge be schikking over deze gebouwen zullen behonden en dat de bepalingen der w et van 1881 op de vrijheid van vereenigiug op hen van toepassing zullen zgn Zaerdagl ou men verder overleggen over de middelen waarmede te wark aal worden gegaan In het Lagerhuis is Vrjjdag een incident voorgevallen dat onder de loden van die waardige vergadering groote verbazing moet hebben teweeggebracht De hceren Lagerhuisleden waren ijverig aan het beraadslagen over de Plural Voting Bill toen plotseling een stem zich verhief van de gereserveerde tribune voor bezoekers met introductiekaart Een jonge kleurling gekleed in een langen mantel van purper kleurige zg was opgestaan en onder hevig armgezwaai riep hjj op luiden toon Hoeren v66r u die vraag beantwoordt il ik u zeggen dat ik tot n kom van den Almachtigen God Ik ben een Britsch onderdaan Haar verder kwam hg niet want reeds hadden zes boden den Britschen onderdaan bji den kraag en sleepten ham het gebouw uit Wel spartelde de man uit alle macht tegen maar het hielp niet Naar een politiebureau gebracht bleek de Britscbe onderdaan alkomstig te zgn van Trinidad Hg vertoefde reeds een week of vgf in Engeland het toegangbbewgs voor de Lagerhniszitting had hij op aanvraag gekregen aan het departement van Koloniën De man zal onder medische obaerratia worden geateld FEUILLETON Tegen den Stroom 19 Op dien weg wilde hy nu baar terugkomst alwachteo Zgn ergernis over Bruno s pedante manier van doen ging langzamerhand over Aan tienduizend thalers zoo redeneerde hy had hy wel genoeg om nit de beren te komen en met Clarisae s hand kreeg hg bovendien eeo bmidatchat die hem niet alleen zon vrSwaren voor de kans van weder een beroep te moat n doen op do hulp van den ouderen broer maar hem bovendien in staat zon stellen naar zyn zin naar zyn smaak geheel Tolgeni zyn stand ja zelfs schitterend te laven Clarissa zelve was hem daarby een lang geen onaardige toegift die hem de Uniatars allestiiu dragelBk xoa maken welke on eenmaal het eebteiyk leven althaia in t begin nlis den meeat vrydankenden man pleegt op te leggen Van kindsbeen af kende kt kaer Zy bad toen sj nog een heel klein elsje wu en hj al een byna volwassen JenieD reeds bizooder veel ran hem gebonden en later toen sy lelve volwuien geworden tl i iM eente UctdMVoorden met Uyd Volgens berichten in Newyorksche bladen dreigt tnsschen de Vereenigdo Staten en Japan een ernstig conflict als gevolg van de agitatie die in Calilornië tegen de Japanners merkbaar is De Jnpansche gezant te Washington Aoki had langdurige besprekingen met minister Root waarin de gezant den eisch steldo dat de V S de bepalingen zullen handhaven van het in 1901 met Japan gesloten verdrag betreffende de waarborgen voor de rechten der onderhoorigeu van beide lanken Volgens dat verdrag hebben de Jnpansche kin deren het recht de scholen in San Francisco te bezoeken en mogen zg daaruit niet geweerd worden Minister Root beloofde onmiddellgk een onderzoek te zullen instellen Tot een jonrnalist zeide Aoki dat de toestand ernstig is daar de Japanners niet inzien dat de geheele zaak een plaatseiyke beweging in een der staten betreft De gezant der V S te Tokio meldt eveneens aan zgn regeering dat de toestand ernstig is En telegrammen uit Tokio zoggen dat de stemming in de pers en bij het geheele volk van opgewondenheid getuigt De oorzaken aarvan zijn het protest van de V S tegen het Japansche program in Uandsjoerije het doeden van Japansche robbenvaugera door Amerikaansche grenswachters de moord van den president der Japansche Bank iu San Francisco de minachtende uitingen van Rockefeller over de Japansche kooplieden de Ainerikaansche politiek tegen de Japanners op Hawaï en de redevoeringen van het congreslid Kahn De uitsluiting der Japansche kinderen van de scholen in San Francisco deed de maat overloopen De regeering in Japan neemt maatregelen om kalmeerend te werken op de openbare meening en de pers Het departement van buitenlandsche zaken te Washington heeft den Amerikaanschen gezant te Tokio opgedragen aan de Japansche regeering mede te dcelen dat de regeering der V S de agitatie togen de Japanners niet aanmoedigt noch in de daaruit sprekende gevoelens deelt Keizer Franx Joset van Oostenrgk heeft Vrijdag in eigenhandig geschreven brieven de aftredende ministers Von Golnchowski en Von Pittreich dank gezegd voor de vele belangrijke diensten aan de monarchie bewezen en hen door hooge onderscheidingen daarvoor beloond begroet Maar van zyn dwaze en dolle streken had zg steeds een afkeer gehad wat al hg herhaling tot een woordenwisseling had aanleiding gegeven maar nog nooit tut een scène zooals zy hem nn pas had gemaakt Daar liepen van dia vervelende kinderachtige grillen onder die hg als getrouwd man ook niet van zgn vrouw bad kunnen velen en die hg haar dus maar voor goed had moeten afleeren Zg heeft my lief dacht hy vol gevoel van eigenwaarde en indien een meisje als Clarisse iemand bemint is ook niets in staat die liefde weg te wisschen Kleine wolken bedekten somwglen den helderslen zomerhemel maar die hemel lacht ons wanneer ze weg zgn getrokken die donkere wolken weer des te vriendeiyker toe Op dat oogenblik kwam iemand achter langs den duinweg heen Voorzichtig om te zien wie daar was richtte Richard zich eenigszins op van de bank waarop hy was neergevallen en wendde het hoofd om Nauweiyka had hy evenwel moeder Balbo herkend of by keek dadeiyk weer recht voor zich nit tnsschen de tanden mompelend Vervloekte heka I Ja die ontbrak er nog maar aan I De onde vrevw kwam nader en lief met sleependen tred lann de bank heen zich nn Uer en lts eer dui bakkend om enkele Dat is niets ongewoons en ion dan ook geen aanleiding behoeven te z jn tot bijzondere vermelding ware het niet dat in het schrijven aan minister Von Pittreich een paar zinsneden voorkomen die van groote beteekenis ijjn Deze luiden Duidelijk hebt gij het doel erkend dat gij zoowel voor het behoud van de beproefde samenstelling van mjjn leger als voor de noodzakelgke hervorming ervan en van vele zijner inrichtingen voor oogeii moest houden opdat bet op do hoogte van zijn tyd zon biüTen Met toewgding en zelfverloochening hebt gg gewerkt veel goeds bereikt maar toch de voldoening niet gehad hetgeen noodzakelgk wa ingevoerd te zien De voortdurende werkzaamheid die gij getoond hebt nog verder voort te zetten bij de miskenning uwer weloverwogen plannen en eischen meent gg voor uw persoon niet moer te kunnen verantwoorden en daarom wenscht gij uw ambt in andere handen te zien overgaan Hoewel mj dit vervuld met diep leedwezen moet ik toch aan uwen uit de zuivere motieven voortvloeienden wenscb voldoen De Temps publiceerde Zaterdagavond als vervolg op het entrefilet van Vrijdag een nog veel belangrgker officieus stnk waarin op dnidelijke zd hot ook niet rechtstreeksche manier aan het Vaticaan de gelegenheid wordt gegeven een vredelievender houding aan te nemen men zou bijna kunnen zeggen de hand wordt geboden Hot is feitelijk een lange moeizame juridische verdediging van het standpunt dat de scheidingswet met haar vrijgevigheid toepasselijk Is op eeredienst ook al bestaan geen associations cultnelles en dat het eerste artikel der scheidingswet dat vrije nitoefening van eeredienaten waarborgt het voornaamste is Wel geldt deze milde lezing der wet speciaal tot 11 December 1906 en is het niet duidelgk wat daarna moet geschieden maar de toon 1 hier belangwekkender dan de inhoid Het stuk belooft omdat de scheidingswet ondanks alle juridische exegese daarin niet voorziet een additionneel artikel in de begroeting van flnanciëo tot regeling der quaestie van het onderhond der gebouwen en zegt dan Het aannemen van dit additioneel artikel zal bovendien het voordeel hebben deze interpretatie der scheidingswet door de wet te bekrachtigen hetgeen z jn belang heeft Dat dit zgn belang beeft is in dobbelen zin waar ook in dezen dat do Paus verandering langs wettelgken weg heeft geiiscbt van scheidingswet en dat dit tot op zekere hoogte als zulk een verandering hoe klein ook plantjes nit den grond te rukken Ze scheen niet eens te merken dat er iemand in hare nabyheid was en Richard hield zich doodstil Eindeiyk was t mensch weg en met haar was voor Richard een reden van ergernis zoo niet van iets andera nog verdwenen maar een nieuwe reden tot ergernis vond hy welhaast in t lange wegblgven van Clarisse Hg keek op zyn horloge Veel later dan anders mokte hy 0p vrouwen kun je nooit staat maken Daar naderden luchtige schreden een vroolgk gelach trof Richards oor en reeds in t volgend oogenblik lag hy zich omringd door een schaar overmoedige jonge meisjes onder welke ontegenzeggelgk Ludmilla von Rabenhoret de overmoedigste was Eindoiyk riep zg nit eindeiyk dan toch hebben wy een heer der schepping gevonden die ons zwakke wezens by een roeitochtje vergezellen kan 1 Onmogelgk 1 Hoogst gewichtige aangelegenheden I Later hoor later met het grootste genoegen I Neef Richard pas op of je wordt in den ban gedaacl Wy bezweren hel geen van ons danst ooit weer met n geen onzer mag ja in t vervolg ook nu soo n iikkepitje het hot maken I Ludmilla knipte even met haar sieriyke Tingertjea en ut tawbg neef Richard kan worden aangtmerkt Hat ministerie hoewel met strengen représailles dreigende toont godsdienstvrede boven strijd te verkiezen het wil niet Combistisch anti clerieaal ijn Wij deelden reeds mede dat Clemanuu bü de vorming van het nieuwe kabinet besloot een afzonderlijk departement van arbeid en hygiene in te stellen on het beheer daarvan opdroeg aan den afgevaardigde Vivlani In een onderhond met een medewerker van den Matin zeide VivianI over de bedoeling van dit nieuwe departement liet ministerie van arbeid en hygiene zal het Huis van den Arbeid worden Do belangen en rechten der werklieden moeten op bijzondere wijze en door een enkel departement worden behartigd Het belangrijkste zal voor ons zjjn hot vertrouwen van de arbeidende klasse te winnen Oat ml ons gelukken want die klasse zal arraren dat miin departement den opbloei der vakvereenigingen niet zal belemmeren integendeel dien zal stennen en bevorderen al znllen ook maatregelen werden beraamd om die te leiden Ik heb miJn geheele leven als socialist de arbeidersklasse verdedigd niet omdat ik haar als afgescheiden van de rest der natie beschouw maar omdat ik haar door eigen kracht wil verbinden aan het nationale leven Ik ben socialist gebleven en zal pogen te volbrengen wal ik vroeger gewenscht heb Voor zoover het van mjl afhangt tal de democratie de rechtmatige wentchen der arbeiders dia in vreadiamen en wettigen vorm worden nilgesproken b vredigen Want de democratie onderscheidt zich van andere regeeringen daardoor dat zij niet alleen een politieke maar ook md sociale rageering is Toen het kabinet door Clemenceau aan president Fslllères werd voorgesteld zeldo deze tot Vivlani dat de oprichting van zjjn departement het land moet bewijzen dat de regeering de belofte het lot van de arbeiders te verbeteren zal nakomen WiJ moeten onze schuld afdoen en ik hoop mijnheer VIvianI dat gy de verwacht wordende hervormingen zjlt kunnen larderen Mohammod el Torrea heeft de vertoogen der diplomaten beantwoord op z jn manier Hjj zegt dat hy zich tot pa a uitroept over do geheele streek tnsschen Larache en Tenger daar htj zich beschouwt als officieel belast met het toezicht op de veiligheid In het caldaat van Arzila zoo uitdagend en tevens zoo smeekend aan dat h niet langer weerstand kon bieden en z o toestemming gaf om met de dames een roeipartgije te hebben Het besluit werd met biy gejubel begroet In een oogenblik waren duinbloemen en gri one takjes gepinkt en daarmede zyn knoopsgat en sjju stcoolen hoed versierd waarom men hem in zegepraal voortvoerde naar t havenhoofd waar altyd enkele roeibootjea voor de vaarlnstigen gereed lagen Nauwelgks had men bet strand betreden of daar kwam Clariase voorby in een licbtlg wit morgenkleedje Richard had nog net den tyd groetend den mooi gemaakten hoed voor haar af te nemen en haar zeer afgemeten wedergroet in ontvangst te nemen In stilte verwenscbte hij Ludmilla en al hare vrooIgko makkertjes De spottondo woorden van die kleine tongetjes even spits als aardig hinderden hem op die wandeling lange bet Irand allergeweldlgat en met een b jna barBcbe stem dia wederom een uitbundig gelach uitlokte waa t dat h j eindelgk de dames beval om in de door hem uitgekozen roeiboot plaata te nemen Clarisse lag de afvarende boot een poosje na Hoog opgericht by het stunr stond Richards veerkrachtige gestalte een toonbeeld van manneiyke kracht en schoonheid Wordl wreo if