Goudsche Courant, maandag 5 november 1906

Maandag 5 November 1006 No 10174 45ste Jaai 4j ang fiouMHE mmm MeuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Teleloi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per IK st 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telrroon Iko Ht A D V F U T E N T l E N worden geplaatst van 1 5 regel li 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BAHLMANN BAHLMANN BAHI MANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHI MANN BAHLMANN BAHLMAJfN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN BAHLMANN B en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co on Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Oo en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co an Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co en Co BAHL NN en Co BAHLMANN en Co BAHLMAN en Co BAHLMiiKV en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANJH en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BA HLMANN en Co BAHLMANN en Co BAmMANN en Co BAHtMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHIjMANN en Oo BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Cb BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN n Oo BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAIÏLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN a Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Cp BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BASLMASN el Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMAlfN en Co BAHLMANN en Co HAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co BAHLMANN eit Co BAHLMANN en Co BAHLMANN en Co TWEEDE BLAD Verspreide Berichten Fbaskbuk De Petit Pariaien vertelt dat de minister van marine bevel gegeven beeft tot het op stapel zetten van 16 nieawe onderzeescbo booten De Kamer heeft voor het loopende jaar den aanbouw van 20 van die schepen goedgekeurd Misschien zal dat beslait al geschiedde het ook na machtiging door de volksvertegenwoordiging wel een protest uitlokken in de Kamer on er weder een ongeval met een onderzeesche boot is gebeurd DüITSCHI AND Een redactenr van de Volkszeilnng die den Praisischen Landdag het verachtelgkste parlement van de wereld had genoemd is tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld Enoelani Op hel bi Lnndy eflaBd gestrande oorlogsschip Montagu zullen schietproeven worden genomen om den weerstand der bepantsering te beproeven Het garnizoen van St Helena heeft zich thans ingescheept zoodnt het eiland waar eens Napoleon gevangen zat geen soldaten meer herbergt Het krioelt er in den laatsten tgd van ratten Donderdag moesten 1362 raadsleden in de verschillende gemeenteraden van Londen worden gekozen Er waren 3500 candidaten Er is een levendige verkiezings campague aan vooraf gegaan EüBLAND Het proces tegen de leden van den raad van arbeidersvertegenwoordigers heeft heden voortgang niettegenstaande beklaagden en verdedigers verder weigeren te verschenen De Figaro vertelt dat graaf Witte zjjn ontslag heeft aangevraagd omdat hu te Parjjs bericht gekregen had dat zün terugkeer naar St Petersburg in de hoogste kringen niet aangenaam zou zgn Wordt dat ontslag aangenomen dan zou Witte misschien leider worden van de constitutioneel democratische partij Onder de studenten en de recruten wordt hoe langer hoe meer een oproerigo geest merkbaar AziEi In Cochin China zonden 12000 Christeninlanders het Katholieke geloof hebben alge tEJJJLLËTOX Tegen den Stroom 2 Haar stem die zacht en vleiend klinken moest had voor Clarisse iels onuitstaanbaars wat niet weinig toe bgdroeg tol hel verlangen om moeder Balbo s bijzgn zoo gauw mogelijk te ontvluchten Zeg wil je nou niet welen juffer wat er in dat mooie bandje te lezen staal F De magere vingers grepen naar Clarisso s hand die zg haastig terugtrok Zich evenwel plotseling bedenkend liet de jonkvrouw moeder Balbo een oogenblikje die hand behonden zü t ook niet zonder eene merkbare aarzeliiig Do waarzegster hield hare oude oogen een lijdlong op de fijne lijnen in Clarisse s hand gevestigd en zag haar daarop met een doordringenden blik aan i Hoed u voor den reiger hg brengt u ongeluk aan juffer I Meer slaat er niet in en en dal s genoeg I Goeden avond verder 1 Zij wierp haar mandje met krniden weder op den rug aanvaardde bijna hebzuchtig etzelfde mnntatokje dat Irmgard kort te fOreD ge el rd bad en ging weer verder zworen omdat de missionarissen hen willen laten werken en bgdragen in de kasten van den eeredienst de zending enz Gemengde Berichten Uit Amsterdam ii eldt mon Maandag zal er hier eene vergadering plaats hebben van liet bestuur der Tentoonstelling van huisarbeid Naar men ons meedeelt zullen 47 lnndel ke bonden en vereenigingen medewerken aan bet welslagen van de tentoonstelling Te Numea de hooofdpUats van de Franxche strafkolonie Nieuw Caledonië is een eigen aardig orkest opgericht Het wordt gevormd door 76 leden van de strafkolonie en de dirigent die zich als uiterst bekwaam heeft doen kennen is een wegens moord gedeporteerde Het repertorie bestaat nitsluitend uit klassieke muziekstukken voornamelyk de symfoniën van Mozarl en Beethoven worden met voorliefde gespeeld on kenners die een nitvoering te Nnmea bijgewoond hebben stonden verbaasd ovor de prestaties van het boeven orkest Uit Eindhoven meldt men De toestand van de wed B die bg de gasontploffing Woensdag l ier zoo vreeselgk is getroffen is hoogst ernstig Wanneer zü er het leven afbrengt zal zy toch levenslang verminkt zgn Twee zusters resp 70 en 73 jaar oud wonende in Jubbcga Friesl werden onlangs uit bnn onbewoonbaar verklaard hnisje gezet waarin ze 50 jaar haddon gewoond Hoewel er voor beide oudjes voor een plaats in het armhuis was gezorgd wilden ze toch niet weg maakten een afdak van palen en stroo tegen het ontruimde huisje en gingen daaronder wonen t Werd nu evenwel te kond daarvoor zoodat ze weer naar binnen zgn getrokken en er nu tegen haar proces verbaal tegen haar moest worden opgemaakt Harie Sulzer de Duitsche tooneelspeelster gaat volgens het gerucht met prins Joachim Albert van Pruisen trouwen Juffrouw Sulzer had zich eerst met den armen Doitschen baron LUbenburg laten tronwen wien 20 000mk beloofd was indien hg voor den vorm in het huwelijk toestemde ten einde haar zijn naam te geven en daarna wilde laten scheiden De baron heeft nu echter pas 1000 mk gekregen en wil zich niet van zgn officieele vrouw laten scheiden met vlugger tred dan men van zulk een schijnbaar afgel fd mensch zon hebben verwacht Ook Clarisse stelde zich weder in beweging doch in tegenover gestelde richting haar sjaal vaster om de schouders trekkend om zich tegen den avondwind uit zee beter te beschermen Spoedig werd hel in de bosohachtige duinen zoo donker dal Clarisse geen kans meer zag zich door hel dichte struikgewas een weg te banen naar den Emder molen Snel besloten verliet zg hel duin om langs hel strand haar weg te vervolgen Hoed u voor den reiger 1 Die profetische woorden suisden haar steeds door hel hoofd Waarschijnlijk zon zg op lederen anderen dag aan die woorden weinig of geen waarde hebben gehecht doch Ihans nu hoofd en hart in koortsachtige opgewondenheid waren werkten ze bgna verbgaterend op haren geest Kond en hard als hel Noorden zelf zijn aan deze knst de overgangen tusschen dag en nacht Het zachte schemerlicht dat elders in de zomerdagen vaak langer dan een uur kan aanhouden ontbreekt hier bijna geheel Zoodra de zon haar cirkelloop lot aaq den gezichlseinder heeft volbracht begint de nacht zijn rechten te doen gelden Op t osrervachttt woi t ook op dezen voor hg ook de ontbrekende 19 000 rak op zak beeft Tegen den predikant Andriesse te ZuidSchermer is door een lid der Ned Herv iem aldaar een klacht ingediend bg het classicaal bestuur wegens laster daar de afscheidsrede van den pre likant leugen enlaster zon bevatten en beleedigend was voor een deel dor gemeente O H Ct Uit Tilburg meldt men Oisteravond bad op de fabriek van den beer F B alhier een brutale aanranding plaats Een dezer dagen ontslagen werkman zekere C D trad de direcüKkamer binnen waar hg den directeur den beer H dien hg als den bewerker vau zgu ontslag beschouwde met een mos aanviel en ernitig in t gelaat verwondde In de jongste zitting van den gemeenteraad van Beigenop Zoom kwam de quaeslie van de vergiftiging van oestets ter sprake Du heer Hartog deed aan den voorzitter drie vragen Is u offloieol of offleieus ioti bekend waai aan de besmetting der oesters 13 te wgteii f Worden er van regeeringswege maatregelen genomen tor voorkoming van verdere bosmotting P Tracht het dagelgksch bestuur niet alle mogelgke stappen te doen om a gunstige oplossing m dezen te krg gen Zoodat aan den onhondbaren toestand een einde komo De voorzitter antwoordde dat olflcioel hem niets bekend is wel ofScieus doch als ofllcieel persoon kan hg in een openbare vergadering niet allee zeggen Als leek zou hg niet gaarne zeggen waaraan de vergiftiging der oesters is toe te schrgven Wat van regearJngswego gedaan wordt was den voorzitter onbekend Zg zit chter niet stil evenmin als de centrale gezondheidsraad en het visschergbestuur Het dag bestunr stelt alles in het werk om zooveel fflogelgk op de hoogte van den toestand te komen en te trachten hel geschokte vertrouwen te herwinnen Uit Bergen op Zoom wordt geen enkele oester meer verzonden De besmetting rust alleen op de putten te dier stede en niet op de visschergen zelf Op Welke wg ze vandalistische revolotionairsn te werk gaan kan blgken uit de ontdekking die in de kathedraal van Koorsk is gedaan Daar bemerkte men dat de onderste gedeelten der kaarsen die door de geloovigen voor heiligenbeelden worden geplaatst geheel gevuld waren mot dynamiet avond donker geworden terwgl zachte nev eldaijfe n opstegen uit de zee Maar ClariS nSI nu flink doorloopen haar voel beroerda ternauwernood het vochtige zand geen enkele hindernis ontmoette zg op haar pad Plotseling echter was t baar alsof zg slechts met moeite den voet uit hel zand kon opheffen Eindelgk voelde zg haar voeten als ïEstgeklemd en hoe meer zg zich inspande om ze los te werken des te dieper drongen zo in den grond Als een schrikaanjagende bliksemstraal ging Clarisse de gedachte door het hoofd word hel haar duidelgk dal zg niet op de waarschuwende borden moest hebben gelei aat ze gekomen was op een plek waar hel dood en verderf aanbrengende drgfzaiid lag Zg riep zg gilde om hulp doch slechts het eentoiig gebruis van den golfslag was l eenige antwoord op al baar noodkreten Hoe zij ook bad om door eenig levend wezen te worden opgemerkt t was alles vruchteloos Vertwijfelend wrong zg de banden ineen Kaar stem werd al zwakker en zwakker meer en meer voelde zg hoe het zand zgn slachtoffer wel langzaam maar daardoor juist des te onbarmhartiger omklemde Heete tranen vloeiden haar langs de wangen Weinige minuten geleden had ze nog durven hopen dtt roor baar het einde aller dingen nabj Men raclit de fabriek op to sporen waar deze kaarsen worden vervaardigd maar tot nu toe te vergeefs Ter kenschetsing van de groote onzekerheid iei huidige toestanden in Rusland is het volgende berichtje niet onmerkwaardig Het te Moskon gevestigde filiaal der Staatsbank heeft de verpchilleude bankinstellingen meedegedeeld dat do verzending van geldbwaardige papieren naar du gouvernementen Astrakan Saralof en eenige plaatsen van het gouvernement Kasan ia gestaakt wegens de onveiligheid op de spoor en andere wegen Dit bericht is niets minder dan een bewgs van onvefmogen dat de regeering zich zelf uitreikt h groote gedeelten van bet Russische rgk worden daardoor feitoiyk uit hot normale handelsverkeer uitgeschakeld Stadsnieuws GOUDA 3 November 1906 Het gunstig bekende gezelschap van den heer Faveur zal morgenavond in de zaal Kunstmin weder optreden met een geheel nieuw gezelschap alleen van het vorig gezelschap treedt op Mej Louise Fleuren die hier een bekende naam heeft Te Bergen op Zoom waar tydens de kermis de beer Faveur met Mt gezelschap op trad verwierf het gezelschap veel b val avond aan avond was do zaal uitverkocht Wg gelooven dat ook morgenavond do zaal Kunstmin geheel gevuld zal zgn niemand zal zich een gang naar Ons Genoegen betreuren Heden slaagden te Rotterdam voor de akte Vrge en ordeoefeningen der gymnastiek Mej M Snoeyenbos en de heer K de Rooy Opgave van 29 October tot en mot 1 November der Arbeidsbeurs Gevraagd N 1 Kleermaker 1 loopjongen van li i J5 jaar Aangeboden 1 Stukadoor 1 kisteomakor 1 scbcepsklinkor 1 pakhuisknecht 12 loopwerklieden Geplaatst 1 loopjongen Bg Kon besluit van 31 Oct zgn benoemd lol voorziliers en burgerlgko leden van de onderscheidene militioraden en tol hunne plaatsvervangers voor de lichting der alionale militie van 1907 in hel 3de militiedistrict tot voorzitter mocht zgn en thans voelde zg hoe ontzettend zwaar het haaf viel zoo van bi leven te moeten scheiden Tot stervens toe vermoeid gnf zg zich eindelgk maar willoos over aan hel lot en bad den goeden God dal hel toch gauw mocht gedaan zgn Daar vloog klepperend oen reiger hoven Clarisse s hoofd Red mg red mg I riep zii voor t laatst in wanhoop nit Hoor daarginds heel dicht bü van den duinrand dringen stemmen tot haar door on kinwi kiuwi een geluid als oen arendskreet was t wat zg niet iii ijl koorts maar duidelgk zeer duidelgk booren kon Nog eens spande zg ha r laatste krachten in on riep Help help en Dadelijk I Kiuwi I Da Geduld I Kiuwi Waar 1 klonk boven het antwoord Hiei hier gilde Clarisse en met jubelend harl hoorde zg de nadering van menseben door de struiken en het krakende hout Hier hierzoo riep zg opnieuw thans een onmucht bg l Arme mensch is in hel drgf md geraakt bier staat het bord wg komen 1 hoorde zg zoo duidelijk raogelgk Wordt mnolgil