Goudsche Courant, maandag 5 november 1906

Dinsdag 6 November I90Ö Burgerlijke stand GEBOREN 1 Nov Cornelia Marrigjo ouders J T Snoeg en W J do Grugl 2 Hendrik H Vogelenzang de Jong en M Vuik OPEELEDEN 1 Nov H A Versteeg 3 m ONDERTROUWD 2 Nov J Kor s i ii J J Ziiijdveld H Ncdi riiof tfll oiisdninpi en D C Verhaar M D van Dijk en H Blok N Hartog te Sp iand im on E van Riet A N Margnisscn to B jrgerhont en L M 0 Bakker A de Waard en J M van der Maas 45ste Jaargaiii No 10175 l ieuwS en Advertentieblad troor Gouda en Omstreken iDVEUTEr TIJCN Sociëteit Ons G enoegen Aan belanghebbende wordt kennis gegeven dat de BALLOTJiOBLlJST lONOV a s wordt gesloten BALLOTAGE 24 NOV De Secretaria PRINS VAN DOESBURG kraantje Lek Café Billard met Vergunning achttr het POSTKANTOOR Ie oiJi A geeft aan hare bezoekers dagelgks gelegenheid gratis te naar fraaie prfjaieu en premleu lelefoon ito 89 A D V E R T e PJ T I E N worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen roote letter s worden berekend naar plaatsruimte Inzendinfr van Advertentiën tot 1 uur dt s Hiidti relefoi n Wo 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pei j 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E M Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St EbtèpLb iledoo O 60 La Rose Lndon 0 72 Cb teau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdesheimer 1 08 Oude Roede Portwijn 108 Extra oude Roorfe Portwgn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Extra oude Witto Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bbllakdi per Liter 1 17 PrIJxen netto a contant DEPOT TE QODDA bij F J J BOON VAN OSTADE W Pera lid der provinciale Staten tot zijn plaativervanger W F van WiJk Th zn lid der Provinciale Staten tot lid J P J Driessen lid van den gemeenteraad van Leirten tot zyn plaatsvervanger S J Ie Poele lid van den gemeenteraad van Leiden Bij Kon besluit van 31 Oct zjjn benoemd tot reserve tweede lnitenant bg het 4de regiment de vaandrigs B F Krantz J Smit G Hovens Qreve en Hanneman allen van het korps Krimpen a o Lek 31 Oct De landbouwer B Oskam reed het zoontje van den heer H V d Kreeke zoo ernstig aan dat het op den weg bleel leggen Het knaapje werd opgenomen en huiswaarts gedragen waar bleek dat de verwonding zoo hevig was dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Deze werd verleend door dokter N J van Dam HuKaHooar 31 Oct Naar aanleiding van de overbrenging naar het huis van bewaring te Rotterdam van de wed M alhier verdacht van brandstichting bevonden zich heden alhier de olflcier van Justitie en de rechtercommissaris van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tol het instellen van een nader onderzoek en het hoeren van eenige perionen Stolwijk 1 Nov Onze Souwweg is telkens het tooneel van ongelukken met paarden en rptnigen en toch ligt het niet aan hem want hg is breed genoeg Ot dan niet de noodige voorzichtigheid betracht wordt We weten bet niet en dan een ongeluk ligt in een klein hoekje Zoo schrikte gisteren een paard van een draaibrng over den Vliet het rgtnig sloeg om en de beid inzittenden maakten een minder aangename duikeling het liep echter boven verwachting goed af Ën van morgen had een botsing plaats tnsscben een rijtuig waarin zes personen gezeten waren en een brik Het onderstel van het rytaig werd zwaar beschadigd en dit laatste sloeg om doch bleef gelnkkig in de boomen langs den weg hangen zoodat de inzittenden er nu met den schrik afkwamen Als het rijtuig aan de andere zijde van den weg geweest was zon zeker alles te water gegaan zijn VERGilDERlNG VIN M GEHeE9rmA4D VRIJDAG 2 NOVEMBER 1906 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hh v d Ree Dercksen van Qalen Nederhorst van der Torren Jongenbnrger van Iterson van de Velde Bokboven Donker van Eijk Herman Vergeer en Vingerling De Voorzitter opent de vergadering te half twee en deelt mede dat van de heeren Prince de Jong en Knuttel bericht is ontvangen dat zij verhinderd zijn de vergadering bjj te wonen De secretaris leest de notulen voor van de vergadering van 12 October welke worden goedgekenrd De Voorzitter deelt mede dat door Oed Staten 2ijn goedgekeurd De Saadsbeeluiten van 12 October j l No 9 en 1 tot wijziging van de gemeentebegrooting dienst 1906 Op den 27 October j l zijn de boeken en da kas van den gemeente ontvanger door B en W opgenomen en in orde bevonden Hst daarvan gemaakt proces verbaal ligt voor de leden ter inzage Voor kennisgeving aangenomen Ingekomen Schrijven van B en W houdende rapport op het adres van den heer A J Krieger te Amersfoort betreffende den aanleg en de exploitatie van een paardentramweg in de gemeente Ter visie Adres van de Maatschappij tot Exploitatie van tramwegen hondende verzoek om den termijn binnen welke de door haar aan te leggen stoomtramweg Gouda Schoonhoven in exploitatie moet worden gebracht te verlengen tot 1 Januari 1909 De Voorzitter Namens B en W heb ik de eer voor te stellen dit verzoek in te willigen Aldus besloten Aan de orde De benoeming van twee leden van het stembureau voor de benoeming van vjjf leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken De Voorzitter Mag ik de heeren Vergeer van Kjjk van der Torren nitnoodigen bet stembureau uit te maken Uitgebracht werden 14 stemmen waarvan 1 blanco Op de hb van de Velde 12 van Galen 10 Nederhorst 2 Herman en van Ejjk ieder 1 stem Zoodat gekozen zgn de hh C W vis de VELDE en J vak 9ALEN De Baad gaat thans over in geheime zitting De Voorzitter heropent de vergadering De hier Muijlwijk is intnsschen ter vergadering gekomen Aan de orde Het voorstel tot aankoop van gronden ten behoeve van het van Iterson Ziekenhuis Dit wordt zonder debat of stemming goedgekenrd Aan de orde Het voorstel om den bouw van dat Ziekenhuis op te dragen aan de architecten W Krombont Cz en L Koole De Voorzitter Door den beer Dercksen is ingediend een amendement om te lezen in plaats van den heer V Kromhout den heer Tjeert Kuipers De heer Dercksen M de V ter toelichting wil ik wel even zeggen dat het mij is gebleken dat wat de richting in de knnst betreft de beer Kromhout dezelfde richting is toegedaan als de heer Kuipers maar ik wensch het alleen voor te stellen omdat de heer Kuipers ai eens meer een groot ziekenhuis lieeft gehad zoodat het aan hem geruster kan worden opgedragen De heer van de Velde M de V ik heb er bezwaar tegen om mee te gaan met dit voorstel Zooals ik beb vernomen is door do commissie een ziekenhuis gezien dat door Kuipers is gebouwd en nu kom het mij voor dat als dat ziekenhuis aan de commissie zoodanig is bevallen dat zg dat gaarne wil zien opgedragen aan Kuipers dat ze dat dan had moeten voorstellen en niet daarvan afwijken Ik heb hoeren zeggen dat wat kunstrichting betreft Kuipers wel op een Ign zou staan met Kromhout ik kan dat zoo niet beoordeelen maar het feit dat Kuipers al eens een ziekenhuis heeft gebouwd is als motief aangevoerd Ik kan echter niet meegaan met dit voorstel De heer Dercksen M de V ik zon niet zoo spoedig besloten hebben om met dat amendement te komen indien mij niet ter oore ware gekomen officieus wat ik thans ook officieel geboord heb dat de commissie in zake de voordracht van een architect niet eenstemmig is geweest zoodat de beer Kromhout bij meerderheid van stemmen is aangewezen Nu meen ik de vrijheid te mogen nemen om af te wijken van het gevoelen van de commissie die door den raad is benoemd om voorstellen te doen De heer van de Velde M de V ik heb ook niet bedoeld dat ik mijnheer Dercksen het recht betwisten om een amendement op dit voorstel in te dienen Multatali heeft indertijd gezegd dat de minderheid haast altjjd gelgk heeft Daar is misschien wel wat voor te zeggen dat de minderheid de zaak goed doordacht heeft Maar ik moet zeggen waar het verhoudingsgetal zoodanig is dat de minderheid aanzienlijk kleiner is dan de meerderheid geloof ik dat er geen reden is om at te wijken van het voorstel van de commissie De heer Vingerling M de V ik ben een van de leden die behooren tot die minderbeid die een lans gebroken heeft om die zaak aan Kuipers op te dragen In de eerste plaats moet ik zeggen dat wanneer de capaciteiten van beide architekten geiyk staan wat ik tot op zekere hoogte aanneem dan geloof ik dat toch diegene de voorkeur verdient die ondervinding heeft opgedaan en reeds een ziekenhuis gebouwd beeft een ziekenhuis dat niet alleen in de publieke bladen bet Handelsblad de Amsterdammer in de Prins en meerdere geïllustrade bladen zoo breedvoerig is uitgemeten alsof het een evenement ware in de bouwwereld maar dat ook zelfs in bet orgaan van de bouwkunde De Bouwwereld geïllustreerd werd opgenomen M de V dan geloof ik toch dat het wd eenige overweging verdient om dan laten we aannemen dat de capaciteiten gelgk staan toch de voorkeur te geven aan diegene die een ondervinding heeft opgedaan bg het maken van een Gereformeerd Ziekenhuis in Amsterdam hetwelk in 1904 werd geo pend en dat elke toets kan doorstaan Het is wel niet geheel volmaakt maar zelfs een mensch is niet volmaakt niet zonder gebreken maar het beeft toch op de heele commissie een gnnstigau indruk gemaakt M de V dat ziekenhuis moest gebouwd worden van een zeer hekrompen kapitaal door giften en gaven bij elkaar gebracht en op een bekrompen terrein en ondanks al die bezwaren die op zich zelf al bezwarend zgn voor een arcbitekt heeft het gebouw toch een goeden indruk gemaakt zoodat het alle lof is toegezwaaid Daarom zal ik vóór het voorstel van den heer Dercksen stemmen De heer v d Velde M de V een enkel woord over de inrichting als mijnheer Vingerling een kapitaal van f 127000 een bekrompen kapitaal noemt hoe noemt hg dan een bedrag van f 125000 f Of is aisschien de beele inrichting onder die f 127000 begrepen P De beer Vingerling M de V de hoofdsom is inderdaad f127000 Meu beeft hier bij het begin aangenomen dat er werd gerekend op 50 bedden en dat ieder bed wordt berekend op f 2500 daardoor kwam een som van f125000 als miuimnm Knipers heeft een ziekenhuis gemaakt van 80 bedden die komen op een bedr tg van f 1587 50 terwgl de hoofdsom was f 127000 Nu zal ieder toch toogeven dat hö royaal zgn doel heeft bereikt om met een betrekkeliik klein kapitaal toch zoo een resultaat te bereiken I Daarbi komt nog dal men in aanmerking moet nemen dat do arbeid sloonen in Amsterdam ontreffend veel grootor zgn dan in Gouda en omstreken De Voorzitter brengt het amendement Dercksen in stemming Voor stemmen de heeren v d Kee Derck sen van Galen Jongenbnrger Donker Dessing Vingerling en MuiJlwiJk Tegen stommen de heere T Nederhorst v d Torren Iterson v d Velde Bokhoven V Bjjk Herman en Vergeer Zoodat de stemmen staken en de beslis sing uitgesteld wordt tot de volgende verga dering De vergadering wordt gesloten BEURS VAH EOTTERDAM L K H K WOENSDAG 3 OCT Staatsteemnffen PoBTüOAL Oblig 3e Serie tr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsLASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74V 74 CoLDBBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vm Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb Sy 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank i 99 Pandh Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen v Italië Oblig Znid Italiaanscho Spy Mij A 367 Diversen Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 Scheepvaart MaatBc mppijen Pand Holland Gulf Stï Mij 36 Premieteeninqen buuoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 EXPOSITIE der nieuwste modellen W intermantels Costumes Ulouses Jupes en Jupons Robes en Japonstofïen mot bgbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PMLTEIilJISy van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concnrreerende prgzen Aanbevelend i VAN BlOMMLSTEIN è llMKT f i r i ffl ifyf tlV rJ JVf li is protfonderVindalijl de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Praclitige uitgezochte collectie i Heeren 1 Dames en Kindei Hoedeu Petleii 1 Barels Boll § 1 Heeren Paraplules Dames Bontinutsjes CAREL KROPMAN 1 Uiiitenlandscü Overzicht Do verklaring die minister Olemenceau heden zou voorleaen zal op ondubbelzinnige wijze het program van het kabinet bevatten Wat de bnitenlaniische politiek betreft zal Olemenceau er op wijzen dat een groote democratie als Frankrgk voor het uitvoeren van sociale hervormingen een duurzamen vrede loodig heeft Frankrijk zal trouw blijven aan de alliantie en aan zgn vriendschapsbetrekkingen maar met alle andere nation hartelijke hoffelijke betrekkingen onderbonden Om voor het behoud van den vrede te kunnen optreden moet Frankrijk oen sterk leger en een krachtige marine hebben en verlangen dat in alle rangen de strengste krggstucht worde onderhouden Beslist zal Olemenceau elke anii militaire theorie veroordeelen Het congres dor vereenigde socialisten te Limoges heeft de vraag behandeld in boeverre de partij bet katinet Clemencean kan steunen Het meende dat die steun niet kon worden verleend wijl in het kabinet twee verraders zitting hebben Briand en Viviani Jaurès bestreed die meening Gnesde wees er op dat bet kabinet door de instelling van een departement van arbeid alle sociale vraagstukken niet kan oplossen Een besluit werd niet genomen het voorstel Janrès naar een bijzondere commissie verwezen De royalistische Ligae de l Action francaise heeft een manifest uitgevaardigd waarin heftig wordt opgetreden tegen de benooraing van Picqnart tot minister van oorlog wegens zgn aandeel in de rehabilitatie van Dreyfus op de oude reeds tweemalen door hot Hof van Cassatie als onjuist aangewezen gronden Dat is de groep die niets geleerd en niets vergeten heeft I De wolkammersvereeniging de best gedisciplineerde van Verviers heeft Vrijdagmiddag een zeer woelige vergadering gehouden waar de arbeiders met 517 te en 412 stemmen hebben besloten te weigeren den arbeid te hervatten zoolang ze geen meer besliste verzekeringen van de werkgevers hebben ontvangen De hoop dat de uitsluiting heden geëindigd zou zgn is weder vervlogen De wolkammersvereeniging heeft sinds den aanvang van het geschil reeds meer dan 100 000 frcs uitgegeven FEViLLETOX Tegen den Stroom Maar hoe dia woorden vol reddingsfaoop ook anders haar polsslag hadden versneld thans deden zg haar het bloed in de aderen verstijven want t was niemand anders dan Richard die haar naderde en de adelaarskreet welke op nieuw tot haar doordrong kon slechts door de wilde Irmgard zgn aangeheven We komen Geduld Kiuwi kiuwi I We zgntwr dadelijk Gauw wat twijgen gekapt zoo hier miju doek tot een lijn gedraaid Geduld geduld Zoo waren tennaastenbg de woorden door de arme Clarissa opgevangen Zij stond op het punt in zichzelve een eed te doen dat ziJ geen hulp van die menschenzou aanpemen Maar toen Richard en Irmgard de gevaarlijke plek naderden en haar de geïmproviseerde reddingslijn toewierpen greep zjj die toch met beide handen Eindelijk eindelgk was zij nit haar doodelgken toestand bovrgd Owr bet heele lichaam bevend zonk zg op vasten bodem Beier Irmgard had hur teritond herlcend Het bestuur dor Rijnsche Kamer van Landbouw heeft besloten een voorstel tot toelating van een wekelgkschen invoer van 1000 tot 1500 stuks lovende varkens nit Nederland naar de Rgnprovincie te ondersteunen Dientengevolge diepe verontwaardiging biJ het bestuur van den Band der Landwirte welke het besluit van het ofScieele landbonwlichaam der Rgnprovincie als een nationale ramp beschouwt De Bund geeft de schuld voor de booge vleeschprgzen aan den tusschenbandel de hooge slacht en staangelden in do stedelijke slachtplaatson en geeft in overweging eerst eens met lagere prgzen voor de steenkolen te beginnen I Van verlaging dor vleoscbprjjzen en invoer van levend vee mag natuurlgk volgens de opinie dezer ultra agrariërs geen sprake zgn De Koln Ztg beeft bet bestuur van den Bund dienaangaande echter behoorlijk van repliek gediend waar het na vermelding van de verklaring van het bestuur schrgft De vlammende verontwaardiging van de heeren van het bestuur van den Bund Igkt ons te onpas want er is geen ernstige reden voor Het bestuur van de Rgusche Kamer van Landbouw heeft op 24 October enkel verklaard dat er geen bezwaar was om elke week een contingent van 1000 tot 1500 varkens zoo lang de duurte aanhoudt uit Nederland in te voeron Daaruit valt toch duidelijk op te maken dat men zich aan den Rgn niet aan besmettingsgevaar wil blootstellen en daaraee heeft de geheele verklaring haar reden van bestaan verloren De bonding van den Bund is trouwens alleen te begrijpen indien men zijn meening deelt dat Nederland erg besmet is een raecning die door voortdurende herhaling niet aan juistheid wint Wanneer verder gezegd wordt dat meu verlangt dat de landbouw zich ten gronde zal richten alleen om goedkoop vleesch te verschaffen is dat een van de geliefde overdrijvingen die bg raenschcn met inzicht bun uitwerking missen Niemand zal meer verwachten dat de vleescbprijzen op de fabelachtige lage prijzen van 3 of 6 kreuzer het pond als in de tgden van onze grootvaders of ook maar tot die van 1870 tot 80 zullen dalen omdat immers ook de landbouw in zgn prijzen aan de voortbren gingskosten gebonden is maar wol kau verwacht worden dat de prijzen niet op een hoogte zullen gehouden worden die zelfs bezadigde landbouwers als ougewenscht en onnatuurlijk zullen moeten beschouwen Ook de Vossiscbe Ztg zet i i een bü zonder scherp hoofdartikel de puntjes nog eens op de i s en herinnert er aan dat in de tien dagen welke nog slechts behoeven te verloopen voor de opening van den Rijks De bleeke juffrouw riep zg met van toorn fonkelende oogen uit Clarisse sprak Richard op doften toon Clarissa zweeg Zij had om alles ter wereld thans niet kunnen spreken Irmgard was eenskAps verdwenen Door Richards krachtige armen gesteund keerde Clarisse naar de badplaats terug Terwgl hij haar overstelpte met vurige liefdeswoorden en verzekeringen van de heiligste trouw luisterde zij zwijgend en marmerwit naar de voortdurend door den afstand zachter wordenden kreet in het duin Ki i u wi wil HOOFDSTUK VII Irmgard zag starend op naar den donkeren hemel donker als de stemming barer ziel Koud had hare hand in Richard s rechter gelegen Gooien nacht I had zij op ruwen doffen toon gezegd en was toen op eens weggevloden Zg wist dat Richard die ziJ met zulk een woesten en tegelijk kinderlijken hartstocht lief had zijn hart bad geschonken aan haar die heden voor t eerst haar eigen levenspad had gekruist Zg had de dorstende gelaafd zg had gedaan wat ze kon om haar te redden van den dood maar had lij die jonge vrouw nog eens in eenzallde gevaar ontmoet zjj zou t boonlacïena hebben uogeiien londer een hand dag gewichtige besluiten genomen moeten worden Het is een tgü van ernstige crisis waarin beslist zal moeten worden over bel ambtelijke leven zoowel van BUlow als kanselier als van Podbiolski als ministor want dat beiden naast elkaar achter de minieterstafel zullen kannen plaats hebben is ondenkbaar nadat de kanselier in den afgeloopen zomer via de Norddeutsche Allgemeine vergeefsche pogingen deed om Pod tot verduften te noodzaken Ook ia den Berlijnscheu gemeenteraad zgn harde woorden aan Pod s adres gevallen maar ooals wg al meer opmerkten dat is alk 6 nog geen reden voor Pod om hoen te gaan Hoe harder men scliioeawt in Pruisen hoe moeilgker do regeoring het over baar hart kan vcrkrggen om te doen wat giöischt wordt Do gomeeotelijke verkiezingen in Engeland ziJn teleurstellend geweest voor de liberalen vooral na het resultaat van do grooto rlomentaire verkiezingen Oe Wtstm Gazette wgst er op dat dal Borough Oeuncils nog steeds de sterkste burcbteu van het oude Toryiame zijn Het blad ziet in de thans verkregen resultaten een reden om ernstig te waarschuwen opdat de verkiezingen voor de County Councils in Maart niet betielfdo verloop zullen hebben Toen het parlement 000 unionistische meerderheid had was de County Council in Londen liberaal het zou te betreuren zgn dat in de dagen van een liberale parlementaire meerderheid die stemming zou omslaan meent het blad Dat de unionisten zich over den uitslag verheugden was te begrijpen Aan een feestmaal der club die opgericht werd om de berinnering aan de groote unionistische overwinning biJ de verkiezing van 1900 te bewaren hield Arthijr Balfour een lange redevoering waarin hg don uitslag van de verkiezingen roemde als een bewgs dat bet land begint in te zien met welke holle voorspellingen de tegenwoordige regeering aan het bewind wist te komen En dat zegt Balfour die van zich zelf verklaarde a mere child in these things te zgn De Norddeutsche Allgemeine bevat een uitvoerig artikel over den Poolschen schoolstrgd In 1873 werd het Duitsch ais leertaai op alle scholen der provincie Posen ingevoerd alleen bü het godsdienstonderwijs zou men wachten tot de kinderec voldoende Dnitsch kenden Tot van den zomer ging alles goed en behalve te Wreschen onder uit to stekep t Gezicht in het bemoste zand gedrukt ontwrongen zich krampachtige snikken aan het benauwde hart Zg was alleen moeder Balbo s grauwgroene oogen waren niet op haar gericht Was Balbo werkelijk haar moeder Zg kon t zich niet voorstellen Neen een moeder niet waar moet je liefhebben P En moeder Balbo liefhebben f Ik ha ha neen neen dat zeker nooit I Wie was haar vader O had zij hem maar gehad Alleen alleen fluisterde zij in somber gepeins alleen bruiste de zee alleen alleen sprak zonder geluid het eigen jonge hart in voortdurende herhaling en hij hg de eenige mensch op de wgde wereld die haar met liefde genaderd was bg was haar ontrouwt Ze voelde t aan de snikken die tegen wil en dank opwelden nit haar borst Zy voelde hoe thans zgn mond het bleeke meisje zoete liefdeswoordjes toefluisterde waarop zg zelve alleen aanspraak had meeneu te kunnen maken O zg had Richard tot gek wordens toe lief maar toch was het weer een heel andere liefde dan waarvan ziJ had gedroomd bü de gedachte van eens een minnaar oen bruigom een man te zullen bezitten Haar hart werd met onwederstaanbare bandeu tot hem aangetrokken en toch bestond er een zonderlinge klove tasseben dat wierpen zich de ouders en leerlingen maar na een groote staking van schoolkinderen in Rossiscb Polen besloten de agitatoren dit ook in Duitsch Poien te beproeven Dit vond niet erg veel bijval totdat de aartsbisschop z n bekende aanscbrijving openbaar maakte wier juistheid en gepastheid door het blad wordt bestreden De Norddeutsche somt dan de maatregelen op die do regeering tegenover de staking Jzal nemen Bladen die tot waneideIgkheden aanzetten en een ieder die onderwijzers beleedigt of lastig valt zulleu strafrechterlijk vervolgd worden Do kinderen die weigeren te antwoorden by het godsdienstonderwijs zullen worden afgezonderd en zullen gedurende de uren anders aan godsdienstonderwijs gewijd met andere onderwerpen en liefst met Duitsche taallessen worden beziggehouden Is dit aantal kinderen groei dan worden zg tot eiugehender erziehiicher Beëinflussung in aparte klassen verzameld de daardoor noodzakelijke nieuwe onderwiji ers komen ten laste der gemeeutan Of bet belpeu ia In de laatste dagen ie herhaaldelijk gesproken van een nieuwe constellatie op internationaal politiek gebied een toenadering tusschen Rusland Duitschland en Oostenrijk een herleving van den Drie keizersbond Allerlei gebeartouissen worden daarmee in verband gebracht Het bezoek van minister Iswolski den Russischen minister van buitcnlandsche zaken aan Berlijn de benoeming van baron van Aebrenthal tot minister van buitonlandscbe zaken der monarchie en diens bezoeken aan Duitsche staatslieden Wjj hebben reeds gemeld dat volgens een Prager blad een voorstel aan Rusland tot aaneensluiting der landen in overweging is wat natuurlijk op hooren zeggen berust Maar zeker is bet dat in Russiacbe regeeringskringen een zekere ontstemming heorscbt togen Engeland als gevolg van do houding van Engelscbe staatslieden tegenover de ontbonden Doemue Het optreden van het ministerie Clemenceau in Frankrgk beeft een onaangenaraen indruk gemaakt in Petersburg wgl men daar weet dat de liefde van Clemencean voor het bondgenootschap niet groot is Verspreide Berichten FuAilKaUK De royalistische Action tran aise beeft eea heftig plakkaat tegen den minister van oorlog meisje nog half een kind en den man die zoo heel veel jaren ouder was dan zg fly de eerste ontmoeting bad by baar wel vurig omhelsd maar op eens was ook al dat vuur uitgeblascbt om voor eene stille liefdevolle bezorgdheid plaats te maken t Was zerr Areemd En toen hg voor de eorste maal bg den visschersd ins vol warmte zgn arm om het slanke middel legde was zij van haar kant bang geworden voor zyn oogopslag en de kus haar toen door hem ontroofd brandde haar nog als gloeiend gzer op do wangen Kiuwi zoo bad zg geroepen zoo zooals nu zoo als de arend het doet en hem daarbg van zich afgestooten Toen had Richard haar lang aangezien en was daarop bleek en stil geworden t Had hem blgkbaar op zonderlinge wü e aangegrepen Zgn trekken hadden een ernstige en toch zoo n lieve zachte uitdrukking gekregen en toen o zy kon liet zich alles zoo levendig voorstellen toon had hy hare hand gevat liefkeozend gestreeld en een zachten kus gedrukt op t haar Dat roode haar iedereen vond het leelgk maar bü niet hg liad hot heel mooi gevonden Kn toen had zg hem niet teruggestooten Wordl venolgil