Goudsche Courant, maandag 12 november 1906

Maandag 12 INoveinber 1006 45s e Jaar aiijT Nt lOlHO GOrilSGHE muwï Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken lelefoon o 8t A D V K R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iiui ilcs niidd reletoi Na 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jiost 1 70 Atzonderiijke Nommers V IJ F CENTEN IHGLKZAAR To 8 Qravenliage wordt wpgons ziokle der Tronw TK KOOP AANGEBODEN oen reeds 20 jaai bestaande zaak in MELK BOTEE KAAS en EIEREN enz opmooien Btiind Rnime Winkel on Woonbnis Koopsom billjjk Fr br lelt B Boekh OOBN PAAP Spui 153a Den Haag Agent Bode Voor GOUDA wordt gevraagd door do nireclio der OENERAI E LEVENSVER ZEKEUINQS BANK te Amsterdam Singel 548 een aclief en solled Persoon voor het incasseeren van raim honderd leden Z j die vele relalien bezitten on in staat z jn liet agentschap te vorgrooCen door het aanbrengen van nienwe posten genieten de voorkeur BorgBtorting ad 1 UX verplichtend waarvoor 3 o o rente wordt vergoed zhtsciiipperT Op een ZANDAAK inh circa 12 M kan direct geplaatst worden een SCHIPPER goed vortroawd mot zand baggeren Adres A H BREIJS ZONEN Dijkstraat 80 Rotterdam Zaal küSiTMÏiN Zondag 11 November 1006 Hleehtu ééne te geven door de lleeren mimi k iiKSSK de populaire Humoristen Met medewerking van de Dames Mevr Solser Willemscns Tooneelspeelster Mevr Hesse Slaiiderof Soubrette Ën de Heeren Louis Contran Humorist Jan Holleninii en H Stroethof Prijzon der plaatsen lo Rang I O tS 2o Rang f O SO 3e Rang I 0 3A Leden gewone redactie UHreau f uur Manvamg S uur Plaatsen zijn van at heden to besproken i 10 cent extra per plaats HUIS TE Hüür lleerenhuls Ooslhaven It 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 lMÜlM7vr LÖÖÏ r DUBBELE BUÜBTj B 18 TeUn 117 Is H ruimst vooriien van 6AS0RNAHENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken togen concarreerende prijzen Aanlegger vu Uis Waltr Spreek Uieren Elecirische geleltliiigen Wie van goed licht handt wende zich naar het Ooudêch VerltcMIng MagoMiJH DE AVOIDSITCII daar alles door bekwame fitters verricht wordt VAN DLOMMLSTLIN b INKT IS prOi tonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Qouda Druk vao A BRINKMAN Zir I acinalogeen Poedervorm i het reiiig ste helpend miildel tegen IHoeaarmtOe Hleekmncht XenuHmirahte Êioofdplluem MIapeloOMheU Oumachten fermagerlmg en retminOerimg Oer Uehaam$krachten aenialogecn iii Poedervorm beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAÏOUEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g obruiksaanwijzing f 1 60 Henige fabrikanten 11 v SGUAIK Go Den Haag Verkrijgbaar b j Firma WOLVX Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerstai iiouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Meuuerherk ad IJtiet k K VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W i EDE hidewaUr A SCHEER Haa trechl K VAN DEB HEIJDEN Ilteuwijk P v d SPEK MomapelU D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingivten P A oaGROOT A UK JONGH Oudeualer J P KASTELEIN Polsbroektrdam D BIKKER Bmtehop WAA118GHUWIN0 Laat U niet misleiden door Abtiy Siroop Het kloosterSatiera Paulo AMij bestaat niet du Stroop van grenerlel waarde Sederl BLUYSSEN s EIGEN WINKELS zijn opgericht is het niet meer de vraag W UR MEN HET VOOKDEELIGST itankoopen Men vraagt alleen WAAR zijn Bhyssen s eigen winkels gevestigd Noteeren ALLERFIJNSTE NATÜURBOTER met halve bon met heele bon stukken van pond 80 c p pond HOLLANDSCHE MELANGE in stukken van pond 4S c p pond DEENSCHE MftLANGE uitgewogen S c p anderhalf pond GEWONE MELANGE uitgewogen 80 c p anderhalf nond ÜITMÜNTENDK MAEGAKINE tM S SO en 44 c t anderhalf pond ALLERFIJNSTE GOUDSCHE KAAS BESTE GOUDSCHE KAAS ALLERFIJNSTE LEIDSCHE KAAS 48 c 38 c 3S c p pond met p pond halve p pond bon KOFFIE UIT EIGEN STOOMKeFFIEBEANDERIJ EXTRA in pakjes van pond c p pond met UITMUNTENDE KWALITEITEN 4 SO en 4 o p heele pond j bon GOEDE kwaliteit Sep pond met halve bon O OeerkeerUfk êmtakende Thee la palje van t on en f O cent 6 leege zakjes goed voor heele bon Ontvangen voor Caüeaux de volgende Mikkeltearen OVALE BLADEN voor 35 en 58 bons KOFFIEKANNEN voor 2 5 bons THEEPOTTEN voor 16 bons SPIRITUS KOMFOREN voor 10 en 12 bons PETROLEUM KOMFOREN voor U bons SUIKERPOTTEN voor 13 bons MELKKANNEN voor 12 bons BOUILLOIES voor 80 bons KOMFOORPLAATJES voor 3 4V 6 8 en 9 bons A BLüYSSEfV ZOi Ei 110 eigen wiokck Fabrikanten van zuivere Natuur p i i i boter Mélanges en Margarine taoriekCIl 16 AsleB Te GOUDA WIJdsiraat 157 SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwlssel groot fl 3 46 zenden wjj franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 150 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 sinks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneowklokjes etc Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultnnr beratende groote catalogns in bet Duitsch zenden wtj desverlangd gratis en franco Tulnbouw Ktabllssement IIuls ter üuln i oordwUk bU Haarlem aiSfcs Patênt H Stollen auaaimi D r froëae Brfol f tm Mn Pamu H amim mvittm lut MÊm m fff MWl rt ifftHAtoWH iVaeA Am Mf i j s tf l Mêh UalHikit êêkh tM mit m f H mUllt k aiMM fitastMhMMk mtrMtktt full ili M lii m i iiMiXMt anunrum NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAAEZB MAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsle OFTVANGEN alle soorten HEEREI DAMESen KINDER WINTER SCHOENWEEI STERKE Schoollaanen Uvcrsclioenen enz enz Aanbevelend 0 S IITS AUe reparatiSn en aangemeten werk Aanbevolen Merken VAN irerwerda Tieman St Efctèphe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Ch teau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Ondo Roode Portwijn 1 08 Extra onde Roode Portwijn 1 44 Onde Witte Portwön 1 08 Eitra oude Witte Portwön 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 90 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BüLLiRDi per Liter 1 17 Pra en netio d contant DEPOT TB OODOA bij F J J BOON VAN OSTADE Wie fiuker zyn ivii da Eokt Ë Ktil Cacao te ontrangen KaMnwt T gesteld en na vele pi mfiMfflliigen ia 4os oandat gekomen osdei ie nMin dai aitriaiten Dr Hiohaalia vervMidlgl op de beste inauLiBos In bet wenldba nBOHk étaU liwem Dt van Gebi BtM rok I Kecien aiadM Bikcl eacao n vierkanten bussen Vm ffikei Onu s loet melk pkeaU aeaa aangenacu gezunde drank voor da lijkiuh gebruft een a 2 tbealqieU vu t paxier v een Jcup Chx Me Ab 1 geneeakntMfiB drank bij gtni aa dierrhee aleudta met imter t latniiiien Verkrijgbaar by de Tocraaanola B X Apotbaksra eo Prij Ka H ym lbattt t Mr c ass a a Oeneraal vartegvnwooMligsr Juliut iattankM iiuioterdfuu Kalveisiraat lOS EEMlEFOTTANTaiE eu or It verziieUt op t XGItK te letten oiT Har MASUin tam N ilAVENSWAAY ZONEN QOBINOHKH Deie THEB£N worden afgelererd in verzegelde palges van et IwM m Md hal en en Ntd om met vermelding van Nommer en iPrgs voorzien van nerenstaaB Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de niivoering van ge eerde orders aanbevalande J C BIJL norkeen J BBEEBAABT ld Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Nationale Militie ONTHEFFING VAN OKU WERKELIJkEN DIENST BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat aan den geestelijke den bedienaar van den godsdienst den jendelingleeraar en den broederdiakoon van eene godsdienstige veraaniglng alsmede aan den student in de godgeleerdheid en den zendelingkweekeling die aan eene inrichting van onderwijs tot geestelpe tot bedienaar van den godsdienst of tot lendelingleeraar wordt opgeleid aan den proefbroeder die tot broederdiakoon van eene godsdienstige vereeniging wordt opgeleiik en aan den Roorosch Katliolieken ordebroeder die tot eene binnen bet Rjjk gevestigde kloosterinrichting behoort ingevolge art 113 der Militiewet 1901opliunne aanvraag door de Koningin telkens voor één jaar ol is het onvervuld gedeelte van den diensttijd minder dan een jaar voor dat gedeelte onthelflng van den werkeljiken dienst wordt verleend De aanvragen om onthelSng van den werkelgken dienst aan H M de Koningin door de dienstplichtigen die by de Militio zün ingeljjid ol ter inlijving zijn aangeweeen eigenhandig geteekend worden ongozegeld ingeleverd bjj den Burgemeester der gemeente binnen welke zjj voor de Militie zgn ingeschreven vergezeld van de bewijsstukken vermeld in art 84 van het Koninklgk Besluit van 2 December 1901 Staatsblad No 230 an wel lo door hem die ingevolge Art 96 der Wet in Maart tér volledige oefening moet worden ingelijfd in de laatste tien dagen van Jannari en in de laatste tien dagen van Maart door hem die tnssehen den 15n Mei en den 15n Juni ter korte oefening moet worden ingelijfd j 2o door hem die op een ander tijdstip ter inlgving by de Militie moet worden afgeleverd binnen tien dagen na de dagteekening van den opi oepingsbrief 3o door hem die opnienw van den werkenleen dienst wenscht ontheven te worden in de laatste tien dagen der maand op één na voorafgaande aan de maand waarin de duur van de verleende of laatstelijk verleende ontheffing eindigt FEVËLLETODl Tegen den Stroom 30 Den strooien hoed losjes op de donkere lokken zoodat de breede rand het grootste gedeelte van t gezicht overschaduwde de sigaret tusschen de lippen van top tot teen in smetteloos wit gekleed een roosje in t knoopsgat een karwatsje in de hand zoo stond hij daar op een gegeven oogenblik als opgedoken uit het land voor den bijgenden en puttenden ambtsraad Biehard lachte uit volle borst over de koddige versehgning die daar xoo in t iweet iDns aansehijns door bet mnlle zand zich een w zocht te banen Bepaald woedand ug van den anderen kant de ambtsraad hein aan Mentoh bmide hjj met den koker omhoog ken jij dit ding Ja dat s miJn sigarenkoker ik dank je wal nfin brave ambtsraad I Maar n hadt ja bensch by loo n temperatuur niet de moeite moaten geven om mijdadelgk het gevondene temg t besorgenl U ia toch waarlijk de meett opofferende vriend die er leeft I iBehaui QUtbtck I riep de ambtiraad 4o door den ingeiyfde bij de militie die voor het eerst voor ontheffing in aanmerking wenscht te komen zoodra hg meent op ontheffing aanspraak te kunnen maken De overgelegde bewijsstukken mogen niet vroeger algegeven zgn dan tien dagen voor de inlevering er van bjj den Bnrgemeester De handteekeningen op die stokken gesteld moeten ign gewaarmerkt door den Burgemeester der gemeente waar de afgifte is geschied GOUDA den lOn November 1906 Burgemeester on Wethouders voornoemd Do Burgemeester H L MARTENS De Secretaris BROUWER De volken pakken zich samen Het eerste levensjaar van een kabinet ploegt in den regel een tijdperk te zijn waarin een soort van Godsvrede bestaat voor het nieuw opgetreden kabinet De partij of partijen die den strijd bij de stembus verloren hebben schikken met min of meer gratie zich in hun lot en wachten met berusting of wrevel de daden van het nieuwe kabinet af de groepen aan de tijde der overwinnaars rusten wat uit van de vermoeienissen van den strijd in het blijde vertrouwen dat althans beproefd zal worden om te voldoen aan de wenschen die inzet zijn geweest van den stembusstrijd Deze tijdelijke wapenstilstand geeft aan geheel de politiek in dien tijd iets meer reei ls iets meer waars meer nuchters dat in de latere jaren wanneer naarmate de stembus weer in het gezicht komt de strijdlust al feller begint te blaken en de bestaande verschillen van opvatting meer plegen te worden opgeblazen zoodat voorstellen feiten en voornemens in een onjuist licht komen Het Kabinet de Meester heeft van de geneugten van dien godsvrede niet veel geproefd Was dit het gevolg van de kleine linkscha meerderheid van het feit dat de verschillende groepen die tegen de rechtsche coalitie waren opgetrokken op groote punten van regeeringsbeleid nog uit schaam je dood I Ik bezweer u bij al wat heilig is wees voor een oogenblik ernstig en zeg mij de waarheid Er is iets ontzettends gebeurd I Richard begreep den ouden heer niet Afgaande op nw manier van doen ambtsraad moet dat wel een heel tragische historie zjjn Houd miJ niet op de pgnbank maar kom uit den hoek 1 Waar waar is het meisje donderde de ander hem toe Richard verbeeldde zich voor een oogenblik dat zijn onde vriend door een zonnesteek of zoo iets in eens moest zgn gek geworden Mensch waar heb je het meisje gelaten f herhaalde de ambtsraad terwjjl bjj t geluld zijner stem op geheimzinnige wgze dempte Richard bij de beide armen greep en feiteljjk heen en weer schudde Richard vond geen woorden op t gezegde waar hg niets van begreep Met bevende lippen poogde Bollmeyer hem iets in t oor te duisteren legde waarschuwend eren een vinger tegen den mond en zag toen met schuwheid om of soms iemand andera t zou kunnen hooren Neen ze waren alleen Dat meisje is uw dochter 1 Thans ontatalde Richard toch Irmgard K riep hü uit Ja Irmgard I herhaalde de ambtsraad al ernstig uiteenloopen of van de samenstelling van het Kabinet zelf I alle drie deze factoren ligt voor een deel de verklaring van den huidigen politieken toestand Hadden de kiezers gezorgd voor een meerderheid van Unic libcralen en vrij zinnigdemocraten het Kabinet zou er zeker anders hebben uitgezien en met name zou mot meer beslistheid werk zijn gemaakt van de beperking der defensieuitgaven dan uu het geval kon zijn waar de oud lilieralen slechts met wantrouwen pogingen in die richting schijnen gade te slaan Maar ook op ander gebied zou met beslister tred zijn voortgescliredcn Het moge een daad van verstandig staatsbeleid zijn geweest urn de komende Grondwetsherziening te doen voorbereiden door eene staatbconimissie wier rapporteen deel van den strijd tegen de wijzigingvan onze hoogste staatswet kan doen verstommen naarmate het tydstip nader komt waarop dat rapport zal verschijnen worden zij die tegen do uitbreiding vande lïiesbi voi gdheid uit beginsel gestemd zijn door al heftiger strijdlust bevangen Jioewel de geschiedenis hun had kunnen leeren dat zij niets kunnen winnen methun verzet dan tijd en alles verliezen Gij dit alles komt nu nog dat op allerlei punten de partijlijnen niet volkomen juist doorloopen zoodat ten aanzien van verschillende onderwerpen van regeeringsbeleid de meerderheid anders geschakeerd is Van daar een zwoele stemming in de politieke atraospheer Vrijzinnig democraten en unic libcralen dringen getrouw aan de bij de verkiezingen aangeheven leuze aan op vermindering der defensie uitgaven het Kabinet geeft hun slechts matige zoo al eenigc voldoening Van een doortastend ingrijpen in de organisation is geen sprake integendeel men draagt de afwerking voor van de stelling Amsterdam en spreekt nog van den aanbouw van groote scliepen alsof wij immer oorlogsbodcms zouden Ha j8 bekent het dus Geef haardadelgk terug aan de onde Balbo ze zit daar bjj t strand en doet als een krankzinnig mensch Irmgard P Teruggeven t Ik P Op mijn eerewoord ik begrijp het niet Bollmeyer in Gods naam wat wil je zeggen f Ontken het niet Glatbeck jü bent gistere daar geweest I Hier is het corpus delicti nw sigarenkoker Neen neen ik ontken heelerasai niets Je hebt met het meisje gesproken f Ja ja verder voider I Je hebt haar bepraat oin met je mee te gaan Ik P Hoe kom je daartoe P Hoe ik daartoe komP Richard je vraagt naar den bekenden weg I Hoe ik daartoe kom Eenvoudig omdat zg sinds gisterenavond spoorloos verdwenen Is en nergens anders weien kan dan bjj u I Een angst zooals niemand dien misschien van dezen zorgeloozen overmoedigen jongen man zou hebben verwacht teekende zich eensklaps met onmiskenbare duidelijkheid op Richards gelaat af Spreek duidelgk Bollmeyer beval hij met geforceerde bedaardheid In Irmgard stel ik t grootste belang want sedert ettel ke weken reeds weet ik dat zij mjjn kind isl Wilt Je dat baron wist je datP En kunni n bouwen geschikt om het op te nemen tegen de kolossen van een evontueelcn vijand I De rechterzijde steeds gezind om gd den toe te staan voor defensie duidt het den Minister Staal reeds euvel dat hij heeft toegestemd in een vermindering van het blijvend gedeelte der militie De oud liheralcn die in de verte de Grondwetsherziening zien opdoemen zyn allesbehalve geestdriftig gestemd voor een kabinet dat dit vraagstuk aan de orde heeft gesteld en zouden waarschijnlijk zijn tijdig sneven niet betrciireu De anti revulutionairen pur aanf betreuren nog altijd diep den val van het vorige Kabinet hoewel do kiezers hun vroegereii leider daarmede den grootsten dienst hebben bewezen die een staatsman ooit bewezen kon worden on droomon vooral na do overwinning vau Leiden en Gorinchem reeds van een nieuw rechts bewind Zoo pakken de wolken zicft samen boven dit Kabinet Wat zal de strijd ons brengen die tegen Kerstdag pleegt te eindigen f Eén andere groepcering van de jiolitioke partijen Niemand die het oii het oogenlilik gelooft Wel is het de ironie der geschiedenis dat de man die scheen te gelooven aan de vorming van een centrumpartij door oud liberalen en chrlstelijk histoiischen prof van der Vlugt zelf in de Kamer vervangen is door een lid van de christelijk historisclie fractie waar noch op een doorvoering van zijn denkbeeld noch op een nadere aaneensluiting van alle democratische elementen kan spoedig gehooiit worden Wat zal dan het gevolg zgn van de onweersbui die dreigend boven ons hangt Zal het onweer ergens inslaan Niemand kan het zeggen maar inktzwart is op sommige plaatsen de lucht Drijft de bui uvcr dan zal de atraospheer even zwoel blyven en weldra zullen nieuwe buien opkomen Intusschen zelfs al verfrischt de ko en God beware ons I Ja ja Bollmeyer ik wist het on Je scbandeliiko vermoedens vallen dus vin zelf in t water maar ik wil weten waar zij is I Ja dat is t m Juist I Als zjj niet bjj u is dan mag de hemel weten Wij naar de oude vrouw besliste Richard de daad bij t woord voegend en ijlings spoedde hö zich voort in de hem reeds door Bolljii yer aangewezen richting die hoestend en proestend achteraan kwam Moeder Balbo richtte zich op de rechterhand nilgestrekt weerde zjj Glatbeck nf Hare lippen bewogen zich denkelgk in vlouken en verwonschingen maar de woede belette haar ook maar eenig verstaanbaar geluid uit te brengen Richard zag baar bedaard zelfs met een gevoel van deernis aan Wordt vrrvohjil l