Goudsche Courant, dinsdag 13 november 1906

m lowi Dinsdag 13 November 1000 45ste Jnnr ang mimm mium MeuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken r M i Ne De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitxondering van Zon en Feestdagen De pr g per drie maanden is 1 25 franco per liost 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F C E N T R N lelclonn 1i S9 A D V K U T E N T I E N worden gepliat sl van 1 regels a 50 lonten iedew regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 niir des midd Sniert BLUYSSEN s EIGEN WINKELS zijn opgericht is het niet meerde vrug WAAIl HEN HET VüOllDEELIGST kan koopen Hen rugt illeen WAAR ajn Bhjrssen s eigen winkels gevestigd Noteeren ALLEEFIJNSTE NATÜÜRBÜTEE in stokken T n Vi pond met Mc p pond halve HOLLANDSCHE MELAN8E in stukken Yan pond 4i c p pond bon DEENSCHE MELANGE nitgewoKen M c p anderhall pond GEWONE MfXANGE uitgewogen O c p anderhaU pond I UITMUNTENDE MARGAEINE M t I en 44 c p ander f hali pond lit oond ALLEEFIJNSTE G0UD8CHB KAAS 4 o p pond met BESTE GOUDSCHE KAAS Mep pond halye ALLEEFIJNSTE LEID8CHE KAAS Mep pond bon KOFFIE UIT EIGEN STOOMKOFFIEBEANDEEIJ EXTRA in pakjes van pond M c p pond met UITMUNTENDE KWALITEITEN SO en 40 c p heele pond bon GOEDE kwaliteit c p pond met halve bon Oeerkeerll lc amtaketM thee In palflet van M mm k 0 en 10 cent 6 leege lakjet goed voor heele bon Ontvangen voor CliMl aiix de volgende MiÊekelmaren OVALE BLADEN voor 35 en 56 bons KOFFIEKANNEN voor 25 bons THEEPOTTEN voor 16 bons SPIRITUS KOMFOREN voor 10 en 12 bons PETEOLEÜM KOMFOREN voor 14 bons SUIKEEPOTTEN voor 13 bons MELKKANNEN voor 12 bons BOUILLOIRS voor 80 bons KOMFOORPLAATJES voor 3 4 i 6 8 en 9 bons A BLÜYSSEl Z0I E UO eigen wiikek Fabriekei te Aslea Fabrikanten van zuivere Natuurboter Mélanges en Margarine Te GOUDA fWIJdslraat 157 De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennU van de bclanghcbbended dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen ene te Utrecht op den 9en November 1 906 executoir is verklaard Het Kohier no 14 der Pertoneele belasting dienit 1906 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken hmnen welke de rectamea behooren te worden ingediend GOUDA den n November 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UuItenl Ddsci Overzicht Na de rede van Briand in do Fraiische Kamer is in de heele kerkeljjkgezinde pers voor de eerste maal eenoaanraerkelgkcontjpanning Ie constateeren deze is merkbaar tot in de Gaulois en de Libre Parole al blgtt men daar natnuriyk vol reserves De Gaslois zegt dat de minister de deur van dan vrede op een kier heelt gezet hy gaat niet naar Canossa legt het blad maar hij zon er zich wel officieu willen laten vertegenwoordigen De Eépobliiiue Pran ise geelt zonder twijlel de meening van de rechterzijde en van het centram weer als sjj zegt aWy hadden Briand gaarne nog meer in de goede richting zien gaan maar de goede trouw noodzaakt ons te erkennen dat wö niet weten ol dat wel mogelgk zon lyn eweest met het oog op den stand der Pirtyen Er zfn teekenen die doen verwachten dat kardinaal Lecot van Bordeaux algemeen zal worden gevolgd in zyn vorming van diocesane associaties Hierin zou naar men zegt een modus Vivendi kunnen worden geTondan OMciil wordt uit Kaapstad bericht dat Ferreira en een aantal andere liocren tot 1 dusver werkzaam in Dnitseh Zaidwest Afrika het Noordwesten van de Kaapkolonie zt n binnengedrongen waar zg getracht hebben een opstand te verwekken Ze hebben twee door de politie bezette kampen verrast te Abeam en te Witkop twee soldaten gedood zich meester gemaakt van wapenen en auoitiu en een korporaal van politie gevangen genomen Te Abiquasaar heett Ferreira roeraten geworven hy marcheert nl op naar Zwartmodder Men zegt dat hg de boert dwingt om zich bg hem aan te slaiten onder voorwendsel dat een opstand in Transvaal ieder oogenblik kan uitbarsten Een inspectenr is vertrokken met 15 soldaten om den aanvallers den weg te versperren 25 verkenners zyn van do grens opgeroepen en 150 man bereden Kaapsche lusillers zgn onmiddeliyk naar Prieska vertrokken De Kaapsche regeering ntemt alle noodige mnatregelen om de beweging die ze niet als een ernsUgen opstand beschouwt te onderdrukken Het groote gevaar schuilt daarin dat de bewonen van bet land die byna geen verUndlngen met het overige gedeelte van de wereld onderhffuden op een dwaalspoor zonden kunnen gebracht worden door overdreven verhalen over het door Ferreira behaalde succes De voornaamste Kaapsche Hollanders raden den bewoners van het Noordwesten zich te scharen aan de ztjde Van de regeering V TwM redavoariiif en in de Fransche Kamer op tWM aehtereesvolgende dagen beiden door lodaliitiactie mioiitars gehouden vragen all twdMht Donderdag wu het de minister van arbeid Viviaai die de oprichting van zgn departemant verdedigde Hg deed dat met een glaoiryke achitterende welsprekendheid die motmI Indnk maakt dat volgens deo Matin roen nog niiar hem luisterde toen hg reeds geëindigd was Maar in dic redevoering waarin hg do vrgheid verdedigde voor allen en voornamciyk tegen de overheersching der Kerk waarin hg de anticlericale politiek der regeering verdedigde en tegenover de geestelgke zorgen die voor bet matcrieele welzgn plaatste sprak hg meegesleept door zgn betoog de ontzettingwekkende woorden Wg hebben tot den man die by het eindigen van den dag neergedrukt onder den last van zgn dagelgkschen arbeid en echreirnd over zgn ellende niet droeven blik opziet naar de wolken gezegd dat achter die wolken slechts waanvoorstellingen wonen en met een prachtig gebaar hebbon wg in den hemel de lichten gedoofd die niemand meer zal ontsteken Die redevoering en die uiting vooral hebben tot krachtige protesten in de pers aanleiding gegeven De Soloil noemt dat een vernedering van Gods ovenbeeld den meoscb tot het vee dat slechts matcrieele behoeilen kent en zegt dat nouit en nergens een regeering zoo voHtomen alle waardigbeid en alle verantwoordelgkhuidsgevoel verloren zoo cynisch het laagste in den mensch aangeroepen heeft De Gaulüis van Arthur Moyar zegt Neen het licht in den hemel is niet nitgebluscbt De Pans weet dat de hemel niet leeg is Hy heeft de oogen naar den hemel geslagen en een oneindig licht is op den H Vader neergedaald Radicale bladen daarentegen roemen de redevoering van Viviani en de Kamer besloot met 368 tegen 129 stemmen haar in alle gemeenten van Frankryk te doen aanplakken President Roosevelt wordt op zgn reis naar Panama door zyn echtgenoole vergezeld en beiden zullen daar de gasten van Amador den president van Panama zgn Het oorlogsschip Louisiana vertrok Vrgdagmorgen vroeg om 2 uur begeleid door twee kruisers en komt Dinsdag te Colon aan Woensdag en Donderdag worden dan besteed met het bezichtigen der kanaalwerken Daarna gaat hg weer terug en doet PortoRico aan om 27 November weer te Washington terug zgn Het nieuwe van deze reis is dat Roosevelt de eerste president is dia zich in qualiteit bniten Amerikaansch grondgebied begeeft iets dat lang niet alle Amerikanen goedkeuren als zgnde in strgd met het ongeschreven Amerikaansche Staatsrecht Maar de president zal praktisch als hg is gedacht hebben aan do waarheid die in een Hollandsch spreekwoord uitgedrukt luidt het oog van den meester maakt het paard vet Met eigen oogen wil deze actieve man er zich van overtuigen of de geruchten waarheid bevatten dat bg de kanaalwerken zekere misbruiken beerscben die groote onregelmatigheid in de uitwerking der plannen veroorzaken Deze werden echter reeds door den minister van Oorlog Taft tegengesproken terwgl minister Root verklaarde dat alles in de beste orde werd uitgevoerd Het is te hopen dat de reis van den president goed afloopt voor zgn persoon en voor de kanaalwerken Een correspondentie nit Weenen aan de Voss Ztg brengt nieawe bgzonderheden over de oorzaken van het aftreden van generaal Beek als chel van den generalen staf in Oostenryk en van generaal Von Pittreich als minister van oorlog der monarchie Beider ontslag zon het gevolg zgn van hel persooniyk ingrgpen van aartshertog Franz Ferdinand den vermoedeiyken Iroonsopvolger Deze aartshertog is een besliste tegenstander van alle nationale eischen vooral van de Hongaarsche by voorziet daarvan de verzwakking van aa monarehia en Toor vnn het leger Hg is derhalve ook een tegenstander van de porsonen die deze nationale eischen bevorderen en aan wie hg verwyt dat zg den keizer hebben aangeraden daaraan toe te geven Onder die personen rekent hjj ia de eerste plaats de generaals Beek en Pittreich Zg hadden naar do aartshertog meent den keizer beslist moeten afraden iets toe te geven op legerccbied By de oefeningen in Dalmati8 die do keizer niet kon bgwonen heeft de aart tioitog generaal Bock herhaaldelgk zgn ontevredenheid getoond en de onde chef van den stat die 60 dienstjaren achter den mg heeft meende dat hg t eter deed zgn welverdiende rast te nemen Pittreich de vriend van Beek en oud sous chef van den staf volgde onmiddellgk diens voorbeeld en trad af als inluit tor vun oorlog der monarchie De stryj is daarmedo niet geëindigd In Oostenrgksche logerkritigen wenscht men Pittreich te ziou uptroden ala opvolger van Bi ck maar aaitahorlog Franz Ferdinand verzet zich daarentegen en wenscht een anderen generaal benoemd te zien Scherpe conflicten zgn hiervan hot gevolg De keiier Uv cboidt niet gaarne van oude bekende ge stallen uit zgn omgeving m iar de aartshertog is een man van hartstochtolgken wils kracht en poogt niut alle middelen zgn wensch door te drgveti Kn daarom is du post van chel van den generalen staf in Oostourijk nog altoos niet vervuld De Lokal Anzeiger vernoemt over den senationeelen treinroot bg Ragof uit Warschau het volgende relaas van ooggolnigi n Toen de trein aan het station stilhield bezetten drie wel gedisciplineerde en nilgernste afdeelingen met roode vlaggen alle toegangen tot hot station en openden uit de vensters van het statioDSgebonw met Mauser geweren een levendig vnar op den postwagen en op dien der soldaten Tegelgkertgd werd er naar dezen wagen een bom geslingerd die met een ontzsttenden slag ontplofte en di n goheelen wagen vernielde Do zestien soldaten die er in zaten worden voor een gedeelte onmiddellgk gedood de anderen vluchtten zwaar gekwetst het vrye veld in Maar zg later gevonden werden en naar Warschau gebracht zgn Terwyi twee afdeelingen der roovers onopboudelgk vuurden besteeg de rest den postwagen en haalde dezen nadat drie postbeambten onschadelgk waren gemaakt geheel leeg Aan baar geld en aan papieren van waarde viel deo roovers meer dan een millioen roebels in handen het nauwkeurig bedrag is nog niet vastgesteld kneuen worden De wagen met het militaire geleide was geheel vernield die der postergan bleek later als oen zeel door de kogels doorboord te zyn Na bun misdrjgf zgn de roovers in de naburige bosscben verdwenen Zg worden door kozakken vervolgd Vau de passagiers is niemand gekwetst Gedéod zgn een onderolflcier der gendarmerie en vyf soldaten twaalf soldaten werden zwaar gekwetst In do overkapping van het station zyn alle rullen stuk en de deuren en vensters zgn door kogels beschadigd Medische hulp was spoedig ter plaatse V De Porte heeft thans de Irad gepubliceerd waarin de Sultan met goedkeuring der betrokken mogendheden de verhooging der invoerrechten roet 8 pCt beveelt De meerdere opbrengst der Turksche donanerechton ten gevolge dier verhooging wordt op 600 000 Turksche Ponden geschat Volgens de gesloten overeenkomst moeten in die verhoogde inkomsten ter beschikking worden gesteld van de Turksche regeering die deze gelden uitsluitend voor den dienst van Macedonia mag besteden Hel reateorende vierde deel komt ten bate van de crediteuren die door de Dutte publique worden vertegenwoordigd 90 000 Turksche Ponden moeten ten gunste van houders dor getlnifleerde leaning wordon aanguwond 60 000 Turksche Ponden ten gunste van du houders der Turksche loten De vrees van Engeland dat uit bet hoogere bedrag van do douone ontvangston gelden zonden bostomd wordon voor den aanleg der Bagdad bian waarom Engeland aarzelde toestemming tot dezo vorliooging to geven is door deze bepalingoa geheel weggenomen V De liberale staatsman Morel oud ministerpresident voorganger va Lopez Dominguez heeft in de Oortos een rede gebonden over zyn optreden en zyn heengaan als president van den ministerraad Morot herinnerde er aan hoe hy geroepen werd tot de regeering op liet oogenblik dat de begrooting dringend noodig moest worden afgehandeld dat er handelsverdragen moesten vernieuwd dat de rust in KataloniS moest worden hersteld Moeilgk werk dat geen uitstel Igden kon Onder medewerking van do oppositie bracht Morel het allernoodigste in orde Maar r was meer te doen belangryko hervormingen op financieel en administratief gebied vroegen om afdoening Do liberale partg was haast niet te onderscheiden van de conservatieve Er moest een echcidingaiyn worden gezocht I en die liJn heb ik gevonden in de godsdienstige kwestie Om do plannen ten uitvoer te brengen die ik in het hoofd had moest ik op een steviger grondslag staan Ondanks de goede bedoelingen van de meerderheid meende ik dat het noodzakelgk was eon beroep op het volk te doen en de Kamer te ontbinden maar de Kroon was van oordeel dat het beter was dat do liberalen aan bet bewind zonden biyven mot dezelfde Kamer Ik ging dos heen en beloofde myn opvolger Lopez Dominguez al mgn steun Maarschalk Lopez Dominguez antwoordde op de rede van Morel dal hy een tegenstander was geweo t van Corlesontbinding maar dat hy niuts liever gezien had dan dat Morel op het kussen was gebleven Hjj achtte slechts Morel in staat zya programma naar boliooren nil te voeren Lopez Dominguez had er in loogestemd een ministerie te vormen uit vaderlandsliulde Hy verzekerde hel programma dor liberale part ten uitvoer te zullen leggen en daarbh trouw te bigven aan het monarchaal beginsel Lopez Dominguez kon niet langer voortgaan Hg is nog niet geheel weer hersteld en maakte zgn verontschuldiging aan de Kamer Naar de correspondent van de Temps meldt is men van oordcel dat dit debat gestrekt beeft tot versterking van de liboralu regeo ring Nu do liberale regeering kan waarlyk zgn kracht wol gebruiken tegen dat in de komende week de begrooting en het wetsontwerp op de verecnigingen aan de orde komen Vertegenwoordigers van 74 katholieke vereenigingen uit Katalonië zyn by den minister van binncniandsclie zaken geweest om te protesteercn tegen het ontwerp op de verecnigingen Verspreide Berichten FUKKKIJE N ar de Echo de Paris verneemt zal de paus den Katholieken toeslaan de formaliteiten te vervuilen die noodig zyn om den eerodienst te doen verrichten op grond van do wet op de vryhoid van vergadering van 1881 De Peilt Parisien verneemt dat kardinaal Lecot een vereeniging heeft gesticht om het bestaan te verzekeren van 554 priesteni van zyn bisdom Zy is onderverdeeld In paro chialo comités die volkomen geiyken op verecnigingen voor den eerdiensti