Goudsche Courant, dinsdag 13 november 1906

Volgeni de Croix u er weldr een nieowe vergadering van bisschoppen worden gebonden Hot Hul van Cassatie heelt beslist dat de bepaling van kracht biyit dat priesters eerst de baweiyken kerkeltjk mogen inzegenen ni de burgerlijke voltrekking Dreyins heelt do vervolging tegen de liibre Parole wegens belocdiging opgegeven omdat bet blad bygedraaid ih Het tonds dat bijeengebracht is ter eere van de nagedachtenis van kolonel Henry bekend nit de DreylasiBsk 80 600 Irancs groot Is aan de wedDwe van 4en kolonel overhandigd Z j zal bet voor baar zoon besteden DuiTsciiLian Prins Hohenlohe die de onbescheiden gedenkecbrilten z ns vaders heelt doen nilgeven heelt in Kolmar alscheid genomen van zjjn beambten Hjj was eerlijk genoeg te bekennen dat hg ongaarne heenging Hü had nog zoo graag meer tot stand gebracht Prol Cartins de eige H ke uitgever van de gedenkschrilten kan 7 i n pleizier tegenwoordig ook wel aan Van alle zjjden wordt he n die daad kwalijk genomen Het zal hem daarom een hart onder den riem steken dat twee vergaderingen van predikanten hem oen sympathlebetaiging hebbon gezonden In KruschwitzdorI hebben Polen getracht een onderwijzer in een meer te verdrinken Men seint nit Posen dat 48 bnrgemoosters wethouders on schoolaatoriteiton ontslag hebben gekregen omdat hnn kindoren aan de Rchoolstaking deelnamen ËKaEI AND Ben lerach blad zegt ook omtrent de voorgenomen bestnnrsregeling van Ierland dat bet Oroeno Krin een gekozen raad zal krijgon voor onderwijs landbouw en nog wat Kaar Ierland behondt zijn vertegenwoordiging In het parlement Na weer schrapte het Uoogerbnis de bepaling in de onderwijswet dat ouders hun kinderen van scliool mogen houden gedurende don tyd voor godsdienstig onderwijs bestemd RUBUKD üe minister van binnenlandiche zaken heelt nu dan toch bevolen den bij de wet erkenden partyen vrgheid voor de verkiezingscampagne te laten Maar niet erkende vereenigingen moeten streng worden vervolgd Te Tiflia is een bom geworpen waardoor een commissaris van politie twee agenten een paaaeereode dame twee gene aals en een ingenieur ernstig z in gekwetst De inpeoienr is bereids gestorven BINNENLAND In oene buitengewone algemeene vergadering van den Nederlandscbe Bond van Accountants op 3 dezer te Amsterdam gehouden werd besloten dat het bestuur van den Bond voortaan uit drie leden zal bestaan In plaats van het algetreden bestuur dat zich niet herkiesbaar stelde werden tot bestuursleden verkozen de heoren P C van der Have te Rotterdam T O de Jongh te Utrecht en P ö van Mnyden te Rotterdam Ala voorzitter van het nienwe bestuur werd door de vergadering benoemd de heer De Jengh De heer Van der Have noemt do lurctie van penningmeester op zich en de heer P Q van Muyden die van secretaria tevens bibliothecaris van den Bond Gemeng de Berichten Een vondeling In den nacht van 3 Augustus vond een politieagent op de stoep der woning van den rector van het St Tozels gesticht aan het Spa rne te Haarlem gewikkeld in 09n Zn arte cape een kindje van eenige weken oud netjes in de kloertjes gestoken Van het politiebureau werd het wicht gebracht naar het St Elisabeths gasthuis waar het lielderijk werd opgenomen en berkend werd ces weken geleden was bet daar geboren Den volgenden dag ontving zuster Haspels uit het gasthuis die by de bevalling was tegenwoordig geweest een biieljo von de moedor een weduwe dat ongeveer luidde als volgt Beste zuster I Ten einde raad heb ik myn kindje te vondeling gelegd omdat ik er niet voor kan zorgen Ik heb zeil niet te eten Oeinkkig hoor ik dat het nu in het gasthuis en dus in goede handen is By haar verhoor voor den rechter commiasaris zei de moeder dat ie dacht ik zal het kindje neerleggen op de stoep van den rector en dan aanbellen ongetwyteld zal dan de rector het kindje wol brengen bjj do witte zusters in hot klooster naast zyn woning en dan is het goed bezorgd Door de komst van den turveilleerendeu agent werd het plao verydeld Een getuige deelde Donderdag voor de rechtbank te Haarlem mede dat bf a vondi de vrouw met bet kind in de zwarte cape op straat is tegengekomen 74 deelde bem mee dat ze geen voedsel en onderdak voor haar jongen had en vroeg hem ol hy het niet zon willen hebben Neen zei de man ik kan het niet hebben want ik moet voor miin moeder van 80 jaar zorgen Kg gal toen aan de vronw een goeden raad Pas op dot je het kindje niet verdoet want dan maak je je zeil ongelukkig Bekl antwoordde hem toen dat zg niets anders wilde dan het gnluk van haar kindje Het O M in aanmerking genomen dat bekl handelde onder don invlood van angst en uit lielde voor haar kind eischte 1 maand gevangenisstrat Een rooverbende heelt het Loekianowklooster bij Moskou overvallen Zeven hunner die maskers droegen en gewapend waren met revolvers vermoordden den arcbimandriet den prior en een monnik Daarna planderden zy de kapel met welker kostbaarheden zy zich tegeiyk met oen grooto aom gclds uit de voeten wisten te makon By do ontplolling die gisteren in de nienw opgerichte watergaslabriek te Alkmaar heelt plaats gehad is naar de Alkm Crl meldt gebleken dat er onvoldoende ol beter geheel niet is voorzien in brandbluschmiddelen in die gaslabriok Op het terrein noch in de g bou en is volgens het blad een brandkraan aangebracht Van waar moest dan het water ter blussing komenf Hot moest met emmers worden aangedragen na eerst geput te zyn uit een tweetj il regenbakken op het terrein En dat in een der voornaamste gomeentegebouwen 1 Gisterennaraiddag had in de woning van F aan het Nonnenveld bg Hecsch Nbr een allertrenrigst ongeval plaats Vrouw F had juist de waich geipoeid eene tobbe hall gevuld met water stond nog in t vertrek Ze verliet hare woning om buiten de wasch te gaan ophangen Onderwgl geraakte haar 2 jaiig kindje in de tobbe met water en verdronk Toen de vrouw weer in huis kwam zag ze tot haar niet geringe schrik wat er was gebeurd Fluks haalde zg t kind uit de tobbe maar t was roods te laat De levensgeesten waren reeds geweken Dr Du Toy van Heesob die weldra ter plaatse was kon na vruchte ooze pogingen om de levensgeesten weer op te wekken slechts den dood van bet arme kindje cooststoeren Dbl V Nbti Politiehonden Langzaam maar zeker komen er schryit de Ved Sport by ons ook de politiebonden in In Zeist is men er mee bezig Medenblik heelt eveneens een proel genomen I de heer Lokerse te Overveen heelt er een en nu is er ook een te Baarn Een hondenlielhebber aldaar gal er een ten geschenke een goed gedrcs eerden en dezer dagen heelt Dnc er reeds een gearresteerd die zonder hem wellicht zou ontsnapt zgn Met Bleeds op hetzeltde aanbeeld te hameren brengen wy het ten slotte na jaren misschien toch nog zoo ver dat de chels het nut van politiebonden gaan inzien zegt het blad Uit Alkmaar meldt men Naar aanleiding van het bericht betrellende de ontplolflng in de nieuwe watergaslabriek alhier ontleend aan een bericht in de Alkm Courant zy vermeld dat in de onmiddeliyke nabyheid van de labriek drie brandkranen op de waterleiding gelegen zyn nl een voor de ryks hoogere burgeiscbool gelegen op hoogstens 26 M van de labriek een andere voor het hotel Schwaner gelogen tegenover do labriek en eindeiyk een derde op den hoek vun Koningsweg en Doelenklolt alsmede grenzende aan het labrieksterrein De ontplolflng bad niet die beteekenis dat de brandkranen waarop door de zorgen der politie de slangen reeds waren aangebracht water behoelden te geven Het personeel der labriek kon het begin van brahd ontstaan aan het plalond met eenige emmers water zeil blusschen De nabggelegen brandkranen kunnen van verichillende zgden by brand water geven Het zou niettemin wenschelgk lyn op de lubriek een slangenwagen met slangen te sintionneoren opdat door het tabriekspersonoel eventueel dadelgk de brandkranen bediend kunnen worden Meo meldt De rök8 iolitie heelt Zaterdag geboeid te Eindhoven binnengebracht on naar s Hertogenbosch getransporteerd de stroopers v d K en S in verband met de vechtparty met de veldwachters Van Velsen en Van de Laar onder Zesgobnchten in den nacht van Zondag op Maandag j l Ken BruuelBcb geneaaheer is wanhopig nu heelt hy eene klacht ingediend ora niet zi eloos gemaakt te worden Men boeide zich in dat hg vervolgd wordt door onbekenden en wel op eene wgze die een nensch waarlgk wanhopig zon maken Hg ontvangt onopbon i delgk naamlooze brieven en postkaarten men teleloneert hem aanhoudend allerlei dwaasheden men zendt hem nu en dan een verhuiswagen ol laat bg de pompiers weten dat zyne woning in brand staat zoodat de spuiten heel de buurt overhoop komen zetten Hg hoopt nu door eene klacht bg de politie een einde aan die vervolging te stellen H V Antw Het is tegenwoordig in Friesland weer lang niet pluis De tsjoenderg toch welke vroeger daar zooveel in zwang was doet zich weer telkens voor in ons gewest Gold het in den loop van het vorige Jaar ein ziekelgk kind te Oosterlittens dat betsjoend heette door een melkvrouw en dat toen aan de melkvrouw de toegang tot het huis van den kleinen zieke ontzegd was en de melk zorgvuldig door andere vervangen wa s toch nog maar niet groeien wilde totdat men eidelgk op de goede gedachte kwam om de twee prachtige gladharige zwarte katten te dooden in welke de geest der belsjoening na de verwisseling der melk heette gevaren te zyn thans geldt het een geval te Veeiiwouden Uuar werd zeer onlangs een vrouw vrg ernstig ziek De ziekte verergerde met den dag totdat men op de gedachte kwam dat de patiSnt wel ibetsjoend zon kunnen zgn Lang niet onniogolgk zoo werd er geoordeeld en daarom ging men de zaak maar aanstonds onderzoeken De kussens werden opengemaakt en jawel daar kwam uit een van de voeren kussens te voorschgn een groot been ol bot waar aan het eene einde een veer uitstak Onmiddellgk werd nn dit been met veer in bet vuur geworpen En ziet nog nauweiyks branide een en ander ol daar kwam een oude buurvrouw vragen hoe het met de zieke was Nu wist men wie de tsjoenster was de vuurproel had dit duideiyk uitgewezen men kon nu vorder zjn maatrigelen nemen En het gevolg was dat du patient sedert reeds aanmerkelgk in beterschap is toegenomen De vermoedeigke bedrgver vnn het alsngden van baar vün de staarten van verscheidene paarden in de kazerne der veldartillerie is reeds bekend Eerglstermorgen liet de kolonel de manschappen aantreden en toen is door V d B bg wien t paardenhaar verkocht werd en door eene meid die by dazen verkoop tegenwoordig was een der manschappen door beide personen herkend als de man die t paardenhaar te koop aanbood Deze persoon een stnkrgder ia in arrest genomen en zal voor den krygsraad worden terechtgesteld D V N B I In de boterlabriek van Gebrs Voeten te Etten B Br ia Vrydagnacht ingebrolten I Door lorceering van een deurslot is men in I de labriek gedrongen en heelt daar ongeveer I 225 K ö boter ontvreemd Do marechaussee I te Sprnndel heelt reeda een onderzoek inge I stold Van de daders nog geen spoor In I korten tyd is dit nu reeds de tweede inbraak I in dezellde labriek I Het carillon van den Klaastoren te Utrecht I heelt zich eergiaternacht aan ergerlgke bni I tensporigbeden schuldig gemaakt zegt t I Utr Dbl Van 12 tot hall 2 heelt het I zyn metalen stom laten hoeren anderhall I nur aan éèn stuk tjing tjangde het Voor I de menschen die slapen wilden waa het een I obsessie Onopboudelgk weerklonk dezellde I dreun ala een enorme cacatonie kwelde zy I bet gehoor van de naar rust hunkerende I menschbeid Met een verschrikkeiyke een I tonigheid klipklepten de anders zoo heldere I en welluidende klokjes Lenige omwonenden I gingen de politie waarschuwen maar dit gal I ook al niet veel wat stoort het carillon I van den Klaastoren zich aan een politieagent I Na hall 2 stond zoowel het speelwerk als I het slagwerk stil I Een bandelaar te s Hage ontving onge I vraagd van een vereeniging te Parys een I circulaire waarin aangeboden werd om ala I tasscbenpersoon op te treden bg verkoop I van een zaak en ook wel genegen was een I compagnon ol stillen vennoot te verachallen I ol hypotheek te geven I Hy schrecl hierop dat hy wel een com I menditaireu venqoot wilde hebben en wel I dra verscheen bg hem een Franschman die I hem vroeg hoeveel geld by wilde hebben I Was een ton noodig dan kon hy die ook I verschaUen voor da laak was zooveel geldechter niet noodig Ten slotte werd een biljet ter teekening I voorgelegd waarin de handelaar zich bereid verklaarde tot het betalen van 5 pCt I commisBieloon aan de vereeniging terwyihy voor megeiyke onkosten I 200 vooruitbetalen mooi I By weigerde dat echter besliit waarop de Franschman heed ging ói niet nwr terugkwam De looierabeors Ie Tilburg was fue week druk bezocht Er ia een kleine atibtand in den huidenhandel doordien tnen batwglult ol de prgzen hun hoog standpunt zullen handhaven wgl inlandsche huiden op de veilingen in Duitscbland en Frankifk iets lager liepen Volgens aodereB s dit echter een gevolg an de mindere prfevaardigheid in dit seizoen De pryzen van leder blgven even hoog als zg sedert eenige weken waren Eerste soort zwaar zooileer geldt 85 è 90 et 2e soort 78 80 et binnenzoolleer tot 70 et alles per KO In bet Hellegat onder Ooltgensplaat had schipper J Mookbroek by het uithalen voor een ander vaartuig bet ongeluk roet zyn met suikerbieten geladen jachtschip omhoog te varen Van de opvarenden werden vronw en kinderen door de stoomboot De Telegraaf opgenomen en aan wal gebracht Nadat ongeveer 15 last snikerpeen uil het vaartuig over boord geworpen waren kwam het met het volgend hoagiratergetldf vlot Uit Amsterdam men aan de N R Ct Zaterdagavond hield de weldadigheldsveroeniging Trein 8 28 H IJ S M hare jaarvergadering onder leiding van den beer H F van Heysen In zgne openingsrede betoogde deze o n de noodzakelgkheld om een eigeA gebouw te stichten met 100 bedden zoodat jaarlgks 40O kinderen kuunen worden uitgezonden De exploitatie van een eigen gebouw zal goedkooper zgn dan de Verpleging in andore inrichtingen Eenig ka itaal is reedn bgeengebracht Blgkens het jaarverslag uitgebracht door den secretaris den heer H Drilsma noemt de vereeniging voortdurend in bloei toe Opgericht vMr een drietal jaren werden dit jaar meer kinderen uitgezonden dan de beide eerste jaren tezamen Toch steeg het ledental nog niet zoo aanmerkelgk als het bestuur het hoopte weshalve tot voortdurende propaganda werd opgewekt Daarby dient de nadruk gelegd te worden op het lelt dat kinderen van alle categoriën van menschen kunnen worden uitgezonden In het algeloepen jaor werd een propaganda commissie benoemd Ze organiseerde middagvoorstellingen op U en 20 April waarvan b t succea zoowel financieel als propagandistisch groot was Do opbrengst tedroeg 1 lOlB welke aom beaterad is voor een eigen kolonie buis Tengevolge van gemis aan samenwerking werd later de propaganda commissie weder ontbonden men hoopt te gelegener tgd een nieuwe in het leven te roepon Voer een eigen gebouw ia op het oogenblik bgeen 1 2921 14 Dank werd gebracht namens het bestuur en de uitgezonden kinderen aan de directies der inrichtingen Zomervreogde en Bethanié te Zeist de Hendrika stichting te Egmond aan Zee en de Israëlitische vacantie koloniën te Hilversum en Ter Heyden Veel was men ook verschuldigd aan het eerelid dr Olivier te Amsterdam die 125 kinderen keurde en de Vereeniging steeds van advies diende Aan donatiën werd ontvangen I 718 11 Uitgezonden werden 90 kinderen die te zamen 2950 dagen verpleegd werden en waarvoor I 2672 37 aanverplegingskosten werd besteed Slechts het voorkomen van besmetteiyke ziekten belette d it dit aantal tot 110 klemHet ledental steeg aan bet einde van het boekjaar tot 499 terwgl er 18 donateurs en donatrices zgn Sinds 1 October steeg het ledental tot 572 Het fiMtncieel verslag van den peimingmeester dwi heer W Proper J Dzn gal aan dat er in het algeloopen jaar aan contributiën enz ontvangen is 1 3411 78V Waarbg gevoegd kan worden een saldo van 1627 23 i maakt te zamen I 4039 02 Uitgegeven werd I 3161 88 biyit als voordeelig saldo 1 867 13 De pest eigen gebouw vermeldt aan ontvangsten I 2911 14 dia van de basjes 1 374 57 Maakt te lames een kapitaal bezit groot I 4172 84 i at door de Vereeniging in ellecten is belegd Het geheele oude bestuur werd herkozen Uit Deventer werd giateten aan de N Ct gemeld Heden ia de groote stoommachine der Deventer IJzergieterg en Machioelabriek door onbekende oorzaak nit elkaar gesprongen De machine is geheel vernield zoadat het bedrgl geen voortgang hebben kan Door middel van eenige motoren en eenwaterrsd zullen echter waarscbgniyk morgen de werkzaamheden geheel hervat kunnen worden De labriek beeft door dit ongeval waarbï wonder genoeg geen persooniyke ongelukken liJn te betreuren een aanzienlgke aohide Te Kampen werd voor eenige dagen door iemand aangUte gedun van de geboorte ru een s b el kind kort na de gekoorte in V t gemeente ziekenhuis werd opgenomen alwaar bet sedert is overleden Bg de aangilte vai bet overlgden op bet bureau van den Burgerlijken Stand werd het kind als een jongen opgegeven Toen de ambtenaar de aangeeMw dred opmerken dat Jentje een neisjeanaain was en dat ook de vader bet Iriod als een meisje had aangegeven werd geantwoord Neen mgnheer t is hensch een jongen Op verzoek van don ambtenaar werd echter per teletoon aan hot ziekenhuis nader geinlormeerd en het antwoord was t Ie eg neiaje Ds taak WM dus in orde bet wa enbleet een meisje tot eenigen tgd daarnadr H op het bureau verscheen en mededeelde d t bet bedoelde kind een jotigenwas 01 liet kind oflicieel een metsje is gebleven wordt door nten txricbtgover niet gemeld N V d i D i 8terUeB e Telegraplile Benoemd 1 Nov tot brieven gaarder te Acijuoy J illilee 1 Dec tot directeur van het po ia telegraalkaltoor te Dongen P W Gerhtra iftta in gelUke beUekkiog te Wijk by Uurstede 10 Dec lot directeur van het Aien telegraalkantoor te Haaksbergen H M J de Chalmot thans directeur van het poitkantoor aldaar Verplaatst 1 Uct de surnumerair der postergen en MegriAe L Mulders van Oorredyk naar Botterdam telegfnafkantoor 16 Nov de eommies titulair der posterijen en telegrafie H E Snoek van Enschede naar Amsterdam Mposten telegraalkantoor Amsiel de Krken der postergen en telegrafie Ie klaase W H M Meger van Ngmegen telegraalHntoor naar Eist en R B Prenger van Msen naar Meppel de klerken der postern en telegrafie 2e klasse W F Hensqji vnn EQiergen naar Enachede onder intrekUog lyner verpiaataing naar Amsterdam fttlegraalkantovr A van Diermen ven lyst naar Eibergen C de Groot van Zaltkommel naar Edam en J H M Heyuan fin Valkenburg naar Zallbommel onder Intrekking zgner verplaatsing naar Amsterdam telegraalkantoor de telelonisten A P v tn d n Berg van Gouda naar s Gravenhage en A van der Land van Kampen na r Amsterdam 1 Dec de klerken der posleQen en telegrafie Ic klasse F J Kiyn vm ITaarlem telegraalkantoor naar Amsterd telegraalkantoor en P V 6 Reus v tl Millegüm naar Haarlem telegraalkantoor de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse T van dor Mei van Amsterdam telegraalkantoor naar Daren J B B Dnlrenne van Ommen naar Hillegom en R F C Stroink van Slttard naar Ommen onder intrekking zyner verpiaataing naar Amsterdam telegraafltaatoor 16 Dec de klerk der telegrafie Ie kUsse H W van Dooremaal van s Hertogenboscb telegraal kantoor naar Amsterdam telegraalkantoor de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse W C 0 van Galon en J M H Klardie van Amsterdam telegraalkanteor naar a Hertogenboscb telegraalkantoor Eervol ontbeveo van het beheer 1 Dec ran bet bypast en telegraalkantoor aan de Hondalilude tr Amaterdam de directeur H Pitlo Bzn en belast met dat in de Straalmanstraat te N jaegen Eervol ontslagen op vertoek 23 Oct de teleloniste £ Kromme te Utrecht 1 Jan 1907 de brievengaarder te Leersnm C B Kroon Stadsnieuws GOUDA 12 November 1906 Zaterdag op Zondagnacht hall eea uur werden de bewoner der 8e Kade gelegen over den spoorweg uit hnn eerste slaap opgeBcbrikt door het slaan op deuren en funsters hunner woningen en bet geroep van Iran Trouw d H wonende aldaar at op dat tldat i even op de achterplaats van htal voning gekomen en zag dat een aehaur gelegen aobter de woning van Oskam ia Srand stond en olschoon er geen direct S vaar voor de bewoonde panden aan die ide gelegen bestond was er toch groot gevaar voor oen aantal van ioortgel kc Hhuurtjes waarin sommige bewonera en gtit ol ander vee hebben gestald Eenige manneiyke bewoners dier ptodeii begMMM nMMtoiidt net door middel vta emoen water den brand aan te pakken waarin tjj voor een groot gedeelte reeds wiren gestangd toon tpiit 6 onda biding van deg brandmeester den Hoed de verdere bliiaKtiivg oversam betgees na rite ew nur volledig u gewUed Omtniit de oorzaak tu den brand kan met lekerbeid niets worden gezegd de eigenaar wat dien middag ten 5 uur per rgwiel reedt naar BatterliD gegaan eo zyn vronw en kinderen waren teen de braad uitbrak in diepen rast Kader bericht men dat da oonaak teer wduiHchyniyk moOt gelegen zijn in het wegwerpen van een luciler die in ol by do schuur gebruikt is door een broeder van O die zyn rgwiel des avonds laat uit de schuur heelt gehaald om er mede naar buis te Oudewater te ryden Do schuur met gereedschap en een hoeveelheid hooi waren tegen brandschade verzekerd De spuit heelt net haar weinig bedieningpersoneel n l een man ol aebt een beelen marseh moeten naken voor men op de plaat van het onheil was en moest nog geruimen tgd vooe 0 tlsluHbODiwtf B 4en weg Spoorstraat wachten Ti Gisteravond traden de beeren Solser en Hease die tooala onze leiera wel tullen weten met nog enige dames en heoren zich tot een gezelschap vereenigd hebben op bun tournee door ons land ook in zaal Kunstmin op Dh zaal was geheel uitverkocht en geen wonder de hoeren Solser en Hesse zgn in Gouda goed bekend Zy oogstten dan ook telkens een daverend applaus zoowel als Morskiaraers als in hnn andere voordrachten drachtenMaar ook de andere damea en heoren hadden niet minder sncces In de verschillende biyspelsn en voordrachten Bgzonder aardig was De Adeiyke kleermaker operette in één bedryi waarin de heer Solser ook een uitstekend tooneelspeler bleek te lya en waardig werd ter zyde gestaan door mevrouw Hease Slauderol Hartelgk werd gelachen om de tallooze grappen en bet applaus waa welverdiend en wolgemeend Dan nog de De f ude Vrggezel biy pel in 1 bedryi dat niet minder goed gespeeld werd vooral de rol van Hieronymus Vrdyk werd uitstekend vervuld door den heer Jan Hölleman Ook mevr Solser Willemaens leverde aardig spel evenals de beer Jac Sluiters Jr en de heer Louis Coalran Ook het blgspel in één bedrgl t Nichtje van Buiten werd goed vertolkt vooral Dercksen de koster do beer Helleman maakte menigmaal de lacblust van het publiek gaande door zgn aardig spel Merr Hesse SlaudeYol liet enkele oumineis heoren als soubrette en ook de heer Louis Contran vergastte ons op eenige nlleraardigste voordrachten die zeer in den smaak vielen Het publiek amuseerde zich dan ook uitstekend en ala de beeren Solser en Hesse nog eens torngkoraen dan gelooven wy wel dat zy weer op zoo n talrgk bezoek kanoen rekeoon ï MSÏ s 3 Den Sliton NovainbR wa bt teker velen weer een genotvolh avond In do zaal Kunstmin der Soc Ons Genoegen zal dan optreden den Heer Louis de Vriendt met Brand in de Jonge Jan van Herman Heyermana Gisteren werd er een match gespeeld tnsschen Olympia I en D F C II te Dordrecht De stand by ball time as 2 2 Beide clubs behaalden hierna nog een goal Het liet zich aanzien dat de stand zoo zon blgven doch even voor time wist Olympia nog ééne goal te behalen zoodat déïe club met 4 8 won Gisteren apeelde de voetbalclubs Olympia III en Hollandia een match op het terrein aan den Rottordamschen DiJk Dadeiyk bleek het dat Hollandia de sterkste partg wns De stand b j halltime was dan ook 4 1 Daarna wist Olympia nog 2 en Hollandia nog 8 goals te maken zoodat de tand bg tiffie 7 8 was in Hollandia s voordeaL PoLSBBOEK 8 Nov lu vorband met de kerkeiyke troebelen In deze gemeente bad Dinsdaga vond na t eindigen der catechisatie een hevige vechtparty plaats aan den Overtocht Naar men verzekert moeten de kampioenen voor zwaar en minder zwaar mekaar geducht hebben toegetakeld Een loopt met een buil op zyn hooid en een gescheurd ooglid een ander met bloedige krabbels het toekomstig wapen van PolsbroekP in zyn gezicht rond een derde met een deerlgk verwonde band die door den dokter moest worden verbonden terwgl een vierde tusschenbeiden naar zgn buik voelt die door een IJselsteen moet ign getrollen Een aantal van deze steenen werden later op t slagveld gevonden miugader ee men zegt stnkgeslageu knuppel Een nadere uiteenzetting der leitan zal waarscbynlgk plaaU bebbea voor de rechtbank te Botter dam BETTRS tA aOTTEEDAM L K H K W9ENSDAG 5 NOV SutalthtnitKienPoBTDOiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59V Oblig Se Serie Ir 2600 3 6 Vii BntLuiD Iwang Donbr Obli gatien 4 96 Aua Japan Obligation 1899 i H U tV CoLOimu Geconsolideerde Bai tealandsche Schuld Recepii L 100 24 Hffnllutk BanlctnPandb idem idem 4 99 Pandb Rolterd Hypb 4 101 Pan4b Eotterd Hypb S 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 9 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weallandschc Hypb 4 100 Pondb Zuld Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp Jb Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nad Hypotheekbrielbank 4 99 Paadb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 l ft iTALit Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 S DiWTUn X 1 My tot Ripl Laan vanMeerdcrvoort 1902 W SehMpwart MaatBcAoftpijen F Pand Hoiland Gull Stï Mg 35 PNmulitmHiifn buLOia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02m EXPOSITIE der nieuwste modelleij W intei mantel s t ostumps Blouses Jupes nn Jupona KobcH en Japonstoffini mot bybehoorondo Garneerir gen alsmede eene groote keuze PliLTBHlJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende pryzen Aanbevelend VEESCHEIDENHEID Vrydagnacht is een Urker visschersvaartuig dat de Scheveningsche haven wilde binnenvaren tegen het znider bavenbi old geslagen en later by het ververschingskanaal op het strand geworpen De bemanning wist zich wadende door het water te redden Het scheepje is vermoedeiyk geheel verloren Men schryit aan de N R Ct Een bejaard boerenarbeider te Langezwaag Friesl kwam dezer dagen te overjjjden Niet lyn lamilieleden maar zgn boer de heer De H was de erlgenaam van een aardig fortuintje meer dan I 30 000 Wordt genoemd dat twee broers en een zuster die o zoo zuinig loeiden hebben byeengegaard De laatst overledene toonde zoo zgn dankbaarheid oor al het goede dat hg en zgne lamilia van de familie Da H moeUen ondervinden Vaders In de commissie van toezicht op bed onderwya te s Hage De plaatwiitke commissie van toezicht op bet h O te s Gravenhage heelt naar aanleiding van een ingediend voorstol dienaangaande reeds lang aanhangig thans toegezegd aanbevelingen aan den gemeenteraad voor de benoeming van nieuwe leden voortaan zooveel inogeiyk zoodanig te zullen samenstellen dat de onders van leerlingen der onderscheidene soorten van scholen dn ook van de gewone scholen der eerste en tweede klaate eerlang in de commissie vertegenwoordigd zullen zgn I e den dfemt in de kerk van het Iialiaanscbe dorp Morbegno naby Bergamo terwgl de priester preekte van den kansel sloeg de blikcen in de kerk en trol den geesteiyke wiens gewaad in brand geraakte In vlammen gebold riep bg om hulp maar de gemeente vluchtte in groote angst de kerk uit Eindelgk snelden een paar moedige mtnnen naar den preekstoel en doolden het vuur De priester heeft levenirgevaariyke brandwonden bekomen Te Broekheurne gemeente Lonneker waar werUirden bezig zgn met een bybouw aan de oude school terwyi tydens dien bouw Khool gehoaden wordt kreeg de voor de klasiattaande ander yter Vrijdagmiddag een stuk kalk van den ouden muur op zgn lichaam hetgeen hem aanleiding gal naar buiten te gaan om de arbeiders te waaricbuwen voorzichtig te tyo Onder dit bezoek bezweek echter de mnar en viel naar binnen waar gelukkig de 31 leerlingen bet gevaar hadden zien aankomen en in alleryi wiren gevlucht toodat ty met den schrik vrgkwamen Kasten en banken zyn tot splinters gevallen In de diaaantindustrie te Hilversum en wel op de diamantaiyperg De Volharding aan den Liebergerweg aldaar di eigt een staking De directie dezer fabriek wil een nieuwe regeling van werkzaamheden invoeren Het personeel neemt hiermede echter geen genoegen omdat by de duorfjiering van genoemden maatregel de konen vermtaderen Door de gezameniyke werklieden is de hulp van het hooldbestuur van den A N D B ingeroepen Uit heelt reeds met de directie geconleroerd Het resultaat dezer conlerentie is nog niet bekend doch ia iedjr geval niet bevredigend BIgft de directie bg haar voornemen om de nienwe regeling a s Maandag in te voeren dan zullen de werklieden waarachynigk den arbeid neerleggen Veemarkt te Rotterdam Maandag i3 November iqo6 Vett otHCQ en koeien goede aanvoer pr jxen waren voor iftte kwal 36 gtje kw U 33 3de kwal t8 cenu per half kilo Vette kalveren klete aanvoer itte kwid 50 2de kw 27 3de kw V ent per half kilo Veite varkeiu goed ftangevperd late kwal I5 ade kw 4 ft jde kw at cents per haU kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel in Varkena Schapen en vette Kalveren prijshoudend Vet vee atug lOVKRTEiXÏIllilN Victoria Water icregfcldtt aanvoer Aanbevelend Hrma Herman Éi Zoohi Wi Dkur zijn wil de lehtA ËiiU l CltOM te ontru Wmii ijestold eo na vele yrujaamitm ia dot naaddl gnomen utid oeit laiB 4 oitvinde Dr MidluMUii veraardiil op de betite niackinos in het wereidk nmde ttakblisHniieot van Oebr StoBwwok I lUnxha elicbe Btkel eacao a vierkanten baeH Deee Bikel C j inel mak fltaoU eete ungename gemnde drank TOor dar Mljjkecb gebruik een l 2 Ih nielli tw t poder voor een hip Ohooolaté Ak geneeakndiMge druk bij geval aa dierrhee aloJKi men vratei te gtbnii itn Verkrijgbaar b ie vuuTDaaoMt B 1 Apotnéksro est Oeneritalvertegmiwoordigtr looc HlJT a Und I JuAin Beiikli AmntordMn Kalveretrta lOS itile enevertrotia I A wolbekend Il WL ISSVW EBAOIT UIZSB II U l tot voorldurande radicale ensakert geneiing van alle lelh de meeat hardnekkige enttttftlekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeogdigen laeitgd A o gennniig au elke twültta Bleek acht Benauwdheid llooldpjjn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte apysverteriog Onvermogen Impotent PoUntione enz Uitvoerige proipectnaaeo llij i lr eMb 1 1 t i dabbeUteWk 11 n OnltailUepAti Matlh r d Ve to 2aUliaianie 1 p ili M Cl bin k Co Rotterdam 1 Happel ft OrsTenhaga I llalmBMi da Jimg J Ou Bottar taa WcUt k k noud B UI aUa dragitten