Goudsche Courant, dinsdag 13 november 1906

Woensdag 14 iNoveraber 1006 45s e Jaargang No 101 3 mmam mum iMenwS en Admrtentiehluil toor Gouda en Omstreken Teleraaa Ra tt A D V E U T e N T I K N worden gepl ia f van 1 5 regel a iO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletoi o Mo St üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia Ijfö Jranc per Iiost 1 70 Alzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN IQ a da Of k Taa A BEIHXVAN A Zi HIK TE HUUR Ileereohuls Ooslbaven H 88 Z a Kaaen iroola Keaken drooge Kelder flinke Toin Vooralen van Oai en WaterleidinK Te berraian B 89 NOORD BBABANT8CH SCHOEN en LAARZENMAOAZrjN KLEIWEU E 30 teimorer de Klelwefpiteef OFTVANOEN alle loorten HEEKEN DAMESen KINDER WINTER SCHOENWEBK HTERKK Schoollaanen UversclioeDeB eox ani Aaaberelend G SIHITS Alle reparatitn en aanxemoten werlc Ol noBOKOOPSTE DB HKB8T PBACTISCHE PK MggST VOLLKDIQE MOOKBLAIIKIV ijja bealiet die der Firma WELDOH TUB LADIJS3 JOVKHAL mat mlnitena drie gratlt eknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL DBBSHMAKBH mat een gratii geknipt patroon XUB BAZAAR OIT CUILO BBira FASBiosa Kindemodia met vele gratia ge knipte patronea rB4A9 Vw Bo0 Kanaelaar AlU it e kQtiel UoU BIJvotgui Van alle In dese bladen roorkumende modellen i n GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring tr p p logen voornilbotaling van 0 50 verkrijgbaar by MILLY HIMüNS Uon Haag mSDEFOTTANTSEE var Jl arMckt ep t ICItK te letten DIT ntn UlAOiauit vaii N iUVKNSWAAY ZUNEN OOBIMOHUt b w THBIKN worden afgale rerd in veraagalda pal eevaov y Mm m m kal en urn t td om met varmelding van Nommer er IPrta voortian van oavenitaani lUerk volgane d Wet gedapo rneerd Zich tot da aiivoeriai van ge Mrde orden aanbevelende J C BIJL i voorbeen J BRKKBAART L Onnavolgbaar Én thana door nianw gevonden toepaaelngeu Sie ta UMft 0 m ei UU fr e r rttelUm l lmtmre M00merl ZU geven kracht en diepte die naaiakeri nietknnnen bwaikaa Mn ovarUtlfa lieh geen imitatie voor de wkle te ontvangen öetR PrDnonrant net oen aantal ongevraagde getnigacbrilten gratU op aanvraag Boxtel a BOOAhHIa Jt Oo Agent voor OOUDA Firma A QUANT Ennetbandel Kleiweg b wlan aodallaa te bexlchtigen atjn 11 lid eu Gevogelte Van al heden en verder d gel jki venck TirkrQgbaar Braadkaikens Soepkippen Dnlven Poularden Kapoenen goineite Kendvogels Talingen wilde Eendvogels Faiantei Patrijien Snippen Korboendare Reevleeach cna eni tegen de meent iterk cononrreeraade prtaan Panklaar aehoongemaakt Iraaeo poor geheel Nederland Aanbavelead T OPTTaXiffO Poditr OoetaraUaat 18 BOTTERDAH Telaphoon Ditan No 8034 I acmalogceiii Poedervorm U het eeiiigwte hel M nil middel tegen Himeéarmmeée mieekmmekl Memmmmmmkle Hm réirttuem MAqMtoaakeM eaaea M a Vtrwuigerlmg fenmiméertug er UeêmmmukrmeUe aematogeen in Poedervorm beeit een aangename tmaak en kan in alle drinkbare vloeiatoHen worden opgelost HAKUATÜÖEEN IN POEDERVORH is bet praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOOEEN IN POEDERVORH wordt aanbevolen door H H Doetoraa PriJH per doos met g ebruiksaanwjjzing f 1 50 Eenige fabrikanten II V v 8CDAIK Go Den Haag Verkrijgbaar bg Firma WOtff Jt Co Wuthavea 198 aRBNDEL E il VAN Hl LU Veental Uonia A BOUMAN Moordrtekt PINKS8 Nituutrkerk ad IJittl A S VAN ZB88RN ScKoo hovm B t WUK P W EDE hdoöaUr A SCHEER HaaIndtt K VAN DEQ HBUDBN Rêaitnjk P t ii SPEK UoermptlU U r d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN t o HEIJDEN WcMmgnetn P A dsOBOOT A UB JONGH OudemUr J P KASTELEIN PtUbroektrdam U BIKKER Bmtckop WAARSt llUWINCl Uat U niet miiielden door AbAH Siroop Het klooiterAxnefa Paulo AbtUf beataat niet du Strooi van geetierlel waard GËBOÏjRÉiN é DE LANGE ROTTESDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofilmagaaIJn Gedempte Binnenrotte 154 Ttief 9B99 e MagaMifn Went Wieuielntul O naby Station Beurt TtHef 40117 VERBDRIN STfillEH REFASEUUIH DB PHONOLA dageiUks la eaie üalaas Ie hteraa PHOKOLAPMO m m FHOSOLIST 4ssurantie Maatscïiappij DE HIJIT BlIAfVn INBRAAH NEHINC en TRAlAPORTVERZKI ERIlC gevestigd te ARNHEM Da DIRECTIE van bovengenoemde Haatscbappg heelt de eer hiermede kennis te geven dat door haar is aangesteld tot Mtttféagenl r CJOt OJ Oa lrek0M den Heer J B VAN DER MADEN te Gouda Da Directie H P H WÜRTZ H J DAMHERHAN Ceoensoerzekerfng lllaatfcbappi Wi llgil t D r r M Om HcM la xn IBaatMlNimMHIIi KatHatf VMI IM I S 00 Oee anelier Bedrag rMlM 0 lalnioaip Raaetva rariai l l iUleta SIER ÜW HÜIS IN DEN WINTER UWEN TOIN VOOR DK LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwistel groot fl 3 45 tonden wij tranen doer Nederland onte overal bekende NORMALKOLLECTIES 30 bvaolnlben voor glaien of 40 voor potten of 50 voor den toin of eene COLLEcrriE VOOR DE KAMER van 160 etnks voor 45 potten of eene COLLEtTlE VOOR DEN TUIN van 250 of eeoe X LLBOTIE VOOR KAHER EN TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene praehtige kanie van kyaeinthen tnlpen nartlaaen crocna scillas sneewklokjas ete Ryk gelllnstreerde prüsljst met speclfloatle onaer eolleeUea in het Hollandseh ea onia vele wenken voor de onltnnr bevatanda groeta eatalogss In het Dnitseh lenden wH desverlangd gratis en franeo TiInbouw EtebllsseiiiMt Huls ter Pali IMoordwUk H Haarlca WESSANEN dB LAAN Wormerveer OPOEKICHT WM KOtlINHUWitB VAaMKKK Voedert aw Vee mat de H ii r murtre nerk p en IV altmiBleBda door hoog Iwit aa vetgehalte en grootsta voedingswaarda Jtoiw IMjrfMNa Pmife 1990 Nefm OnuiMt UMmlUm M M V LOOf DUBBELE BUURT B 13 Teltn 111 Is t ralmst vooralen van GASORNAIENTSif hl aUte stül van de eerste fabrieknn tegig cenenrreerende prjjien Aialeggi III Gu WiUr Sprrek H ei eieetriseke gelifdiiga Wie van goed licht hoadt wende tieh naar het Goudeek reHleMlng Uantnliiii DE A¥OI DSTER verricht daar allet door bakwaaie flttera wordt Perwerda Tieman Orootata détaU wt iihaiutel r a iD Hadarland 060 0 7 St Ettèpbe Uédoe La Rose Lndon Chateau Malleret per 8 ch per inker ran 41 fl it 0 80 0 99 a72 136 0 99 0 72 1 08 ChAtean Malleret Petit Bourgogne Oravas Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Nierateiner RBdeahelmer Oude Roode Porlwyn l 8 per ICKrh Extra onde RoO le Portwijn 1 44 Onde Witte Portwijn 1 08 Extra onde WitU Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Hadeira Snperior 1 14 Vermonth di Torino Doa BuLAaoi per Liter 1 17 Pr M neUo eentnnt DEPOT TE OODOA F J J BOON VAM OSTADE Verk rggbaar in lleescben SO ets rjel en f l a bji H H Apothekers en Drogiaten Let op kt merk ASKSH t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bQ C LUGER Apotheker Markt en bji WOLFF Co Weathaven 118 Bahta Oude Jaaerer Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bü PEETERS Jz fti ftX iBS8S tM Of MftUI om i m U tmm J UuUcnIaDdscli Uvcrzicüi Het ia teekcnend dal het beengaon van den Daitichen roinistpr Podblieski nllccn gepaard gaat met vcrleeninR van liet grootkruis esner orde die lijj reods beïiit dus de kleinKt mogelijke onderscliciding Hot iiletvorleenen van Icn Zwarten De VoE ische Zeilnng legl dat ook deie kleine ondersdieidini nog lecbts toe gekend is om don scliijn Ie redden dat do beer Podbielsky niet volkomen in ongenade by den Keiior is gevallen Dn tgdelilke waarneming van hot departemonl van landbouw door don rainisler van binnenlandsclie aken wijst op meer veranboringen in het ministerie Het altreden van minister Stndt wcrdt algemeen verwaclit Volgens den Lokal Ansoiger is het Bti low s moening dat onmiddelluk maatregelen moeten worden getrolton om in den vleeschnood te voorzien Welke maatregelen dit znllen ïijn vermindering der tarieven ol openstelling der grenzen dient afgewacht Een Boeren inval in de Kaapkolonie De Times zegt dal welke ook de plannen en bedoelingen van Kericira s troepje mogen zijn gorust mag worden aangenomen dat bon tocht niet de minste politieke beteekenis heeft De Tribune Ferreira s troop bestaat waarschijnlijk uit vrjjbniters en stroopors gelukkig is er niet de minste reden dat het incident zoo snel en verstandig wordt opgetreden eenig politiek gevolg lian hebben De Daily Mail Het zou onverstandig zijn het gevaar te overdriivon maar even onverstandig het te onderschatten Zoo krachtig wordt opgetreden zal de opstand spoedig geëindigd zijn De Daily Tolegra ili Zy die in staat zyn den aard der beweging op de rechte waarde to schatti n zyn van meening dat er voor bet oogenblilt geen groote beteekenis aan gehecht behoeft te worden Renter seit nit Kaapstad De partyganger van Ferreira die op 7 Nov te Abeam word gewond is overleden De troepenmacht van inspecteur Wbitu was gisteravo id op minder dan 5 K M atstonds van de invallers en vervolgt hen scherp de jaclit op het mulle terrein is echter zeer moeilgk De vganden die zich voortbewegen naar het Oosten slaagden er gisteren in verschillende nieuwe rekruten aan te werven FEViLLETOX Stroom Tegen den 91 t Is lang geloden moeder Balbo dat wy elkander gesproken hebben begon bg lacht Vervloekt ti t uur dat jg mgn buis betradt Waar is Irmgard P Zg is jon kind I Met wi d opengesperde oogen zag zy Richard aan niet anders denkend of die woorden noesten vernietigend voor ben zyn Jaj Ik weet dat zy mgn kind iel 4 Wi t je dat scbnrk en toch Ze was niet in staat om langer op de been te bigven en zonk onmachtig ineen Bollmeyer en Richard deden al hun best om het onde menscb weder by te brengen Vmchtelooie moeite Nog een Innge zware xncht en moeder Balbo was dood Als vnnr brandde de zon de zee lag in loodzwaren slaap de klokken Inidden en noodigden ter kerk en Bollmeyer onderstennde nog in half knielende houding het hoofd der onde vronw wier laatste blik voor hem was geweest Hem zeil glinsterde een traan in t oog toen hg vol piëteit de onde moeida oogen toadnikta die hem eens Kulunel Lnker zal morgen te Prieska aankomen en de leiding der operaties op zich nemen In antwoord op oen in het L ignrhais go stelde vraag over den inval der Boeren las do ondcrmini stor van koloniiin de heer Cliurchill telegrammon voor van don gonverneur der Kaapkolonio waiinn do reed gcpublicoorde uiedeileRlingon wordon bovostigd De gouverneur had er aan loogovoegd dat hg don güUvorniMir van Dnitseh Zuidwc tAtrikn had gclelegiapUcord en dezon had verzocht stappen te doen om do vrgbuitois gevangen Ic nemen zoodra zi naar Zuid westAfrika zonden torngkoeren ten eind hen uit te leveren op giond van diefstal en poging tol moord De lieer Dalzicl vroeg ol do rcgcwing inlichtingen Lad onUnngon die het geiuclit bovosligon d ildo inval van Johannesburg uit op touw v is gezet ton einde de aandaciit al t i Inidtin van de quaestie dor Chineoscho werkkrachten Op deze vraag word niot geantwoord Hel Kaupscho blad Argus doelt mede dat Forroira zich raooitoi heod gemaakt van een beliogranf die aan do Kaapnrlio politie toebehoorde Jonsen eoii Doitsch desperado doel dienst als Forrelra s onderbevelhebber Men houdt het ervoor dat sommige volgclingou van Foiroira door do Dnilsoiio outoriteilou worden gezocht Kon groot aantal Hollandscho goestoiyken Ih ma te Kaapstad hebben do regeering oen bolansrgke dienst beweicn door hunne goinoentoledon telugrn hi8ch in te lichten To Tarragona was onlanüs een nieuwe vicc ponsni voor Frankrijk benoemd Een npiifhlor is naar Tarragona gereisd en gaf zich daar uit voor den iiieuwbonoemde Do beambten van het consulaat ontvingen liun vermeenden chef met allo onderdanigheid Na enkele dagen was do e weer verdwenen met do kleeren dio de echte nieuwe viceconsul vooruit had gezonden met een hoed dien de heengegane vice consul hac achtergelaten en met een honderd gnldon of vijl in geld De oplichter hoeft in tweo dagon dal hg er was hot vice consulaat lang niet kwaad waargenomen Het voorval trokl de aandacht omdat liet op het eerste gezicht iets heeft van de geschiedenis van Köpenick De verwantschap tnsschen de avonturen van Tarragona on Kdpenick is echter in den grond niet nauw Do Pol Tsburgsche corresiiondcnt van de Globe vertelt dat de minisier van vorkeers zoo zacht en vol warme iifldo haddon aangestaard Zachtkena bracht hg bet doodo lichaam in een rustende liouding stond op en reikte Richard de hai d Wo hebben haar beiden veel loed berokkend heel veel kwaad gedaan laten we trachten dat aan Irmgard weder goed to maken ik ik zal u dat alles wel later vertellen 1 De arablsraad streek met zgn hand langs t voorhoofd en wischlo vorvoigens zgn tranen weg Nu moesten we zoo doen Uichard sprak b U iU gaat naar het dorp on zegt in t ziekenhuis dat ze hier bet igk moeten ko ncn weghalen dan bigl ik er zoolang bg Voor de begrafenis en wat er vorder noodig mocht zgn zal Ik wel zorgen Richard Glatberk deed gewillig wat hem gezegd werd Een ongewone ernst lag over bet gelaat verspreid Waar was Irmgard V Wat had Bollmeyer aan moedor Balbo goed te maken F Nu dat zon hy later wel te weten komen I HOOFDSTUK IX t Was oen vreoselgko nacht van Clorieso geweest nog verschrikkelijker dan dio na Richards vermetele boottocht op den stormavond Ze waa opgestaan een beetje later wezen onlangs een commissie heelt benoemd im onderzoek to doon naar den toestand der Rnssiseho spoorwegen en oen plan voor aigomeone vorbelorlng lo ontwerpen Die commissie is kla ir mol haar werk Zy schat de kosten van een werkeiyke bli vendo verbetering van h l spoorwogwozen op bot reusachtig bedrag van 1152 millioen golden een gotal dal wy niot jioo maar durfden neer to schrgvcn zonder onzon zegsman lo noomoii en wolke som over vgf jaren zou worden verdeeld Het gold zou moeten dienen voor uitbreiding ytakkon rollend rantoriial enz Maar infi do corrospoiidonl do rogoo ring woel wel dat zg nu dat bedrog niet liicnen kan De Htrgd tegen hot cloricalismo in Spanje is door liet ontwerp van liet ministcrio Lopez Doroinguez op do god dii nslige voroenlgingen üvOrgf braclit naar do Jorto i Ziloidngwerd door Maara een hoftifto rodevooring logon dl Wfl gelionilon waarin hy zcide De lUt ci dorheid dor bevolking i togen dezo wol on de invoorin if er van zat ernstige gevolgen hebbon voor de openbare rust De Uogoering hoed don modus vlvondi van IHitó geschonden door niot mul Home Ie onderhandelen De minister van Snnnciiin kwam daailegen op en betoogde dat de wel volkomen in overo Bstumming ie met do wenseben van hot volk l oen do repubiikeintcho afgevaardigde Ascarala daarna een vordodigingsredo voor de wet hield waarin hg do consorvalioven holtig oanviti ontstond een vreesolgk tumuli dat nog iMig aanhield nadat de zitting gcsloti n was I ll dezo vorschgnsolcn is op to maken dat in do volksvertegenwoordiging een hof tigo strjd logen do wol zal wordon gevoerd eon slryd die voor hot kabinet wol oens noodlottig zou kunnen worden Temeer daar in do liaskischo provincil n groote ontovredenheid hoerachl over hol besluit der regeoiing om do bözondero positie die deze provincies op boinstinggobied sedert 1878 innemen mol het einde van dit jaar to doon eindigen Hioi logen protoslocron do afgevaardigden van dezo provincies bewerend dal do alzondcriyke positio van de Baskische provincies ton al on tgde moot behouden blgvon Biytt de regeering bg baar plan dan zgn onlusten te voorzien geeft zy toe dan is de oppositie gereed haar van zwakheid te beschuldigen Ook in Spanje is bot moeilgk den joislen middenweg te vinden dan gewoonlijk omdat zy zoo heel iaat in slaap was gevallen en verdroeg met gclalonheid moedera verwgtingon Zg vond hel minder noodig om zoo by herhaling te verzekeren dal alloen aan oen noodlottig toeval waaronder zg zelve licl meoale geleden had alles te wytcn viel Als gewoonlgk kleedde zy zich op dien Zondagmorgen aan om do godsdienstoefening by te wonen Slilzwygend wandelde zg door de dorpsstraten Zg dacht aan Bruno hg had haar lief en zg wilde do zgno worden O l was wel geen harlslochtelgko liefde maar toch misschien een stil en vreedzaam goluk Toen zy bt de kerk kwam stond daar een heole schaar z g vriendionen en Lndmilla aan l hoofd daarvan Uo dametjes Wolden zich aan hun afspraak by t strand Een afgemeten groet en toen keerdon zg Clarlsso op een hcosch niet ai te voel in bet oog loopende wyze den rug toe wat Ciarisse veeleer aangenaam dan onaangenaam vond want het besjaardo haar do moeite om met deze of gene een praatje aan te knoopen waartoe zg op dit oogonblik volstrekt niot gedisponeerd was Do kerk w s als gewooniyk goed bezot Hier was t koel on door de gcschllderdo vensterruiten viel een mat chemorlicht Do exvoto s van vrome visschersgozinnen eenvondige geschenken die de eenvoudige wan Onze laatste verklaring van do derde leting van het netsootwerp op do arbeidsgosrhillen in het Lagerhuis zonder dat de unioiiislen tegenstemden biykt juist Balfour zeide v66r de eindstemming Hel is te laat om bet wetsontwerp te wgiigen Het is te laat om het wetsontwerp lo verworpen Hel wetsontwerp moet m 1 aangenomen worden in don vorm dien het nu verkregen heeft Oroote verantwoordelykheid rust op de regeering die het ingediend heeft Groote verantwuurdciykheid rust meen ik op do party dio het in zyn togenwoordlgi u vorm doorgezet beeft Nog grooter verantwoordt igkhoid rust op de vakvoreenigingen zoowel van werklieden als patroons door de vraag hoe zg dexe macht tullen gebruiken Dat zy ze zullen gebruiken mei verstand met recfalraardighold en gematigdbeid met inachtneming van particniiore rechten en partieuliere vryheden en met oen wgze behartiging Aan die groote bedryftbelangen wnarby meesters en arbeiders geiykelgk belrokken zyn moet de bede lyn van leder in dit Huis Diezelfde Balfonr heeft gestemd tegen drie van de vier voornaamste ariikolen van het wetsontwerp s Hoeren Balfours s veldlochtsplan is nalnuriyk volkomen duideiyk zegt do Woslminsler Gazelle Hy wil het Hoogerhnis te kennen geven dat bet in bet belang der unionistische party beter Is het wetsontwerp aan te nemen Wtt hebben wnnriyit medeiyden met die unionisten die in do pers en op do tribune het wetsontwerp algeki urd hebbon als het slechtste en minst verdedigbare van alle liberale wetsontwerpen Kn boa staat 1 nu met het bukken voor de arbeidersparty f Onzo unionistische vrienden vinden hot lieeriyk den eersten minister voor te stellen alt de knie buigende voor den hoer Koir Hardie maar hol is oo de vorige oud uiinisler die in dio onderworpen houding algebeeld moet worden Hoe dat zy wozynbiy te kunnen aannemen dat bet wetsontwerp op arbeidtgescbillon nn niet meer in gevaar is Nadat Hallour gesproken had haaldu de procureur generaal hem nog even over de kolen over die verandering van front Kerst do wet op alle manieren bestryden en dan ten siolle er voor sprekon I Het is wel daglioldor dal de unionisten den aehyn willen redden en niet voor do kiezers willen slaan als do pariy die zich tegen deze wet verzet hoefl Hoewel hol bericht van Podbiolski s alIroden nog niot olflcieol is wordt toch naar de Kiiln Zig zegt algemeen aangenomen dat hy binnen enkele dagen zal ontslagao don versierden waren heden op Hinl Jan met Irisch groen ver lerd op den kansel stond de priester het orgel bruiste in statige accoorden on hg die tonen vorliiel Clarisse s ziel zich in t gebed Zy bad met grooter innigheid dan zy t in langen tijd had godaan Wees hem genadig o myn God en schenk mg du kracht om to doen wal myn plicht is I Ik wil myn hart open loggen hg mag bet lezen hg mag het doorbladeren als oen boek dal hem toebehoort Amen sprak de jirediker van den kansel Het eerste kerkgebed was geüindigd Hallulnjah hnlleiujab I zongen de dorpskinderen op bet koor Kero zij God in den hoogsten hemelt klonk bet van bel allaar Vrede op aarde in de menscben een welbehagen i viel het koor in Over Ciarisse kwam rust en in haar binnenste het heilig vertrouwen dat God a liea zy t ook niet naar baar eigen An ten beate zon koeien Zg zag op Schuins tegenover haar was do bank dor familie Glalbeck de kerkpatronosse van Friedrichshagen en t gcslachlswapen prgkle in t gebeeldhouwd bcschotwerk een gouden reiger op een rood schild Wordt tenolij