Goudsche Courant, woensdag 14 november 1906

IDeramecoart van Soiaaooa om vereenifin it gen voor den ooredienat to vormen Toen Ie atond erameconrt op bliek en ontdaan r y verklaarde openlgk verkeerd gebandi lil a te hebben n betaigdi zgn beronw Na alloop d r vr rgadciing zeide de bia chop lol ig zyn vriendun dat hy hg den paaa waa gx in weeat dio zgn plan om voreenigingon voor Il den eeredi nat in zgn biadom te vormen 10 bad goedgekeurd Haar nn bleek dal men 1ten Vnticinc van meening wa veiandird Dorainecoarl waa daarvan zoo ontdaan dat i hy et nige lagen later tengevolge daarvan Ie lieit De Matin ataat voor de joiathold van n dit bericht volkomen in I uiT cni aaD De Badiache regeering zal haar gevol ta machligden in den üondaraad krachtig laten Ie aandringen op maatregelen Ier beairyding Ie van den vleeachnood in het bijzonder door d opcnijig der grenzep voor den invoer vanvee alt Holland en Denemarken Vlld en devo elte Van at heden en verder dsgelgks versch verkrygbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poulardon Kapoenen gemeste Eendvogels Talingon wilde Eendvogels Fazanten I atrgien Snippen Korhoender Reevleesch enz enz tegen do moest sterk eonenrroerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco poer geheel Nederland Aanbevelend T O VflBLlVfi Poeller Ooalerslraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intere No 2031 Victoria Water liiTtijfcltlc aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoo worden Uet li een leit dat da eiondheidittoeatagd van den miniater ücsr alecbt ia en dat h j die zicli tot doivor met groote energie aan z ir portefeailli Iclerodo overtaigd la den atorni niet te linnen trotaeereo dill licm in Kylia en Ijanddag wacht Het blail preekt verder de verwachting alt dat een nieowe miniater zal worden benoemd die 2 n tank niet alleen opval ah oen eenü jdigo btbaitiging van agrariicho belangen Wel lal de opvolger van Podbielaki In tomroigc bladen wordt Mantrnffel genoemd een hoog agrariür ü jn maar het ia te bop n dat hij voor bepaalde eeonomiaehe en pulilleke noodukeiykbrden wat meir oog zal toonen te hebben dan Podbielaki H it ligt nalnorlijk in de lün van den kanaelier betoogt do National Ztg een agrariër In benoemen al ware het alechta om de morrende agrarlüra tevreden Ie itellen maar het zal toch wel zaak zgn de andere partyen niet opnlenw voor het hootd te ttootcii Herbaaldeiyk hebben wg gewezen op den voorldurcndon airyd tusschen Dullacbers en Tsjechen in Oostenryk die bg elke gelegenbeid en vaak zeer kras aan den dag komt Ken nieuw staaltje daarvan in do weigering van de rectoraten der Tajechiache technische hoogeacholen en der Tsjechische nnivorsiteit benevens van bet stedeiyk bestuur van Praag om deel te nemen aan de feosten Ier gelegenheid van het honderdjarig jubileum der Dttitacbe Technische Hoogescbool De reden voor die weigering is zoo kleinziolig mogeiyk het olficieele antwoord op de uitnoodiging zegt Wgl aan do feesten ook Unitsche cürpaaludeiilen deelnemen hebben de rectsraten der Tsjechische inriciilingen van onderwys bealoten zich van deelneming te onthouden In lloedwuis komen in den laatsten lyd horhaaldulgk botsingen tusschen Duitrchers on Tsjechen voor Bg de jongste verkiezing voor don gemeenteraad oefenden de Tsjechen oen kras terrorisme uit Tsjechische agitators vervalschton stcmbriofjea en volmaciilen om te stemmen Het gevolg was dal onlusten ontstonden waarbjj gevochten werd en troepen moesion lusschenbeideu komen Dergeiyko gebeurtenissen tuonoii hoe weinig de Tajochiache partgloidoraen do hoofden dor groote Tajechlacho nationale beweging voornomena zyn te doen voor hut herstel en hel behoud van den vrede tusschen do nationale groepen in Bohemen De liberale Nationfl Zeitang die in den laatsten tyd al meer van haar hart geen moordknil heeft gemaakt heeft weer oen artikel waarin zy bare boosheid over de toeatauden in Pruisen Inclil Zy richt zich nu ti gen de eigenmachtige neigingen die vooral hierin uitkomen dat een Pruisisch minister nog niet ontslagen wordt als de meerderheid van bet volk zyn heengaan verlangt Wanneer de Koning zegt de Nat Ztg lio genoopt ziel een miniater te ontalaan omdat de overwegende meerderheid van zgne onderdanen dit verlangt geeft by nog geen sikkepit van aijne rechten prys liy zal door dit toegeven integendeel zyue persoonigke f iositie veraterkcn Laat hy voor zyne raadsleden kalm den terugweg met lilels en orde tsekenen plaveien wietaldaar iets tegen ia te brengen hebben f Juist de orden zgn toch al te slerk in aanzien gedaald sedert de echt PCuislache pour Ie mérilo den iield van Port Arthur voor den krggsrnad beeft nioelon om hem legen de besclialdiging van landverraad te beschermen Verder srhryft de Nat Ztg Klk vorat die met zyn volk wil meeleven moet duideiyk boscffon dat de lyden van hel absolute regeorstelhel voor aliyd voorby zyn dat hel volk mondig geworden la en yn zy het ook bescheiden aandeel in het bealier van zyn lotgevallen verlangt Het moei de voornaamste taak van da verantwoordeiyke raadslieden der Kroon zyn om dit hun meester duideiyk te maken Wanneer zy daartoe niet meer In staat zgn dan hebben zy immers het bewys geleverd dal zy den post dien ig bekleeden niet kunnen vervullen en moeten zg voor andere mannen plaats ronken Hal oude woord van Frederik den iroolo Ik ben deueiste dienaar van den slaat heeft juist in den ronstitulioiieelen slaat pas zgn volle beteekenia gekregen De poging om een iiieawen Lodewyk XIV lo scheppen die van zichzelf raag zeggen L èlat c esl mui moet tegenwoordig den indruk van oen anachronisme maken en noodiakelgkerwys een gevaarlgke vervretmding tusschen volk en koning meebrengen Ver8 reiile Upriditeii KuiSKBIJK Do Matin vertelt dal op de laatste bistchopavergadorlng een telegram van den paaa voorgeleion werd waarin ten krachttgite werd gopröteatoord tegen pogingen van takels Ulljken vooral van biaichop I e koning en de koningin van Denemarken zullen 19 dezer een bezoek aan het Beriynscha bof brei gen RusLixo Kapitein Doolgakow een dappere officier bekend uil hel beleg van Port Arthur is veroordeeld tol S i jaar vestingatraf omdat hy het manifest van 30 Oct waarin een grondwet werd beloofd had voorgelezen en besproken I In Sebastopol zyn geweren gestolen uil een fort In Bakoe ia een bommenbergplaals ontdekt en zyn 21 anarchisten ingerekend Ill Periin Is etn bom geworpen In een fabrieksgebouw waarin 12 wakers sliepen Eén der mannen werd gekwetst Aneriki De Japanache gezant te Wishinglon Aoki heeft een onderhoud gehad met president Rooseveil voor diens vertrek naar Panama en vervolgens een lange conlerenlie gehad met Root De gezant verklaarde dat de toestand geschapen door den boycot van Japanache goederen en de nilslailing van Japanache kinderen van de openbare school te San Francisco nog onverandord was Betreffende den moord door Amerikaanacho ambtenaren op Japanache visBcbers die in siryd met de wet op zeehondenjacht waren gegaan in Alaska waren door de Japanache rcgeoring nog geen slappen gedaan eii hy wachtte dienaangaande nog instructies van zyn regeering BINNENLANba De minister van landbouw nyverhcid en handel heeft door lusschenkomst van de commissarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën asn de ge meentebosluren doen toekomen vier vrageniy ten teneinde de daarop gestelde vragen te beantwoorden ton behoeve der staatscommissie voor de binnenachippery Do vragen betreffen lo de reederyen en de schipperijen en de in verband daarmede ataande bedrgven 2o do Bcheopswcrvei de daarop aanwezige werklieden en het gemiddelde loon j 3a de ondernemers en ondernemingen van jaagpaarden van sleepbooldienslen en molorbooten 4o den aanen afvoer van water in de binnenscheepvaart en hot belang der gemeente by aanleg verbetering of uitbreiding van waterwegen Do Vereeniging van voorzitters en secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland vergadert op tweeden Kerstdag te Utrecht ter behandeling van een plan tot algeheele reorganisatie der Kamers Voorts zal worden behnndold de vraag of het wen Bcheiyk is het recht van enquSto aan de Kamers Ie verleenen Het bestuur zal weldra hierover praeadvl s uitbrengen Gemenffde Berichten Men meldt nit Amsterdam Alhier vervoegde zich aan een der poliliebureaax een Dultscber die opgaf Beker te heeten en te Amsterdam van geld en horloge beroofd te zyn weshalve hy ondersteuning wensohte By het naaien van signalementen van de vreemdelingen wier opsporing was gevraagd bleek deze Duilscher geheel te beantwoorden aan het signalement van een persoon dio zich te Crefeld aan verduistering sou hebben schuldig gemaakt De man erkende een valacbe naam tn hebben opgegeven en werkeiyk nit Creleld t i ja gevlucht Ontrent het kasteel De Oannenbargh onder Vtaasen gem Epe verneemt De Tel dat het sedert November j l is overt egaan aan don hoer Clovo knnstachilder te Berlgn en door dezen terstond ter reatanratie onderhanden is genomen Het gevaar dat het kasteel onder slooponhuden ion vallen is das atgewend Wel gelukkig mag dit heetM waar D Caonenbnrgh eoa der weinig overgebleven gebouwen ait de middeleeawen ia Mmtrent de vroegere eigenann van bet kasteel ia bekend dat het in 1402 toebe huorile aan Klaaa van Herwen nit wiens gealncht hel door erfenis aan dat van Koppel kwam In 1536 aan hertog Karel van Uelder verkocht atond deze het at aan Steven van Bailenbarg tor vergoeding van zekere achade Spoedig daarna kwam het aan den veldoverste Maart n van Kosanm die het wyi hy kinderloos aliert aan zyn zaaier Margaretba naliet Het bleel aan haar nakommelingen de laendoorn a i Bloia tot voor korten lyd De voorlaatste eigenaar was de beer mr D K B baron van Lgnden te Arnhem en het laatste werd het bewoond door mevroaw de baronesse Van Hoeckeren van Uolincaten Daar bet kasteel vroeger nooit van binnen te zien waa doch thans dagelgka tegen kleine vergoeding door een ieder kan worden bezichtigd zuilen velen daarvan profiIceren Tevena kan men dan de vgvers van het kasteel zien die door de Nederlandscbe Heidemaatichappy gebezigd warden tot wintervyvera voor de door haar geteelde viaacben Uit Wageningen meldt men Sedert Zaterdag ia het water op den Ryn 4 C M gowasaen Do eland van de peilschaal aan het Lexkesveer is vanmorgen b is f N A P Voor de scheepvaart is de toestand al heel wat verbeterd wat o a bigkt uit de dadelgk verlaagde vrachipryzen Aan bet waarschuwingsbord te Rheneu wordt vanmorgen als diepte der vaargeal opgegeven 410 voet liit Eindhoven meldt men Qialerennacht is er brand ontalaan in de droogkamer van da sigarenfabriek der firma K CU Co alhier Gelukkig werd het spoedig ontdekt de brandweer was dadeiyii aanwezig en in betrekkelgk korten Igd wis men hot vuur meester Ken aanzienigke voorraad sigaren en tabak ter bewurking verbrandde Heden kan er aan de fabriek niet worden gewerkt Alles was verzekerd Na verleden week Zaterdag een winkel te Katendrecht Veerlaan hoek Tolhuisstraat geopend te hebben werd heden door de firma A Bluyssen Zonen andermaal oen winkel geopend nn aan de Noordmolenstraat TJ by de Zwartjanstraat Ie Rotterdam Ue firma Bluyssen heeft na in hel geheel alleen te Rotterdam 18 zaken Op verschillendo plaatsen komen binnenkort nog meer winkels van haar waardoor het aantal van UU tot 160 zal siygen Te Beniheu hebben een groot aanlal leden der Poolsche vereeniging in Opper Siiezifi bealoten door vergaderingen en vliegende biaadjis onder de Poolsche ouders propaganda voor de schooislaking in Silezifi Ie maken In Kraachwitzdorf in Posen hebben Poolacbe fanatici gepoogd den onderwözer in het Gopio meer te werpen door bet toeschieten van een oudsoldaat werd dit plan echter vergdeld Üp ld October is Ie Amersfoort op de boerdery van J F een twist ontstaan lusschen den eigenaar en diens knecht zekeren W C oud 28 jaar die gisteren voor de rechtbank te Ulrechl terecht stond wagens mishandeling van eerstgenoemde Uit de behandeling der zaak bleek dat tusschen beiden in den laatsten tyddierhaaldeiyk oneenigbeid was geweest De oorzaak hiervan werd niet geheel en al opgehelderd Er scheen een meisje achter do schermen te zitten dat later ziek geworden en dood gegaan is Van dien tgd af dateuren de onaangenaamheden lasschen baas en knecht Op den bewusten dag gaf een brief die bekl te laat uit de handen van zyn baas ontving de aanleiding tol de onlknooplng Aan tafel ging Jiet reeds hard tegen hard Eerst gaf bekl aan S die een onaanzieniyk mannetje is een klap in bet gelaat Vervolgens nam hg een bioodmes van tafel op en bedreigde daarmede don ander onder de woorden ik zou je hartstikke dood kannen Bleken Kletterend smeet hy het mes weer op tafel Steeds hooger liep de twist Ten slotte gingen beiden de deel van de boerdery op en hier maakte beklaagde zich eensklaps van een acherp gepunte greep meester Dreigend atornde bj daarmede op den boer los Deze wist echter daarin bygestaan door zgn Trouw nog juist bgiyds bet andere einde Tan hel gevaarlgke wapen te grypen zoodat beklaagde aan zgn voornemen geen gevolg kon geven In yn zak bad hg echter nog een mes verborgen Dit haalde hy plotseling te voorschyn en in het volgende oogenblik bracht by zgn vrgwel machtelooien tegen lander daarmede een bloedende wonde in den hals toe Na het verrichten van deze daad tcheen hg plotseling tot bezinning to lyn gekomen en snelde heen met de bedoeling oieh te TWdrinken Ttrdar kwam un hel licht dat hy den boer reeds herhaaldeiyk met bedreigingen laslig gevallen was en dal alleen vrees voor de gevangenis hem van de ten uitvoerbrenging hiervan had weerhouden De beide deskundigen dr K en dr J die den verwonde behandeld hebben gaven ala hnn mebning te kennen dat da verwonding niet van ernstigen aard was Het mes een aoori kaasmes mei breed lemmet had slechts een vleeachkwelsuar veroorzaakt van niet meer dan dan een halven d lengte Biyvend letsel is voor den betrokkea persoon uitgesloten Na een week waa b reeds weer ter been Het openbaar ministerie eischte 2 jaar gevangenisssraf Als toevoegde verdediger trad mr A Louis op ü D Vrydagavond werd door de gemeentepolitie Ie Weesp aangehouden oen 18 jarig jongmcnsch vroeger werkzaam op een drukkery aldaar De politie had hem reeds vrovger als minderjarig naar de woonplaats zjjner ouders Winschoten gelraoaporleerd doch hy verliet weder hel ouderlgk tehuis om te Leiden werk te vinden bg een broodfabriek Daar moet hy volgens zgn eigen verklaring zich hebben schuldig gemaakt aan dielstat van f 50 waarmede hg zich naar bet bui tenland begaf Hg vertoefde thans in Holland en nam een kgkkje te Weesp waar hy werd aangehouden en in bewaring gesteld Zaterdagmiddag zou een brigadier der ryksveldwacht hem naar Leiden overgebrengen Bg het station te Weesp bemerkte de brigadier iets te hebben te vergeten en vroeg verlof den arrestant eenige oogenblikken in bet goederenkanloor te mogen achterlaten waarin werd toegestemd Nadat de brigader zicli had verwijderd vroeg de arrestant den dieniitdoenden ambtenaar even van zekere plaats gebruik te mogen maken wal hem word toegestaan Het jongmunscli de kans schoon ziende poetste de plaat on is lol heden niet weder gevat Binnenkort zullen te Parys in algemeene vergadering byeenkomen de leden der Romeinaclie Orde der advocaten van Sint Pieter die over alle werelddeelen ten getale vap ongeveer tienduizend verspreid zgn Do vergadering zal worden geleid door mgr Abi Mourade aartsbisschop van Damiette vicaris generaal van het patriarchaat van Jeruzalem promotor der Orde voor het Oostan Toen de tram naar Leiden Bennebroak Zondagavond om halfzoven doorreed sprong even voor de Bennebroekorbrug een passa gier nil het voorlaatste ryiuig wgl hy de Haarlemmeimeer in moest geigk later bleek Hy is bepaald acblerovergevallen want door don laatsten wagen werd bg zoodanig over het hoofd gereden dat bg bgna onmiddellgk den geest gaf Enkele toegescboten personen vernamen alechls nog enkele zuchten Dadelyk werd dr Konwenaar gebaald die den dood door balsworvelbreok vaststelde Daar niemand den man kende werdenzyne zakken onderzocht om een aanwgzingte vinden Men vond nn op zgne tabaksdooaden naam Lantweer waarop vermoed werd dal by aan de Hoofdvaart te Haarlemmermeer te huis behoorde Dit kwam uit wanteen te Bennebroek wonende neef die nuontboden werd herkende tot zgn onistellenlazyu onm die een tairyk gezin heeft Doorde zorg van den burgemeester is het lyknaar de woning van den ongelukkige ver voord De droefheid daar verwekt is niette beschrgven O H Ct Zondagmorgen tusschen 9 en 10 nar vervoegden zich by een winkelierster in de Sassenstraat te Zwolle twee half Hollandscho en half Duilsch aprekenue vrouwen die terwgl ze daar wol kochten aan de juffrouw vroegen of ze baar niet konden helpen aan eenige gnldena met de beeltenis van H M de Koningin De juffrouw was bereid daaraan te voldoen en baalde een zak met geld De bedoelde guldens werden er nilgezocht en voor een paar andere ingewisseld Toeo de vrouwen vertrokken waren kwam do joffrouw tot de ontdekking dat ze 86 gulden miste De politie hiervan verwittigd ging op onderzoek en hield twee woonwagens aan buiten de stad een daarvan was al voorby Boschwgk op den weg naar Heino De wagens werden met hun bewoners teruggevoerd naar t politiebareau waar bg oaderzoek bleek dat de beide vrouwen en een man te zamen in t bezit waren van meer dan 40 guldenstukken Een en ander had in de Lombardatraat zoo n grooten toeloop verwekt dat een versperring van den weg werd veroorzaakt waardoor de jwlitie toen de menigte zich na herbaalde aanmaningen niet verwyderde van hun wapenstokken gebruik moest maken De verdachten werden aangehoaden en zgn ter beschikking van do jostatie gesteld Zw Ct De Haarlemtohe correspondent van doN R Ct Eobrgft Hot was een eigenaardige drukte die daar eergialeravnnd heerachte van liet station der H IJ S M en langs de heelo Itfn van de spoorbrug van het Spaarne af lol aan de overwegen bg het Kenanpark toe nn zon worden verhuisd van het oud naar het nieawe buis Dit laatste baadde in een icbiltering van elecirisch lirht hel oude lag er somber en doodsch bjj zooala het zich had Ie behelpen inet do resten eener gasverlichling uil den onden lyd Langs de Ign overal knarsvlammen waardoor uit do verte gezien de mannetjes die zich er langs bewogen waren als kabouters Ieder beambte wist inlnsschen wat zgn taak was en hield ioh daaraan en de ingenieur der H IJ S M hoer We ithoff de leider van het geheel bewoog zich met do bedaardheid van een geniaal die overtuigd ia dat er niets mis kan loepen Al vroeg in dow avond werd van hel oude station weggenon n wat er niet racer noodig was De reelamcplnten langs de wanden van bet perron verhuisden nn ir hot nieuwe deel de waehtkamers werden hoe langer hoe leeger aan meubilair Zelfs de bnffetjulfronw sjouwde mee aan den verhnisDoel en alles wal met buffel enz iets uitstaande had was in de weer Hot technisch persuuecl ging rnslig zyn gang BH den Kruisweg waar de weg nog moest worden aangeslolen en op diepte gebracht vnn het viaduct lagen de steenen er in een paar uur nit en loin eindelgk de laatsto trein naarUllgeest was verlrokken begonnen daar 60 maa dien weg over een lengte van 27 meier 4 meter dieji uil Ie graven Elke hein lot half 10 toe bracht crsonecl aan dat aan den arbeid had deel Ie nemen zuo b V die van 8 55 een 200 genio soldaten onder knpilein Roordn allen in werklenn on allen voorzien van een schop Zg werden evenals lle andere werklieden geleid naar het nieuwe ndministraliegubjuw om daar te worden onlhaald op koffie en brood De geniesoldalen waren bestemd voor hol dicht gooien van de opening in de Ign Uitgeest Voor die van de Ign Zaedvoort Haarlemwnrep 40 personen aangewezen en viior die van de spoorbrug eveneens 0 Daarwas het werken van belang want waar voor do andere Igiien Igd nu wel niet te over doch dan toch voldoende was moest daar in U minuten de aanslnitiog vorden gereed geraaiill van de Ign op do spoorbrug met hot verhuogdo spoor nadat eerst de trein van 10 30 naar Rotterdam nog over de oude lyn waa g Honderden en nog eeua honderden stonden al dien arbeid van de pnblieken weg aan te zien en stonden ook te hnnk ren om op het perron van bet nieuwe station te komen docli bg hel werk werd niemand toegelaten darr dit zeker voor do kgkera govaar zon hebben opgeleverd en op liet nieuwe perron kwamen slechts enkelen naar schatting een 40 personen Daaronder wa allereerst don heer Van Hasselt gedeligeerd lid van den raad van beheer der H IJ Spa dan do inipecleur van Iraclic de heer Sarlemijn de inspecteur van het rykstoezicht de beer Witkop het raadslid van de Kamp enz Statig kwam daar te 10 50 den trein van Bazel tegen de hoogte opstoomen Op de machine de ingenieur Westhoff die dien eersteling binnenloodsto en die na het halt houden de golnkwcnschen van velen had in ontvangst te nemen Hel publiek buiten liet juicbkreten hooren E i zoo is na 18 maanden arbeid een werk gereed waar naar Haarlem jarenlang heeft verlangd omdat daardoor eindolgk een eind zon komen aan den overlast die de overwegen van Jansen Kruisweg veroorzaakte Goed twintig jaar beeft het geduurd voor aan dien arbeid kan worden begonnen en Haarlem heeft niet minder dan I millioen moeten offeren om hot zoover te krggen Ten bewtize der vreugde werd gisteren in het heele Noorderkwartier gevlagd Hen meldt aan de L Ct uit Harich GaasIerland d d 11 November De beerenplaata eigen aan de N V Maatschappg Gaasterland en bewoond door A IJ H alhier Wesleind is gistermiddag door onbekende oorzaak geheel afgebrand Een weinig huisraad werd gered overigens verbrandde alles de oog l het hooi hel melk akker en deelgereedschap en helaas ook het pas gestalde vee 24 sinks koeien en 8 kalveren De pinken waren nog buiten en van de 5 gehokte varkens wisten vier tick te redden Halzinge inboedel hooi en vee waren verzekerd Een andere cerrespondent schrytt omtrent dezen brand Hoewel de bewoner thuis en midden op den dag was werd er zoo goed als niets gered 26 melkkoeien en 3 stuks jongvee kwamen in de vlammen om slechts 6 varkens ontkwamen aan den vuurgloed Onder zware verdenking de brand zelf te hebben gesticht is H gisteravond in arrest genonan Hen meldt uit Rome dal de bewoners van de streken in de nabgheid van den Vesuvius heden verschrikt zgn door een aardschok welke twee minuten dnurde De schok ging gepaard met een aardstorting binnen den krater Ook viol een dichto zandregen De direclonr van het observatorium op don berg Mattencci heeft geseind dat geen reden beslaat voor de vree i dat zich ernstiger verschgnseien znllen voordoen Stadsnieuws GOUDA 13 November 1906 Aan de raadsleden is het volgende Inge komen stuk toegozondon Gonda G November 1906 pjen dezer dagen ingesteld onderzoek naar den stand dor verschillendo posten van do gemeente bogrootiug dienst 1906 beeft aan het licht gebracht dal een vgflal posten v rhooging behoeft Dit betreft in do eerste plaats volgnummer 106 waaruit kleine uitgaven der polilio worden gekweten Do verhuizing van den beer Commissaris van Polilio moest verplaatsing van de telephonische aansluiting ten gevolge hebben wal oorzaak is dat do raming ongeveer f 15 te laag is Verder behoort volgnnmmer 107 waaruit voldaan worden do belooningen en pre miên aan do brandspuiiliedon verhoogd Ie wordcn Aan bolooningen bu brand word tol nog tof nitbclaald circa f 1000 Aan vaste uitgaven meet nog beeleod worden een bedrag van ongeveer f 500 zoodat te voorzien is in een tekort van f 150 Nadere raming behoeft voorts den post Overige kosten dor fabricage voorkomende onder volgnummer 133 Aan kosten van vervoer van materialen is meer nilgegeven dan waarop gerekend word lerwyi ook aan ziekenloonen aan stadswerklleden meer betaald moest worden Het een en ander eischt cene hoogere uitgaaf von ongeveer f 600 mot welk beding do post nitgo trokken under volgnummer 120 dienende o m Ier bcstrgding van het loon der vaste Btaü swerkliedon verlaagd kan W rdcn Keno bclangrgke verhooging vordert de post op de begrooling geraamd onder volgnummer 147 als kosten van verliehlinit en verw irmiitg en van hel scho inhondoii der hi hoüllokalen Het zul imodig ziji dezen post I 800 hooger nil Ie trokken en Ie brengen op f 4300 daar in 1995 de uitgaven voor dit doel ongeveer f 4200 hebben bednigen welk bolrag ook nn minstens vereisotit zal wolden iinngezien de aanbestedingsprga van do steenkolen hooger is dan in 1905 Ten slotte dient de post Kosten van be looningen en eerobiykcn Volgnummer 1 52 nader geraamd Ie worden op f 42Ö daar ter vorkrgging van een jnisl ovorzichl ook du kosten van op de lierhalingst cholen nitgereiklo bolooningen len laste vnn d izen po jt zgn gebracht Resnmeerende hebben wg de eor U voor te stellen de Begrooting voor het dienstjaar 1906 te wyzigen als volgt lo Te verhoogen Artikel 9 vnn do lo Afdeeling van Hoofdsink III Overige uitgaven der politie Volgnummer 106 met f 15 A tikel 1 van de 2e Afdueling van genoemd Hoofdstuk Belooning en premiën aan de brandspuiiliedon Volgnnmmer 107 met 150 Artikel 13 van Hoofdstak V Overige kosten der fabricage Volgnummer 133 met 600 Artikel 8 van de Ie Afdeeling van Hoofdstuk VII Kosten van verlichting en verwarming en van liet schoonhouden der scboollokalen Volgnummer 147 met 800 Artikel 13 van dezelfde Afdeeling van Hoofdstuk Vil Kostenvan beloouingen en oerebiyken Volgnummer 152 met 25 Totaal f 1590 2o Tot dokking van deze meerdere uitgaven af te scbrgvcn van a Artikel 1 van Hoofdstuk V Jaarwedden van het perhoneel ten dienste vanhet beheer der ojienbare werken voor zooverniet onder do volgende artikelen begrepen on van de bouwpolilie Volgnummer 120 een bedrag van f 600 b van don post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 206 990 Totaal f 1590 BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM H K L K WOENSDAG 5 NOV Staat lêtnintfen PoBicoaL OblIg 8e Serie fr 050 3 59 i Oblig 8e Serie fr 2500 3 59 R csuxD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azix Japan Obligatien 1899 4 74 T4V CoLimBU QeconiOlideerde Bni toalaodscbe Schuld Recepis L 100 IV 24 Uj pot itfk HatikenI andb idem idem 4 i 9 Pandb Rotlerd Hypb 4 101 Pandb Rollerd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledelgko Hypb 4 l9 r Pandb Ulrecbischc Hypb 4 100 Pandb Westlnndaehe Hypb 4 100 Pandh Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerSclieepsHypb 4 100 Pandb NedcrI Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Sehoepa Hypb 4 101 Bewyzen van Doclgor Norlhw Ferwerda Tieman Orootate détail wUnhandolarea in Nodorland Pac Hyp Hank f 96 Pandb Balaalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbrielbank 4 99 0 60 0 72 St Estèphe M idoc La Rose Ludon Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3V 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Chateau Malleret 9 90 per llwch per anker van 4S d f 3li SpoorietgUeniiitfen Itaijb Oblig Zaid llaliaansolio Spw Mg A 867 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Chateau Malleret Petit Bonrgogno Graves Blanc Hant Saulernsa Wille Bergerac Nierstelner ItUdesheimer Diversen My tot Kipl Laan vanMeerdervoorl 1902 89 Sehêepmart aatiirhappij H Pand Holland iulfStv My 85 Oude UooiIp Portwijn ƒ 1 08 per lleacli I EXPOSITIE Eilra oude Roo le Portwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 08 Extra oude Witte Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Hadeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Don nBi i nni por Liter 1 17 l rlj on ncllit ü rimliiut der nienwste modellen W intt i iimiif l stuiii s lilotmt it Jiipcs rn Jiipons Uobt s en l lMin tiirti ii met hgbehoorendo ïarneeringon alsmede eone groote keuze VKLTHItlJKN van do goedkoopste lol do beste soorten in sclierp eonrarrcercndo pryzen Aanbevelend DEPOT TB QOÜDA F J J BOON VAN OSTADE ri M A Vis £ fffl fy u fMsrj fiMf Het Bestuur on do leden van do MolBelaarsveroenlging 0 N D K R L I N O H II L P n E T O O N bolnigt by dezen zgnon bartoiyken dank aan den Hoer H J RA BOUW voor den genotvollcn avond bon aangeboden tor gelegenheid van zjn Zilver Jubllé ftttu genoemde Vereeniging Namens lien allen A H KÜLIK Voorzitter WESSANEN fle LAAN Wormerveer OPGERICHT IfM KOMIMKI WKK r HIIIKHKS f Voedert nw Ver met de zuUwr murire merk r en W Ij uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalle en grootste voedingswaarde Here IHiOoma P r 1000 S gm Oouiten Ke4aUUm j r siER üW HUIs iNd eN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlciniiier Bloembollen trr mA h r ïar or4 i ri or overal bekende f o f ri lK VOOR DK KAMKR van 150 stuks voor 45 of 50 voor don VWH 1 KN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR 11 fTtoin t n tok i io o = rnl r r err y r mT7p eI mrti onzer cnlieeties In hot Holl ndsch en onfo velf t nke voo de nllaur be vatende grooVe catalogus in het Duitach zenden wy desverlangd gratis en iranco TuInbouw KtablssomeDt Huls ter Duin NoordwJlkbU Haarlem M uil mi nriut lUMUII iSS s Patênt H Stollen Warnung iHMr Patent H StttUm JM a 1 immm wrHhU n Sarhahmuiigon t t Hu Uifi ttlMT mn tlIM ft irC H WoH mrmi im Jftci tdf Icim UtêiiuHlimiM m mm I wtwl i