Goudsche Courant, donderdag 15 november 1906

Donderdag 15 INovember I9 MI 458t fanrMaiiir No I01N3 f ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelefMR ü M ADVERTENTIEN worden gepliaLst vair l 5 regels a HO Centen iederö regel inct r 10 Centen Gixwte letters w0rden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur leg miild rdetot No M De Uitgave deier Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij8 per drie maanden is liï6 Iranco per jiost 1 70 Alzonderiijlte Nommers VIJF CENTEN In het Veg arUeh i t iuran Mlenwatrtat 24 t en Haag knnnen eplaatat worden TWEB NhTTB WEEEMEISJES waarvan eene In itaat moei zgn de kookater belmlpiaam te liJn Loon naar bekwaamheid Qoede etaigen worden verlangd Brieven Iranco onder No 2598 aan hot bureau van dit blad HUIS TE HUUR ilecreiihuis Uoslbaveii li 88 2ea Kamera groote Keoken drooge Kelder flinke Taln Voorzien van Ga en Waterleiding Te bevragen B 89 CMM ta oDtrnativn MMinun M iw va proiiuiailageii la dor gekouwn uixl om naam dw n Dr Mli ba lu verrHrdiKi t beat vmMam In het wnreldb tabbliamiiienl van a bf Btcdlt Keclen alioli JDp mie tkells Btkel Cacao la vMiotM btKaxi San Bikst OKaj H nut bwHc igèoM MM aangesacM gevm i drank Toor d Miykaob gitbruHi oen i theali vm vwir oen hip rai c lai Ah tenaeakrMMtpe drank bg gtval oiarrheo aletjKa ne xraliT tu abrui Tarkrijgbaar by dr iw roaamitr E 1 ipotbékMB oa i i raalrnt gt iwuoniUff3r nm Sauais t land iulhit MattenkhxR DE OOEDKOOPSTE DB MKBSX PKACTISOHE DE MEE8T VOLLEDIQIB MODKBI AIIKil Imnterdam Kalve iitrait 103 ilJD bealiat die der Firma WCLIIOK TUE LADIES JOIIUHAL mot minstens drie gratia geknipte patronen en een goklearde pliiat TUB ILL URKSaUAKKU met eon gratis geknipt patroon TUK HkZAAU OF CHlLth HES a PASuiosa Kindermodee met vele gratis geknipte patronen Vit AAGT Vw BoekhatxStïaar AU met kua el HoU HIJ oen Hol Van alle in deae bladen voorkumondo modollOB lin UEKNIPTK PATRONEN met Holt verklaring it p p tegen voornitbelaling van 10 60 verkrijgbaar I bjj MILIA 1MUNS Den Haag è NOORD BEABANTSCH SCHOEN en LAARZEN MAGAZIJN KLEIWEÜ E 30 tegenover de KIciwegsteeg ONTVANGEN alle oorten HEEHEN PAMESen KINDER WINTER SCHOEHWEEK STERKE 8 h H ll8ar3cn UV4 rsctiovucii eni eai Aanbevelend C S 1IITS Alle re ratien en aangemeten werk yt Hu k tt oUoluadyKM M i maklulrlult poMtmMdM voof Hmcm VMral danM m KlndWMlwtnwtrk J UdtApprtluurvasCa Mlll r4ea K larilB IntMIr 14 Mra MH pn4 tOl op naam l tabrhUnirk V rl n urfty Imw Wkiliatf li MtMMHnrt HlaiHrH t tu imva til atmiriil Dsf kr W lartMuM Jlr è a Gosda Drak van A BRINKUAN Za WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DiuivenLorgthoning Kxtract wordt aanbevolen tegen Borftanndoeningen KinkhoeDt Zware Verkoudheid Slijmhoeat Boistpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASTUE is verkrygbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehacbten in Nedêrlan4 Frankrijk Dmttchland Engekuid AtMrila Ned Indit Oranje lUmtr Kolonit Transvaal enz UELIAXTHE werd O maal met Gouden 7 maal met Eere Hedailles bekroond UELIAKTHK in Hacons 1 0 40 l 0 70 en f HELIANTUE in doezen tabletten 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Boningbtoem Den Haag Verkrjgbaar bg Firma WOLFF éb Co Weathaven 198 Gouda QRENUEL Gouda E H VaS mild Veeratal B 12Ö Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8B Meuaerktrkad IJteL A N v ü ZBHHBN Sehcmhcven U v WIJK Oudêaaier A SCHBBR Ilaaitrecht P W v BOB Oudetaattr K vak oaa HBUDBN te Rumcgk P r o ÜPKK MoêrtapeUe D f D ÜTAR Wed i HOLST M KOLKUAN ARI VAN DBR tt UÜK Waddingmen P A u OKOOT A a OtHia Oudeualtr i P KA8TBLBIN PoUliroArrdam II IIIKKKll te Bentehof i WA tinVMVWlXU Laat IJ tiiet misleiden door JM rooi Hetklooater HunrtiiFaulo AbdIJ beataiit niet dun Slrooji van geenerlet wnnrde WAT WIJ ALLEN ZONDEE ONDERSCHEID lOETEN da v Wg moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wg znllen het komende gure jaargetgde beter dnorkomen naar mate wg beter gewapend zgn Hoe g Zondcr nw bloed des te krachtiger zgt gg Wanneer gg no nu het najaar b Kint by tgds zorgt nw bloed te zniveren van de kwade aappen en het te versterken door de SANGUINOSE dan zult gg nw weerstandsvermogen v rUüogen en gü komt gomakkeljjker den winter door Want de SANOÜINOSE is hot beste middel dat de wetenschap lieelt uitgedacht ter znivering en versterking van uw bloed De 8ANOUIN09E Irgll de kwade sappen uit langs do natuurlijke wegen van do nieren den lever en de ingewanden De SANOÜINOSE maakt nw bloed Irlsch en krachtig z66 dat het al nw organen rgkelgk voeden en krachtig maken kan Gg kant U geen beter middel verschaHen zelfs voor veel geld Wanneer gy he een zes weken volhoudt dan hebt gg iér de winter begonnen il een flinke Sangainose knnr gedaan en sg zal u goed doen Het zal n zyn alsof er nietw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door uwe aderen stroomt en de kwade sappen uit nw lichaam verwgderd worden Zes flacons SANOÜINOSE doen wonderen aan het gansche gestel I Wilt gij een greep doen alt klarlngen van dankbate gebruikers f Ziehier Prof Dr Nkfior CniRiioii B it Brnssel verklaarti Ik hguil de Sasjjuiaost oor bet werkzaaimtr miililel ter litslrijiliiii van de bluediti moede en ai bare gevoljen De Sanguinose beeft mg steeds geholpen Op mgn zwak zenuwachtig geatel had de Sangainose eteede een vertterkenden en opgewekten invloed Mevr J WJLAND Den Haag Hugo de Grootatraat 69 Myn dodStvlje van 7 jaren had in het begin van ilon winter veel gesukkeld aan slgmlivest koortsen en daarna mazelen Het Itind was lusteloos ongedurig zennwachtigen had hoegenaamd geen eetlust Sedert z j echter de Sangulnose gebruikt heeft is er bg haar etne geheeU verandering ten goede gekomen Myn kind Is weer vrootyk en levenslustig slaapt geruster heeft neer goede eetlust en geregelde goede spgsvelering Mevr E J AKUS PERIN Amsterdam Be Helmerastraat 3L Ik ben al 16 jaren Igdende aan de maag zoodat ik het minste voedsel niet kun gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pgnon in den rug en gedurig snizingen in het hoofd Het was een vcrschrikkeiyk lydon Sinds ik met de SANGUINOSE begonnen ben is dit alles veranderd Ik eet nn flink en myne kinderen verbazen er zich over dat ik nn alles gebruiken kan Zy weten wel hoevele middelen ik al gebruikt had zonder dat my iets had geholpen Mej B DE KATER Üen Haag SIrtemaatraat 38 Oy die dit leesl doet nw voordeel met bovenstaande er aringen Gebruikt ook de SANGUINOSE wanneer gy geen baat vindt by de middelen die gjj tot hiertoe genomen hebt De Sanguinose ia een buitengewoon krachtig middel tg ia zuiver plantaardig iu hot luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen De Sanguinose kan u helpen Zg wekt uw eetlust op verdrgft uw vermoeidheid verrgkt uw blued versterkt nw hersenen geeft kraditige lennwen geneest veronderd maagiyden overwint hardnekkigen hootdpün fiMakt nw slaap diep an verkwikkend en bevordert eene algebeele levensopgewektheid Zie dan niet op tegen oen kleine uitgave die U veel kan doen winnen en Indenk het wèl een goede gezondheid is ook kapitaal 1 We gewaanehuwd tegen namaak De echte Sangninoie wordt verkocht in groene aaoont van 300 gram en kost par flacon f 1 60 6 fl f 8 12 fl J 15 Te Gouiia bU WOLFF Co Westhaven 19 Maak eens kennis m ons nienwe middel VIJl€ie IIOWIG Toor hoestenden VAN DAM Co Üe ieinerstraaf Den Haag J Cevensverzekerind lllaatscbappii n MfMa t 0er MM OMMMN NI ms naatfcMMMiiiii iuirti aMMN iMN t s oeo eoe MfMMMI mm M wOMm II M I W I MM Ut I M M V LOOiN DDBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Ia t rsimst voorzien van GASOHNAIENTEN in elke slgl van de eerste fabrieken tegu coneorreerende pry en Aiolegier tu G s W lf r Spri elt Bitr H Ëlectrlscke geleidingei Wie van goed licht hondt wende dek naar het Ooudêeh Verlleh lttg M agazffn daar alles door bekwame fitters verricht wordt f rACAO WORMERVEER HOLIAN EENISDEFOTTANTSEE ea wardt ferzeclil np t HGRK te ielleii DIT HOT MUUUK VK l HAVK SWAAY ZONEN aOHINCHEH Deae TUKKEN worden afgeleverd i verzegelde pakjes vaa v heee en een half en een Ned Me met vermelding van Nommer er IPrgt vooreien vou □ eveustaoui lUerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoeruii van ge eerde orders aanbevelende i C BIJL voorheen J BBEEBAART Lz Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingeu onze lm tUeeerf geêchlMerde f r Iretltm eltitiireBoguert Zg geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geeninitatie voor de eekte te ontvangen Oeïll Prysconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAEIili Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zjjn Eohts Oude JeaoTsr Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEETERS Jz lêl tp $ mikt t M hv ihH m i Zenuw en MaajrKjders vordt ait overtoiging als een werkelgke hnl n den nood het boeir aanbevolen Na oBtvaagat van adrea par brirfkaovtaorli d t boekje fnueo per pa toagewnden door BLOKPOBL S Ooekli Zaltbommel Uultenlapdsch Overzlcliu Tandaag komt de Doltscbe Rgksdag na een recèa van zes maanden Wt der bgeen Een troonrede wordt niet gehouden De opening geschiedt zander tenige plechtigheid Van sociaal democrutische zgde is reeds een verzoek om interpellatie over den vleesehT nood ingediend De Kgkskanselier prins Ven Bülow zal op die interpellatie persoonlyk antwoorden om het standpunt der Regering uiteen te zetten De begroeting zal weldra worden ingediend en kan den 26en Nov in behandeling komen Dadeiyk hg de eerste lezing zal de Rykskanselier het woord voeren om een lange rede te bonden waarin hy den bin nenlandschen en buitenlandschen staatkau digen toestand van het Dnitsche Rgk zal niteenzetten Ook over de koloniale vraagstukken en de daarbg gebleken misstanden zal BUlow zich in den Ryksdag uitspreken Er ia voorloopig voor den Rijksdag werk genoeg aan den winkel De Duitscbe bladen hopen dat de toekenning van de daggelden aan de leden moge medewerken om bet buts steeds voltalligen bescblussl hig te doen zyn V Op het Hohleninael te MUnchen had gisterenmorgen in tegenwoordigheid van hetkoizerlgk echtpaar d m prins rcgcnl alleBeierscbe prinsen en prinsessen de plechtigeeerslesleenlegginj plaati van het Uuitschomusenm voor meesterwerken der techniek De keizer schonk voor het musenm eenoverlangS doorsnedemodel van een linieschipT B het nieuwsie type De jongste opgave van het Rnssieche ministerie van binnenlandsche zaken wyst nit dat er In 29 gouvernementen hongeranood heerscht met op vele plaatsen daaruit voortspruitende hongersnoodtyphus zooais b v in Woronesj h t geval is Do boeren in het gonvernemont Samara hebben voedsel noch brandstof Zg blgven den geheelen dag in bed omdat ly volgens hun beweren dan den honger minder scherp voelen Maar door het gebrek aan brandstof zyn hun hutten bitter kond En dat in een der rgkste Russische gouvernementen I In Trans Baikalie woedt het gebrek vooral in bot gebied om Sjita Daar loepen in de stad duizenden werkloozen rond wier gelederen nog altgd worden aangedikt uit Cbarbin Werk is er niet en de ruimten in FEVILLETOX legen den Stroom 32 Hoed n voor den reiger 1 Dat waren nooder Balbo s duistere woorden geweest Ze bad die hgna weer vergeten maar thans achten ze haar plotseling te binnen en begreep zg daarvan de beteekenis Jnist had Bruno von Glatbeck plaats genomen op lyn zetel een lange blik nit zyn goede trouwhartige oogtD viel op de lichtolgk bevende geltolte Ho d Clariaas moed t uur is bealiaaend hond hem uit dien blik De reiger die bcl ze lieve reiger I Ja mooder Balho had geiyk de reiger zou haar noodlot ignl De nan op den kaosal sprak van de liefde ila t hoogite goed der menschen toen zong da gemeente Wat God doet dat is welgedaan daarop volgde de zegen Het Onze Vader werd nitgesproken de menschen stonden op en langzaam werd het kerkgebouw ontruimd Clarisse zat nog altgd in itllle aandacht verzonken De kerk was xoo goed als laeg slechts een oud moedertje lat i eh li iii vat Ingtdomnuld bl t nog het station zyn het eenigate onderdak dezer zwervers Renter seint uit London dd 13 Nov Do zitting van gisteren werd besteed nun een tot in byzondorhedon nfdaleifde behan deling van het wetsontwerp op het grond bezit en dnnrdo 19 uren Het Huis ging hedenochtend te 9 uur 45 uiteen nadat er over den tyd die aan iedel en spreker zon worden toegestaan overeenstemming was verkregen tusschon de oppositie en do regeering Te 2 uur 45 min kwam hot Huis weder hyeen en werd de behandeHng hervat De Tnrksche regeering hoeft in een nota aan do gi zanten mededeeling gedaan van de Iradé betruffendo de invoering der verhoogde douanerechten Maar uit de mededeeling biykt dat dit besluit niet volkomen overeenstemt met do oischon der mogendheden Dit is echt Turkscb Volkomen begeven schijnt de Porte nooit te kunnen er moet altoos een reserve worden gemaokt Maar waar de afwgkingon schyubaor m er vormeliik dan feitelgk zgn eclignt het in de bedoeling der mogendheden te liggen de Iradè nu die toch eenmaal is uitgevaardigd goed te keuren Doch do oiseh der mogendheden de gendarmerie in Macedonië steeds aan te vallen nit het staande lager wordt in de nota van de Porto niet ingewilligd wel belooft de Porte dnt die annvttlling steeds in overleg roet on naar den wensch van generaal De éeorgis zal plaats hebben Op andere punten belooft do Porto maatregelen te zullen overwegen en wat betreft de toowyzing van een gedeelte der rerhooging voor den dienst van Macedonië belooft zg overleg te zullen plegen met den heer Berger den administrateur van de Dette publiqae over de tekorten op de Macedo nische begrooting In plaats van afdoende verklaringen dus weer beloften en de mogendheden weten het best welke waarde zy daaraan kunnen hechten Het ontslag van minister Podbielsky ia officieel bekend gemaakt Eu hoewel dit ontslag verleend werd op grond van zyn verzoek om gezondheidsredenen dit verandert niets aan het feit dat Podbielsky wegens do Tippelskirchgeschie denis uit zgn ambt scheiden moest zegt de Voas Zig Dat bg na de bekende onthullingen nog een paar maanden gehandhaafd op hare plaats Toen de koster haar wekte sloeg zy verschrikt de oogen op en dribbelde heen Clarisse boog voorover zoodat het voorhoofd rustte op t bidplankje barer bank Clarisse I klonk het novens haar Brnno fluisterden hare lippen Dat woord werkte als een tooverslag op den jongen bleeken man aan hare zgde een zachte blos kleqrde het gelaat en t was alsof er geluk neen zaligheid uit zyn oogen straalde met uuii Clarisi ügdaTZi Kom mee naar het strand Brnno sprak zü zacht Dat wal weer dezelfde gemeenzame toon uit Ciariase s kinderjaren O hoe hem die gemeenzaamheid verrukte Hg reikte haar den arm zoodra zo in het kerkportaal waren en zg aanvaardde dien onmiddeliyk Het dorp was als uitgestorven de zon brandde op de zee die glinsterde en schitterde als met tallooze diamanten bezaaid Het strand was geheel verlaten ze waren met bun beidjes alleen in Gods vrye natuur urissa liep vlak langs bet water zoodat y en toe zelfs haar schoeisel bevochZy bemerkte het niet en hy deed het evenmin Ze zag tlechla op naar hem den llanken joagen man aan hare zyda in wiens oogen zich thans de hemel icheen te weertpiegelen WU ik Ja wouv wordtB Brano t werd vat slechts om den indruk te vermgden dat zgn ontslag op grond van de uitingen der openbare meeningec gegeven werd De feheele wgïe waarop het ontslag verleend werd is oen bewgs dat z n houding ook in de hoogste kringen geen goodkcarljgjzoii vinden üo hem verleende onderscooiding is jnist genoeg om den schyn weg to nemen dat de vroegere gunsteling van des keizer in ongenade gevallen zou zyn De naroep die Podbielsky s aftreden ver gezell heeft iets van een zucht van verlichting van verademing Victor von Podbielsky toch was niets dan agrariër en heeft gedurende zgn ministerieel loven slechts gepoogd de belangen der agrarische jonkerparty te dienen Zyn houding bg de handelsverdragen bn het kanaalplan bg de behandeling van den Bund der Landffirte bg den vleescbnood in het Trakehner proces kortom in alle quaosti s der laatste jaren was die van advocaat van pleitbezorger der agrarische bi liingen on daar zgn Invloed ver over do grenzen van zgn departement ging was hy in moor dan ëén opzicht de leidende staatsman Met zyn hecngun begint de toestand zioh to verhelderen Dal bigkt uit het bericht van den Lokal Anzeiger dat èe regeering voornemens is iiaatrogcli n te nomen met het oog op 4aii vlewahnooA Hoewel bet rapport dor cammlssle over de oorzaken van de hooge vleobcliprgzen eer giirislig i s voor den Duitschen landbouw zul toch met den noodstand rekening woiden gehouden eo gepoogd worden door verlaging der tarieven en openstelling der grenzen don veeinvoer te vergcmakkeiyken De clericaal Piou heeft Maandag in de Kamer der regeering aangevallen over de scheiding van kerk en staat Na de rede van Briand en andere verklaringen van rogeoringswego gegeven doet het vreemd aan Piou te hoeren te zeggen Heden zullen er geen Igirkon meer zijn waar men waardig en veilig den eeredionst kan uitoefenen geen heilig vaatwerk meer zolf het gemeone recht zal niot meer gelden Waarom heeft men al die ellende over de katholieke kerk gebracht V Dat wordt niot vermeld De moed gaal niet verder dan Insinueeren De minister is verbaasd dat do Kerk de wet op de scheiding niet heeft aangenomen omdat die wet zooveel voordeel en bood aan do Kerk Hoe kan Iemand van voordeelen van voorrechten voor de Kerk spreken die Maandag nog zoo krachtig ge Het klonk hem zoet in de ooren ais de tonen van een Aeolnsharp wanneer het we tonwindje de naren beroert en tegelgk was t alsof schetterende fanfaren hem jnbel nd in de ooren klanken M ln vronw myn hemel myn wereld myn geloof I Langzaam liet hy zich voor baar nederzinken en hief biddend en dankend tegelgk de beide handen naar haar op De zee veok een wyie schuw terug on kwam daarop weder zachtbrnieend nader De gloeiende zon daarboven bet witte strand do eenwige verre zee ze waren de eenige getuigen van zijn nameloos geluk Sta op Bruno niet zoo je zult mgn heer en meester zyn I Ik wil het zoo Brnno dat moet je wezen slechts don kan ik da uwe zyn Zy sprak mot diepe ontroering en de atem werd nochtans vaster en vaster Gedreven door een angstig gevoel in t binnenste sprak zy slechts gedeoltolgk vleiend doch veel meer bevoUnd Ja haar heer haar steun haar beschermer want dat was t wat zy noodig bad voor zich zelve voor het soms nog weerbarstige hart Bruno zag haar verwonderd aan Ue zin barer woorden was bem niet helder en nog minder begreep by de gejaagdheid waarmede Clarisse ze had gezegd Bd itf t vat aüofioliygdt naar lacht organiseerd gisteren I zelfs het gemeene recht niet meer kon inroepen f De positie van de Kerk hangt at van de willekeur van de regeering De Paus Ijeett niet geaarzeld te kiezen tusschen den zedelgken en den stoffoIgken ondergang Hy heeft de voorkeur gegeven aan de armoede De minister van eeredienst heeft zelf verklaard dat hy do gemeente der golooVigen niet door Rome wilde laten kneveleii In waarheid wil dat zeggen dat hy heeft willen maken en gemaakt heeft een nieuwe kerk De schoidingawet schept een nieuwe burgeriykc organisati voor de priesters de raad van state wordt een concilie Dio v reenigingen voor den eeredienst zyn bestemd om scheuring in de kerk te brengen om do katholieke kerk te verwereldlgken Begrypt men dan niet dat de Paus die scheidin awet niet heeft kunnen aannemen f Buisson radicaal u olalist heeft eeo rede gehouden voor den datum van 11 December 19U I inplaats van 1 W7 als fatalen termyn In de Aquitaine an kerkelijk weokblad van Bordeaux komt een artikellje voor dat wanrschgniyk van dnn bisschop afkomstig is De Aquitaine heHnnerl er aan hoe op het congres van katholieke rechtsgeleardoo de vereeniging opgericht in het bisdom iiordeaux om de bezoldiging der prielten te regelen werd genoemd een varaeniging vereeniging voor jaii eersdionst In den m dor sclieidlngswet dos oen door den Paua in de eneycliek Gravissimo verboden vereeniging zegt de Aqtitalne er bjj een vereoiiiging voor den eeredienst zou knnnen zyn in den zin der Wet als zy zich volstrekt niot inlaat met de uitoefening van den eeredienst en nis die vereeniging zelf verklaart te bestaan uitsluitend met het doel do priesters aan dun kost te helpen Als do staat zich met zulk een vereeniging ging bemoeien zou dat begrgpoiyk zju Maar dat de katholieke rcchlsgeloerden zegt de Aquitaine zonder de zaak behoorlijk te hebben onderzocht een poging veroordeelen die met zooveel overleg is In bet werk gesteld door de trouwharllgste katholieken der wereld om i hun priesters een onderhoud te verzekereij en dat het ongunstig oordeel van rechlsgifleerden mot zooveel nadruk overal wordt bekend gemaakt dat is erger dan gebrek Kan voorzichtigheid I = Verspreide Berichten Van kerk yko zgde verluidt dat het Fransche episcopaat ingeval de regeering Slots wat ook maar naar lengen zwei mde mocht er bestaan tusschen haar en bem Met geen onwaarheid I mocht de eerste tred op de nieuwe levensiiaan worden gezet en toch was het zoo zwaar om hier aan de waarheid haar tol tejbetalen Luister Brunei Je kent mU van klein kind af aan en je weift ook dat het besluit waarloo wg tbana zgn geraakt reeds nagenoeg van myn geboorte af de wensch onzer wederzydsche ouders i geweest Brnno sloeg de oogèi neder Zy liet zich niet afbrengen van t geen zy op dit oogenblik onvermgdelgk aclltle Brnno ik hond hartelgk harteiyk veel van je I 1 lariasel riep hyl jubelend uit Maar Bruno ging zy voort en haar stem daalde tot een zacht gefluister liefhebben doe ik je niet 1 Clarisaer klonk het nu pQniyk nit het diepst van Bruno s borst alsof een stormvlaag plotseling de mooiste snaren in de harp in wo Sth id loiruktd Clarisse boog bet hoofd dnt zacht bleef fusten op zyn schouder Haar adem gleed langs Bruno s wangen en zy drukte hem een km op den mond God zal het ten goede venden 1 zei ze met vroom vertrouwen Ja God zal het wenden I herhaalde btj I Wordt vervolffi