Goudsche Courant, donderdag 15 november 1906

Spir Hï A 867V Dwerun Hg tot Expl Laan van Heerdervoort 1902 89 SdiêtpiKaH MiuiUtiaftpge Pand Holland OullStv My 35 PnmüUfninife btbaiK Loten Stad Antwerpen 1887 i l 02 1 ÉXPOSiTie der nieawste modellen W interman tels CostiiiiiPs Ulouses Jupes en Jupons Robes en JajwHitoflFen met bybehoorende Garnoeringen alsmede eene groote keuze PRLTBRUEK van de goedkoopste tot do beste soorten in scherp concurreerende pryzen Aanbevelend f Aras £ faij £fy n 12 Dec de uitoeUniDg ru den KaltioHeken god dienat moeielgkbeden in den weg zal leggen begin Jannari een nieuwe vergadering honden utl Er wordt te Par een congrr gehondei voor de lichting van arbeidera tnliiïltedcD I rol irautclier aprak aldaar over het nul van tuinsteden voor den slr jd tügen de tobcrcnloeo met verwijzing naar Kngeiand waar Hederl de sticbltng der tninkteden hel terftecyter aan tuberculose tot op do keltt gedaald wai I A iiociition Anglo Kran ai o beveelt ter veraterking van de entente het alniten van KranBcb EngeUche huwelijken aan t Zou niet kwaid aijn ten behoeve van dcrgel ko verbinteniaaen do wettige redenen voor cheiding met één te vermeerderen verbreking van de entente De vereeniging Antwerpen vooruit heelt bet plan gevormd een internationafo tentoon Htelling te Antwerpen te orgnniiieercn in het jaar 1913 wanneer levens tlo r OHte vorjaai dag van du vrijmaking der Schelde aal worden gevierd BUSLKD Kenter bericht uit Tillla dat aldaar in een hnia eon bom ontploltc terwijl do politie bezig was met eon bniazoeking luiHt waren een aantal revolutionnairo proclamatiea gevonden toen mot donderend geweld de trap nitcen werd geslagen Drie gendarme werden gedood en twee andere politiemannen gewond j HanoKKo Volgens een telegram uit Fes nnn de K8ln Zeit beschuldigt hot Maghzcn Krankryk zeil aanleiding uf hebben gogoven tot de ongerogeldheden in Znid Marokko Frankryk zon m t de grensstammen onderhandelingen bebBsq gevoerd on dezen stammen alflChta de keus bobben gelaten tnsschen on derwerping ol verlies van hun gebied De badenktyd dio den Kabylen werd gelaten Werd besteed om toebereidaelen to maken voor de verdediging Zn Oonda helpen boze openhartige verklaring door een inwoner van het nabyzjnde Vinkeveon gegeven zal velen mannen en vrouwen bnip on zegen vecacbaflen Zy is vol bemoediging en hoop Mejnllrouw K Onssoren wonende Oroeniandscho Kade Gem Vinkeveen deelt ons mede Nu Ik viilkomun genezen bon van een Terondorde nierziekte door bet gebruik Uwer Koater a Uugpijn Nieren Pillon kan ik niet nalaten U hiervan bericht te sturen met mgn harteiyke liankbetulging Meer dan tien jaren ben ik hot slachtoflor geweest van deze ziekte en onophondeiyk beklaagde ik my over een moeiiyke pyniyke waterloozing de urine kwam steeds mot een branderig gevoel was steeds troebel en wanneer zy eenigen tCd gestaan bad bevond zich daar vei l bsilnksel in Voortdurend had ik last dat hot geheele benedengedeelte van myn lichaam opzwol on ook myn handen en vingers waren dik opgezet zoodot ik zolls geen ving rboed aan mijn viuger kon doen Alle behandolingon die ik biervoor heb ondergaan waren op niets nllgedraaid en gednrende don iaataten tyd was myn ziekte erger geworden De pün in den rug was onuitstaanbaar Ik bad voel last van duizelingen gevoelde my steeds vormoeid sliep zeer weinig en was totaal lusteloos Al bet goodo wat van Foster s lingpyn Nieren Pillen verteld word deed my besluiten hiermede een proel te nemen en na het geregeld gebrnlk van twee doozen was myn gestel oneindig veel boter en de pyn in myn rug en londonon was totaal verdwenen Het water kwam veel gomakkelyker en ik gevoelde niy flinker en opgeruimder In één woord fk ben oen geheel ander meusrh geworden waar ik kan zal Ik de goede werking Uwer pillen bekend maken Ik ondergeteolfondo vorklaar dat bet boven staande waar is on machtig V het publiek te maken op elko wyzo die U goeddunkt Zwelling dor enkels dor voeten en der beenen en blazen onder do oogen Waterzucht Uora gevaariyko kwaal dient te worden toegeschreven aan bet overvloedig igratet alkomstig uit het bloed dat doorgedrongen ia tot in het weetael der buid en dati eigeniyk bad moeten worden uitgedreven door flitreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren Door oen groot aantal dankbare menschen werd ons medegedeeld dal dergeiyke gevallen volkomen genezon werden door Foster s Kngpyn Nieren Pillen Verioker U dat men U de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geelt dozeltdo die Uejullrouw Oussoren gehad heelt Zy zyn to Oouda verkrygbaar by de Heoion Wolll Co Wosthttven 19H Toezending geschiedt Iranoffla ontvangst van postwissel k F 1 75 voor Mn ol F 10 voor zes doozen Slanken oii Selioo lioven LXXIV Kn doller Jan en doller Piet zy tnnrden boiden in t verschiet Met vrcngdeslralende oogen Op eens sprak Pieter diep bewogen De vUrtU broedweek in verstroken Kom Jan nn t broedei e ns bekeken Wg broeden broeden ai ons best Haar k gevoel geen leven in bet nest Och ia sprak Jan in duiven ontcbald En t hart van oadertrota vervuld Och ja er moet een eind aan komen Maar k was zoo knusjes aan het droomen Van Vlogt en vluchten Leiden strijden Van Visser die ons kwam bevrgden k Zag t tweegerecht van Kink on Bram Gosprot n uil een Hi ldenatam Do scboolslriid maar wal vieze lucht Ki lezer hoor qpns wat een klucht I Piet had bet versch Octoberei l ot grooto smart van Kooi oq mg Vurrnild mot oen van Jnni 01 Kn toen uu dit werd tluk geslagen Kon men den stank haast niet verdragon En Piet on Jan de gunscbe troep liy riep in koor IIEROKP BKKOEPr Neen grooter klnchlspél hebt ge nooit zien opvoeren als bier in den Schoonhovenscben road vertoond wordt al vier jaren lang Het loopt over t verbeteren van den openbare school lezer Wg willen even de kwestie nog oens kort samenvatten Reeds in de jaren 80 is door de scJlooIcommissie aangedrongen op den bonirTan tweo openbare scholen voor ieder Mk één Dit werd zoo burd mogolgk tptowfowerkt niet ht t minst door het toerimklige hoold dor school De Schoolcommissie nam ontslag en het plan ging in de dool t De wet van 78 kwaij lii 1890 in volle werking verzacht dooLTdie vn 89 wat hot getal ioerkracbtea Btrelt en in een paar jaar tyd moesten i rufinirwyze i s opgeroepen wordtn Dit gal dJËBciioo cummi issie mtt Pul Jrtup tol vootmUn aanleiding tut voorstollen aan den vaad tat verbouw van de school lokalen bovenop Dit liep uit op het alnemen van een lokaal van de Fransch i school en het vertimmeren der beide andere lokalen in de toen bekende Pyponiaden die dun heer Westbroek dwongen om zyn ontslag te vi ijgen Do man was zoo gobnlgd dat hy zy vyHigjarIg jubileum onder zulke omstandigheden niet won vieren doch met 49 dienstjaron aan Schoonhovon s borgarfl bewezen ambteloos burger werd Kn aan da besluit is bet werken van Oreup een dei oudste oud leerlingen van Westbroek niirf geheel vreemd Wol werd kort daarna aen nieuw Franscb school gebonwd en werd in 98 alle drie de lokalen dor oude Franscho school in gebruik genomen maar bot getfl leerlingen werd grooter en grooter zoodat or klassen naar huis gezonden moesten worden die eindeiyk onderdak gebracht worden in Weeshuis Bewaarschool en Franscho school Dit werd UednputerrdeU toch to bar en deze schreven in 1902 dat tot den bouw eener tweede openbare school moest overgegaan worden Gauw gauw werd hot Bestuur bet sedact jaren sluimerende bestuur der Vereeniging voor Ohrisleiyk onderwys te Schoonhoven wakker geschud dat een circulaire richtte tot De Lidmaten on Leden der Nederl Herv Oemoente te Schoonhoven Ken stuk waarin zy zol erkent on excuus maakt voor hot nietsdoen van hare oprichting al 4 Febr 1898 de omstandigheden wareu baar nlCt gnnatig Ku met vroom oogengedraai roepan zy uit Zal t deu Heer onzon Ood bebagu ons een school te schenken waarheen wy gedachtig aan do belolie by den doop onzer kindoren door ons algelegd onze gelicido kinderen met volle vrymoedigheid zuilen kunnen zenden aan welke wg zo met oen gerust hart zullen kunnen toevertrouwen t En varder i Qeel tooh acht op den stroom die hs langer zoo machtiger boe langer zoo geweldiger boo langor zoo ontzottcnder wordt den stroom van twyielzucbt van lichtzinnigbeid van ougelool van socialisme dien stroom die zoo groot oen deel van ons volk dreigt te vi rslinden let er op koe die stroom ook door de stad onzer inwoning voorlschuurt hoe hy ook in Schoonhoven hoe langer zoo machtiger wordt en oordeelt dan zelve ol t geen tyd wordt dien geweldige te trachten te keoron ook en vooral door middel eener Christelijke School Het lykt wel bet predikcA van e n kindarkrulstocbt En nota bene benoemt men 3 jaren later een socialist tot plaatsvervangend boold I En wat is op dat getemel losgekomen f Zestig kinderen na drie oproepingen waren op November 1903 by de opening ter school I En nu I smerigste brokje uit dit allegaartje Ten slotte brengen wg dit onder Vwe aandacht dat aangezien hot aantal Bch olgaande kinderen te Schoonhoven voortdurend groeiende is de Openbare School noodiakeiyk vergroot moet worden dtt ar Mprokea wordt tui rtrliaogiiii vaa ket schoolgeld waartoe zy leM de Chrlstelgken den stoot hebben gegeven door hun Bedeelingsadres Uod betero het ilea moet maar durven I en dat misschien Uwe bgdragen voor bet Scboolonderwys door verhoogde belasting en door booger schoolgeld verhoogd zullen moeten worden Als ol door het bouwen en onderhouden van bgzonderen scholen de druk niet nog grooter wordt I 2S per leerling op do bgz school en i 15 op de openbare Na op deze wyze de burgers zoo bedriegelgk misleid te hebben slaan de heereo weer de oogen naar boven en bidden zalvend Zegene de Heere onze God ons pogen enz Eu als wg nu weten dat de grootste dryver jt wel de eenige drgrer in dezen is geweest Ds Cunradi die een leerplichtig meisje had Een gonverüilie was te dnur hy kan t tronwens wel beblun tot geen piys op de openbare scbool yrgo er moet een byzondero school komen Dat zgn de veranderde gunstige tg dsomstaiMigheden waarop de Commisslo doelt oa die de aangehaalde regelen hebben in da pen gegoten van Ds Conradi voorzitter van dat bestuur En de oude Willonswaard was de sprerkbuis in den raad om aan Oed mee te dealen dut er ecu Christelgke school zou komen Zg kwam tot stand Een mooi gebouw van zos lokalen Drie honderd kindoren konden geplaatst do zoon van den heor Emoua u t A dam werd hoold het kon niet mooier En de berg baarde een muis Wat is alles tegengevallen 1 Het hoold niet bet minst waarin zy een dryver hadden verwacht De man is sedert Juni vertrokken Het getal leerlingen zoozeer beneden de raming dat zy het naakte magere cijler moesten bedekken door kinderen beneden de zes jaren te werven Eén grobt fiasco Intusschen zat de raad maar steeds Ie wurmen en te bakkeiyen met den Schoolopziener over den verbouw van de school tot dan eindelgk na lang getob de raad in hoogcr beroep ging by Kuyper Deze ook niet heel vlug deed eindelgk uilspi aak eind 1904 Nu weer aa t kwebbelen over de mini itrieele beslissing dat toch maar een bemiddelingsvoorstel was Daarop de mede deeling dat er een Katholieke school komen zou Nieuwe onderhandelingen met Bram Do verkiezingen van 1905 doen Brammetje opkrassen Rink houdt zich aan de beslissing 4jU zyn voorganger Du raad ia uiet tevreden meuwe schoolopziener die zeer vlug besluiten kan in anderen zin dan zyn voorganger En tn midden van al dit geharrewar komt Dr Rugscb de school alkeuren Januari 1906 Naluuriyk de raad in beroep by Gedeputeerden Zea maanden later uitspraak Niet naar de zin van den raad wat zou er wel naar hun zin zyn t dus i i hooger beroep Zoo is dan de zaak het cirkeltjo rond en komt ze terug bg don minister waar du raad zich komt beklagen dat door het dwarsdryven van twee Exelleuties en het alkeuren van Dr Rngsck de verbetering der openbare school is togengohouden en dat do minister nu toch asjublielt medeiydon moet hebben met die arme bloedjes van kinderen die anders op de koude steenen terecht komen Laat zo asjeblielt toch in do algekourde lokalen zitten het wordt er nu toch zoo gezond met die kachels en dicbto ramen en stinkende privaten en donkere lichten Heusch keur de rommel toch goed Dan gaan we daarna weer aan t vechten over de nieuwe bouwplannen in de hoop dat Uwe Exelleotie voor 16 Jan 1907 gevlogen is Tyd is geld Tgd is voor ous alles Och mochten Piet en Jan zich per slot toch weer eens vergissen als in 1905 toen al gun hoop gevestigd was op het aanbiyven van Jan s leermeester den groeten Bram Maar nu de tyden veranderen en ik zie dat de R K ooit een bewaarschool openen zullen dient wel overwogen te worden ol de gemeente nog langer de ondoelmatige Bewaarschool met haar omheimeiyke lokalen en slechte ligging met haar ongediplomeerde onbevoegde helpsters zal eiploiteeren en 1 1100 daaraan ten koste leggen f Zou het niet raadzamer zgu de Bewaarschool te verbinden aan de openbare school in dien zin dat een paar klassen als Fröbciklassen ingericht worden en onderwezen door bevoegden t Zal dat in de toekomst niet goedkooper zyn eu beter resultaten opleveren F Kom vriend Kooiman stel dat eens aan de broeders voor uit naam van JAN BAZUIN BÏNNÈ NLAND ST ATEN GENERAAL r r IC K K u M mt H Vergadering van Dinsdag 13 Nov Do beer de Visser neemt na eedsalegging zitting Indiacbe Bsgrooting De algemeene beichonwingen worden hervat De minister van Koloniën dankende voor de waardeeriog die zyn beleid heelt gevonden proteeteert tegen een uiting van den keer de StMn di de wurktid na ket medegedeelde in het Koh Ual Veralag in twglel trekt onder opmerking dal hjj goeo ambtenaren zen dulden die in ambtelgke verslagen iets anders zonden mededeelen dan de volte waarheid De minister erkent de noodzakeigkkeid van wyzigiog in het centraal beslnur in Indié in de richting van meer direet aamenwerking tnsschen de hooldea der departementen en den Gouverneur generaal Wat de vaststelling van de begrooting in Indie aangaat het daartoe strekkend ontwerp is thans in een stadium vata datnitieve bewerking nadat l i maand geleden de adviezen uit Indiö waren ontvangen De financieele toestand is zorgeischeud en dringende versterking van de middelen is met het oog op tal van hervormingen noodzakelgk Intusschen was onjuist de bewering van den heer van Deventer dat de minister zich voor de nieuwe biyvende uitgaven nitsluitend baseert op de hoogere tinopbrengsten Een speciale petrolenmbelosting ligt niet in s ministers bedoeling Maar de p troleumma iticbappgen zullen bg de Inkomstenbelasting niet vergelen worden De vertraging bg de samenstelling van het de betrellende ontwerp is juist ontstaan door de moeilgkbeid om e n weg te vind n waardoor de naamlooze venno itschappen behooriyk worden gutrollen Een uitvoerrecht op copra zou bg da opkomst van dien tak van industrie nadoelig zyu voor de inlandache bevolking Van Staatsondernemingen is de minister wanneer de vooruitzii hten goed zgn geen tegenstander Hy acht hut echter gewenscht om eerst de resultaten van de mynoiploratie al te wachten alvorens tot Staatsmgnexploitatie te besluiten Tegenover de bewering van dun beer vuu Kol dat in de laatste jaren niets is gedaan stelt de minister de maatregelen genomen in het belang van den landbouw do veeteelt de irrigatie bet onderwgs enz die alle byua uitsluitend ten goede zgn gekomen aan du inland sche bevolking Uvar voor die bevolking wil du minister nog meer doen en in deze richting gaan dan ook zgn voorstellen in zake de opleiding van inlandsche oMcieren inlandsche veeartsen inlandache waterstaatsopzichters zoomede de oprichting van rechtsscholen voor inlanders en het toekennen van meerdere bevoegdheden aan de inlandsche ambtenaren Tegen vermeerdering van het opiumgebruik zal de Regeering waken door geen opium too te laten in stroken waar het nog niet is I s Ministers standpunt tegenover de zending is dat zy gesteund moet worden maar dat de Slant zich heelt te onthoudun van bet maken van propiganda van eenigen godsdienst Dat de mohammedaansohe godsdienst zou worden bevorderd is dun ook onjilst De expeditie op Bali was bnvermydelgk arbitrage was uitgesloten Ook de minister betreurt de gevallen slachtollers maar meent dat er geen plaats was voor hulde aan de vorsten van Badoong die door halsstarrige weigering tot nakoming van hel contract zoovele menschen heelt opgeollerd Ten aanzien van Aljeh ia de minister met den Qoovernanr Generaal in overleg getreden Strenge instructies zgn gegeven om de beerendiensten te beperken en om gematigd te zyn by het opleggen van de boelen waarvan de minister echter niet gebleken is dat zy te zwaar zyn De Gou verneurGeneraal biyil vertrouwen stellen iu den Gouverneur van Atjeh en onder deze omstandigheden heelt de minister geen aanleiding dat vertrouwen te ontzeggen De minister zal echter oqder de aandacht van den Gouverneur Generaal brengen de meening van den heer Thojpson dat de misstanden op Atjeh het gevolg zyn van een te geringe militaire bezitting Tegenover deu beer de Stuers handhaalt de minister de meening dat ook de expedities op Celebes onvermgdelgk waren Onjuist was de bewering dat wy niet langs minneiyken weg geprobeerd badden in de Possoslreken binnen te komen Herhaaldelyk waren wutenschappelgke zendingen ondernomen Er volgen replieken De heer van Kol houdt vol dat deie minister die niet de moeiiykste taak heelt méér bad kannen doen De sinister zei dat by niet wilde beloven maar handelen Haar spr wQat er op dat de minister in 1 jaar 187 beloften deed ea dna terecht een veel belovend ministar mtf worden genoemd Wordt het tegenwoordige stelsel op Atjek nog 12 maanden doorgevoerd dan lal ren de paeiflcatie niets overj lgven en weer een oorlogstoestand intrelen De expeditie naar Bali had voorkomen kinnen worden Met kracht waarschuwt spr tegen opvolging van het advies van den heer Boogaardl om den Islam te bestryden welke godsdienst zich het best aansluit by de Ooaterscke te standen De heeren van Bjriandt Bmmmelkamp de Stoert en ru Devaiile htndbiria kan by een vorige gelegenheid meegedeelde meeoingen aangaande staatomgneiploitatie opiungebmik expeditièn en losmaking van de Indische tnancién Horgen 11 nar voortzetting Gemeng de Berichten Hen meldt nit Haarlem Hoewel vsndaig de treinenloop al iets beter gut is de vertraging op alle lynen toch nog aanmerkelgk De inspectenr van tractie de beer Sarlemyn leidt zeil don dienst van nit ket verhoogde seinhuis van het dienstgebouw op het perron Hen sehrytl uit Haarlem Vanochtend om ell uur zou de verkoop plaats hebben van de voorwerpen door vergeetachtige reizigers achtergelaten in de treinen der U IJ spoor Eu reeds een uur van te voren werd hel lokaal van den makelaar Sarlet aan de Naasanlaan tot by dooddringen al belegerd door lielbebbers die na het opengaan der deuren als haringen in don ton stonden opeengepakt En daar kwamen achtereenvolgens ter talel 1800 parapliies 600 wandelstokk n reistasschen hoeden rokken vrouwezakken schoenen zells wat goud en zilver lototoe stellen kgkers voor tooneel en aport ja wal niet al Daar waren ook honderden blikken kruikjes zuoala werklieden die gebruiken om hun kolSe mee te nemen H it is allergekst te zien boe voor nl die voorwerpen vaak prgzen werden betaald hooger dan in den winkel De winkeliers klagen ei over dat die verkoop juist altyd hier plaats heelt docb daaraan is niet veel te doen nn het magazgn der H IJ S M hier is gevestigd Hen schrglt Onlangs werd door de gezondheidacommissie te Hulst aan de verschillende bierbrouwers eene circulaire gezonden om hen er op te wyzen welk gevaar hut voor de volksgezondheid oplevert om hot zoogenaamde gaasbier van de herbergiers over te nemen en hel na eenige bereiding weer te verkoopen De gezameiyke bierbrouwers te Hulst hebben thans besloten na 1 Januari geen gaas bier terug te nemen en aan de gezondheidscommissie te verzoeken by de regucring op eene wetteiyke voorziening ann te dringen om te voorkomen dat de herbergiers in het vervolg het gaasbier op het lust verzamelen om bet later ui ol niet vermengd aan hunne bezoekers voor te zettenj iets wat thans reeds hier en daar gebeurt D belangstelling dieix men in hut Buiten land keelt voor hel werk van Frederik van Eedea blgkt buitengewoon groot te zgn Na den groeten opgang dien blgkcns de tairyke gunstige beoordoelingen in de pers de Kleine Johannes in DuitscUland heeft gemaakt deelt men ons nu van betrouwbare lyde mee dat van alle drie deelen van dit lellde werk binnenkort een geïllustreerde vertaling zal verscbynen by de firma John Lnca Co te Boston ü S A Utandagavond omstreeks hall negen ging een knecht van het R K pensionaat voor jongedames te Bergen N H alhoewel daarvoor ernstig gewaaiscliuwd met licht in het gashnis dat achter het gebouw staat Daar er waarschyniyk iets aan het gasmagazgn delect was ontstond er een ontplolfing waardoor de man plotseling in brand geraakte Hy sprong direct in t water in de uab hcid docb werd desniettegenstaande zeer gevaarlgk gewond men heelt den ganacbén nacht by hem gewaakt Het gashnis is geheel algebrand er lag ook nog een vat gedeelteiyk gevuld met bendie De burgemeester de beer J van Reenen die dadelyk ter plaatse was waarschuwde ket publiek dat direct blusscben wilde voor het groote gevaar waaraan men blootgesteld was Gelukkig is het vat onaangetast gebleven aoodat er geen ongelukjten meer te betreuren waren Het pensionaat zeil ia pngeecbonden By gebrek aan veel water binaebte men ook met zand A Cl In een bbrlek van lynkoeken te Kenlen viel een arbeider in een ketel met kokende brg en bekwam zoo zware brandwonden dat by onder hevig lj den bezweek Zoadngandit is na r de R bode meldl een bmUle inbraak gepleegd in de Falckatraat te s Qravenhage waar de dieven door middel van een valschen sleutel zich toegang tot de woning verscbalten De inbreken hebben I 160 aan baar geld medegenomen Een hunner zou J A T zgn dr man dia te Vfi iiina het politiebureau in de Panwensteag is ontvlucht Door de nareehauisees te Hoogeland is aangebotdea en naar Winschoten ovargebtaekt Tk W H wontads Kiolwlodoraar wegens verdnialering van I 248 welke gelden hg moest innen Bij zgn arrestatie in een café met damesbedieniug in de Felkingeatraat te Groningen was hy nog in t bezit van slechts I 4 S Pr Or Cl Een ondernemend man hielt de som van 5ÓO 0O0 mark gebedeO aan de BerlgnMhe politie indien zy hem voor drie maanden den kapitein von KUpenick wil alstaan De man verplicbt zich den slimmen schoenmaker bestendig te doen bewaken en bem op gestelden termyn weer in te leveren Ook de kapitein zou een schoone som krygen als honorarium De politie keelt echter dit voorstel algewezen In een kolenmyu te Cillynyd in Wales bad een ontplolfing van grauw vuur plaats in een galery waar 50 arbeiders aan het werk waren waarvan er 4 zyn omgekomen Zondagmiddag om 5 uur is tusscben Pézenas en Sainl Thilberj Frankryk een trein ontspoord waarby 10 reizigers en de macbinist verwond werden Te Valparaiso in den Amerikaanschen staat Indiana worden van een 167 personen bturkeu landverhnizerstroep die op rtis waren naar hun nieuwe woonstede er 50 vermist Men vermoedt dat zy omgekomen by een ongeluk op den Baltimore en Obio spoorweg waar een passagierslrein 10 myiun ten Noorden v n Woodville met een goederentrein iu botsing kwam De passagierslrein geraakte daarbg in brand en 6 wagens zgn geheel door het vuur verteerd Stadsnieuws GOUDA 14 November 1906 Bg kon besluit vnn 12 dezer is benoemd by de inlanterie der landweer tol resorvnkapitein met bestemming voor de betrekkin van compagnies commandant in het XXIXste landweerdistricl de reserve oersto luitenanl W Scberpenhnyzec van het 4do regiment inlanterie Gisteren slaagde te Rotterdam voor bet examen vrye un ordeoeleningon der gymnastiek Mej M G Velsing te Bergambacht Te Utrecht is bevorderd tot doctor in de I rechtswetenschap op Stellingen de heer A van dor Spek geboren te Mooreapolle Haastrbcht Het onlangs by de Woaiersluis gezonken schip groot pi m 30 ton geladen mul puin en toebchoorende aan den beer O Stolwyk is men vanwege het ryk j 1 Donderdag begonnen te lichten Aan de hceren Th M F Hooit A A Hooit en H van der Heul is voorloopige concessie verleend tot oprichting en exploi tatio van een acetyleenlabriek Deze voor loopigu concessie strekt tot 1 Mei a s Voor dien tyd moeten volledige plannen etc by het gemeentebestuur worden ingediend en zal daarna delinitiel over de zaak beslist worden BEÏÏHS VAN ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staatsteemntjan PoBTooAi Oblig 3e Serie Ir 050 3 59V Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59V KDBLisD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnilenlandsche Schuld Rccepis L 100 IV 24Vi H poUufk Banltn Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb lOU Pandb Stedeiyke Hypb 99V Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 lOOV Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheèps Hypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96V Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerate Ned Hypotheekbrielbink 4 99 Pandb Hollandsché Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3V 98V Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Mormgltmingm Iiuix Obllg Zaid Italiaansche ADVKRlEiXTIKlN Door hel verbindend worden der eenige uitdeelingsiyst heelt het laillissement van HENDRIK BOON Crna Booic Co menbelmaker wonende te Waddingsveen een einde genomen De Curator Mr M H SCHIM VAN DEB LOEFF Gouda 14 November 1906 Onnavolgbaar zgn thans door niouw gevonden lonpassingeu onze fa mllreer getcUlérrdf rlrell0 l ttmtmrt Hogaerl Zg guvon kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor do eehie te ontvangen Geill Prysconrant met een aantal enge vraagde getuigecbrillen grata op aanvraag Boxtel U HOOAKKli Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg by wion modellen te bezichtigen zgn WAT WIJ ALI ONDERSCHEn wy moeten allen zonder onderscheid in komende gure jaargotyde beter doorkomei Hoe gezonder uw bloed des te krachtiger bejiiit by tgds zorgt uw bloed te zuivi versterken door de SANGUINOSK dan hoogcn en gy komt gemakkeiykor den win het beï te middel dut de wetenschap heeft van nw bloed Do SANOUINOSE dryit de wegen van du nieren don lever en de ii uw bloed Irisch en krachtig zöö dat 1 krachtig maken kan oy kunt U geen bote gold Wanneer gy Iw een zes weken beguiinun is een flinke Hanguinose k Het zul u zyn aUol er nietw bloed niSuwi aderen stroomt en de kwade sappen uil flacons HANOUINOSE doen wonderen nan Wilt gg een greep doun uit de verklaringi Prol Dr Ne tob CiURBOitsiiiR uil Brussel verklaart Ik hottil lil Saiij ninos voor hel werkmmk midilel Ier iicslrijdiiiii van è liMaiinode m al bare gcvolgeo Myu dochtertje van 7 Jaren had in liet begin vnn den winter veel gesok keld aan siymhuest koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig CU had hoegenaamd geen eetlust Sedert zy echter de Sanguinose gebruikt heelt is er by baar fne gehetU verandering ten gottit gekomen Myn kind is weer vrooiyk en levenslustig slaapt geruster heeft oer goede eetlust en geregelde goede spysvetering Mevr E J ARIJ8 PEBIN Amsterdam 3e Helmersstraat 31 WAT ¥ IJ AlLEN ZONDER OmEESCHEID lOETEN wy moeien allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wy zullen het komende gure jaargotyde beter doorkomen naar mate wg beter gewapend zyn Hoe gezonder uw bloed des te krachtiger zyt gy Wafineer gy nn nu het najaar bojiiit by tgda zorgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en het te versleiken door de SANGUINOSE dan zult gy nw woorstondsvermogon v rhoogen en gy komt gemiikkelgkor den winter door Want de SANGUINOSE is het beate middel dat de wetenschap heelt uitgedacht tor zuivei ing nn versterking van nw bloed Do SANOUINOSE dryit de kwade sappen uit langs de natuuriyke wegen van du nieren don lover on de ingewanden Do SANGUINOSE maakt uw bloed Irisch en krachtig z66 dal hel al uw organen rykeiyk voeden en krachtig maken kan oy kunt U geen boter middel verschallon zells voor veel geld Wanneer gy Iw een zes weken volhoudt dan hebt gy éSr de winter begonnen is een flinke Honguinose kuur godaan en zy zal n goed doen Het zul u zyn aUol er nietw bloed niSuwe kracht nieuwe gezondheid door uwe aderen stroomt en de kwade sappen uit uw lichaam verwyderd worden Zea flacons SANOUINOSE doen wonderen aan het ganacho gestal I Wilt gg een greep doun uit de verklaringen van dankbare gebruiken f Ziehier Prol Dr Ne tob CiUBBOitiiiiiR uil Brussel verklaart Ik hottil lil Saiij ninos voor hel werkzaamsli midilel Ier iicslrijdiiiii van è liMarinode m al bare gcvolgea Myu dochtertje van 7 Jaren had in liet begin vnn den winter veel gesukkeld aan siymhuest koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig CU had hoegenaamd geen eetlust Sedert zy echter de Sanguinose gebruikt heelt is er by baar eene geheele verandering ten goetie gekomen Myn kind is weer vrooiyk en levenslustig slaapt geruster heeft oer goede eetlust en geregelde goede spysvetering Mevr E 1 ARIJ8 PEBIN Amsterdam 3o Helmersstraat 31 I 1 e Sanguinose heelt my steeds geholpon Op milii zwak zenuwachtig gestel had de Sanguinose etteiU een vertterkenden en opgewehten invloed 1 Mevr J NIJLAND Den Haag Hugo de Grootstraat 19 i i V 8 8 Ik beu al Ifi jaren lydende aan de maag zoodat ik het minste voedsel niet kon gebruiken zonder bezwaar ik had ontzetteiidu pynon In dun rug en gedurig suizingen In het hoold Hel was een verschrikkeiyk lyden Sinds ik met de Mej R DE KATE l Oen Haag Sirtemastraat 38 Oy dio dit leest doet uw voordeel met do SANGUINOSK wanneer gy geen bn hiertoe genomen hebt Do Sanguinose is e is zuiver plantaardig iu het luchtledige I gestellen verdragen De Sanguinose kan u dryit uw vermoeidheid verrykt uw bloed zenuwen geneest verouderd maagiyden o nw slaap diep en verkwikkend en bevordt Zie dan niet op tegen een kleine uitga bedenk het wél een goede gezondheid is Wee geteaartchuuiil tegen De echte Sanguinose wordt verkocht kost per flacon I L60 6 fl I 8 12 fl l Te Gouda bU WOLFF Maak eens kennis met VIJGEinOlIG 1 VAN DAM Co Do Ri Oü dio dit leest doet uw voordeel met bovenstaande oriaringen Gebruikt ook do SANGUINOSE wanneer gy geen baat vindt by do middelen die gy tot hiertoe genomen hebt Do Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel ri is zuiver plantaardig iu hel luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakkK gestellen verdragen De Sanguinose kan u helpen Zg wekt uw eetlust op ver drnit uw vermoeidheid verrykt uw bloed versterkt uw hersenen geelt krachtige zenuwen geneest verouderd maagiyden overwint liardnekkigen hooldpyn mankt nw slaan dien en verkwikkend en bevordert eene algeheelo Icvcnsopgewokiheid Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die l veel kan doen winnen en bedenk het wèl een goede gezondheid is ook kapitaal I Wee getmariichuwil tegen tuimapk Do echte Sanguinose wordt verkocht in groene flaeona van 300 gram en kost per flacon I 1 60 6 fl I 8 12 fl I 15 Te Gouda bU WOLFF Co esihavefl 198 Maak eens kennis met on nieuwe middel VIJICCIHOIIC voor hoestenden V VAN DAM fc Co Do Riemerstraat Den Haag J Bestiii ling van Bloedarmoe Algemeeao Zwakte vooruiu De Echte EINADR gen builen op de roode doo Jen lette daarop Zij zijn CD frsnco Tin de fnbriek tegen ti Cli mliohe Fabriek Vraagt overal XilMIlie s UWinraal jt f I Be tiii liiig n Bloedarmoede Bloekauoht Malaria iimncnkooni Algemeeao Zwakte vooiulurendc loofdpijnen Oebrekaan eetluat De Echte KINADRÜPP£LS van Dr DE VRU f ilragen builen op de roode doos mijn naam onder nevenitaarwle fairleksraetk Hen lette daarop Zij lijo over verkrijgbaar f 0 76 Ook jfcchintrcck I franco Tsn de fnbriek legen ioMOding van poslwisnel i f 0 75 1 Cli mliohe Fabriek van H NANNINO den hW Vraagt overal XilMIlie i MWIWraal jt f IW por llUrfleaeb fei llterllti k f