Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1906

Vrijdag lÖ November 19ÏI6 No 101 45stt InariiaiiiT fiOEMHE COURANT MeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken releiM Ho De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pqjs per drie maanden is 1 25 tranco per jwgt 1 70 Alzonderlyke Nommers V IJ F C E N T E N Telefoea H AÖVERTENTIEN wonlen gepluit st van 1 5 regeU a 50 Onten iwlerc regel mewr 10 Centen ïit ote lettarn wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën Utt 1 uur des midil FIONQIIST flORLOOPIG BERICHT Zondag 18 November OrVOEHINU Twee Weezen DOOH IIKT ROnERDAXSGH TlfOLITOOlEUiEZELSCBAr Directie WAOEMAN H en BIOOT Verandering nn Spreebiur Dr lÜJPS hoadt n f A Mapember prceknnr van 0 10 en 1 9 uur behalve KONDAQS HUIS TE HUUR Ilccrentidls üosthaven It 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinks Toin Voorzien van Ou en WaterleidioK Te bevragen B 89 DE OOEDKOOPSTE DB MEEST PBACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPKlil AilKili ïijn beslist die der Firma WELDON TUH LADIES JOÜHHAL met minsten drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL DaBaaHAKUU met een gratis geknipt patroon TUB BKXAAK OF COILD BKva rASHiosa Kinderniodes met vele gratis geknipte patronen VltAAUT Vw Boekhandelnar Proe ntimmerii II verklaring ir p p tegen é staling van 1 0 5Q verkrijgbaar iY SIMONS Den Hang ê Alle mrt kameL IIoU mjeoegiiet Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PAÏ U NEN mot HolK YooroUbetalIng bil MILI Vii itktit i a wil ia Behto Rlkel €ac 0 te ontvuigeii iMtiiiiM goatoll en lu vols piaifneaiiiigm ita naiMlal gekomen okdis ue nua dei uitTiudara Dr MlohMtU vomudliA Hf tt beste iimuUddu in heC wereMwraad ttafcUiawiuent vu Oabr BMIWwA Kmlen licli Sikel Cacao IB vinkaoton buwen eM Eiktil 0 n met melk shookt ae anf iu 8 ga 4i la drank voer ib lijksdi gebruik een t 2 tbeelaipel VM t dvr vwr eon kup niuaoltto Ala genetskmiji ii drank bi geval ae HMri h siuKJtt nret imtei te ittnii m Tarkrugtuiar bi it ioi riiiiamit B Aputnéksra uc p i Ka K Dra fl ua te iecerjil rtegm roariüg r nt Bete iullut attankM iniiiterdom Kalveatnat 101 Victoria Water icreg lde aanvoer Aanbevelend FirmaEerman Zoon GEBR RIJKEN DE LANGE W0f ROTTERDAM Hi VLEUGELS ORGELS PIANINO S Ifoofdmaoatijn Oeitempte Binnenrotte tS4 Telet IS99 tie Magntljp Went Xleuwtand O nabij Station Beur Tele 46S7 STEllEI URUILEH REPABEEBER DE PHONOLA FSONOLAÏUliO dagelUka In one Sklona te boorea Grootste keuze IMieuwste modellen JlAn f I Zljdeu Villen 0 Hollen HEERENHOEDEN names Heeren Barets Bontmutsen Paraploiesi Petten bij CAREL KROPMAN WFJiKLD SLCCKS De Weifldlieroeinde Superior Üiuivenboisthoiiing Extraet wmu mtmÊ wordt aanbevolen tegen Bovstnandocmngcn Kinkhn t Kwnre Verkoilrtheid Slijmhoest Itoi Htpijn Keclpyn Heeschheid enz HBLIANTHB is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in ffederümd Fnnirijl Ihtittchktnd Engrland Amerika Néd IndU Oranje Hivier Kolonie Transvaal em MBtlANTItB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHB in flacons t 0 40 t 0 70 en I 1 UBLIAHTIIB in doezen tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek Oe Honingbloem Den Raag Vorkriigbaar biJ Firma WOLFF Ji Co Westhaven 198 Gou ia GRENDEL Oouda K II VAN MILD Veerstal B 120 r ouifa A UOUMAN A oorifrw if PINK8E NieumerUtrka dlJul A N v ZESSEN Sehoonlioven B v WIJK Oudeua er A SCHEEIt Haaelrmht P W v KÜE Oudewater K vin Dia HEMDEN te Reeumik P v o 8PKK MoereapeUt D v d STAK Wed 1 HOLST M KOLKMAN AHK VAN DEB HEIJDEN lV i Wi i wii P A UI OHOOT A D JONOH OiKtajoter J P KASTELEIN PoUhroekfrtlam I HIK KEU te Bemtkop WA4IIM HI WI B Laat U niet misleiden door iMÜ Alroop Hetklooster SanetaPaulo AbdlJ bestaat nietr du atroop van geenerlet waarde Assurantie Maatschappij DE ElJIf BIIAN IWBRA lli NEIIING en ü TllirilSPORTVEIIZKIiERIie g evi 8iig d te ARNHEM Da DIUECTIE van bovengenoemde Haatschappü heelt de eer hiermede kennis te geven dat door haar is aangesteld tot TMt Alff M COf f J Oaêlrekem den Heer J B VAN DER MADEN te Gouda De Directie H P H WÜRTZ H J DAHHËRMAN inurm ntnum S Patênt H Stollen annlup inuttrin @ iHr GfaFnuJiQ FMms H sMOMi i 2 imwfn Mt uaa n ss mSMMm wrtMoMK JVatAakMMWM sliMK mm t f Mfr m re Ê€hmfm M a t l H sil Vi8 M NM I NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg OFTVANGEN He soorten HREREN DAMtSen KINDER WINTER SCHOENWEEE STERKE Schoollaanen Uverschoeoen Aanbevelend c mm Alle reparatien en aangemeten werk WORMERVEER HOLLANC Ferwerda Tieman Orootite détail wUnhaDdeUreo in Nedarlsnd 060 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Lndon Ohateati Malleret 0 80 per fleich per anker van 46 fl 3 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 L08 Chttean Malleret Petit Bourgogne Graves Bianc Hant Saoternes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer Oude Roode Portwijn l t per fleich Extra oude Rooile Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oade Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermonth di Torino Dom Bkllxkdi per Liter 1 17 Pry en netto ifooutant DBPOT TB QOOOA I J J BOOH TAH OSTAOE M M V LOON DUBBELE BUüBT B 13 Telln 117 Is I TDhnst vooralen van GASORNAIENTEN in elke 8ti l van de eerste tabrieken tegen concorreerende prijxen Aaitlegger ni Gas Wtltr Spreek Bierei Electriseke geleltlingei Wie van goed licht houdt wende xicb naar het Ooudaeh VerHaMng MagiuV DB A¥011D8TBR daar alles door bekwame Stteri verrkht wordt Goidk Drak van k BSINKIUN b KËi KI8GKVL G Ikuchtingih wklke gevaar schade or HINDER KUHNKK VKRCJOILEAKEK BURGKMEESTKR en WETHÜUUKRS va GOUDA Gesien art 8 der HINDERWET Doen t i weteD Dat xij vergunning hebbeo verleead aan ie P D Muijlwijlt en une rechtverkrijgenden tot het uitbreiden zijner Machiner briek door vervanging van de stoommachine door een zuigKumotor ran 14 P IC m het perceel aan den Turfiingel wi k P No 76 kadastraal bekend sectie E No 1046 tt C de Zwart en sgne rechtverkr genden tot het plaatsen van een gasrootor van a j P Kvoor het ÏD beweging brengen van een orgel tn het perceel aan den Roiendaa wyk M No 10 kadastraal bekend sectie C No 1930 GOUDA den 15 November 1906 Bargemeefter en Wethouders roornoerod R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenIftQdscb Overzicht Renter seint nit Londen dd 11 Kov De heer Robertson deelde mede dat de 11 personen die in de eerste plaats betrokken waren bjj de ongeregeldheden te Portsniouth voor den krijgsraad zullen terechtstaan terwijl de beschuldigingen tegen loilenant Collard Ingebracht door een Raad van onderzoek inllen worden onderzocht Et zal een memorandum worden uitgegeven waarin de geheele zaak zal worden behandeld zoodra de admiraliteit de nitspraak Tan den krijgsraad en van den raad van onderzoek zal hebben ontvangen Renter seint nit Kaapstad dd ïi Nov Do inspectenr White die het bevel voerde ver de eerste strijdmacht tegen Ferreira en ztjn volgelingen werd nitgezonden is van zijn opdracht ontheven wegens de wyze waarop hy de operaties leidde Ferreira kwam heden te Orootdrink aan up zgn tocht naar bet Oosten nog steeds achtervolgd door de politie Een partijganger werd gedood en een gewondfin het gevecht van Maandag Generaal Botha heeft aan de regeering ziJn diensten aangeboden tegen Ferreira De Transvaalsche regeering heelt in haar antwoord aan generaal Botha baron dank betuigd voor diens aanbodlen hem bericht dat de Engelsche regeering met zijn schrijven in kennis zal worden gesteld FEVMLLETOM Tegen ijen Stroom 33 Ik nl worstelen ec stryden met meielf opdat de goede Qod mg de kracht verleene om n Bnno met myne hand met myn achting en trouwe vriendschap ook het heele hart te schenken want Bruno dit gevoel ik al zoo I iDg dat niemand meer t bezit verdient nn eeo rein meisjeshart dan jg Wees toegevend wees goed voor dat kleine wonderiyke ding maar wees tevens sterk om t zoo doende vaster en vaster te verbiiiden aan het eigen hart De eerlgke bekentenis was er uit en Clarisse had het gevoel of zg zich daardoor reeds meer dan ooit door Bruno voelde MDgetrokken Er volgde een innige omkelxing en hand aan hand keerde het jonge pttr naar het dorp terug Op het duin op den dorpsweg zag men Richard voor zich uitgaan die van zgn kant bet tweetal niet eheen te hebben opgjmerkt Als met een ckok bleef Clarisse can seconde staan om daarop met nog half ingehouden tred de wandeling voort te zetten de hand di Bruno hield omrat beeUe eeo oogeablik eS In 1905 werd tusschen kosing Poter en Jaiija Nenadowitsj den baitengewonen gozant van vorst Nikita een verbond ontworpen waarin o m de bepaling voorkwam dat Servië aan Montenegro tien batterijen snelvuorgeschot voor de Montenegrijnsche artillerie zou geven on in geval van mobilisatie Moutenegro financieel zou bgstaan De onderhandelingen werden voortgezet en afgesloten toon prins Danilo van ilontonegru bij de kroning plechtigheid in Belgrado vertoefde De vraag is na maar of Servië nit de leeniog van 100 millioon francs te Parijs aangegaan ook do voor Montenegro bestemde artillerie ter waarde van ongeveer 4 millioen francs betalen zal of dat Sorvii slechts de tnsBchenpersoan is voor een in het verborgen werkende groote mogendbeidf zegt de Voss Ztg En het blad voegt daaraan deze vragen toe Is het mogelijk dat de Skoopsjtina in Belgrado zulk een verspilling goedkcorde waar Servië om deze leoning te sluiten bijnï al zijn beschik are inkomsten verpanden moest U hot juist dat deze bonding van Servië een openiyk vgandigo bedoeling heeft tegen Turkije en Oostenrijk f Een ooggetuige van den moord te Kara Keuy heeft bizondorheden vortoid aan den gouvernenr van Serres die op grond daarvan bu den wali Raoefpasja een verslag heeft ingediend Woensdagochtend tegen vier nar kwam zegt het relaas een troep van acht tot tien personen die onder elkaar een overeengekomen taal spraken het dorp binnen Op t oogenblik dat ik mg naar een groepje van vier personen wilde begeven klonk er een verschrikkelijke ontplolBng gevolgd door een hevig geschreeuw komonde van den kant der Bulgaarsche wgk Een blok van vier huizen was in do lucht gevlogen Op eenige meters van mg af poogde een komitadsji met een kit petroleum het huis van den moechtar in brand te stoken Ik loste een revolverschot op hem zonder hem evenwel te raken Terstond daarop kreeg ik een vreeseiyke slag op mgn lioofd en viel bewusteloos neer Toen ik bykwam zag ik dat de heele Bulgaarsche wjgk èén geweldige vlammenzee was Vlammen en rook bedekten tweederde van het dorp De bloederige gekorven Igken lagen midden op straat Daar waren kleine kinderen v ronwen grgsaard met opengereten buik onthoofd of anderszins verschrikkelgk thans behoefde hg niet meer te vragen wie t was dien Clarisse beminde HOOFDSTUK X Kent gy de poëzie der heide Als een halt vergeten volkslied nit oude dagen klinkt het u in t hart van prinsen en prinsessen vertellen n geheimzinnig al die kleine boschjea Van liefdesdroomen op do onafzienbare vlakte fluisteren die duizend en nogmaals duizend bloesems Thans juicht en jubelt ze die lieve heide in licht en zonnescbgn doch wanneer ifroevigo wolken langs haar heen trekken ligt ze daar stil peinzend in vergeten leed maar luidkeels schreit ze in wilde smart als straks de windebruid het kroezige haar doorwoelt Oe heide ach die lieve heide een beeld vun t eigen hart en dat hart zoo dierbaar omdat het zich zelf in die heide weerspiegelt I Wat is ze boden weer ernstig en somber gestemd hoe bleek is die schemering van den rossigen en parperen gloed 1 t Is of het bruine veen thans meer op den voorgrond treedt dan anders de granwe hemel weerspiegelt zich in t modderig vocht Donkere verschrompelde denneboompjes omkransen het stugge ernstige beeld aan den gezichteinder beroeren aarde en hemel elkander in een wolkeograawen kus Spookachtig rekt verminkt Ik begaf mg door de pninhoopen naar mijn hnih I e deur was gesloten wnt mg een goed toekon look Maar welk een ontgoocheling Toen ik binnenkwam in mgn kam V lag ik een vrocselgk schouwspel Mgn vrouw lag naast haar bed met zes dolksteken in do borst hot hoofd met een bgl gekloofd Mgn twee arme kinderen een jongen Nico van 7 jaar en een moisjn attina van 2 i lagen ook opengesneden naast het bloederige Igk van hun ongelukkige moeder Boveastaand rapport is aitgebracht en geteekend door Ano den pazwan nachtwacht van Kira Keny Een enkel maal is het wel goed er aan te herinneren dat het in Macedonit nog altgd ongehoord barbaarsctj toegaat al lioeft zich op hot gebied van gruwelen Rusland do laatste twee jaren op den voorgrond geplaatst Do Gerlguüche correspondent van de N R H schrgft Di beer ï odbielski is dan eindelgk oIBcieel op pensioen gestold In plaats von den Zwarten Adelaar is Item enkel het grootkruis van den Kooden Adelaar in bet knoopsgat of juister om ilen hals gevlogen Men heelt voor Podbielski nog geen opvolger gevonden Dut is Oük de redun waarom het beriuht van Pod s ontslag zoo lang op zich heelt laten wachten Voorloopig beheert v Ueth minnHollwog de minister van binncnlandscbo zaken het dopurtement van landbouw naast zgn eigen iiut is hoogst opmorkelgk dat totnuloe niemand voor don post van minister van landbouw geschikt is bevonden Hg heeft zgne doornen want wie hem bukloedl raout twee partyen tevreden stellen do agrariërs die hoogo pryzen voor hunne voortbrengselen en gesloten grenzen verlangen en de fabrikanten die lagere prijzen van levensmiddelen voor hun arbeiders eisctien om geen hoogere loonon te moeten betalen De nieuwe man moet een bohoudensgezlnd agrariër zgn die bovendien voor een middelwog te vinden is opdat ook de liberalen hem eenigszins kunnen lusten Zulk een roritoit wordt met een lantaarntje gezocht Baron v Manteuffol die als cnndidaat genoemd is zou do rechterzijde wel tamelijk welgevallig zgn en is niet uit het allerknoestigste jonkerhout gesneden goiyk de andere candidant baron v Mirbach Sorqoitten die agrariër in hart en nieren Is een Podbielski zander diens koopmaiistalenten Voor Mantenlfcl kan gewicht in de schaal leggen dat hg persoonlgk zeer in do gunst van den Keizer slaat letwyi Mirbach minder voor hoveling doorgaat raaaar bg do goheelo party der jonkers ais volbloed agrariër hoo in iragen eontonigen cirkelgang een molen zyn wieken het lustige lied van den molenaarsjongen is verstomd Eenig hondgeblaf een dof en angstig geblaat van schapen hier en daar anders geen geluid Een vos loert listig nit den rand van zgn Lol en wringt dan stil en vlug het ranke Igf door oen kreupelboschjo De heide treurt en is bedroefd omdat ze het zonnetje mist En t meisje dat doelloos schier zich op die heide voortbeweegt mist eveneens de lieve zon Ze voelt zich hier zoo vreemd op den bodem die haar als een woesteny voorkomt Zykent slechts bet zeestrand en de zandige duinen die uitgestrekte heldezee drokt haar neder In baar binnenste was zy in waarheid al zoo lang ter neder gedrukt geweest tot haar zonae opging en haar jeugdig genloed van den eereten vnrigen lietdesgloi d vervulde Do zon verdween de liefde vlood heen leeg leeg was het hart oneindigleeger dan t ooit te voren was geweest I Het moeiassige meer ligt droomend in raiddagrnst geen rimpcllje op I groene oppervlak sneeuwwitte waterleliën daarop in dommelenden toestand de kelken openend als om voor t goudzaad een zonnestraaltje op te vangdBl doch te vergeefs Een reiger treedt van t eene been op het andere trekt slapensmoedo den snavel nit het vleageldek rekt den langen bals klapwiekt door de gelilk gewaardeerd is Misschien wint echter noch Mantenffei noch Mirbach maar oen boel ander paard onverwachts den wedren De omstandigheid dut de heimelgke minisier van onderwys prof Althoff de bekende direoteur aan hot departement v n onderwgs sedert eenigen igd hard ziek is iworkelgk of kwansnis ziek is niet uit te maken wordt in dezer voege uitgelegd dat het ook mot Studt den minister van onderwgs slecht staat Stndt heeft zich in den iaatslen tyd hoe langer hoe meer din wrok op den bals gehaald van het centrum dat in velband met de Poolschesohoolstaking op hom gebeten ii liy had meent het centrum het uitbreken van die staking moeten voorkomen waardoor het centrum niet voor het netelige karwei was komen te staan om In het Poolsche ooderwysvraagstnk oen bepaalde kleur te bekennen liisteren is in de Bpaansche Kamer de beraadslaging aangevangen over het wetsontwerp waarby de rigoering gemachtigd wordt het handelsvirdrag mot Zwitserland te ratiflceeren en gisteren kwam het wetsontwerp tot goedkeuring van het SpaanschZwitsersche handelsverdrag ook aan de orde in den Zwitserschea nationalen raad Ue douanecommissie van den nationalen raad heelt met kleins meerderheid besloten aan te raden tot ratificatie De Spaanscbo minister van buitenlaudsche sukoii beeft zirh goedsmoeds uitgelaten Hg verwachtte niet anders zeido hy ot het liandulsverdrag mot Zwitserland zou voor het verstrgken van den modns Vivendi in kruiken en kannen zyn en nooit had hy de mogolgkhsid verondersteld dat de conservatieven door dwarsdryven zouden verhinderen dit voor hot land zoo gewichtig verdrag tot stand te brengen De zware stormen en regenval der laatste tien dagen zyn niet zonder invloed gebleven op de sluiting der tentoonstelling te Milaan op Zondagavond j l Men was bang dat de gebouwen het niet langer zouden houden In Septembor on October was bet bezoek bovrodigond zegt hetzelfde bericht verder ongeveer 90 000 personen pel dag In t geheel zgn er gedurende de G i maand der tentooiisteilingsvreogde over de H millioen bezoekers geweest die met inbegrip der abonnementen 4 millioen lire hebben betaald Men schat bet tekort op l millioen lire die door de inschryvers op het waarborgfonds gedekt moeten worden lacht en Is kort daarop verdwenen Eenzaam biyit do wandelaarster staan op do verlaten holde nadat ze zoo lang mogeiyk den vogel die hierheen verdwaald was geraakt had nagestaard Een weemoedig zoete huivering gaat haar door het hart Ook hy door wiens toedoen zy wegliep van moeder en zwerft door vreemde streken droeg een reiger in zyn wapen Moeder Dalbo hoe vreemd toch 1 zes dagen was Irmgard nu al van baar von daan en tot op dit oogenblik toe had zy niet anders dan vluchtig dan ter loops aan do oude vrouw gedacht Zy hield niet van het mensch Dat was toch vreemd en weder kwam de vraag by haar op of zjj dan werkelgk de dochter van die vronw was Moeder Balbo gaf baar spys en drank moeder Balbo bestrafte haar nooit en liet haar stil begaan maar bad ook nooit een liet woordje voor baar over gehad Iiy alleen by dien zy verlaten had h y streelde het roode haar en zag haar vaak met liefdevolle oogen in t gezicht Hem had zy lief lief hem behoorde het jonge hart met alle vezelen toe en van hem kwam haar eerste groote smart znik een bitter leed dat zy In hare onnoozelbeid het zich niet bit terder had kunnen voorstellen Wordt mrvolgd m ra