Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1906

Hét ichynt dat iedere dag VraDkryk nader brengt tot de mogel kheid aan een godsdienitvrede roorat door de rerzoenende hooding ran minister Briand Na de belangrijke redevoering van den beer Pion den coniervaliel clericalen afgevaardigde waarin deze er op wee dat in Daitschland de sitoeleniDg van den eeredienit niet tot de bevoegdheid der Knltiisvereinigangea behoort en dat dit in Frankrjik de wet aaenemeltik zon kannen naken kwam Janrèa Biet een vooratel tot oploiising waarby aan de katholieken op grond der wet van l K l op de rercenlgiugen gelegi nheid gegeven werd de aasociatlona op te richten Briand verklaarde niet in de meeoing van Jaorès te deelen bij gelooft niet dat de tegenstand van den I aas alleen op flnancieele overwegingen gegrond is maar hy wil in lil tegemoetkoming zoover gaan dat hy 100 in een diocees biuchoppen en priesters ich vereenigen tot een association dioce anc deze als volkomen wettig zal erkennen Dringend raadt hg den katholieken aan een verzocneude bonding aan te nemen want door rustig te bi jven kannen zy gelegenheid krygen hnn godsdlenstoetenlngen voort te letten maar slaan zy den raad ran den Pans In den wind en zetten zy de bevolking op tegen de wet dan zullen wy die met volle kracht handhaven zeide Briand e heading van den minister van eeredienst had op de gabeele Kamer invloed de katholieken waren verrast en tevreden de nlterate linkerzyde was ontstemd vooral daar Briand eenige barer leden kras had aangevallen Ten slotte werd het debat gesloten en een motie van vertronwen door Maojnn gesteld mei il6 tegen 130 stemmen aangenomen Tydeni de stemming over de motie was de regeering niet gerost het resnltaat moet voor haar derhalve een geraststelling en een verrassing zyn geweest V Da RnMriiehe Korrespondens bevat een telegram van zoo merkwaardigen inbond zoo veelomvattend belang dat hot gowenscht ichynt het mede te deelen onder het voorbehosd dat nadere bevestiging noodzakeiyk ichUnt Want bat bericht beteekent niets meer of Binder dan dat de Tsaar voornemens zoo iljn de Doama de Rassiscbe volksvertogenwoordiging weder af te echaUen Het telegram dat om begrypelgke redenen niet nit Petersbarg maar uit Wiborg venenden werd laidt Voor de stemming in de hoogste kringen Is het volgende feit kenschotsoud dat ik nit absolont verlronwhare bron kan mededeelen Zooala men weet is de We October de verjaardag van de lUssische constitatie en van de redding der keizeriyke familie by de apoorwegramp in 18HÏ Het koste Stolypin oote moeite den Tsaar te overreden by de kerkeiyke plechtigheid ook de afkondiging der oonatitntle te doen herdenken Na langdorig beraad stemde de Tsaar eindeiyk toe 0p 30 October ontving Stolypin van Poerisjkewltsj den vice president van den Bond van Rnuische Mannen telegrafisch bet verzoek in den Regeerlngsbode en keizeriyk telegram op te nemen dat die Bond juist ontvangen had en dat aldns luidde Ik bek verleden jaar de constltntic toegestaan in de overtniging dat dit naar den wensch van het Kussische volk zon zyn Ik begin tbons te betwytelen of die stap Jaist was Ik zon echter verheugd zyn als de echt Kussische mannen in groeten getale in de Doema gekozen werden om die vraag naar bun opvatting te beslissen Qeeft dat telegram de feiten juist weder dan is het een doideiyke wenk dat de keizar de opheffing der constitatie wenscht en dat Stolypin rekening zal moeten honden met dit plan en met de daarmede samengaande weniohen van den Bond vai Rasslsche manneo Verspreide Berichten FlUHZlMK Er zyn 4 k 5000 jongelieden op de seminaries die voor geesteiyken stadeeren en na moeien opkomen in militairen dienst Meer dan ooit zal in Krankrgk de spreekwttze gelden dat elke soldaat den maartcbalksGlaf in zyn ransel draagt Minister Picquart zal nameiyk een wetsvoorstel indienen betreffende de bevorderiur van officieren waarby het voor alle officieren mog iyk zyn zal de hoogste rangen te bateikw DvmouuirD Heden zal het bestnor van den iVuitschen atedendag het verzoekschrift tot openstelling van de grenzen voor bnitenlandsch vee aan den kanselier gaan OTerhandigen Volgens het Tageblatt zyn er thans 100 000 stakende Poolsche schoolkinderen 40 000 in Oost Pralsen en 60 000 in Posen In da gehMl prorinoie Poiea it bMlotan e o pt title aan den keizer te richten loiaka bet godadieostonderwys Er circuleert een smeekschrift in vele duizenden exemplaren Honderden ge stelgken agiteeren er voor Op het oogenblik dat de keizer te MUnchen over een markt liep is een der tribones ingestort waarop zich tarners hadden opgesteld 1 kn werd doodeiyk gekwetst drie of vier minder ernstig EiotuiD Het Hoogerhais heeft na weer by de behandeling der onderwyswet de bepaling dat het bywonen van het godsdienstonderwya op de scholen vrg as vervangen door die dat alle kinderen het moeien bgwonea De garde dragonders mogen in het vervolg hnn lansen bg parades en andere feeatelgke gelegenheden thnis laten BUSLAIID Het bestuor der sociaal revolationnalren beeft besloten gedurende de verkiezingen voor do Byksdoema alle geweldpleging te staken Znlien de volgelingen zich evenzeer ontbonden Y In het dorp Abagaitroei in hel district Atscbinsk zyn acht gevallen van pest voorgekomen die alle doodeiyk afliepen Te Irkoetak ia een boraaanalag gepleegd op generaal Konnenkampf bekend alt den oorlog met Japan De generaal werd niet gekwetst Makouo Ralaoeli heeft een direct officieel schryven van den enltan ontvaagen waarin hg tot pacha van Arzili en de omringende provincies wordt benoemd zyn rechtsgebied zou dus het land tuaachen Tanger i n Laroche omvatten AXUUKl Men ziet in de laatste dagen allerlei zonderlinge dln en in New Vork gevolg van de nederlaag van Hearst bg de verkiezingen der vorige week De lui die op hem hadden gewed zgn nu nameiyk verplicht byv om met bloote voeten een dag lang door de stad te loepen in de fijnste pakken achter roomyswagentjes te marcheeren met een kachelpgp als hoed de Brooklynbrng over te gaan enz BINNENLAND STATEN Ö BNEllAAL T u Ii K u B u M m m m Vergadering van Woensdag 14 Nov Indische Begrooting De algemeene beraadslaging wordt hervat By repliek erkent ook de heer de Waal Malefyt de wenacheiykbeid van meerdere volledigheid van de Koloniale verslagen bepleitende opnieuw een uitvoerrecht op petroleum en op copra Voor een persooniyk feit vraagt de heer van Karnebeek het woord De heer van Kol heeft spr nl voorgesteld als de verperaoonigking van het vleesch geworden conservatisme en beweerd dat spr zich zou verheugd hebben over het vooruitzicht van de batige sloten Spr merkt te dien aanzien op dal de heer van Kol ook op het gebied van conservatiame niet zuiver is waar deze herhaaldeiyk zich niet afkeerig heeft getoond van een kapitallatlach steJael voor Indie En voorts ontkent spr zich uitgelaten te hebben ala de heer van Kol hem in den mond beeft gelegd De beer Pierson acht een progessieve Inkomatenbelaating voor de naamlooze vennootschappen onuitvoerbaar omdat de maatstat voor progessie niet is aan te geven Nadat spr nog in eenige beschouwingen is getreden over de toekenning van meerdere leltstandighaid van Indie beantwoordt de minister van Koloniën nader de verachillende sprekers Opnieuw protesteert de mlniatbr tegaa de bewering van den heer Stnara over de ontrouwbaarheld van de officieele verslagen Tegenover den heer de Stuers houdt de minister vol dat de ezpoditie in de Possoatreken in verband het de dUr door den heer Engelenberg zelf erkende misstanden Onjuiat ia dat de Uouverneur goneraal de expeditiea op Bali heeft bevorderd Integendeel heelt hy alles gedaan om tot een vreedzame oplossing te komen en zelfs is hem verweten dat hy te veel beeli gedwaald Het pessimisme van den heer vanDavent r deelt de miniiter niet De volkswelvaart is inderdaad toegenomen hetgeen kan biyken nit de toeneming der middelen in 15 jaren met ongeveer 40 millioen galden De minister herhaalt dat de petroleum by de Inkomstenbelasting niet zal worden vergelen en reeds bet volgend jaar zal kannen blgken dat die belasting uitvoeH far is Een speciale petroleiabelBtliig voor Mn Jaiir wtr oamogaiyk Wat de zelfstandigheid ran Indie betreft het ligt in de bedoeling door den uit te breiden Baad van IndiS de begrooting vooraf te doen voorstellen Het eindoordeel over de begroeting zal echter biyven by de wetgevende macht Voor de derde maal vraagt de heer da Stuers het woord om te komen tegen een niting van den minister die ten onrechte sprekers vroegere verhouding als ambtenaar tot den minister in debat bracht Spreker verklaart het zich tot plicht te achten op te komen tegen bet stelsel van geweld in Indie De kaart van Indie is overal met bloed bespat van vronwen en kinderen Met klewang en karabyn in de hand kunnen wy onze taak in Indlè niet vervuilen Na een kort antwoord van den minister worden de algemeene beraadslagingen gesloten By afdeeling II Justitie dankt de heer Troelbtra voor de wyziging van het Drukpersreglement maar komt er tegen op dat de repressieve bepalingen zgn bigven bestaan Spreker wilde deze ook opheffen en daarnevens wyziging van bet strafwetboek met name van de artt 282 285 Wat Dell aangaat apr jncht toe de inatelling van een raad van justitie te Medan en vraagt waarom de arbeidsinspectie is opgeheven en wat de minister nu denkt te doen Ia misschien de bedoeling een Centrale Arbeidsinspectie te Batavia in te richten en zullen de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur daarmee worden belast F Dal zou spreker betreuren Tegenover de Regeering hondt spreker vol dat de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur intriges hebben gesmeed tegen mr van den Brand en vraagt te dien aanzien een nader onderzoek zoomede overlegging van het rapport van mr Rhemrev De heer van Kor vraagt krachtig optreden tegen de koelieschandalen by de hoat ankap ondernemingen in de Riouwarchipel en tegen de mlaatanden by de ronaelary voor de tinmynen in de Straita drong aan op lichting van verbeterhaizen voor jengdlge Rnropeescbe en inlandscho misdadigere en besprak vervolgena de knoeiergen vau de naamlooze vennootacbappen in Indie voorvan de mynbouwmaatachappgen en de petroleumondernemingen lerwyi de miniater had toegezegd in Djambi geen particniiere ondernemingen te zuilen toelaten De heer Bogaardt wenschl een onderzoek naar de centrale gevangenis te Soerabaja die hy niet aldaar maar te Magelang of te Djokja wil zien herbouwd Ue toestanden in Dell worden ernatig overdreven ook door mr v d Brand Spr la overtnigd dal de koeliea bel er beter hebben dan in hun eigen kampongs De miniater van Koloniën deelde mede dat uit een onderzoek door den Qouverneurgeneraal ingesteld gebleken ia dat de klachten van mr van den Brand over tegenwerking van ambtenaren ongegrond zyn en dat den ambtenaren geen blaam mag of kan treffen Overigens zullen ambtenaren die particu lieren tegenwerken niet worden gehandhaafd De minister achtte voor afschaffing van de doodstraf den tyd nog niet gekomen oordeelde met de sprekers die hierover het woord hadden gevoerd beperking van de preventieve hechtenis gewenscht verklaarde niet te kannen voldoen aan het verzoek om het Rjiemrev rapport over te leggen en wees den heer Troelsira op de verbetering welke het drnkpersreglement in den aanvang van het jaar reeds heeft ondergaan door daaruit het preventieve weg te nemen De miniater sprak pertinent tegen de bewering als zon het nieuwe artikel 75 van het Regeeringareglement onuitvoerbaar zyn Qedorende 1893 1899 zyn voiatrekt niet meer conceasien verleend ala in latere jaren en bg de Mynwet van miniater Cremec zyn de concesaieverleeningen aan beperkende bepalingen gehouden De heer Troelsira biyft op overlegging van het rapport Bhemrev aandringen By het verder dedat bepleit de heer Kohman het behoud van het reaidentiegerecbt te Medan waarby de procedure allereenvondigit ia geregeld naast den in te stellen Baad van Justitie aldaar De minister antwoordt dat alle zaken wel by den Raad van Justitie zullen worden gebracht maar dat de zaken beneden f 500 zullen worden berecht volgena de eenvoudige procedure van den residentierechter Morgen 11 uur voortzetting Gkmeng de Berichten Hen meldt uit den Haag Naar aanleiding van een adverteiUe in de Haagsche Courant dat er bekwame metselaars opperlieden en timmerlieden werden gevraagd die zich moeiten aanmelden aan hel adres Prins Hendrikstraat 14 alwaar mevr de wed P Diecke woont hadden zich gelgk in deten lëd van werk loothtid alUaiM b rgptllk ia asg gtita avond de erkzo k Bden b hogdardaB naat het vermelde adres gespoed een toevloed dia hedenochtend tot dnizeodtallen waa gestegen Niet alleen de bewoonater dea huizes doch ook de vakarbeiders kwamen terstond tol de ontdekking dat zy het alacbtoller waren van een laffen grappenmaker Ten huize van de dame voornoemd stond de bel niet stil zoodat laat In den arood de hulp der politie moest worden ingereeoea om de gegadigden te beduiden dat mb xontelooze grappenmaker hun partea had geapeeld Vanochtend was de toeloop naar hethaia nog groeier en waren er wel 5000 menschen in den omtrek bgeen zoodat een tairjik politiedetachement genoodzaakt was een ordedienst in te stellen Naar men wil waa die groote menigte te aaamgeloopen op het gerucht dat het ia de advertentie genoemde huis de woonplaair waa van een vertegenwoordiger van werk gevers in Leiden en Duitschland die oa deze wgze werkvolk ter vervanging van da stakende gezellen trachtte te werven een volkagerucbt waarvan de ongegrondheid ook dadelgk bleek Intnaschen verneemt men dat de aanatichter van deze laffe daad bekend ia Men meldt nit Vlissingen De nog niet geëindigde staking der timmerlieden bg baas Anker ia een ander atadium ingetreden Anker heeft van de atakaraeeu verzoek ontvangen om met tegenvooratellen te komen ten einde de staking tot oplossisg te brengen Dit verzoek staat in verband met de medewerking die hel Chrislelgk Arbeidaaecretariaat alhier den stakers beeft toegezegil om de geschillen uit den weg te ruimen welke medewerking door de stakende gezellen moet zgn aangenomen Omtrent de staking aan de diamanisiypery De Volharding van de firma Erwtenman aan den Liebergerweg te Hilversum meldt men nog De firma Erwtenman staat feiteiyk buiten de quaestle zy verhuurt alleen haar molens aan de werklieden die voor rekening van Amsterdamache jaweliera werken Het conflict dat de regeling van werkzaamheden beCreft loopt tuaachen d i diamantsiypera en genoemde juweliers Oistermorgen is een deel van het personeel der fabriek niet aan het werk gegaan De uilslag van de vergadering welke de Bondsraad gisteren hield om da aan te nemen houding der werklieden te bepalen wordt voorloopij nog geheim gehouden Gistermiddag was het werk nog niet hervat Slechts een deel van het personeel staakt Te Oude Pekela ontstond gisteravond brand in den stroovoorraad der cartoofabriek Wiihelmina Vyf brandspuiten werkten den geheeien nacht door en slaagden er in de vier belendende woonhuizen te behouden Heden moigen om zeven uur kon men nog op geen twintig meter de brandende massa naderen Byna de geheele siroovoorraad der fabriek I is verloren Alles ia op beurapolia verzekerd j Het kwartjesvinderagiide te Amaterdam I I De politie geeft geen kamp Onvermoeid wordt de vervolging der kwartjeavindera voortgezet waartoe thana speciaal acht politieagenten zgn aangewezen die zich dagelgks in vier groepen verdeelen Waar de kwartjesvinders gaan en staan overal volgen de politiemannen hen op den voet Oeen vreemdeling kan op straal worden aangesproken of aanstonds treden bun achtervolgers tusschenbeiden geen poging ia een café tol kennismaking met bezoekers wordt aangewend of een waarschuwende slem doet zich booten Besliste kwartjesvinders zgn er 35 in Amaterdam Daarby zyn natnuriyk niet de talryke handlangers gerekend maar dezen zgn ook niet zoozeer met name by de politie bekend Achtervolgd worden natunriyk in de eerste plaata de gevaariyksta kwartjaaviaders dia er op uittrekken om in 4e stad vreemdeling en buitenman in bun strikken te lokken Maar hun rj k is thans uit Aan het kwartjes vinden is geen droog brood meer te verdienen naar de verklaring van een hunner hoofdmannen Zy zyn zoo woedend over de taaie vervolging der politie dat ze in den laalsten tyd meermalen bedrsigingan hebben geuit Intusschen biykt daaruit daidaiyk dat het optreden der politie doel treft en Am sterdam zal den hoofd copmissaria van politie zeker erkentaiyk zyn als hy ons voorgoed van het kwartjeaTindarsgiMa weet te Terlosaaa TeL Uit Amiterdam neldt m n aan de N B Cl QistareBBiddag te kwart aa v jf brak er in het rywieloagazyn ran den heer J M Smits Kerkitraat 198 alhier een felle brand ulL Men schrift do oorzaak toe aan een lak in de gailaUiag Ia en oogwenk atond da gabaale winkel ia lichtelaaie Het kseobti ea da dienstbode vlnehtten maar de heer Smits holde naar boven waarachgnigk om geld en kostbaarheden te redden Daar schym hg door den rook bedwelmd te zgn althans de brandweer vond hem later dood op den grond uitgestrekt De vlammen die I ook weldra de tweede verdieping en den daarboven gelegen zolder benevens de vliering badden aangetast hadden het Igk voor een groot gedeelte verkoold Het atotlelgk overBchot werd in een deken gewikkeld en naar den stal van den heer Stephanua aan de overzgde der straat gedragen Daar werd de identiteit vastgesteld Met een brancard werden de overbigfaelen van den jongen man hg waa pi m 33 jaar naar bet BinnenQaalbuia vervoerd De overledene laat een jonge vrouw en een kindje achter Zg waren op hel oogenblik van den brand buitenshuis en ontkwamen dus aan bnt gevaar De materieele schade wordt door verzekering gedekt Stadsnieuws GOUDA 15 November 1906 VERGADERINOvAS dbbOEMEENTERAAD op Vrgdag 16 November 1906 des namiddags hall twee uur Aan de orde i De herstemmiog over het amendement van den heer H M Dercksea op het voorst l om twee architecten te belasten met het opmaken van plannen enz voor het van Iteraon Ziekenhuis en de stemming over dat voorstel 2 Het voorstel tot wyziging der Verordening regelende de samenstelling en inrichting der Commiasie van Toezicht op het Lager Onderwga Het voorstel tot het verleenen van ontheffing of teruggaat van aamlagen in de plaataelgke directs belasting naar het inkomen dienat 1906 Het voorstel tot wijziging dergemeectebegrooting voor 1906 De voorstellen betreffende de bestratingder Prins Hendrikstraat en der Singelstraat Aan de Raadsleden zgn de volgende ingekomen alnkken toegezonden Gonda 13 November 1906 Onder meJedeeling dat de leden der Commitaie tot wering van achoolverzolm Uejoffronw J C Hoogendgk en de Hoeren J W Berkelbach van der Sprenkel en J Oonda Tolgeua den rooater op 1 Januari a a aande benrl van altreding zgn hebben wy deeer U ter vervulling van deze plaatsen devolgende aanbevelingen te doen en zulks ter voldoening aan het bepaalde by artikel 2 van het Koninkiyk besluit van den 16n November 1900 Staatsblad no 200 Ie vacature Mej J C HOOOENDIJK Mej M B BURGERSDIJK 2 1 MCature deheer J W BEKKELBACH ga VAN DER SPRENKEL m de beer L TEN BOSCH Sk Ihre da heer J OONDA 9 1 heer Q D HEIJ ft Gouda 12 November 1906 Heden ia door onzen Voorzitter namens 4en executeur teatamentair in de nalateo chappen van wglen de dames E J L en A van Iterson van dleoa beheer in onze handen rekening en verantwoording gedaan Na onderzoek en vergelgking met de daarbg behoorende bescheiden ia deze rekening en verantwoording door ona in orde bevonden tot een bedrag van f 283704 60 aan ontvangsten en van f 283664 06 in uitgaaf derhalve met een batig slot van f 4054 welke contanten evenals de tot de nalatenschappen behoorende effecten door ons zyn overgenomen waarna wy den executeurtostamentair algeheele décharge hebben verleend Van eoB en ander is aanstonds eene acte opgemaakt Dwe Vergadering eene expeditie daarvan vergezeld van alle bgbeboorende bescheiden aanbiedende geven wg 0 beleefd in overweging lo Onze handelingen ten deze goed te kenran 2o te bepalen dat de vaa de nalateniehap van wyien Mejntfronw J A van Iterson afkomstige door ons overgenomen en aan den gemeente ontvanger met eene contante som van f 40 64 over te dragen effecten alsBede de in hunne plaata en ter belegging van interesten en dividenden eventueel aan ta koopen fondsen totdat de bouwkosten van het ter voldoening aan haren uitersten wil te stichten ziekenhuis zullen zgn verevend zullen worden bewaard in de ten stadhuiie berustende brandkast van het gemeantepeaaioenfonda van welke kast en stel sleutels zal worden ter hand gestald aan den gemeente ontvanger en d twee andere paren sleutels aan twee leden van ona College So de gsmeente begrooting voor 1907 ta wytigan als v gt aan Hoofdstak VII der Ontvsngatsn toe te voegen een artikel U Terugontvangst van belegde gelden aan de gemeente door wgleo Moj J A van Iterson vermaakt voor de stichting van een zlekenbnis en andere daarmede In verband staande ont vangsten Volgnumaor 61a f 450000 en aan Hoofdstak XV der Uitgaven eenartikel 6a Kosten van stichting van een Ziekenhuis en andere mt t de nalatenschap van wglen Mjj J A van Iterson in ver band staande oilgavan Volgnnmmcr 2091 f 450000 Goada 13 November 1906 Uitvoering gevende aan uw besluit van den 12o October jl om bet ouderwys in de nuttige handwerken aan do school voor g 1 o no 4 voortaaw te doen geven behalve door de onderwyzeressen dier school door eene afzonderlgk daarvoor aan te stellen ondervgzerea hebben wg de eer in overleg met dan heer Arrondissementa Schoolopziener na ingewonnen bericht van het Hoofd der school ter benoeming voor te dragen 1 Mej W J BLOMMENDAAL Mej P VAN DAM Mej H J ÖBAVESTEUN allen te Gouda Overeeokomatig het bepaalde bg art 29 der Wet op hot Liger Onderwga leggen wg het advies van den Schoolopziener en het bericht van het Hoofd dor school hierbg over Oouda S November 1906 By U we beschikking van 13 October j I werd om advies in onze handen gesteld het hiernevens teruggaande adres van Dames Bestuurdpressen van hel Hulp VroowenComité van hel NederUndsche Roede Kruis alhier daarbg de hulp van Uwe vergadering inroepende tot het verkrggen van een geschikt lokaal voor het himden van eenen cursus in verbaodieer in 1907 De adressanten stellen zich voor dat bgeenen eventurelen oorlog de mogeiykheil niet is nitgealoten dat naar deze Gemeente een belangrgk aantal gewonden worden atgevoerd waarom het noodig is dat er hier geoefende helpers zyn Ten einde do kosten van opleiding van zoodanige helpers tot een minimum te kunnen beperken vragen de adressanten de beschikking over een lokaal ronder bezwaar van de kas harer Vereenlging Het komt ona voor dat met het oog op de goede zaak door de adresaavten voorgestaan de inwilliging van hel veizoek aan geene bedenking onderhevig Is Regenten der beide Gasthuizen door ona in deze geraadpleegd deelen ona roede dat in hel St CHtharina Gnathuia waarin thans de verbandcurstts voor werklieden gehouden wordt In 1907 op nader overeen te komon dag en uur zonder bezwaar een lokaal kan worden beschikbaar gesteld tot het bonden van den door do adressanten bedoelden curena Wg hebben mitsdien do eer ü in overweging te geven ons te innchtigcn aan Dames Bestnurdereasen van het Hulp VrouwenComité van het Nederlondcho Boode Krula alhier als beschikking op haar verzoek mede te deelen dat haar een zoo noodig verlicht en verwarmd lokaal in liet St CalharinaQaalbais zal worden aangewezen tot het houden van eonen curana in verbandleer op nader in onderling overleg Ie bepalen dag en uur in 1907 Woensdag 19 December zal een bnilengüwono verkiezing plaats hebben voor twee leden worklioden voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedryven Beroepen by do Gereformeerde Kerjt Ie Waddingsveen ds Hogenbrik te Nederhorat den Berg FOSTS3R IJETSr POSTKANTOOR TE GOUDA Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke over de eerste helft der maand November wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden nitgerelkt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland J van Ankum Bodegrave W Aaweleen Gouda G J Broekhuizen Haarlem J Polderman de Jong Rotterdam C V d Zanden Voorschoten Briefkaart M Loendersloot Rotterdam Brieven Buitenland L d Bruin Dttsseldorf J van der Wal New Rochelle De Directeur van het Post en Telegraafkaotoor M C HENNEQüIN ARKTBEBIOHTEN Ooada 15 November Igoó üRANEN V in de grunnurkt is geen nieuws te berichten Tarwe Zeeawschc 815 4 8 60 mindere d to 7 50 i 7 90 Afwijkende 5 J5 50 l older sW 1 Nieuwe eeuwKhe ƒ RoggeZceuwsche 6 i 6 J5 Polder 5 60 i 7 Builenlandsche per 70 kilo i Gerst Winter 5 15 z 5 50 Zomer 5 O a 5 40 Chevilier 6 i 6 60 BuUeol oerger t per 70 kilo k Haver per hectoliter j aj a 3 75 Per 100 kilo Ii A 7 0 Ilenncpiud Baitenlandïcheper 50 Kilo 675 il 7 50 Kjuiarieza ia 7S0 A I0 50 K irwiju d er 50 Kilo A Koolsaad per 50 Kilo 4 Krwten Kookerwtea 9 75 4 10 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo S jó il 6 50 Boonen bruine Booocn 10 J5 4 1150 Witte Iwoneu 16 4 J Paarden bjonen 725 7 40 Duiven boOnen 4 M u pe 100 Kilo Bonte Amerikaaniche 5 75 1 6 15 Kleine ronde 6 10 4 7 Veiiiarkt Melkvee en vaarien goede aanvoer echter prijien bhjven hoog handel hoog Vette varltenj goede aanvoer hanitei vrijwel aa n 15 et per hall K ü Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug ji 4 aa et per half K G Majere Biggen goede aanvoer handel stug 140 4 1 65 per week Vette Schapen aanvoer handel geene beteekenu a I Lammeren goede aanvoer hamiel traag 18 4 a 5 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug 9 4 ia Graskalveren redel aanvoer handel vlug I 4 f 80 FokkaUeren u 4 18 Kaai aangevoerd 59 partijen handelseer vlug ie kwal 33 4 34 ade kwal 304 3a Zwaardere 35 Noordhoilansche Botet laai stukken van KG Handel af loopend Goeboter 1 55 4 1 60 Weiboter 4 1 35 4 1 45 BEÏÏES VAK ROTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaaUlnnmqen PouTuoAL Obllg 3o Serie tr 060 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 hVlu Uusuxu Iwnng Dombr Obll jalicn 4 96 Amk lapan Oblig itien 1899 4 74 74 Coi uaiiiA Goconaolideorde Hul tenlandarhu Sclinld Recepia L IIW IV 24Vu iifpothetk Banlrêti Piindb Idem Idem 4 9 Pandb Kottord Ilypb 4 101 Piindb Rotterd Hypb 8 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledolgke Ilypb i Piinrib Ulrechtsche Hypli 4 KK Pandb Westinndscho Hypb 4 100 Pandb Zuld Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pond briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batnafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollnndsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 190 SpoorwetfUeningett iTALiii Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 867 Diverun Hy tot Eipl Laan van Meerdcrvoort 1902 89 SehupioaaH MaaUehapf jf Pand Holland Gulf Slv MJ 35 Prem ie leen itifffn bubaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 EXPOSITIE dor nieuwste modellgo W interman tcls Costumes Ulouscn Jupes en Jupons Ro1h en Jap jn loftcn met bgbeboorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PBLTBHIJBN van de goedtoopSte tot de beste soorten in scherp concurreerende prgzen Aanbevelend i VERSCHEIDENHEID Toen Maandagmiddag de trein van 3 48 uit Rotterdam te Roozendaal aankwam kwam men tol de ontdekking dat er onderweg o n defect was gekomen aan de verwarmingsbuizcn De eerste coupé in hot eerste rötnig waarin 3 mannen 1 vrouw en 1 kind zaten was vol atoom De menschen hadden aan den noodrem getrokken doch deze werkte niet Druipnat geheel ontdaan van schrik stapten de verontwaardigde reizigers niL Naar wg vernamen is door de betrokken personen achadevorgoeding gevraagd by de Maatschappy Grondw Burgerlijk est d GEBOREN 10 Nov Annigje oudërs j A Anders on S Steehouwer Geertrulda Stevina onders V L van do Koolwyk un S van Ewgk 12 Pieler ouders A van Dam en 8 Koppendraaier 13 Arie ouders A Burger en II den Biyker Cornelia Johan oudera J Blaazor en L C Rynhout 14 Cornolis Oyabertue ouders C G Tboon en J M van Hoorn GEHUWD 14 Nov A de Waard en J M van der Maaa H Nederhof en D A Verhaar M D van Dyk on H Blok OVERLEDEN 10 Nov A LIeftink 17 d 12 W B Bunschoten hniavr van P Q Schouten 61 j Is i Kroaders 40 t A J Oosterling 1 m ATminFiwriiKpi Victoria Water cre jeldc aanvoer Aanbevelend Firma Herman Zoon Ferwerda Tieman Grootste detail wUnbandelaren In Nederland O 60 0 72 SI VZM f it MSdoc La Rose Ludon Jhateau Mullorct OM per flesch per anker van 4 d 3 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Ch teau ilalleret Peilt Bourgogne Graves Blanc Haul Sauternes Wille Bergerac Nlerstelner Rttdeshelmer Ouile Rouile Portwijn I OS ier flesch Eilra oude Uooilo l ortwyn 1 44 Oude Wllto l ortwyn I OHEzlra oude Witte Portwyn 1 80 KIne Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth dl Torino Don Beu abdi per Liter 1 17 Prljuen netto ü eonfiiHl DEPOT TB aOUOA De Jong s Chocolade WORMERVEER HOOAND F J J BOON VAN OSTADE