Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1906

Zaterdag 17 IMovember 1900 INo 10185 458te Jaargang clli IjrEjIt J aaiinaehines t Onderricht gratia ook in het moderne borduren én stoppen SINGER MAATSCHAPPIJ fiOÜDSCHE OURAfSr Dlieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Alléén in winkels met dit uithangbord zijn de SINOEB NAAlUiOHISBS verkrijgbaar In Nederland vertegenwoordigd door méér dan 60 eigen Magazijnen G01JI A Kleiweg 100 relelo n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst ƒ 1 70 f Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoai Ne St ADVERTENTIEN worden gej liat8t van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd YOORLOOPIG BBRMT Zondag 18 November OPVOERING Twee Weezen DOOR HET BOÏÏERDAHSCU TiVOLiTOO iELGEZËLSCHAP l Directie WAÖEMANS en BIGOT In bet Vei elarlHch Ueatanriint Nicnn Btraat 24 Z en Maag kannen geplaatst worden WEEEMEISJES waaryan eene in staat moet sgn de kookster behnlpzaam te zijn Loon naar bekwaamheid Goed getuigen worden verlangd Brieven franco onder No 2698 aan bet bnrean van dit blad NOORD BEABANTSCH SCHOEN n LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kieiwugsteeg OFTVANGEN alle soorten HEBEENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOENWEEE STERKE Scboollaarzen Overschoenen Aanbevelend C SUITS Alle reparatiën en aangemeten werk mTOMTHÉL Wen WADk verzDcUt op t VËllK te IcUbii UIT HBT MaOIZIJN YAV M ilAVENSWAAY ZüNE GORINCHEM Deze THEEËN worden algeleferd iii verzegelde pakjes van tj tveg en een ml en een Ned om met vermelding van Nommer e Prya voorzien van uevenataani Merkt volgens de Wet gedepo □ eerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 O BIJL roorheen J BBEEBAART Lz Oünavolgbaar ign thans door nienw gevonden toepassingeü onze iu olieverf geadMAerde fortrellen PetntitreBogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtoige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigsébritten gratü op aanvraag Boxtel a BOOAURI3 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Knnsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zjjn M M V LOON DUBBELE BUÜETI B 13 TeKn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAfflENTfiN tn elke styi van de eerste fabrieken togen concarreerende prijzen Aaiileggcr van G s Waltr Spreek Bieren Ëledriscbe geleidingen Wie van goed licht boadt wende zich naar het Ooudsch Verllchtlng MagaiiIJn daar alles door bekwame fitters verricht wordt In verband met de hooge natuurboterprljzen vestigen wij de aandacht op VAN DEN BERGH S VITELLO ONOVERTREFBAAR IN KWALITEIT fy Cent ftr Carton f Cant per Carton £ j j van l l K B rv van l i K a I Oevohllct aBoow ol voor Tafel ala voor ICoultoiift obVuilc VITÏLLO WERD T MAAL MET DE HOO08TE ONOERSCHE DIFICEN BEKROOND acmalogeeniiPoedervorm is het penigste helpend middel tegen nioedarmoeOe ttleekmucM ZeuMic0wakle Hoofaptfnen UlapelootheM Onmaehteu Vermutgering en I ermlndertng der Uehaamtkrachten aemalo eeii in Poeclcrvoriu I hJHIa worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig reneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Ëcnige labrlkanteii II v SCIIAIK Co Den Haag Verkrügbaar by Firma WOLFF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSB Niemerkerk ad IJisél k S VAN ZESSEN Sehooihoven B t WIJK P W v EDE OadmaUr A SCHEER Haa treclu K VAN DEB HEIJDEN Rauwük P v d SPEK MoercaptUe D i o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingmeen P A dbOROOT A UI JONGH Oudemttr J P KASTELEIN PoUbroehrdam D BIKKER Bmiehop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abdü Stroop Het kloosterSnne a Paulo Abdij bejtaat niet du Siroop van geenerlei waarde SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NORMALKOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 46 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc Ryk geillnstreerde prgsiyst met speciBcatie onzer collecties in het HoUandsoh eu onze vele wenken voor de cnltnnr bevatende groote catalogns in het Duitsch zenden wy desverlangd gratis en franco TuinbouW Etablissement Huis ter Doln INoordwUk bU flaarlem GEBR RIJKEN É DE LANGE l ROTTERDAM I VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaiiitfn Gedempte Binnenrotte 1S4 T lef 2899 Ze Magaxifn Went Nieumland 9 nabi Station Beura Telef 4087 INRUILEN STEHIEN VERBDREN REFAREEREN onze Saloni te hooren DE PHONOLA a g ps FMOLAFIMO UMON FMOLIST HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oosthaven 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 DE nOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE 11 0 P E ul A II K H zyn beslist die der Firma WfiLDOiH TflE LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBH met een gratis geknipt patroon THE UAZAAU OE CHILD BEN S FASHIONS Kindermodes met vole gratis geknipte patronen VKAAOT Vu Boekhandelaar Proefnummer Alle met kotael HoU B1jvoeg el I Van allo in deze bladen voorkomende modellen zjn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrygbaar by MILLY SIMONS Den Haag Wie liekDr zijn a a Bokt KUtel CaOM te ootrangsn tMOM ïestsU eo oa vele jkixsfiiudsgen ki ies handel gekomea oadar aa mm in aitvbaden Dr MiobacUn i M rr l l g pA beste nuoUnea in het wenUk wad ét bblia iiient T n Htm BMIIfwok XoBlen flMlw Bïkel Cacao in vierkanten buneo Dene Bikol Ono J met mA p hatU eea aangenaoe gezonde dnnk oor 4 Miykach gebruik een t 2 tbeehptli n t poeder vww oen klip CboaitUI ceneeeknicliti drank bij g Tal dmrrhee lieoMs net mtet t fatndtia Verkrijgbaar bj ie txxnnauaM B 1 Apothekara mi Vf Kb Priji T l Oeoeraalvtrtegfowoordigar voer Sadv Julhis atlankiidi Vointerdam Ealveratiaat lAI Klenw onsrertroffen A Frof Dr Lleben irelbekead H UIOW SRAOST ILIZIB I UllMB Milt met FabrlBkimuk J tot voortdurende radicale en H zekere genezing van alle leld de meest hardnekkige zenutv nieleten ooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd I otaie genesing van elke iwAto Blotb iiaeht Benauwdheid Hooidpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgavertering Onvermogen Impotenz Pollntione eni Uitvoerige prospectussen l rjiror fHok a I 1 I l SVi dubbele fleaeh 1 Cl OiilranlDepSt M tth r d Vegta Zaltbomnii D pSb M ClAan li Co Bottërdim V Hftppel a Gravenh ge I Haluniiu de Jaag J Osu Itotte l n Wcllr fc Co Heuda rn bil alle drogisten Gouda Drnk van A BRINKMAN Z UuiteDlandscli Overzicht De regeering der Vereenigde Staten heeft voor de omgaande rechtbank te St Louis een vervolging ingesteld tegen de Standard Oil Company en de 70 corporaties die daarby bebooren Op grond van de Sherman antitrust wet Reuter seint uit Pretoria dd 15 Nov In zyn antwoord op don brief waarin genera vl Botha zyn bnip aanbood tegen Ferreira betuigde Lord Seiborne zyn dank en voegde daaraan toe dat hg e r van overtuigd was geweest dat Botha den strooptocht afkeurde De Italiaansche Corriere d Italia geeft den tekst van het door het Groot Oosten aan den oudminister Fortis gezonden protest naar aanleidijiR van diens uitlating over het clericalisme De motie van afkeuring luidt aldus De Raad der orde overwegende dat de verklaring als zoude vreedzaam en guasi vriendschaiipciyk samenwonen van den Staat eu de Kerk mogelgk zyn ongegrond is dat zy gelogenstraft wordt door de onafgebroken propaganda van het Vaticaan j dat elke daad der vryaietselaty strekt om juist het tegenovergestelde aan te toonen van s heeren Fortis stelling d w z dat bet clericale gevaar beden nog dreigender is dan gisteren door de komst der uit Frankryk verjaagde congregaties dat de scheiding van het ma onnieke gevoel en de politieke actie by eenzelfde persoon absurd is en onzedeiyk noodigt het bestunr uit om de afkeuring der vrymetselary er over uit te spreken De aanneming dezer motie dreigt tot een scheiding in de Italiaansche magonnerie te zullen leiden Camera groot redenaar van het Groot Oosten Finocchiaro Aprile en andere vrienden van Fortis willen bedanken Het Groot Oosten heeft de loge Aurelio Saffl te Forli waartoe Fortis behoort verzocht hem zonder verwgl uit te bannen De motie waarin dit verzoek wordt gedaan is in zulke heftige bewoordigen gesteld dat men het op t laatste oogenblik beter vond den tekst daarvan niet openbaar te maken De eerste interpellatie iu den pas weder byeengekomen Duitschen Ryksdag is gisteren gehouden De gebeurtenissen van den jongston FEVILLETOX regen den Stroom Zes dagen was zy nu vau huis geweest De goedhartige HoUandache scheepskaplteic die haar had gered was vriendeiyk voor haar geweest en had haar volop eten en rust bezorgd By een der vele kleine havens der noordeiyke kust was men ingeloopen had baar aan land gebracht en haar den weg gewezen dien zy te volgen had om zoo gauw mogeiyk weder thuis te zyn Zoodra zy zich evenwel onbespied wist had Irmgard opzetteiyk een geheel andere richting genomen Ze was een kleine stad doorgeloopen en vervolgens een groot bosch Maar toen zp dat bosch ait was had zg de troosteloos groote heide voor zicb die zich eindeloos ver scheen uit te strekken Irmgard was va i I eene dorp naar bet aqdere gegaan maar toen kwamen er in t geheel geen dorpen moer In de laatste herberg had zg ook het laatste geld verteerd van t geen de goede scheepskaplteic haar by t afscheid namen modelgdend in de hand had gestopt en nn stond zy daar heel alleen en zonder Ma pfennig op zak Voor t etitH lo haar tyd hebben aanleiding gegeven lot heel wat ongerustheid en hot is niet te verwonderen dat de Ryksdag aan de Regeering gelegenheid wil geven zich uit te spreken over do toestanden Daarto H ti akte de interpellatie van den nationaSlliberalffli afgevaardigde Bassarmann die zich Inklaagde dat de Rykidag niet meer kan oor ïeeIen over de bmtenlandsche staatkunw van het ryk omdat de kennis van zakeijf en personen ontbreekt Bassermann gaf een overzichi van den toestand zooals dier was by Bismarck s aftreden en vraagt dan wat aarvan nog is overgebleven F Van een vaste krachtige staatkunde zyn wy gekomen in een penode van reizen rodevoeringen telegrammen vriendelykhedeii naar alle yden Het Drievoudig Verbond bevredigt niet meer en bezorgd beid wekt het vooruitzicht van een regeoringsverandering in Oostenryk Hongarye Duitschland staat byna alleen tegenover Frankryk dat in den laatsten tyd nog een beetje onvriendelgker is dan vroeger Rusland en Engeland Want al heeft de ontmoeting te Cronberg de verhouding tot Engeland iets verbeterd nog steeds werkt dit land aan Dnitschlanda isolement In een woord Dultschlaud staat tegenover bondgenootschappen van anderen en Bassermann herinnert aan wat Bismarck zeggen wilde met zyn bekend woord Oauchemar des coalitions De schuld daarvan Is dat de Duitsrhe politiek vastheid van richting mist dat goede plannen plotseling worden gewyzigd en dat daardoor wantrouwen ontstaat Daartegenover kan maar een afdoend middel gevonden worden openiyk de waarheid zeggen Muoipratery kan niet meer helpen Dultschlaud moet weten waar aan het toe is President Roosevelt is gereed met d Boodschap eerlang door hem tot het congres te richten Het staatsstnk is reeds ter zettery Bg de samenstelling van deze boodschap is door Roosevelt overleg gepleegd met de ministers en tevens met de iuvloedrgkste leden der republikeinsche party in het Congres De missive van den President behandelt het vraagstuk welke gedra slgn dient te worden gevolgd ten opzichte van de reusachtige kapitalen der trusts Men verwacht niet dat Roosevelt zeer ingrgpende voorstellen zal doen Wèl is door den President rechtskundig advies ingewonnen over de wyze waarop het mogelgk zou zyn opkomende erfenissen te belasten De presidentiSele boodschap zal geen mei leven begon zy de knagende pgn van den honger te gevoelen Geen huis in t verschiet geen kerktoren niets wat van eenig raonschelgk bestaan getuigde Wat moest zy boginnenf afgemat verlaten zonder een stuk broodP Zy schreide De tranen waren haar weldadig omdat zg zicb zelve daarmee in t land van zalige vergetelheid bracht en de droomen als zachte troosters baar gingen omringen Voor t vermoeide lichaam evenzeer als voor den vermoeiden geest is t zoo zoet te rusten op de heidebloempjes met het gezoem van allerlei licht bevleugelde insecten om u heen die in de kelksr hnnne zoete voeding zgn komen zoeken Irmgards doek viel haac Van t hoofd de roodo haarvlechten raakteU los en legden zich als een goud getinte strook om den half I ontblooten boezem Een zachte wind gleed fiuisterend langs het heida reld en langs de slapende maagd Stil wat was dat P Waren dat geen monschenstemmenP Irmgard had zich eensklaps uit hare dommeling halverwege opgericht O had zy maar eeuwig slapend konoen droomen en droomend knnnen slapen I Ja zy hoorde t nu duidelgk een man wakkerde met luider stem liet een of ander trekdier aan want Imgard hoorde ook t gekraak en gekras vut lanyzaam gaande ding maken van tariefsherziening Men wil de kiesrechthervorming in Oostenryk aaugrypen als een geschikte gelegenheid om in bet wetboek van strafrecht op te nemen een Kaïzelparagraph d w z oen strafboaling tegen machtsmistruik der geesteiyken bi de verkiezingen Men spreekt in t algein van geeatelgken maar men heeft Uimiat het oog op de Roomsche geestelgk leid d t ich in een zoo overwegend kathoiek laiil als Oostenrgk nog machtiger voelt en van lie macht nog meer gebruik maakt dun in tadere landen In da kiesreclitcomuiissie beeft de afgevaardigd dr Ferjaucic na bovenstaande belichaamd in een amendement op de kieawsLl Vermoedeiyk zal voor dit voorstel een metrderheid te vinden zgn en wel door de hulp der Polen die hoe goed Koomsch anders ook met ergernis de machinaties der geestelpkheid in Galicié op de bekrompen achteriyke Roetheensche bevolking waarnemen Het woord Aanzelparagraph is noch een nieuwe noch een Oustenrykscbe vinding Zy dateert van een soortgeiyke strafbepaling als hierboven omschreven iu de Duitsche wet van 10 December 1871 later uitgebreid in 1876 in een novelle De Duitsche strafbepaling gaat verder en richt zich niet alleen tegen misbruik van geestelgk gezag I y verkiezingen maar in t algemeen tegen eiken geesteiyke die aangelegenheden van den staat op een den openbaren vrede in gevaar brengende wgze openiyk mondeling of Bchrifteiyk tot onderwerp van een modedeeling of uiteenzetting maakt Daarop staat gevangenisof vestingstrof tot ten hoogste twee jaar nier vervangbaar door boete In Spanje zelfs bestaan aoortgeiyke bepalingen wier gunstigen invloed men by de politieke verkiezingen waarneemt Evenzoo in Engeland Do Oostenrgksche ultramontanen willen natnurlSk niets weten van invoering van de Kanzelparagraph en dreigen de geheele kiesroohthorvorming ten val te zullen br engen wielen die niet behooriyk waren gesmeerd zy vilde zich niet laten zien want zg haatte alle menacben omdat een hunner den eersten zoeten liefdesdroom in haar hart had gedood I Zich zoo diep als slechts mogeiyk was in t hoidekrnid woelend gluurde zy slechts ter sluiks door de haar omringende takjes heen Daar kwam een wagen aan op vier wielen een ding dat eigenigk veil moer op een huis dan een voertuig geleek bespannen mot twee magere kleppers pbantastisch bont behangen met roodo doeken en blinkend koperbeslag Naast de wagen liep een groote man met een zwarten baard die in de eene hand losjes de teugels hield en imde andere een zweep Aan een der kleine raampjes was t gezicht te zien van een oude vrouw Boven op het platte dak stond een glinsterend koperen kooi en daarin zat een vogel een wonderiyke vogel raet prachtige kleuren groen en rood zooals Irmgard nog nooit in haar leven had gezien en die vogel riep maar aanhoudend Ignaz hoe gaat het Bonjour bonjour I By de kooi sprong lustig een klein aardig aapje heen en Weer dat aan een koord was vastgelegd Naast den wagen liepen twee bruine kinderen nagenoeg in lompen gehuld vrouwen en mannen wandelden naast en achter t gevatarte kleine met bonte in geval van aanneming van dr Ferjancic d voorstel welke bedreiging niet bepaald op een brandschoon geweten wyst V Reeds gernimen tp heeft de Russische regeering pogingen in t werk gesteld om invloed te oefenen op de verkiezingen voor de tweede Doema opdat die meer zonden uitvallen naar den zin van de regeoring opdat de tweede Doema geen oppositie element maar een gewillig werktuig der regeering worden zal wy hebben herhaaldelgk gelegenheid gevonden op enkele dier maatregelen te wyzen En nu komt de Strana mededeelen dat die maatregelen waarschyulgk weinjp resultaat zullen hebben Stolypln richtte een circulaire lot de provinciale gouverneurs waarin hy hun meening vroeg over den vermoedeiyken uitslag der Doema verkiezingen En bun antwoord is hem niets meegevallen Do meeste gouverneurs scbryven dat by bet volk geen steun te vinden is voor de regeeringsplannen Het regeeriugsgaziude deel is ver moeid de oppositie werkzaam De gouverneurs achten het niet mogeiyk door de ambtenaren te laten werken ten gunste der regeering wyi er slechts weinig ambtenaren zyn die werkeiyk trouw zg n a in de regeering Het verbod aan do ambtenaren om lid te zjjn van een politieke oppositie partg is onmogeiyk door te voeren Maar de gouverneurs meouen tevens dat do ontbinding der tweede Doema zonder dat van oen derde wordt gesproken heel gemakkeiyk is Pobj doaostzef heeft hetzelfde tot den Tsaar gezegd en voert daarvoor aan dat er in Rusland geen openbare meening is maar slechts stemmingen die zeer veraoderiyk zyn De regeering schgnt echter baar plan om krachtig in te grypen hg de verkiezingen nog niet te willen opgeven Baat hot nu niet dan kan het eene goede voorbereiding zyn voor de verkiezing esner derde Doema I De beteekenis van de stemming in de Fransche Kamer over de Scheidingswet is dat de regeering do volle vrgheid vorkrygt de beslissing over de toewyzing der kerkelgke goederen aaj de gemeenten aan te houden tot U December 1907 Worden iu dien tyd de associations cultuelles gevormd dan kunnen do kerkeiyke bezittingen nog aan deze worden toegekend Do uiterste linkerzgde die liever dadeiyk do kerkegoederen voor liefdadige doeleinden bestemd zag onthield zich van stemming ot stemde voor de motie van vertrouwen omdat zg wilde veri schabrakken gedekte paardjes bg den tengel leidend terwyi een tal van honden hot en haar dooreen sprongen Dit de achterhoede kwam een schel gefluit de voerman bracht de paarden tot stilstand zag om en wachtte blgkbaar de komst af van hen die nog oen eind achter waren Zeg moet het voor vandaag nu al godoan zgn P riep de eerste half lachend en met oen mooi stemgeluid Nou ik verbeeld me dat het tgd wordt klonk t uit de achterhoede je beestjes zyn moe Ignaz dat s wel aan het schommelen van den wagen te zien en grootmoedors eten staat al te dampen I De oude vrouw stak het bruine gezicht dat nn zo lachte duizend rimpels vertoond weder uil t kleine raampje van den kermiswagen en wees al knikkend met een schuiraspaan naar den laatsten spreker zoodoende duidelgk te kennen gevend dat bg geiyk had Irmgard gluurde nog altgd uit haar schuilhoek Haar verwondering nam toe toen zg zag dat werkeiyk uit een schoorsteenpgpje in bet dak een donkere rook opsteeg toe dan muarl Halt daar riep de voerman wiens paardjes alweer langzaam aan t voortsukkelen waren gegaan Wordt ttenoljd