Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1906

myden dat de Regeering alleen steunen zon op de rechts repnblikeinsche groepen Tegen de regeering stemde 27 vereeuigdo socialisten 30 gematigden 2 radicaal socialisten 69 conserTatieven en 15 nationalisten Pelletan die in de laatste dagen de aanTallen tegen de regeering leidde onthield zich van stemming De zegepraal van het kabinet ia volkomen en vooreerst zp geen nieuwe moeilijkheden te wachten De radicale bladen wenschen vooral Briand geluk met dit succes Verspreide Berichten Friskbijk Te Parijs is Woensdag de eed afgelegd door de vierde vronwelijko advocaat mevr Ben isech een Enssische Zij verklaarde geen leministe te zijn Het feminisne toch sluit in zich haat tegen den man het tracht niet de vronw de gelijke te doen worden van den man maar dezen te ontkroonen Wat ik wensch is de medewerkster van miJn echtgenoot te zijn Ehoelind Twaalf leden van het parlement hebben dr Zamenhof de man van de wereldtaal Esperanto candidaat gesteld voor den Nobelprijs voor den vrede omdat het Esperanto alom vredelievende en humanitaire denkbeelden verspreidt Het stoomschip Durham Castle van de UnionCastle lijn is bg Plymouth bgna geraakt door projectielen van een kanonneerboot die schietoefeningen hield Er is een protest ingediend Het bierverbrnik in Engeland noemt gestadig af In 1899 dronk men per hooofd nog 160 liter in 1905 nog maar 5 liter BSLOIE Naar de Derniére Heure verneemt zal weldra door den Congostaat concessie voor i millioen hectaren land worden gegeven aan een maatschappij de AmericanCongo Compagny Spakjï en PosiüaiL In antwoord op een interpellatie deelde de minister van justitie in de Spaansche Cortes mede dat hij voorstander was van goede betrekkingen met het Vaticaan en dat hij een verbNking daarvan een ramp voor Spanje zou achten BuSLin Uit de stationskag te Scheltija Wody is 58 00 roebel gestolen Te Moskou heeft men i personen gearresteerd die in een auto over de boulevards reden met bommen bij zich waarschgnljjk om een nieuwen aanslag op den stadsprefect te plegen Te Lieuw is onder de matras van een gevangene een bom gevonden Vraog hoe is die daar gekomen t Mabokko Een plan van Harokkaansche roevers om een consullaatsbeambte te Magador in een Undkrlaag te lokken is bijtijds verijdeld Amxkiki Volgens een particulier bericht uit NewYork aan de Matin schijnt het gevaar voor een spoorwegstaking in Noord Amerika geweken Beeds is er overeenstemming verkregen tusschen eenige maatschappijen en haar personeel terwgl de eischen van de beambten van den Eri spoorweg aan een schoidsgerecht znllen worden onderworpen Een telegram uit Willemstad met voorhehond t aanvaarden zegt dat president Castro van Venezuela dood is BINNENLAND ÖT ATEN G ENER AAL V K K Êt E ü M n B H Vergadering van Donderdag 15 Nov Indische Begroeting De behandeling der begrooting wordt voortgezet waarbij de minister van Koloniën weerspreekt de grieven van den heer van Kol over misstanden bij de inning van de landrente in Besoeki Die rente wordt inderdaad geind kort na den oogst maar dat is in het belang der bevolking die op dat tijdstip over geld geschikt De inning van de landrente gaat de minister erkent dit een enkele maal gepaard met mishandeling en knevelargen door de dessahoofden die dan hnn straf niet ontgaan Op en klacht van don heer van Deventer antwoordt do minister dat de rente door de Uonvernements pandhuizen geheven niet te hoog is Werkt de regie eerst op geheel Java dan zal overwogen knnnen worden of de rente kan worden verlaagd Do heer Hnbrecht w st er op dat de otflcleele prj acaaranl welke ala grondslag Il voor de heffing van invoerrechten geldt tal j van artikelen bevat waarvan de reële waarde I niet overeenkomt met die aangegeven in do prjiscourant De minister zal de zaak aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen om zoo noodig tot een ander stelsel te komen De hoer van Doven er wil verplichtend stellen het toekennen van een gedeelte van de suikerondernemingen aan de grondvorhuurders voorts rentelooze voorschotten toekennen aan de sniker verbonwende dossabevolkingen en afschaffen de snikerpremios voor de dessahoofden De heer van Kol wil tot het tegengaan van de rietbranden evenals de hoer van Deventer de politie uitgebreid zien in stede van den draconischen maatregel toe te passen de geheele bevolking b i branden diensten op te leggen De minister acht het denkbeeld om don groiidverhunrders een deel van de winsten in suikerondernemingen toe te kenne i niet uitvoerbaar Het verlecnen van rentelooze voorschotteu aan de suikerverbouweqde bevolkingen zoo tot groeten administratieven omslag le deo Afsehnfflng van de snikerpremies is ongewenscnt Zoo noodig zal ter voorkoming van rietbranden do politie worden nilgebreid Het toekennen van een vertegenwoordigend karakter aan het syndicaat van snikertabrikanten heeft óók de instemming van den Qouvernenr generaal Den heer van Deventer antwoordende verklaart de minister te hopen het volgend jaar to kunnen voorstellen nitbroiding van de opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren De spoediger rang opklimming van de ambtenaren van het B B zal bevdrderd worden met een met 1 Januari nieu in te voeren stelsel waardoor op Java en U ïdoera 5 op de bnitenbezittingen jaarlgks 3 aspirantresidenten méér benoemd kunnen worden De heer Fierson verdedigt namens de commissie van rapporteurs een amendement tot het brengen van een kredietpost van f 25 000 op de begrooting voor het doen van opnemingen en taxatiën ten behoeve van de terugbrenging van de particuliere landerijen in handen van den Staat De heer van Karoebeek is van oordeel dat door dit amendement de Eerste Kamer niet vrij is in haar beslissing Spr stelt voor aan het amendement toe te voegen een zinsnede waardoor de toegestane gelden ook gebezigd kunnen worden ten behoeve van bet op andere wijze verbeteren van op zulke landerijen heerschende misstanden Gemeng de Berichten In Friesland zgn in de laatste dageh veel wilde ganzen aangekomen die vermoedeltk wegens het ijs het noorden hebben verlaten Zij houden thans verblijf in de waterrijke streken der provincie totdat ook hier de wateren met s zijn bedekt Zy zijn zeer schnw en moeilijk te naderen Naar men zegt is hun komst een voorbode van vriezend weder Naar het Nbl v h N verneemt worden er pogingen aangewend om den bookmakers den toegang tot alle banen in ons land te ontzeggen De beweging gaat uit van de Algemeene Harddraverg ver eniglng te Bussnm die reeds besloten heeft geen bookmakers meer op haar baan toe laten I Men schriift uit Billand Bath aan de M Ct 12 Maart braken do djken van den Eersten en tweeden Bathpolder en ook de spoordgk door zoodat het vervoer bijna was gestremd en de eerste dagen zeer bezwaarlijk ging 12 November dus na een tg dsverloop van juist acht maanden is het geheele werk aan den spoordijk klaar gekomen Koeten zgn opgernimd kortom het werk is kant en klaar Een kapitale som gelds is eraan verwerkt doch nn is het ook een flinke breede spoordgk geworden Ook met de andere werkzaamheden gaat het flink vooruit Aan den Tweeden Bathpolder is nog slechts één ploeg werkvolk met eenige krammers aan het werk zoodat ook bet werk aan dien dgk zgn voltooiing nabij is Niettegenstaande ineq laat op het jaar met de vserkzaamhedon is begonnen ismen dank zg het gunstige weer reeds zoover gevorderd dat men na verloop van een week hoogstens veertien diig n met het grondwork klaar komt zoodat er op gerekend wordt bnitengewone omstandigheden daargelaten met 1 Januaii geheel gereed zijn Voor Zandvoort is Woensdag een Engolsche kolenboutgestrand Tengevolge van den zwaren mist wa het schip op het strand gezet Er gcbiurde geen persoonlijke ongeInkken en de boot weid niet wrak Om 12 uur was het schip weer in zee door eigen kracht vlot gekomen Zes bleepbooten waren aanwezig maar assistentie werd geweigerd Men schrijft nit Tiel De toestand op do Waal schjjnt do regeering blilkbaar gunstig toe een der twee politiehootjes is buiten dienst gesteld Het verkeer ondervond gisteren geen stoornis Men meldt uit Amsterdam Het is de laatste dagen weer erg roerig in onze haven op drie verschillende plaatsen aan boord van de Duo do Prndhoe Castle en de Willy braken partioele stakingen nit en de bierdoor gewekte emotie gaf eergisterenavond aanleiding tot de verspreiding van het gerucht dat er een algemeens werkstaking in het havenbedrgf op handen zou zgn Zoover is bet gelukkig nog niet Maar toch is de toestand niet zondor gevaar Recht en Plicht de bootwerkorsorganisatie steunt weliswaar de stakers nog niet officieel maar men kan niet weten waartoe de drang van oen groote massa haar zal brongen Bovendien onderhandelt zg sedert eenij 8n tgd met de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied over het sluiten van een collectief arbeidscontract en de totstandkoming hiervan kan door de ongeorganiseerde beweging ernstig belemmerd worden Uit Tiel meldt men De politie bigft een waakzaam oog op do worstfabriek honden De namen der meeste afnemers zgn haar bekend en tolegrafisch is de politie in de plaatsen waar deze wonen op de hoogte gesteld Van het Onderzoek der in beslag genomen worst is nog niets bekend Uit den Haag meldt men De inzender van de bodriegolijke oproeping van werkvolk alhier een jong bouwkundig teekenaar is op stsaiidsn voet door ziJn patroon ontslagen Hedenochtend is bg het werkloozen comité namens den inzender van do valscho advertentie verontschuldiging aangeboden voor hetgeen bij had bedreven met betuiging van spiJt daarover Daarbjj werd f 10 gevoegd voor de werkloozenkns als vergoeding voor de moeite door het gebeurde veroorzaakt De dader had uit plaagzuoht jegens een zgner kameraden de advertentie geplaatst Men schrgft ons nit Vleuten Dinsdagmiddag stonden in onze dorpsstraat groepjes menschen te wachten op de nieuwe stoomspuit die we zouden gaan probeeren De Gemeenteraad had besloten tot aanschaffing van zoo n modern brandbluscbmiddel omdat niettegenstaande de hooge kosten van aanschaffing o stoombrandspuit in t gebruik goedkooper zou blgken dan onze dorpaspuit Vgf man waren voldoende voor de bediening der nieuwe stoomspuit terwgl onze ouwe spuit n man of vgftig vereischte n Brandje was bg ons altgd n dure geschiedenis De burgemeester zat op t Rtiadhuis de wethouders zaten er de Gemeenteraadsleden zaten er in afwachting Er was ook een officier van de Amsterdamsche brandweer op t Raadhuis als brandautoriteit door onzen burgemeester uitgenoodigd om de spnit te keuren Er was ook o ingenieur van de Utrechtsche waterleiding op t B adhuis Er waren ook Gemeenteraadsleden uit omliggende gemeenten maar die liepen op straat Er liepen ook vele inwoners uit omliggende gemeenten Ook liepen er vertegenwoordigers van onze plattelandsche pers t Werd twee uur We wandelden eens heen en weer even ongeduldig n heel klein beetje maar Toen zagen we van het Eaadhnis n renbode per flets aankomen t Was n klorkje Die gaat m halen zeide we Werd half drie We mopperden en wachtten maar ons geduld was nog niet op In ons polderland raakt je geduld nooit op We begonnen t evenwel n beetje gek te vinden dat we er allemaal waren en de stoomspuit er niet was De rennende klerk kwam terag transpireerend Half drie is ie er riep hij in t voorbijvliegen n Poos e later verscheen de burgemeester op de vlakte Naast hem de Amsterdamsche brandweer en do waterleiding uit Utrecht Daarnaast weer n paar wethouders We zagen ok wandelend do commandanten van onze eigen brandweer We hebben er twee n Veldwachter per fiets kwam aanschieten in de richting van de stoomspuit en daarna nog n veldwachter op z n wiel Nou zal ie wel ganw hier zijn zeiön we Zie je als onze veldwachter er op los gaat Half vier We begonnen t n schandaal te vinden Do rennende veldwachter kwam terug met de boodschap dat de stoomspuit met de machinisten er bij n uurtje buiten onze gemeente stond te wachten op den baas van de spnit Vergadering van B en W op straat Groote verbolgenheid onder de autoriteiten Amsterdamsche brandweerofficier at Met den trein naar Amsterdam natuurlijk Utrechtsche waterleiding ook af Burgemeester per flets ook af om do stoomspuit n standje te gaan maken Wethouders en Eaadsleden af Gezanten uit omliggende gemeenten af Ein deiyk gingen wij ook maar En toen er geen menicb waa kwam de itoomipnit tegen half vijf omringd van de sehooljengd We hooiden zo al in de verte Wees non maar gerust De brand die is gebluscht O wat is hot leven sohön Maar twas te donker om m nogt gaan probeeren Onze ouwe spnit werd lit den toren gehaald en ergens onder dak gebracht De niouwe stoomspuit nam haar plaats In Gistermorgen is de nieuwe stoomspuit beproefd t Is n prachtig machioatje van de Societé anonyme Usines Bedawé te Luik In twaalf minuten werd water gegeven met twee stralen A s we nu maar van een onzer dorpsmenschen n machinist knnnen maken zoo handig als de Belgische die eorgistermorgen t spuitje bediende dan zijn we klaar n Man of vier kunnen de stoomspuit gemakkelijk trekken De kosten ven aanschaffing bedragen maar f 2400 De Vlentonsche Burgemeester en do iomeenteraad natuurlijk ook verdienen opluimpje neen n groote pluim En die verdienen ze niet lederen dag H Stadsnieuws GOUDA 16 November 1906 Bü Kon besluit van 11 dezer is aan den reserve tweede luitenant H W S A van Waning van de infanterie der landweer in het XXXIIIste landweerdistrict krachtens het bepaalde in art 36 punt i en art 37 der wet van 6 Juni 1905 St bl No 177 een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend In bet Soerabaaisch Handelsblad lezen wiJ het volgende Donderdag 25 Januari jl genoten we t voorrecht don heer do Vriondt te hoeren In de Brand in de Jonge Jan van Heijerna ins We bobben goed Work gezion van t Hollandsch Trio v in het Ie en 2e Brondgoestensemble van de Sociétaires met bet gezelschap van Bouwmeester hebban we hier nog geen kennis gemaakt maar we durven gerust verklaren dat Brand iii de Jonge Jan t beste was dat we tot heden hier zagen De 7 verschillende personen die de Vriondt ons deed zien waren keurig geteekondo types door Heijermans uit het werkelijk leven genomen maar ook door den heer de Vriendt uitstekend gezien bestudeerd In houding kleeding stem en gebaren en weergegeven met een zuiverheid van teekening dat reeds terstond bü de vorscbgning der figuur van Ausing Arend alle toeschouwers er geheel in waren en meeleefden een stukje echt Hollandscb volksloven Wat waren ze echt al die menschen nit het volk de grootvader de brigadier de verver de winkelier de herbergier allen zonder onderscheid en wat een heerlgken blik gunde ons de acteur in t zieleleven der hoofdpersonen t gemoed van Jan Arend gefolterd door angst on wroaging om den dood van zgn kind t edele hart van den achterlijken veel gesmaden Ansing vol zelfopofferende broederliefde Met de vertolking van Brand in de Jonge Jan heeft de Vriendt getoond een acteur van groote bekwaamheid te ziJn Ons is gebleken dat bet bericht als zoude de hoor de Vriendt dit in het Fransch voordragen geheel bezgden de waarheid is Bg de gisteren gehouden aanbesteding voor de levering van spek ten behoeve van de menage der soldaten alhier in garnizoen waren ingekomen i biljetten waarvan minste inschrgvor was de hoor Tawerne te Leiden togen 56 cent de K Q De beurtschipper Boogaard die met zjjn motorboot wekelijksch op marktdag onze gemeente aandoet was gistermorgen vroeg nabij Boskoop op do rivier de Gouwe toen één der booten van Carsjens plotseling aan bakboordzijde op de motor inliep zoodanig dat het berghout vernield de voorsteven ernstig beschadigd en 2 spanten afgeknapt werden persoonlijke ongelukken hadden niet plaats de schade aan de pas nieuw gebouwde motor werden geraamd op 200 gulden Schipper Boogaard was niet tejjin aanvaring verzekerd VERGADERING V4N DEN GEMGENTIimi VRIJDAG 16 NOVEMBEB 1906 Voorziitor de Burgemeester Tegenwoordig de bh van de Velde Noderhorst de Jong Herman Prince van der Torren van Egk Knuttel Vergeer vanGalen Bokhoven van dor Bee van Iterson Dessing Jongenburger en Dereksen Afwezig de hh Donker Unijlwijk en Vhigorling De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekenrd de raadsbeslaiten tot verpachting van het overzetveer aan de Kattensingelgracht en tot aankoop van grond voor het van Iterson ziekenhuis Worden aMgaDomen voor kennlagerlag Ingekomen 1 Een schrijven van den heer H MDereksen daarbg een rapport overleggendevan Prof Dr Otto Lanz betreffende denbonw van het ziekenhuis hetwelk door denheer Tjeord Kuiper is gebouwd Dit schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving 2 Brieven van oen drietal Commissiesbetreffende periodieke aftreding in ban Colleges Aanbevolen warden voor Regent van het Bestedelingenbqis de hh A Jaspers Lz aftr en F C van Xanten Commissie voor da Bank van Leening de hh G Prince aftr en A W Boes Lid van het Museum van Oudheden in de plaats van den heer Mr D N Bronwer die ontslag had genomen de hh H van Assendelft en A L de Blauw 1 Ter visie i 3 Een brief tan B en W tot wijziging van de gemeente begrooting dienst 1906 Is gednrkt rondgedeeld en voor hedenaan de orde gestold i I Een rapport van B en W p hetadres van het hulpvrouwen Comitè vin betBojide Krnls betreffende het verleenoi vaneei lokaal voor onderricht in verbaifdleer I Ter visie 5 Een schrijven van dtó eiccutohrtestótamentair van het legaat ian de gemeent vermaakt floor de dames van Iterson daarbg rekening en verantwoording doende i 1 De Voorzitter Ik stel vbor dit te stellei in hanlden eener cvmmissi van drie lei enl en wensch deze fienoeming aan de orde tel stellen voor punt 1 der agttida 1 Aldus besloten f Do heer Vingerliug komtlter vergadering Een voordracht van B en W vooronderwijzeres in de handwerken Een aanbeveling voof drie leden in de commissie tot wering van Sthoolverznim i 6 7 ziJn gedrukt rondgedeeld en Worden ter visie gelegd J l 8 Dankbetuiging van T Jansen en W H Veréteeg voor Se verhooging hunnerjaarwedden l Alngenometf foor kenniagoving 9 Een fdres van de Wed J de Vries igeboren Hóogendoorn bezwaar makendetegen het VItorgestelde uitbreidingsplan Ter visie ld Een brief van God Staten daarbij aanmerking Makende op de verordening op de heffing iran schoolgeld op de bewaarscholen De Voorzitter Daar dit slechts een kleine wijziging betreft stellen B en W voor aan bet bezwaar van Ged Staten te gamoet te komen Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd II Een adres van J Cabout verzoekende een stukje gerioleerde grond in de Lemdnlstseg te mogsn buren De Voorzitter Daar hot slechts eenoverschrijving betreft van eigenaar stellen B en W voor hierop goedgnnstg te beschikken schikkenAldus besloten De heer Donker komt ter vergadering Aan de orde De benoeming van drie raadsleden in de Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording van de nalatenschap van de dames van Iterson Benoemd worden de hh Herman v d Torren en Dereksen Aan de orde De herstemming over het amendement van den heer H M Dereksen op het voorstel om twee architecten te belasten met het opmaken van plannen enz voor het van ItersonZiekenhuis en de stemming over dat voorstel Voor stemmen de hh Vingerliug Donker van Galqn Jongenburger Dessing v d Ree en Dereksen Tegen stemmen do hh Bokhoven v d Torren Knuttel Nederhorst Vergeer de Jong Herman van Iterson v Eijk van do Velde en Prince Het voorstel is verworpen met 11 tegen 7 stemmen Daarop wordt in stemming gebracht het ongewijzigdo voorstel van B en W Voor stammen de hh Bokhoven v d Torren Knuttel Nederhorst Vergeer de Jong Herman van Iterson van Eijk van de Velde en Prince Togen de hh Vingerliug Donker van Galen Jongenburger Dessing van der Ree en Dereksen Het voorstel is dus aangenomen met 11 tegen 7 stemmen Wordt verAolgd VERSCHEIDENHEID Men meldt nit den Haag In den vorige n nacht is ar ingebroken in een z g huis van koop mot recht tot wederInkoop gebonden door v 8 in deBeloersatrsat De dieven hebben zich vermoedelijk toegang verschaft door het z g balkengat gelegen aan de Waldeck Pyrmontkado een terrein waar hoatwaren liggen opgestapeld zjjn verrolgena over een daar staande sehuttlnr g kloiBn a eo bebbn tosn e n riit van het achterhuis ingedrukt Er is vooreen gedrag van ongeveer f 1600 aan goudenen zilveren horloges en sieraden gestolen de geheele uitstalkast was leeggeplunderd De inbraak werd s morgens ontdekt dooreen der buren die bemerkte dat aan doschutting planken ontbraken en beschadigdwaren waarna do eigenaar werd gewaarschuwd die in dezelfde straat aan de overz de woont i BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM H K L K WOENSDAG 6 NOV SiaaUleeninqen PoRTDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 i Oblig 3o Serie fr 2500 3 59 li R DsuiND Iwang Dombr Obli l gatien 4 96 r Azia Japan Obligation 1899 i 74 74V CoLDUnu Geconsolideerde Bui j tenlandsche Sqhnld Recepis LI 00 IV 24V li Hypotkeele Banken 99 Pandb idem i idem 4 Pandb Rotterd Hypb l t 4 101 Pandb Rotterd Hypb 1 i 3V 97 Pandb Standaard Hypi 4 lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 OÖ I Pandb utrechtsche Hynb 4 100 Pindb Wiatlandlsobl Hjipb 4 100 Pandb Zdfd Holl Hyphtf 499 Pandb let Alg j Gröilger Sciieeps Hlipb i Pandb i Niiarl m Wf 100 I briefbaij Pandb N Schieps HyjitfW Bewijzen vSn Dealger Ifl Pac HyolBank Pandb BaffiVfsche Hypb J Alg Hypolhbr Eerste l u Hypotheokbriefbank 5 4 Pandb Hollandsche Hypl V 4Pandb Nationale Hy b W Pandb G Hypotlieekbanji jftf Amsterdam 4 I Spooruieglesningen Italib Oblig Zuid Itaiiaanscho Spw M j A Divenen Mij tot Ezpl Laan vanMeordervoort 1902 89 Schgepvaart MaaUefiappiJen Pand Holland Gulf Slv Mg Premüleeninqen bKLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 4 99 1 4 4 1 0 r 367 36 1 EXPOSITIE der nieuwste modellen Winterraantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bijbehoorende Garneeringen alsmede eene groote kenze PKLTEBIJMN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concnrreeronde prijzen Aanbevelend Fradikbeurt btl de Remonstrantaohe Oereformeerde GemeöDte alhier Zondag 18 Nov s morgens lO i uur Prof Dr CANNEGIETER Hoogleeraar te Utrecht AOVERTEiVTIEIN Faillissement J P HUOFTVI A Firma P BOOFTMAN Jt Zn Bij beschikking van den Heer Rechtercommissaris in het faillissement van J P HOOFTMAN bloemist en koopman handelende onder do firma P HoorTHix Zn wonende te Gouda is bepaald lo dat de indiening van de echuldvorderingw tan den Curator moet plaats hebben vóór 10 December a a 2o dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Zaterdag 29 December a s des voormiddags ten 10 uur in het Paleis van Justitie aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM VAN DEB LOEFF Gouda 16 November 1906 HIT irobtsle keuze l leuws e niodclieii ZIJdeu Vilten en Wollen = vullen r HEËRE HOEDEN I Heeren Parapluies Petten I Dames Barets Bontmutsen I Dames I Meeren CAREL kkoPMAN ZIE ETALAGE I iWAT WIJ ALLEN ZONDEK OIDERSCIEID lOETEN zonder onderscheid in dit klimaat leven MaaM wij znllen het getijdai beter doorkomen naar mate wji beter gewapend zgn iloed idsé te krachtiger gt giJ Wanneer gj pu nu bet najaar irgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en bet te S JJöUINOSE dan zult eg uw wee kstan svermogen in i gemakkelijker don winter door Want de SANGUINOSK is lt de wetenschap heeft uitgedacht ter zniveringen versterking ÜANGUINOSE rgft do kwade sappen uit laofa de natuurlijke ren iden leveitj en de ingewanden De SANGUlNOSE maakt I kr htig zóó dat het al uw organen rgkejgk voeden en Gdmttnt U ga n beter middel verschaffen elfe voor veel berfeen zes ekeh volhoudt dan hebt gg éér de winter koHahguinose knur gedkan en zij zal n goed doen er Ifietw biped nieuwe kracht nieuwe gezondheid doornwe de kwad appen uit uM lichaam verwijderd worden Zes E doen weideren aan het gansche gestel I li moeten allek kernlede gBre ja Hoe gezonder uV bBali t ii jtgds II versl rkéi door boogui en ft kod hel iileste mUdé j van m bloei e wegen van de ni uw Itfji lsil I krachti iülikeiftk geld Wanneer gif begonnen is eert flli Het zal n zjn ilsdf aderen stroomt ert flacons SANGUINE Wilt gij een greep doen uit de ifo klaringen i an dankbare gebruikers P Ziehier Prof Dr NsfiOE CniKBOssniK nit Brussel verklaart Ik hoad de Sangnimise roor bel werkzaamsU middel Ier btrijding van de bMdrmoede es al hare gevolgen De Sanguinose heeft mjj steeds geholpen Op mijn zwak zenuwachtig gestel ba4 de Sanguinose ttudêtmvirlUrhmdm i opgiuéklen imtotd Mevr J NIJLAND Den Haag Hugo de Qrootstraat 69 Mijn dochtertje van 7 Jaren had in het begin van don winter veel gesukkeld aan slijmboest koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig en had hoegenaamd geen eetlust Sedert zy echter de Sangninose gebruikt heeft is er biJ haar eene geheeU verandering ten goede gekomen Mijn kind is weer vroolijk en levenslustig slaapt geruster heeft weer goede eetlust en geregelde goede spijsvetering Mevr EJ ARUS PERIN Amsterdam 3e Helmersstraat 31 lk ben al 16 jaren lijdende aan de maag zoodat ik het minste voedsel niet kon gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pgnen in den rug en gedurig sulzingen in het hoofd Het was S c x 5 il Sinds ik met de SANGDINOSE begonnen ben is dit alles verouderd Ik eet nu flink en mijne kinderen verbazen er zich over dat ik nu alles gebruiken kan Zg weten wel hoevele middelen ik al gebruikt had zonder dat mii iets had geholpen Mej R DE KATER Den Haag Sirtemastraat 38 Gg die dit leest doet nw voordeel met bovenstaande ervariniron GehmiK nntdo SANGUINOSE wanneer gü geen baat vindt V d73ole d eg tothiertoe genomen hebt De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel zii 18 zuiver plantaardig iu het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakkegestellen verdragen De Sanguinose kan u helpen Zg wekt uw eetinst op verdrgft uw vermoeidheid verrgkt uw bloed versterkt uw hersenen geeft krac btiaazenuwen geneest verouderd maaglijden overwint hardnekkigen hoofdnün maaktuw slaap diep en verkwikkend en bevordert eene algeheele levensoDgewe kth idZie dan niet op tegen een kleine uitgave die ü veel kan doen winnen enbedenk het wél een goede gezondheid is ook kapitaal I Wees gewaarschuwd tegen namaak De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 irram nkost per flacon f 1 60 6 fl f 8 13 fl f 16 Te Gouda b WOLFF Co Weslhavco lOS Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJIGEinoilG oor hoestenden VAN DAM Co De Riemerstraat Den Haag Assurantie Maatschappij DE EIJF BRAID IHBR i iH lEIIIIlG en TRiilSIPOItTVilllZEIIiERIlG gevestigd te ARNHEM De DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappij heeft do eer hiermede kennis te geven dat door haar is aangesteld tot UoofOiigeHt voor Of ï nreken den Heer J B VAN DER MADEN te Qouda De Directie H P H WÜRTZ H J DAMUEEMAN