Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1906

Maandag 19 November 1006 458te Jaargang iN lOlHft rnimm mum Meuws en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Telerooi Na SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relcloi n Ha 9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Iiost 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 2 BEETMEHTOra OP Maandag 10 iVuvcmbrr n de xaiil NVI MN VERUiAK nooR LOUIS COUTURIER Vjool WILLEM KERPER Piano Toegangskaarten k t I AO verkrijgbaar bö Mevr do Wed MART J BOÜMAN Loerl H B S Gynin en Stad Maz f O M NOORD BBABANTSCH SCHOEN en LAAEZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg OFTVANGEN alle soorten HEEEEN DAMES eq KINDER WINTER SCHOENWERK STERKE Sclioollaarzen OverscIioeDen enz enz Aanbevelend i C SMITS Alle repiratlBn en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PEACT18CHE DE MEEST VOLL EDIGE MOPEBLAilEU z jn beslist die dor Firma f¥ELDONI THE LADIES JOVBXAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DHESSMAKBR met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CBILD HEN a rASHiosa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnutnmen Alle met lioBsel Uoll BtJvoegsiA Van allo in deze bladen voorkomende modelion zun GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen k voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar x è bj MILLT SIMONS Don Haag ê Gonda Drnk van 4 BRINKMAN Zn I H acraalogccii Poedcrvorm is het eenijTste lie en middel tegen nioedarmoede nieekiiueM Xenntcatmakle Uoofdplfiien Mlapelootheia Onmaehteu Fermagerlug en yermfnOerlug der Ucliaam$krachten aematogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEÉN IN POEDERVORM is het praoperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eciilge labrlkanlen II v SCIUIK Co Den Haag VerkrÜKbaar bij Firma WOLEE Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouifa A BOOMAN Moordrecht PINK8E Nimwerkerk ad IJtael k tl VAN ZBSBKN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Chidewater A SUBEER Haaetrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwi k P v d SPEK MoercaptUe D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN i d HEIJDEN Wadding veen P A du GROOT A us JONGU Oudemater 3 P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER Benschop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het kloöslerSano o Paulo Abdi bestaat niet dug Siroop van geenerlei waarde GEBR KUREN é DE LANGE jÊf ROTTERDAM VB VLEUGELS ORGELS PIANINO S JToofdmagaxiJn Gedempte Binnenrotte 154 Tele 2S99 2e Magaxijn Went NieuwUmd 9 nabij Station Beurs Telef 4637 VERBUREN STEHHEN INRUILEN REPAREEREN dagelijks In onze Salona Ie hoeren DE PHONOLA PSONDLAM O aiBHON PH DHOLISI SIEK ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwiasel groot fl 3 45 zenden wjj franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacintben voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenza van hyacinthen tulpen narzlssen crocns scillas sneewklokjes etc Bijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de cnltaur bevatende groote catalogus In het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Toinbouw Ëtabllssement Huls ter üuin Noordvljk bU Daarlem QébvS Stollwerck a Chocolade en Cacao Oalmatige door de nieuwste uitvindingen p machinaal gebied verbeterde kbrieatto oHdidtend gebruik van n en fijnste grondstoffen garandeerei Ie erbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao e n aaabsvelenswaardig fabrikaat nauwkeuxig beantwoordende aan sien inhoud dei reap Eltiketten Sc ma behaalde 87 Brerets als Hofleyersncier 44 Eere Dlploma 8 gouden ene Medalllf g een bewga van uitn nntend Qjn bbrikaut Ueeds 1874 achreef da Accademie national d Fluis Koua vouB dé niona on HedcUla d oir première claitHe en cïmaldératlon aa votre zoeUent ftabrioation d Ol ooolat bonbone varlée eto 0to bbrikaat ia verkrijgbaar bq U H Cunliseiu S Banketbakker ini z Genètaalverteganwoordiger Toor KederUmd J ns Hatteimlodti Am rdam Kalverstraat 103 Der ffroita Brfoig 0m unt n Potent H SWoU0f vN ngtH bêt Mm ivtililÊtitnvt w rthloaen ifachahtnun fen gegièm Mu Atu ia fi r anisi ê stet schnrfen H StoUmt MT KW MM Jtnot oOif lil mJdAm ikêuiiMiMuiiim Ir HM üêtêrNêUt fwlt mAwmMm umiêMiittm rrtUUttem w Zeu miêêe fntk mrt ftmmtf Warnung Fatent H Stollen HUIS TE HUUR Il ereiihiiis Ooslhavcn u 8S Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding To bevragen B 89 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze ellecerf getchUaerae f rtretlen Peluture Hogaerlt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boxtel fl BOGAERJ Jb Co Agent vóór ÖOÜDA Firma A QCJANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zgn rérwerda Tieman Grootste détall wDnhandelaren In Nederland 0 60 072 St E ïtpphe Médoo La Rose Ludon Chateau Malleret 0 80 per Hesch per anlcer van 45 fl 33 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 135 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn 1 1 08 per üesch Extra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 117 Prljmen netto d contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE waÊBÊaKmÊÊÊtammm EEMlEP0T7ANTaSE Men war It ver üiiUt t i t TIEJIK te IcUhii Ulï HET MagWI N tak W IIAVKNSWAAY ZONEN QOBINCHEM Deze THEEËN worden ete perd in verzegelde pakjes van vt twee en een hal en een Ned one met vermelding van Nommer en Pry8 voorzien vau nevenstaand ÏMerk volgons de Wet gedopo neerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL Tooihoen J BREEBAART Lz m M V LiOOlX DUBBELE BUURTIB 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prijzen Aanlegger m Gas Wtlcr Spreek Bieren Ëlectrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudach FerliolUing Magatijn DE AVO l l TER daar alles door bekwame fitters verricht wordt t HM bnU onoluiMjrIUM 1 f B mikkelylutt poctBiolddBl voor Hcccca ItSI ta vooral dwnM nlQjid ncho nw4rk WU UdeAppreftnrvuC I llllltr Cl pr f larili SauHi Str M Mai MM m MSa V op num a fabtlikamnk Dit No bestaat uit twee bladen EER8TE IILAD BUITENGEWONE VERKIEZING VAN Leden Werklledc n VAK DE üauier van Arbeid voor de iouwbedrijven e Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan GOUDA Gev ien het Koninklijk besluit van 8 No vomber 1906 No 47 brengen ter algeraeene kennis dat m iyoT eene buitengewone verkiezing van TWEfc LEDEN WERKLIEDEN van de Kamer van Arbeid voor de bouwbedr jven zal plaats hebben op Woensdag 19 December 1906 zullende zoo noodig de herstemming gebonden worden op Vrudag 28 December 1906 Het stembureau zal zitting houden in de Avondschool voor Ambachtslieden aan de Houtmansgracht van des voormiddags 8 tot des namiddags 3 oren GOUDA 17 November 1906 Buriremeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Afschafüag van bet blijvend te Krachtens artikel 108 der Militiowet 1901 kan de Regeering om in de eischen van de dienst bij het leger met inbegrip van de kadervorming te voorzien de ingelijfden die hun eerste oefeningstijd hebben volbracht onder de wapenen worden gehouden tot ten hoogste 7500 man tegelijk bij de bereden korpsen voor niet langer dan zes maanden en bij de overige korpsen voor niet langer dan vier maanden Men noemt dit het blijvend gedeelte dat de Regeering kan niet moei houden Terwijl nu vroeger ongeveer 6500 man voor het blijvend gedeelte werd aangewezen wil minister Staal uit een oogpunt vau verlichting van persoonlijke en geldelijke lasten dit langzamerhand afschaifen FEViLLETOX Tegen den 8troom 35 De ross nanten hielden halt wat graag zou men zoo zeggen want ze begonnen dadeiyk te snuffelen langs den heidegrond waarop zeker voor hen wel iets lekkers zon te vinden z jn Gedold geduld Jelui kunt wel een oogenblikje wachten is t niei Zie zoo loop nu maar heen I Met die woorden maakte de man de stangen los en de dieren kregen hunne vrijheid De achterhoede met wagens karren en allerhande komische dingen bii zich had zich weldra bij de hoofdcolonne aangesloten Een wonderlijk volkje was daar bijeen mannen vtouwon kinderen zoowat vijftien personen bijeen wild zwart uit vreemde landen afkomstig Sommigen bleven ijverig in de weer om de dingen in orde te brengen voor t bivak maar anderen strekten zich languit op dea heidegrond ter neder Maar de kinderen on wie weet hoeveel uren de atumperds al geloopen hadden toonden geen zweem van Termoeionis speelden krügertje opsettcltjk door alltrlei hlndtrniiieii Daarvoor is het voor de onbereden korpsen aanzienlijk beperkt en voor de bereden korpsen met 1 April a s afgeschaft Natuurlijk vindt deze maatregel bij de militaristen geen bijval Zij kunnen of willen niet begrijpen dat miliciens geen dag langer onder de wapenen behooren te worden gehouden dan strikt noodzakelijk is Niet alleen uit financieele overwegingen maar ook omdat de Staat niet meer mag vorderen ten behoeve van de landsverdediging dan daarvoor noodig is De persoonlijke financieele lasten moeten tot het minimum beperkt blijven Nu zal men ons willen tegenvoeren dat is de militarist pur sang volkomen eens alleen legt hij de grens van het noodzakelijke wat verder weg Hij oordeelt dat oijze defensie gebied een blijvend gedeelte er op na te houden en dat daarom minister Staal niet heeft gezorgd voor de verdediging des lands zooals plicht was Jierder behoort het blijvend gedeelte te Vorden versterkt nog beter de eerste oef ningstijd te worden verlengd En juist otndiit het blijvend gedeelte onontbeerlijk is voor onze defensie vooral dat bij de bereden korpsen is de ontslag aanvrage van den inspecteur der cavalerie dezer dagen n den politieken eendenvijver zoo bekwaakt een daad van vaderlandsliefde en hoog plichtsbesef Immers generaal Smedingj acht afschaifing van het blijvend gedeplte bij de cavalerie eene ruïne voor het wapen en kan dus zonder blijvend gedeelte de verantwoordelijkheid niet meer dragen Terecht zoo roepen de militijiristen vraagt generaal Smeding ontslag Wellicht gaan de natie de oogen open en dan zou de verderfelijke maatregel van generaal Staal nog worden voorkomen Zoo ongeveer zal de militarist redeneeren De Nieniwe Courant het Utrecht ach Dagblad en andere brave bladen eveneens In twek woorden vordt door hen geleerd dat ons vaderland den eerste den beste ten prooi ligt als het blijvend gedeelte niet blijft bestaan Wil men argumenten men doet als wijlen prof Bosscha in zijn Pruisen en Nederland de heen en plukten en passant bier en daar wat mooie heidebloempjes Irmgard dacht na over de manier waarop ziJ zich ongemerkt zon kunnen verwilderen maar moest welhaast de onmogelijkheid van zoo iets inzien en besloot derhalve maar om te blijven waar zQ was en zich doodstil te houden Twee kleine bengels van een jaar of zes zeven waren het vroolijkst van al emaal Vol uitgelatenheid dartelden zg In t rond en een van de twee wipte als een kat met èén sprong op de schouders van een sUrken jongen man van een jaar of wintig di eerst met beide handen Be enkels omklemde van den knaap zoo een eind me hem rondliep en hem teen op zijn nitjies ekten arm balanceerde Hedal Hupla Hola consin I In een wip was t kereltje weer op den grond stond op zjjn hoofd en lieo vervolgens op zijn handen zoo gemakkelijk en zeker als andere knapen t op hun voeten doen Hel jongste kereltje deed dra ande ile knnststckken na en vóórdat Irmgard op iets dergelijks was gevat geweest stonden de twee bruine kinderen bj haar en zagen haar met schrik en verwondering aan Iguaz Igoaz hier I riep een van de donkere kroeskoppen met een vreend accent en liep naar den jongen man die daareven bet knnititakle met hem had vertoond brochure door Multatuli zoo trefi end ontleed t eene aaneenrijging van zinlooze phrasei Laa ons een voorbeeld geven De Nieuwe Courant van 8 November j l Ochtendblad schrijft Het mobilisatiebezwaar werd nog onlangs op treffende wijze geïllustreerd bij gelegenheid van e ne oefening op het Alexanderveld alhier waarbij nadat aan alle voorwaarden voor het nemen van een eerlijke proef was Toldaan bleek dat van de vier escadro s bij plotselinge mobilisatie slechts op nauwelijks anderhalf escadron als strijdbaar gedeelte kon worden gerekend Het blad wil daarmede natuurlijk betoogen dat het blijvend gedeelte noodig is Duidelijk is het voor wie weet wat mobiliseeren is dat juist dit voorbeeld het omgekeerde zegt Immers als met het blijvend gedeelte lechts van de vier escadrons anderhalf kan worden gemobilicowd schaf het dan gerust af want een dergelijk troepje huzaren heeft tot dekk g onzer mobilisatie geen zin Oig een militileger te mobiliseeren d w j Je militie met groot verlof onder de wapcne l te roepen en de troepen op oorlogsvoet te organiseeren en uit te rusten moet men een paar dagen zeg een week tijd hebben Nu is het duidelijk dat bv onze oostelijke nabuur wanneer het spant aan den staatkundigen hemel ons dien tijd niet zal gunnen maar onverwijld uit zijne sterke vredesgarnizoenen detachementen samenstelt om belangrijke punten in ons land te bezetten desnoods met schending van den vrede Om dit te voorkomen moeten wij onze mobilisatie dekken d w z tijdig onzerzijds troepen opstellen die het binnendringen van den vijand beletten althans die belangrijke punten vasthouden Op jammerlijke en onverantwoordelijke wijze schijnt men tot nog toe die taak te hebben opgedragen aan de vredessterkte waarvan het blijvend gedeelte meer dan drie kwart vormt In ruim 30 garnizoenen verspreid van Vlissingeu tot Groningen en van Den Helder tot Maastricht heeft men dat blijvend gedeelte gehnis jGanw kom hier daar ligt de heideheks in t gras hu ik ben zoo bang I Buiten adem bleef hij voor Ignaz staan en poogde toen ziJn broertje naar zich toe te lokken Ze behekst ja Siano kom kom dan toch hu Oogen heeft ze zoo groot I En haar van gesponnen goud precies zoo als grootmoeder ona vertelde 1 Gauw een stuk ijzer We slaan ze dood voor ze ons behekst I Ze steekt met haar vanrhaar de heide aan en dan moeten we allemaal levend verbranden I Sla haar dood sla haar dood I Stano de jongste van de twee was als aan den grond genageld blijven ataan en bad als betooverd Irmgard onafgabroken bljven aanstaren Eerst t geroep van zju broer wekte hem uit ziJn verbasterden toestand on schreiend Do heks de heks I Sla ze dood I liep hij op een holletje weg Onzin jongens I riep Ignaz uit Hij slingerde een van de knapen op zijn schouder nam den ander als een pakje onder den arm en liep naar t verdachte plekje toe Doe het niet Ignaz doe het niet 1 Zo ligt bij oen modderpoel daar woont zj in Grootmoeder zegt ook dat je de heks dadelijk moet doodslaan anders verdwijnt ze in d r poel en rukt de arme manachen mee naar beneden 1 Ignai iloot met züne eene hand den mond vest te zwak om zelfs indien het in vier of vijf grensgarnizoenen lag onze mobilisatie te dekken Schijnvertoon dus dat het Rijk groote financieele Qffers en den man vier maanden noodeloos verblijf in de kazerne kost Zoolang niet aan de geheele mannelijkebevolking des lands de defensie en aandie in de grensdistricten de dekking dermobilisatie is opgedragen kunnen wij onsdoor de zinlooze phraseologie der militaristen in den slaap laten wiegen enmillioenen blijven offeren maar onze verdediging is jammerlijk verzorgd Eerstwanneer het zoover is dat bv te Enschedé Arnhem Nijmegen binnen enkeleuren eenige duizenden mannen staan blakend van geestdrift en bewust vanhun kracht kunnen we gerust zijn Nuniet Ook hier kan Zwitserland ons veelleeren Daar heeft men een stelsel van mobiliseeren dat voor kleine staten het éénige juiste is Plaatselijke of districts gewijze mobilisatie van de weerbare bevolking ziedaar waar wij heen moeten Maar het poetsen der paarden dan Wel als generaal Smeding wegloopt omdat hij niet vindingrijk genoeg is om de paarden gepoetst te houden laat hij dan gaan Daarvoor is geen generaal noodig Nu heeft het blijvende gedeelte nog twee redenen van bestaan zooals generaal Kool bij de tot stand koming van artikel 108 der Militiewet heeft gezegd Er moeten manschappen voor de kaderopleiding zijn en voor de Corveeën en wachtdiensten Deze beide redenen zijn eveneens drogredenen Immers wie kader wil opleiden moet daarvoor manschappen hebben doch niet zooals door de versnippering van het gering aantal blijvers over het groot aantal garnizoenen een handjevol Wie niet over troepengedeelten op oorlogssterkte beschikken kan leidt het kader nooit goed op Men kan nu eenmaal niet over 100 man leeren commandeeren door voorstelling met een vlag of lijntje Men moet dus zorgen die opleiding zoo te regelen dat men wel over voldoende manschappen kan be van den schreeuwleelijk We willen beginnen met het heideheksje eens te bekijken I Daar stond Ignaz voor haar als betooverd hg ook al Twee groote blauwe oogen zagen hem zoo vreemd zoo koppig koel aan en het weelderig roode haar dat t gezicht omlijstte scheen inderdaad van gesponnen heksengoud te ziJn Wie hen jij f vroeg hü met een slem luider dan noodig was of bjj t d led om zich zelf moed in te spreken en zich daarbg de zekerheid te verschaffen dat zg die daar half in t heidekruid half in t oeverriet scheen te liggen inderdaad een schepsel van vleesch en bloed was Een ruwe lach nauw verwant an den adelaarskreet kwam haar over de lippen Wie ben je vroeg Igoaz nog eens hg liet de twee kinderen uit zijn armen los en trad alleen nader Wat doe je hier Angstig klemden de kroeskopjos zich aan de broekspgpen van den groeten broer vast en glnnrden toch erg nieuwsgierig naar de zonderlinge verscbgning Waarom vraag je me dat f Is de heide jou eigendom f zei Irmgard op bare beurt Ze komt mü net even goed toe als jonr voegde zg uit de hoogte er aan toe Stano I OedOn I riep een vrouwenstem b J de kermiswagen Wordt turvotgd