Goudsche Courant, maandag 19 november 1906

schikken En dat is mogelijk tijdens de herlialings oefeningen Het afschaffen van het blijvend gedeelte heeft daarom dan ook het voordeel dat men eindelijk eens op rationeele wijze het kader zal opleiden En de corvee of wachtdiensten Wel als de kazernes op slot gaan vervallen de corveeën Bovendien kunnen zij belangrijk worden ingekrompen en daarna door burgers worden verricht De wachtdiensten zijn reeds helangrijk ingekrompen Daarvoor een blijvend gedeelte te houden zal wel niemand meer in ernst kunnen willen Sinds de staking van 1903 voegt men nog een vierde bestaanreden erbij Waarheen gaan wij zoo roept b v het ütr Dagblad uit als er geen blijvend gedeelte is en eene staking als in 1903 breekt weer uit Kilieve denzelfden weg op als in 1903 Ook toen was het blijvend gedeelte niet voldoende en moest de Regeering op 30 Januari werkeloos blijven Fluks werden twee lichtingen buitengewoon onder de wapenen geroepen Vergissen we ons niet dan gebeurde dit tegen 5 Februari d a v en er was eene voldoende macht om het Staatsgezag hoog te houden Waarlijk al dat gejerimieer over de afschaffing van het blijvend gedeelte is louter phraseologie Onze defensie wint er geen zier mee £ en klein volk is nu eenmaal verplicht elk weerbaar man weerplichtig te maken Is dit geschied en daarvoor te ijveren is dure plicht van ieder Nederlander maar vooral van lederen inspecteur van een der wapenen van ons leger dan is het onverschillig of er een paar duizend man In de kazernes de wacht houden of niet Dan is het volk wakker Zoolang dit niet is geschied en dit is helaas het geval geeft het niet of wij hier en daar een handjevol mannen de wacht laten houden Daarom is de afschaffing van het blijvend gedeelte thans een wenschelijke maatregel daar zij den Staat eene financieele opoffering minder en den mannen een korter verblijf in de kazerne brengt Generaal Smeding gaat heen Niet omdat h j een Voorstel dat onze defensie werkeUjk ten goede zou komen niet zag aannemen maar omdat een maatregel is genomen die onze landsverdediging wezenlijk niet schaadt Hij heeft wel de verantwoordelijkheid durven dragen nu onze defensie allerminst in orde is zooals in 1901 niemand minder dan generaal Kool heeft gezegd Hij durft haar niet verder dragen omdat onze verdediging wel niet is verzwakt maar het soldaatje spelen beperkt wordt Men kan daarom dat heengaan niet betreuren al is hij ook een knap officier Zijne opzienbarende daad is dit alleen door het gekwaak in den politieken vijver Zoodra dit water weer rustig is blijft onze defensie met of zonder generaal Smeding slecht Wij hopen dat weldra dit ware landsbelang ter sprake komt en men in de Kamers zal inzien dat men schyn en wezen niet moet verwarren Mocht dit door deze ontslagaanvrage aan de orde komen dan zou die toch nog eene nuttige zijde hebben V D UuitenlaDdscb Uverzictal Kenter seint nit Parijs dd 16 Nov Oedarende de beraadslagingen over bet krediet voor bet ministerie van arbeid bracht de minister van arbeid Viviani terloops in herinnering dat biJ socialist was en ministerpresident Clemencean niet Deze ga daarop ten antwoord Neem me niet kwalgk ook ik beweer eocialiat te zgn Toejaichingen links De heer Viviani verklaarde verder dat de samenstelling van het kabinet slechts een alspiegeling was van den politiekeq toestand van het land Het is niet de taak Tan den minister van arbeid om de sociale revolatie te verwezenlijken ztjn arbeid zal alleen strekken tot uitbreiding van de vrgheid der vakvereenigingen Een later telegram meldt Het kredietontwerp voor het ministerie van den arbeid is aangenomen met 237 stemmen tegen 12 Renter letnt uit Santiaco Ohili dd 16 November Een groote brand heelt in de handelswijk Antofogaata gewoed De schade wordt op 3 millioen geraamd De eerste minister heell in het Lagerbni gezegd dat er in deze zitting geen ttjd zal wezen om Keir Hardi s wetsvoorstel tot invoering an het stemrecht voor de vrouw verder in behandeling te nemen De Tribune betoogt in een hoofdartikel dat er ook eerst tegen het einde van den danr van dit Parlement ernstig sprake kan zgn van het vrouwenkiesrecht in de wet op te nemen Waat hoezeer het blad er zeil voor is de vrouw het stemrecht te geven dat kan z I niet geschieden zonder dat de kieswet ook op andere punten herzien wordt o andere willen niet een groot aantal vrouwen van het kiesrecht verstoken biyven het stemrecht van t bezit losgemaakt moeten worden Na een uitgebreide kiesrechthervorming moet een ministerie echter opnieuw een beroep op de kiezers doen Daarom worden dergelijke hervormingen meestal tot het einde van een wetgevend tijdperk worden uitgesteld De nationale raad van Zwitserland heelthet handelsverdrag met Spanje goedgekeurdmet 118 tegen 57 stemmeu Het is te hopen dat de Cortes dit goede voorbeeld volgen enook voor 20 November den latalen tormon de Spaansche regeering in staat zullen stellenhet nieuwe SpaanschZwitsersche handelsverdrag te ratiflceeren I De Pester Lloyd de sluiting der Servische leening in Frankrijk besprekend deelt mede dat een Fransche Srma de uitvoer van Servische varkens heeft gewaarborgd Hierin ziet het blad een smadelijke nederlaag en de staatkunde door het departement van buitenlaudsche zaken der monarchie gevoerd dit departement heeft door de Hongaarsche regeering niets te maken dat het Servische ministerie Pasjitsj weldra zou moeten aftreden die regeeriüg op een dwaalspoor geleid en haar daardoor verlud tot medewerking aan de tegen Servië ondernomen maatregelen Het blad eischt op hoogen toon het ontslag van den gezant der monarchie te Belgrado die getoond heelt ongeschikt voor zijn ambt te ziJn Het wordt steeds duidelijker dat de regeering te Weenen in de Servische qnaestie niel zeer handig is opgetreden klaarblijkelijk heelt zö er niet op gerekend dat Serviti van andere z jde zoo krachtig zou worden gesteund Haar dat is een lont die bjj een staatsman niet mag voorkomen Vooral niet waar de geheele zaak gaat om iets van zoo weinig beteekenis als het verkrijgen van een kanonnen bestelling voor een Oostenrijksch labriek Toen Golnchowski de Regeering van Hongarije naar de Pester Lloyd verzekert niets maakt dat Pasjitsj weldra zou moeten altreden vermoedde hjj niet dat zgn altreden nog vroeger komen zon Wat na gebeurd is maakt het voor baron Von Aehrenthal niet gemakkelijk het aanzien van OostenrijkHongarije op het Balkan schiereiland en de goede betrekkingen met Servië te herstellen BUIow s redevoering in den Rijksdag maakt in Engeland en Frankrijk een beteren indruk dan in Duitsch Het is natunrljjk dat de Dnitsche regeeringspers volmaakt met de verklaringen van den kanselier instemt maar de vrijzinnige bladen meenen dat Bttlow er niet in geslaagd is het gevoel van onbehaagIgkheid weg te nemen dat in Duitschland heerscht over e geheele politieke leiding Ook wat Bttlow zeide te bestrijding van de meeningen over een persoonlijk element in de politiek des lands snjjdt geen hout Niet met woorden kan men dien indruk wegnemen maar met daden En meer dan een blad herinnert aan de bekende woorden nit Qoethe s Faast Bet is te betrearen dat de traditie in den Dnitsche Rijksdag niet meebrengt dat een debat over een interpellatie wordt besloten met een motie Daardoor kan men geen indruk over de stemming in den Rjjksdag over de mate van vertrouwen die het Duitsche Parlement heeft in den verantwoordelijken minister Bttlow acht dat ook niet noodig In Duitschland is volgens ziJn verklaring het parlementaire regeeringssysteem niet mogelgk omdat de ministers niet de organen ztJn van het parlement en van de meerderheid maar de vertronwde raadgevers der kroon In Duitschland beveelt de vorst en de minister moet weten ol bij dat bevel met zgn verantwoordelijkheid kan dekken kan hg dat niet dan moet h j heengaan Ën dit is na jnist de schaduwzijde aau het Dnitsche stelsel de oorsprong van het in den laatsten tgd door alle partijen veroordeelde persoonlijke regiment Verspreide Berichten DUITSCULIÏD Het verbreede i van het Noord Oostzeekanaal zal 200 millioen mark kosten RUBUIU Met betrekking tot de ontdekking van een bommenlabriek en een wapendepot te Moskon zijn meer dan 20 personen aangehouden De onbekende dader van den aanslag op den stadsprelect is opgehangen Te Kiew is een revolutionaire vereeniging onder militairen ontdekt 10 personen zgn gearresteerd Te Odessa werden 5 terroristen onder wie een jong meisje ter dood veroordajld wegens het werpen van een bom in een calé MlEOKKO Naar verluidt bereid Frankagk een betooging voor de Marokkaansche kust voor met de oorlogschepen Amiral Aube jGloire Marseillaise en Forbin Japih Te Yokoesoeka is het slagschio Satsoema te water gelaten niet alleen een belangrijke gebeurtenis omdat dit schip geheel door de Japansche nijverheid is gemaakt maar omdat het met de Engelsche Dreadnenght het grootste oorlogschip ter wereld is Het schip meet 19 200 ton Het moet een naawkeurige copie van de Dreadnought zgn zoodat men vermoedt dat de Engelsche eu Japansche ministeries van marine elkander van hun plannen op de hoogte hebben gebracht Qonda is nooit teleurgesteld De regelmatige wijze waarop lokale gevallen gelijk het volgende in onze kolommen verschijnen maakt indruk op ons Er is nauwelijks een straat in de stad oi een gemeente in de geheele provincie die niet vertegenwoordigd is Met vertrouwen zien wij nit naar het Qoudsche bewgs en we zijn nooit teleurgesteld Het is een prachtige aanmoediging voor ons De heer B Z Begl wonende IJssellaan 768 te Oouda deelt ons mede Nu ik volkomen genezen ben door het gebruik van Dw Foster s Rugpijn Nieren Pillen van een ingekankerde nierziekte waaraan ik ruim zes jaren geleden heb acht ik het mgn plicht tegenover myn medemenseben U m n genezing te melden Voor deze ziekte ben ik in West Iodië door de medische commissie opgegeven en werd ik algekenrd Al die jaren werd ik gekweld deor een hevige pijn in den rug en in de lendenen en steken in de zy onophoudelgk bekwam ik duizelingen De urine was meestal troebel en met veel bezinksel mgn slaap eu eetlust lieten veel te wenschen over en ik vreesde dat mgn ziekte ougeneesiyk was daar alles wat ik hieraan gedaan had op niets was nitgeloopen Ik was big toen ik hoorde dat er toch iets bestond dat mg kon helpen en liet op aanraden van een mgner kennissen een doosje Uwer pillen komen Reeds by de eerste doos was ik oneindig veel beter en nadat ik twee doosjes geledigd had was ik in drie weken geheel genezen waarvoor ik U zeer dankbaar ben Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt De pgn die galgkt op een dolksteek in den rug spruit voort uit de nieren en duidt aan dat ze erg aangetast zyn Hetnrinezuur heeft zich in de nieren zeil gekristalliseerd en de bgtende en sngdende onellenheden der kristallen veroorzaken hevige pgnen De bestanddeelen waaruit Foster s Rugpgn Nieren Pillen samengesteld zyn lossen spoedig het nrineznur op en helpm de nieren in de alvoering nit het lichaam van dit vergif welke alvoering plaats grgpt by het urineeren Verzeker U dat men U de échte Foster s Bngpyn Nieren Pillen geelt dezellde die deHeer Beyi gehad heelt Zg zgn te Qondaverkrygbaar by de Heeren Wolfl Co Westhaven 193 Toezending geschiedt Irancona ontvangst van postwissel k F 1 76 vooréénol F 10 voor zes doozen BINNENLAND ST ATEN GENERAAL T W K U B U S M B a Vergadering van Vrgdag 16 Nov Bg de voorzetting van de behandeling der Indische begrooting waarschuwt de heer Bos tegen een proel met aanschouwelijk onderwys waarop door den heer van Kol al sedert jaren wordt aangedrongen Het gewone peil van onderwgzers is daarvoor niet geschikt De heer ter Laan meent dat Éttat moet worden gedaan voor opleiding van onderwgzers daar anders de minister honderden onderwgskrachten te kort zal komen voor zgn plannen op onderwgsgebied De beer Ketelaar rerdedlgt de rooritellen van den fainister wien men niet te veel moeiiykheden en bezwaren in den wegmoet leggen Men kan niet alles tegeiyk verlangen In antwoord aan de verschillende sprekers verklaart de minister van Koloniën dat de proel met de gemeentescholen zoo krachtig mogeiyk zal worden voortgezet en met evenals vroeger even zal begonnen worden om er dan weder mee uit te scheiden De Regeering zal geen dwang niloelenen op de bevolking om die scholen te krjjgen maar zich begveren de bevolking uit eigen initiatiel er naar te doen verlangen De minister zou het een bepaalde lont achten de dessa scholen al dadelgk te stellen onder leiding van onderwysraannen in plaats van onder ambtenaren van B B Het brengen van de aldeeling Onderwys onder één alzooderiyke aldeeling zal op de kosten moeten alstuiten en hg kan aan de wenschen daaromtrent niet voldoen De door den heer van Kol bedoelde pogingen van particulieren tot het geven van aanschouwelgk onderwgs zal hy steunen Na replieken wordt de aldeeling Onderwys goedgekeurd Nominatie Hooge Baad Op de voordracht van Raadsheer in den Hooge Raad vacature mr Stipriaao Luisgius worden geplaatst als eerste candidaat by eerste stemming mr J H van Goor Raadsheer in het gerechtshol te Amsterdam met 51 van de 76 stemmen als tweede candidaat mr A J L Nypels Raadsheer in het gerechtshol te Arnhem met 41 van de 73 als derde candidaat mr P C t Hooit Raadsheer in het gerechtshol te Arnhem na tweede stemming met 31 van de 62 stemmen De beraadslaging wordt voortgezet over de Indische begrooting In antwoord op de heeren Bogaardt en van Kol verklaart de minister dat de Oonvernenr generaal de bevoegdheid heelt om by gebleken behoelte aan R Kath geestelgken een voordracht te doen dat in sommige weeshuizen een buitensporige weelde heerscht en de Begeering waar subsidie verleend wordt het recht heelt invloed te oelenen dat daarmede niet wordt voortgegaan Ter bestrgding van het pauperismo verwacht de minister veel van bevordering van den kleinen landbouw waar een proel mee genomen werd Vragendag Op een vraag van den heef Treub antwoordt de minister van Waterstaat dat door een eerstaanwezend ambtenaar bg de SS te Utrecht inderdaad een sehryven ie gericht tot de aangeslotenen by de Internationale Spoorwegvereeniging waarin in overweging werd gegeven de tarielconlerentie te houden te Dresden inplaats van te Boedapest met het oog op een dreigende spoorwegstaking in HongarSe Toen de directie der Hongaarsche Spoorwegmaatschappg berichtte dat daarvan geen sprake was haastte de directie der SS zich het sehryven van baar ambtenaar te herroepen Door de directie der SS zgn maatregelen genomen om te voorkomen dat zonder machtiging van het bestuur dergelgke brieven worden verzonden De minister van Baitanlandsche Zaken antwoordt op een vraag van den heer Hubrecht dat der Regeering bekend was datde Britsche regeering een voorstel heelt gedaan tot wyziging v e de Uerchand Shipping Act dat de Regeering te dier zake met de Britsche regeering in overleg is getreden waaromtrent later aan de Kamer medodeelingen zullen worden gedaann Indische Begrooting By de voortzetting der beraadslaging geelt de beer Blooker tal van wenken ter verbetering van hygiënische toestanden De minister verklaart dat t in t voornemen ligt een commissie voor de reorganisatie van den geneeskundigen dienst in t leven te roepen Dinsdag 11 uur voortzetting VÜRfiADEaiNGViNDEMEHEENTKRAAD VKIJDAÖ 16 NOVEMBER 1906 Vervolg Aan de orde Het voorstel tot wyziging der Verordening regelende de samenstelling en inrichting der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Zonder discassie ol hooldelgke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot het rerleenen van ontheffing ol teruggaal van aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar bet inkomen dienst 1906 Zonder discassie ol hoofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1906 Zonder discosaie ol hoofdelijke aUiiming usgenomeo Aan de orde De voorstellen betretiende de bestrating der Prins Hendrikstraat en der Singelstraat De heer Jongenburger i M de V Met belangstelling heb ik gelezen en nagegaan het voorstel van B en W om de bestrating van de Prins Hendrikstraat in verbeterde conditie te brengen Ik beaam volkomen de noodzakeiykh id hiervan en stem dan ook geheel in met B en W waar deze zeggen dat dergelgke uitgaven voor de ilemeente alleszins gerechtvaardigd is Wat de werken zeil betreft M de V geloei ik dat is mgn persooniyke meening I dat de begrooting nog al hoog is voorgesteld Dat is op zich tell nu geen bezwaar want bg eventneele aanbesteding wordt dit bedrag toch lager Dat wordt dus een voordeeltje voor de Gemeente Eén post is my echter niet dnideiyk en wel die f 2800 als kosten voor de werken Toor rekening der Gemeente komende Verband houdende met de overeenkomsten getroffen met de Gondsche Maphinale Garenspinnerg en den heer M Steensma Dit bedrag van 1 2800 4 M de V Ik weet daarvan moet aanbesteed worden ie nieuwe omheining der Garenspinnerg en verder van het terrein van den leer Steensma Nu ia in een vorig schrgven reeds de begrooting voor de omheining der Garenspinnerg op 1 600 gesteld Ik weet wel dat na dien tyd het bedrag nog verhoogd zou worden laten we aannemen met een paar honderd gulden Laten we dus stelle op 1 800 maar dan M de V blglt er iiog 1 2000 staan welke alleen zonden moeten diedrn voor een eventueel te maken eenvoaqig gzeren bek op steenen voet aan het terrein van den heer Steensma Het kaï zgn M de V dat met dat bedrag nog andere posten moeten gedekt worden maar dit biykt hier niet uit I Dav n zou ik gaarne eenige hadere inlidhtingen Iwkomen van den wethouder vjin publieke werken De heer Nederhorst M di V de heer Jongenburger maakt zeer te rkcht deze opmerking Er hebben indertyc mondelinge bezoekingen plaats gehad tussi hen de directeuren van de Garenlabriek en de gemeentebouwmeester en toen bleek de berekening op een misverstand te berusten Do hekken waren berekend niet verder als het bebouwde gedeelte van de labriek maar by nader ooderxoek is gebleken dat de directie ook ee hek wenschte te hebben van den Voorstraat tot aan het bebouwde gedeelte van de labriek en met die post zoomede met een post die ook in bespreking is gekomen en waar vroeger niet op gerekend is is die som toen verhoogd I Nu zit in die post van 1 2000 het hek van den heer Steensma maar ook het dempen der sloot aan den anderen kant Ik meen dat dit ook bg die post is In elk geval die verschillen zitten in een misverstand tusschen de directie der Garenspinnery en de gemeenebouwmeester Het is door fe besprekingen wat hooger geworden De heer Jongenburger Ik dank den wethouder leer voor zyne inlichtingen I Ik zou alleen nog willen vragen ol de alscheiding in de Kerkhoflaan biyit bestaan zoo als die thans is ol dat do bedoeling is ook daar een gzeren hek te plaatsen En voorts ol de te dempen sloot voor dat terrein ook dooreen gzeren hek op teenen voet zal worden algescheiden Is dat ook onder die begrooting begrepen M de V De heer Nederhorst Daar kan ik op antwoorden dat de alscheiding van het terrein van de Gemeente geschieden zal door een bonten hek Nu begrgp ik niet goed de anderealscheiding die u bedoel f Is dat langs de Kerkhoflaan P De heer Jongenburger JaJ M de V I De heer Nederhorst O die Uyft bestaan 1 Daar wordt niets aangedaan I De Voorzitter Mag ik even aanvullen dat de Baad heelt besloten dat dit hek zOu moeten worden onderhouden ter goedkeuring van B en W door den heer Steensma Dns eventueel zal de heer Steensma op erger kosten de afaluiting van het terrein langs de kerkhoflaan moeten plaatsen De heer van der Ree M de T Do discussie gehoord hebbende geloof ik niet dat dit voorstel zonder bezwaar lal worden aangenomen en nn is mgn vriendelgk verzoek dat wanneer het voorstel aangenomen wordt B en W zoo spoedig mogeijjk er voortgang mee maken De Voorzitter Ik kan U de toezegging geven dat B en W het hunne zullen doen om aan Uw wensch nitvuering te geven Do beraadslagingen worden daarna gesloten en het voorstel zonder hooldelgke stemming De heer Mnyiwgk treedt binnen 4 Sl lv eSr AOVERTEl TIEN c r ij e r ffin voonldaanniKbiibraiboHmtk K wUa InlIhSIr H MniMiiciiri J U op naam m r i n itr i m m ii n i DANKBETUIGING Ondergeteekenden brengen door deze gaarne hunnen dank aan het Dagelijksch Bestuur en den Raad dezer Gemeente voor het tot stand brengen van den cursus voor Ebiibte Hulp Bij Onoelukken Zij brengen tevens alle hulde en dank aan de Heeren Doctoren B G J EVERS en A MONTAGNE voor de aangename en duidelijke wijze waarop zij hun moeielijke taak hebben volbracht DE DEELNEMERS VAN DEN CURSUS VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Gouda 17 November W06 Voor de verkiezing van VIJF LEDEN van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda op WOR SDAG den SI NOVEMBER 1906 ter vervanging van de Heere4 A VAN REEDT DOETLAND H BRAAT A 60EDEWAAGEN A W ROES en H KNUTTEL die op 31 December 1906 moeten altreden worden ArtngenA aanbevolen de Heeren A VAN REEDT DOETLAND H BRAAT A GOEDEWAAGBN A W ROES I s H KNUTTEL WBIjB uibmbhs Het Stembureau hoadt zitting op het RAADHUIS de namidOagt van f Mt 4t unr Assurantie Maatschappij DE HIJIT BRAl lilBRAAH NEHIJVG eu TIIAHfiiPOItTVEIIZKIiCBIlG gevestigd te ARNHEM De I DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappy heelt de eer biermede kennis te geven dat door haar is aangesteld tot UoofAagent voor OOIIIH eu Owtireken den Heer J B VAN DER MADEN te Gouda De Directie H P H WÜETZ H J DAMMERMAN WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT ires HOnUfKDÉiPKE FABBIEHICiV Voedert uw Fee met de xifivere murwe X IT3 TZ A I5K OEJK ElIiT merk ater en W V uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Dlploma Parijs 1900 Segen Gouden Medailles rerwerda Tieman Qrootste détail wUnhandelaren in Nederland NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 St Estèphe Medoc La Rose Ludon Chateau Maller 0 80 per flesch per anker van 46 fl 3 O 60 0 72 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANQEN alle soorten HEEREN DAMES en KINDER WINTER SCHOEUWEEE STERKE ChUeau Malleret 0 80 1 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 i Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 £ Niersteiner 0 72 Rüdesheimer l C Schoollaarzen Overschoenen enz enz Aanbevelend fi SMITS Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per flesch Extra oude Roode Portwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 0 Extra onde Witte Portwyn 1 8i Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino DoH Bellabdi per Liter 1 17 Prifxen netto d contant DEPOT TE OOÜDA F J J BOON TAN OSTADE Verkrygbaar in flesschen SO ets 7 f et en l SS y H H Apothekers en Drogisten Zet op het merk ANKBS t F AD RICHTER A Co Botterdam Te Gouu by C LUGEB Apotheker Harkt en bS WOLFF A Co Weathaven 118 Alle reparaüên en aangemeten werk HmS TE HUUR fleerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Ga eo Waterleiding Te bevragen B 89 Do DIAKENEN der EVAN9 LÜTH GEMEENTE alhier hopen ItÊXHU êU ao XOrBimHBHa hunne gewone Jaarüy ksche Wintercollecte lange de huizen der ingezetenen te houdenBeleeld bevelen zg deze Collecte aan Namens Diakenen der Ev Lnth Gemeente F BGETEB Je GELD BESCHIKBAAR op hypotheek van al i li o voorts op schepen en tegen borgsteling en verder tegen elk soiled onderpand Voor verdere inlichtingen zende men Iranco brieven onder lett A bureau van dit blad Victoria Water icreg elde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon M M V LOOi r DUBBELE BUÜBTI B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTENJ in elke styi van de eerste labrieken tegen concurreerende prgzen KM tig t fSD Gas Water Spreek Bieren Ëleotrische geleidiiigeo Wie van goed licht houdt wende zich noar het 6ai I eA Verllchting Magaxljn Dfi AVONDSTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt DE nOEDEOOFSTB DE MEEST PEACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAIIEll zyn beslist die der Firma WELDON ÏHE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL IJRESSMAKEB met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAlt OP CBILUBES a FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kosael HoU Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATBONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrygbaar I by MILLY SIMONS Den Haag EENIS BITOT 7ANTEEE Men wordt verzocht op t HEKH te letten UIT Bit Maoizi ji vah W IIAVE SWAAY UMX QORINCHEM Dene THESEN worden olgelererd in verzegelde pakjes van ti turn m een half en etn Ned on met vermelding van Nommer ej Prjj vooraien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoenn van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL ro viheen J BBEEBAABT Lz j