Goudsche Courant, dinsdag 20 november 1906

k iVo 10187 Dinsdag 20 November 1900 45ste Jaargang Tclefooj o 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd y mimm coiramt MeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken rdetMi No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is ƒ 1 25 franco per Kwt ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VUF CENTEN WÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊimmmmÊÊBÊÊÊÊÊÊm Sedert BLUYSSEN s EIGEN WINKELS lijn opgericht is het niet meer de vraag WAAR MEN HET VÖORDËELIGST liaii koopen I en vraagt alleen WAAR zijn Bluyssen s eigen winkels gevestigd Noteeren ALLERFIJNSTE NATÜÜRBOTER in stukken met halve bon met heele bon van I pond 80 c p pond HOLLANDSCHE MELANGE in stukken van pond 4Bc p pond 1 DEENSCHE MttLANÖE uitgewogen 68 c p iiderliaH pond GEWONE MtLANGE uitgewogen O c p anderhall pond UITMUNTENDE MARGARINE 56 4 SO en 44 c ander ball pond p pond j met p pond I halve p pond bon 48 c 38 c 35 c ALLBEFIJNSTE 600DSCHE KAAS BESTE GOUDSCHE KAAS ALLEBFIJNSTE LEIDSCHE KAAS KOFFIE UIT EIGEN STOOMKOFFIEBRANDEEIJ EXTRA in pakjes van i s pond OO c p pond met UITMUNTENDE KWALITEITEN 34 SO en 49 c p heele pond bon 90EDE kwaliteit SS c p pond met halve bon go OeerkeerUJk amake ae Thee In palfje van f oii en MO cent 5 leege zakjes goed voor heele bon Ontvangen voor Cadeausc de volgende HUkkelwaren OVALE BLADEN voor 35 en 56 bons KOPFIEKANNEN voor 26 bons THEEPOTTEN voor 16 bons SPIRITUS KOMFOREN voor 10 en 12 bons PETROLEUM KOMFOREN voor 14 bons SUIKERPOTTEN voor 13 bons MELKKANNEN voor 12 bons BOUILLOIRS voor 80 bons KOMFOORPLAATJES voor 3 4V 6 8 en 9 bons A BLIJYSSE1 Z01 Ei 140 eigen wiikels Fabrieken Ie ilsten Fabrikanten van zuivere Natuurboter Mélanges en Margarine Te GOUDA WIJd§lraat 157 I Bulleplandscii Overalclit De Doitsche Reichsanzeiger bevat ter gelegenheid van den vijt eo iirintigsteo gedenkdag der sociale boodschap van Keizer Wilhelm den Groote een keiurltjke bekendmaking aarin wordt geeonatateerd dat de pogingen on van staatiwega de vaorzorgamaatregeleo in het belang der arbeiden krachtig te bevorderen gelakt i jn De btkendmaking fjst er op dal de tegenstand jaist kwam van de zyde dergenen die zioh in de eerste plaati geroepen wanen de arbeidershelangen voor te staan vertroowt echter op de eindelgke lege op de erkennipg Tan het nut van hetgeen tot stand is gebracht en toenemend beter begrip van de greniep van hetgeen op economisch gebied mogeiyk is De keiier verklaart beslist te willen dat de wetgeving op het gebied van ia sociaalpolitieke voorzorgsmaatregelen niet bigve rnsten dat voortdurend worde overwogen welke maatregelen te nemen zgn tot bescherming van zwakken en behoeftigen en eindigt met een dankbetuiging aan allen die zich belangeloos wjjden aan de groote sociale taak In de handelshaven te Napels heelt Tr jdag een hevige brand gewoed De brand ntelosd ia een pakhuis waar een groote boeveelheid goederen ter waarde van millioenen geborgen waren anUcer hennep olie paraflne stearine en alcohol Het gevaar voor de in de haven liggende schepen was zoo groot dal onmiddellgk bevel werd gegeven dat alle vaartuigen die dicht bjj het pakhuis lagen de ankers moesten lichten Na een inspannenden arbeid van eenige oren werd men eindeljjk den brand meester Zevenhonderd tonnen sniker 100 tonnen paraflne 800 balen hennep en een groote boeveelheid stearine en alcohol verbranden De oorzaak van den brand is vermoedelijk ta zoeken in zellonlbranding ran de hennep De houding door hel Ëngelscha Hoogerhuis bü de behandeling der schoolwet aangenomen heeft zooals te verwachten was in jtlienrie kringen in Engeland groote veroot fffifing gewekt En de vraag is reeds meer dan eens gesteld of het geen tjjd wordt ernstige maatregelen te nemen om de wetgevende bevoegdheid der Lords te beperken Dinsdag zal het bestuur der liberale partij t Landen bijeenkomen ter bespreking na de politieke criais Twee eischen wor den gesteld de verwerping van alle door de leden van het Hoogerhuis aangenomen amendementen op de schoolwet maar daarnaast ook maatregelen om voor de toekomst zulk een optreden vau het Hoogerhuis onmogelijk te maken door beperking ol geheele opbetfing van het recht van veto van het Hoogerhuis Het plan schijnt te zijn om bg het Lagerhuis een voorstel te doen ten einde aii de kroon te verzoeken bepalingen te maken opdat het Hoogerhuis niet langer gelegenheid zal hebbeo wgzigiagen aan te brengen in wetten die door het Lagerhuis zijn goedgekeurd doch dat het alleen over de wet zal mogen beslissen in den vorm waarin het Lagerhuis die vaststelde Terwijl Bttlow in den Duitschen Rijksdag een redevoering hield over het persoonlijke regiment en daarb argumenten gebruikte die naar de Westm Gazette meent door de Duitscho conslitntionalisten zeker niet als atdoende kunnen worden beschouwd daar in de geheele opvatting van Billow geen plaats is voor den Bondsraa l een lichaam dat toch beslist de taakheelt de macht van den monarch te beperken schreef Maxlmiliaan Harden in zijn weekblad ZukUD t een artikel waaria hö duidelijk aanwijst van welke zijde de absolutistische neigingen by den Duitscban keizer worden aangewakkerd Openlijk wgs ik Philipp Friedricb Karl Alexander Botbo prins van Eulenbnrg en Berteleld graal van Sandels aan als den man die met onvermoeiden ijver Wilhelm II heelt voorgehouden en nog steeds voorhoudt dat hi geroepen is alleen te regeeren en dat hg als onvergelijkeliik begenadigd vorst slechts licht en bijstand mag hopen en vragen van den hemel die hem de kroon heelt geschonken dat hij alleen aan zgn Schepper verantwoording schuldig is Het onheilvolle werken van dezen man mag tenminste niet in het duister worden voortgezet ZiJn jongste dichtwerk was een prachtuitgave die met den Pruisischen Zwarten Adelaar versierd is en den keizer verheerlykt exemplaren er van kosten vglduizend Mark Daarna en zeker niet zooals de getrouwen zeiden daarvoor heelt bjj de hooge orde van den Zwarten Adelaar gekregen Zjjn jongste persoonlijke sncces heet Von Tschirschky Moge het zgn laatste zijn De Standenraad heelt Vrijdag met 24 tegen 6 stemmen het handelstractaat met Spanje goedgekeurd Van de zgde van Zwitserland is men dus de kwade kansen voorbij Dat j do Kamer te Madrid het verting heaft goedgekeurd is voor de regeering een overwinning De handel van Zwitserland in Spanje heeft op zichzelf niet veel te beteekenen Maar Spanje moet straks ook met Duitschland en Fraiikrgk handelsverdragen vernieuwen en het zal aan andere landen nietkunnenweigeren wat t aan Zwitserland heeft toegegeven Het artikel dat vooral van belang is bier is wgn De Spaausohe wgn wordt door Zwitserland niet anders behandeld dan de Italiaansche of Fransche wgn zeide de regeering maar de oppositie nam hiermee geen genoegen Spanje blglt door den verren afstand toch by 4 s andere landen achterop tegenover Zwitserland zeiden zg Daar kon de regeering niets aan veranderen Ooi v6or Zwitserland heeft hetSpaansch Witsersche handelsverdrag op zichzelf niet t I te beteekenen maar ook hier krijgt de aanneming zekere principieels beteekenis De opositie gaat in Zwitserland uit van de wgubouwers evenals in Spanje De wynbonwers zouden vreemden wgn graag hooger belasten Het blgkt nn dat de wgnbouwers op zichzelf niet bg machte zgn de afsluiting van een handelsverdrag tegen te houden De Transvjalsche Cliineezen qnaestie is verscherpt door het bekeudworden van de schandelgkö onzedelgkheden die in den laalatan tyd den zonen van het Hemelsche Btjk worden aangewreven De regeering die uit prentschbeid f het rapport daarover van generaal Backnill niet openbaar wil maken heelt zich de woede der Randmjjn party op den hels gehaald door het bestaan dier onzedelijkheden bg de gele werklieden te erkennen en de terugzending toe te zeggen van alle koelies die zich daaraan hadden schuldig gemaakt By monde van lord Elgin en van Winston Churchill liet de regeering nog bovendien doorschemeren dat het wel eens tot een algeheele verwgdering van alle gele werklieden uit Zuid Afrika zou kunnen komen verklarende dat deze schandalen den genadeslag badden gegeven aan den verderen invoer van Cbineezen Heelemaal in den haak is deze verklaring trouwens ook niet Op denzelfden dag dat verdere invoer iu Transvaal werd verboden verklaarde de regeering dat zg de oplossing der Chineezen quaestie aan het Traansvaalsche parlement wilde overlaten dat in den aanvang van het volgend jaar zal worden gekozen Maar de bedoeling van lord Elgin en Winston Churchill is blijkbaar geweest als bun meening te kennen te geven dat het nieuwe Transraalsche parlement zonder eenigen twglel de wegzending van alle Cbineezen zou bevelen en alle gebruik van gele werkkrachten beslist zou verbieden op grond niet alleen van de aan het licht gekomen schandalen maar op grond van de ongehoorde concurrentie dio de Chineezen door het geringe loon waarvoor zg werken aan de blanke arbeiders aandoen En inderdaad hebben deze beide woordvoerders der Engelsche regeering de toekomst goed ingezien immers de liberale Nationalisten en Progessiven met de partg van Het Volk vereenigd zullen in het Parlement van Transvaal de overhand hebben en het is te voorzien dat een van zyn eerste besiniten juist zal zgn het wegzenden der gelen tegen wier komst steeds door de bevolking is geprotesteerd Het is nog de vraagt of dat Parlement nog niet op meereere punten de trotscheen cynische Randmagnaten zal laten voelen dat zg niet meer oppitmachtig zyn f Ook in den Senaat is de jonge minister van het jongste departement Viviani thans aan bet woord geweest De moderne Prometheus werd aangevallen door Ue Lamarzelle die bigkbaar len doel had de regeering eens flink aan de tand te voelen ten opzichte van haar revolutionaire ideeën Hy bestreed de kredieten die voor het Uinieterie van Arbeid waren gevraagd op grond dat het land zich door de stichting van dat departement begeeft op don weg van socialisme en ongodisme hetgeen zeide hg in stryd is met de politiek van Clemencean zelven De Laraarzelle vroeg of Viviani uit naam van de regeering bad gesprokon toen hy zich beroemde dat de lichten des hemels voorgoed waren uitgedoofd De La Haye Dat is een uitdoover die wat te vroeg victorie kraait Voorts stipte Delamarzelle uit Viviani s rede aan dat hg Gniiots leer van het zich verrgken als ideaal verkondigd bad Viviani antwoordde dat hy als minister bleef wat hy als depute geweest was Hg vond dat loffelgker dan zoodra men op de ministerieele banken zit zgn vroegere beIgdenissen te verloochenen Hg is socialist maar hy is ook een soldaat van het repnblikeinscbe leger Hy is socialist maar de minister president is dat niet Hier kwam Clemencean tusschenbeide om te verklaren dat ook hy socialist is op myn manier voegde by er by Gelach en toejuichingen links Deze verklaring zei Viviani zou de door De Lamarzelle gestelde vraag nutteloos FEVlLLEtOX l egen den Stroom D jongens vlogen naar hun moeder toe Ignaz bleel met het meisje alleen en zag haar aan Heel badaard doorstond ly zijn blik Ja schijnt arm en varlatenr ZBn stem klonk thans zacht Die wainiga woorden wartB Toldornda om haar op eens al de smart van baar ellendig bestaan duidelijk te doen herlDnerra en d tranen sprongen haar in de Oogen ï Irmgard sprak zjj lit zich zelve en jB r Ignai antwoordde htj Zie daar M wees op den gnttm wagen datismljn huls daar ben ik koniog de indereo ijn rnj en helpen m het brood te verdienen Imgard richtte tieh een weinig op ei zag rol verwondeiing naar al de dmkta van dat kanstemakeriTolkje voor baar dea te vreeader ondal xe nooit nM iali had aanaehoawd nooit van zoo iets had gehoord Kom mee Irmgard riep Ignaz plotseIteg uit Biyi btf ons loo iaof t n be Tlltl Irmgard zag naar hem op t Was weder diezelfde koele ernstige blik vol toorn en trots Uaar hjj verdween op oens die blik en een uitdrukking van kinderlijke lieltalllgheid verspreidde zich over dat vreemde altoos zeer bawegeiyke gelaat Meisje Irmgard ik heb je liefl Zy verbleekte en strekte met afwerend gebaar beide handen uit Zeg dat nooit nooit weer Zoodra je het doet ben ik verdwenen I Ignaz zag er op dat gezegde zeer bedroefd uit Wil je t my beloven f vroeg Irmgard zacht Ja dat wil ik antwoordde hg wel vast van stem doch zonderling treurig Ooed dan ga ik met je mee I antwoordde Irmgard zonder een zweem van aarzeling meer En terwgl hg zoo sprak kwam zg op de been reikte den jongen man hare hand en stond in de volgende minuut tusschen het rondreizend Zigeunervolkje waarvan Ignaz koning was HOOFDSTUK XI 0p den Zondagmorgen toen Clarisse t sehippenhnisjp dat zg tjjdeiyk met hare moeder bewoonde verlaten had om naarde kerk te gaan was de barones von Strueodorf kuit niet ia staat haar miiaoegen en rer driet te beheerschen Zg dacht er in allen ernst over na of t niet haar plicht werd om met Bruno Glatbeek wiens geheimste wenschen zg meende te kei n en die ook geheel met de hare overeeratemSen een openhartig woord te spreken Bicbard de jonge broeder hoe aangenaam ry hem ook in den omgang vond en hoe gaarne zy oojc met hem praatte zou haar toch als schoonzoon geenszins welkom zyn geweest Niet alleen dat zgn flnancieele toestand met dien van Bruno niet te verge lyken viel want daar had zy kunnen overheen stappen omdat zg zelve gefortuneerd genoeg was om haar eenig kind te sitneeren gelgk zy t in slecht Fiansch placht te noemen maar hoe oppervlakkig t karakter der barones zelve ook mocht zyn hoe zy ook dweepte met elegance en chic ze bezat toch ook verstand genoeg om in te zien dat Richard er niet de man naar was een vrouw voortdurend gelukkig te maken terwyi daarentegen by Bruno ondanks een zekere schuwheid en onbeholpenheid al het materieel voorhanden mocht besten voor een uitstekend echtgenoot Clarisse zal hem in heel veel dingen overtreffen hem om haar vinger kunnen winden zooals ze t reeds als kind placht te doen maar dat hindert niet I De oude dame zuchtte en dacht aan baar overleden echtgenoot den door iedereen zoo hoog vereerden baron von Strnendorff wiens grootste gebrek in haar oogen altgd was geweest dat zy bgna in t geheel geen invloed op zyn doen en laten had kunnen uitoefenen Clarisse lykt op hi ar vader t zal rooeiclyk gaan haar öok f dit opzicl t iets aan t verstand te brengen nis eg reeds eenig besluit genomen heeft Dat late thuiskomen is een affront voor t heele badgezelschap t gaat natnarlgk als een loopend vnnrija van dezen naar genen als daartegen niet onmiddellgk een sterke dam wordt opgeworpen t Beste redmiddel is een engagement Bruno moet zich vandaag nog déclareeren I Terwyi Clarisse in de kerk zat kleedde mevrouw von Stru mdorft zicii aan om uit te gaan Niet zonder eenig zeltverwgt liet zg daarbg voor het oog van haar geest al de kleine schandalen die men dezen zomer weder op Friedrichshagen had gehad de revue passeereo daarby nagaande hoe hard zij zelve die dingen beoordeeld had en hoe zg van baar kant er niet weinig loe had bggedragen om ze van allerlei kantteekeningen voorzien wereldkundig te maken Wordt nnolgd