Goudsche Courant, dinsdag 20 november 1906

Woensdag SI November 1006 So WIHS 45ste tiaargaiig fiOüDSCHE COIRAMT iMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken eletai n Mo 9t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per 4i08t 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TderMi ü S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekehd naar plaatsruimte Intending Van Advertentiën tot 1 uur des midd I ADVMTENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentle BureaH vao A BKINKNAN ZOON ZAAL RÜNSTlir Sociëteit 0N8 GENOEtiEiN Woensdag 21 November slechts één Hollandeche opvoering van HEBMAN HEIJERMAN8 Jb beroemd Monologen drama SUSü door LOUIS DE VRIË DT w meerilere Wo r4riitiht m Entree Ie Bang f f OO 2eRangl0 r4 Leden S 0 6 gewone reductie AANVANG 8 ÜÜB Plaatabesproken van al heden O Bekwame Scheepmakers GEVRAAGD voor bontwerk Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres J VEBWEIJ Scheepsbouwmeester te Vlaardingen DE OOEDKOOP8TE DE MEEST FRA 0T1SCHE DE HEEST VOLLEDIGE MODEBLADEM zgn beslist die der Firma WELBOIl TUE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKBK met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OP CHILDREN S MfASHlONa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOX Vw Roekhandelaar Proef nummeM Alle met koeael Bolt Büvoegeei Van alle in deze bladen voorkomende modellen zön GEKNIPTE PATBONKN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 0 50 verkrijgbaar bti MILLY SIMONS Den Haag EEeDSFOTTANIlEE Hen wardt variocht op t XBKK te letten iT HIT ilia om vm H ilAVËNSWAAY ZONEN QORINOHBM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van ttoM M ft half en êd ons met vermeldinu van Nommer er Pri B voorzien van uevenstaani lUerk volgens de Wet gadepo neerd Zich tot de nitvoenoi van ge erde orders aanbevelende J C BIJL vo iheen J BBEEBAABT Lz NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HEBREN DAMES en KINDEB WINTER SCHOENWERK STERKE Schoollaanen Uvrrschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN Z Voor de verkieiing van VUF LEDEN van de Kimer vu Koophaodel en Fabrieken te Gouda op WOENSDAG deD 21 NOVEMBER 1906 ter vervanging van de Hoeren A VAN REEDT DORTLAND H BUAAT A GOEDEWAAQEN A W ROES en H KNUTTEL die op 31 Decessber 1906 moeten aftreden worden érlugeii4 aanbevolen de Heeren A VAN REEDT DORTLAND H BRAAT A GOBDEWAAGEN s É A W ROES H KNUTTEL wbmjB mBBMBma Het Stembureau houdt zitting op het RAADHUIS éet mumtlMof MM f f l 4 Mr aematogeen Poedervorm is het eeuigfste helpend middel teg en Ui eéarmme4e HleekmuelU XtumiBmiDmk$e MmtfMplfnem miapelMêkel Ommaehteu Wermuigerimg m Fermlndertmf éer UeMMumulcrmeltUm aematogeen in Poedervorm I worden opgelost HAEMATOQEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eeiitge labrikaoien 11 N v SGHAIK Go DeD ilaag Verkrngbaar bg Firma WOhW Co Westhaven 193 GRENDEL E H kti MILD Veerstal Ooiuia A BODUAN IKoordrechl P1NKS8 Niamerkêrt ad iJuti A N VAM ZBSSRN Sdtooiihoven B v WIJK P W v EDE IhideaaUr A 8CBBEE JSaiutreeht K VAN DEB HEIJDEN Rtma k P v d SPEK MoereapelU D v d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v n HEIJDEN Waddingmen P A naGROOT A ra JONGH hidimiter J P KASTELEIN PtUbroehrdam D BIKKER Bmidup WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door AbdH Siroop Het klaosterdaweta PaMo AMÜ beitaat niet du Siroop van geenerlH waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoafdmagaelin Gedempte Binnenrotte 1S4 Telet 969 2e Jaa0a iln Weet NUuwlaHd 9 nabU Station Beur telef 49S7 nmuiuM STEIIEI meüHEN BIPiRIEBlH DE PHONOLA lif l lu II aMM SalMH te kaam PEONOLAPIANO WM PHOKOLIST SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvaoget van postwissel groot fl 3 45 zenden wï iraneo do r Nederland onze overal bekende NOBHAL KOLLËCTIES 30 hyacinthen voor glazen o U voor potten o 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 160 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenza van hyacinthen tulpen narzissen crocus soillas sneewklokjes etc B k geillnstherde pr slgst met ipeoiflcatle onzer eoUecties in het HoUaadseh ei onze vele wenken voor de cultuur btratende groote catalogoa lo het Doltaeh lendeo w dasverlangd gratis en franco TolDbouw ËUbllssMMMt Hals er DalD NoordwUk m Hiarleii M M V LOOi DUBBELE BUÜRT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTEN in elke ttyl van de eerste fabrieken tegen concnrreerende prjjzen AMlt tr Til G s W ler Spreek Bierea Ëlectrisekt g eldingeiB Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudeeh VerlieMlng Magaaljn DE AWONIDSITER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Wlenw noverlroSrn I I Frof Dr Liobers etbekoud I IHVW IBAQHT UIXBB AllMn Mht met Fkbriekuserk tot voortdurende radicale eu I zekere genezing van alle zelf de meest bardnekkigv tfnutv eiekten oonl ont taan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd iou enezing van elke zwakte Bletl Ittieht Benauwdheid Hoofdpgn I Migraine Hartklopping Maagpya I slechte spgsvertering Onvermogen I Irapotenz Polintione enz UitI voerige prospecinssen lrr J3ror fe eli fl 1 fl t fl 8 dubbeleflewb I a t I Cenlranl Deptt Mattll v d Vegta ZaUbomme 1 U pJU 1 M ClAao fc Co Aotterdam r Happol i Grarenhage I Ilalmmu de JoDg J Cid BotterHaa Welf Ca aauda B bïï alle droi iaten Verkrijgbaar in üesschen SO ets 7S et D f 1 9B H H H Apothekers en Drogisten Lel op 1u mork ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Oooba bj C LÜGER Apotheker Harkt en bji WOLFF Co Westhaven 118 Eohte Oude Janarer Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bü PEETERS Jz IM tp tmeM t imrkhwmd BulteDlandscb Overzicht Renter seint uit Berlgn dd 19 Nov In den Róksdag werden heden de interpellaties over den vleescUoood en de hooge vleescbprgzen gehouden De minister Ven Posadowsky Wehntr vei klaarde dat de Rykskanselier bureid is die interpellaties te beantwoorden en hoopt dat dit binnen veertien dagen zal kunnen geschieden Reuter seint uit Herige dd 19 Nov De Keizjr ontving heden den heer van Arniro Grieven Verschillende bladen berichten dat de beer v Arnim in de eerste plaats in aanmerking komt voor minister van landbouw Tweede telegram De Dentsche Tagezeitnng deelt mede dat de heer v Arnim Crieven reeds tot minister van landbouw is benoemd de offlcieele bevestiging van dit bericht ontbreekt echter nog Zondag om twaalf uur beeft er een ontploffing plaats gehad in de St Pieterskerk te Rome nabg het altaar van de Navilella Er is geen schade aangericht maar er ontstond natuurlijk 6en paniek onder de kerkgangers en geestelgken einder welke kardinaal RampoUa aartspriester van de basiliek Een toegesnelde commissans van politie en zgn agenten vonden een blikken doos met ijzerdraad omwonden Deze bleek bnskrnit en ipgkers van verschillende afmetingen te bevatten en geplaatst te zgn op een stelling Ht was opgericht om herstellingen aan het plafond der kerk te doen Het openbaar ministerie was aanstonds ter plaatse Men heeft nieéand zien vluchten Koning Frederik van Denemarken zal binnenkort een bezoek brengen aan keizer Wilhelm te Berlvjn Aan dat bezoek wgdt het Kopechaagsche blad Berlingske Tidende een artikel waaraan wj het volgende ontleenen Als koning Frederik thans den Duitschen keizer gaat bezoeken dan is dat om de bewijzen van sympathie te beantwoorden die keizer Wilhelm ons toonde bg dan dood van koning Christiaan en tevens nit behoefte om de vriendschappelijke betrekkingen voort te zetten die de beide vorstenhuizen verbinden Alt een Koning begeleid door zgn minister van bnitenlandeche zaken een bezoek brengt FEVILLETOK legen den 8trooQi 37 En nu moest haar zelve zoo iets overkomen haar de baronesse von Strnendorft met baar eigen dochter I Zg wist bg ervaring hoe men in dergeiyke gevallen nog veel eer de moeder dan de dochter bard viel dat men t gedecideerd onbegrjpeiyk zou vinden dat zg Clarisse niet beter bad weten te beschermen Al die dingen gingen baar onder het toilet maken door het hoofd zy voelde zich gejaagd ongelukkig steeds met zich zelf in stryd omtrent hetgeen zy eigeniyk doen moest en zy had nanweiyks plaats genomen op haar zorgstoel toen de deur openging en plotseling Bmno Glatbeck aan wien zg zooveel had gedacht in eigen persoon voor haar stond Haar verbazing nam nog toe omdat tegeiyk met hen Clarisse verscheen t Viel de baronesse op dat zg akelig bleek zag doch zg schreef dat bleek zien tóe aan de opgewondenheid van den laataten nacht Bruno was waariyk alweer met zyn houdiog Twlageo mevrouw von Straendortt ng aan den monarch van een ander land dan heeft men het recht over de politieke beteekenis van die reis te spreken Daarom wordt het bezoek van Koning Frederik te Berlgn waarbg hg vergezeld wordt door den minister van bnitenlandsche zaken graaf Eaben Levetz io een persoonlijken vriend van Bttlow bescboawd als eeu bevestiging vao de goede betrekkingen tot het Daitsche Rgk En w j sluiten ons gaarne aan b den wenscb dat dit werkelgk het geval moge zgn In Denemarken zal men de hartelgke eo schitterende ontvangst weten te waardeeren die te Berlgn voor het Deecsche koningspaar wordt voorbereid Zoo gaat de oude vgandschap voorbij zoo ontstaan nieuwe vriecdscbapsbanden Wg hebben verleden week gewezen op de Russische regeeringsmaatregelen voor de aanstaande Doema verkiezingeu waardoor aan groote aafitallen kiezers het kiesrecht wordt ontnomen Maar daarbij luat de regeering van Stolypin bet niet Zg wil ook de verkiezingspropaganda der oppositie partyen onmogelgk maken door de meest krasse maatregelen van onderdrukking De Russische bladen melden dat bij bet departement van politie een Igst is aangelegd der personen wier aanwezigheid gedurende de verkiezingen in h a kiesi iitrlct niet go wenscbt is en die daarom gedurende dien verkiezingstrüd uit Unn district zullen worden gebannen Dat is wel de beste methode om de oppositie tot zwggen te brengen De stadscommandaiit van Petersburg beeft de vergunning geweigerd tot het houden van een kiezersbgeenkomst waarin een lid der K D partg bet woord zon voeren Te Moskou is het orgaan der K D partij de Novy Putj verboden en tegen de Roesskija Wjedomosti het orgaan van den gematigden rechtervleugel der K D partij een vervolging ingesteld Bovendien wordt net verkiezingscomité der K D partij vervolgd wegens het uitvaardigen van een verkiezfngsmanifest waarin bet program dier party wordt uiteengezet Dit zijn enkele staaltjes van de wgze waarop Stolypin zich de vryheid van verkiezing voor een Russische volksvertegenwoordiging denkt I De vijf en twintigste gedenkdag van de Sociale Boodschap van keizer Wilhelm I heeft aanleiding gegeven tot het uitvaardigen van een proclamatie van keizer Wilhelm II waarin deze herinnerend aan dat hem zoo vragend aan haar gezicht drukte zooveel bevreemding uit dat ovwillekenrig de gedachte by bem opkwam dat Ciarisse s moeder volstrekt niet was ingenomen met zyn besluit t Bevreemde hem te meer daar bet oude plan der beide familiën om van hem en Clarisse een paar te vormen hem zeer goed bekend was Zou t zyn broeder Richard die by mevrouw von Struendorff altyd een wit voetje had gehad werkelgk gelukt zyn baar tot andere gedachten te brengen haar te winnen voor zyn wenschen f Er was een pgniyk stilzwggen ontstaan Clarisse was inwendig boos dat Bruno nu zy zelve bem bet jawoord gegeven bad niet eens den moed scheen te hebben om by bare moeder alleen toch een kwestie van vorm 1 het offlcieele aanzoek te doen O hoe geheel anders zon Bichard en dat nog wel onder veel moeielgker omstandigheden by zulk een gelegenheid zyn opgetreden met welke bartstocbteiyk woorden zon hy gebeden hebben om hem Clarisse s hand te verleenen I Ze mocht er niet aan denken I Nu in Gods naam geen vergeiykingen nu nieti Ze maakte vry kortaf aai de spannning een einde Moeder zei ze ik heb daareven met Brnoo Glatbeck verloofd I Haar stem klonk heesch gevolleerd hare oogeo Tarra kond ali itial o hare trekken feit de grondstellinge i van die Boodschap tot de zjjne verklaart en opnieuw maatregelen belooft tot bescherming van de zwakken en De t en ziJn in die kwart eeuw z er veranderd maar de tegenstelling tnssehen de sociaal democratie eu de regeering is nog ds niet weggenomen zegt het Berliner Tagehlatt Prins Bismarck wilde dei tegenstand breken en ging daaraan ten gronde Eeiz r Wilhelm vertrouwt nog steeds op d eindeJijke overwinning van de rechtvaardige erkeioing vai het geen gedaan is en op het toenqmende begrip voor het eeonomierhmogdijke by het volk Indien de sociale wetgeving werkeiyk niet inslaapt acht het Tageblatt het mogelgk dat de toekomst hem geiyk zal geven maar in de laatste jareii kreeg het volk meer dan eens den indruk dat men in regeerlngskrlngen meende uu voorloopig genoeg op sociaal gebied gedaan to hebben En tal van regaeringsmautregelen hadden zelfs een anti sociale strekking zooals de protectionistische tariefwet die alleen in het belang der agrariërs zeker niet in dat van bet Daitsche volk was In de keizerlgke proclamatie Wordt waarschyniyk om al het llchl op de Boodschap van keizer Wilhelm I te doen Vallen niet gea roken over de besluiten van keiier Wilhelm II van Februari 1890 Maar ook die HténiUm mogen el na tti herinnering worden gebracht al ware het slechts uit vrees dat zg vergeten zouden worden Beslniten en Boodschappen kannen alleen een nuttige uitwerking hebben zoo zy werkeiyk tot richtsnoer strekken by alle regeerlngshandelingen De nieuwopgetreden president van de Vereenigde Staten van Bra lie Altonao Augnsto Moreira Penna heeft reeds sinds 1865 een belangryke rol gespeeld in de binaenlandsche politiek van zyn land Herhaalde malen en steeds met schitterend sieces heeft hy hooge staatsambten bekleed Als zoovele staatslieden van onzen tegenwoordigen tgd is hy een tgdlang werkzaam geweest in de journalistiek alvorens zgn eerste stappen te doen op de politieke ladder van welke hy nu de hoogste sport heeft bereikt Van 1874 tot 78 was Penna lid van het parlement van den staat Minas Oereas Ook voor de termynen 1876 77 en 78 79 werd hg in de wetgevende vergadering herkozen Maar in 1878 viel hem de derscheiding te beurt te worden gekozen als vertegenwoordiger voor Minas Gereas li de centrale Nationale Vergadering Hy bleef het lidmaat als uit marmer gehouwen De barones richtte zieh hoog op Alles kwam haar zoo vreemd zoo onverwacht zy was t niet gewoon dat Clarisse zoo gedecideerd zoo handelend optrad en nog minder dat zy de geheimste wenschen van het moederiyk bart zoo heerlgk vervulde Bruno zag met dankbaarheid naar zyn aanstaande doch de straffe blik dien hy daarby ontmoette dreef hem weder het bloed Clarisse zegt ds waarheid mevrouw en ik voeg er de bede by dat n aan den bond onzer harten hy hield alweer op ditmaal was t bet lichte blozen van Clarisse dat hem in de war had gebraoht nn en zegen niet onthouden znit I Mevrouw von Struondorff had allen tyd gehad zich van hare biyde verrassing te herstellen Zy omhelsde hare dochter drukte een kus op haar voorhoofd en reikte daarop haf hand aan Bruno die ze met kassen bedekte Myn lieve veel geliefde kinderen 1 Meer was de barones niet ia staat te Mggea de traoea aoo t vertakte moederhart ontweld verstikten hare stem Ontbrak haar wel eeais hel ware tactgsvoel thans liet haar wgze vao doea ook ia Ciarisse s oogen niets te wenschea over Ze vroeg alM hoe alles i o gauw was gebeurd dat schap van de N V bekleaden tot 1889 in welk jaar uaar men weet een eind werd gemaakt aan bet keiterryk Qedarende deze elf jair 78 89 bekleedde Pena driemaal een ministersambt de e tste maal als minister vanoorloginhetkabiaet MartiBho Camros 1882 de tweede maal als minister tan landbouw handel en openbare werken 83 en ten slotte als minister vitn binnenlandscbe zaken en justitie 86 Aanvankeiyk monarekaal Hberaal en overtuigd tegenstander vaa de afschatlng der slaverny verzoende Penua zich later aeowal met de republiek als met de vrgmakingder slaven De onvermgdelgke en niet meer ongf daan te maken gevolgen van de revolutie van 15 November 1889 welk het keiterrjlk wegvaagde en daarvoor de repnbllek in de f laats stelde zgn door Penna steeds erkefld en aan vaard ofschoon aanvankelijk betreurd A A M Penna is de vierde uet milittire president van de Vereenigde Staten van BrazillJi Zgn voorgangers waren Prudente Moraes Campos Sailes en Bodrignes Alves die weer waren voorafgegaan door de militaire dictators Fonseca en Florlan Peixoto Deze beide maarschalken hadden na den val van keizer Dom Pedro het bewind gevoerd D rustige en ongestoorde ontwikkeling van Brazilië ouder zyn drie civiele presidenten geeft voldoende recht tot de veronderstallingi dat althans voor dit deel van Znid Amerika de dagen der Uttain revoluties en tegenrevoluties voorby zjn Ziehier nog een aanhaling uil Hardao i artikel In de Zukuntt oVor prins Philipp Eulenbarg Waaruit de Beriynsche correspondent van de N B Ct reeds een en ander heeft meegedeeld Hg heeft voor al zyne vrienden gaztrgd Een Moltke is chef van den geterklen stal een ander Moltke met wlen by neg vertrouweiyker is commandant van Beriyn de beer von Tschirschky staatssecretaris van bnitenlandsche zaken en voor daa hear von Varnbfller hoopt men ook nog een waru plaatsje te vinden Allemaal goede mensckn Muzikaal dichteriyk spiritiatisch zoo vrooil dat zy van het gebed meer genezing verwachten dan van den knapsten dokter eg in hun omgang mondeling en schrifteiyk roerend vriendscbappeiyk Dat alles zou bun eigen zaak zyn indien zy niet tot de vertronwelgkste tafelronde van den Keizer behoorden en ik heb nog lang niet alle bentgenooten opgesomd van zichtbare en onzichtbare plaatsen nit draden spannen die voor het Duitsche ryk belemmerend op de ademhaling werken Dat een Duitsch Keizer alles buitengewone omstandigheden thans tot hst sluiten van het engagement hadden aanleiding gegeven begreep zy trouwens wel uil zich zelf Nadat het pyniyke van de eerste oogeablikken overwonnen was betuigde mevrouw Von Struondorff in heel passende woorden hare ingenomenheid met de gelukkige vaa Weerakanten gewenscble gebeurtenis en knoopte daaraan voor da eeratvolgende toekomst eenige plannen vast die door Braiie levendig werden ondersteund Het engagement van t seizoen werd welhaast t gesprek van den dag De algemeene verbazing over de geheel onverwachte gebeurtenis drong in de eerste oogenblikkea alle andere gedachten over t gebeurde vaa den vorigen avond naar den achtergrond natuurlgk alleen om daarop de booae toa getjea zy t ook in z g diep geheim des ta meer in beweging te brengen De ambtsraad viel uit de wolkeu bg vertrouwds zyn oogen sn ooren niet meer Ik sta versteld letteriyk versteld er van I zei hg en drakts Brano de baad om vervolgens Clarisse ta otnhelzen God geve u zya zegen gy zyt een heel heel verstandig meisis moest hem vaa t hart Wi rdt ttnolgd