Goudsche Courant, woensdag 21 november 1906

zeli wil regelen kan reeds bedenkelijk stemmen wordt bi nat een tot dramatische ontladini neigend temperament door een ongezond hedendaagsch romanticos en geestenzieoer geraden dan zon zelfa indien bj geniale beg atdhaid bexat enkel een staatkunde k Ia Victor Hngo denkbaar zjjn bij groote daden een stsatknnde h la Bonchardy Sdo ot d Ennery Zolk een toeatand zon een onafzienbaar ongelok voor het rgk en voor de mooarcbie zgn ep moet daarom met alle mogelijk Diddeleif voorkomen worden Ik wjjs daarom vandaag openiyk naar Philipp Friedrich Karl Alexander Botho prins lot Enieobnrg on Hertefeld graaf van Sandels als naar den man die met onvermoeidcn Ijver Wilhelm II toegellaisterd Jieeft en nog toeSnistert dat bjj geroepen is alleen te regeerén en dat h als weergaloos begenadigde alleen van den zetel in de wolken van welks hoogte hem de Kroon is verleend licht en bijstand mag verwachten en afsmeken zich slechts jegens die macht verantwoordelijk mag voelen De noodlottige werkzaamheid van dien man moet tenminste niet in het duister bleven Zjjn laatste dichterlijke voortbrengsel is een met den zwarten Proisiscben arend versierd prachtwerk geweest dat den Keizer verheerlgkt en voor 6000 mk te koop is Daarna stellig niet zooals de getronwsten om de onderscheiding als iets onschnldigs voor te stellen zeggen daarvoor heeft bjj de faooge orde van den Pruisischen adelaar gekregen ZiJn laatste persoonlgk sncces heet Tschirschky Laat het zjjn laatste blijven stallen aan het licht gekomen Zoo rond de politie ook by het personeel te Harderwjik aan politie ook bg personeel te Harderwgk aan het spoor verbonden goederen verborgen Het is te hopen dat hierdoor een einde komen aan de vele klachten dat men het venonden niet ontvangt B ur g e r l Ij k 6 Stand GEBOREN 16 Nov Arie ouders A v d Kraats en W Wiezer 17 Cornelia Dirkje ouders D K Hooning van Duyvenbodo en J G Versnel Wilhelmina Mjrgaretha ouders 6 de Jong en L Boer Gepke ouders M Pepers en K Zondervan 18 Jacoha ouders E Sanders en J van Klaveren B tstiaantje ouders A van der Draaij en A Oosterom 19 Sterina ouders J Slobbe en S van Dongen Herman Diederich oudnrs P Wildschut en S M Teepe OVERLEDEN 17 Nov R G van der Poel 7 m 18 T van Egk 64 j C Drukker 85 j 19 J W Nieuwenhnizen 73 j J A de Jong 34 j 20 B Hndde 1 m AOV ERTËIVTIËIN FaiUsseme t A H SCEEFFER Verspreide Berichteu Fkuikbuk De Temps zegt dat er tot heden 65 070 inventarisaties in de kerken verricht zjjfl nog 3606 blijven er te verrichten Naar het heet zal in de Kamer het voorstel worden gedaan de bezoldiging der afgevaardigden van 9000 fr te brengen op 16 000 francs per jaar Majoor DrianI de schoonzoon van generaal Bonlanger pabliceert een even sensatloneele brocnnre over het leger onder den titel 0p weg naar een oienw Sedan Hij maakt daarin vergelijkingen tnsschon de Doitsche en de Fransehe tegers en laat zich zeer ongnnstig daarb nit ovor de gntlmili tairlsti che beweging en haar gevolgen in tp van oorlog In Frankrijk DoiTIOBLAHll In Benthen Opper Sllezië wilde men een gedenkteekeo vo6r Wilh m 11 ojrlchtin Maar de keizer liet weten dat het niet iret te tradities van de Hohsnzollerns overeenkwam tijdens het leven van een vorst gedaskteekeoeu voor hem te doen verrijzen H t wordt nn een monnment voor Wilhelm I Dat Is anders dan in Engeland waar de koning zelf komt kjjken naar de oothhlling van standbeelden die hem voorstellen Btj den Bijksdag iaeenaanrnllingsbegrooting voor Zaidwest Xfrika ingediend ten be drag van 29 220 000 Mk Spanje De koning heeft den minister van oorlog TergBoning gegeven om een voorstel in te dienei voor dienstplicht Het doel is de jon ingen drie jaar in het actieve leger en 12 jaar in verschilleiide reserves te honden Uit het dorp Bejar gaan 600 gezinnen tegelijk naar Paraguay verhuizen RusuiD In Odessa is een complot ontdekt om door middel vao een mvjn onder een Tan de gerangenismuren 370 politieke gevangenen te bevrijden Toen het complot ontdekt was ontstond oproer onder de gevangenen dat met militairen werd onderdrukt TUBKUB In de bargen van Dsobslovo heeft een hevig gevecht tusschen Bulgaren en Serviërs plaaU gehad met akn beide ijden ernstige verKiMi Afbiki Stephaons Paulus KragerSmit die een kleinzoon van president Krnger wordt genoemd en die zooals we hebben gemeld beschnldigd werd den Engelschman Herman Davis te hebben vermoord is ontoerekenbaar bevonden on zal in een krankiinnigengesticbt worden opgesloten Hij was Davis veel geld schuldig n had onder voorgeven dat bij wist waar de Boeren vóór den oorlog hun geld hadden begraven een bekend sprookje zgn scbnideischer op een eenzame plek gaiakt en daar doodgeschoten Mr Wolmarana wat ijn verdediger Ahebika Als een bewjjs dat de vriendscbapsbetrek kingen tusschen de Vereen Staten en Japan weer geklaard z n kan dienen dat in bet voorjaar een slagschip en twee kruisers der Japanners naar San Francisco en New York komen Van te roreo wordt een besoak I aan Honolulu gebracht en daarna een visite aan Enropa De hareoantorlleiten In SanFrancisco bereiden een schitterende ontvangst voor Het bezoek kost Japan een half millioen yen Geraengfde Berichten Uit Tilbnrg schrjjft men Omtrent hot sterfgeval in de Bijt vernemen wü nader dat het der politie gebleken is dat er volstrekt geen vergiftiging heeft plaats gehad en de geuite beschuldigingej slechts laster ijke aaotggingen waren Men meldt aan de N B Ct Tt Haarlemmermeer bg Halfweg is Zondagevond afgebracd du land mans woning van en bewoond door C Beltman van den inboedel is nagenoeg niets gered De gemeentebrandspuit heeft dienst gedaan Alles was verzekerd Uit Amsterdam meldt men In Plancios werd Zondagmiddag een langdurige vergadering gehouden van de scheepsen bootwerkersvereenigiog Recht en Plicht over bet al of niet aannemen van het ontwerp arbeidscontract met de Vereeoiging van Werkgevers op Scheepvaartgebied Tot een resnltaat kwam men niet Heden zal met het bestuur der werkgeversvereeniging geconfereerd worden Men meldt uit Breda Jisterochtend vond men den heer Alberts bijna gestikt te bed doordat een gaskraantje gedeeltelijk had opengestaan Met behulp van fldsschen zuurstof is men er na zeer veel moeite in geslaagd hem in het leven terng te roepen Kerst tegen den avond omstreeks 6 nnr opende de heer Alberts voor t eerst Weder de oogen Te Waalwyk brandde in dep nacht van Zondag op Maandag door onbekende oorzaak af het huis toebehoorende aan en bewoond door den manufactnrier H Michaël den schilder W Hens en nog een workmansgezin Het vuur greep zoo snel om zich heen dat een groot deel van den inboedel verloren is gegaan Naar wiJ vjrnemen is alles verzekerd Het treurig geval deed zich voor dat iieechtgenoote van den heer P Quiryns dieeen aangrenzend perceel bewoont zoodanigdoor den schrik werd bevangen dat zij tjjdensden biand overleed De vorige week moesten britUottsgaiteD onverwachts naar een andere zaal verhuizen Het zeldzaam geval kwam voor in een Villa bij Berlijn waarvan de eerste verdieping verhuurd is aan een oude dame die op reis was en de bewaking aan baar dienstbode had toevertrouwd Deze had zich verloofd en koos tot viering van het huwelijksfeest niet alleen de groote zaal in de woning harer meesteres maar ook het fraaie zilver en porselein van deze De kamers straalden e avonds met de volle electrische verllchUng toen de huiseigenaar voorbijkwam en verdenking kreeg Hjj begaf zich ijlings naar de naburige woning van den zoon der oude dame en daarna met dezen en een politieagent naar het feestlokaal Hun verschijning werkte erg storend op de feestvrangde der bruiloftsgasten vooral toen de aanmaning kwam dat allen terstond de woning hadden te verlaten Het meenemen der op tafel staande spijzen werd echter toegestaan en zoo trokken weldra de beladen gasten in optocht naar een lokaal in de nabijheid om het gestoorde feest voert te zetten Zondagavond tusschen 6 en 8 uur is ingebroken in de woning van den heer Spoor rijksontvangèr te Muiden terwijl de bewoners afwezig waren Een schrgftofel en Oen brandkast zgn opengebroken en het daarin aanwezige bedrag groot f 2600 is verdwenen Door oponscbuiving van een raam aan de straatzgde schijnt men zich toegang vericbaft U hebben Hdbl Zaterdagavond om 8 udr brak brand nit in den stal van den paardenkooper Lehman in de rne de Flandre te Pargs Het vnur ontstond in de bergplaats van hooi en voeder sen houten loods achter het huis en vond daar zooveel voedsel dat ook weldra het huis was aangetast waarin verschillendewerkplaatsen waren gevestigd terwjjl de bovenverdiepingen bewoond werden De taak van de brandweer was zeer moeielük daar men wegens de nauwe doorgangen t vuur bijna niet bereiken kon Het geheele huis is uitgebrand en een Italiaansche kapel die er aan grensde is eveneens door het vuur verwoest Met veel moeite slaagde de brandweer er in het belendend huis waarin een groote voorraad alcohol geborgen was ta I behouden De bewoners konden nog tjjdig vluchten maar een zieke vrouw die in haar bed reeds door de vlammen omringd wa ttitr TU angst ofschoon man haar nsg kon wegbrengen alvorens hst vuur haar had bereikt Borendien werden twee spuitgasten verwond doch niet ernstig Do materieele schade wordt op 800 000 francs geschat Men meldt aan de N Ct Qisternacbt ontdekte de nachtwaker v d H in dienst van Wilton s scheepwerf en machinefabriek aan den Westkousdjjk te Ond Dellshaven onraad in het kippenhok en den directeorswoning Hij streek in hel hok een lucifer af doch gelgktgdig knalde een revolverschot dat v d H den rechterarm doorboorde De inbreker nam de vlucht nit het kippenhok door den Boschpolder in de richting van Schiedam Wel loste de nachtwaker nog twee revolverschoten maar door bloedverlies moest hg de vervolging staken De man was di rmate verwond dat bg gisternacht per raderbrancard naar het Diaconessenhois moest worden overgebracht Er wordt niets vermist De raad van Schiedam zal eerstdaags een beslissing nemen in zake afschaffing van de kermis Hoofden van Openbare en bgzondere scholen hebhen bg den raad aangedrongen op afschaffing daarentegen wordt door de winkeliers zeer geijverd voor het behoud In een vergadering vanwege de Schiedamsche Winkeliersvereeniging bleek by stemming dat van de aanwezige neringdoenden 70pCt stemden voor het behoud en SOpCt voor afschaffing In die vergadering werd medegedeeld dat de burgemeester de heer Brands antirev geen plotselinge afschaffing wil maar wél geleidelijke vermindering om allengs tot afschaffing te komen Een deurwaarder die voor belastingschuld beslag moest leggen bg vrouw E B ann de Toeharingvlioi te Rotterdam werd door die vrouw de toegang geweigerd Hjj riep daarop de hulp van de politie in en vijf politieagenten gingen naar de woning Daar dreigde de vrouw bovenaan de trap van de eerste verdieping staande ieder die naar boven kwam neer te schieten Voor liet zoo ver kwam was een agent gewapend met een revolver reeds naar boven gesneld on wist te voorkomen dat zg baar geuit voornemen Uitvoerde Onder bescherming kon do deurwaarder daarna beslag leggen er werd een bewaker aangesteld Man sehrSft aan het H bl Te St Annaland werden op 12 en 13 Maart na de vreeselgke overstrooming door den predikant De Voogd aldaar de handen aan bet werk geslagen om het bebouwde gedeelte van den geïnnndeerden Suzannapolder te beveiligen dit geschiedde doordat op zgn initiatief door den polder een dwarsdijk werd geworpen die wel ten eeuwigen dage dominee s djjkje zal blijven heeten Later kwam echter een netelige vraag en wel wie de kosten zou dragen van dit werk want het geschiedde in een calamileuzen polder die nder toezicht staat van Gedeputeerde Staten en waaraan niets mag plaats hebben zonder dat de plannen daartoe door genoemd college zgn goedgekenrd Thans wordt gemeld dat Gedeputeerden hebben goedgevonden een besinit van den Djjkraad waarbij de dgk en den grond in eigendom van den polder worden genomen terwijl de kosten worden gedragen door ingelanden en door den polder Oudeland ad f 1000 terwijl van andere zgde eveneens f 1000 werd verkregen voor de verschillende werkzaamheden Het werk van ds De Voogd het is trouwens door de Begeering erkend door nitreiking van een ridderorde is dus gebleken een best werk te zijn geweest Uit Hilversum meldt men Te Hilversiyn wordt door de werklieden vereeniging St Jozef een oproep gericht tot alle aibeidersvereenigingen daar ter plaatse met het verzoek een comité te voimen tot steun in de thans heerschende werkloosheid in de verwachting dat door eon juist overzicht van de hoegrootheid dezer werkloosheid misschien eene aanleiding gevonden kan worden om te komen tot eene werktoosheidverzekering met gemeentelgken bgslag volgens het Uentsche stelsel Men meldt nit Roermond Zondagavond te half xeren werd hier ter stede een formeele jacht gehondan op een vreemden jongen man die totaal naakt als bezeten door verschillende straten holde Hij werd door de politie na eene achtervolging van ruim een half uur gevat Door een persoon nit den groeten voiksoploop werd de overjas ter kleeding van den naakten man disponibel gesteld waarna hjj naar het commissariaat van politie werd overgebracht Men trachtte bem daar een nader verhoor te doen ondergaan doch tevergeefs er was geen woord nit hem te krijgen zoodat Men tot beden nog niet weet met wien mett te doen heeft Door twee geneesheeren die een onderzoek naar zjjn geestestoestand instelden is niar men zegt verklaard dat hg Igdt aan krankzinnigheid De heer van Kinsbergen te Ngmegen hofkunstenaar die een theater heeft in den geest als vroeger Ernst Basch dat op de kermissen een groote aantrekkelijkheid vormde gaat zgn geluk in de tropen beproeven Ook Zuid Afrika zal bezocht worden Te Dortmund bestaat een maatschappg die zich belast met het sluiten en bewaken van afgelegen onbewoonde gebouwen enz Hare beambten z jn echter niet allen ta vertrouw n Onlangs is een van hare nachtwakers bjj eeii inbraak verrast en Zaterdag is weer een ander wiker onder verdenking van twee inbraken gepleegd te hebben in hechtenis genomen Hearst de mislukte candidaat voor den post van gouverneur van den staat New York heeft een ambtelgke verklaring ingevuld volgens welke zgne uitgaven tijdens den jongsten verkiezingsveldtocht 250 000 pdst hadden beloopen wat de grootste som is die ooit door een candidaat voor het gouverneurschap betaald is Hearst heeft bijna 200 000 pdst in het verkiezingsfonds van de Independence League bijgedragen en ruim 60 000 pdst in hel democratische fonds Hughes de overwinnaar moet voor hetzelfde doel maar 620 pdst besteed hebben Te Vigo Spanje is het dak van een huis waarin de familieleden en vrienden van het juist gestorven hoofd des gezins verblgf bielden ingestort Al deze personen zgn onder de pninmassa bedolven De kaarsen staken het houtwerk van de puinhopen in brand Reeds heeft men drie dooden en twintig gewonden waarvan velen zeer ernstig gevonden PosterU n eo Telegraphic Benoemd 1 Dec tot directenr van het postkantoor te Valkenswaard C Willinck thans in geIgke betrekking te Gennep tot dire tear van het post en tslegraafkantoor te Beek en Donk de commies titulair der postergen en telegrafie W L A van Heuvon te Doesburg 16 Dec tot directeur van het post en telegraafkantoor te Oss J Thie thans in gelijke betrekking te Lobitb Verplaatst 16 Nov de commiezen der postergen Ie klasse G H Mulder van Groningen naar Meppel onder intrekking van zgne verplaatsing naar Gorinchem en S Gaanderse van Meppel naar Gorinchem de sarnomerairs der posterijen en telegrafie D G Hartgerink en J W Kunst van s Hertogenbosch postkantoor naar Utrecht postkantoor 1 Dec de klerk der posterijen en telegrafie Ie klasse J A M Mattousch van het hoofdtelegraafkantoor naar het bijpost en telegraafkantoor Hobbemastraat te Amsterdam de klerken dor posterijen en telegrafie 2e klasse W Senft naar Bodegraven C Hoffman naar Valkenhnrg J de Vries naar Heerenveen G Lok naar Haaksbergen L Paping naar Huissen G A Kempft naar Lichlenvoorde A F Zniderhoek naar Sittard allen van Amsterdam telegraafkantoor W Lamster naar Oosterbeek A van Male naar Zetten H de Lint naar Dirksland C W Frugt van Hertog naar Moordrecht H P J Schik naar Horst H W Kruzinga naar Edam H P Verbist naar Weert J J Suurmond naar Neede W van Uge naar Steenwijk allen van Rotterdam telegraafkantoor K J van Wnyckhuise van Velsen naar Bergen op Zoom onder intrekking van bare verplaatsing naar Rotterdam telegraafkantoor en F Q Husselman van Zetten naar Amsterdam telegraafkantoor 16 Dec de klerkender posterijen en telegrafie Ie klasse J H Vosiamp v Hn Bodegraven naar Utrecht telegraafkantoor en A M L Hendrickx van s Hertogenbosch telegraafkantoor naarZntphen telegraafkantoor de klerken derpostergen en telegrafie 2e klasse W Groen van Utrecht telegraafkantoor naar Bodegraven J P A de Wilde van Boskoopnaar Botterdam telegraafkantoor en A Kuipers van Nunspeet naar Amsterdam telegraafkantoor de verplaatsing van denklerk der postergen en telegrafie Ie klasse G Honig van Zwolle telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor zal ing ian 1 December in plaats van 16 November Tgdelgk werkzaam gesteld 16 Nov bg het Hoofdbestuur de commies der telegrafie 2e klasse G W Böhner te Zwolle Overleden 26 Oct de commies der telegrafie 2e klasse B Tjepkema te Amsterdam Stadsnieuws GOUDA 20 November 1906 Voor het beroep naar Gonda Ch Geref kerk heeft bedankt G Oosterhuis te Broek op Langend gk Naar men ons meldt is de staking aan de fabriek van vuurvaste staen der Gebrs Nagtegaal geSindigd drie der onwilligen zgn niet weer in dienst genomen Te Botterdam is als maatregel tegen den schandaal colporteur genomen het hem beslist weigeren van plaats op de Markt ten einde ongeregeldheden te voorkomen Zon een dergelgke m iotregel ook hier te Gouda in toepassing kunnen gebracht worden Eeoigen tgd geleden stond op de stoomtram Gonda Ondewnter een reiziger leunende togen de afsinithoak der afsluiting van het voorbalkon Na zich even te hebben gebukt om een geldstuk op te rapen ging bg bg het weder opstaan iets achteruit en lichtte daardoor de sluitbaak met den rag op met het gevolg dat bg achterover van den wagen viel Het voornemen is nn de bestaande ring waarmede de overslag eenvondig aan een der spatborden is bevestigd te doen vervangen door een nok waarin deze met scharnierboweging kan draaien waardoor het neervallen voor het vervolg onmogelgk gemaakt wordt Het plan is aan de maatschappgen te gelasten de tramrijtnigen welke niet van ten behoorlgke balkooafslniting zgn voorzien dienovereenkomstig te doen wgzigen opdat een ongeval als bovenbedoeld niet meer meer zal kunnen voorkomen Tweede Beethoven avond De heeren Louis Couturier en Willem Kerper gaven gisteravond in de zaal Nut en Vermaak Oosthaven hun tweede Beet hovenavond Zoo min als bg hun eerste concert mochten de genoemde heeren zich verheugen in een groote opkomst van het men zegt kunstlievende Oondsche publiek Hoe komt het toch dat op een avond als deze zoo hetrekkelgk weinigen zich de niet al te hooge kosten getroosten en dèirheen gaan waar ze kunnen weten dat t genieten valt Doch ter zake De heeren Couturier en Kerper speelden viool en piano Kn ze speelden mooi uitstekend Wie het meest te prgzeuf Wat het meest te roemen f Het technisch volkomen zuivere accurate spel van onzen bekenden Kerper of het gevoelvolle krachtige spel van den heer Couturier f We weten het niet Als het waar is dat bekwame musici hun ziel kunnen leggen in t geen ze doen hoeren dan moet dit aan de beide elkaar waardige spelers van gister avond gelokt zgn Het eerste nnmmer van t programma eenSonate Opus 12 No 2 A dur bracht aldadelgk in de goede stemming Vooral hetAndante hieruit werd prachtig weergegeven De variation in de Sonate Opus 30 No 1A dur gaven den heer Kerper gelegenheidzyn groote vaardigheid te doen opmerken Het derde nummer was een Sonate Opus 30 No 2 in C moll Enkele gedeelten van ditslotnummer vooden we zoo mooi dat wezoudjsn zeggen lest best De kenners vanBeethovenmnziek zullen hok over dit tweedeconcert voldaan zgn Het borstbeeld vanden grooten toondichter Beethoven was voordeze gelegenheid opgesteld Overschaduwddoor de bladeren van een prachtige AnsoflUAustralis stond het daar En hadde deoude Beethoven evenals wg kunnen honren kannen gevoelen misschien hadden zich zgnestrenge trekken wat octspannt n mogelgkhad een vriendelgker trek zgn gelaat geplooid en een dankbare blik van den meesterware het loon geweest van de beide talentvolle vertolkers en vereerders I Wg sprekenhier nog de hoop uit dat de derde laatsteBeethovenavond door een grooter publiekzal worden bygewoond Dat ook zjj dieBeethoven nog niet of niet genoeg kenneneens gaan luisteren op den eersten December Wy durven er voor instaan dat ze voldaanhuiswaarts zullen keeren Nog één opmerking Wat wordt er toch weiaig geprofiteerd door leerlingen der H B S en derStedeiyke Muziekschool Die kannen er tochzeker voor een koopje ip I L S Veemarkt te Rotterdam Dinsdag ao November iqo6 Vette ossen en koeien goede aanvoer prSzeD waren voor iste kwsl 36 ade kwal 321 3de kwal 37 cent per half kilo Magere Osien Melkvee en Vaaikoéien goed aangevoerd Vette kalveren redel aanvoer iste kwal 30 ade kw 27 3de kw 24 cent per half kilo Stieren kleine aanvoer iste kwal 30 ade kwal 27 3de kwal 24 cent per half kilo GraskEdveren wijnig aangevoerd De handel wat over t geheel prijthoudend BEÏÏRS VAÏÏ ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaaiBleemrujen PoEToaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Becepis L 100 IV 24V Hypotkeek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algero GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorujegUêningen Italib Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 Diversen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatecltappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Premieleeningen buiOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 EXPOSITIE dor nieuwste modellen W interman tcls Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bgbeboorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PKLTEniJBN van de n Af iAJ aS J Jfflf fy Af rjrj ff i goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncurreerende pryzen Aanbevelend VERSCHEIDENHEID By den bouw van d n tunnel van den Pennsylvania spoorweg die onder de EastBiver door Long Island met New York zal verbinden brak bet water in den tunnel door en overstroomde deze terwgl de arbeiders er aan het werk waren Een hunner verdronk de anderen konden zich nog in veiliglieid brengen Men meldt uit Amersfoort In verband met den moord alhier gepleegd kan nog worden medegedeeld dat zeer vermoedelgk diefstal de drgfveer tot de daad is geweest Het geld van den verslagene eenige honderden en dat hy veelal in een zakje om den hals droeg is verdwenen Voor een paar dagen moet hy nog zgn zilvergeld dat hy bg verkoop van een hit had ontvangen tegen papieren geld hebben ingewisseld Eén der verdachten die hem voor ongeveer drie weken mat een mee dreigde in verband met den verkoop van een zaakje heeft zgn alibi kannen bewyzen Signer Caruso de beroemd tenor bekend o a ook om zgn lotgevallen tgdens den ondergang van San Francisco is o bet apenhuis in het Centrale park l Sm York in hechtenis genomen omdat ee jonge vrouw die er aardig uitzag hem beschuldigde haar lonkjos te hebben gegeven Hg verzette zich maar twee agenten overmanden hem en brachten hem op De tenor maakte op het bureau zjin naam bekend en liet Conrad halen De impressario stelde 60 000 dollars borgtocht en Caruoso kon toen heengaam Men schryft nit Harderwyk Door den spoorwegdiefstal die in den loop der vorige week te Zwolle werd ontdekt zgn oog Taricheidene andere geiyksoortigo dief 6 Bekwttiiie Scheepmakers GEVRAAGD voor hdntwerk Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres J VEBWEIJ Scheepsbouwmeester te Vlaardingen M M V LOOiN DUBBELE BUUBTI B 13 Telfn 117 Is t roimst voorzien van GASORNAIENTfiN in elke styi van de eerste fabrieken tegen concurreerende pryzen A i legg f nn C s Water Spreek Bieren Electrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende lieh naar het Ooudteh VerHoMlng UagoMtin DE AVONDSTER Nieuw oaovertroOra il Frof Dr Lleber welbekend I UIVV SIAOHT ILIZIB UllMn okt n t PdwiikoMrii toi Toortdarenda radicale au lekere ganesiug tad nlla laU de meeat hardnekkige xenuio Miekterif oonii ontstaan door afdwalingen op jeagdigen leeftgd irta e enezing van elke cwakte 61e h ftücht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte RpysTertering Onremiogen Impotenz PoUafcione ent Uitvoerige proipeotttuen irijipcr leMh fl 1 A S 11 S dubbele flawh Oenlr i 1 DepÖt Mattk r d Vegte Zaltbomme 0 puh M Gléban Co Rotterdam V Happelj i OraTenkage I HalmmtDi de Jong J Ctn Botter aii Wcifffc Oo Gouda n bil alle dro pitan daar alles door bekwame fitters verricht wordt By beschikking van den Heer Rechtercommissaris in het faillissement van ANTHONIE HENDBIKUS SCHEFFEB meubelmaker wonende te Gouda van 17 November 1 1 is bepaald lo dat de indiening van de schnldvorde ringen aan den Curator moet plaats hebben vé6r 16 December n s 2o dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Zaterdag 6 Januari 1907 des voormiddags te 10 nnr in het Paleis van Justitie aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFP Gonda 20 November 1906 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HONlIf HL 1JKK FABHIKHEIt Voedert uw Fee met de tuivere murwe merk Sler en W ti uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma ParU 1900 Segen Oouden MedaUlea GEBR RIJREN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagaxlén Gedempte BinnenroMe tSé lelef SS99 He Magaxijn West SUuwUind 9 nabij Station Bear TMef 4687 STEHHEN URDILSH llJi ï llUIIUuA dogelUI o ItalMH te hovrea PSONOLiPIMO 4 MON i FHONOUST BoirijdiDg van Bloedarmoede Blaeluaoht Kalaris Rinnenkooru AlgamMue Zwakte vooridurende HaofdpUn en Oebrek aan eetlait De Eclite EINADRUPPELS 7Ui Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mtln naam onder nevenstaande fabriekamerk Hen lette daarop Zij lijn overal rkrijgbaari f a76 Ook rechutreeks en franco van de fabriek tegff inieoding van postwissel A f O 75 Patent H StoUen Miiulgmi mtanriuni ramim Mr irroMe ErtUg M muH Patmt H SUUtm êrrmiui lut Mm ia MP MUe O E M Et uferlhtoatn Ifaehahmuntm 4 4lém Ito lmf § tuur mam lUtt Kiharttn HWll si MP M aw i wt MUr r t mmOnl n k amifÊ tuuHtUt fflt ili m i i l i nmm I iniatm Warnung WÊk Cbemisohe Fabriek van H NANMNO den Raag Vraagt overal JIAlWI IIfi a KIWITSUit itli t UUrteseh per llterlleMli t 0 7