Goudsche Courant, donderdag 22 november 1906

Donderdag S3 November I90Ö N 101 0 45ste Jaargang fioiDSCHE mmmi DlieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken releloi n No 8S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2S franco per iwst ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N TelafMi Ha M A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilea midii I Gouda Drok van k BRINKMAN U ZAAL KüNSTHir Sociëteit ONS GENOEUEN Woensdag 21 November slechts éèn HoUnndeche opvoering van HERMAN HEIJKEMANS Jr beroemd Monologen drama door LOUIS DE VmE DT en meerdere W oraraehten Entree Ie Bang f OO SeRaogtOTff Leden S 0 0 gewone redactie AANVANG 8 ÜÜE Plaatsbeapreken van al heden Bezoekt de Bazar VAN Arbeid Adelt Woensdag 2i IMovember achterzaal Sociëteit RÉUNIE Oosthaven uan SI tot S en van 7 tot 10 uur Ferwerda Tiemaii Orootste détail WUnhandelareu in Nederland 060 0 72 St Ehtèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per nkcr van 46 fl 3l8 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Ch teaa Malleret Petit Bourgogne Oraves Blanc Haat Sauternes Witte Bergerac Niersteiner RUdesbeimer Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per flesch 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Extra oude Roode Portwgn Oude Witte Portwijn Extra oude Witte Portwijn Fine Old Pale Sherry Ooede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Bkllakdi per Liter PrUnien netto è contant DEPOT TE OODDA F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOPSTE I DE MEE8T PHACTISCHE DB MEEST VOLLEDIGE zjjn beslist die der Firma WELDOlU TB E LA Dl BS JOVHUAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XaE ILL DBEaSMAKElt met een gratis geknipt patroon TBE BKZAAK OF CHILDBBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAOT ÜU Boekhandelaar Proe tiumtner Alle tnet koasel UoU BUvoey el Van alle in deze bladen voorkomende modellOB zUn GEKNIPTE PATRONEN met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 jrerkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag 1 Btllkrtykjii yoMnnliU voor Hmm t udtAppratunlvuiC II MlllwfcCl i p Barlll B ltll r M M ii Ma pxi ui oo oun n ikbrtritanMtk vlrtilMtkr ll r WMtninUnlinnM MMiw tawvan it iir QaMrait DipXkr W S r m a AraliM Voor de verkiezing yan VUF LEDEK van da Kamer Tan Koophandel en Fabrieken te Gouda op WOE SDAG den 21 NOVEMBER 1906 ter vervanging van de Hecren A VAN REEDT DORTLAND H BUAAT A GOEDEWAAGEN A W ROES en H KNUTTEL die op 31 December 1906 moeten altreden worden iriugeni aanbevolen de Heere A VAN REEDT DORTLAND s H BRAAT A GOEDEWAAGBN A W ROES IS H KNUTTEL fBIjB ttMBXEHa Het Stembarean houdt zitting op het RAADHUIS deê namUMug can 11 tot 4 nnr WEREOrsÜCCKST De Wereldberoemde Superior Druivenh ursthoning ExtiSiet wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIASXHE is verkrijgbaar hg alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk T Vuitsehland Engeland Amerika Ned Indiè Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASTHB in flacons f 0 40 I 0 70 en 1 UBLIASIHB in doozen tabletten l 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal U 12ö ffowiu A BOOMAN J oor ir cA PINKSE Nieuaerierka d IJêel A N vaB ZESSEN Selioonhoven B v WIJK Oudeanirr A SCHEER Haaêtrecht P W v EDE Oudemater K vi die HEIJDEN te Reeuwijk P v d 8PKK Uoercapelle D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN iradd nj ii m P A uu GROUT A o JONGB Oi fei i r J P KASTELEIN Polebroekerdam ü BIKKER te Bentchop WAAIISCHIJfVIJVe Laat U niet misleiden door lAdO éflroo Hetklooster SanctnPaulo AbdtJ bestaat niet dun Siroop van geenerlel waarde CtéhTS 8toll 7 rck a Chocolade en Cacao cs o ♦ = BvimKtige door de nieu ffste uitvmdmeen op iiifr iAaal gebied rerbeterde fkbrieatie m uMidtend gebruik van nc üd Sjnste gi ondstoü en garandoerei 1 rbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao een aamhevelmawaardig 6ibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan ieo inhond te ntp Etiketten De irma behaalde 87 Brevets als HofleTer iicier 44 Eere Dlploma 8 gouden ene HedtlIIfs eea bew an nitmantead Qjn fabrikaat Vleet 1874 schreef de Acoademie natisnal d Fkria Hon Toiu dfearaona im MetmMe d r f remlère elaaae en comldératloB aa TOtx exoeUant tahiioeMon da Ohooolat bonbons varMs eto eta IMIWtnik a bbrlkaat ia verknjgbaar bij 11 H Cunfiseors Banketbakker nu u Heneraalvertegenwoordiger loor KederhuMlJolios Hattomlodt Amsterdam Kalverslraat 103 SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TOIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembolleti Na ontvangst van postwissel groot fl 3 46 zenden wg franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den Intn of oene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten ol eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN ran 240 atnks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc Rijk geïllustreerde prijslgst met specificatie onzer cnllecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevatende groote catalogus in het Dnitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Toinbouw Etablissement Huls t er Duin IVoordwp by Haarlem Cepensverzeherindtllaatscbappll 99 OtVMlIgd t D r lr cM OM ricM in IS73 maatfcbappclijft Kapitaal vettMlwiMi i 2 eo 000 Oeracktrd Bedriia ruim 60 mllil an Rtterve ralm 13 n l a lïÏDVMTMTffliii alle Couranten worden aangenomen door het Advertentii Biirean vao A BHINRNAN ZOON HHIS TE HUUR Ueereiibuis Oostbaven It 88 Zes Kamers groote Kenken dronge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 £ Ëis BEPJmNm Veit wftrdt Teraocbt op t HEHh te letti n mr HST Maoueuk tax VI UAVENSWAAY ZONEN GORINCHBU Doxe THEEËN worden afgele rerd in vonegelde pakjes van twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer nt IPrös voorzien van nerenitaand iMerk volgeni de Wet gedep Foeerd Zich tot de nitvoenng van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL Victoria Water icre yelde aanvoer Aanbevelend FirmaHemiaii Zooii ro iheen J BKEEBAART Lz Verkrijgbaar in flesschen ISO cis r et en f l SS iJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co AVesthaven 118 NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN jKLLIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HEERBN DAMES en KINDER WINTER SCÏÏOEHWERK STERKE Schoollaarzen Oversclioenen enz enz Aanbevelend C SMITS A lle repAratiöQ en aanicemeteii werk liuileiilandscli Uverzlchi Reuter seint uit Madrid dd 20 Nov Naar het heet heeft do minister van marine in den ministerraad veiklaard dat hij had besloten liedenavond of moigen den kiniser Pelayo met 500 man marineinfan terie naar Tenger te zenden on zoo noodig de Fransche schepen te steunen Het Engelsche eskader zon onmiddellijk naar Tanger vertrekken de eerste voandelgke daad van Marokko zon het sein zi n tot een algemeene landing Alle mogendheden zouden het er over eens zjjn dat er geen onmiddellijk gevaar bestaat maar dat het noodig is op alle geheurtelijkheden bedacht te zijn Reuter seint uit New York dd 20 Nov De heer Carnegie sprak iu een onderbond het bericht tegen dat hg van plan zou zijn een millioen beschikbaar Ie stellen ter bevordering van den internationalen vrede Reuter seint uit Kaapstad dd 20 Nov Ferreira en zijn volgelingen zijn tijdelijk in de gevaiigciiia te Üpington opgesloten Een voorloopige strafvervolging tegen hen zal binnen weinige dagen worden ingesteld De autoriteiten weten nog niet beslist onder welko kwalificatie het n isdrgf van hen die aan dezen tocht hebben deelgenomen valt Daarover wordt thans meer materiaal verzameld V Aan den vooravond van de Rijksdagzitting waarin prins Bttlow den internationalen toestand uiteenzette werd de correspondent van het Berliner Tageblatt TUeodor Wolf die na een twaalfjarig verblijf Parijs en Frankrgk verlaat in audiëntie ontvangen door den minister president Clemenceau en den minister van buitenlandsche zaken Stephen Pichon In de gesprekken met beide ministers werden de betrekkingen tusschen Frankrijk en Onitsehland behandeld en de beide ministers besrraken die op den meest vredelievenden toon Clemenceau zeide De Dnitschers hebben één gebrek zü behandelen ons op het oogenblik met buitengewone vriendelijkheid en het volgende met overdreven kortheid Vóór de Marokkaansche qnaestie was de stemming veel verbeterd er waren bier menschen die een toenadering wenschelijk achtten en ik geef gaarne toe dat uw Keizer persoonlijk daar zeer veel toe bijdroeg Doch toen hoewel wg Delcassé Tegen den 8trooai 38 Als alle menschen die de lieve God geschapen heeft met zooveel doorzicht en verstand waren begaafd zou t er in de wereld vrjj wat beter uitzien 1 Om Clarissa s mond speelde voor een ondeelbaar oogenblik slechts een iftwat droevig lachje maar zg bezat tact genoeg en w ook wereldwijs genoeg om hier waar zg door de spitaroeden van vrienden en kenniaeen moest loopen een stil tevreden en opgewekte stemming te toonen wat haar Wies wel beschouwd niet eens zoo veel moeite bleek te kosten Zg schertste met de anderen was vriendelijk met Bruno en gedroeg zich in één woord zóo als elke beschaafde jonge dame dat pleegt te doen die zich heel gelukkig gevoelt met het pas gé sloten engagement Richard was er niet bij Dat vond zy jammer Ze h d hier waar al die menschen hg waren de gelnkwensohen van den aanstaanden zwager gelnkwenBchen die Richard als man van de wereld niet had kunnen nalaten haar toe te breng D het genakkeljjkat ODtrangen hadden verwgderd viel de Duitsche pers ons aan en verklaarde zelfs dat de milliarden voor een oorlog met Engeland bij ons gehauld moesten worden Als men ons aanvalt dan antwoorden wg dat is duidelgk En gedurende dien strijd is al het terrein verloren dat in jaren was gewonnen Ik wil geen oorlog en als men geen oorlog wenscht dan wil men goede betrekkingen en als de betrekkingen te wenschen laten wil men die verbeteren Dat is mjjn état d esprit Ik zal verheugd zgn als men mg gelegenheid geeft in dien geest te handelen Natuurlijk moet men steeds krachtig en op alles voorbereid zjjn maar dat beteekent nog niet dat men den oorlog wil integendeel Om een oorlog te wenschen moet men overigens volkomen ontoerekenbaar zgn Omdat wg zoo denken hebben j Uejcassë laten vallen die wel geen oorlog wild maar wiens politiek tot den oorlog leiden zou Een oorlog zou voor alle Staten iets onzekers onbekends een niet te beschrijven catastrofe zgo Niemand kan voorzeggen wat znik een oorlog zal brengen waartoe hy zal leiden hoe hij zal eindigen Het zon voor ons ook volkomen onmogelijk zijn oorlogspolitiek te voeren het Parlement zou ons direct wegjagen zooals hot Delcassé deed en het gebeele volk zou tegen ons z9n Ik hoop dat gjj zult voortgaan mede te werken aan de verbeteiing der betrekkingen tusschen de beide landen Dat is ook de taak die ik mij zal stellen In den Rgkadag werden gisteren de interpellaties ingediend over dun vleeschnood en de hooge vleeschprgzen Namens de regeering deelde minister Von PoeadowskyWehnor mede dat de Rgkskanselier bereid is de interpellaties te beantwoorden en hoopt dat binnen veertieui dagen te kunnen doen Inmiddels is gisteren de heer Von ArnimCriewen door den keizer in audiëntie ontvangen en algemeen wordt verzekerd dat deze agrariër tot minister van landbouw is benoemd Hij is ond marine officier en sedert eenige jaren beheerder van zijn landgoed Criewen sedert 1892 is hjj voorzitier van de Dentsche Landwirtschafts Gesellschaft bovendien is bij lid van het Hoerenhuis De KOln tg ontleent aan een brochure door de Deutsclie Landwirtschafts Ges uitgegeven eenige zinsneden om de richting aan te geven waarin die Bond werkt De ambtsraad vermoedde wel eenigszins wat er bg Clarisse omging hij wilde haar behulpzaam zgn de moeieiykheid te boven te komen en tegelijk voor de menschen van Friedrichsbagen gelgk hij t in zich zelf noemde een klein lichtje ontsteken Hm hm kwam hg uit den hoek met bet eigenaardig geluid van sommige boeren die een toost willen slaan en tikte daarbjj tegen zgn glas dames en heerenl Algemeene aandacht Hm hm als oudste gebnur on vriend van de beide familie s von Struendorff en von Glatbeck die door de heilige geloften hunner beide spruiten spruiten hm hjj hapte geweldig naar lucht als een karper op het droge de oade wederzijdsche liefde en vereering die z elkander toedragen weder aan den dag willen leggen willen gelegd hebben neem ik het glas op het glas op ook voor den helaas afwezigen broeder die zich t recht daartoe in geen geval zon laten ontnemen maar die toch gedreven door den plicht der humaniteit hij t zoeken naar de zoo raadselachtige dochter of beter gezegd naar de zoo raadselachtig verdwenen dochter van moeder Balbo op dit oogenblik zijn g twaardeerde hulp verleent Ik drink dus in ziJn en in ons aller naam op het gelukkige jonge paar freule Clarisse von Struendorff en baron Brano ron Glatbeck lang zullen ze Daarin wordt de noodzakelijkheid betoogd de resultaten van de wetenschap en de nieuwere verkeersmiddelen dienstbaar te maken aan den landbouw Doch de groote taak den geheelen Duitschon landbouw op te roepon tot het oplossen an do groote vragen omtrent de moderne landbuishoudkunde moet de Gesellschaft ondernemen vertrouwend op eigen kracht en zonder te steunen op staatshnlp De grondgedachte van de vereeniging en de ideal energie van den Dnitschen landbouw blekei zóó krachtig dat het meerendeel der leidende Lundwirte zich bjj haar aansloot en daarmede toonde dat de Duitsche landbonw het vertrouwen bij de oprichting ge koestqrd rechtvaardigde Dtt program bevalt ons beter zegt do tKöltb Zig dan het op ruime staatshulp rekenAide streven van den Bnnd der Landwirte Het Berl Tageblatt verwacht van Arnim dezelfde politiek en dezelfde oenzgdigo begnn ligiiig van de agrariërs als van zgn voorganger In dat geval zon er niet veel veranderd zijn door Fodbielski s altreden Birell en andere ministers hebben van de mogalgkbeid gesproken om de kiezers uitspraak te laten doen over de houding van hut HoeVarhavs tegenoy c de onderwijswet maar is de Westminister Gazette goed ingelicht en dat ia zg dikwgls over de inzicbten der regeering dan ia bat niet de bedoeling van de regeering om het aanstonds te doen Er zijn unionisten die meenen dat als een liberale regeering een groote meerderheid heeft gekregen en het Hoogerbuis verwerpt of verminkt een wetsontwerp krachtens de opdracht van die meerderheid ingediend die regeering dadelijk weer zoo n meerderheid moet trachten te verkrijgen Anders heeft het zoo n wetsontwerp niet als den wil van de kiezers te erkennen Zoo uu ook met de onderwijswet Dat is een stelling zegt de W G die de regeering niet zal erkennen Zg heeft meer dingen te doen dan alleen orde in het onderwijs te brengen en zü zou baar eigen aanhangers ontstemmen wanneer zjj haar taak na óén zitting opgaf op bevel van het Hoogerbuis Dit zou ook voortaan wel bg elk belangrijk wetsontwerp een tweede verkiezing kunnen eischen altijd wanneer de liberalen aan t bewind zjjn Bjj een unionistische regeering is hel Hoogerbuis toescbieteiyk genoeg Als het Hoogerbuis in de onderwijskwestie halsstarrig blgft de W G geeft de hoop leven I Hoera Allen stemden in Mocht Richards afwezigheid voor t meerendeel van t gezelschap iets heel vreemds hebben gehad thans was daarvoor een alleszins aannemelgke verklaring gevonden Alleen Lndmilla kon het spottende lachje om haar mond niet geheel bedwingen maar zjj wachtte zich toch wel om uitdrukking te geven aan t geen zii voor haar persoon vermoedde Bollmeyer ontving als dank van Clarisse een stillen handdruk De middngtafel had verder baar gewoon verloop en onder de veranda word de koffie gebruikt Men ging uit mekaar om thuis wat rust te nemen en elkander dan tegen den avond ook als gewoonlg t met frissche krachten weder op t platform te ontmoeten Het weer begunstigde uitermate het buiten zijn Heerlijker dan nn had niemand ooit den zonsondergang in zee gezien De hemel vlamde op in pnrpergloed daarboven en daaronder was t als vloeibaar goud en daartnsschen azuurblauwe tinten en zachte zilverwolkjes De zee éen rozenvloed bier een wit zeil ginds een rank bootje goddelijke rust vrede avondzegen Die stille majesteit paste slecht by Lndmilla s hart Daar braiate en stormde het daar werd als men I hier zoo noemen mag etn Titanen strjid geatreden O zy ze door niet op dat hot nog water in zgn wjjn zal doen dan moet het Lugerhnia het wetsontwerp in een volgende zitting maar snel afdoen en naar het Hoogerbuis terugzenden en evenzoo andere wetsontwerpen die hel Hoogerbuis misschien op geljjke wjjtt zal behandelen En dan kan de regeering aan het eind van den gewonen duur van dit Parlement laten beslissen over al de ontwerpen die het Hoogerbuis afgewezen heeft De W G verwacht dns nog ten minste drie jaar van hard werken voor dit Parlement En daarna zullen de kiezers moeten zeggen wat zjj denken van het Hoogerhnla als dit b ilBtnrig bljjft De nieuwe Pruisische miniater van laodbonw von Arnln voorzitter van het Duitsche landbouwgenootschap schtlnt een man te zijn die ook in de oogen van de veratokste agrariërs genade kan vinden De Deutache Tagesztg het hoofdorgaan van de agrariërs getuigt van hem dat bj een uitnnnend begrip heeft voor de praktische vraagstukken van den landbouw Het is daarom te hopen zegt zij dat h j ook in zijne economische politiek zal voldoen Bernd von Arnim is eigenaar v n da heerlijkheid Criewen bij Sohwedt aan de Oder H j is in 1350 geboren en luitenant bjj de marine geweest maar uit dienst gegaan om het landgoed van zijne ouders te loianeB bestieren Totdnsver beeft hU nog geen staatsambt bekleed Sedert 1H92 ia hij voorzitttf van het Duitsche landbouwgenootschap ai hij staat ook aan het hoofd van rersehll lende landbouw ondernemingen o a van het proefstation en de vaste tentoonstelling van landbouwwerktulgenj te Beriyn waar de leerlingen van de hoogeschool voor landbouw geregeld hon licht komen ontsteken Bovendien is hij lid van den Raad van spoorwegen van het Landesökonumie KoUegium en ledort Juni van het Praisis ihe Ueerenhuis Verspreide Berichten T Fbihiuiue In een onderhond dal de uit Parfa vertrekkende correspondent van het Berliner Tageblatt met Clemenceau heeft gehad kan deze treffende zinsnede worden gelicht Ons de regeering zou het geheel onmogelijk zijn oorlog te voeren de volkgvertegenwoordiging zon ons wegjagen het volk zou tegen ons zjjn De minister van buitenlandsche zaken betoogde evenals Clemenceau dat hiJ volkomen vredelievend gezind was Wij wenschen de betrekkingen zag dat heele spel zoo goed Richard had zich gisteren avond gedeclareerd Clarisse had neen gezegd en om aan alle weifeling een einde te maliën had zy bals over kop in Bruno s aanzoek bewilligd ja wellicht dat aanzoek uitgelokt om zoo doende zich zelf voor een fait accompli te stellen Ea Richard P Hg had aan Clarisse de voorkeur gegeven boven haar I O daar zon hy voor boeten I Hair hoe Zou zy hem straffen mot haar minachting als hg t waagde haar te naderen f Neen dat middel was te zwalc t Zou hem krenken in zyn eerzucht in zQn gevoel van eigenwaarde O ja doch slechts voor een oogenblik den volgenden dag zou hy t weer vergeten zgn Neen de grootste straf kon hem dan alleen treffen als hy geheel en al aan hare voeten lagslechts als zgn vrouw kon zy haat laten boeten voor wat in hare oogen een misdaad was geweest Hare woeste jaloezie en haar gekrenkte trots maakten haar blind en lieten haar niet beseffen dat hare liefde voor iet ontrouwe sterker was dan haar toorn Ook Clarisse verscheen met haar galant en de van gelnk 8tr$ilende barones op het platform hier en daar gelnkgewenscht door de kennissen die daartoe n g niet in de gelegenheid waren geweest Wordt imwilfd