Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1906

i IM90 Vrijdag S3 November I00 45st Jaar an fiOüDSCHE mum JMeuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken reletoi n No 83 De üitg ave dezer Courant geschiedt d ag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 irancp per jiost ƒ 1 70 Alzonderlijke Nonuners V IJ F G E N T K N SP TetofMn S A D V E U T E N T I E N worden gepliatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel ine r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil nan die men in de toekomst moet toepassen om ongelukken als van de Lutin te voorkomefi zoowel aanwijzingen betreffende den bouw van het onderioesche vaartuig als betreffende de bediening De commissie doet middelen aan de hand om steeds te kunnen uitmaken of de kleppen van de ballastruimten goed slaiten en zy wil dat de binnenschotten evenveel weerstandsvermogen zullen hebben als de buitenwand van het schip Als een bericht in de Daily Expres geloof verdient zoa onder de radicale leden van bet Engelache kibinet plan beataaujien minister van koloniën lord KIgin te laten vailoii en te doen vei vangen door den onderminister Winston Churchill Lord Elgin wordt door de linkerzijde van kabinet en Lagerlniis voor zeer conservatief gebonden en zeker is het dat deze minister die vroeger yijf jaren lang onderkoning van Indid was ietwat autocratische neigingen heeft Het heengaan van lord Elgin zou waarscliijnlök een geheole wijziging van het kabinet met zich brengen daar met hem ook de minister van oorlog Haldane de minister van ftoanciën Asquith en attorney general sir John Walton dio allen met lord Rosebery onder dezelfde parapluie hebben gestaan zouden wenschen af te treden Sir Henry Campbell Bannermann schijnt e BMiiet veel plan te hehjen zijn kabinet in radicalen zin te herVormen daar hjj de coalitie van de groepen der linkerzijde vooi de nitvoering zjjner politieke voornemens en vooral voor den strijd tegen het Huis der Lords dringend noodig heeft De toestanden in het Duitsche rjjk hebben reeds sinds eenigen tjjd het verlangen doen ontstaan aan de verbrokkeling in den Rijksdag een einde te maken door aaneensluiting van enkele partijen voor hetzelfde doel De tegenwoordige parfijformatie is van dien aard dat geen der groepen over een meerderheid kan beschikken Het onlangs gesloten Frankforter verdrag tusachen de vrijzinnige vereeoiging de vrijzinnige volkspartij en de Duitsche volkspartij is de grondslag van daf streven naar aaneensluiting geworden Zelfs de offlciouse Norddêutsche Allg Ztg keurt dat goed en ziet in het verdrag een nuttig practisch bereikbaar doel het samengaan van alle burgerlgke linksstaande partijen bjj de verkiezingen een eerste stap naar de reeda herhaaldelijk besproken maar nooit ernstig nagestreefde vereeniging der linkerzijde Het is slechts de vraag welke houding die tamelijk netelige historie prees de ambtsraad fluisterend zoodra hjj daartoe de kans schoon lag dot noem ik mannelijk gehandeld I Niet waar ambtsraad f antwoordde de toegesprokene weder lachend 0 je zalt vanavond nog wel meer beleven en als je dan niet zegt dat Richard von Glatbeck een der verstandigste kerels is die op twee beenen loopt wil ik mijn heele leven Hana beeten en warm water drinken Deze en gene trad nog op het reeds verzamelde groepje toe en zoo viel t niet in het oog dat Richard langzaam oploopend zich met Ludmilla meer en meer van het platform verwijderde Hg scheen zacht zoo niet weemoedig gestemd te zgn de trek van lichtzinnigheid en overmoed die hem anders om de lippen zweefde yras spoorloos verdwenen Ludmilla vond dat die ernst waarschijnlijk omdat hiJ zoo hoogst zelden bjj Richard voorkwam hem beter stond dan zjjn vroolgkheid die wel eens wat opgeschroefd was en iets gemaakte had Wat ben je ernstig neef Richard I zei Ludmilla zacht 0 je moet het mtj maar niet kwalijk nemen nichtje als ik van daag een beetje eentonig ben sprak hg op zjjn beurt 0 het kleedt jelui mannen heel goed otarlg K F CaiDbler van Nooten TE GOUDA zal in het openbaar verkoopen I Op DINSDAG 27 NOVEMBER 1906 des morgens nnr in het h tel DE ZALM aan de Markt aldaar Een enkele jaren geleden nienw gebouwden STALiEiWAraSGinüB aitmantond geschikt voor Eaaspakhnis voorzien vao Qae en Waterleiding met groote inrjjpoort aan de Hoatmansgracht te Uoada waarin door den heer B VISSERS voorheen Wed O Lafïbsr het Tr chtrgdersbedrff wordt uitgeoefend Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen TÓÓr den verkoopdag van 10 tot 3 oren en op dien dag van 9 tot 11 nren en II Op DONDERDAÖ 29 NOVEMBER 1906 dea morgens 11 aar aan gemelde Vrachtrjjderö OBËSTËPitARDËK 12 Wagen w o Vrachtwagens Veewagens en Boerenwagen Voorts Tnigen en Stalgereedschap alsmede een party HOOI eni Des morgens vóór de verkooping te bezichtigen Nadere ialichtingea geeft voornoemde Notaris KEN OF TWEE aankomende Zetters gevraagd bijA BRINKMAN ZOON Lange Tiendeweg Een net Burgermeisje P G biedt zich aan tegen 1 Febr all TWEEDE MEISJE goed kunnende mazen naaien strpen en stoppen Br fr onder No 119 aan de F DE HAAN en Zi Boekh Haarlem O Bekwame Scheepmakers OBVRAAOD voor houtwerk Zonder goede getuigen ounoodig zich aan te melden Adres J VERWEIJ Scheepsbouwmeester te Tlaardingen HUIS TE HUUR Beereohuls Oosihaven B 88 Zei Kamers groote Keuken drooge KelderflinVe Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Geld h 5 pCt Hjrpotheek 4 pCt direct beêekUtbaar ook zonder borg van solide Bankinstelingen o DE nOBDKOOFSTE I DE MEEST PBAOTISOHE DE MEEST VOLL EDIGE MODEBLADEM Br fr PoBlbox 147 s Hage zgn beslist die der Firiha WELBON TBS LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUIS ILL DltEaSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CHILUHEN a fASHIONB Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FBAAOT Vut Boekhandelaar Proefnummers Alle met kotsel BoU BIJeoeg el 1 Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PATRONEN met Hl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar t bj MILLY SIMONS Den Haag GEBR BUREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte 154 lelef S99 2e Magnxlin Went Nleuteland 9 nabij Station Beur Telef 4657 VERBDREN ST£MHEN IlfRDILEN REPAREBREN daitelUks In onze iHaloni Ie hoeren FEONOlAnANO CAREL KROPMAN St Nicolaas Cadeaux Heeren Dames DE PHONOLA Grootste keuze Laagste pryzeo 1 IMIeuwste modellen WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoning Kxtraet wordt aanbevolen tegen Uorstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpyn Keelpijn Heeschheid enz HELIAHTHE is verkrögbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüeehland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Transvaal em UBLIAlfTHB werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond UBHANTBE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELIAVTHB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Vo Koninklgke Stoomfabriek De Bontngbloem Den Haag Verkrögbaar bü Firma WOLWf Jb Co Westhaven 198 Oouda GKENUEL Oouda E H VAN MILl Veerstal B 120 oado A BOUMAN J oor MA PINK8E Nieuaerkerka dlJeel A N t s ZESSEN Scluioniwven B v WIJK Ottdevairr A SCBEEB Haaetrecht P W ï EDE OudemUer K va dbk HEMDEN te Reeuvmk P v o 8PBK MoercapelU D d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN kW VAN DER HEIJDEN ITaddin TOéOT P A m GROOT A o JONOH Ou fei i r J P KASTELBIN PoUhroeterdam D BIKKER te Bentelap WAAIISCHUWIJWCi Laat U niet misleiden door i6 l 51roop Hetklooater SanetaPaulo AbdiJ bestaat niet dwê Siroop van geenerlel waarde SIEB UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van poslwissel groot fl 3 45 zenden wü franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIBS 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TÜIN van 250 of eene COLLECTIE VOORKAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacihthen tulpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc HSk geillnstreerde prijslijst met specificatie onzer collecties In het Hollandsoh en onze vele wenken voor de cnlluur bevatende groote catalogus in het Dnitsch zenden ij desverlangd gratis en franco TQtnbouw lütabltssenieQt Huls ter Dain NoordwUk bU Haarlem Patent H Stollen laUiC ramuu un f Dtr trtme Brfotf trrmtn Ail Mm n MC II Umi wrtMoKn WacAoJkimMfm Iff Mk Imfe Mer mam tUtt Kharfn H Stüa imtmmm ükwt Mt I k ii ikt iMm f k mwHiUt fm il m li n f j i M n if M syai AwMMm CMfiiiM M k ai Mi Ferwerda Tiemaïïi Grootste détail wUnbandelaren la Nederland St EbtèF ie Medoc La Rose Lgdon 060 0 72 Chateau Malleret 0 M per flesch per anker van 45 ü f S2 Chftteau Malieret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Niersteiner Rddesheimer 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 V08 Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per flesch Extra oBde Rooile Portwijn 1 44 Onde Witte PortwSn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bkllardi per Liter 1 17 Prijzen netto d contant DEPOT TE QODDA F J J BOOR VAN OSTADE 2 WORMERVEER HQUANC EEMlEFOTTANTHEi JNeu w r U rerz cht op t HERK te letten VIT HXT MlOiZUV TAK ü lUVENSWAAY ZONEN aORINCHEH Deze THËËSN worden atgelererd u rerzegelde pakjes ran vij fwM n tm half eo een Ned om met Termelding ran Nommer u iPrgB Toorzien van neTenstaant IMerk ToIgenB de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoerinf van geëerde orders aanberelende J CL BUL TO tl heen J BBSEBAABT Lz M M V L00i DUBBELE BUUBTHB 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN in elke styi van de eerste fabrieken tegen coDCorreerende prijzen AiBle tr vaD Gis Waler Spreek Bieren Eiectrische geleidingeo Wie van goed licht houdt wende zich naar het Goudteh VtirlUshtlng MagoMifn DE AVOmDfitTCR daar alles door bekwame fitters verricht wordt I Gouda Druk van i BRINKMAN Zs Uultenlandscli Uvcrzicbl Volgens de jongste ambteliikB statistiek wonen er in Rusland 1 790 000 Dnilschers De groote meerderheid daarvan boodt zich beztg met la idbonw In de Oostzeeprovincies is het aantal Dnilschers gedaald van 185 000 tot 165 000 gedurende de laatste vgftien jaren In de steden neemt daarentegen hun aantal toe In Lodz het Poolsche Manchester wonen er 67 248 te Riga 65 332 te Petersburg 50 780 maar te Warsehan slechts 11 317 Reuter seint uit Madrid dd 21 Nov De minister van marine verklaarde dat de nilzending van het pantserschip naar Tanger geen oiigernstiieid behoeft te wekken de andere schepen zullen terug g ian zoodra de Pelsya aangekomen zal zyn De nit zending dier schepen heeft niet plaats gevonden teu gevolgo van een geUeiin tractaat maar uitsluitend wegens de nabgheid van Marokko en de te Algiciraa genomen besluiten Kenter seint nit Tiflis dd 21 Nov Er is heden een aanslag gepleegd op den gewezen gouvernenr van Jelissawetpol generaal Golotjapof De generaal werd levens gevaarlek gewond de dader ia ontkomen m Niet alleen in Dnitschland ook in Oostenrjk heerscht vleeschnood en als gevolg daarvan vleeschduurte en evenals in Dnitschland wordt ook in Oostenrp kracbtig geprotesteerd tegen de sluiting der grenzen vooral der Servische en tegen de te hoüge vloeschrechten Dagelöks zoo wordt uit Weenen geseind hebben vergaderingen plaats waarin vaak zeer scherpe moties tegen de regeering worden aangenomen Het corailé der Weener Kaufmaniischaft heeft aan de regeering een adres gezonden waarin wordt aangedrongen op de onmiddellgke openstelling der grenzen van Rusland Bulgarije en Roemenië voor don vee invoer en op vergemakkelijking van den vleeschinvoer uit overzeesche gewesten In denzelfden geest was de motie in de politieke Donanclub aangenomen Daarin worden tevens de agrariërs aangewezen als de onmiddellöke oorzaak van den vleeschnood en wordt aan het gemeentebestuur van Weenen verzocht aan de Rnssische grens slachthuizen op te richten waar het Rnssische vee na voorafgaand onderzoek door veeartsen kan worden geslacht en vanwaar het vleesch FEViLLETOX Tegen den Stroom 39 Clarisae verlangde evenals Ludmilla maar natuurlijk om geheel andere redenen naar een ontmoeting met Richard en haar gaf t een drukkend zoo niet een pijnlijk gevoel dat ze hem sedert haar engagement met Brnno nog in t geheel niet gezien of gesproken had Daar naderde een bootje met een drietal visschera er in en hoog opgericht stond Richard biJ die menschen Langs het bjjna spiegelgladde water roeide men de haven binnen Richard bracht met zjjn gewone beleefdheid maar nu toch ernatiger dan gewoonlijk het geheele gezelschap een korten groet toe Welnu f vroeg de arobtsraad zoodra hjj voet aan wal had gezet niets ontdekt Geen apoor luidde Richarda antwoord alleen het lyk van den kleinen Spits Irmgarda trouwen hond is uit de zee opgevischt Je moet dus wel aannemen dat het meisje een ongeluk is overkomen en dat het arme dier hg zijn pogingen om haar te redden TerdroDktn ii Er logen zwarte wolktn met extra treinen naar Weenen kan worden vwzonden In agrarische kringen slechts poogt men met nlle middelen een zij ket nog zoo geringe wijziging van de Greozsperre te voorkomen En daar de ultra agrariache minister graaf Auersperg dit verdedigt is er kans dat voorloopig de vleeschnood nog wel zal aanhouden en toenemen De Vorwarts bevat de nadere toelichting dat het ontnemen van de procoratie aan Richard Fischer slechts voor den boekhandel van de Vorwftrts geldt Hy blyft directeur van do dtukkery De drukkery vnn do Vorwkrls is namelyk gaandeweg zoo gioot geworden dat Fischer geen tyd meer had om voor den boekhandel te zorgen Bruns dio deze afdeeling sedert het najaar van 1905 bestierde heeft na ook de procuratie gekregen Bebol Singer en Jentsch maken verder als leiders van de Voiwürts een verklaring openbaar waarin zy aan Fischer een bewys vfln goed gedrag geven en do loonen en arbeidstoestanden aan de Vorwarts gunstiger dan eenige a ndere drnkkerij te Berlijn noemen Het ontevreden personeel van de zetterjj krijgt een veeg uit de pan omdat het zijn bejtlag openbaar gemaakt heeft in plaats van de zaak op de gewone w jze in overleg met de bestaurders van de Vorwilrts en de commissie van negenen te behandelen Minister Thomson beeft Dinsdag in den ministerraad aangekond dat het verslag van de commissie van onderzoek die naar Bizerta gezonden is om de oorzaken na te gaan van den ondergang van de Lntio teruggekomen is en dat do commissie zonder verwgl haar verslag zou uitbrengen De uitkomst van het onderzoek zeide minister Thomson is dat het binnenschot van een der ballastruimten in het achterschip wel goed in orde was maar heeft blootgestaan aan een drok hooger dan waarvoor dat binnenschot berekend was Die hooge druk werd veroorzaakt doordat de klop die aan den zeekant do afsluiting vormt van die ballastrnirate niet goed sloot En die klep sloot niet goed doordat er een steentje zat in een schuif Misschien heeft dat steentje al lang in de schuif gezeten De behianning die grootendeels heeft kannen vluchten in het voorschip is omgekomen door een plotselinge verhooging van den luchtdruk Op het laatste oogenblik heeft men nog getracht een luik te openen maar dat hoeft geen invloed gehad op den noodtottigen afloop De commissie geeft een reeks maatregelen op het anders zoo vroolijk gelaat van den jongen baron Weldra stond hg tegenover Clarisse en achter hen door beiden onopgemerkt Ludmilla von Rabenhorat Voor t uiterlijk de onverschilligheid zelve beschouwde ziJ met echte valkenoogen elk gebaar van Richard eiken trek van zgn geliat bg de begroeting van haar die thans zgn aanstaanden schoonzuster geworden was O hjj kon goed comedie spelen dat bleek wel maar zjj Ludmilla ze kon t nog beter Nu ik moet zeggen dat het vlug in z n werk is gegaan I Wel gefeliciteerd broeder Bruno en freule Clarisse Nu een zwager is dat wel gepermitteerd niet waar ï En eer Clarisse t bad kunnen verhinderen had hiJ haar omhelsd en op de beide wangen gekust t Was haar of voor een oogenblik al haar bloed ütilstond en Branp werd bleek maar toen ook Richard hem de hand drukte en daarbg zoo eenigszins omhelsde weerde bij hem niet af Pardon dames en heeren een klein familietooneeltje sprak hj bg wgze van verontacbuldiging maar niemand zal t den zwager kwalijk nemen dat hij het meisje van zgn broer bü de eerste ontmoeting op hartelijke wgze welkom heet in den schoot der familie I Je hebt je heel goed gered Richard uit de nationaal liberalen zullen aannemen De Nordd Allg Ztg acht hen te conservatief voor de toetreding maar de Badensche groep der party is een weinig in haar wiek geschoten dat ziJ niet tot de aansluiting bij het verdrag lijn nitgenoodijd Verspreide Berichten Feauïbuk De senaat heeft Ml wetsontwerp om vergunning te geven voor de overbrenging van Zola s li k naar het Pantheon dringend verklaard en het ontwerp op afschaffing dor doodstraf in behandeling genomen Te Besanjon zijn 2 personen veroordeeld tot 5 jaar vestingstraf en lO OOOJfr boete wegens spionage voor rekening van Dnitschland De muziek verzacht de zeden schijnt generaal Haytre te denken hjl heeft namelijk gelaat dat de muzikanten van de militaire korpsen in hun vrijen tjjd zieken moeten verplegen DuiTSCULiïD Te Metz Ijjden 20 personen aan pokkenEhoiuxd Er ia een wetsontwerp in behandeling bj het Lagerhuia volgtij p hetwelk in Ierland de eigenaars van hoizen in de steden ver oeding zullen moeten betalen voor verbeteringen aan die halzen door de hnurdors aangebracht I BSLOEE De interpellatie over den Congo staat zal Dinsdag in het Belgische parlement aan de orde zijn Naar aanleiding vui de groote betooging ten gunste van den leerplicht denkt meo van liberale zjjde er aan een wetsontwerp op den leerplicht in te dienen Of het succes hebben zal f RcSLtKD De Bussischo regeering zou den Kinschen senaat hebben gesommeerd Rnssische vluchtelingen di zich bij honderdtallen in Finlanii ophouden te doen arresteeren Binnen een week moet de senaat antwoorden Naar u t Petersburg wordt gemeld hebben arbeiders op het station Warschanbaan een arbeiderskazerne voor 5000 man vernield Een trein met gendarmes kwam ter plaatse en herstelde de rust waarbij twee personen werden gedood en een aantal verwond 14 als je zoo van tjjd tot tgd in nadenken schijnt verzonken te zijn Hoe zeldzamer dat bü iemand voorkomt des te meer weten wij vrouwen het te waardoeren I Schijnt verzonken te zijn P herhaalde Richard vragend met den klemtoon op het eerste woord en min of meer gepikeerd Neen ik was t inderdaad Houdt jjj ons mannen voor zoo oppervlakkig dat wy tegenover jelui soms maar den schyn aannemen van ernatig te zijn om ons zoodoende interessant te maken f Ik zou haast denkon Richard dal jelui voor ons je zooveel moeite niet eens getroost uitgaande van het denkbeold dat jolui zonder die moeite toch nog altyd interessant genoeg voor ons zgt I Mijn mooie nicht is vandaag slecht geluimd mag ik ook weten waarmede ik t bg haar verkorven bob Bg m j verkorven f Maar daar is immers geen sprake van t Was maar zoo n woordentwistje zooals je het dag aan dag hoort zonder dat daaraan een bözondore beteekenis kan worden toegekend Willen wg over wat anders beginnen f Zg had Richard gekrenkt Dat wilde zg joiit Hy motst voelen dat by haar onverschillig was dat zy niet behoorde tot hendie tegen hem opzagen als tegen iets verhevens Wordt vervolgd