Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1906

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT 1Vk HOIVIIIKL MKE rABBIKKBl Voedert uw Vee met de ulmre murwe merk en tr li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dtploma Parij 1900 Negen Gouden MedaUleê Cevensperzekerind lllaatscbat Pi fla t Derdr M OmcHcM In W7a inaatoebamMiijk KavIlMl ttMiiMa t i eoe oo Verulicra Bedrag ruim 60 mlllldca RaeenM min Ui n lillen BeitrijdiDg van Bloedarmoede Bleeluaoht JHslarU Rinnenkoon Algemeene Zwakte voortdurende BoofdpUn en Qebrek aaa eetlust De Echte EIKADRVPPELS van Dr DE VEU dragen builen op de roode dooa tntjn naam onder nevenstaandc fabrïeksinerk Men lette daarop Zij rijn overal verkrijgbaaraf 0 75 Ook rechutteeki en franco van de fabriek tegen inzending van postwiaael 4 f 0 75 OtaemlBohe Fabriek van H NANMNQ den Haag TriMgt overal ll4ll II 1G s EI WITS FAIL i f l s per lltcrüeich per Uterflescb 7 ADVMTMTIffl in aUe Couranten worden aangenomen duor het Advertentie Bureau van A BlUi KN W ZOOIV Qonds ia November i9o GRANEN Bij voldoenden aanvoer komen e m de prijien wemig verandering Tarwe Zeeuwiche 8 15 4 ƒ 8 60 mindere dito 7 50 4 7 00 AfwijkeQde 5 75 Op Floro op de westkust ten N W van 6 S0 Pddtv s 70 a 7 Nieuwe Bergen Noorwegen il Uaudogarood om Raddraaiers werden gearresteerd In bel ziekenhuis van Czonetochaa is 3600 gr aotlier ontplolt De operatiezaal is sterk beschadigd Twee menschen hebben kwetpuren bekomen een arts kreeg een heraeniachndaing Bilun Stitih Te Tzinea in Roemenit 15 kilometer van Ploesci is een petrolenmbron in brand gevlogen De vlammen sloegen over naar drie bronnen die een Hollandsche maatschapptj toebehooren Drie mannen zjjn gedood en zeven ernstig gekwetst i B jtNNENLAND ST ATEN GENERAAL T If K K It B U M n K H Vergadering van Woensdag 21 Nov Indische Begroeting De beraadslaging wordt hervat over de aldeeling Oorlog De minister van Koloniën beantwoordt de gister gemaakte opmerkingen en leest nit een rapport van een nit IndiS ternggekeerd hoüfdofflcier een gedeelte voor ten betooge dat de marechanssee in Atjeh niet zoo wreed optreedt als t wordt voorgesteld H verklaart de commissie inzake de oprichting van een pensioenfonds voor weduwen en weezen van mindere militairen tot spoed te zullen aanzetten De positie van de onderolScieren is reeds berhaaldelp verbeterd Ook hun lotsverbetering heeft grenzen Den heer Thomson antwoordt de minister dat men voorloopig in Indie niet tot een volksleger kan komen Dat het inlandsch element in het leger sterk vertegenwoordigd is verontrust den minister niet Een Knropeeech element blgtt en daarmede de werving noodig die thans weer beter gaat Het legerbestnur zal zeer zeker voor handhaving van de tucht zorgen De minister begrijpt niet dat alleen door de buitengewone bevordering van luitenant Christoflel den geest onder het officierenkorps bedrukt zou ztjn en daardoor een gevoel van rechl8onzekerht ld zou bestaan De machtiging om dien luitenant tot kapitein te bevorderen zal worden uitgevoerd zoodra het overcompleet aan kapiteins niet meer bestaat De minister meent dat die bevordering hg keaze gerechtvaardigd Is waar het hier geldt een zoo buitengewoon bekwaam officier dal h j een unicum genoemd mag worden Het belang van deo dienst eischt dat deze officier een hoogere positio gaat innemen Bevordering bjj kenze moet uitzondering blijven maar hier gold het een unicum Na repliek wordt het algemeen debat over deze afdeeling gesloten Bi verder debat belooft de minister den heeren Schaper en de Waal Malefijt een ernstig onderzoek naar plaats gehad hebbende slechte behandeling en als gevolg daarvan groote sterfte van koelies bd den aanleg van de Atjeh tram De heer Blooker klaagt over het groote incompleet biJ bet korps officieren van gezondheid dit toeschrijvende aan de slechte bezoldiging en slechte promotie De minister heeft reeds adviezen gevJaagd en gekregen van de commissie van keuring De heeren van Vlijmen en Dnymaer van Twist juichen de regeling van da opleiding der inlandsche officieren toe De heer Boogaardt bepleit overbrenging van de Militaire Pnpillenschool van Gom bong naar Nederland De minister gevoelt weinig voor de overbrenging van de Uilitaire Pupillenschool naar Nederland Het Indische legerbestnur zal er naar streven dat d verhouding tnsschen de Europeesche en inlandsche officieren goed en kameraadschappelijk zij In antwoord op opmerkingen van de heeren van Wassenaer van Catwijck en Jansen den Haag verklaart de minister van Koloniën dat de Qonverneur generaal voor de verdediging van ludië 5 schepen voldoende acht Alleen in bgzaudere omstandigheden werd het aantal uitgebreid tot 6 of 8 schepen De minister van llarine acht ook uitzending van een zesde schip naar Indifi niet noodig De heeren van Deventer en van Kol bespreken de werking van de gemeenteraden De minister van Koloniën betoogt dat g ebleken is dat de ambtenaren de deeentragatie krachtig steunen Hoofdstuk II uitgaven in Indie wordt daarop goedgekeurd Bü de behandeling van hoofdstuk I uitgaven in Nederland brengt de heer Noltlng eenige klachten ter sprake van het personeel aan het koloniaal établissement te Amsterdam De minister acht den toestand van de TUt werkUedw nog too beUagtiHWMrdli niet Voor de losse werklieden zal hyiotsverbetering overwegen Hoofdstak I Uitgaven in Nederland goedgekeurd Voorts goedgekeurd bet wetsontwerp betreffende de teruggaaf van kosten van het consortium voor de drinkwaterleiding van Soerabaja Daarna werd behandeld het w o betreffende den aanleg van een spoorweg i itgaaode van den Sumatra Staatsspoorweg naar Pariaman Horgen 11 uur voortzetting PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De afdeelingen der Staten hebben gekozen tot commissie van rapporteurs over de voorstellen betreffende de krankzinnigenverpleging de heeren de Wilde tevens benoemd tot algemeen rapporteur jhr van Fisenne jhr de Geer dr den Houter Vingerling en mr Limburg Gemengde Berichten Eergisteren zoo meldt Het Tolk geraakte tegenover het Werkhuis in de Mnidergracht te Amsterdam een fietsrijdende jongen te water Door zijn hnipgeroep sneden van alle zydan voorbijgangers toe die zich echter blijkbaar niet te water durfden begeven Plotseling sprong echter iemand van de tram en onmiddellp in het water met het gelukkig gevolg dat hg den drenkeling ongedeerd boren bracht De moedige redder zou onbekend als hij gekomen was zijn weg vervolgd hebbeo indien niet een der ooggetuigen hem achterhaald had en zijn naam en adres had gevraagd Na lang aarzelen gaf hij op Oudmeier te heeten en te wonen Connwelinstraat 93 te Amsterdam Hen meldt aan de N R Ct Bij het station Hoogezand geraakten de paarden van den omnibus naar Siddebnren tengevolge van het fluiten der locomotief op hol Van de 12 reizigers wisten 9 zich door er uit te springen te redden Drie dames bleven zitten Voor t Winschoterdiep stortten de paarden op het fundament der brug neer De dissel brak Ëëne dame werd ernstig gewond ééne bekwam lichte kwetsuren de derde bleef ongedeerd Uit Eygelshoven meldt men aan de Limb Koer Toen voor eenite dagen de eerbiedwaardige grijsaard C v E uit het nabnrlge Riobargf des avonds wilde hniswaart keeren werd hy door een onbekend onverlaat op den openbaren weg plotseling met een regen van steenen begroet De verschrikte oude man zakte van angst misschien ook van pifo ineen daar htj door verschillende steenen getroffen werd Toen hy uit zgn bewusteloozen toestand ontwaakte kwam by tot de ontdekking dat hy verschillende papieren akten enz kwgt geraakt was Des anderen morgens is er gezocht echter zonder resultaat De moord op den rangeerder Drost I In verband met den moord op den rangeerder H Drost wordt uit Amersfoort gemeld dat gisteren door de politie een inval is gedaan by een zekeren D Gisteren om halfacht is er het gerecht nit Utrecht geweest Het slachtoffer is gisteren om 11 uur begraven Omtrent het vergaan van de Dli die dezer dagen door een aanvaring in Tngentsond in Noord Amerika zonk zgn nadere byzonderheden bekend geworden De gezagvoerder van de Dix kapitein Lermon is onder de geredden Hy gat het volgende relaas van de ramp Wy voeren met de gewme vaart twee myien noordenigk van Kaap Alki Het watervlak was spiegelglad De eerste stuurman stond aan het roer Een kwartier te voren had ik aan stuurboord de lichten gezien van een stoomboot maar er verder niet op gelet Ik ging naar beneden om de pas sagegelden op te halen maar toen ik in de dameskajuit was hoorde ik bellen ten sein dat moest worden gestopt Ik liep naar de voorplecht om te tien wat er aan de hand was en juist toen ik aan dek kwam tag ik den voorsteven opdoemen van een ander schip Bjjna op hetteUde oogenhlik volgde de botsing De Diz kantelde in een oogwenk maar terwyi zg met ivdt r volliep bleef itj nog een minuut of twee dryvcu Ik hoorde de kreten van de vrouwen en kinderen beuedendeks terwyi in het inwendige van bet schip het water gestadig rees Het waren vreeselgke geluiden aooals ik er vroeger nooit geboord heb Velen werden daar beneden gevangen gehouden tonder dat ly met mogeiykheid konden ontkomen Ik stond als betooverd door het vreeselgk schouwspel De lichten brandden DOg ik kon van de menschen in de kajuit d itohtto ilen Hon gelaat Wu verwrongen door onbeschrjjfiyken doodsangst Vsn allen die in de kajuit waren werd niemand gered De menschen op het dek gleden er gillende en kermende van af Alleen zy die kenden zwemmen hebben er het leven afgebracht Uit Edam meldt men Gisterenmorgen toen het nog geheel donker was is een paard van den landman W de J alhier de spooriyn van Edam naar Vollendam opgeloopen De machine van den vroegtrein greep het beest dat verpletterd werd De spoortrein derailleerde doch alles liep goed af Een conducteur die te water viel werd dadeiyk gered Te Doesburg kan de stoomtram weer over de schipbrug ryden daar de IJssel wassende is Wegens deo lagen waterstand waren de passagiers sedert 14 September genoodzaakt te voet over de brug te gaan Hen meldt aan de N R Ct Gisterenmorgen is op den trein die 9 u 16 min nit den Haag vertrekt aan den Noorscbweg onder Oegstgoest een schot gelost blijkbaar nit een revolver Een reiziger 2de klasse werd niet ernstig aan den hals getroffen hy is naar Amsterdam doorgereisd De politie zoekt naar den dader Een telegram uit New York meldt dat aan boord van de daar pas aangekomen NieuwAmsterdam een zekere Miss Rosa Naegie op zee plotseling krankzinnig is geworden n een éénjarig kind van een anderen passagier overboord heelt geworpen Alle pogingen tot redding faalden De ongelukkige trachtte nog een kind eenzelfde lot te doen ondergaan maar dit wisten de scheepsofficieren te verydelen waarna de waanzinnige vrouw in een hut werd opgesloten In den vorigen nacht moet te Druten een atschuwelgke moord gepleegd zgn Een kapitein van een voor anker liggende sleepboot werd gistermorgen dood in de kajnit gevonden Uit de indrukken die aan den hals zichtbaar waren vermoedt men dat het slachtoffer geworgd is Hen meldt aan de N B Ct Wegens fioancieele moeielgkheden is de fabriek der naamlooze vennootschap de Geldropsche Woldindustrie te Geldrop stop gezet Daardoor komen 40 werklieden zonder werk De taalstryd der Polen Uit sommige plaatsen in de provincie Posen wordt gemeld dat de schoolstaking Inwt De ouders van stakende kinderen die met Paschen van school zonden gaan hebben daar van den districtsschoolopziener bericht gekregen dat die kinderen indien zy in de staking volhardden na Paschen het onderwys moesten blgven volgen Dat middel schynt voor de hoogste klasse althans te helpen Te Posen zgn een aantal gendarmes van alders aangekomen om geplaatst te worden in dorpen waar in den laatsten tgd in verband met de schoolstakingen ongeregeldheden zgn voorgevallen Een advokaat uit Turyn die den 30en October in een sneeuwstorm op den Simplonpas verloren was geraakt is gisteren door werklieden in een hut by het hospitium teruggevonden Hg was geheel uitgeput en zei dat hy al dien tyd niets gegeten had dan sneeuw stroo en het leer van zgn schoenen De werklieden droegen hem naar het hospitium maar spoedig na zyn aankomst stierf hy Dinsdagmiddag om 2 uur wachten op een aanlegsteiger te Egremont aan de Morsey tegenover Liverpool een aantal reizigers op de aankomst van een boot toen de stelling eensklaps instortte en 12 menschen in de rivier stortten Het aantal slaohtoflers is nog niet bekend Caruso de Italiaanscha tenor tecen wien te New York een vervolging wordt mgesteld op aanklacht van een dame die hl In de diergaarde ton gemolesteerd hebben beweert dat de geheele aanklacht op niets berust dan op een poging om hem geld af te permn Hg heeft een telegram gericht aan den koning van Italië waarin hy protesteert tegen de behandeling hem door de Amerikaansche politie aangedaan Naar de Haarl Ct verneemt tal met ingang van 1 Januari a 8 de exploitatie van het staalbad Haarlem afzonderlgk geschieden en zal als exploitant voor het jaar 1907 optreden de heer J Faber Amsterdam 20 Nonabtr 1906 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wü U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Algemeene Hypotheekbank 10 pCt gestort 75 cj Eerste Nederlandsche Hypo theekbriefbank igg Maatschappg Helenaveon 110 Landbonw Mg Helattie 20 Cultuur Mg Petjangatin llQ Koetei Exploratie Hg ig Holuksche Handelsvennoots 166 Leidsche Dekenfabriek 20 Oblig Machine Rg wielen en Auto mobielenfahriek S mplex 80 Aand Electra Haatschappy voor I Electrische Stations 12 Oblig Electra Haatschappy vour Electrische Stations g6 Aand Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen 220 Opr aand Alg Cosignatio Bank f 80 L Cultuur My Maren f I60 Javasche Bosch Ex ploitatie Hy f 27 Nederlandsche Ameri kaanscheStoomvaartUy f 245 Bew V Deelger Vereenigde Amerikaansche fondsen Kerkhoven Ie Serie f 67 50 Bew V Deelger Vereenigde Amerikaanscbe fondsen Kerkhoven 2a Serie f 46 t 80 pCt Bod 90 pCt AANGEBODEN Aand Aministratiekantoor van Indische fondsen Bod Nederlandsch Indische Crediet en Bankvereeniging 62VipCt Arnhemsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 100 Hypotheekbrief en Scheepsverband Hg Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam 185 Noord Nederlandsche Hypotheekbank Bod Cultuur Mg Petjagatn 150 pCt Billiton Mg Sweede Rubriek f 3250 Stoomweverg Nyverheid ZnidHollandsche Stoomsteenfabriek 82 87 17 70 95 Maatschappg voor Landbouw en Beetwortelsuikeriudusstie Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en SpoorwegUïaterieel f 100 Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel Serie A Electra Maatschappg voor electrische Stations My tot exploitatie van Bouwterreinen Potgieter Hollandsche Assurantie Mg Ongevallenverzekering My Fatum aand Cultuur Hg Uaron aand Singkep Tim Hg Opr Opi f 200 f 60 Amaterdam 20 November 1906 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 20 November door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgde Hinder Courante Fondsen Aand Nederland Indische Cradiet en Bankvereeniging 50pCt Pretroria Hypotheek Uaats 20 pCt gestort 135 Utrechtsche H7P0t sl l uk 10 pCt gestort 145 140 Petroleum Uy Rembang Serie B 2 Billiton Hy Tweede Rubriek f 2 750 Eerste Pref aand Oost Borneo Mg 142 pCt Aand Fharraacentische Handelsv 136i Nederlandsche Veem Sl Amsterdamtche Chininefabr 99 4 pCt Oblig Koninkiyke Nederl Grotsmederg 96 Aand Amsterd Boek en Steendrukkery v h Ellerman Harms Co 60 De Kleine Courant N v d D 1000 3 pCt Oolig N H Tramweg My 81 Aand Rynl Stoomtramweg Uy 105 Amstel Hotel Haatschappy 104 Zaanl Assurantie Compagnie V Brand en Biunenl Vaart 25 pCt gestort 40 Hollandia Holl Fabriek V Helkpr en Voedingsmiddelen 160 Opr aand Algem Consignatiebank f 60 Javasche Bosch Expl My 27 60 Javasche Cultuur Mg 70 Ned Am Stoomv My 250 Nymeegsche My tot ezpl van Bouwterreinen 135 Scrip Port Arthur Townsite Oomp f 500 36pCt 4 pCt Pandbr Z H Hypotheekbank 96 Loten Concertgebouw te Amsterdam t 6 Stadsnieuws GOUDA 22 November 1906 Gisteren overleed te Rotterdam na korte ongesteldheid de heer F Sieverdink sedert jaren leeruar in de Wiskunde aan het Gymnasium alhier Voor het Gymnasium waar de overledene door zyn degeiyk onderwys en aangenamen omgang de vriendschap en achting genoot van zyn collega s en leerlingen is zgn heengaan op nog betrekkelgk jeugdigen leeftyd een gevoelig verlies Zondag 25 November krggen wg in Ons Genoegen een hier ter stede nog nooit vertoonde voorstelling De heer Skorzewski zal hier doen optreden eenige eerste rang artisten die met de beste kunnen wedgveren zoowel wat de soubrettes als wat de komieken betreft Na de pauze zullen worstelwedstrgden plaats hebbeo tnssschen een vgltal kampioen nit verschillende landen Daar dit laatste nummer een geheel nieuw voor Gouda Is twyfelen wg niet of een druk bezoek zal den heer Skorzewski ten deel vallen Te Amsterdam is benoemd tot onderwyzer aan een openbare lagere school A L van der Linde alhier Benoemd tot onderwyzer aan de School met den Bgbel te Oudewater de heer Jac Beukema te Hoogeveen Brand in de Jonge Jan Gisteravond traden in Kunstmin op de heeren Louis de Vriendt en H Kluizenaar Evenals bgna in elk verslag wanneer t geen abonnementsvoorstellingen geldt moeten we tot ons leedwezen meedeelen dat de opkomst van het Goudsche publiek sober was ja nog minder dan sober Wat te betreuren is De heeren de Vriendt en Kluizenaar hebben èn door de keuze van hun stukken èn door de wyze van uitvoering getoond waarachtig toch wel aanspraak te mogen maken op een klein weinigje meer belangstelling I En nu over wat we hoorden en zagen De heer Kluizenaar boeide ons met een paar voordrachten Toon en Toos met een vrgbiljet in de opera Een flink matroos met zyn vrgster Uitstekend voorgedragen enkele zeer leuke zetten wat ongegeneerd hier en daar Goed om eens hartelgk te lachen Daarna Een wedstryd in het reciteeren Een bekend stukje van den onvergeteiyken Justus van Hanrik De heer de Vriendt treedt op in de rollen van verschillende deelnemers aan den wedstrgd Een opgeblazen rgmelaar een zenuwachtig liefhebberydeclamator ja nog meer stelt hy voor en alles heel goed Dan nog een monoloog van den heer Kluizenaar waarin hy heel uitvoerig vertelt waarom langs de Singels van het allerliefste plaatsje Nullendam geen banken nataurbewonderaars tot zitten nooden De heer Kluizenaar had succes 1 Na de pauze de Brand in de Jonge Jan de hoofdschotel De heer de Vriendt treedt hierin op in niet meer dan zeven karakterrollen t Best is hy als herbergier Putter Jan Arend bii wien de brand was en dielater blgkt de brandstichter te zgn en als Gys Blankert de oude bevende schoonvader van den brandstichter Op t n ouden dagwerkt waarschyuiyk de oude Blankert ernog toe mee zyn schoonzoon in de knyp te helpen Ook als half onnoozele Aosiug Arend die eerst van brandstichting verdacht wordt was de heer de Vriendt zeer goed De heer Klnizeoaar speelt zyn rol van officier van justitie nitnemend Hy zon watmen noemt een kwade zyn De hier endaar aandoeniyke inhoud van het stuk isteer mooi We begrypen nu waarom en snet recht in de couranten werd geannonceerd de opvoering van het beroemde aonologendrama de Brand in de JongeJon De auteur Herman Heyermans Jr bMtt In den heer de Vriendt een uitmuntend vertolker Het succes trad Louis de Vriendt 160Butl op met de Jonge Jan in Indië nat succes deed hy zich ook hier hoorenl Nogmaals moeten we hier ons leedwezen uitdrukken dat de opkomst zoo gering was En we tullen ons nu maarniet druk maken met de vraag waar men hier nu eigenlgkwel smaak voor heeft En bovendien overden maak valt niet te twisten Wg wenschon de heeren de Vriendt en KIniienaar overal elders nog voel succes L S abktbbhiohtebT Zeeuwsche a Rogge Zeeuwsche ƒ 6 it 6 5 Polder 5 50 i 6 BuitenlandKhe per 70 kilo Gerst Winter 5 25 5 30 Zomer 1 5 10 k 1 5 40 ChcYalier 6 ii 6 75 Buitenl voergerst per 70 kilo ƒ i Haver per h toliter 3 5 fc 3 80 Per 100 kilo 7 35 7 90 Hennepiaad Baitentandsche per 50 Kiio 6 75 jf 50 Kanartezaad 7 50 i 10 50 Karwijeaod per 50 Kilo i Koolzaad per 50 Kilo IL Erwten Kookerwten 9 50 i 10 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 15 6 75 Boonen bruine Boonen 10 15 11 50 Witte boonen 16 H 17 Paarden boonen 7 10 a 7 85 Duiven boonen i Maia per 100 Kilo Bonte Amerilcaansche 5 90 i 6 to Kleine ronde 6 10 4 7 Vkbmarkt Melkvee en vaarzen goede aanvoer handel en prijzeo zeer goed Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel ai a 14 ct per half K G Biggen voor Ëogeland red aanvoer handel matig 31 i 11 ct per iialf K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrij vel 1 40 i 1 70 per weck Vette Schapen aanvoer handel geene beteekeois f it t Lammeren goede aanroer handel traag iS i 13 Nuchtere Kalveren weinig aanvoer handel vlug o jt ƒ tl Graalcalvcren rede aanvoer handel vlug f 50 a f 80 Foltkalveren 11 4 10 Kaas aangevoerd 71 partijen handel matig te kwal 31 4 34 de kwaL agi 31 Zwaardere 35 Noordhollansche Boter 5114 stukken van V KG Handel vlug Goeboter 1 50 4 l 60 Weiboter i 1 40 4 1 45 BEÏÏBS YM BOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staataleeninqen PoETooAL Oblig 3o Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsLAHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74V 74 CoLUHsiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Recepis L 100 IV 241 1 Hypotheek Banknt Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 9 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb B 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvjegUeningeii Italii Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 DiwrêiH Mg tot Expl Laan van Hoerdervoort 1902 89 Scheepvaari MaaUchappijen Pand Holland Gulf Stv My 36 Premieleeninijen bsLOin Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l EXPOSITIE VERSCHEIDENHEID LagaDo de moordenaar van den Hllaanschen hoogleeraar Kossi is eergisterochtend is een dorpje by Napels in hechtenis genomen der nieuwste modellen W intermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bgbehoorende Qarneeringen alsmede eene groote keuze PBLTEBIJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncurreerende prgzen Aanbevelend halt negen een heftige aardschok gevoeld van Z W naar N O Kinderen en lucifers 1 In de Zwaansteeg te Utrecht is gisteren een 5 jarig meisje ernstig verbrand doordat hot bg afwezigheid der moeder met lucifers en een kaars speelde In vlammen gehuld kwam het kind naar buiten loopen Hierop schoten dadelgk de buren toe en Jie wisten na het vuur gedoofd te hebben niet beter te doen dan het kind aan het Anderasgesticht af te geven Bulk en borst van het arme meisje waren geheel rauw Een der twee wereld wandelaars die enkele maanden geleden uit Amsterdam vertrokken de heer Kramer is ziek te Amsterdam teruggekomen de andere blgit voorloopig nog in Griekenland tot welk land de globetrotters gekomen waren Men schryft uit Breda Be gebroeders Alberts van de bioscope behbeu de gewoonte om zich voor hun aankondigingen te bedienen van de Pransche taal en noemen zich immer Alberts frères Dit heeft dezer dagen tot een grappige vergissing aanleiding gegeven De heeren Alberts hadden het plan om in hun bioscope ook een voorstelling te geven van het gebeurde te Köpenick waartoe zy het oog hadden laten vallen op een dorp hy Breda Zg verzochten den borgemeester dier gemeente toestemming voor het doen der opneming maar kregen daarop het volgende antwoord Meneer Frères t spyt me wel maar ik kan uw verzoek niet toestaan ik kan er niet aan medewerken om een Duitsch collega belachelgk te maken Ik doe t niet meneer Frères De heeren Frères eenigszins verrast over de plotselinge naamsverandering zyn toen naar een ander dorp gegaan waar de burgemeester een minder stork ontwikkel collegialiteitsgevoel bleek te bezitten De Amerikanen en de Oosterlingen De Cbineesche viceconsul te San Francisco heeft langs ambtelgken weg gevraagd om Cbineesche kinderen aan te nemen aan onverschillig welke school Burgert like Stand OEBOREN 20 Nov Frederik ouders A Barendsen en J Kooyman 21 Helena Gerarda ouders B J van Maaren en W Brouwer GEHUWD 21 Nov J Kors en J J Znydveld N Hartog on E van Biet A N Uargnissen en L U C Bakker A van Erk en E B Maree J A van Elk en E H van der Linden D van Hefweegen en N Hakker ReeuwUk GEBOREN Klaas ouders Q Kooy en P van Houten OVERLEDEN W den Koudyker 11 j AOVERTElNflKlN V Heden overleed te Rotterdam de WelEd Heer F SIETERBINK na een kortstondige ongesteldheid Fnm VAN DER KLEUN Gouda 21 Nov 06 M M V LOOiN DUBBELE flUURTj B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAlENTfiN in elke stgl van de eerste fabrieken tegen concurreerende pryzen AaD eM f wo Gas Water Spreek Blofea Electrische geleidingen Wie van goed Ucht houdt wende lich naar het Ooudêch Verllehtlng MagoMljn DE AVOlDfiiTEH daar alles door bekwame fitters verricht wordt j Wormerveer HOLLAIidf Kosthuis n GEVRAAGD hy Israëlieten In den prQi van 26 GId p m Brieven No 2599 bureau van dit blad l