Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1906

Zaterdag 34 INovember 1000 o 10191 45isü Jaariiaiiiy i f l 11 Iji lij R j aaimnehine $ f UTTIG St NICOLAAS CADEAU Onderricht gratia ook in het moderne borduren en stoppen = SINGER MAATSCHAPPIJ == fiOüMHE COURAMT iMeuwS en Adrerteniiehlad mor Gouda en Omstreken Alléén il winkels met dit nithangbord zgn de SINOEK Naaimichines verkrijgbaar in Nederland vertegenwoordigd door méér dan 60 eig en Mag azijnen GOUI A Kleiweg lOO Telefoon o A D V E U T E N T 1 E N worden gepUat st van 1 5 regels a 50 Cejiten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte reletoi n Ko Wt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 Iranco per Iiost 1 70 Atzonderiijke Nommers V IJ F CENT E JV Inzending van Advert ntiën tot 1 AIKBESTËDIKG REÖENïEN der BEIDE GASTHUIZEN alhier zijn voornomchs op MAANDAG 26 NOVEMBER 1906 des avonds te 8 i nnr in het St CATHAKINA GASTHUIS in hel openbaar aan te besteden tmms R voor hel Jaar l or De levering van Rijst Qort Boeliweitmeel en Grutton Siroop Zont Oroena Zeep RoiiJn WUn AzUn Witte Broodguiker B88terd suiker Va voorwaarden van aanbesteding en levering liggen ter lezing in het St Cutharina Gcsthnis De inschrtivlngBtilletten raat monster worden aldaar ingewacht vóór 26 Npvember a s Kegeiilen voiirtloomd H GROENEND A AL Voorzitter A W ROES Secretaris Zaal Kunstmin Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zoudag 25 November 190è SCHITTEHBIfUK yECIALITElTENy OORSTELime VERBONDEN MET internalionale Worslelwedslrijd om Prijzen van f 75 en f 50 OPTREDEN van aCUDlTZLEU Hoilandsche Karaltter Sonbrette D Heer VAU ISVSJÜIS Hoilandsche Hnmorist De Br en UeJ DE GBOOT Hoilandsche beroemdste Salon Daettisten i Heer C W ALPOtiS Kleinste Komielt van Nederland Iptrelrn vui het lieite Itederlaudaclie Tri COHHËLI Oeelnemera aan den Worstelwadstrljd De Heer VAN EMDEN Kampioen van Holland WILLY MULLER Kampioen van Doitschland Monsieur BLAiVJE Kampioen van Frankryk De Hoer GENT Kampioen van Holland JAU COHTV Kampioen van Amerika Opening BufetiH 1 uur Aanvanit S uur Prilzen der Plaatsen Ie Rang 12 2e Rang I O TÜ 3e Rang 1 0 40 8e Hang tot een beperkt aantal Leden gewone Redactie Plaatsbespreking van af heden Directie M SKORZBWSKI Hazen Eonijaen Eenden en Met t oog op de komende Feestdagen vroegtijdige bestelling gewcnscht J VA OS Rietweg 73 UoMüa EEN OF TWEE aankomonde Zetters gevraagd bö A BRINKMAN ZOON Lange Tiendeweg TÜilSTEHÜÜR Bcerenhiils Oosthaveh V 89 Zes Kdraer j groote Keuken drooge Kelder flinke l uin Voorzien van Gas on Waterleiding Te bevragen B 89 Het iMtte oiushkdtlyluto n c miklulyluta po tmidd I voor HMfea nvooraldamHealCltidarHhotawerlc 1 II k Alipratint T n C M Mllllw k C i fÊfjf Itrill B ltl lr 14 M n UK pi J tülS op naam en fal riek m k Verhryekaar t Heeren Wlekeutn In lehoinwerk laleetirtw a arvflaaM en aMW el Dieetby W ir weea e Goud Druk v n A BRINKMAN Z ür acmalogeen Poedervorin i s het fenig ste helpend middel tegen llloeilarmoede Hleelc0UeM Xenuwamakle Hoofdpifueu ftlapelooiheia OnmncMen fermagertug en fermtuHerliig Oer UchaamikracMeu aemalo cen in Poedervoriii beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAKMATOÜEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat 0 spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ecnige labrlkaiiien i v 8CIIAIK Co DeD liaag Verkrügbaar bij Firma WOLFf Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal ioui o A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ai Umi A N VAN ZESSEN Sehoo liovm B v WIJK P W v EDE Oadewater A SCHEER Baaitrecht K VAN ÜEB HEIJDEN Reeuwijk P v d gPEK Moermpelk D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddini mm P A de GROOT A ii J0N6H Oudetcater 3 P KASTELEIN PeUroeierdam D BIKKER Bmichop WAA118C11UW1N0 Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klooster Sa nc o Paulo Abtlij bestaat niet duê Stroop van geenerlei waarde QebrS Stolid erck s Chocolade eii Cacao XtaMtniKfige door de nieuwata uitviodingon op nia liinaul gobiod verbeterde fltbrieatle mk üitdoitand gebruik v q Gjn an tijnstü gron jH of eri garandnoroi 1 ng bruiker van Stollwerck s Ohocülade en Cacao eon aaabaralenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan vien inhoud der resp Etiketten Dt Irma behaalde 27 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Diploma 8 gondon enz Hedaillrs een bewQs van aitmantend ftjn bbrikaut li eds 1874 schreef de Accademie naUenal da Fkris HotM TOUB déoamoiiB Que Vedanie d r premlèi clasMe en oonaldèrftttoA Aa votr exoeUent f br1oatio de Ohooolat boDbona Tarióa eto etc IMIWVclt t Cibrikaat is veikru baar bü H H Ciiiiiiseara Banketbakker sa tac Oaneraalrertegenwoordi er ïoor ïïederland jSins Stttemlodt Amsterdam Kalvovstraat 103 SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 8 45 zenden wö franco door Nederland onzeoveral bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten n W voor den tllin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 1 50 stnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOORKAMER EN TUIN van 240 sinks ieder bevattende eene prachtige kenee van hyacinthen talpen narzissen crocns scillas eneewklokjes etc j l Rijk millnatroorde prüsiüst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultnnr bevatende groote catalogns in het Dnitseh zenden wij desverlangd gratis en franco jOSSt l Patënt H Stollpn TulDbouw KtabÜssement Huls ter Dnln NoordwUkbU Haarlem NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HPIEREN DAMES en KINDER WINTER SCÏÏOEITWERK STERKE Schoollaarïen Overschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk leuw onovertroften rof Dr Lietterg welbokend Alleen eobt met Kabriekuneik tot Toortdarende radicale eti lekere geuezing van alle zvM du maust hardnekkig zenuiv iehteHf vooral ontstaan doci afdwaiiügeii op jeugdigen leeftyd i ifenezing van elke zwakte Biet idcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Masgpgn slechte spyavertering Onvermogen Inipotenz PoUntione enz Uitvoerige proapectnssen i r I I nr esoli fi 1 fl fl 3 i ihibbelu aowli O iifn I ep5t Mfttth v d Vaijto Hltlinmmu I póli M Oléban Oo Rotterdam l Happol a Gravenh age I llalramsna du Jon J Czq KDttpr fiiii UMff t 0 ftoudB n Mi allo droifiston g Eohto Oude Jenever H t Nightcap ik pI p HOPPE Ip j Verkrijgbaar by W PEETERS Jz Igt op eachet en kmrkbrand DE OOBDKOOP8TE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAPEH zijn beslist die der Firma WELUOl THE LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBR met een gratis geknipt patroon THE BkZAAR OF CHILDHESS FASHIONS Kindermades met vele gratis ge knipte patronen VBAAOT Vut Boekhandelaar Proe nummem Atte met koaael Holl BIJvoegêel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen ijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag KK lSGEVI i Inrichtingen weike üevwr schade of hinder kunnen veroorzaken BURGKMEESTKR en WETHOUDERS van üpuda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene ennit dat op de becrelarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van P van der Pol firma Daalinaiis en Co te Gouda om vergunning ie tot het uitbreiden fijner Stoom VVaa clienj en Bleekerij door bijbouw en 2e tot het oprichten eener Chemische Wasschenj met kelder voor berging van 3000 Liter benzine op de pcrceelcn gelegen aan den Fluweelen Singel Kadastraal bekend Sectie A No 3400 3399 en 4171 Dat op Vrijdag den 7 December 1906 des namiddagsten i g ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende dne dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 23 November 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER üultciilaiidscli Overziclil Te Plaaeii in Saksen doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de sociaaldemocraten voorstanders zijn van do ervanging van het daar bestaande gelgkc gelieime en rechtstreeksche kiesrecht voor den gemeenteraad door een zes klassen stelsel Onder het tegenwoordige kiesrecht hebben zjj vooreerst geen kans de candidaton van de burgerlijke iiartyen te verslaan Bij da laatste verkiezing werden 4000 stommen op burgcriyke candidaten nitgebracht tegen 500 op sociaal democraten Do eerste biirgemeester heeft nu de invoering vnn oen zes klassenstelsel voorgesteld waarby zes groepen van kiezers overeenkomstig bun aanslag in de belasting raadsleden zullen kiezen Men verwacht dat de sociaal democraten onder dat nieuwe stelsel dadelgk zos plaatsen in deu gemeenteraad zallen bezetten Kn dat is volgens de Leipziger Neueste Nachrïchten het geheim waarom de sociaal democratische voormaouen niets liever willen dan dat bet geiyke kiosreeht voor Let in Praisen door ben zoo fel bestreden klassoQkiesrecht plaats zal maken Wij deelden gisteren mede dat koning FEViLLETOX Tegen den Slroom 40 j Ze had hem gekwetst in zfln delheid jaist zooals zjj t bedoeld had Met gemaakte onverschilligheid voer zij voort Zeg Eichard weet je wel dat ik vandaag een aangename tijding gekregen heb jNeen ik ben den heelen dag ver van Friedrichshagen geweest hoe zon ik dat dus weten t Oraal Arden komt over een dag of wat hier Haar blik gleed haastig langs Kichards gelaat en ze zag wel hoe hjj nn mderdaad nadenkend werd Graat Arden f Nn dan geloot ik dat men je mag feliciteeren Ik weet natoarlijk ook al hoe drnk hiJ je in t laatste seizoen te Berljn het hot heeft gemaakt Lndmilla lachte Ze wist geboren ooqnette die zg was aan t jonge gelaat een uitdrukking van verlegenheid te goven Het nit de lucht gegrepen bericht van graaf Ardens overkomst had z n uitwerking niet gemist Bichard kon t nn eenmaal niet goed verdragen dat door deze ol gene dame voor Uoorg van jriokcnland bij zün bezools aan Wecnen eon ondiirhond had mot den minL ter van buitonlnndFfhe zakfn der monarchie baron Aorenthal en mat den Diiitscben gezant graaf Wi dol over do vraag of bcraiddf ling tuBschen Griekenland en BoemeniS tot herstel der diploraalii ku bolrekkingcn van Oostenrijk of van Oostonnjk en Duilboiilnnd kan worden verwacht De koning heeft bi deze besprekingen de overlniging kunnen opdoen dat er niet do mijiste uoigmg bestaat om bemiddelend op te Ir den Uo minister van buitenland che zaken gaf dun konieg don raad vóór alles to zorgen dat er oen einde wordt gemankt I an liet c p ed n der örieksclie benden in Marcedonie W I verklaarde do koiiing dat do Griekse e legeoring met bot üptred n dier leenden niels to doen heefi maar er beslaan bewij en cidt do üfficiöelo klingen in Athene met de aanvoeldeis der benden in betrekking slaan Het moet aan den liid worden overgelaten ee i velbelering in do betrekkingen tusscben Griekenland en Koe menie te brongen Duithcliland zoo verzekerde graaf Wedel den koning hoeft niet het iniiiPte plan zich in de grooto of kleine nuaoslies tus schon do Balkan stateu te mengen en wyst dus elk bemiddelingsdcnkboeld af Zoüdat koning George wel eenigsziUb zal teleurgesteld zyn over het resultaat van zyii bemoeiingen by Oostenrijk en iWitscbland Do Rev A Willesley I3iit son die het eiland Lundy gekocht heeft voor £ 30 000 een koo je zei bü aan een vcr laggever is een man vai alle markten thnis ilg belooft zich veel genoegen van liet Verblyf in zijn koninkrijk en al li t het eonziuira door de zee omgeven hij zal er zich niet vervelen HiJ liefhebbert in schilderijen heeft indertijd veel aan cricket en roeien gedaan en voor t een en t ander biedt Lnndy plaats on gelegenheid Voornamelijk zal de nieuwe eigenaar echter aan landbouw doen en dan neemt hij geljjk de vorige eigenaar ook een Anglikaanscbe geestelijke deed de zielezorg van do bewoners op zich Er ia dus werk genoeg Dan zjjn er nog graniotgroeven op het eiland De Rov Batson is vol plannen hü kan zijn genoEgen om over het eiland te heerschen niet op Ja dat hoerschen vooral lacht hem too Ik ben or onbeperkt beerscher zM hjj ik kan zelfs iemand het landen beletten Hoe gioot zjn macht is heeft de Eiigelsche staat reeds gemerkt Hjj is een godi ig tegen do admir iliteit begonnen wegens het slopen van het pantserschip Montagu dat geljjk men wie hij belangstelling gevoelde al ware die belangstelling ook van vluchtigen van voorbijgaaaden aard aen iemand anders de voorkeur werd geschonken en t allerminst kon hy dat velen van zijn nichtje Ludmllla Zijn gevoelens weilelden en hadden dat in de laatste dagen voortdurend gedaan tusschen haar en Clarisso en zjjn hart was in zooverre daarbij betrokken als dat met een karakter als het zijne mogelijk was Richard bleef staan zag Ludmllla aan en kuste haar God hoe impertinent Ludmllla Ik Stil maar je liegt Wou je soms zeggen dat je mtj lielhadt Sissend als een slang bracht zg t er uit la Dat is gelogen Wees de mijne liefsteJ Hij loog ind rdaad Lndmilla wist het ZiJ beefde van toorn HiJ wilde met haar trouwen Heel haar hart jubelde WonderIpe mengeling van gevoelens Liefde en haat licht en nacht regen en zonneschijn alles tegelijk en dat in zulk een jonge vrouwenziel Wil je de mgne worden liefste JaI antwoordde zj eindelgk toonloos Ja haar eigendom moest hjj zijn haar baar baar zon hy toebehooren Bezat weet op de kust van Lnniiy gestrand is De staat heeft het eiland voor fi 20 0U0 willen koopon maar Batson had den voorkoop ïoen begon de admiraliteit van de Montagu den panisergordel en de zware kanonnen te verwijderen zonder hem te kennen Die kanonnen z jn £ GO ÜDO waard en ik eisch zei B itson volgens strandiecht als mijn deel het derde daarvan op Hot verdere siopingswork heb ik late i atakon en er is nog genoeg staal en ander kostbaar goed aan het wrak oin driemaal do koopssom van hot eiland to dekken Een merkwaardig debat heeft Dinsdag in den l anscheii Senaat piaat gehad naar aanleiding der inteipoilalie van den senator Gaudiii de Villanie over de baitenlandsche politiek dor regeering Die intcrpellalio liep uit op de vraag f of er een oiilitairo conventie bestaat tnsselien hVankrijk en Engeland l uiet P Clemeiicean antwoordde daarop Ik weet het niet maar ik geloof niet dat er een overeenkomst hestaat ala do heer De Villaine bodoelt Clemenceau veiklaarde verder niet te golooven aan de gevaren dio uit een overeenI komst tussehen Erankrak on Engeland zouden kunnon voortkomen on verkl iardo verder het zeer onaangenaam te vinden dat een een tor hem een valstrik spande door hem te dwingen óf do hoop van vele goodö Eran chon teleur Ie stellen 6f een oorlogszochligo voiklaring af te leggen Hij zal daarom op de vraag van do Villaino goon antwoord goven Do interpellant riep dat dil een enormiteit was do minister president dient toch te weten of een overeenkomst bestaat en het land of ten minste het parlement heeft leeht op opheldoring De minister van buitonlandscho zaken zcido dat niemand het recht had zoo te sprokon wanneer men behoort tot een partij die alleen kans heeft gezien Frankrijk aan den rand van den afgrond Ie brengen Gnudin de Villaine Ik hoop dat de ocuwigo lach van den minister president niot zal uitloopon in een snik op den dag dat uw Doodlottige politiek het vaderland in het verderf zal hebben gestort De Times ontvangt uit Pretoria het volgende telegram Generaal Botha heeft oen nituoediging afgewezen van Sir Percy Fitz Patrick voor een onderhoud over den ecouomischen toestand In ziJn antwoord zeida de generaal ze hem dan had zj tevens een recht hem voor do liefde die hij Clarisse de gehate medeminnares had geschonken te straffen Kwellen martelen wilde zjj hom I Pijnigen met speldeprikken I En met zulke gedachten kuste zjj hem Een smartelijk zoet gevoel trok haar door het hart Hoe zii t van zich zelve godaan kon krijgen om zoo zgn aanzook to beantwoorden De twijfel sloop in haar binnenste Vroeaoljjke toestand als haat en liefde zoo met elkander worstelen in een vrouwenhart HOOFDSTUK XII t Was voor Friedrichshagen een Zondag vol beteekonis geweest De plotselinge dood van moeder Balbo die zells ieder kind had gekend t geheimzinnig en spoorloos verdwijnen van Irmgard en de geheel onverwachts tot stand gekomen engagementen van Clarisse eo Ludmilla mot da beide broeders vonGl itbeck gaven stol genoeg om do eentonigheid van t loven op de betrekkelijk kleine badplaats alleszins voldoendo te verbreken Hot lijk van de onde kruidenzoekster werd naar t Sophiagesticht gebracht waar t zon blijven tot op den dag der begralenis De vraag wie al de kosten zon dragen werd zonder eenige moeite opgelost door den oaden ambtaraad BoUmeyer die alles voor zyn des miild dat hij het oen beleodiging acht het volk te vragen do noodlottige politiek van de Randmagnaten goed te keuren en hö raadt Sir Percy aan te beginnen met zjjn plannen in overeenoenstemming te brengen mot dio van de Eckstein wier aandeelhouder on woordvoerder hij is Sir Percy zoo verklaart Botha vorder is een politieke campagne begonnen in plaats van oen vredes poging En daardoor heelt hg gepoogd Lord Selhorne te coropromitteeren en bij het volk donindruk to wekken dat lord Selhorne en de minister van koloniën do progressisten steunen wal naar sir Percy zoer goed weet niet het geval is zoodat hjj het gezag van den vertegenwoordiger van Z M koning Edward in Afrika heeft verminderd Botha geeft in dezen brief Sir Percy eèn krasse aMralfing Maar onverdiend scbynt ZU niet te zjju Reuter seint alt Weenen dd 22 Nov In politieke kringen nordt beweerd dat do Eransche regeering geneigd zou zjh vriendschappelijk een eventneele interventie van Oosteurijk Hongarijo te Sophia in het belang v n de teruggave der geconliskeerde Griekscko kerken te steunen De besprekingen van den Kouing van Griekonland met baron Aehronthal zouden van onbetwistbaar groot bolang geweest zijn voor den toestand in de Balkanstateu Reuter seint uit Londen dd 22 Nov De uitvoerige behandeling van de onderwijswet is ton einde gebracht Gedurende do besprekingen die op 2i Oct zyn begonnen werden verschillende amendementen strekkende tot behoud van de bijzondere scholen in haar tegenwoordigen vorm en uitbreiding van het sectarisch godsdienstonderwijs ingediend De aangebrachte wijzigingen zijn zoo talrijk on van zoo ingrypondon aard dat liberale kringen van meening zjjn dat de strekking van het oorspronkelijk ontwerp geheel en al is gewijzigd Er zjjn echter aanwijzingen dat het Huis de amendomenten wanniiecr zo weder behandeld worden zal wijzingen en op doze wijzo don weg ellenen voor een compromis met het Lagerhuis De amendomentou in den tegenwoordigen vorm zouden zonder eonigon twglel door het Lagerhuis worden verworpen Verspreide Berichten FKDIIfRiJK Do clericalo en monarchistlsche pers gaat rekening nam Ik gevoel daartoe een zedelgka verplichting zeide hy nu ze in mgn armen gestorven is I Het visschersvolkje was vol lof voor den ouden heer en men kon de mooie kist en do prachtige kransen maar niet genoeg bewonderen Byna t heele badgezolschnp deed er aan mee om do enge do laatste woning van moeder Balbo met bloomen te versieren Ook Clarisso begaf zich aan dm arm vaii haar aanstaande naar t Sophia gesticht en legde een krans van wou lblocmen op de nog niet afgesloten kist Ernstig beschouwde zj t gelaat van die doodo onde vrouw Hoe rustig hoe vredig lag ze daar nu I Enkele dagen geleden had zy haar Clarisse een blik In de toekomst willen doen slaan en heden was ze zelve reods den drempel overschreden van de duistere poort tot het groote Misschien waar alle toekomst open ligt Hoed n voor den reiger nog steeds klonken haar die woorden in het oor hg wordt u noodlottig Bruno stond naast haar en zg was in tweestrgd ol ze hem iels zeggen moest van die waarschuwing Droeg hy ook niet evenals zyu broer het beeld van den reiger in zijn wapenschild f IWordt mnolgd i