Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1906

natanrlgk weer heftig tegen de regeering te keer Het zjjn dieven heet bet 01 de troepen zijn geinobili eerd om weerloozn vrouwen en kinderen to vermoorden zoo oefenen zjj zich voor den oorlog waarvan Gleinencean naar zijn zpggen zoo afkeerig 8 enz Te Alais is een 3G jarig perupn gearres teerd die een vroaw mishandeld bad by het verhoor bekecde doze vroaw dat do schnldige de dader was van den aanslag op den Spaanschen koning in Parg Of het waar is mo t nog blgkcn DUITSCIILAKD De Bronswigksche Landeszeitung meent nit goede Berl jnsche bron te weten dat de candidatuur van prins Eitel Frilz tweeden zoon van Wilhelm II voor het Brnnswyksche regentschap is ter sprake gekomen De Poolsche interpellatie in den rgkadag zal strekken om den rijkskanselier te vragen wat b i denkt te doen om het ingrijpen van do Praisische overheden in gewetenszaken en de geestelijke rechten dor onders tpgen to gaan De interpellatie van het centrum zal de schoolstaking afkeuren maar het godsdienstig onderwijs in do oostelijke provinciën in het Poolsch verlangen BUBLAÜD ÜÜ Smolensko wordt bericht dat in verschillende boorenbijeenkomsten in dit gouvernement werd besloten den opgeroepen recroten niet te beletten zich naar hun gnrnizoensplaalsen te begeven maar besloten hnn do belofte af Ie nemen dut ze in geen geval by opstanden enz op het volk zouden scbiolen Cuba In Araorikaanscha regeorlngekringen zegt men dat het ondanks president Roosevelt s verlangen om Cobn te ontruimen zeer wel mogelijk is dat de Vereenigde Staten gedwongen worden op Cuba te doen wat Eng land in Egypte en ook wel op andere plaatsen gedaan beeft nameiyk er voorgoed blgveu binnenland STATEN Ü BNEUAAL V U K K U K H S n K fl Vergadering van Donderdag 22 Nov Aan de orde is do voortzetting van de beraadslaging over de Indische Bogrooting en het daarmede verband houdende wetsontwerp tot aanleg van een 8poorv eg uitgaande van den Suraatra Staatsspoorweg naar Pariaman De minister van Koloniën verdedigt dit wetsontwerp dat beoogt den aanlog van een voedingsiynlje aansluitende aan de stamlgu Do opbrengst word geschat óp 2 7 pCt van het kapitaal voor don aanleg benoodigd Het lyntje is noodig voor een goede gewenscbte verbinding in deze streek Nu repliek van de heeron van Kol v Karnebeok en IJzerman en een gedachtenwisseling tnsschen den heer Tyderaan on den minister wordt het wetsontwerp aangenomen met 43 tegen 20 stemmen Indische Middelenwet Bij de behandeling van de atdeelingen middelen in Indië bestrydt de minister do opvatting van don heer van der Volde dat de opneming van de zeeofflcieren in de Patentbelasting onbiliyk zon zgn De heer van Deventer dringt aan op opbeffing van de rötuigbelasting voor inlanders op Java De minister belooft nadere overweging De heeren van Deventoi on van Kol bestrijden de invoering van de Bedryfsbelasting in Atjeb De laatste ziet daarin een terugkomen oj een besliasiog der Kamer op wier aandrang de minister ten vorigen jare het hoofdgeld voor Atjeh terugnam Spreker betoogt djit de cconomiBcbe veerkracht van den inlander in het algemeen niet groot is on stelt een motie voor waarin de Kamer do heffing eener nieuw in te voeren Bedrytsbelasting voor Atjch en onderhoorighcdon oniydig en niet wenscheiyk noemt De minister antwoordt aan den heer van Bylandt dat nog geen voorstel by bom is ingekomeri om in de Battaklanden hoofdgold te heffen Aan do Indische Rcgeoring is om advies gezonden een nota van de Rynscho zending tegen de hoofdgeldhefting in die landen De minister verdedigt voorts de voorgestelde Bedryfsbelasting on beveelt de Kamer aan de motie vnn Kol niet aan te nemen Op verzook van den heer Thomson on na bestryding van den minister wyzigt de heer van Kol zyn motie in dien zin dat de Kamer verklaart do heffing eener nieuw in te voeren Bedryfsbelasting op Atjeh en onderhoorighe den ontydig en ongewenscbt te achten zoolang bot tot duiver gtvolgd iteliel vau van boeteheffing in den een of anderen vorm bestendigd bluft Ook deze wüziging woidt door den minister betreden Hoe kan mensprekeu van een tot dusver gevolgd stelsel terwgl men niet weet hou het stelsel in elkander zit t De motie wordt verworpen met 51 tegen 1 stemmeïi Op een desbetreffende vraag van den heer van Deventer antwoordt de minister dat inzake den afkoop van deï sadtensten een rapiiort van den heer Hasselmun is ingekomen dat binnenkort aan de Kamer zal worden overgelegd De befdo wetten op do middelen in Indie en Nederland worden goedgekeurd Opleiding Indisclie bestuursambtenaren Aan do orde is bet wetsontwerp betreffende de lioogere vorming van NederlandschIndische bestuursambtenaren De algeineeno beschouwingen worden geopend door den heer Pierson die onder de leervakken bg de bestuursakaderaio wil opnemen de grondbeginielep van do Staathnishoudknnde met name kennis van de agrarische economie Ilij wil voorts de opleiding der ambtenaren niet over i maar over 4 jaren laten loopen en daarby de beginselen van bel adatrecht meer op den voorgrond gesteld zien De candidaat ambtenaar moest voorts voor zgn deiinitieve aanstelling een praktisch n leortgd doorloopen opdat blgke of de amb tenaar meer gescliikt is voor bestuur s of bureauambtenaar Spreker juicht de oprichting van do bestnursakademio in don Haag voor de hoogere opleiding toe i Do heer van Kol oordeelt dat het wetsvoorstel do deur openzet voor gunstbetoon willekeur en nepotisme Van beginne af moet er een scheiding bestaan tnsschen de opleiding van bestuursombtenarcn en van bure uambtonaren En ook is een splitsing noodig tuBBchen de ambtenaren bestemd voor Iiivii on voor e Buitenbezittingen Verder oi twikkelt spreker hot stelsel van oploHing enz door hem reeds in de stukken neergelegd Voor oon beslanrsakadomio is vol ens spreker den Haag toch niet de moest geschikte plaats Morgen 11 uur voortzetting Gemeng de Berichten Men meldt uit Haarlem Do politie te VoLsen heelt te Amsterdam opgespoord don man die op de Volser markt van den landbouwer Appeldoorn tu Ilotlo twee koeien kocht die niot betaalde en dadelijk weer verkocht met verlio s Kot is een wagenvoordor van de tram te Arastordam die reeds 15 jaar in dienst was der gemeente De man was door ziokte aan lager al geraakt on had nu op deze wgzo getracht aan geld te komen In verband met de gepleegde inbraak te Muiden meent de politio aldus meldt het N V d D eonig spoor der vormoedciyke daders in handen to liebben Zondagavond zyn te MoidoB drie personen gezien als heeren gekleed dio naar Weesp wandelden alwaar zg ongeveer 8 uur in oon sigarenwinkel sigaren hebben gekocht van 4 cent per stuk Op hun vraag hoo laut zg per spoor naar Amsterdam konden vertrekken scheen hun do tgd van vertrek te lang toe on besloten zg per ryiuig te gaan Zy hebben zich toen door den stalhouder Th Koperdraat doen wegbrengen wien zg by aankomst f 2 50 fooi hebben gegeven Hiervan is aangifte gedaan bg de politio tfl Muiden die nu bezig is van deze inlichtingen gebruik te maken tot dusver echter nog zonder gevolg Nader vernemen wg nog dat volgens do persoonshescbrgving do man dio to Weesp do sigaren kocht een bekende van do politie moet yn en er alzoO wel kans bestaat h6m te vindon Uit Amsterdam meldt non aan de N H Ct De recherche heeft drie personen aangehouden dio verdacht worden de daders te zyn van den diefstal te Muiden bg den röksontvangor aldaar Een van hen heeft een wonde aan den vinger wat in verband wordt gebracht mot de bloedsporen welke men ten huizo van don ontvanger na den inbraak heeft gevonden Gisteravond zgn do verdachten bovendien herkend door eonige bawonors van Muiden dio hon daar omstreeks het tydstip van de inbraak hebben zien rondloopen De Daily Mail verneemt nit Barlgn dat er tusschon Denemarken on Duitschland een geheim verdrag is gesloten waarby Denaniaiken op zich neemt wanneer Duitschland in een oorlog gewikkeld wordl den Sond te filuiten zoodat Kiel voor n aanv tl tor zoe van da igde van oen westerscho mogendheid gevrijwaard sou zyn Caraso wordt stellig vrijgespraken zeggen zgn advocaten op grond van een oudurzoek naar het verleden van den agent die hem arresteerde De politie denkt er ander j over en zegt dat bg veroordeeld zal worden zelfs al wordt de vrouw die hem aanklaagde niet tcrnggevonden Uit Purmerend meldt men aan de N B Cl Bg verificatie van hot kantoor van den rgkiontvanger alhier door den inspecteur kwam men oergisleren tot de orvaiiug dat er zeven bankbiljetten van f lUOO spoorloos waren verdwenen VVeggesloten geweest ia een portefeoille waren ze niet meer daarin aanwezig terwgl aan het overige bankpapier niets ontbrak ïeekonen van inbraak zgn niet te ontdekken De politie doet onderzoek Dinsdagmiddag is een dame door twee tot nog toe onbekend gebleven personen in het i jUjgsche Boscli aangerand en van haar beurs en goudeu horlogo beroofd De daders waren reeds gevlucht toen er hulp kwamopdagin Vad Men schrgft aan do N It Ct Te Akkerwoude had het zoontje van e n arbeider eenig werk te verrichten op den droogzolder eener cichoreidrogerg aldaar Hy is zeer opge wekt aan zgn werk gegaan en conigen tyd hiter yond do vader hem hangende aan oen koord Het was te laat de ieven geesten waren geweken Men denkt dat de knaap al spelende zich heeft verhan gen Gistervoormiddag 10 u 27 m had oen bakker nit Kotterdam daar aan het station Deiftschopooit plaats genomen in den sneltrein om zich naar Dordrecht te begeven Onder de gemeente IJssolmondo werd hg eensklaps opgeschrikt doordien een glasruit zgner coupé 3o klasse aan scherven vloog vcrmoedohjk door eo schotof een steenworp Gelukkig bekwam hg noch zgn medereiziger daardoor eenig letsel Aangezien deze trein niot onderweg stopt gaf de bakker dadelgk bg zgn aankomst te Dordrecht van het g beurde kennis aan den conducteur die daarvan mededoelin g deed aan den stationschef dio op zgno beurt zgn ambtgenoot en de geraeontepolitio te IJsselraondo daarvan in kennis stelde De zaak is dus in onderzoek Dordr Cl Dinsdagavond is er in den schouwbnrgSaruh Bernhardt to Parijs terwyi het voorlaatste bedrgf van de Vierge d Avila werd gespeeld kortslnlling op hel tooneel ontstaan Men zag hot voetlicbt uitgaan dan weer opgloeien waarna eonige clectriaclie lampjes sprongen Een zenuwachtig toeschouwer op de galerg lOok de lucht van do verbrande caoutchouc der geleidiog riep brand en ging er van door Sarah Bernhardt stelde het publiek met groote bedaardheid gerust Dit kon evenwel niot beletten dat talrijke toeschouwers in een paniek de vlucht namen Do algemeene adminislratonr van den schouwburg stelde grootvorst Wladiniir die met zgn gevolg in den schouwburg wus op de hoogte en daarna ging de voorjtelling door Eén persoon slechts is gekwosl in het gedrang een vijftienjarig meisje Omtrentrent liet schot dat Woensdagmorgen op don trein die om kwart over negonen uit Den Haag vertrekt ter hoogte van Oeghtgeest is gelost meldt het Leid seho Dbl Vermoedelgk is hier geen boos opliet in het spel geweest en heeft allerminst de toeleg voorgezeten enn bepaald persoon te treffen Veeleer ia aan to nemen d it oen waarschijniyk niet al te geoefend schutter een schot heeft gelost zonder aan den voorbggaanden trein te denken Te Glasgow is op de binnenplaats van een groote distilleerdery een ketel gesj ongen die 70 000 gallons alcohol bovatto De ïloestüf stroomde over de straat en stond daar tweo voet boog Van de werklieden der distilleordorg werdon er 14 gekwetst een zoo ernstig dat hg in hot hospitaal is overleden Do schade wordt op I 180 000 geraamd De New York Herald deelt mede dat aan boord van hot ss Nieuw Am terdam op reis van Rotterdam naar New York oen kinderjnffroaw Miss Rosa Naoglo op zee plotseling krankzinnig is geworden eu het éénjarig kind vau een Russische dame die zich naar haar uitgeweken echtgenoot in Ameiiks begaf overboord heeft geworpen Alle pogingen tot redding faalden De ongelukkige trachtte nog een kind eenzelfde lot te doen ondergaan maar dit wisten de de scheepsofflcieren te vergdelen waarna de waanzinnige vrouw in een hat werd opgesloten Te Zeist is Dinsdag avond een grootsche botooging gehouden ten gunste van den burgemeeeter Opgeroepen door betbeataar van de aldeeling van den Chr Nat Werkmansbond kwam in de Verceniging een vergadering bgeen van 800 personen nit alle Irangcn en standen De zaal kon de opgekomenen op verre na niet bevatten Personen van verschillende politieke richting onder wie ook een lid der liberale kiesvereeniging voerden achtereenvolgens bet woord om bet optreden vanden burgemeester tegenover den gerneente geneesbeer te verdedigen Daarna werd met algemeene stemmeoeeo motie aangenomen geteekend door debeataren der afdeelingen van den Chr Nat Werkmaosbond de Uhr Werklieden Vereeoiging Patrimonium en do R K Werklieden Veroeniging St Jozef waarbij tr r kennis van den Ijburgemeester wordl gebracht dat het door hem genomen besluit tot hot aanvragen van ontslag do vergadering met diep leedwezen heeft vervuld Stadsnieuws GOUDA 23 November 190Ö Ter gelegenheid van hel 30 jarig beslaan der R K Lecsvereenigiug alhier werd een Nationale Wedstrgd gehouden in Uiterlgke Welsprekendheid op Zondagen 28 October 4 11 en 18 November In de keurig met vlaggen groen en bloemen versierde zaal had gist sren do uitreiking der prgzon plaats De zaal was geheel gevuld zelfs moeaten nog faoelen bggebracht worden om alle bezoekers een plaats te kunnen verschaffen Ten ongeveer 7J uur nadat een paar mnzieknnmmors gegeven waren trad de voorzitter der R K Leesvereening de heer J G Kropman ten tooneele die het volgende openingswoord sprak Dames en Hooron De Blrgd is gestreden De strgd om do eer Dio uit dorpen en steden Van heinde en veer Ter kampplaats veroende Wien God door het woord Een gave verleende Die schorst of bekort En op Concordia s troon Biedt thans de eed le vrouwe jEloquentia het loon Aan wie bost 6f do Rouwe Of de Ijuim of do Vreugd Voor ons zóó kon verklankun Dat een lach van Genengt 01 een traan wy hem danken JVIaar Dames en Heeren U hebt de opmerking al gemaakt Dat ik deftig aan t declamoeren ben geraakt Terwgl toch volgens het program De Voorzitter der Loeavereeniging opziehuara Do meer eenvoudige taak Van eon korte toespraak Inderdaad de lalrgke voordrachten in proza en poëzie Die mg hart en zinnen streelden als oen mooie melodie Gedurende vier onvergetelgke Zondagen Ze hebben de rymkoorts in mgu bliod geslagen Eu daarom zult u moeten toestaan Dat ik blgf doorgaan Met op rijiti tot u te spreken Zonder nochtans om de maat mg veel het hoofd to breken En nu vooral Eu bovenal Eeu danken huidegroot Met gloed En kracht Den Prins der Nederlanden gebracht En aan de beide Koninkigke vrouwen Die op het voorbeeld der vorsten van Nassonwen Der Kunst een schntse zgn En om 003 feest on om den wedstryd hein Een Krans van zilver togen Waar op wg leden der Leesvereeniging met fierheid bogen Lang leev de Koninginne s Lands Vorstiuno Lang spaar de Albehoeder Der KoningiuneMoeder Lang blgven vast en hecht de banden Die aan ons Vorstenhuis verbinden den Prins der Nederlanden I Na deze ontboezeming neem ik den Feest wyzer ter hand En zie aan den linkerkant Op bladzyde zes bovenaan De naiAen van do leden der Jury slaan Oppervlakkige beoordeelaars weten de taak van die heeren Qewooulgk niet naar waarde te apprecieeren Wie echter in t w ark der heeren Westbroek V d Maden en v Iperen Mot een beetje dieperen En meer ervaren blik weet door te dringen Hg zal gaarne met mg den lof bezingen Die gewaagt ran onverdroten aoliriteit Door een bnitengewone opmerkingsgave begeleid En een groote kennis van wat de Muzen begeeren Bg t dramatiseeren Of onze Bchoone Moedertaal gebiedt Aan wie wil vertolken het Nederlandsch lied Een lang zullen zg leven I hoera hoera Weerklinkt dus door Concordia Als nummer twee staat op denzelfden kant Aan de linkerhand Het Bestuur der R K Leesvereeniging vermeld Maar aangezien dat Igslje den n aam ook telt Van iemand die niet gerust is Omdat hy zich bewust is Hoe weinig als President Hg beeft aangewend Om het dertigjarig feest te doen slagen Wil ik liever uw aandacht vragen Voor de Begelings Commissio Die Het z n zessen getoond beoft in dezen Van zessen klaar te wezen De Faam heeft aan het licht gebracht Dat vaak tot heel diep in den nacht Die hoeren hebben moeten vergaderen Om te lezen te schriften en te doorbladeren Wirt van alle kanten Aan t adres van den verdienstvollen heer V Xanton In cahiers of tot boekjes saamgebondeo Door de deelnemers aan den wedstrgd was ingezonden Wie intusschen leest Dat ook mgnheer Vos in de Regelings Oommissie is geweest En dat de heeren de Zeeuw v Gent Heg en Grootendorst Het zware en moeilgk vrachtje hebben mede getorst Die zal er niet verwonderd van staan Dat alles punctueel en geregeld is gegaan Het ia dus dames en boeren zeker overbodig Dat ik u noodig te zingen als zooeven Lang zullen ze leven 1 i Ëindoiyiii Blaat op dezelfde bladzg Nog een vierde rg van slechts enkele namen Die echter te zamen Een trits mannen noemen Die ik durf roemen Om hun belangloozen yver en voorzichtig beleid De steunpilaren van onze sociëteit Welnu u begrgpt ook zonder voorafgaande informatie Dat de Commie van exploitatie Niet weinig in haar schik is Omdat de geldbuil na weer dik is Want onder ons gezegd en gezwegen De opbrengst der Comsumptie viel heuschelgk niet tegen Namens die heeren Wil ik u gaarne recommandeeren Het bier de kwast do chocola Etcetera etcetera Ik kom Sla ik den Feestwyzer nog oven tot bladzgde 22 om Aan het begin van het terrein Waar de kampioenen zgn Met een vluchtige blik overzie ik het veld En merk hier een heldin en ginder oen held Al wuivend en juichend begroet Door Eloquentia en haar ridderstoet En ik hoor ze ook huldigen het pogen Van die naar hun beste vermogen Hun krachten hier wydden Maar wien nog de Geniën geen kransen be reidden Ook hun wordt de eere gegeven Die toekomt aan t moedige streven Dat werd het al niet met den lauwer beloond t Verlangen naar meerdere volmaking toch toont En wg wg zingen mee In het bigde hoezeel Der verwinnaars en verwouneneu ter oer Die Tan heinde en veer Uit dorpen en steden Kloekmoedig hier treden Bg allen blgv bloeien De liefde voor de Taal By allen blgv groeien Een volhaving van staal En als de trompetten In de stad der Crabetten Ten wedstryd weer schallen Dan ontvangen wiJ allen Het vreugde weerom En zingen bg horen en bekken en trom Een donderend hoera Weeat welkom in Concordia I Tgdens deze toespraak klonk toen HH MM herdacht werden het Wien Neerlandach Bloed en bg de jury en bestuurders fanfares Nadat de heer Kropman zgn rede had geëindigd verscheen de heer H A Westbroek voorzitter der jury ten tooneele die alvorens de prgzen nit te reiken het een en ander opmerkte Ia de eerste plaats maakte de heer Westbroek b lund dat de jury eenparig was in haar oordeel dat er onder de deelnemers waren die stukken hebben voorgedragen i die voor ben veel te zwaar waren dat voorts stukken van te groeten omvang waren gekozen en dat men zich wel eens te lichtvaardig had opgegeven om in het slrgdperk te treden Al hebben sommigen in een klein gezelschap wanneer zg iets voordragen socces dit neemt niet weg dat door applaus menigeen in de hoogte wordt gestoken terwijl het beter ware geweest wanneer iren niet zoo had toegejuicht Do jury had wel een heele Igst kunnen opmaken van bemerkingen wat betreft stembaiging mimiek enz terwgl ook velen behept zgn om heel kleine woordjes te scherp te zeggen De jury was eenjiarig van oordeel dat het stukje De Gevolgen van een Advertentie door de Goudsche Club hoe verdienstelgk ook opgevoerd voor geen prgs in aanmerking kon komen daar het niet onder de biyspelen gerangschikt kon worden en meer gelgkt op een klucht of operette de jury beeft gedacht dat het plan bg de heeren dilettaDten is geweest di meerter opilnsteriilg te geven Ik dank het bestuur van de R K Leesvereeniging en de Regelings commissio zeer voor de wgze waarop zy de jury wel ter wille heeft willen zyn De uitslag is aldus Ie prya Ernst Eere Medaille zilver geschonken door H M de Koningin behaald door den heer A H van den Berg Amsterdam met De Brand van H Tollens Cz met 220 p 2e prys Ernst verguld zilveren medaille aangeboden door het bestour der R K LecBvereeniging behaald door den heer Joh Schouten Weesp met Het Lichtje voor hot Raam van P Lonwerse met 204 p 3e prys Ernst zilveren medaille aaugebodeu door de Soo R K Leesvereeniging behaald door den heer T A Kwakernaak Amsterdam met De Zoon van den Loods van L van den Broek met 160 p Ie prgs Luim Eere Medaille zilver geschonken door Z K H Prins Hendrik der Nederlanden behaald door den heer I Pieters s Gravenhage met Een gewichtig Vraagstuk van W van Zuglen met 214 p 26 jirgs Luim verguld zilveren medaille aangeboden door do Sec R K Leesvereeniging behaald door den heer J A J Mastlnk Gouda mot Een Hniseiyk Tooneoltje van Dr E Lanrillard met 195 p 3e prijs Luim zilveren medaille aangeboden door de Commissie van Exidoitatio der Sociëteit behaald door den heer J Visser Rotterdam met Do Wedstryd in het Reciloeren van F D Henny met 191 p Ie prys Blg spel Eere Medaille zilver geschonken door H M de Koningin Moeder behaald door de Declamatieclub Mntria Amicitia Rotterdam met Een Huis met Commensaals van J Hannoury met 1 I9 p 2e prga DIgapel verg zilveren medaille aangeboden door de Rogelings Commi isie behaald door de Dilleltanten Club Alberdingk Thgm Schiedam met De twee Bedienden of Het Spook te Middernacht van Juliano met IGl p 3e prgs Biyspel Zilver Medaille aangeboden door de Sec R K Leesvereeniging behaald door de Tooneelclub St Jozephgozellen Rotterdam met Roode Sander of Het Geheim van den Schoolmeester van Justus van Maurik Jr met 1 Ï4 p 4e prijs Bronzen Medaille aangeboden door de Sec R K Leesvereeniging behaald door de Tooneelvereeniging Nut en Genoegen Gouda met Studentengrap van M J Gillissen met 140 p Na de prysnitdeeling trad op het speciali teitengozelschap directie J A Vleugels uit Rotterdam De verschillende nummers van het programma werden verdienstelgk uitgevoerd en velen lokten een daverend applaus uit wy wenachen het bestuur van de H K Leesvereeniging geluk met het behaalde succes en gelooven dat dergcigke uilspanningen veel zullen medewerken om het gezellig Bamenzgn te verhoogen VERSCHEIDENHEID Te Helder is gisterenmiddag omstreeks halftwee een lichte aardtrilling waargenomen door meerdere personen en op verschillende plaatsen in de gemeente Een gevolg er van was o a het breken van gloeilichtkousjes in sommige buizen Omtrent de oorzaak valt weinig te zeggen daar de trilling niet aan het Meteorologisch Observitorium is opgemerkt Nabg het station Wallington in het Engeleche graafschap Surrey heeft men op den spoorweg het hjk gevoneen van een gouvernante Annie Penaon genaamd Nabg het Igk vond de politie een voetspoor zoodat er alle grond ia om aan misdaad te denken In den nacht van Dinsdag op Woensdag om 2 anr werd brand ontdekt in de marinewerkplaataen te Toslon De brandweer irai spoedig ter plaatse versterkt met de bemanning der schepen die in de haven liggen maar men kon het vuur niet meester worden en dit breidde zich voortdurend uit zoodat de ailgesirekte werkplaatsen geheel verwoest zyn De schade is nog niet vastgesteld maar deze moet verscheidene millioenen bedragen Om 10 nur Woensdagmorgen was het vnnr uitgewoed In het Belgische plaatsje Lodeliiisart zgn de glasfabrieken plotseling gesloten Verscheiden groote kooplieden in glas te Charleroi hebben zichzelf failliet moeten geven een pleegde zelfmoord De dir tenr van de gasfabriek la Rone Eliaers s in hechtenis genomen Hg moet valsche wissels hebben uitgegeven tot een bedrag van IV millioen gulden en ook baar geld hebben opgestreken dat hem niet toekwani BEUES VAN ROTTERDAM L K II K WOENSDAG 6 NOV StaaUleeninQen PoBTüOit ühlig 3o Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RtisusD Iwang Dpmbr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUMBu Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 24i i Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pand k Standaard Hypb 4 lOO Pandb Sledoiyke Hypb 4 99 Pandb lltrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger ScheepsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 9H Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spooruiegleenitwen Italië Oblig Zuid italiaansche Spw My A 367 Diversen My tot Expl Laan vanMeordervoort 1902 89 Seheepvaart MaaUcMppijen Pand Holland Gulf Slv Mg 35 Exposmj der nieuwste modellen i Wintefmantols ostuines Blouses Jupes en lupous Robes en laponstoffen met bgbehoorende Garneoringen alsmede eene groote keuze PELTBUlJEn van de goedkoopste tot de beste soorten in scl erp oncurreerende prgzon Aanbevelend Predikbeurt btj de RemonstrantBclie Oereformeorde Gemeente alliler Zondag 25 Nov s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT Aüvi irii i TrKi V Tot onze diepe droefheid overleed heden na eene korte doch hevige ongesteldheid te Rotterdam in den leeftyd van ruim 46 jaar onze Zoon Broeder en Behnwdbroeder de WelEd Heer FALENTIJH SIEVERDINK Phil Nat Doet in leven Leeraar aan het Gymnasium te Gouda Uit aller naam G J SIEVERDINK Sr Amsterdam 21 November 1906 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht MI BEF0T7Al Tm Hen wardt veriocht p t f£ICK Ie letten UIT HUT MaSIZUN VA M IIAVE SWAAY ZONEN QORINCHEH Ueee THEEËN worden afgele ferd i verzegelde pakjes van wee n ên kcdf ea n Ned one met vernieldiug ran Nommer o Pry8 Tooraien van nereustaaut iMerk Tolgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeriutr van geeerde orders aanberelende J C BIJL fo nöt en J BREKBAART Lz Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEETEH8 Jz I t op eac iet e hiriiranii nieuw onovertroffen rof Dr Liobori welbekond UBCW SBAOBT ILIZIS Allwn echt met Kabnekitnark tot Toortdarende radicale eu sekere genezing van alle wlft de meest hardnekkige xenuu ittekteHf oorat ontstaan duci afdwalingen op jeugdigen leeftijd ictne genezing van elke zwakte Bleet tdcht Benauwdheid Iloofdpyn Migraine Hartklopping Blaagpyn alecbte spgsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Jtt Toerige prospectussen I rg por fesDh ft 1 fl i fl S i dubbolefletcli 1 C j Victoria Water liercfyelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon AQAOl WORMERVEER HOLLANC Zenuw en Maatflijdcrs wordt ait overiaigin als een werkelgke hulp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartnor It dit boekje franco at post toegezonden duor BLOKFOBL 8 Boekli Zaltbommsl