Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1906

Maandag 36 November 1906 45sle Jaargang IVo 1019S fiOüMHE COURANT IMeuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon i o St ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën lot 1 uur des midd reletoi n Ne St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Openbare Aanbesteding en Verpachting BüKGEMEESTER on WETHOUDERS van GOUDA zallen op DINSDAG 4 DECEMBER 1906 des namiddags 2 nnr op het Raadhuis b j enkele inschrijving Aaiibesledeu De lerenni van de schoolboeken en de uittereiken prUzen ten beboeve van dé openbare lagere choleD eii Verpaclileii lo Het land gelegen tassohen den Wlnterdtjk en de Nieuwe Vaart tot verbetering van de rivier de Oouwe aldaar parkgronden 2o Bet grasgewas van den Hoogen Sohlelandsohen Zeedijk strekkende van de kaarsenfabriek Qouda af tot aan de Roomsch Katholieke Kerk te Uoordreoht De voorwaarden liggen ter lezing op de Fiaatseiyke Secretarie bovenlocaliteit Zaal Kunstmin Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zondag 25 November 1906 SCniTTEHEIfUi S PBCIALITBlTENy oORSTELLIHG VERBONDEN MET Internationale fVorslelwedslrijd om Prijzen van f 75 en f 50 OPTREDEN van UeJ SCimiTZLEtt Hollandscbo Karakter Soubrette De Ueer VA tl KV HEN Hollandsche Humorist De Hr en Mej DB OUOOT Hollandsche beroemdste SaloA Dnettisten De Heer C W ALfOSa Kleinste Komiek van Nederland nptrtdrii vau het bette i ederlandicke Trio CORIIELI Deelnemers aan dan Worstelwedstrljd De Heer VAN EMDEN Kampioen van Holland WILLY MttLLER Kampioen van Dnitschland Honsiear BLAIVIE Kampioen van Frankrijk De Heer GENT Kampioen van Holland JAC COETY Kampioen van Amerika Opening Bureau 7 uur Aanvang 8 uur Prijzen der Plaatsen Ie Rang I 2e Rang t 0 75 3e Rang 1 0 40 3e Rang tot een beperkt aantal Leden gewone Redoctie Flaatsbespreking van a heden Directie H SRORZüWSKI HUIS TE HUUR Ilcerenhuis OüSthaven it 88 Zes K iraers groole Keuken droege Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEd E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OVtVANGEN allo soorten HEEREN DAMESen KINDEK WINTER SCHOEWWEEE STERKE Schooliaaraen Overscboeoen eni enz Aanbevelend L Sii Alle repiratiln en aangemeten werk WERELD SLCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenl Drsthoning KxIract wordt aanbevolen tegen Borstaaniloeningen Kinkhoest Zware Verkourlheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz HElilAStUE is verkrijgbaar b alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte én kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Ihiüechland Engeland Amerika Ned Indtë Oranje Rivier Kolonie Tranivaal enz HELIANVUE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIAS BE in flacons 0 40 f 0 70 en 1 I UELIANTUE in doozen tabletten f 0 40 en 1 0 70 EJenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloem Den Haag Verkragb ar by Firma WOLFJE e Co Westhaven 19S Qouda GBENUEL Gouda B U VaN MILO Veerstal B 12G ffou Ai A BOUMAN J oorrf cA PINK8E Nieumrkerka d IJul A N v ZESSEN Sdwonhoven B v WIJK Oudewa rr A BCaEEB Haaêtnchl P W v EDE OudewaUr K va dbe HEIJDEN te lUetiunjk P v n SPKK Moetcapelte D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKK VAN DBR HEIJDEN ir i my men P A im GROOT A d JOMill OudeaaUr J P KASTELEIN PoUbroekeraam D BIKKER te Bemchop W l nHV n iWtXU Laat U niet misleiden door d oo Hetklooster SanctnPaulo AbtlU bestaat niet ditg Siroop van geenerlel waarde QtébrS Stoll werck s hocolade en Cacao D ln tlfn door de nieuwste uitviiidingcn op ma hinatU geblod verbeterde hbrieatle aitriait nd gebruilc van fijn an fijnste sromlstoftcn Rarauduoror let erbruiter van I StoIIwerck s Chocuiade en Cacao een aaakeveienswaardig ubnkaat nauwliourig beantwoordende aan ien inhoud der reap Etiketten Ik trma behaalde 27 Brerets als UofleTeraticler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz HedalllFR een bewQi an uibnontwd i bbrika it K eds 1871 schreef de Accademie national ds Ftiria Totr Nou tvoiM déoamoiu ane lE dRïlle d r yreiulftre cla M en oonsldérattoB ae exoellenta fiibrtoatlon de Ohocolat bonbons varies eto eto bbrikaat ia verkrijgbaar bij U H Cunfiseuti Banketbakker tna u G neiaalverteg6nwoordiger foor iedetland JuÜns Hattemlodt AmaterdflBi Katvoistraat 103 GEBR RIJREIN DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S NoofdmagmUn Gedempte Binnenrotte 154 lelef 3599 Se Jltaga 1Jn West Nieuwland 9 nabij Station Beur Telef 4857 STEHHEN INRUILEN TERHDREN REPAREEREN dagelUks in onze talons te hsoreo E PHONOLA PBONOLpN O MI B MN PHONOLIST Ce fensoerzekering niaatscbaDrll ttdd t Dordr cM 0 a rlel In M73 maatscbappelilH Kapifaal veK k na 11 000 000 U r li rd Rs lrdtl ruim 0 mllltotn n er ruim Ui iri i ii JSIER ÜWiHUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen i Na ontvangsi van postwissel groot fl 3 4 5 jenden wjj franco door Nederland onze overal bekonderNORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor denitnin of eone COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 atnks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen talpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc RiJk geillustreerde prijslgst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wonken voor de cultnnr bevatende grooto catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tainbouw Etablissement Huls ter Dutn ISmTMTlM irSilTlïmïraiiteii worden aang enomen door het Adwert 4ua BMreaa van A BKINKMAN ZOON EEN OF TWEE aankomende Zetters gevraagd biJA BRINKMAN ZOON Lange Tiendeweg iFerwerda Tieman Grootste dëtaU wUnhandelarea in Nederland 0 60 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Ludon Chateau Malleret 0 88 per flesch per anker van 45 fl f 3S 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Ch teau M leret Petit Boargtene Graves Blanc Haut Santernes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer Oude Roodp Pon wijn 1 08 per flesch 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 117 Eitra onde Roo ie Portwijn Oude Witte Portwjn Extra oude Witte Portw n Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Belurdi per Liter Prijzen netto A contant DEPOT TE GOUDA F J J BOON VAN OSTADE anHHIMHBI Verkrijgbaar in fiesschen 50 ets 7 f et on f 1 35 iJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö C LUGKR Apotheker Markt on bü WOLFF Co Westhaven 118 DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE Al O D E B I A Ift E iV zjjn beslist die der Firma WCLUOiü TUE LADIES JOÜBSAL met minsten drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XBE ILL DBEHSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CBILD BBltS PASHIOJfS Kiudermgdes met vele gratis geknipte patronen FBAAGT Vw Boekhandelaar Proe nummera Alle met koaael BoU Bljvoegeel Van allé in deze bladen voorkomende modellen zp GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bu MILLY SIMONS Den Haag Geld k 5 pCt Hypotheek 4 pCt direct beiehikbaar ook zonder borg van solide Bankinstel ingen Br Ir Postbox 147 sflsge aonda Drak van A BBINKHAN Zn Alzonderlijke Nommers VU m Êm Kleinhandel In sterken drank BURGEMEESTER en VVKTilOUDERS vanGouda brengen ingevolge art ii lO der Drankirel ter openbare kennis Dat bg Gedeputeerde Staten van Zmd HoUand IS ingekomen de navolgende aanvrage om vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik tei plaatse van verkoop in een logement alleen an logeergasten van F van den Heuvel voor de benedenlocaliteiten van het perceel aan de ICcuersIraat wijk K No 175 Binnen a weken nadat deze bek ndmaking is geschied kan ieder te en het verkenen van de vergunning schriltelijke bezwaren inbrengen Gouda den 24 November 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlandscli Overzicht De Fransche Kamer behandelde gisteren het programma van den aanbouw van schepen Een motie het vertrouwen uitsprekend dat de regeering den bouw zal uitvoeren volgens de wet op de middelen van 1906 wel ko motie door de regoeriiig werd aanvaard is aangenomen iret 332 stemmen tegen 112 Reuter seint uit Madrid dd 23 Nov In antwoord op hem gostelde vragen verklaarde de minister dat de Dinsdag getroffen maatregelen niets anders dan voorzorgsmaatregelen aijn tot hoever men gaan zou kon hij nog niet mededeelen dit zou nl afhangen van hetgeen er mocht gebeuren Maar zoo vervolgde hjj wij zullen in allen gevalle onze rechten handhaven rekening houdende met onze bijzondere positie wiJ znllen voorzichtig te werk gaan en elk conSict vermijden Voor ongerustheid bestaat er niet de minste grond Het zijn vooral de vredelievende verklaringen door Clemencean en Pichon tegenover Theodor Wolff afgelegd die in Dnitschland en goeden indruk maakten een beteren dan in sommige chauvinistische kringen in Frankrijk De Liberie noemt die uitspraken der beide ministers zelfs vernederend voor Frankrijk en dringt er op aan dat ziJ de mededeelingen van Wolff znllen tegenspreken Van de stemming die er in Engeland door werd gewekt geeft het volgende citaat uit de Daily Graphie getuigenis FEVILLËTOIX Tegen den 8troom 41 Er mocht geen onwaarheid bestaan tusschen haar en haar verloofde Waar was zij geweest bg het sluiten van het engagement Waarheid moest er altgd tnsschen hen zijn Kom sprak ze laat zö in vrede rnstenl Beiden verlieten t geslicht stilzwiigend en traden weder buiten in de frissche groene natuur Bruno bood Clarisse zijn arm en geleidde haar naar de duinen De late namiddagzon lag vol over land en zee een gondklenrig licht verfraaide water veld en duin Een zachte wind speelde hun verkwikkend in t gelaat diepe vrede lag over alles uitgespreid t was alles éen groote harmonie zoo recht geëigend tot ontsluiting van het hart Ook op Clarisse miste de natuur hare uitwerking niet Ze meende dat het haar thans gemakkelgk zou vallen Brnno een vollen blik te doen slaan in haar binnenste Zjj kende hem en wist reeds hoe groot en edel van ziel hij was maar tevens wist ze dat het hem haperde aan zeUvertrdnwen Itt bt gMD Toldomdt btvutxila had ran F CENTEN De mededeelingen van Clemenceau en Pichon door het Berliner Tageblatt gepubliceerd zullen in sommige Engelsche Jingokringen waar de meening heerscht dat de entente cordiale tusschen Frankrijk en Engeland de isoleering van Duitschland ten gevolge zon hebben tandenknarsend gelezen zfln Clemencean is een vriend van Engeland maar desniettemin een patriot en een man van zaken Zoo het mogelijk is mot Duitschland tot een overeenkomst te geraken zal hy hot doen niet omdat hiJ zooveel voelt voor Dnitschland maar omdat hij zulk een overeenkomst verkieslijker vindt dan het eeuwige getwist en omdat bij er ee 1 waarborg voor den vrede in ziet Onze eigen ervaringen liebben ons geleerd dat de schijn baar onwaarschijnlvkste verzoeningen vaak het best gelukken wj behoeven slechts te denken aan de entente met B rankrgk enkele jaren na Fashoda en aan de onderhandeiingen met Rusland terwijl de asch van den Oost Aziatiachen oorlog nog heet ia De Berlijnsche correspondent van de Daily News zegt dat het bericht van do Daily Mail als zou er tgdens het bezi ek van den Deenschen koning aan den Duitschen keizer een geheim verdrag gesloten zgu waarbij Denemarken zich verbond in geval van oen oorlog van Duitschland den Sond te sluiten natuurlgk een verzinsel is waarschgnlijk om weer tusschen Engeland en Duitschland te stoken Want dat sluiten van den Sond zou uit den aard tegen Engeland gericht Waarom kan t bericht et juia zgn De betrekkingen tusachetï Denen ken en Dnitschland zgu wel verbeterd de komst van het Deensche koningspaar te Berlgn bewijst t maar zgn nog lang niet zoo innig om een dergelgk verh lid mngelgk te maken Duitschland zon t niet voorstellen met de groote kans een weigering te kri gen hetgeen de goede verfatandhondiug waarop Duitschland ook gesteld blgkt weer zon verstorenDan heeft Denemarken de bescherming van Duitschland die dan in ruil voor bet sluiten van den Sond beloofd zon zgn niet noodig Geen mogendheid bedreigt Denemarken Ging Denemarken zoo n overeenkomst aan dan zou het de mogendheid waartegen zg gericht is vat op zich geven Bovendien komt t tot een oorlog tusschen Engeland en Duitschland dan zouden beiden mogendheden verdrag of geen verdrag tegenover Denemarken toch doen als zg tegenover Nederland zouden doen de maatregelen nemen die zg noodig achten Dnitschland zon met of zonder Denemarken s goedvinden eigen waarde om van die waarde ook de hem omringende wereld te overtuigen Stilzwijgend alsof t een afspraak gold stonden zij te gelijk stil bij een bank waarop zü plaats namen en droomend schier dwaalden beider blikken langs het stemmingsvolle natnnrtafereel Ben je bereid een ernstig woord van mij te hoeren Bruno f vroeg Clarisse en zag hem daarbij vol in t gezicht 0 je weet wel dat je aan mij steeds een oplettend toehoorder hebt spreek Clarisse maar laat me aan je voeten zitten dan kan ik je beter in de oogen zien Bruno greep hare hand en zoo daalde hj neder op oen zandheuveltje dat daar toevallig biJ de bank was als een kussen voor Clarisse s voeten Met zalige verrukking zag hjj naar haar op Gisteren morgen was t pas toen ik u miJn hand reikte Bruno 1 En zoo God het wil schenkt ge mjj spoedig uw hart daarbij Bijna angstig keek hij op naar hare oogen als hoopte hjj daarin nu reeds een bevestiging zijner woorden te lezen Clarisse aarzelde een oogenblik Ze wist dat ze hom verdriet zou moeten aandoen en dat hii t waarlijk niet verdiende om te Igden ter wille van een broeder die wat zielenad l betrof nno beoecleD ham atond Uaat den Sond trachten te sluiten en Engeland zou alles doen om t te beletten al moest t er Kopenhagen tgdolgk voor bezetten Men weet dat in Denemarken zeer goed en daarom begrijpt men daar dat men met strikte onzijdlglieid t verst komt alth iu8 niet rechtstreeks in eou oorlog betrokken wordt Het eenigzins zonderlinge antwoord van minister Clemenceau op de vraag van Gaudm de Villaine over het bi staan van een militaire ctinveulie tusschen Frankrijk on Engeland Ik weet het niet maar ik geloof het niet geeft lot heel wat commentaii on aanleiding Dut Clemencean zich als minister niet zou vergewist hebben van het bestaan dier conventie waarover zooveel gesproken en geschreven is schgnl onmogelijk Hjj heeft op de vraag van Gaudin de Villaine niet beslist neen gezegd dus zoo redeneert men beslaat de conventie al zegt Cle menceau ook diplunatlek dat hg er niet aan gelooft De Gil Bias gaal zelfs nog verder dan deze veronderstelling en beweert uit vertrouwbare bron te weten dat Clemencean het bestaan der conventie erkend heeft met de woorden Het is een eer voor Deicassè en de vorontscliuldiging van zijn staatkunde dat hg Frankrgk den steun van Engeland IteMt verzekerd bg een conflict met onze oostelijke buren Zoo hjj bet niet had ge daan zou ik gepoogd hebben hel te doen De Gil Bias meent dal het goen geheim verraden is wanneer men de waarheid zegt De conventie bestaat en zoodra or oorlog komt tusschen Frankrijk en Duitschland zal de Engelsche vloot de Duitscbe havens aanvallen Bovendien zal Engeland ook te land Frankrijk steunen en men meldt zelfs dat generaal French is aangewezen nis commandant der vereeoigde Fransch Engelsche cavalerie aan don R n Het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken spreekt al deze verhalen beslist tegen en ontkent nogmaals het bestaan eonOr conventie V Von Hethmann Heiiwig de Pruisische minister van binnenlandsche zaken heeft eenigen lijd geleden aan den opperburgemeester vnu Berlgn een uitvoerige uiteenzetting over de kwestie van de vorming van een Groot Berlijn en om zgne meening over bet bestuur van zulk een groot organisme gevraagd De mi nister merkte bij voorbaat op dal hjj tegen de inlijving van do voorsteden bij de gemeente Berlijn was en ook het plan om van de waarheid bovenal Ik wil mgn best doen eoriyk mgn beat doen t u geheel en al te schenken ik wil stryden als een heldin God geve dit geen overmacht my ter neer sla 1 Brnno boog het hoofd over Clarisse s hand en zy voelde daarop een traan Je hebt oen ander lief fluisterde hy haar toe zgn vleiende blik trof haar in t hart Clarisse knikte Ik had nu niet meer Kan liefde dan vergaan f Een donkere bios steeg haar naar de wangen zy voelde dat Brnno geiyk had met zyn vraag voelde dat zg zelve ondanks het vaste besluit om waar te zgn het toch niet geheel en al was geweest Je hebt mgn broer Richard lief ging hy voort Wederom knikte Clarisse Ik wist het dat is een rampl Het hoofd zonk hem op de borst en hg begroef t gelaat in beide handen Wat het misschien niet zal behoeven te blgven 1 De reiger moet zgn eigendom tegen den reiger weten te beschermen Hoe bedoel je dat f Clarisse vertelde wat de oude waarzegster haar had gezegd Haar waarschuwing gold meende ik nw broeder Bichard doch voert g niet hetzelfde hoofdstad en de voorsteden een provincie te maken niet goed kon keuren Deze beide mogelgkheden konden dns buiten beschouwing blijven Opperburgemeester Kirschner heeft nu een memorie over de kwestie opgesteld en aan don minister toegezonden Hy zegt daarin dat bet begrip Groot Berlgn reeds metterdaad bestaat en volduet aan een praktische behoefte hoewel het wetteiyk op geenerlel wgze omschreven is Er is ook geen middel om een ndministratief rechteriyken band tusschen Berlgn en zyne voorsteden te maken Kirschner komt dan met het voorstel om de onbiliykheid in de behandeling van personen dio buiten de stad wonen maar te Beriyn hun beroep uitoefenen weg te nemen door een wyziging van de wet op de gemeentelgke belastingen Daar de minister bg voorbaat twee middelen tot verbetering van den toestand buiten beschonwing wil laten biyven bigft er niets anders over dan de vorming van een of meer Zweckverbïnde publiek recbtelgke lichamen die een bepaald doel nastreven tnsschen Berlgn met de voorsteden Dit is op tweeërlei wgze mogelgk nameiyk op grond van de bestaande wetgeving zonder wetswgziging of met behulp ven een nieuwen wetgevenden maatregel Wy hebben gemeld dat in de huurwet voor lerache steden nu door het Lagerhuis aangenomen de bepaling voorkomt dat een huurder wien de eigenaar zonder geldige redenen de hunr opzegt schadevergooding toekomt Beter hadden we gezegd zonder redeiyken grond en we moeten er bgvoegen dat de bepaling alleen geldt voor huizen waarin eenig bedrgf wordt uitgeoefend Deze bepaling is in de wet opgenomen om winkeliers in Ierland te beschermen tegen huiseigenaars die zooals herhaaldelgk voorkomt om politieke redenen een huurder de huur opzegt waarmode dikwgis hetbe itaan van den man verloren is Want het komt voor dat heele stadjes of groote gedeelten er van aan een groeten Engelschen landheer behooren Winkeliers zgu daar geheel in handen van den eigenaar der huizen Nog onlangs heeft een Engelsche lord een huurder die een zaak dreef uit zJjn huis gezet omdat hg lid was van een lersch nationale vereeniging Do noionisten hebben natuurlgk met band en tand zich legen deze bepaling trouwens tegen de heele wet verzet als eou inbreuk op de souvereine rechten van den eigenaari beeld in nw schild f t Is de vraag wie van jelui beiden de sterkste is verbeeld ik mg Een reiger levert gevaar voor mg op niet twee de een behoedt mg voor den ander I Die nitlegging wil ik er althans aan geven Hier Brnno hier heb je myn hand ik wil je bg den stiyd getrouw ter zyd staan Het hart het zwakke hart zal wellicht af en toe nog wankelmoedig zgn doch Hg daarboven zal my sterken Kom Bruno wees getroost nu weet je alles Ja alles 1 herhaalde hg met een zucht Daar begonnen de klokken te lalden van het kleine kerkje thans droeg men de oude vrouw naar den hof des vredes zacht Boisde de zee zacht ging t gefluister door kreupelhout en twggen de geheele wereld om hen heen sprak van stille vredige harmonie in een enkel uur waren de twee verloofden elkander meer genaderd dan bg vele anderen zelfs al zgn ze man en vrouw geworden in jaren het geval pleegt te zgn De heide slaapt en door de nachtelgke stille heen is soms t eenige gelnid t geblaf van een hond in de verte Hoe warm hoe heeriyk is t nn op die heide waarover de nachteiyke hemel zich welft met duizenden eterren bezaaid iWardt tenol d