Goudsche Courant, maandag 26 november 1906

M n wordt verzocbt dit te onderzoeken üo volgende gelnigunis werd ons gegeven dour een bewoner van Oouda en daar zg veel personen van bun lijden verlossen kan in deze stad znllen zij die hieromtrent meer willen weten goed doen daarnaar teioformeeren Mejutlronw H de Moojj wonende Verloren Kost O 501 te Qonda meldt ons Qedarende dertien jaren heb ik geleden aan een onophoadelpe mijdende piJn in den rag en lendenen die zich soms uitstrekte tot in liet middel Het kostte mij veel moeite en pijn om my te bokken en het was mjj dan ook erj hinderlijk in mijn hoishondelijke bozig heden s Nachts kon ik niet rustig slapen van de pön en s morgens stond ik meer vermoeid op dan den vorigen avond bi het naar bed gaan De urine was steeds troebel en wanneer deze eenigen tijd bleef staan bevond zich daar veel bezinksel in Ik had ook veel te Igden van duizelingen en plotselinge zweetingen die onmiddellijk door huiveringen gevolgd werden Ik ben blij at ik in aanraking met Uw Foster s Rugpijn Nieren Pillen kwam nadat ik deze gedurende een paar dagen gebruikt had bekwam ik een groote verlichting en ik zal thans nog eenigen tijd met Uw pillen doorgaan ten einde zeker te zijn van een volkomen genezing Ik echt het mijn plicht mgn dankbaarheid bekend te maken voor zulk een merkwaardig middel opdat anderen die lijden zooals ik voorheen dit kunnen zien Ik ondergeteokende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Een kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U schijnen voortdurend ongesteld misschien Ig dt gij aan hevige piin in den rug aan een kwaal die gelakt op almatting aan migraine of overspannin der zenuwen Wees niet te vlug in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gij lijdt aan een der ziekten waaraan vrouwen lijden Een groot aantal dezer ingebeelde vrouwenziekten zijn niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed on denk niet langer meer aan een ingebeelde kwaal het zyn misschien Uw nioren welke in het spel zjin Verzeker V dal men U do echte Foster s Bugpijn Nioren Pillen geeft dozolfde die Mejuffrouw de Mooij gehad heeft Z j zijn te Gouda verkrijgbaar bg de Heeron Wolff Co Westhaven 182 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel f 1 75 vooréén of 10 voor zes doezen Verspreide Berichten PKiSKBIJK De antiregeeringspers is woedend daar heeft do Kamer gisteren zonder verzet en zonder stemming zelfs het voorstel aangenomen om de bezoldiging der Kamerloden van 9000 op 15000 fr per jaar te brengen Zelfs do minister van flnancién heeft zijn stem er niet tegen doen hooren Wat een egoïsme 1 zegt men Ook in den Senaat gaat het ontwerp er tengevolge van oen overeenkomst der partijen door Naar aanleiding van de herrie op de renbaan van Longchamps zjjn gisteren i beschuldigden wegens diefstal vernieling en wanordelijkheden veroordeeld van 1 tot 8 maanden i andoren tot 100 15D fr boete en 3 ziJn vrügesproken DUITSCULIXD Men herinnert zich den liefdesroman van Louise prinses van Saksen thans gravin Montignoso en den piano onderwiJzer Giron die er op zekeren dag samen vandoor gingen De muziekmeester schijnt zgu oude liefde al vergeten te zg n hij gaat trouwen met de zuster van een beroemd Belgisch violist Ekoiliiid De artillerie die op St Helena in garnizoen heelt gelegen is In Engeland terug Naar men zegt is een deel der bevolking dat van het garnizoen bi staan heeft van plan naar Zuid Afrika te verhnlzen OoSTÏNElJK HoSaiKUE Voor het gebouw van hot ministerie van financiën te Weenen hielden Zuid lavlaohe studenten een rumoerige betooging Do politie nam zes personen gevangen De betoogers waren Servische en Bosnische studenten die ontstemd waren wo gens de verbanning van ecnige Servische leiders nit Bosniü In de Oostenrijksche Kamer van afgevaardigden is het voorstel Tollinger tot invoering van meervoudig kiesrecht met 201 tegen 143 stemmen verworpen Tegen stemden de Chriitelgk BOcialisten de Italianen de Duitscbe volkspartij de liberalen ZuidSlaven socialisten jong Tsjechen radicale Polen en radicale Tsjechen De uitslag der temming werd met oorverdoovend gejuich begroet BiretixD B t D hoiixoekiiig te Oohta werden 1000 scherpe patronen een groote hoeveelheid rookzwak kruit een aantal kisten met revolverpatronen nitroglycerine buizen voor bommen en eea groote hoeveelheid revolutionnaire geschriften gevonden Drie personen werden in hechtenis genomen in de woning van een hunner legde men nog beslag op een parljj geweren revolvers en patronen AHERIKI 11 de republiek Panama moeten belangrijke goudvolden zjjn ontdekt De Amerik Arbeidersfederatie heeft besloten door de arbeiders een onafhankclgke politieke partii te doen vormen BINNEN LAND e ST ATEN G ENEUAAL T If IS K U K H M m B H Vergadering van Vrgdag 23 Nov De heer van Deventer betoogt bg de voortzetting der discussie over de suppletoire Indische begrootiug voor 1907 betreffende do hoogere vorming van Neder landschIudische bestuurs ambtenaren dat in afwachting van het bereiken van den toestand welken de ministor zich denkt en dat nog wel 15 k 20 jaren kan duren toch zal moeten worden voorzien in Enropeesche ambtenaien en betwgfelt of men met het thans geldende opleidingssysteem een voldoend aantal ambtenaren zal kunnen krggen Spreker beveelt o a aan om uaast de in te stellen bestnursacademie de gelegenheid te openen aan jonge aanlegtoonende ambtenaren om zich door een verblgf in het buiieiiland om in vreemde koloniën verder te bekwamen Voorloopig wil spreker de opleiding in Indié behiiuden Do heer van der Velde betoogt dat willens en wetens de Kcgeering indertgd do opleiding van Indische ambtenaren in verkeerde banen geleid heeft toen zg de 1 1 aan spr s district ontnam Als aanvulling der gewone opleiding voor ingenieurs en ambtenaren wil hg een Indologischo cursus Overigens bepleit hg nu handhaving van den bestaanden toestand De voorzitter zegt den spreker niet In de rede te hebbeo willen vallen toen deze zeide at de Regeering opzettelijk en willens en wetens de opleiding van Indische ambtenaren in verkeerde banen had geleid maar wilde thans de opmerking maken dat hg het minder wenachelijk vindt dergelijke uitdrukkingen in bet debat te gebruikea waarop de hoer van de Velde ze terug neemt De heer Tydeman betuigt op verschillende punten sympathie met s ministers viorstellen zooalb ten aanzien van bet behoud van het candidaatainbtonaarscbap de uitbreiding van de opleiding van 2 tot 3 jaren Niet gewenscht echter achtte spr splitsing in bestuursen bureau ambtenaren Spr raadt daarom aan de oprichting dier academie uit te stellen totdat dit zonder nadeel voor den dienst kan geschieden Op voorstel des voorzitters wordt besloten 28 en 30 dezer s morgens 10 uur afdeelingaonderzoek te honden van verschillende ontwerpen en vóór Kerstmis nog bet pas ingediende ontwerp tut wijziging van art 2S e Drankwet Voorts stelt de voorzittervoor 15 Januari 1907 do financleele wéttenin de secties te doen onderzoeken Tegen dit voorstel wordt van verschillende zijden bezwaar ingebracht Men wil het sectie onderzoek uitstellen tot einde Januari of begin Februari en do heer Lohman geeft in overweging dat de voorzitter reeds uu zal aankondigen dat hjj voornemons i de kam r tegen 29 Januari te convoceeren en dan onmiddellijk na het reces aan het atdeelingsonderzoek te beginnen Anderen verdedigen het voorstel en de minister van Financiën geeft te kennen dat do nu ingediende ontwerpen de basis vormen van de financleele plannen en dat de Begeering op afdoening dier ontwerpen nog in den loop van dit zittingjaar zeer boegen prijs zal stellen Do voorzitter deelt nu mee dat biJ niet aanneming van het voorstel der centraio sectie hij de Kamer bijeen zal roepen op 29 Januari en bij aanneming van het voorstel op 6 Februari Over het voorstel van den Heer Kolkman om het voorstel niet goed te kenren staken de stemmen 13 tegen 13 Volgens het reglement van orde moet in een volgende vergadering opnieuw gestemd worden Vragendag Naar aanleiding van vragen van den heer Mees betrekkelijk de emigratie van Javanen naar Niew Ouinea antwoordt de minister van Koloniën dat in 1903 reeds door betrokken bestnursambtenaren een rapport is samengesteld Indische bestuursambtenaren De beraadslaging word voortgezet De minliter van Kolonifin beantwoordt de i verschillende opmerTtingen De voorgestelde regeling is zoo urgent dat niet op een algeheele reorganisatie van het birneclandsch bestuur kan worden gewacht De bedoeling is de inlanders het meercndeel van de ambtenaren te laten uitmaken maar dat is een zaak van langen duur De minister heeft drie zaken noodig geacht lo betere opleiding in Nederland 2o de bestuursacademie en 3o de verscherping der eischen voor de opleiding in Indië Wat het eerste punt aangaat men moet de vakken niet te zeer uitbreiden Blijkt ten slotte de candidaat ambtenaar ongeschikt voor bestuursambtenaar dan kan lui bureau ambtenaar worden waarvoor hy zeer geschikt kan zjin Als de afdeeling B in Indië er niet was zou de minister haar niet oprichten Maar de resultaten zgn niet zoo slecht als men t voorstelt Het ware onverstandige politiek thans de afdeeling in Indië op te heffen nu de eischen zijn verscherpt De bestuuracademie is noodig omdat de ambtenaar die zich in de praktgk heeft ingewerkt gelegenheid moet hebben zich verder wetenschapjielijk te or twikkelen Dat de dienst in Indië zal lijden gelooft de minister niet Studiereizen naar vreemde koloniën zou niet wenschelgk zijn in plaats vai de bestuursacademie die éénheid van studie zal bevorderen De minister deelt nog mee dat Indische jongelieden die in Nederland voor candi daatambtenaar willen studeeren vrgen overtocht zullen ontvangen Morgen 1 uur stemming Morgen 11 uur andere wetsontwerpen Geraeng de Berichten De automobielen hebben behalve den snelheidswaanzin nog een nieuwen vorm van vervolgingswaanzin in de wereld gebracht ecu Eugelschinan verbeeldde zich aldoor dat er autos aankwamen en hem overrijden zouden en hij eindigde met zich dan maar liever te verhangen De inbrekers die Zondagavond de brandkast van den Bgksontvanger te Muiden plunderden zijn als gemeld gepakt Het drietal jonge mannen staat als beroepsboosdoeners bjj de politie ingeschreven Een der jongeheeren moet pas zes weken uit de gevangenis zijn ontslagen Een heeft een wond aan een der vingers wat het vermoeden dat men de schuldigen te pakken heeft versterkt wijl ten huize van den ontvanger blüod sporen zijn achtergelaten Vermoedelgk is nog een vierdo er bö betrokken die naar ondersteld wordt zich te Leiden ophoudt Deze zou don aap in zijn bezit hebben en do gewezen vrger van de dienstbode van den bestolene zijn Twee zelfmoorden in een welgesteld gezin bg Londen wekken in Engeland meer dan gewoon opzien Een zoon des huizes een jongeman van 23 jaar zat in een commissie voor armenzorg te Stepney Hij was ernstig en godsdienstig en trok zich de ellende die hij dagelijks zag sterk aan Wat geeft hot zei bjj kort geleden aan een vriend We schieten toch niet op met ons werk Ik kan die ellende van t Oosteind niet langer aanzien schreef hij aan zijn moeder Een paar dagen later schoot hg zich dood Zgn 21jarige zuster was diep geschokt s Nachts verliet ze t huis om het graf van baar broer te bezoeken en eenige dagen later verdween ze Ze had haar haar afgeknipt en een pak van den doeden broer aangetrokken Zoo moet ze eenige dagen in Londen geweest zijn Daarop heeft zg zich naar Teignmouth begeven buurde een boot en roeide de zee in mee zag van den wal de boot in de branding slingeren het meisje stond rechtop en was in het volgende oogenblik verdwenen Men schrijft uit Deventer Een 30 tal blauwververs der Deventer Katoenmaatschappg hebben wegens slapte in het bedrijf ontslag gekregen Indien het werk niet diukker wordt zal de fabriek weldra slechts 5 wellicht nog minder dagen per week kunnen werken Volgens een telegram nit Bremen is de Noderl schoener Gerrittina kapt Alberts met benzine van daar naar Kiga te Elsfleth in brand gevlogen en brandt nog steeds Het schip zal waarschgaijjk totaal verloren zijn Door iemand te Rotterdam is een klacht ingediend bg den directeur der Staatsloterij te s Qravenhage tegen een coUecteur teRotterdam die weigerde hem 2 20 in de Staatsloterij te verkoopen bewerende erslechts één in voorraad te hebben Later bleek echter dat hg wel voorraad had door dien bjj nog briefjes aan anderen verkocht De namen van deze koopers zijn in de klachtopgegeven Hbl Dit Purmerend wordt aan de Tel gemelddat de jongste klerk van den rgksontvangar aldaar bij wien f 7000 wordt vermist io voorarrest is gebracht De koetsier van den heer P te Rgsenburg kreeg woorden met zgn meester lo ziJn opgewondenheid wilde hiJ zjjn patroon te lijf De heer P vluchtte naar boven en sloot zich op in zijne kamer waar zich ook zjjn echtgenoete bevond De koetsier begon nu in zgne woede de kamerdeur te rammelen De echtelieden werden zoo bevreesd dat zg in hun angst van het balkon naar boneden sprongen De heer P brak daarbg een sleutelbeen en zijn bovenarm Mevrouw P moet inwendig ernstig gekneusd zjjn N V d D Uit Haarlem meldt men aan de N E Ct Gisternacht ia er inbraak door verbreking van een keukenraam gepleegd bij een wiu kelier op den Kampersingel alhier Er is veel goud en zilver en ook geld gestolen De Limb Koerier schrijft Men weet dat onze minister van buitenlandsche zaken in de Staatscourant hoeft gemeld dat er gebrek aan arbeiders heerschte op Ehote Erde nabg Aken redenen waarom er werkeloozen in Nederland op gewezen werd dat daar werk te bekomen was tegen een loon van 3 5 tot 1 6 mark Bij t vernemen van dat bericht heeft de redactie der Akener Volksfreund do directie van de Bothe Erde oven opgebeld en vernam van haar dat er in hare werkplaatsen absoluut geen gebrek aan arbeiders was en dat men den minister of welk officieel persoon ook niet om zijn diensten had gevraagd Toen Dinsdag te Odessa een Israëlitische begrafenisstoet van deu doodenakker terugkeerde werden plotseling uit de menigte 3 revolverschoten gelost die den adjunct van deu commissaris belast met de handhaving der orde doodden Drie jonge lieden trachtten daarop weg te loepen maar werden op hun vlucht toen zg de kazerne voorbij snelden gedood De drie gedoodden behoorden tot de anarchistisch commnnistischo partg Wegens de voortduiend hoogere eischen en de bedreigingen der arbeiders aan de gasfabriek te Warschau zag de directie zich genoodzaakt aan het stedelgk bestuur te berichten dal ze niet langer de verantwoordelijkheid voor de verlichting der stad op zich kon nemen De militaire bevelhebber liet daarop den hoofddirecteur gevangen nemen ontsloeg de arbeiders en droog hun werk op aan sappeurs De militaire gouverneur van de vesting Kars Kaukasus heeft borioht d t in den nacht van 13 dezer gewapende Koerden Jessidische en Armenische reizigers overvielen en zes Jesiden en een Armeniër doodden Het districtshoofd Dostanbekof die naar ver moed wordt bg het vormen dezer bende de hand in het spel heeft gehad houdt zich verborgen in het dorp Digori Vijfhonderd Jesiden hebben nu dit dorp omsingeld en eischen de uitlevering van Dostanbekof Men vreest voor bloedige botsingen Er zjjn van regeeringswege Kozakken naar die streek gezonden Donderdag is keizer Frans Jozef voor ten minste drie weken naar Boedapest vertrokken Hg zal daar de delegaties met een troonrede openen Er zullen tijdens zjjn verblijf vele feesten zijn Op de tweedaagsche CbrysanthemnnteU toonstelling die deze week in Buitenlust te Utrecht is gehouden heeft zich een merkwaardig incident voorgedaan Er waren verschillende prijsvragen uitgeschreven en één daarvan stelde tot eisch een enkelvondigen stam bekroond door slechte één bloemhoofd Gedurende de tentoonstelling maakte deze afdeeling zeer veel furore vooral door de mooie inzendingen van den bloemist D te Utrecht In bgna alle opzichten spande hü de kroon De eenige inzender die met hem in concurrentie kon treden werd na lotiof verslagen zoodat bjj het pabliceeren ran den uitslag zjjn naam triomfantelijk bovenaan op de Igst prijkte Bezoekers zoowel als collega s stondan dan ook verbaasd over de verrassende resultaten die in dit genre bereikt waren Op den tweeden dag der tentoonstelling wilde het toeval echter dat een der planten ruw aangevat werd Zij wankelde neeg haar hoofdje dieper en dieper totdat zjj ten slotte geheel losliet en de Oostcrscbe schoone treurend naast den bloempot lag Algemeene opschudding natuurlijk Men meende eerst met een wonderplant zonder wortels te moeten gelooven Tot schande en schande van den betrokken inzender kwam de waarheid echter al spoedig aan het licht Hij had zich van een zeer eenvoudig middel bediend om een goed figuur in deze afdeeling te maken De meeste ohrysanthennmi hebben een groot ttUwndom Daar om is het juist een zeer groote kunst om een enkelen stam met een bloemhoofd te cultiveeren Wacht dacht ons bloemistje wio niet sterk is moet slim zgn Er werden eenige mooie takken gesneden deze in de aarde geplaatst en ziedaar de oplossing van het raadsel In t geheel waren vgftien stuks van deze pracht exemplaren ingezonden In de bloemistenwereld heerscht begrgpelijkerwijze groote verontwaardiging over de gepleegde handeling Utr Dagbl De Amsterdamsche politie heeft de hand gelegd op stelers en helers van een uitgebreiden diefstal bg een firma te Amsterdam Bg de firma H Vettelwinkel en Zonen in verfwaren etc aan de Prins Hendrikkade werd sedert geruimen tjjd diefstal van kwasten geploegd Dit kwam uit doordat een afnemer verklaarde kwasten die de heer Vettewinkel hem ter verkoop aanbood voor geringeren prjjs in Amsterdam te kannen krijgen De heer Vettewinkel moest dit tegenspreken om de eenvoudige reden dat hij alleen leverancier er van kon zijn De afnemer overtuigde den heer Vettewinkel van de waarheid zijner bewering door dezelfde kwasten mede te nemen die hg gekocht bad bij den opkooper Van der Dool een oude bekende der justitie Onmiddellijk werd nn inventaris gemaakt en daarbij bleek dat voor enkele honderden guldens kwasten ontvreemd waren Korten tyd daarna bleken uit een vakje weer kwasten verdwenen zoodat de diefstallen aanhielden naar men bemerkte De politie werd in de zaak gemengd en onmid dellijk werd bij geooeraden v d Dool een inval gdaau Onder massa s andere artikeen werden ook groote parlgen der ontvreemde kwasten gevonden Van der Dool werd dadelijk gearresteerd Vier knechts van de firma Vettewinkel die daar reeds twaalf jaar in dienst zjjn bleken de dieven te zijn Voorts heeft men ook den anderen opkooper te Haarlem gepakt Echo Stadsnieuws GOUDA 24 November 1906 Den 3den December wacht ons een groot kunstgenot Dan zal de Zaugvereeniging Arnold Spoel met medewerking van eenige voorname artisten uit hot Residentie orchest en verdienstelgke musici hier ter stede De Schöpfung uitvoeren Meermalen heeft de Directeur de Heer Spaanderman getoond hoe onder zjjne degelgke leiding een oratorium tot zijn recht komt Ook nu is er aan de voorbereiding de meeste zorg gewijd t Is een heerlgk dankbaar werk de altoos nog beroemde compositie van dan groeten toondichter Joseph Haydn geboren in 1732 en overleden in 1809 Ofschoon hg reeds tal van beroemde werken had geschreven begon hg op zijn 63ste jaar met het componeeren van De Schepping waarvan de tekst hem verschaft werd door den Baron van Swietin den Directeur der Koninklijke bibliotheek te Weenen Haydn zei zelf dat hiJ er veel tgd aan besteden zou om er een blijvend werk van te maken Twee jaren wijdde biJ aan de samenstelling van dit onsterfelgk oratorium De heerlijke soli duetten en terzetten dingen met de grootsche koren om den voorzang 1 En wat de begeleiding betreft men is een en al verrukking als men hoort hoe de groote meester ook daarin zjjn genie ten toon spreidt I Bg de eerste uitvoering die door Haydn zelf gedirigeerd werd in t paleis van den Prins van Schwarzenberg was t succes wonderbaar Ook later toen hij te Weenen in een zaal geruid met 1500 teehoorders onder wie zich tal van kunstenaars en voorname personen bevonden de Schëpfnng bestuurde werd hiJ gehuldigd op eene schitterende wgzel Wg zgn er zeker van dat een groot aantal personen den 3 Dec in Kunstmin zoowel uit de stad als uU d omliggtnd phatMn van dit heerlijk kunstwerk zullen genieten De solisten die hier meewerken staan er ons borg voor dat de uitvoering niets te wenschen zal overlaten I G a s c o n t r 61 e 23 November 1906 5 uur namiddag Druk 12 m M Lichtkracht 13 98 Kaarsen ZllTl 5305Ca oriën Op de agenda voor de op 28 November a s te houden vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken komt o a voorde behandeling van een missive der Afdeeling Gouda en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw houdende bezwaren tegen het vervoer van vee naar de Zuidelijke prorlneien van Nederland en Frankrijk waarvoor overlading te Rotterdam steeds noodzakelijk is Voorts ziJn o a ingekomen mededeelingen over de te Middelburg te houden tentoonstelling van Werktuigen voor de KleinNijverbeid en voor het Ambacht en van Electrische motoren voor het drijven daarvan In ons vorig nummer vergaten wij oog mede te doelen dat bg elke medaille die behaald was is den wedstrijd in uiterlijke welsprekendheid was gevoegd een keurig diploma bewerkt door onze stadgenoot den heer R N v d Ponl Ter gelegenheid der viering van het 30jarig bestaan der Sec B K Leesvereeniging Donderdagavond jl werd het volgende telegram gezonden aan H M de Koningin Bestuur en Leden der B K Leesvereeniging te Gouda in hun lokaal vereenigd ter viering van het 30 jarig bestaan der Sociëteit betuigen Uwe Majesteit eerbiedige hulde Hierop is het volgende antwoord ontvangen Kropman Voorzitter B K Leesvereeniging Gouda Hare Majesteit draagt mg op U het Bestuur en de Leden Uwer Sociëteit Hoogst derzelver dank te betuigen voor de aangeboden huidebetuiging Adjudant van Tuijll Ter gelegenheid van dun 80n verjaardag van den Deken Malingré is van vele woningen de vaderlandscbe driekleur uitgestoken De afdeeling Moordrecht Gouderak van het het Algemeen Nederl WerkliedenTBTbond zal Maandag a s een openbare Ttrgadering bonden in café Pesthuis waarin als spreker zal optreden de heer D de Klerk lid van de Tweede Kamer met het onderwerp Het Arbeidscontract ScHoosuoïiis 23 November In de gebonden raadsvergadering is aingebodcn de gemeentebegrooting voor 1907 en werden goedgekeurd de begrooting voor 1907 van het Geref weeshuis en het burgorlgk armbestuur benevens de rekening over 1905 van het burgerlijk armbestuur Tot lid van deze instelling werd herbenoemd de hoer A C Kooiman terwgl de hoeren M B ten Hagen en P Versloot werden herbenoemd als leden der commissie tot wering van schoolverzuim 00 RHESPONDENTIB WiM Uw stukje kan geplaatst worden zoodra wij uw naam weten De Bedaotie BEURS VAK EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staat8leem7i eii PoETUOAi Oblig 3e Serie fr Q50 3 598 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusiAND Iwang Dombr Obligation 41 96 AziE Japan Obligatien 1899 1 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24 Vi Hi pot teek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brietbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 1 99 Pandb Hollandsche Hypb 1 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 1 100 Spoorwegleeningeii Italië Oblig Znid Italiaansche spw Mij A i üi j VERSCHEIDENHEID Men herinnert zich dat eenigen tjjd geloden dr Danysz uit Parij o en paar assistentej naar Australië is vertrokken om proeven te nemen met een ziektevergif tot verdelging van de konijnen die het land daar plagen De proeven worden genomen op het eiland Broughton maar nn schijnen de proefnemers zelf aangetast Uit Chorbourg wordt geseind dat Donderdagnacht voor de haven een aanvaring plaats heeft gehad tusschen de Orinoco een West Indische mailboot en de Wilhelm der Grosze van de Norddeutache Lloyd Het Dnitsche schip werd aan stunrboordsboeg schade toegebracht Vier tusschendeksreizigers werden gedood en verscheidene gewond Van de Orinoco worden vgt menschen vermist die waarschijnigk verdronken zjjn De Wilhelm der Grosse die uit de haven vertrokken was om de reis voort te zetten keerde naar Cherboarg terug Waarschijnlijk zal de schade te Southampton hersteld werden EXPOSITIE der nieuwste modellen Vt intermantels Costuine s Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bijbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PELTERIJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncurreerende prgzen Aanbevelend f yvV j J5Óa 5öÉr Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Nov Catharine ouders J P van Oosten en J van Loon 23 Cornelia Pi tronella ouders J H van Elk en C de Jong Clemencia ouders C Heerkens en C van Gassel OVERLEDEN 21 Nov N B van Hensbergen 4 j 11 m ONDEETBOUWD 23 Nov F van Velsen te Zegwaart en C W van den Berg J Vink te Qouderak en C Baas A Pottinga te Deventer en H C Boonekamp J N B van dor Grient te Linschoten en J H ïeeling AOVi KiEf TIi De teg en Dinsdag 27 en Donderdag 29 November 1906 aang ekondigde verkoopingen van een Stal met Wagenschuur Paarden Wagens enz aat niet door als zijnde alles uit de hand verkocht N F CAHBIER VAN NOOTEN Not TelepEoonnet Gouda Aangesloten onder Tèl No 141 A HILLEN Kleiweg 2 filiaal der sigarenfabriek van defirma A Hillsn Delft Openbare Yerkooping TE GOUDA OM CONTANT GELD ten overstaan van den Notaris J J 4 MONTIjy aldaar op DINSDAO 11 DECEMBER 1906 des morgens ten 9 ure in het Verkooplokaal aan de Nieuwsteeg wijk E no 18 van Moutilaire en aDder6 Hoerende Goederen P HOPPE S Rum Arac Citroen Burgundy Te bezichtigen daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren B Er kunnen nog goederen worden bijgebracht Hazen Konijnen Eenden ent Het t oog op de komende Feestdagen vroegtijdige bestelling gewenscht J VAI OS Kleiweg 73 Gouda HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in tlessehen SO ets 7S et en f l itt g H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda biJ C LUGEB Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 118 M M V LOOi DUBBELE BUURTIB 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAfflENTfiN in elke stgl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prijzen Imilegger vso Gas Wtler Spreek Dieren Electrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het OouiUch VerHclUlHg M aga IJn G A¥OIlDi TER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Op do roede doos waarin de Bchte Kinadruppels van Dr DE VRIJ verkocht worden êlaat nieli auierê dan Al het andere is namaak 8a 111 OS Aanbevelend Slotemaker Co Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeu onze fn oHeverf geêcMMerilK Hortreilen felulareUogaertê Zy geven kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen I GelU Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gralü op aanvraag Boxtel H HOOAKItls Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT OVEBAL VËRERIJOBA R Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zgn