Goudsche Courant, maandag 26 november 1906

Dinsdag 27 November 1906 45ste Jaargang No 10193 De grootste Sorteering mm GËËËÜË KËË I f ES V L0ER2EILEN EN MEÜ1I5 Tafelkleedeii A epaste Vitrages en Behaiigselpapieren in de nicuw§ie ne§§ins voorradig in liet TkVtJlTMAGliXiJ van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOUDA wmr mÊit mÊÊÊmmmmm mimm mmmi JMieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken TddllMil Ita 8t ADVEKTËNTIEN worden gepUatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GrtH te letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des lidrf relcl 1 n Ho SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Atzonderlijke Hommers VIJF CENTEN Zaal KUNSTMIN Sociëteit OiVS GENOEGEN Woensdag 28 Een enkele buitengewone voorstelling van bet llollaodsch Toooeelgrzelschap van kei arand VhéAlre te Mmtterdam Directie öebr A v LIER Optreden Tan Mevr JULIA VAN LIER Cuijpebs MASSÜEBimAÜTIIEl ÊM Itame aux Cameltat Tooneelspel in 5 bedrijven van ALEXANDER DUMAS Vertaling van C F v d HOEST Margserite Qantbier Mevr Jalia van Licr Cnypers Armand Daval de Heer Louis de Vries Prijzen der plaatsen Ie Rang f f IS 26 Rang f 0 0 Loden H O G gewone redactie Aanvang half 8 Flaatsbespreliing vnn heden af Zaal Kunstmin Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zondag 25 November 1906 SCniTTERENDE yBCIAlITBITENy OORSTELllNG VERBONDEN MET tnternalionale fVorglelwedstrijd om Pi yzen van f 75 en f 50 OPTREDEN van Mej SCllMTZLEH Hollandsclio Karakter Soubrette lie Heer VAN KVSMH Hollandiche Humorist e Br en M 1 E QROOT Hollandsche beroemdste Salon Daettisten De Heer C W ALFON8 Kleinste Komiek van Nederland Uptrodrn van het bette ederlandiclie Trio € ORIIGLI Deelnemers aaa den Worstelwedstrijd De Hoer VAN EMDEN Kampioen van Holland WILLY MULLER Kampioen van Uaitscliland Monsieur BLAIVIE Kampioen van Frankrijk Do Heer ÖENT Kampioen van Holland JAC CORÏY Kampioen van Amerika Opening Bureau 7 uur Aanvana H uur Prijzen der Plaatsen Ie Rang I 2e Rang 1 O TS 3e Rang 1 0 40 3e Rang tot een beperkt aantal Leden gewone Redactie Plaatsbespreking van ai beden Directie H SKORZeWSKI Qoudk Druk van A BRINKMAN Zx Vereeniging tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boter en Kaashandel ALGIiiMEKiXE VERGADERmG met Introductie op DONDERDAG 29 NOVEMBKR 1 06 te Gouda vooimiddag 11 uur Hotel DE ZALM Namens het Bestnnr P MIDDELBEEK Voorzitter J A BOS Secretaris InlroducttehlUetteu verkrygbaar Mf den roorattter y ¥ AT ¥ IJ ALLEÏf ZONLEE ONDEESCHEID lOETEIf VVy moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wg zullen het komende gure jaargetijde beter doorkomen naar mate w beter gewapend zijn Hoe gezonder uw bloed dos te krachtiger zyt gij Wanneer gij nu nu het najaar begint bjj tijds zorgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en bet te versterken door de SANÖUINOSE dan zult gü uw weerstandsvermogen verbeogen en gij komt gemakkelijker den winter door Want de SAN0UIN08E is het beste middel dat de wetenschap heelt aitgedacht ter zuiver ing en versterking van uw bloed De SANGUINOSE driift de kwade sappen uit langs do natuurlijke wegen van de nieren den lever en de ingewanden De SANGUINOSE maakt uw bloed Irisch en krachtig z6ö dat het al uw organen rijkoli k voeden en krachtig maken kan Gg kunt ü goen boter middel verschuHen zelfs voor veel geld Wanneer gg bet een zes weken volboadt dan hebt gg éér de winter begonnen is een flinke Sanguinose kuur gedaan en zjj zal n goed doon Het zal u zijn alsof er niotw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door iiwo aderen stroomt en de kwade sappen uil uw lichaam verwijderd worden Zes flacons SANGUINOSE doen wonderen aan bet gansche gestel Wilt gij een greep doen uit de verklaringen van dankbare gebruikers f Ziehier De Sanguinose heelt mg steeds geholpen Op mgn zwak zenuwachtig gestel had de Sanguinose êteedt ten versterkenden en opgewekten invloed Mevr J NIJLAND Den Haag Hugo de Grootstraat 69 Ik ben al 16 jaren Igdende aan de maag zoodat ik het minste voedsel niet kon gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pgnen in den rug en gedurig suizingen in het hoofd Het was een verschrikkelgk Igdon Sinds ik met de SANGUINOSE begonnen ben is dit alles veranderd Ik eet nu flink en mgne kinderen verbazen er zich over dat ik nu alles gebruiken kan Zy weten wel hoevele middelen ik al gebruikt had zonder dat mji iets had geholpen Mej R DE KATER Den Haag Sirtemastraat 38 Prof Dr Neitob CuiauosHiBu uit Brussel verklaart Ik houd de Sanguinose voor hel werkzaamste middel Ier bcslrijdiiiji van de bloedarmoede en al hare gevolgen MiJn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesukkeld aan slgmboest koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig en had hoegenaamd geen eetlust Sedert ziJ echter de Sanguinose gebruikt heeft is er by haai tent geheeU verandtrin n goedt gekomen Mgn kind is weer vroolgk en levenslustig slaapt geruster heeft weer goede eetlust en geregelde goede spysvetering Mevr EJ AEIJSPERIN Amsterdam 3e Helmersstraat 31 Gjj die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande er kringen Gebruikt ook de SANGUINOSE wanneer gy geen baat vindt hg de middelen die gg tot hiertoe genomen hebt De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel zg is zuiver plantaardig in hot luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen Da Sanguinose kan n holpen Zg wekt dw eetlust op verdrgft uw vermoeidheid verrgkt uw bloed versterkt uw hersenen geeft krachtige zenuwen geneest verouderd raaaglijden overwint hardnekkigen hoofdpyn j maakt uw slaap diep en verkwikkend en bevordert eene algeheele levonsopgewektheid Zie dan niet op tegtn oen kleino uitgave die U veel kan doen winnen en bedenk het wël een goede gezondheid is ook kapitaal 1 Weèe gewaarschuwd tegen namaak De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacona van 300 gram en kost par flacon I 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGE IIIOIIG voor boeitenden L VAN DAM Co Do Rieraerstraat Den Haag KIHDISCBYMG DE 0MNIBÜSDIEN8T Gouda Scliooiiliovei vtce eerta Directie J N BOTH zal met 1 Dec a s woidei OPGEHKVEN De Retours zullen tegen den kostendei prgs kunnen worden ingewisseld tot 31 December 1906 by J N BOTH Gouda Eerwerda Tieman Grootste détail wUDbandelaren in Nederland 0 60 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Ludon ChateauMalleret 0 80 per flesch per anker van 4B fl f S 0 80 0 99 0 72 1 3 1 0 99 0 72 1 08 Chateau Malleret Petit Bourgugne Graves Blanc Hant Sauternos Witte Bergerac Niersteiner Rttdesbeimer I Oude Roüde Portwijn 1 08 per llesch 1 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Extra oude Roode Portwgn Oude Witte Portwgn Extra oude Witte Portwgn Fine Old Pale Sherry Bj Goede Madeira I Madeira Superior Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter Prijzen netto A contant DEPOT TE aODDA F J J BOON VAN OSTAD £ c L i mmmi Mark t A 66 en 67 PRACHTIGE ZENDING DER IVleuwsie Heeren Dassen Cachenez en Handschoenen Bizonder geschikt voor St Ficolaas Cadeauz Victoria Water acreg elde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zooii Ouilenlandsca Ovcrzlchi Do onderhandelingen over het handelsverdrag tnsschen Duitschland en Spanje schieten niet op het Berl Tageblatt verneemt lells dat zg wegens onoverkomeIgke verschillen over de bepaling van wgn rechten volkomen afgebroken zgn In dat geval is aan het tot stand komen van een handelsverdrag met Spanje vooreerst niet te denken hoezeer beide staten ook wenschen een tarieven oorlog te voorkomen Toch biyft men hopen dat er nog een oplossin zal worden gevonden Maar dan moet Spanje afzien van den eisch dat voor Spaansche wgnen een tariefvermindering zal worden toegestaan want de Duitsche regeering heeft nu oenmaal verklaard niet benaden de tarieven te kunnen gaan die voor Italiaansche wgnen zgn vastgesteld wgl daarvan nieuwe onderhandelingen met Italië het gevolg zouden zgn De Spaansche regeering schgnt bereid onderhandelingen te openen over verlenging van den modus vivendi voor onbepaalden tgd Reuter seint uit Belgrado dd 24 Nov De president van den ministerraad vi rklaart dat de internationale toestand bevredigend is en dat de binnenlandsche politiek strikt in overeenstemming zal zgn met de parlementaire constitutie De regeering zal de werken voor den Oester en den Westerspoorweg doen uitvoeren Het belastingstelsel zal g ewiizigd worden De regeering zal hare houding in het geschil met Oostenrgk niet wgzigen maar is bereid tot een overeenkomst steunende op beiderzydeche concessies Reuter seint uit Pargs dd 24 Nov Do Temps verneemt uit Tanger dat het corps diplomatique aldaar heeft besloten een gemeenschappelgke nota tot de mogendheden te richten waarin met klem er op wordt gewezen dut de toestand onhoudbaar is geworden en verzocht wordt daarin verandering te brengen De consuls te Fez van Frankrgk Duitschland Engeland en Spanje zullen uitgenoodigd worden de nota te steunen Reuter seint uit Gibraltar 24 Nov De inscheping van troepen te Algeciras met bestemming naar Marokko is uitgesteld De monarchistische party te Moskou FEVILLETOK Tegen den Stroom 42 Irmgard slaapt het heidekruid is haar peluw de bremstruiken zyn haar kussens Geen vlammend vuur oefent meer zgn nadeeligen invloed uit op den diamantglans der starren De groote wagen waarbg mon nog twee andere veel kleinere wagens heeft geplaatst is één zwart gevaarte geworden in den grauwen nacht en somwgien klinkt daaruit het zware ademhalen der vermoeide slapers De dauw valt neer op Irmgard s leden zoodat ze er af en toe van huivert Heel heel behoedzaam komt iemand naderbg hg staat stil luistert doet weder enkele paaaen om dan opnieuw te blgven stilstaan Qroot slank en lenig is da gestalte pbantastisch omhuld met een wyden mantel vol breede plooien Stom ziet hy op Irmgard neder die onder zgn blikken ineen krimpt doch geenszins van vrees De groote man doet zijn mantel af laat hem vallen en spreidt hem voorzichtig over de schoone gestalte van het slapende meisje heen Irmgard lacht lacht in zoeten droom Wat toch zon ze drsoBtaf D man buigt een knie komt richtte een telegram aan den Tsaar met de smeekbede aan de Joden geenerlei gunst toe te staan Zulke telegrammen kwamen weldra van verschillende afdeelingen van den Bond der Russische Mannen in en het blgft In tlie telegrammen niet bg verzoeken maar er wordt zelfs een dreigende toon aange slagen De Moskousche monarchisten seinen het Russische volk zal uitbreiding van vrgheden voor de Joden niet dulden maar tot geweld overgaan om die te beleiten De Russische Mannen in Irkoetsk Kief en andere plaatsen dreigen met progroms De Roesskoje Soeamja hat orgaan van den Bond der Russische Mannen houdt de Regeering do mogelgkheid voor dat toelating van de Joden in het gebied van den Don do aanleiding zal worden van een opstand in dat gebied en dreigt do Regeering moet kiezen tnsschen de Kozakken en de Joden Wat zal nu het ministerie Stolypin doon Zal het met dezelfde wreedaardige middelen die het tegen de revolutionairen aanwendt ook do bedreigingen van den Bond der Russische Mannen beantwoorden Zal het van deze reactionairen de geesteiyke vaders der Zwarte Honderd eischen dat zy de wet en de gegeven bevelen zoowel moeten eerbiedigen als do andere groepen f Of zal het in deze bedreigingen van de reactionairen in deze houding der contrarevolutionairen het geschikte middel zien ook de luttele verbetering in het lot der Russische Joden in te trekken en den toestand te laten zooals by isP Generaal Smuts heeft onlangs in de Wanderer s zaal te Johannesburg voor een publiek van ruim 4000 menschen een onstuimig toegejuichte radevoering gehouden welke vooral tegen de mgnmagnaten gericht was Vooral interessant was de mededeeling van generaal Smuts dat invloedrgke mgnmenscben tot hem gezegd zou hebben Verzet u toch niet tegen den Chineezeninvoer de Chineezen zullen doen wat gy niet hebt gekund de Britten uit het land verdrgven Natuurlgk heeft de Engelsche liberale pers zich van deze uitlating meester gemaakt om zich vol verontwaardiging tegen de progressieven te koeren Oeneraal Smuts zeide voorts dat de houding van Het Volk bewezen bad dat deze party op de verlokkingen der progressieven niet was ingegaan Engelsche nnionistische bladen wyien in dit verband echter op de overeenkomst van Het Volk met de Responsibles om zich vyf jaar lang van verzet tegen Chincezen geheel in rustende houding en wacht geen oog afwendend van haar die bg hem rust De sterrenglans verbleekt voor de purpergonden zonnestralen de neveldampen trekken op de heide wil ontwaken Ook Irmgard opent de oogen en staat van haar nachtleger op Vaarwel Ignaz ik trek weer verder I Heb dank voor de goedheid mg bewezen en als t u goed gaat in de wereld denk dan ook soms aan de roode wilde Irmgard 1 Zg reikte hem de hand ten afscheid Blgf bg ons Irmgard dringt Ignaz weder aan Zie je je staat zoo alleen op de wereld en die wereld ia zoo groot zoo slecht Ik had ook willen blgven Ignaz maar je hebt van liefde gesproken en daarom moet ik gaan Geen woord zal daarvan ooit meer over myn lippen komen ik zweer het u zoo lang tot je er zelf van begint zoo lang tot je zelf t mg veroorlooft 1 Wel in goed dan biyt ik Geef mg werk Werk P Wat wil je doen f Wat jg me leert I Ooed dan beginnen wel Hy greep zgn viool en streek zacht langs de snaren Dans Eerst zacht toen voortdurend sneller volgden de maten elkaodar op Dan weer zacht invosr te onthouden In elk geval heeft H t Volk nu definitief besloten met Nalionalisten en arbeiders samen t gaan Hoewel de termgn van drie maanden aan den hertog van Cumberland toegestaan om tot inkeer te komen nog lang niet om z o doen er verscheidene geruchten de rondo die het Tsrmelden waard zgn Vooreerst verluidt dat wanneer de hertog op zyn stuk biyft staan de tweede zoon van den Keizer Eitel Friedrich tot regent zal worden benoemd Van Welflscke zgde verluidt evenwel dat de hertog voor zich en zyn geheele hals van de aagapraken op Hannover afstand wil doen om aldus voor zgn tweeden zoon dei weg tot den Brunswykschen troon te oponel Men zal echter moeten afwach en scSrgft de Lokal Anzeiger of de hertog die thans wel in kennis zal zgn gesteld van do nauwkeurig geformuleerde voorwaarden waaronder iPruisen bereid is zgn toestemming tot een troonsbestyging van een lid van het geslacht Cumberland werkeiyk van Hannover afstand zal doen De onderhandelingen over een handelsverdrag tusschen do Vereenigde Staten en Duitschland ign hervat en aan het banket fan de Kamer van Koophandel te New York hield de Duitsche gezant Speek von Sternburg een redevoering waarin hg de hoop uitsprak dat die onderhandelingen leiden zullen tot een goed lesultaat Na er op gewezen te hebben dat president Roosevelt en keizer Wilhelm een politiek voeren die gegrond is op vertrouwen en vredesliefde zeide de gezant Vraagt men waarin Duitschland en Amerika gescheiden zgn daii kan men zeker niet op de handelsbetrekkingen wyzen Welvaart en bloei van Amerika zgn bevorderliik voor Daitschlands bloei en welvaart de handelsbetrekkingen tusschen onze landen namen dageIgks toe En waar die toeneming geconstateerd wordt bg het groote verschil tusschen beider tolsteUels hoeveel te grooter zon die dan niet zgn na het wegnemen van dat verschil f Duitschland komt overal op voor de open deur en zoekt een débouché voor zgn economische krachten waar dat maar binnen de grenzen van een behoorlgke handelsmededinging mo gelgk is Duitschland noodigt da V 8 uit lot nauwer handelsbetrekkingen en het ziet in ee uitzending der tariefcommissie een oprechte poging der regeering te Washington om tot een verbetering der handelsbetrekkingen te geraken dwepend diep droefgeestig maar steeds aanzwellend om ten slotte te komen lot een razende tarantella Irmgard luisterde en vergat heel de wereld om zich heen Als uit andere sferen klonk haar deze melodie ze bewoog de ledematen danste bleef weer staan de roode haren die zy voor t begin van den dans had opgebonden raakten los en zwaaiden haar om hals en schouders Zg wierp zich neer om plotseling weer omhoog te springen Kinwi I Half in scherts half mat dolle vreugde was de adelaarskreet uit haar borst ontweld ver ver doordringend over de zonnige heide Ignaz zweeg Ook hy was betooverd al was hg t niet zoo als zy Meer meer riep Irmgard uit Zoo danste ik met mgn twee geiten wie zal ze nu melken die arme dieren wie zorgen dat ze behoorlgk te eten krggen F En de handen vast tegen het gezicht gedrukt voegde zg snikkend er bj Ach ook hg ook mgn arme Tiras moest sterven I Nu stond zy stil en recht overeind t roode haar werd goud door t galden zonnelicht In de wagens kwam leven drukke beweging t Was of t daar krioelde van grappige bruine kroeskopjes en menschen van allerlei leeitgd die er in hun slaperigheid bepaald verwilderd uitzagen Ik bljjf by jelui ik heet Irmgard 1 riep Duitschland hoopt dat de pogingen door beide regeeringon anngewend om do Imndelsr verschillen te kunnen wegnemen nu einlelyk tot een resultaat zullen voeren Nanweiyks is het gevaar voor invoering van meervoudig stemrecht in bet Oostenryksch Huis van Afgevaardigden voorby of het verheft zich dreigend in het Heerenbuis Zoowel de grondwetsparty als de rechterlyde hebben hun medeleden dio in de commissie van onderzoek der kieswet sullen worden gekozen volmacht geven om in de wet veranderingen aan te brengen De grondwetsparty beperkt haar wenschen tot extrastem voor degenen die 35 jaar zyn en gehuwd of weduwnaar en voor lieden die een eigen woning hebben hetzg als eigenaar gebruiker of huurder De rechterzgde wil ook aan de bepalingen tornen aangaande de autonomie der verschillende Oostenrgksche landen Deze commissie uit het Heerenhnis bestaat uit 21 leden onder voorzitterschap van graaf Frans Thun onder de leden bevinden zich 12 voorstanders van meervoudig stemrecht V Bylandt Rheidt de oorspronkelgke ontwerper der eerste kieswethervormlng bleef by deze verkiezing met 39 stemmen in da minderheid tegen graal Meran 60 St wat alt een demonstratie wordt opgevat en door de middelparty zeer hoog is opgenomen De nieuwe geuverneurgeneraal der Oostzee previncies baron HöllerSakomelaki beeft by dagorder verklaard dat de titel en bevoegdheden van gouverneur generaal in die gewesten hem alleen toekomen mitsdien heeft hy generaal Bökmaon en generaal Pakatsjef ontheven van hun gouverneuriyke plichten betreffende Koerland en Ksthland Tegelgk heeft de nieuwe functionaris eenige humane maatregelen bevolen Het in brand steken by wgzo van straf van eigendommen van oproerige boeren heeft hy verboden slechts gedurende een gevecht mtfg door ontploffende projectielen brandschade worden veroorzaakt Voorts heeft hy het veelvuldige toepassen van lichameiyke tuchtiging verboden by bgzooder zware vergrjpen moeten de dalers naar da krygsradeo warden verwezen Verspreide Berichten FaissauK Mgr Richard aartsbisschop van Parys heeft een zgner secretarissen naar Rome vrouw Balbo s kleindochter mot een helderklinkende stem niet half angstig niet biddend neen bevelend sprak zy als een koningin t Was stil geworden op de badplaats Friedrichshagen verlaten was het strand kort geleden nog de verzamelplaats eener vrooiyke jeugd het tooneel waar zoo menige scene was afgespeeld die met grootere of kleinere hartsaangelegenheden in verband stond Naar alle kanten waren de badgasten weggevlogen Het strandhotel was nog wel niet gesloten en kreeg ook nog wel bezoekers maar de menschen die men er nu kon aantreffen waren niet zoo talryk en hadden ook een heel ander voorkomen dan die van den gepasseerde zomer en prachtigen nazomer De eenvoudige dorpsbewoners beproefden thans op eigen gelegenheid zich aldaar te vermaken wat nu ook minder bezwaar opleverde dan vroeger daar de pryzen van alles wat men in t hotel gebruikeiT kon tot op de helft waren gereduceerd De menschen badden een goeden zomer gehad en konden dus vrooiyk genieten Het opgewekte volkje leefde van de hand in den tand en het zoo gewonnen zoo geronnen wns op hen zeer zeker van toepassing al konden ze misschien dat spreekwoord niet eens IWordt vtrvplgj