Goudsche Courant, woensdag 28 november 1906

WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Üruiventorsthoninfr Extmct wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpyn Heeschheid enz UELIASTHE is verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in Irroolle en kleine sleden dorpen on gehuchten in NtdtrLnd FnnMii DmUMand Engeland Amerika Nri IndU Ovrnj Ruür KoloiU HBHANTHK werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medaillei bekroond UKLIANIUE in flacons f 0 40 f 0 70 en f UBLIANTHB in doezen Ubletten f 0 40 en f 0 70 Eenigre fabrikanten H S VAN 8CHAIK Co Koninkiyke Stoomfabriek De Honinghtotm Den Haag VerkrSgbaar bg Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 Gouda OBBNUEL Otmda E H VAN MILD Veerstal B m Oouda A BOÜMAN M wdr it PINK3K k ktia dIjKl A N Va ZBSSICN SehMnknm B v WIJK OudMaier A BCHEBU BaaUrechi P W v BDB Oudt aUr K va oaa HEIJDEN ta IU imik P v d 8PEK MMreapeUé D v d STAR W L J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DKH HiilDmWaddinfnem P A ua GROOT A o JONGH 0 d to J p KA8TBLBIN PcUbrotkirdafn Ö BIKKER Ie Bm hop ii oii L Bm WAAHIKiHIJWIiVCI Laat U niet misleiden door M S rm p Hetklooster It SanelaPaulo Abdif beslaat niet iiu Siroop van gttnerM waarde M 8IEB ÜW HüIS IN DEN WINTEB UWEN TtlIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen m Na ontrangat van postwisse groot fl 3 45 zenden wy franco door Nederlud imS overal bekende NOBMAL KOLLECTIE S 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor mtlonP of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 ataka voor4iS potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOB fKAMER EN TUIN van 240 alnka ieder bevattende eene prachtige keaz van hyacinthen l tulpen narzissen crocus scillas aneewklokjea etc R8k geillostreorde prysigst met BpociScatio onzer collecties in het Hollandaeb aiJ onze vele wenken voor de cultuur bevatende groote catalogas in bet Daitach umimi wy desvertangd gratis en franco Tolobouw Etablisseoeot HdIs ter Ouio iXoordyUli bU Haarlem ABVMTMTIM ï5 ane Couranten worden aangenomen door het Advertenlle Bureaii vu A BHINIÜIAN ZOON 706 8614 7069 10088 7Ó 82 18644 Verspreide Berichten Fkaxksuk De Hiniattr fu Jutitie bereidt een wetsontwerp voor om de eedsformnle zoodanig te wgziger dat elke godadieutige toespeling daarin ui koneii te verfallen Er ijjn than bgzondere roorzorgimaatregelen genomen voor de oefeningen met ODderiatacbe boaten De mioistcr van Marine lieeft bepaald dat deze booten steeds begeleid zullen worden door torpedobooten en dat tijdens de oeleiingeu steeds een afdeeÜDg doikers gereed zal staan Ook zat bet getal oefeningen rerminderd warden tot drie per week DciTsciiLiao De koning van Noorwegen komt half December te Berljln op bezoek De kroonprinses an Zweden komt 27 Nov naar Berlijn ora en ooroperatie te ondergaan De Pralsische minister van spoorwegen die ten vorige jare bet drankgebroik aan apoorwegbeimbten onder den dienst al verl ood beeft tbans bepaald dat om het drinken ook in vrgen ttjd tegen te gaan de alarissen desgevraagd aao de vrunwen nitbetuld tnllen worden De Tleeschhoawers itjn mat de oprichting ran ilaehthniien aan de grenzen nog niet t Treden ij vragen vryen invoer van bultaalaodaeh vee naar alle abattoirs Itauk lt n tit l Bome leeiyk geschoren met n staking van bet trampersoneel juist nn de koning van Griekenland op bezoek is wat Daloarlgk heel wat drnkte geeit De oorzaak ii dat men de politie met oogaan met de wagens der electrisehe tram Tsrtroawd maakt In Jannart znllen de ministers van bnitenlandiche zaken van Oostenrijk en Italië een onderhond met elkander hebben BUSLAKD Bfj een schoenmaker te Ochta een voorstad TU Petersbarg zjjn gevonden 11 bommen waaronder 8 gevolde 1800 patronen gewem en revolvera De schoenmaker en twee ijjser haarderg die niet in het bezit van een paa waren werden in hechtenis genoman ï Flewna ontplofte een bom in de woBlag van een werkman die paa bezoek van drie personen had gekregen Een der bezoeken werd doodelijk gekwetst Uit de Drievnldigheidskerk te Dnbny is 20 000 roebel gestolen Btj bet station Scbaropan hielden movers een posttrein aan zy beschoten de rytuigen en maakten zich in de paniek meester van 20 000 roebel Een aantal personen werden gedood of gewond By Oronbnrg word ten nadeele van een koopman een rensachtige hoeveelheid goadhoadend und gestolen wel 80 wagenvraohteal Sjonwerlni te Petersburg die vernamen dat hao salaria verminderd zon worden en dat andere werklui daarin hadden toegestemd hebben een hunner kameraden op een brandstapel willen verbranden Het alashtoffar iweelt in groot gevaar BlIiEAK STAT In Belgrado is gisteren een rumoerige betoging gehouden tra gunste van een AISTavïsch varbond en van onatbankeiykheld van OosteorVk van Bosnia en de Henogewioa Hat bezoek van den Uriekachen koning aaa Bom heeft doen zien dat de oude Toeten tusschen Boemenld en Griekenland nog niet zyn vergeten Oc gezanten van Bnlgarye en Roemenië waren by de ontvangst niet aasweiig Gemengde Berichten Hen noldt uit den Haag Door den hootdcomraissaris vao politie alhier is een vakcnrsns opgericht ter verkrijging van het poUtie diploma Daaraan is sa tevens een taaicnrses verbonden Het onderricht wordt gegeven aan IBO brigadiers en agenten Ie s Gravenbage en Soheveningen die aan daien cursus vrywillig deelnemen en omdat de Nederiandsoha taal en de j olitievakken Ala instructeurs treden op de inspoctears lliitot en van Bosaea Uit Dordrecht schreef meo gisteren aan de N R Cl De 16 jarige H ll en de H jarige U v V waren den geheelen dag al samen uit geweest da aene herberg nit en de andere weer in Haar de onderlinge verhouding was er niet beter op geworden naarmate het later werd Tusschen aoht en half negen in het bierhuis van Pols aan den Riedjjk kregen zy ten slotte ruti Daar eehter bedaidde men hun dat daarna nladar gediud wai o zette hen zelfs buiten e deur toen de twist al te boog liep De twee beslaten toen het zaakje op de Herwekade te gaan uitvechten De 22 jarige A D en de 19 jarige A v H wilden wel getuigen zyn van die klopparty en gingen mee Op de kampplaats gekomen vielen de sla eo natnurlgk onmiddelgk Toen het A D te erg werd trok bg partg voor een der vechtenden wat A v H niet goedkeurde Die twee moesten de geschiedenis zelf maar nitmaken Hel gevolg was dut A D en A v H in korten tyd ook handgemeen waren Midden in de worsteling trok A D uit een schede een mes te voorscbyn en bracht zijn tegenstander daarmede eerst een steek in zgn been en vervolgens efo snede over de borst toe Daarna stelde hy zicb in scbnin gebakte houding met het mes in de hand in verweer om den aanval van A v H af te wachten Deze wierp zicb op hem en toen schynt A O volgens verklaring van getuigen in zyn eigen mos te zyn gevallen en zich de groote slagader van het rechterbeen to hebben doorgesneden Byna onmiddeiyk zakte hg tengevolge van het ontzettende bloedverlies bewusteloos op den grond Hg werd naar zyn woning in de Wgngaardstraat gebracht daar aongekomen bleek hg reeds te zgn overleden Ook den gewonde vervoerde men naar zgn huis in de Torensiraat Later echter werden zoowel de gewonde als het Igk naar het ziekenhuis geeipodieerd met het oog op bet jostitieele onderzoek Hoewel bet gebleken is dat de vriendschap van den verslagene en den gewonde den laatsten tyd niet zoo bizonder groot meer was en bet mes door A D kort te voren was gekocht schgnt er toch vooralsnog geen grond te bestaan om hier aan voorbedachte rade te denken In elk geval is gebleken dat A D en A v H vóór de inmenging van eerstgenoemde in de vechtparty der beide anderen dien avond geen kwestie hebben gehad De toestand van den gekwetste is niet ernstig Hem is reeds een vorhoor afgenomen terwyi op het mes van den overledene beslag is gelegd B t onderzoek der politie dnnrt voort Men m dt aan de N B C In den nacht van Zaterdag op Zondag is te TllbnrgViy den winkelier H in de Henvelstraat diefsVl met inbraak gepleegd er zgn een bedrag van ruim f40 en een aantal kleedingstnkken gestolen Op de plaats van inbraak vond men eenige alroohalmen wat terecht dood vermoeden dat de dader in het stroo geslapen had Daarop ging de adjunctinspecteur van politie op onderzoek i t en spoedig had hy den dief opgespoord op den hooizolder van den winkelier d B naast H Het bleek te zyn een 20 arig Dnitschor afkomstig uit Dusseldorp Hy was t og in t bezit van al het gestelene Men schrgft aan de N öron Cl Rnstig zat men Trydagavond in een conpé derde klasse van den zesanrs trein van N Schans naar Groningen te luisteren naar de wondor verhalen van een dor passagiers toen deze naby Ulada het portier plotseling openrukte en verdween t Men gaf een gil wilde reeds aan de noodrem trokken Gelukkig I de acrobaat kwam langs denzclfden weg terng en deed alsof er niets was gebaard Hy was maar even door het portier op de kap van den waggon van den in volle vaart zgnden trein gekropen t n Algemeen bekend Winschoter de schoorsteenveger rookverdryvervlschhande iaarBchaatsenryder Sikkema vertoonde dit gevaarlgk kunstje I De kapitein van KSpenick wordt niet vervolgd wegens afpersing Hem worden alteon ten laste gelegd valschheid in geschrifte vryheidsberooving onbevoegde ambtsaanmatiging en onbevoegd dragen van een uniform Dus toch genoeg voor den armen sokkel die als ontslagen gevangene door de autoriteit broodeloos werd gemaakt En vooral het laatste vergrijp verzekert hem een ongenadige straf De militaire nnitorm In Duitschland I Bekend is het gebruik dat tydeos den Fransch Doitachen oorlog gebruik is gemaakt van duiven om berichten uit en naar het belegerd Parijs ta verzenden De Duitsche troepen vingen toen een dier gevleugelde boden en prins Frederik Karel zond den vogel aan zUn moeder te Barlgn waar het dier veel bekyks had Vier jaren later wist het dier ta ontsnappen en vloog trouw terng aar zyn bekende til te Paris De duit werd daarna met veel zorg verpleegd in den Paryschen Plantentn Dierentuin en stierf in 1878 Men schryft aan de N B Cl Over het kasteel Doorwerth by Oosterbeek is bier al meermalen gesproken bet is ook zoo n merkwaardig bouwmonument bet boort tot de weinige middeleenwscho bnrchten in Bi laad dl in den loop dar tydea h t oorspronkelgk karakter nagenoeg ongeschonden hebben behouden m Sedert jaren is het kniteel onbewoond en wordt er niets aan gedaan zOodat het binnen afzieobaren tgd tot een pninboop zal worden Het dak is op vete plaatsen vernield wat dit wit zeggen weet ieder zolders plafonds muren alles wordt door het hemel water aangetast bet bont begint te rotten de muren af te brokkelen Mag dat met d Doorwerth zo voortgaan Of moet eera bet kasteel lot bonwval worden voordat alien die in onze prachtige bouwwerken uit vorige eeuwen belang stellen zich over de Doorwerth onlfermen f Myn vraag de vraag van een Geldorscbman richt zich tot invloedrgke Gelderschen en tot één Gelderscbman in het bgzonder Men m ildt uit Hengelo Op den Deidenschen straatweg by Hengelo raakte door het losgaan van bet eenspan bet rgluig van den lieer K nit Delden in een vry diepe sloot met het gevolg dat bet rgtaig kantelde E in der inzittenden kroop dour een stuk geslagen rnit naar buiten Toegeschotuo hnip wist de overigen een heer en dame die tot aan de armen in bet water zaten na heel wat moeite te verlossen Alten kwamen met den schrik en het onvrgwillig bad vry Te Winscbüten ontstond Zondagmiddag omstreeks halféén brand in de Lnihersche kerk waarin ieh morgens dienst was geweest voor de Ned Herv gemeente welker kerkgebouw wordt gerestaureerd De brand werd ontdekt doordat er rook door het sleutelgat drong De achtergebleven stoven waron in brand geraakt en het vnnr had reeds vrg groeten omvang aangenomen toen de brand werd ontdekt Drie brandspniten rnkten nit doch één bleek voldoende om het vunr meester te worden Om half twee kon de brandweer inrukken De namiddagdienst kou niet worden gehouden De schade bepaalt zicb tot enkele honderden gnldene Men weet dat onlangs de echtscheiding is uitgesproken tusschen graaf Boni de Castollane ec de dollar prinses Anna Evnld De graaf die op zeer slordige wyze omsprong met de millioenen zgner vroaw poogde bg de scheiding nog een deel te redden maar dat gelukte niet Thans zal hg echter uletjmeer zooder inkomen zyn ja zelfs gelegenheidhebben een deel zyner in de millioenen loopende ehulden at te betalen Uit New York gewerd hem een schitterend aanbod dat de berooide graaf wel niet aarzelen zal den grooten vgver over te steken waar hem een vorsteiyk honorarium wordt geboden benevens de mogelgkheid in zgn vrge nron jacht te maken op een millionaire die een adeligk kroontje begeert Dan zou hy in Pargs het onde spel kunnen hervatten Een der meest fashionable restants van New York hot restaurant Martini biedt hem een plaats aan als Oberkeltoer met een salaris van 24 000 gulden Do advocaat van den graal heeft ternggeseind dat graaf Boni wel geneigd is op het voorstel in te gaan maar belialve het salaris ook nog een niet geringe tantième eischt Tegenover een hem interviewend journalist wilde do graal zich over de juistheid van dit verhaal niet uitlaten De beker van Maximiliaan van Bourgondiö Onlangs is door den heer Malfait te Brussel aan den burgemeester vaO Veere voor den beker van Maximiliaan van Bourgondië een som van 1000 000 francs geboden op dit bod mocht evenwel niet worden ingegaan Maximiliaan van Bonrgondië heeft den beker in 1551 aan Veere geschonken onder de nadrukkelgke bepaling dat de beker altgd te Veere zou moeten blgven Toen eenige jaren geleden de gemeente Veere zelf overwoog om den beker te verlioopen is door de regoering beslist dat de bovengenoemde bepaling nog altgd van kracht is en de beker niet uit Veere weg mag Een en ander wordt door de Hidd CrI opgemerkt naar aanleiding van een vraag der Arn Crt of op het verbod tot verkoop niet is terug te komen Omtrent het nikkelen stniverstuk dat eerlang in omloop zal worden gebracht schryft de N B Ct Het lag Zaterdag in de Kamer ter hearing op tafel De minister de Moester glunderde van pleizier toen hy al de voortrefteiykheden van zyn nieuwe geldje ontvouwde Niet te zwaar niet te licht niet te dun niet te dik niet te bard niet te zocht noch te groot noch te klein belooft dus het nieuwe stukje er een te worden dat den doopnaam dien het reeds vóór de geboorte mocht meekrggen eere aandoet het wordt een waar Meesterstukje Orer da aaarariag Taa h t itoomMbip Kaiaer Wilhelm der Groase met de Orinoco is door den gezagvoerder van eerslgenoemd stoomschip het volgende rapport uitgebracht Nadat het anker gelicht was en boido machines vooruitgaande bewegin en maak ten zagen wy over den havendam de topvuron van het Engelsche stoomschip Orinoco naar schatting 3 mglen vooruit rechtwijzend t N va i den westerhaven dam Het weer wai betrokken doch er wat nog goed geziclit Zoodr i wg vrg van den bavondani waren gaven wg twee slooten met de atoomOuit om aan de Orinoco die aan onze stuurboordzyde was kenbaar te maken dat ze aan onze stuurboordzgde blgven moest Wg zagen toen zgn topvuren bgna ineen en hg moest derhalve zgn koers achter ons om vrg van den dam in de baven gezet hebben Op dat oogenblik waren de zgvnren van de Orinoco niet to zien Doordat geen antwoord op ons signaal werd gegeven gaven wg nog eons twee korte stoeten met de stoominit daarop antwoordde de Orinoco met éen korten stoot Direct daarop zagen wg d u de Orinoco stnurboordsroer gaf omdat zgn topvuren uiteengingen en wij zotten onze machines die bg het passeereu van den dam op volle kracht vooruit stondeu direct op vuile kracht achteruit nn gaveu dit door korte stoeten aan Nadat beide onze machines 1 2 minuten achteruit gewerkt hadden liep do Orinoco ons aan stuurboordsboeg achter schot no 2 in waardoor de platen en spanten tot scliot no 3 van het tusschen tot het opperdek vernield werden Ware hol de Orinoco gelakt voor ons over te gaan dan had ze zeker gestrand en had ze haar koers behonden en achter ons om gegaan dan ware er voldoende ruimte geweest om in de bavon binnen te loopen Onze eerste schatting dat de Orinoco 3 mgler van ona verwyderd was moet op een dwaling berusten daar het hoogste 14 1 myi kan geweest zgn daar de aanvaring plaats had 3 minuten nadat wg den dam gepasseerd waren moet de Orinoco circa 900 meters van hot westfort verwöderd zgn geweest en had ze voldoende ruimte om Insschen ons en dat lort te passeeren Na de aanvaring kwamen de stoomers door machine manoenvreering uit elkaar wy liepen achteruit de haven binnen en ankerden met het bakboordsanker en 45 vaam ketting in 9 vaam water Onlangs verwekte ten tweeden male een naaktlooper te Roermond groole ontatollenis Thans is gebleken dat de ongelakkige Igdende is aan hondsdolheid Voor een paar jaar moet de man door een dollen hond gebeten zyn en ofschoon toen de wonden uitgebrand zgn openbaart zich nn bg hem deze vreeseIgke ziekte De patient zal naar een krankzinnigengesticht ter observatie worden overgebracht Rechtzaken Voor den Hoogen Raad werd gisteren gepleit door mr J Limburg advocaat te sOravenhage in de zaak van G J K zontzieder te Tiet door den kantonrechter aldaar veroordeeld tot 2 geldboeten van f 1 Bubsidiar 1 dag hechtenis voor elke boete wegens het plaatsen van eenig voorwerp op een openbaren weg het Zontkeelatraalje en bet beschadigen van dien weg De requirant had daar een steenen paal laten plaatsen Op grond van een aantal aanwgzingen had do kantonrechter aangenomen dat het Zontkeetstraatje door belanghebbende is bestemd voor algemeen gebruik en dus is een opeubare weg Pleiter deelde mede dal requirant reeds sedert eenige jaren mot de gemeente Tiel overhoop ligt over bet bewuste straatje waaraan zgn zoutziedery ligt Hy beweert dat het straatje hem toebehoort Weliswaar heeft hy een civiele procedure hierover verloren doch by gaf den stryd niet op Vandaar deze strafprocedure Nu beweert de requirant dat als de zaak opnienw behandeld wordt hg met nieuTO stukken zal knnnen komen om aan te toouen dat hg wel degeiyk eigenaar ia Pleiter trachtte du een verwgziug der zaak Ie bereiken met een paar vormmiddelen Het proces verbaal van den gemeenleveldwachter waarop recht was gedaan bevatte verschillende als getuigenverklaringen gewraakte meeningen of gissingen Voorts was ieta anders bewezen verklaard dan ten laste was gelegd Ten laste was gelegd het doen beschadigen zonder dat werd gemotiveerd waarom de requirant die last heeft gegeven tot het plegen van dit feit te beachouwen ia als de dader van het feit Ten slotte betoogde pleiter nog ten principale dat art 25a der Tielsche Verordening dat verbiedt bet beschadigen van straten wegen of kaden van 1385 dateert terwgl we daarna bebben gekregen het atralwetboek mot art 850 n 851 waardoor wordt Toorzien in dit door de gemeente geregeld onderwerp zoadat volgens art 151 der Gemeentewet dit artikel van rechtswege hoeft opgehouden te gelden Wel is waar beweert de kantonrechter dat art 27a der Tielache verordening is gemaakt met het oog op de wegen terwgl art 350 Strafrecht de beschadiging van andermans goed straft maar pleiter meende dat hel motief waarmede een bepaling is gemaakt niet afdoet tot de vraag of de bepaling betzelfde onderwerp regelt als een bepaling door den boogeren wotgever gemaakt Met een beroep op schryvers en jurisprudentie werd een en ander toegelicht Conclusie O M 10 December Posteryën eo Telegraphic Benoemd 16 Nov tot schrgver bg den telegraafdienst D Hendriks tot brieven gaarder te Joarsveld J Kentie tot brieven gaarster te s Oravonmoer mejotfrouw G Boanis 1 Dee voor één jaar tot tgdeli ke klerk der telegraüe te s Grnvenhage FNabrink 1 Jan 1907 tot brievengnarster te Eemnos binnen mejnffronw M Dga de benoeming van W Kailman tot eerste klerk by het Hoofdbestnar zal ingaan 1 December inplaals van 16 November Verplaatst 1 Doe de kierkon der poateryen en telegraSo 2e klaase J J Wiebes van Bodegraven naar Rotterdam telegraafkantoor onder intrekking zgner verplaatsing naar Rotterdam telegraafkantoor de telefonisten E Monnickendam naar Amsterdam en M C J Locas naar Rotterdam bolden van Maastricht 1 April 1907 de klerk der tetegraJe Ie klasse H W van Dooremaal van s Heitogenbosch naar Rotterdam onder intrekking zgner vorplaatsing naar Amsterd Eervol o n t he v e n o p ve rzoek 16 Jan 1907 van het beheer van hel postkantoor te ï rederiksoord de directeur H J Httpscber en benoemd lot commies titulair der postergen en telegraSe Eervol o 0 1 slagen op verzoek 1 Jan 1907 de brievengaarsler te Emnesbinnen M S Lagerweg weduwe H Dgs Stadsnieuws GOUDA 27 November 1906 In de gisteren gebonden algemeene vergadering van leden der Sociëteit Ons Genoegen werden benoemd in de Commissie belast met het nazien der rekening en verantwoording de hh W Kromhout J Vermey on B H van de Werve Tot leden der commissie belast met de regeling en keuze der in de sociëteit ter lezing voorhanden Igdschriften en nieuwspapieren werden herbenoemd de hb B P van Cittert H Ouderkerk J Gonda J Vermeg B H van de Werve en gekozen do hh H Berign en A Goedewaagen Az In den laten avond van Zaterdag liep tusschen de stations Oodewater en Woerden do Vlissingsche maillrein naar Amsterdam op een goederentrein die aan den sneltrein voorafging De machinist van den maillrein zag waarschgniyk door den dikken mist de roode lichten r iet op den achtersten wagen van den goederentrein en verkeerde derhalve in de meening dat de weg vrg was Het ongeval liep boven verwachting goed at Eenige wagens naaronder een met petroleum geladen werden verbryzeld De lyn was door deze botsing versperd geraakt waardoor zelfs gisteren de treinen uit de richting Gouda aanmerkelgke vertraging ondervonden Persooniyke ongelukken vielen niet voor alleen word materieele schade aangericht Reizigers eo post van den Vlissingschen trein arriveerden des nachts Ie Amsterdam 383 Staats loteriJ la Klasse Trekking van Dinsdag 27 Nov No 19012 f 20 000 19627 f 5000 6729 1 1000 7744 f 400 10 162 96 296 308 17 46 63 400 1 n 510 43 621 36 92 2846 94 2911 39 3038 64 3149 56 57 3208 21 23 74 76 87 3419 6412 23 67 68 6604 78 84 86 6628 6722 4948 12256 en 18670 ieder f 100 Pryzan van f 20 6246 9224 12031 14975 18096 69 31 43 16022 18145 9309 12123 15110 69 71 77 99 69 98 12248 15207 18247 9467 60 47 78 78 18320 9666 12312 15367 21 81 40 69 38 99 90 15526 419804 12471 33 18406 84 56 82 15616 25 92 1 608 77 42 97 14 15730 90 99 47 38 92 9901 67 66 18549 22 86 7133 40 82 15866 18712 72 3616 72 57 12633 15922 75 860 19 7253 10179 76 16001 18811 901 3702 68 10240 12765 31 44 97 18 90 49 12857 16165 18923 1070 26 93 65 63 63 40 99 46 7367 87 12936 77 42 1125 3853 82 10303 13022 16236 71 1271 93 85 61 13110 38 92 80 3929 91 10532 13224 77 19085 1328 45 7400 35 31 16332 53 30 72 44 41 81 42 64 1463 82 45 88 96 62 19114 73 4244 59 10623 13303 68 19261 89 4348 73 64 12 16412 74 1637 81 82 73 45 47 19304 46 4412 7609 10707 66 68 11 69 46 4 32 20 13436 16500 45 1702 97 7703 62 63 59 68 28 4703 14 79 63 82 19434 35 13 41 87 13512 16633 36 40 18 7838 10811 64 38 46 94 33 83 39 56 76 61 98 34 8011 99 85 16784 65 1828 4803 76 10955 13616 98 87 53 34 8166 57 66 16881 19641 72 4962 68 67 13750 95 19797 76 88 8228 91 68 16952 19806 84 90 58 11019 88 68 97 95 5116 85 30 13830 91 99 1919 25 8346 96 55 17108 19918 74 26 59 11104 13945 25 41 2002 62 8451 34 14022 68 20031 46 89 88 11205 79 17208 38 58 5225 96 31 14101 48 81 60 38 8534 11302 43 59 20174 2144 99 38 18 78 68 20326 2407 5373 45 49 14367 17306 9 11 5481 99 67 14411 67 20434 83 5511 8730 90 39 17488 63 2513 63 63 11421 92 17541 93 18 67 8829 28 14567 17602 10635 35 6734 61 67 90 23 79 39 5801 8947 89 14638 17715 98 79 17 65 11541 14706 94 20604 81 70 84 53 16 17814 34 95 5946 9017 81 82 38 51 2606 61 24 11660 14821 70 20714 45 6039 38 11764 24 17932 20816 2702 76 45 11911 84 79 73 18 89 50 48 14956 18022 20902 63 6101 9104 12004 65 46 46 57 41 59 28 70 63 50 2814 6219 64 Ie Klasse Ie Lgst No 12994 m z 12949 BEUES VAN ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staattlêemn jen PoETüoAL Oblig 3e Serie fr 59 59 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 R üSLASD Iwang Dombr Obli galien 4 96 Aziï Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis 24 L 100 IV 99 4 4 3V 101 97 4 100 4 99 4 100 Hjlpot ietk BmtinPandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb ütrechtache Hypb Pandb Wostlandscbe Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ncd Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Doolger North w Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 Hypotheekbriefbank 4 4 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam SpooneegUéningen Italu Oblig Zuid Italiaansche 387 8pw My A PremülMtiinijen baLSii Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 i ïWrMfi My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Schetptaart Maattdutppijen Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 37 Norember 1906 Vette ouea en koeien goede ainroer prgsen waren voor itte kw l 36 ade kwal 33 3de kwal 38 cenu per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goeden aanvoer iste kwal 30 3de kw 37 3de kw 34 cent per half kilo Stiercs reocl unroer iste kwal 31 gö kwal 7 3de kval 14 cent per half kilo Graakaheien weinig uogevoerd De handel was voor alles vait tot vorige prij n EXPOSITIE der nieuwste modellen Wintermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonsto£fen met bgbehoorende Garneeringen alsmede eene groote keuze PBLTBRIJBS van de goedkoopste tot de beate soorten in scherp oncurreerende prgzen Aanbevelend l i dt VERSOaEIDENHEID He Monreale SiciliS hebben een tweetal dieven die bg een boer inbraken en ziek ontdekt waanden den boer diens vrouw en twee kindereu icet zeisen vermoord Akke Kobua het alacbtoffer van den moordaanslag aan het Nieuwe Kanaal te Leeuwarden is uit het Academisch Ziekenhuis t Groningen ontslagen en teruggekeerd in haar ouderlgk huis te Garyp Haar gezondheidstoestand is bevredigend Zg moet echter ademhalen door middel vau een zilveren buisje dat in haar hals is aangebracht Het spreken kost haar eenige moeite doch hal geschied vrg verstaanbaar Burgerlijke Btand GEBOREN 22 Nov Catharina ouders J P Oosten en J van Loon Johanna Maria Anthonia onders J F F Vergood n 51 Koswagen 24 Gorarda Elisaboth Maria ouders A H de Zeeuw en J C C Natzgl Fetronella Sophia Wilbelmina onders P D Boot on W P C van den Berg 25 Pieter Jacobus ouders J L Verboom en P van Roon Johannes ouders J van Leeuwen en M G Ketel Engalbertha Johanna ouders L P Oosterbeek en 0 van Hoorn 26 Catharina Lucia ouders J J Holthugaen en A C van Wyk Johannes onders J E J van der Kleyn en G Zorg 27 Ida ouders F 8 Vermeulen en G de long OVERLEDEN 24 Nov H Witlers 76 j 25 L A M Wortman 22 m AOVI RTËi TIEM M M V LOON DDBBELS BUUBTIB 13 Telfu 117 Is t ruimst voorzien vaa GASORNAIBHTfiN in elke siyi van de eorsta fabrieken teg n concurreerende pryzen At lej c TU Gts Wtlcr Sprtstk Bii e ElMtrische geltldiagn Wit vas goed Uckl hoadt woado rich naar het OoHAaeh Vertlehtlng MagatUn DE AWOUDSTER daar allei door bokwame Itters varriolil wordt Vcrkrggbaar in llosachen fO ets TS ot on f t S y H H Apothekers eo Drogiitou LM op hM merk ASK BB V AD RICHTEB t Co Rottordam Te Gouoa by 0 LOtJEH Apotheker Harkt oa bj WOLFF Co Woathaven 118 Zenuw en ilaaglijders wonlt nt ovortaigiag als on wfcaMJk hnIp in den nood het boek anbevolen Na ontvaagit van adres per briefkaartworJt d t boakja fraaoo par poat to g K id i door BLOKPOfiL S Ooekb ZalttMmmnl