Goudsche Courant, donderdag 29 november 1906

Douderdag SO November 1006 No 10195 45s e Jaargang eOüMHE COIRANT IMieutvS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken TaMam ADVERTENTIEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inieuding van Advertentiën tot 1 uur des midd relelai n Na M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 iraneo per Iiost 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Zul SÏÏNSTHIN Sociëteit ONS GENOEGEN Woensdag 28 EeD enkele balteagewone Tooretelllog Tan het llolhidsrk Toooeelgrielsektp van kei Urmmé TkéOlre te Mm$lerdam Dtreeti Oebr A r LIBS Oftreden tu Katr JULIA VAN LIEH Coupïm mSÜEBITÊkTEISR ija aM auae CameUoê Toonealapel in 5 bedrjjren Tas ALEXANDER DUMA8 Vertaling ran C F r d HOHST Uargaerlte Oanthier HeTr Jnlia Tan Lier Cn pen Armand Diral it He r Looi ie Vriee o Prljten der plaateen Ie Rang I t S 2e Raof t Ii d n H O O gewone redactie Aanvang half S FlaatibeBpreking Tan beden at NOORH BBABANTSC SCHOEN aa LAABZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tageuTer de Kleiwegeteeg OFTVAMQEN alia eoorten HEERj N DAKE8en KINDER WINTER SCHOEirWEEE STERKE ScbMlIaanen Overscboenen eni au AubeTalaod € SMITS Alla reparatilD en aaogeraetan werk Niaaw ouTartraRea BI t Prof Dr Liebart welbekend ISIVW EBAOir ILinS UUmd Bekt mat KtliriekuMrk tot Toortdurende radicale n I lekera genezing Tan alle ieh da meeat hardnekkige I tektent vooral ontetaan dooi afdwaliagea op jeogdigeo leeitgi oia genaaug Tao elk iw te Blee laaeht Benauwdheid Boofdpga I Higraino Hartklopping Uaagpgn lileehte apgsTettaring OnToraogea Ilmpoteni Pollutione eni Uitj roerige proapeotuaen Irrfirer ïewk 1 I l ii dubbele rh I I lOrnlrvl Depit M ttk d Vegte ZsUbomai l p U Oldbaa k Ca SotlenUm F Hapgel VOrarenhage 1 HalUBBBt de JoDg J CtD RoUer Ur Wriff k U Ooiid B m lila drailatea OoiHia Drak rap A BBINlUiAN A Zn Vereenigxnfif tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boter en Kaashandel ALGEiIEi i E VFJU AI EIil G met Introductie op DONDERDAG 2ö NOVEMBKR ÜWÖ te Gouda voormiddag 11 uur Hotel DE ZALM Namens het Bestnnr F MIDDELBEEK Voorzitter J A BOS Secretaris ImIruéueUebUletteu verkrygkmat M dem Voormnter WAT WIJ ALLEN ZONDER ONDEESCHEID MOETEN Wü moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wü zullen het komende gare jaargetyde beter doorkomen naar mate wg beter gewapend zgn Hoe gezonder aw bloed des te krscbtiger zyt gg Wanneer gjj nu nn bet najaar begint bg tgds zorgt aw bloed te zuiveren van de kwade sappen en bet te rersterken door de SANQUINOSE dan zult gg uw weerstandsvermogen varhoogen en gij komt gemakkelgker den winter door Want de SANOUINOSË ia het beste middel dat de wetenschap heeft uitgedacht ter zuivering en versterking ran iw bloed De 8ANQUIN0SE drglt de kwade sappen uit langs de naluurltlke wegen van de nieren den lerer en de ingewanden De SANOUINOSË maakt gw bloed Irisch en krachtig zé6 dat het al aw organen rgkelgk voeden en krachtig maken kan 0 j kunt U geen beter middel verschaffen zelfs voor veel geld Wanneer gij hei een zes weken volhoudt dan hebt gg éér de winter begonnen is een flinke Sangninose kunr gedaan en zg zal n goed doen Het zal n zjjn alsol er nietw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door nwe aderen stroomt en de kwade sappen uit uw lichaam rerwgderd worden Zes flacons SANOUINOSË doen wonderen aan bet gansche gestel I Wilt gy een greap doen uit de rerklaringen ran dankbare gebrnikers r Ziehier Prof Dr NUtok Chabboxkixb nit Brussel rerklaart Ik hoad de Sasgoinosc mx het werkzaainsU middel Ier liestrijdigg iw de liloeddriiioede en al bare geralgeD De Sanguinoie heeft mg steeds geholpen Op mgn zwak zenawnchtig gestel had de Sangninose êiteiU een veriterkemden en opgeviekten tnvloed Merr J NULAND Den Haag Hugo de Qrootstraat 69 Mt n dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter reel gesukkeld aan sigmhoeat koortsen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig en had hoegeiSaamd geen eetlust Sedert zg echter de Sangninose gebruikt heeft is er by haar tené géhteli verandérinff ten goede gekomen Mgn kind is weer vroolgk en levenslustig slaapt gemater heeft weer goede aetlnstengeregeldegoedespijsvetering Merr E 1 ARIJSPEEIN Amsterdam i 3e Helmerastraat 81 Ik ben al 16 jaren Igdende aan de maag zoodat ik het minste voedsel niet ken gebruiken zonder bezwaar ik had ontzettende pgnen in den rng en gedurig enizingen in het hoofd Het was een verschrikk lgk Igdon Sinds ik met de SANOUINOSË begonnen ben is dit alles veranderd Ik eet nu flink en mgne kinderen verbazen er zich over dat ik nn alles gebruiken kan Zg weten wel boevele middelen ik al gebruikt had zonder dat mg iets had geholpen Mej R DE KATER Den Haag Sirtemastraat 38 QU die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande eriaringen Gebruikt ook da SANOUINOSË wanneer g j geen baat vindt bg de middelen die gg tot hiertoe genomen hebt De Sangninose is een buitengewoon krachtig middel zg is zniver plantaardig in het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen De Sangninose kan a belpen Zg wekt uw eetlust op verdrytt uw rarmoeidheid verrijkt uw bloed versterkt uw hersenen geeft krachtige lainwen geneest verouderd maagigden overwint hardnekkigen boofdpgn maakt nw slaap diep en verkwikkend en bevordert eene algeheele lerensopgewektbeid Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die l veel kan doen winnen en badenk bat wél een goede gezondheid is ook kapitaal I Wee geuMarêchuufd tegen namaak Da echte Sangninose wordt rerkocht in groene flacons ran 300 gram en kost per flacon 1 1 60 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bl WOLFF Co Westhaven 199 Maak aans kennis met ons nieuwe middel VIJCiENHONIG voor taoe§teiiden VAN DAM Co De Rieraerstraat Den Haag GEBR RIJREN t DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaiiHti Oedempte Binnenrotte tS4 Velet 3899 e MagatVn West yteuwland 9 nabV tttatton Beurt 2W Mar IRRDILEN gTEIIEH flRHUIUill RIFiHUIIEN dagalUks li aaia Mou ta ha area DIPBOIOLA mumm wm fmousi miSO£F0T7AlITEEE Wen VI wordt rerzocUt op t eBK te lettei on H t MAetzux Vi lUVEiVSWAAY ZO EV OORlNCHKItt Deze THEEE V worden afn rerd in verzegelde pakje vaïï laee en een half eo ten Net met vermelding van Nommer iRrgs voorzien tan nerenstaaaf Merk volgens de Wet gedem oeerd Zioh tot de aitvoenn van m eerde orders aanbevelende C BUL roiiliBen J BHEEBAART Lz Ferwerda Tieman Grootste détall wjjnhandolaren In Nederland O 60 0 72 St Ehtèpbe Medoc La Rose Ludon ChateauMalleret ƒ 0 80 per iesch per anker van 45 tl 3a 0 80 0 99 0 72 135 0 99 072 1 08 Ch tean Malleret Petit Bourgogne Oraves Blanc Haut Sauternes Witte Bergerac irsteiner m Oude Roode Portwijn 1 1 08 per flesch Extra oude Rode Portwgn l U Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwgn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BuLtiRiii per Liter 117 PrIJxen netto é Bontnut I aOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEE8T VOLLEDIGE MODEBLAIIEl zgn beslist die der Firma WELDON TUB LADIES JOÜliHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL DREHHUAKElt met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAIt OF CHILDBENS I ASHIOyS Kindermodes met rele gratis ge knipte patronen VBAAGT Vm Eöëkhandöaar Proefnummers Alle met koseel HoU BIJvoegHel é Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN mpt Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling Tan f 0 50 verkrügbai bii MILLY SIMONS Den Haag Victoria Water Jcregfelde aanvoer Aanbevelend PirmaEermon Zoon HUIS TE HUUR lleerenhuis Oostbaven R 88 Zes Kamers grooté Keaken drooge Kelder flinke Toln Voorzien ran Oas en Waterleiding Ta barracan B 89 Bulteolandscli Overzicht Het wetsontwerp op de koopvaardij is in tweede lezing aangenomen Oednrende den loop der beraadslagingen werd algemeene instemming met den maatregel betai4 d Lord li itzmanrice deelde mede dat er bevredigende vooruitgang ia waar te nemen m de onderhandelingen mot andere mogendheden over aanneming van een internationale diepgaugslijn In rele misschien wel alle departementen heeft de prefect door een circulaire de kerkeraadsleden eraan herinnerd d at zg persoonlijk en in hun bezittingen aansprakelyk zullen zjjn voor overdracht der kerkelgke goederen iu de bnreanx ran den gerecbtelgken bewaarder Volgens de wet van 1807 ligt hiervoor op hnu bezittingen wettelijke hypotheek De Croix zegt dat de kerkeraadsledeu zoolang de Pans geen toestemming geeft dit niet zullen kannen doen zonder zich schuldig te maken aan diefstal Da circulaires houdt men voor een nienwe waarschnwiog van minister Briand D borgere van Karlsbad beklagen zich over onduldbaren belastingdruk en zQ hebben Zondag daartegen geprotesteerd in een groote vergadering gevolgd door een straatbetooging Alles had een ernstig en waardig verloop Ongeveer tienduizend burgers en bnrgeressen rgk en arm den gemeenteraad aan het hoofd trokken naar het burean van den Bezirkshauptmann om tegen de regeering te betoogen Een deputatie onder leiding van den algevaardigde Packer ging naar binnen en hield een vertoog onder verwijzing naar de groote verbittering onder de bevolking wegens de drukkende handhaving der huurwaardebelastingen Daarna trok d stoet naar het marktplein waar het Rgksraadslid Packer in een lange rede protesteerde tegen den Oostenrijkscben belastingonzin De kwestie is dat rolgens baschikking ran den minister van financiën een nieuwe regeling is getroffen voor de bnnrwaardebelasting te Karlsbad en de andere Boheemsche badplaatsen De wgze waarop de fiscus die nieawe bepalingen toepast is echter z6o draconisch dat de burgerg op de achterste boenen ging staan Vertoogen ran da gemeentabestnren hielpen niet en daarom greep Karlsbad s burgerij naar het middel eener 1 FEViLLE TOX Tegen den Stroom 4 Ha hal laebta loods Nielsen wat daar al ran gekomen is is t niet oudje Hou nou maar je mond man ol dreigde rronw Nielsen 0f je wilt het aan de groote klok brengen niet waar dat ik gepasseardan Zondag een beetje draaierig ben tbaiagekomen F Dat kwam van den zeewind JiJ bent onverbeterlijk ik geef bat op I i k dat s nn eens rerstandig gezegd wtjil Wat je in den tgd ran zesenreertig jaar niet hebt kannen klaar spelen dat moet je na ook maar opgeren Maar omdat je mjj daar zoo snood rerraden hebt je weet wel die geschiedenis ran gepasseerden Zondag Ik radar r DUr oaiuchan nnhoorjelof I zalf Zoo doet hjj non altijd 1 Ach wö arme rrouwen wg moeten altoos maar t loodje leggen rao alles maar da schuld krggen 0m nu wear op ona apropoa ta komen waat wy door toadoan van mjn oudje heelanasl ran ttiadwaaU miao ginf Jtialaaii straatbetooging waaraan verscheiden Franzensbaders en Marienbaders deelnamao De klenrlooze matheid ran da trooorada die de keizer ran Oostenrijk hy de ontrangst der delegaties hield heeft in de geheela monarchie een neerslachtigen indruk gemaakt Tbaus verwacht men dat baron Von Aebrenthal in zijn uiteenzetUug van den politieken toestand dien indruk zal kunnen wegnemen en vooral over de betrekkingen van de monarchie tot Rusland en Italië nieawe helderder inzichten zal kunnei geven Het Roodboek dat gisteren aan de delegaties werd overhandigd is ook op dit pont wéinigzeggend Het is geheel dour graaf Oolochowski samengesteld en maakt naar da Nette Freie Presse zegt den indruk alleen gemaakt te ztjn om de groote verdiensten van den afgetreden staatsman in het licht te stellen eo de Hongaarscbe gedelegeerden de bekende uitspraak ran graaf Leicester in den mond te leggen 0 welk een parel heb ik weggesmeten Want het Roodboek dat stukken bevat over de Marokkaansche cjuaestie da conferentie van Algeciras de Macedonische toestanden en de betrekkingen tot Serrifi is feitelijk een polemiek tegen de Hongaarscbe delegatie Oraaf Oolucbowski beeft willen a aatam a n hoe hg tijdens eui erustiga criiia en terwgl het r k door binoenlandscbe on eenigheden verzwakt werd in Macedonifien Algeciras de eer van de monarchie den vrede ran Europa gered heeft Maar de brandende qnaestie die elkeen in de monarchie belang inboezemt wordt in bet Roodboek niet aangeroerd met geen woord wordt uiteengezet of het Drievoudig Verbond nog een levende macht dan wel een historische berinnering is Het Weener blad noemt dit De rekenschap van Goluchowski maar geen ernstige rekenschap aan de volksrertegenwoordiging zooals die vroeger gebrnikelgk was af te leggen De gewaande Spaansche zeeofficier die ran Portmouth den Engelsche Köpenick gemaakt heeft heeft t niet biJ dien eenen streek laten zitten Te Oraresend zag men hem rerleden week weer in vol uniform langs de kade loopen Kil had een zeer deftig voorkomen maakte zich bekend als de markies deLantide kapitein inspecteur van de Pelayo welk schip in de haren zou komen HiJ maakte afspraak met een barenbeambte roor ligging enz ran het oorlogsschip en rerzocht een loods in dienst te nemen Hü had geen Eugelsch geld biJ zicb en de beambte leende roort t verdwenen meisje Is tat op den bnidigen dag niet meer terecht gekomen ZoB Mar niet een misdaad in t spel kannan zyn bracht een der toehoorders in t midden Een misdaad F herhaalde de oude Nielsen Een misdaad is zoo n machtig groot woord dat ja dadeiyk aan moord en doodslag doet danken dat wil ik zoo maar niet reronderstald hebben doch dat er iets is gebeurd wat het daglicht niat zou kunnen relan ddt geloof ik stellig Daar moet met Irmgard iets roorgerallen zyn waarby nog iemand anders in het spel is I De oude Nielsen deed een langen trek aan zyn pypje een langen teug uit zyn glas en bewaarde toen met één dichtgeknepen oog en een alnw gezicht een reelzeggand stilzwygen op de ran rele kanten tot ham gerichte Tragen Zag rader je moet ons niat aarst in opgewondenheid en spanning brengen om dan halrerwega te blgven staan meende Trouw Nialaan met alleszins begrypeiyke ergernis Eén van de twee bt je hadt je mond moeten boudan 6t ja zegt nu dadaiyk waar t op ataati Hm hml bromde da roorzangar B6ckflath ik hab ook zoo n klein rogaltja hooren flaltenitfaVHiaat spraka zijo rao aan hoog paraonSga aan tu ja uuiaoltkata tagcao hem rier pond net zooreel als de zeeofflciar ta Portmouth hem gal Zoodra hij t geld had rerdweeu de Spaansche grande nataur lük Verrolgeus is hij te Tilbury opgedoken Daar gaf hjj zich uit roor den Spaanschen consal Wat hjj er uitgericht heeft ronden wij niat vermeld Misschien weer vier pond van ieDand geleend Hg schgnt een weelderig geklaade vrouw in zgn gezelschap te hebben In Daitschland meent men den man te her kennen Laatst heeft hy daar te Hannover oplichteryen gepleegd Hy gaf zich nit roor het koofd van de afdeeling spoorwegaanleg van de Spaansche regeo ing die hem volmacht lot handelen bad gegeven Hy leefde er in een groot hotel lustig op los en schyut eeniga fabrikanten opgelicht te hebben De Dnitsehe politie houdt hem voor een bankwerkar die in Mecklenbnrg geboren is maar veel in hot buitenland heeft vertoefd en eenige vraaiKle talen vloeiend spreekt Zestien kiezers uit het district Thanet hebben den voorzitter van het Lagerhuis geschraven dat huns erachten H H Marks die het district in het Parlement vertegenwoordigt niet waard is daar te zetelen Onder die zestien zyu een Anglikaansch geestelgke en generaal Sir Charles Warren Hat is een oude kwestie bg de verkiezing reeds te berde gebracht De briefschryrers herinneren dat in eenige processen gebleken is dat Marki in de Financial News waarran hy de hoofdredacteur en de voornaamste eigenaar is de menseben slechte flnancieele ondernemingen waarbg bg zeil betrokken was aanpraatte en zicb dasrtoe liet omkoopen Zy halen verder aan dat de rechter by een dier gedingen gezegd heeft dat Marks volgens zgn eigen getuigenis een schurk is Op die en andere aanvallen beeft Marks zich nooit beboorlgk verdedigd Voor den goeden naam van het Lagerfaula achten de briefschrijvers dien man daar misplaatst Oisteren is die brief in het Lagerhuis ter sprake gebracht Da voorzitter vond geen aanleiding iets in de zaak te doen en Mafks zeide dat de kiezers van Thanet deur hem een meerderheid van vier duizend stemmen te geren die aantygingen afdoende beantwoord hebben Maar hg zou nog eens andere menseben raadplegen wat tegen dien brief te doen Qisteren is ook de jonge dame ait de gevangenis ontslagen die een betooging voor rrouwankiesrecht in de buurt ran het Parlementsgebouw heeft gehouden Had een dar andere vrouwen gezegd dal t eten in de ze die door t rooda haar ran dat iheisje zoo was betoorerd dat by kennismaking mat haar heeft gezocht en toen ja ja kant nooit weten I Voorzanger roorzanger dat teg jy jy dia hier in Friedricbshagen by ona tol da kerk behoort P Zulke dingen komen hy ons niet roor Onze meisjes zyu falsoeniyke meisjes en al had die daar ook rood haar zoo ieU geloof ik toch niet nooit I Zoo riep de boerin Kllkter met eru hoogrood gezicht een lans brekend roor de eerzaamheld ran Friadrichahagen rrouwen en maagden Hel zy hoe hat zy bataigde Nielsen met aeoiga slamrerhefflng het meisje is op een raadaelachtige manier verdwenen En de baron Richard ron Glatbeck zal er wel meer ran weten 1 roagde da roorzangar ar lachend aan toa Wat f De dolle baron f riepen de toehoorders ale in koor en de litdrakkiag ran aller gezichten was roor den man wiens naam eindelgk waa genoamd alles bebalre rleiend HOOFDSTUK XIH t Was aan lingan an priogan aan groeien en bloaian ia Goda rrya natiiir wat waarlyk htrtrarkatiaDd noeht kaataa Ala mat gevangenis goad maar dat er te weinig ran was deze zeide dat er genoeg maar t slecht was Het gebrek aan beweging rond ly I ergste Graat Witte is thans nog te Petersbarg en zyn rerlengd rerbiyf in de Rnsaiicha hoofdstad geeft voortdurend aanleiding tot geruchten over de mogeiykheld dat hem wader een belangryka politieke opdracht zon worden gegeven Dat zou allesbehalve in den smaak rallan ran den beruchten Bond der Russische Mannen die Witte reel te liberaal achten en hem daarom met alle middelen pogen te bestryden En daar da middelen ran dazen bond niet al te kieakenrig zyn kan man nagaan op welke wyza die nestryding plaats heeft In een meeting ran dan Bond der Russische Mannen afdeeling Motkon ward door dr Dabrowiu een rederoering geboadan orer da politieke werkzaamheid ran Witte De spreker noemde onder bet gejubel der aanwezigen Witte den moordenaar van Sipjagin en Plehwe den verrader van bet vaderland en den millioenendief Aan het einde ran zyn toespraak stelde by een motie roor waarin Witte s onmiddellgke rerbanning uit Rusland werd geAischt Die motie watd aangenomen an talagraflaeh aaa dan Tsaar toegezonden Verspreide Berichten FiAitniUK Gen marrouw d Allamagne naar het schynt een keunis van hem uit vroegere dagen heeft gisteren rier reroirerachoten gelost op den oud minister ran financiten Merlou Twe kogels rerwonddeu hem licht aan een been Een jaar geladen heeft da dame ook al aan aanslag op Merlou gepleegd Te Gazllhac hebben de soldaten een gat in de muur rao de kerk moeten breken om binnen te komen en de boedelbeschryving mogeiyk te maken Te Croix werden de ambtenaren nadat de kerkdeuren waren opengebroken onthaald op een regenbui ran stoelen banken enz De berelhebbar der troepen liet de kerk door 50 soldaten ontruimen toen de aanwezigen zich niet goedschiks verwyderan wilden Ook van andere plaatsen worden ongeregeldheden gameid Oiron de berucht geworden piano ondarwyzer aan het Sakaischa hof gaat warkaiyk een tooverslag was da biyde lente reraebenen en had met haar genrlgen adem bet laatste orarbiyfaal ran de sneenw das winteradoen rardwgnen Leren op relden en akkera waar bat zaaizaad aan dan schoot der aarde werd toerertrouwd opdat hal duizandrondig rrncht zon Toortbrengen leren ook op de rerschlllande adeliyke en nlet adeliyke buitenverbiyren De haele landstreek rustte zich uit roor t huweiyksfeesl ran de gebroeders Glatbeck Binnen enkele dagen zou Clarissa met Brano op Bennawitz hal stamgoed derütraendorffs in den echt rerbonden worden an daar zou dan lérens hel huweiykHlaest ran Ludmilla en Richard worden gevierd Clarlsse wilde dan met Bruno naar Trnnzow het majoraatsgoed ran Glatbeck trekken terwyi Richard na de huwelgksvoltrekking zich met yn jonge rrouw op Krieme baru bazitting dacht te raatigen t Spreekt nagenoeg ran zelf dat Bennewitz en Rabenhorst de brandpunten der beweging waren Maar ook op Trnnzow en Krieme was heel wat drukte Borendien hadden de gebaren en onder hen ook oOm ambtsraad Bollmeyer ran Hobenjasec t plan gerormd om Ier aera ran da beide paren een reeks ran feesteiykbaden te doen plaats hebban fonÜ Mrtoljil