Goudsche Courant, donderdag 29 november 1906

2778 79 2804 84 25 5515 52 18 63 35 58 42 2921 5623 47 85 Ironwen maar met de schoonznster tm den biyspeldicbter Henneqain DUITSCBLUD In het oosten is weer een Poolsch nationaal gescbrift in beslag genomen De Witte Adelaar De witte adelaar is bet wapeiidier der Polen Het geboaw der Bcberpscliatters te Czempin is van binnen geheel vernield waarschünlijk doorPooUebe drijvers die de portretten van den keiier en de keizerin de oogen en ooreo nitstaken De volgende week zal een atoomscbip van den Norddentscben Lloyd van stapel loepen te Dantzlg Oorspronkelijk was bepaald dat het schip Hohenlohe beeten zon maar no die naan telkens aan minder aangename Oedenschriften herinnert wordt het anders gedoopt ExaiLAlTD Naar aanleiding van bet gevaar dat er bestaat in den aanleg van ei n tnnnel ander bet Kanaal verklaart generaal majoor Tarner dat de vrees van een inval veel grooter is van den kant der Inchtscbepen dan door een smalle opening die met de thans bestaande moderne verdedigingsmiddelen onmiddellijk kan gestopt worden BUBLAHD Hen seint alt Uoskon aan de Standard De hongersnood In de provincies der Wolga is zoo groot dat de boeren om niet van honger te sterven ban dochters verknopen aan prijzen tosschen 125 en 180 galden In een enkel dorp werden aldns 8 jonge meisjes tnsschen 14 en 17 jaar verkocht Men seint nit St Petersburg aan de Daily Telegraph Het Nowoje Wremja verzekert dat de handelwijze der Japanners die zich meester willen maken van de viscbrecbten op heel de kast van den Stillen Oceaan een staat van spanning veroorzaakt zeer gevaarlijk voor de voortzetting der goede betrekkingen tasseben beide landen De bewoners van Oonda verlangen niets anders De tijd heelt de waarheid bewezen van het volgende en elke bewoner van Qoada zal moeten toegeven dat een sterker bewgs van oprechtheid onmogelijk gegeven kan worden Mejallroaw P Rietveld wonende Vlamingstraat O 402 te Oonda deelt ons mede Reads sedert vjji jaren leed ik aan een vlijmeide pijn in den mg die ijjn oorzaak vond in een ziekte der nieren De pjjn was zoo hevig dat ik daardoor langzamerhand boelemaal krom was gaan loopeu ik had ook Teel last van waterzncht en mijn voeten en enkels waren steeds opgezwollen loodat ik cells geen schoenen meer kon dragen en altijd gedwongen waa op pantollels te loepen Ik bad een pijnlijke onvoldoende waterlooz ng en de arine was steeds troebel on met Teel bezinksel Ik huj zeer weinig eetiast en mijn slaap was zeer onrastig terwQl ik erg geplaagd werd door daizelingen en schemeringen roor de oogen congesties en plotaellnge iweetlngen die door rillingen gevolgd werden Ik was zeer mismoedig en wist oiet wat ik moest beginnen toen een mijner konnissen mijn aasdaobt vestigde op Uw Foster s Rngpijn Nieren Pillen Ik nam ze in en het doet mij zeer veel genoegen U te kannen melden dat de uitslag boven alle verwachting was Reeds vanal den derden dag gevoelde ik een grooto verlichting en na het gebruik van éen enkele doos kende ik mijzelt niet meer de pün was zoo goed als weg evenals het water uit de voeten n uit dankbaarheid zal ik steeds gaarne dit prachtig middel aan eventneele lijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U bet publiek ta maken op elke wijze die D goeddunkt Zwelling dor enkels der voeten en der beenen en blaien onder da oogen Waterineht Deze gevaarlijke kwaal dient te worden toegesohreven aan het overvloedig water alkomstig uit het bloed dat doorgedrongen is tot in het weefsel der huid en dat eigenlijk bad moeten worden uitgedreven door de flltreerlng indien de nieren in goeden toestand geweest waren Door een groot aantal dankbare menschen werd ons medegedeeld dat dergelijke gevallen volkomen genezen werden door Foster s Rugpijn Nieren Pillen Verzeker u dat men n de echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejnffrouw Rietveld gehad heeft Zij zjjnte Oouda verkrijgbaar bij de Meeren Wolfl Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissei k f 1 75 Toor één of f 10 voor zes dooien Blanken uit SchoonhoTen LXXVI Nou Oreup je hebt geloof Ik sa in den heer Sytaema een beat hoofd getroffen Dia man weet het boor l Alle opvoedkundige stelsels ijn nit den booze mwtm fiasco lijdan als zij niet staan op den bodem van Öods Woord uoala a da BoomMhen da Remonstranten de Doleeienden de Afgescheidenen neen zooala de beer Sytaema dat Woord opvat Nu gaat mij direct een licht op waarom de vruchten van zoovele Chris telilke Scholen van negatievim aard zijn dü btxitten niet U ware ChriêUlijkh id B v in PoLSBtoiK 8 Not In verband met de kerkelijke troebelen in dece gemeente had Dinsdag avond na t eindigen der catechisatie een hevige vechtpartil plaats aan deu Overtocht Naar men verzekert moeten de kampioenen TOor zwaar en minder zwaar roekaar geducht hebbon toegetakeld Een loopt met een buil op zjjn hoofd en een gesclieurd ooglid een ander met bloedige krabbels liet toekomstig wapen Tan Polsbroek in zjjn gezicht rond een derde met een deerlgk verwonde band die door den dokter moest worden verbonden terwijl een vierde tnsscbanbeiden naar ziin buik voelt die door een IJselsteen moet zijn getroffen Een aantal van deze steenen werden later op t slagveld gevonden mitsgaders een man zegt stukgeslagen knnppei Een nadere uiteenzetting der feiten zal waarschijnlijk plaats hebben voor de rechtbank te Rotterdam Daar staan nu 2 Doleerende en 1 openbare school Heerlijke toekomst Maar ik zie ze op die manier toch een beetje donker in Met volgende bericht bevat al niet veel beter nieuws Men schrijft Te Andel beslaan twee zangvereenigingen De oudste is de christelijke terwijl de andere die in hoofdzaak uit jonge liberalen bestaat den bijnaam van do goddelooze beeft gekregen Beide vereenigingen hebben bet openbaar scboolgeboow hetwelk in geen jaren voor t onderwijs gebruikt wordt want in Andel wordt uitsluitend cliiislelgk onderwas gegeven te hunner beschikking Zonder de minste aanleiding heeft een der christelijke zangers den directeur derzg goddeloozen een flink pak slaag loegedieud Daarop kwam het tot een aigemeene vechtparty tnsschen de coneurreerende vereenigingen waarbij een twintigtal rerwondinge i hebben bekomen de halp van een doctor moest worden ingeroepen De pol tie beefl de laak in handen Wat is het leTen wonderschön in Andel hè f Trenrigvermakeiijk is ook het nieuws uil het Noorden Uit Oroningen meldt men De befaamde antithese heeft thans ook baar intrede gedaan in de schietsport Tot nn toe waren christenen en paganisten broederlijk vereenigd in de vier hier beslaande schietvereenigincen ËJ t ging heel gueil Want twee er van houden hare oefeningen behalve op Zondag ook op an dag in de week terwj de beide andere alleen op werkdagen oefeningen honden Om wat de wedstrijden aangaat aan mogelijke gemoedsbozwareu tegemoet te komen wordt indien een wedstrijd op Zondag plaats heeft aan de houders van die gemoedsbezwaren op Maandag gelegenheid gogeven te schieten Zeg Jan dat is een wenk voor jou Hier heb je een dito schietvereeniging ditozwem club en dito voatbalelub waarin ook Christenen zijn Bauw de schapen van de bokken gescheiden en een Cbriatelijke Zwemvereeniging opgericht Jg wil wel zwemmeester z jn niet f Maar dan moet ge ook een bepaling maken tegen gemengde baden Ik zeg maar dat christelijk onderwijs belooft veel voor eensgezindheid van ons volk En dan de bedoeling ler kerkelijke diaconiëo Dal heerlijke art 64 van het Bg z Reglement voor Diaken der Ned Herv Uem te Utrecht waarbij de ouders geen onderstand krijgen ala ze de kinderen niet naar de bijz school turen En dan dal onchristelijk gedoe nog goed te zien praten door de kerkelijke bladen zelfs door Ds Oonning bat ia al te grot Staat niet geschreven Wat gij aan den minste dar mijnen doet hebt gjj aan mij gedaan Zijt gil Christen gjj die een armen broeder ongetroost henen zendt hetzij Joo of Turk f O dat K Ayn christendom I Als Jezus self bg n om een aalmoes kwam soudt gjj hem wegzenden omdat hij niet tot uw richting behoorde f Uit Anaterdam meldt men De hier ter atede bestaande oommlaaie tot voorziening in t onderwijs van zieke en gebrekkige kinderen heeft nn het St Nicolaasfeest nadert nu ieder er aan denkt iets voor kinderen te doen kinderen bljj te maken en kinderen te verrassen eene circulaire rondgezonden waarin om Inancieolen stenn gevraagd wordt De commiasie laat de kinderen 2 keer per week 1 our les geven door een der ondarwljieM of onderwiJaereiHn T r bonden aan de school waar zij ingescbreren waren TÖ6r hunne ziekte zoowel openbare als bizondere dus van elke regilio En nu vraagt ziJ Zonder van eiken gulden dien ge voor 5 December Toor geschenken of lekkernijen aitgeelt iets af voor onze arme zieke kinderen Wg hebben f 2 per week das f 104 per jaar noodig om één kind les te geven Maak het ons mogelijk ook door uw gift aan menig kind op St Nicolaasavond de blijde gding te brengen dat het voortaan onderi s zal ontvangen I Het adres van dun penningmeester den heer Akkeringa is Singel 148 Zoo vatten de door n gesmade paganisten het woord van Jezas op Doe wel en zie niet om Dat leidt tot de waru broederliefde maar niet uw koud verdorrend dogmatisme Het Burgerlijk Armbestuur opheffen hoor Schrender En ook het schoolgeld opvoeren dan knnnan ook ia Schoonhoven weidra drama s opgevoerd worden als te Woubrugge hier n de buurt Christelijke ellendelingen In de Rijnbode een blad te Alfen a d Rjjn verschonend wordt raededeeling gedaan van het volgende geval geschied te Wonbragge Vrijdagmorgen i erd aldaar publiek verkocht de inboedel van den lossen werkman J Ostende een man die een gezin van elf pereonen ten zjjnen la te heeft Hij was twee maioden schoolgeld achterstallig Zi o kinderen gaan op de openbare school Het geroeentebeatuur beslaat nit christenen I Het publiek wilde niets koopen dnch een der uitvoerders den beer Verslnis bracht een naaimachine van I 45 op f 15 de eenigi lamp uis n huis was op 2 50 te klok op 6 50 en den spiegel op f 1 Toea word de verkooping gestaakt De schuld dM de man te betalen had bedroeg f 2 90 1 De men stond volgens de mededpelingen ia uet blad ils een goed betaler in hel uorp te boek do b was door elapU van werkiaattf heden nu niet tot betalen in staat En daarom verkocht men de i mans povere spnlletjes Als de mededeelingen in bet blad juist ijn dan ziju die lui die daar dat christelijke gemeentebestuur vormen toch buitengewone ellendelingen Zoo moet ons volk opgevopd worden volgens Bram en zijn Onderwijswet Het schoolgeld ciMi best tweemaal zooveel opbrengen Intnsschen lezen we dat in den Haag het schoolgeld op de biJz scholen daatl en op de openbare ttijgt Ben behrlIJke strijd die schoolstrijd op elk gebied bartverhefend oi burioereeluurend Straks hebben we in ons lieve vredestichtende Schoonheven ook i scholen Dat is zeker naar je hart hè Jan Je houdt zuo van concarreeren en exploiteeren Ander 2aa het peil van onderwijs de ondermeesters dommelen in als je ze niet van tijd tot tgd esn schop of een por geeft dat zijn je ware prikkels Ook de paganistiscbe ouders hebben zulke porren noodig van den Wethouder van Publieke Werken en Onderwijs Als er drie nieuwe kachels voor de openbare school te leveren zijn stapt Jan Valk heel gemodereerd de WesUjjde dar Haven langs wipt even bij de katholieke Van Baaren aan en doet de bestelliag zonder ook maar een oogenblik nan onzen stadgenoot C van der Hek te denken Och wie kan ook alles onthouden Was het coalitiebloed dat hier dreef vadertje r Wel zeker als er straks in de R K school kachels geleverd moeten worden denkt de pastoor heeferaaal niet aan Van Baaren maar bg gaat naar v d Hek En ome Jan die zoo van opschieten boadt kan het aanzien dat daar Teertien dagen een smid zit t wurmen aan de kachels in de school Kachels die den volgenden winter voor oudroest verkocht zullen worden moeten nu nog eens netjes verlakt en gepoetst worden Ik vind het weggegooid geld Haar een broeder verdient ze Als je er dan zoo op gesteld bent Jan dat de school er nitiiet als een goudhaantje kiJk dan eens in Steeg en Zevenderkant en laat daar de ieie smederigheid opruimen dat vrome chriateuen daar neersmgten Of moest dat alleen maar in den tiJd dat Qedepnteerdeo moesten komen f Ik zie in Schoonhoven net als elders een heerlijk coacnrrentie atelsel Op de bijzondere scholen een onderwijzer boven de wet op de openbare school een onderwijzer te weinig Zes lokalen voor zestig kindereu der Uroote Kerk Een hok voor 400 leerlingen der openbare school Voor da bgz onderwijzera bijna de heale pensioenbijdrage betalen voor da openbare geen rooie duit Het schoolgeld op de openbare acbool de hoogte in op de bijzondere Torlagen Een heerlijk stelsel Tan t eU Ueid JAN BAZUIN BINNENLAND ST ATEN G EJVEH AAL T m K H n m u m im m h Vergadering van Dinsdag 27 November Aan de orde is de behandeling van de begrooting voor Suriname voor 19OT Da aigemeene beschouwingen worden geopend door den heef van Vuuren die het beleid van den gouvjraeur prijst iazonderheid diens streven naar bezuiniging Spreker betuigt uok instemming mot de maatregelen ter bevordering van den landbonw bestrijding van de cacaoziekte en in het belang van de zedelijke verhefflng van Sariname en vau het onderwijl aldaar Bij al de instemming met het beleid vertrouwt spr tuch dat men door in kleinigheden niet legen du wenscben van da Koloniale Slatin in te gaan de goede rit tandhooding zou bewaren terwijl hji aandringt op instelling van gemeenteraden De heer van Bylandt wenscht dat de minieter naar be aiolgiug zal streven om te voorkomen dat de bgdrage van Nederland nu reeds 1 millioen bedrageode niet nog zal stagen Ook de be r van Kol ziet eanige bemoedigende vooruiirichten voor de kolonie Het name verheugt hij zich in het vinden van een middel tegen de cacaoziekte en in het ontdekken van goed timmerhout Bestuursreorganisatie is noodig en verandering in het stelsel van aanbestedingen zoomede voorzichtigheid in bet aanleggen van prodnciieve werken decentralisatie van het bestnar en strenge keus bij de aanstelling en uitzending van ambtenaren Spr betreurt dat niet is opgericht een centrale snikerfabriek van Gouvernemenlswegu en dringt aan op praktische mijn eiploratie en op meer hygiënische zorgen voor dp bevolking Hel wetsontwerp houdende wijziging van de bevoegdheid en de samenstelling van den Riad van State wordt vervolgens aangenomf n met 53 tegen 6 stemmen die van de socialisten De minister van Koloniën dankt voor de hulde aan het beleid van den gouverneur gebracht Hg hoopt dat ook de Nederlandsche scheepvaart nog van den uitvoer der bacoven zou profiteeren Bevordering van de emigratie van Javanen zal de mioister bevorderen Decentralisatie in den zin van instelling van gemeentebesturen zou niet tot bezuiniging maar tot uitbreiding van het aantal ambtenaren leiden In het algemeen is er geen reden tot ontmoediging en slaagt de bacoven cultnnr dan zallen de subsidies gelijdelgk verminderen De minister heeft bovendien nog kort geleden bericht ontvangen dat geschikte terreinen aanwezig zijn voor de cultuur van de hevia brasilliensis Na repliek worden da aigemeene beschouwingen gesloten De begrooting werd zonder stemming aangenomen Staal sbegrooting Aigemeene Beschouwingen De aigemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting worden geopend door den heer Kolkman met een bespreking van de anantiën des Rijks Had bij liever de Tarief wetHarte wet zien worden de door dezen minister voorgestelde technische herziening begroet hij niet vijandig zjj took koeltjes gelijk het geheele complex van iogadiende belastingplannen Met een beroep op de cijfers van het vorige dienstjaar en betoogende dat ecgean enkele reden is om voor 1907 depressie te verwachten verklaart hü de opcentan voor 1907 onnoodig In ieder geval vil hij de beslissing uitstellen tot Febraari omdat de Kamer dan een overzicht van den dienst 1906 heeft Spreker betoogt dat onder dit Kabinet van de Invalidiieitsverzekering niata liomt en dat daardoor het concantratie profram op een der hoofdpunten ia verscheurd en vraagt of de vrijziiinig demokraten en ook de heer Borgeaius nn bun steun aan het Kabinet niet moeten opzeggen Spreker verklaart dat hü en zijn pnlitieka vrienden zijn voer een deSnitieve regeling van het kiesrecht en voor demokratie De heer de Visser toetst de verzoeningalenze der Regeering aan baar politieka baginaelen en tracht met verschillende Toorbeelden aan te tonnen dat onder de plannen van de Regeering tal van maatregelen voorkomen waarbij volstrekt geen rekening wordt gebonden met het belang van alle groepen der bOTolking De Liberale Unie rede ran den beer Borgeaius besprekende constateert apreker datterwijl de TrijziuDig demokraten Toor acheiding Tan Staat en kerk lijn de Liberale Unie thans bij monde van dan heer Borgesins door dit standpunt heen gegroeid ia Voorts betoogt spreker waarom i da demokraten Tan rechts en links io batsing moeten komen Morgen U iir Toortiatting Da ProTincialt St t ii tm OaMtrlaiid kabu beo gisteren generaal C M E Tan LOben Sela herkozen ala lid Tan de Eerste Kamer der StatenOeneraal met 39 stemmen tegen 20 blanco On 3 correspondent te BataTÏa seint ons heden Drie kluiozoons Tan Kraëng Bonto Bonto de hooMaanleggers van de overvalling ran de regeotswoning te Labakkang op 5 Aag j l zijn gisteren bij den resident Brugman Ie Makassar in onderwerping gekomen N R Ct Gemeng de Berichten Een man te Rotterdam was door de Torscbillende kantonrechters aldaar tot vele dagen hechtenis veroordeeld wegens openbare dronkenschap biJ herhaling en vroeg aan H M de Koningin gratie van die straffen Het antwoord van den minister van Justitie namens H t was dat alsnog niet op zgn verzoek zou beschikt worden Blijkt het nu dat bjj zich een geheel jaar niet aan dronkenschap scbsidig maakt dan zal de gevraagde gratie verleend worden in het tegenovergestelde geval k in hij het verzoek als afgewezen beschouwen De man beeft zich acht maanden goed gebonden maar toen was het weer mis zoodat biJ thans naar het Hnis van Bewaring is overgebracht om de straffen te ondergaan Toen gisteravond het stoomschip Prins Willem III van den Kon Westindischen Maildienst te Amsterdam binnenkwam begaf zich aanstonds politie aan boord lot bet doen van een arrestatie De salonbediende P A O L werd in arrest genomen en naar het politie bureau overgebracht Deze jonge man zal zich weldra voor de rechtbank hebben te verantwoorden wegens tal V4n diefstallea aan boord van genoemd schip op zijn reis naar NewYork gepleegd Terschiilende passagiers misten uit bun salon kostbaarheden papieren en goudgeld Toen men bi den gezagvoerder zgn beklag indiende verdacht deze er den genoemden bediende van Deze werd ondervraagd en onderwijl liet men zijn plunje onderzoeken En toen kwamen de vermiste voorwerpen te voorschijn Ze waren zorgvuldig in kleedingBtukken en daarna onder zijn bagage weggemoffeld Er was geen ontkennen aan De ontrouwe salonbediende werd door den kapitein geschorst en aan de politie overgeleverd Men meldt uit Zeist Gisteren nam de gemeeeteraad met 7 tegen 5 stemmen een motie aan hondcnde aanbieding van verontschuldiging aan den burgemeester en het verzoek om zijn ontslagaanvraag in te trekken Rnmenapp de outronwe burgemeester van Eiche die onder den naam Wagenhol te Amsterdam zaken deed en failliet werd verklaard zal uitgeleverd worden maarhom wacht hier te lande nog een vonnis daar bü vervolgd wordt wegens vaischheid in geschrifte Hdbl Een net gekleede dame zich uitgevende voor de echtgenoote Tan een hooggeplaatst B K ingezetene Tan Den Haag vervoegde zich Zaterdag hg iemand in de Heerenstraat aldaar wien zij een bijdrage vroeg voor een behoeftig huisgezin een weduwe met zes kinderen dat aan alles gebrek leed De beer wiens hulp aldus werd gevraagd wilde gaarne medehelpes indien hij bekend was met het adres van het ongelukkig gezin De dame gaf het adres op waarop bedoelde beer op onderzoek uittoog en tot de ontdekking kwam dat het ongelukkige gezin niet bestond Nog hü meerdere ingezetenen in den omtrek van de Heerenstraat en wie weet waar nog meer I stapte de netgekleede dame binnen om Toor het ongelukkig gezin hulp te verzoeken Kn Maandag had de netgekleede dame de brutaliteit bet geld op te halen waarvoor op de lusten was geteekend Ras4 Men meldt nit Apeldoorn Tegen de gewoonte in Torscheen Terleden Zondag het Torstelük rgtuig 8 4 10 minuten Troeger Toor de Luthorsche kerk waarTan de hoofddenr nog gesloten was De Koningin stapte echter als gewoonlgk uit het rgtnig werd weggezonden en H M wandelde langs het grindpad ter züde Tan de kerk naar een achterdeurtje opende dit en trad naar binnen De koster was nog drnk bezig met het rangschikken van bëbela en boeken in de Eoninkigke bank onbewust van de aanweifgheid der Koninklgke bezoekster I limlachend bat bedrgrig gedoe van den koster volgend wachtte H M bg den ingang totdat de werkzaamheden waren afgeloopen Toen pti merkte de koeter met eeoige ontsteltenis de booge bezoetster eindelgk op die vriendelgk groetend plaats nam Het openen van de hoofddeur anders een gewichtig moment voor den koster bad dien morgen wel iets van sün aantrekkelijkheid verloren Stadsnieuws GOUDA 28 November 1906 G a s c o n t r ö 1 e 27 NoTomber 1906 9Vi uur namiddag Druk 49 m M Lichtk cht 14 05 Kaarsen VTrmfgr 6310Caloriën Kbiiipbx a d Lik 27 Nov Bg de alhier op beden gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad werden aitgebracbt 27H stemmen waarvan 9 blanco De heer D Dogterom vrgz dem verkreeg 135 stemmen terwül de candidaat der antirev partg de heer G Albers er 134 stemman verkreeg Eerstgenoemde is alzoo gekozen De landbouwer A J Boere die zgn land aan den Damweg beeft miste Zaterdag zijne twee schapen Na onderzoek mocht het den rgksveldwachler Ëmme en den gem veldwacbter De Haan alhier spoedig gelukken den vflrmoedelgken dader B in het nabnrig Sni lrewaard te ontdekken en hem een voorloopig arrest Ie bezorgen Naar men verneemt neeft B bekend ea is Zondag namiddag onder politiegeieide naar Benschop getransporteerd en brden door de politie nit Benschop naar Rotterdam vervoerd 383 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag 28 Nov No 6089 f 2000 20878 f 1500 1908 en 18000 ieder f 1000 4177 en 5314 ieder f 400 6482 9593 en 13693 ieder f 200 227 8864 9808 13844 eu 20281 ieder f 100 17 3277 120 78 25 3353 50 64 208 92 33 3441 409 72 46 91 505 3637 13 3684 26 88 28 3734 39 50 76 78 3813 709 49 24 3926 Prgzen van f 20 6051 9007 12365 15358 17801 63 9116 12410 15401 59 67 9246 55 44 64 90 79 60 64 66 6148 86 69 15500 96 58 9358 96 61 17918 82 61 12513 77 81 6235 79 33 91 18015 9477 12623 15691 46 9529 80 15727 67 79 9662 12705 28 99 6358 9719 41 37 18116 40 71 82 647 6441 87 12809 62 56 46 9872 25 15842 84 53 9915 39 49 87 61 68 68 62 18218 71 10020 12934 15909 80 66 13005 44 48 60 95 4046 802 97 969 4132 86 34 1025 87 27 4250 33 4317 6652 91 6704 21 6516 84 76 95 58 10106 13117 16020 86 27 87 39 36 99 53 42 13284 16187 52 13330 88 18308 96 38 16202 12 33 73 89 50 63 66 6821 10213 13492 17 56 25 10346 13514 32 18430 34 49 27 45 89 37 68 64 82 18520 1102 4413 29 82 1277 90 1313 4505 71 18 1414 4649 71 98 1790 4701 92 64 1804 4818 57 56 90 4913 1963 19 2068 68 2142 5043 93 78 2243 91 2362 5145 62 93 71 6222 2428 39 31 5307 56 65 2628 5440 98 67 6946 96 13689 16350 37 63 10550 98 16421 18646 70 58 13753 22 79 80 81 13816 33 18752 7089 84 36 63 90 7114 10644 37 76 18898 47 82 13930 16509 18916 96 10721 44 96 19016 7232 10817 63 16601 52 18 34 87 66 19250 72 56 74 94 80 19324 7410 11018 51 39 29 90 44 88 7755 11125 14226 87 11207 96 7858 22 14359 16989 19401 7949 11315 14409 17003 95 58 53 70 78 19537 67 11408 14510 17214 19652 31 96 19714 43 17301 70 68 24 19813 73 17408 5 81 76 8071 11507 8188 44 8347 11648 61 73 66 11779 14720 10 19960 26 20170 85 97 17511 20232 42 51 48 62 66 74 79 17622 76 24 20389 41 20486 83 22 8406 73 90 8510 97 17 11858 8601 73 50 11915 14878 61 42 15008 66 6761 8719 18149 16 43 20640 7308 54 14037 63 67 20 61 56 16754 97 53 10908 68 93 19105 79 11 14107 16833 3119 16 50 5862 87 5970 3226 6026 54 37 81 12261 15105 63 62 8830 98 38 96 20786 40 12322 16213 17711 20852 49 51 16303 58 20969 75 Rechtzaken Door de rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen geweien G K 18 jaar koopman te Zuidland wegens eenvoudige beleedigiog tot f 5 boete jubsidiair 5 dagen hechtenis D E huisvrouw van J G 43 jaar onder beroep te Krimpen a d IJsel wegens mishandeling tot f 4 boete subsidiair 2 dagen hechtenis B R 51 jaar schipper te Krimpen a d IJsol wegens eenvoudige beleediging tot f 2 boete subsidiair 1 dag hechtenis W V 39 jaar en P V 24 jaar beiden jager te Nieuwerkerk a d IJsel no 1 wegens vernieling van een geweer en no 2 wegens mishandeling resp tot 14 dagen gevangenisstraf en een geldboete van f 10 subsidiair 10 dagen hechtenis K J M 26 jaar mandenmaker B van A 28 jaar sjouwer en H W 22 jaar metselaar allen te Schoonhoven wegens wederspannigheid ieder tot 14 dagen gev ingtnisstraf F M K 51 jaar landbouwer te Zevenhuizen wegens mi handeling totf 200 boete subsidiair 10 dagen hechtenis Daarna werd beha ndeid de volgende zaak De nacht van 8 op 9 October was een heldere nacht De stilte hoorde men het dorp Nieuwerkerk a d IJsel lag in ruste de dorpsbewoners waren allen in hun huizen Buiten up de wegen liep een man da Teldwachter van Eeden Hii surveilleerde om te waken voor de eigendommen der hoeren Plotseling hoorde de politieman de honden blaften in de buurt t Kwam van de buurt van Moordrecht Toen hg nabg het erf van ö Roos kwam blaften de honden nog Daar kwam een man aan dien de veldwachter herkendu als de 48 jarige koop man ia plaimgodierte f Th van B wonende te Cjpellu a d IJsol een mannetje dat reeds eenige malen wegens diefstal w o een van kippen door deze rechtbank werd veroordeeld Zoo van B ben jij het Waar kom je iadaan t vroeg de veldwachter wantrouwend Ik f k Ben naar me zus in Waddingsveen geweest k Heb me een beetje verlaat Wat heb daar lU diea zak f Ik f Ooo daarin heb ik drie kippen die lieb ik van me zas gekocht kgk maar Viiti B biid den zak opengedaan Twee kippi fi leefdVn nog éèn was er dood Van B wierp het doode dier in hel water onder de wio den daar heb k niks meer aan Ik zon miar de waarheid zeggen Van B had de vel wafhtür aangedrongen Je m H mee naar N enwerkerk Van B vond het goed en verdachte en veldwachter hadden in het holle van den caehl over den stillen landweg geloopen Bg dr dorp waa van B weggeloopen en lj id den 2ak neergeworpen Het onderzoek hrachl aan het licht dat 9 Roos drie kippen miste dien nacht Da twee kippen waren dan ook direct thuis toen ze bjj de andere gelaten werden Waren ze er niet thuis geweest ze zouden met elkair gevochten hebben Gisteren zagen we Van B als beschoidigd van kippendietstal voor de rechtbank Hg ontkende en beweerde dat bet ééuwig on mogelijk was Dien nacht had hü van 9 tttt vie Dar ge iapen en eerst om balfzea was bü de deu nilgegaan Hü had geen zuster te Waddingsvet n hoe kwam die veldwachter er aan t De veldwachter hield vol dat Van B de man was dien hg nauhield Het O H wees op bekl s zondenregister eo achtte het aan bekl tea laste gelegde wettig en overtuigend bewezen Gereqnireerd werd een jaar en zus maanden gevangenisstraf Mr H M A Schadee ais verdediger optredend verwonderde het dat bekl s vrouw en zoon als getuigen é décharge opgeroepen niet verschenen waren Zü zouden kunnen verklaren dat bekl dien nacht thuis geweest De geëischte straf was ta hoog Ha feit was niet wet ig en overtu gend bewezen Nog werd behandeld Ter zake van het op 9 September op noodeloos pgnlgke wgze mishandelen van een paard door het aanhoudend met een stok en een zweep te slaan stonden terecht L v E 35 jaar en J C Z 28 jaar koopman beiden te Waddinxveen Zü ontkenden dit bewerende dat bet een gewone kastüding was Volgens hen zou bier wrok in het spel zün Het hooren van nadere getuigen werd verzocht Het O M requireerde verwgzlng der zaak naar den rechter commissaris BEUES VAN EOTmDAM TV U If WOENSDAG 6 NOV SlaaieUenmtien PoBToaAL Oblig Se Serie fr 50 3 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 S 69 RosLAHn Iwang Dombr Obligation 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLuiiBii Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepia h 100 IV 24 BjfpotAeei Banlttn Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 lOl Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO t Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 i 100 Pandb Nedari Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewüzen vanDeelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99V Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningên Italib Oblig Znid Italiaanscha 8pw Mü A 367 Fremitleeninqen büboia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Divereen Mü tot ICzpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maateehappnen Pand Holland Gulf StT Mü 36 EXPOSITIE der nieuwste modellen Wintermantels Costumes Blouse Jupe en Jupons Rob 8 en Japonstoifen met bübehoorende Garneeringen alsmede aena groole keuze PKLTBBIJBS van de gnedkoopste tot de beate aoorten in acharp oncnrreerende prüzen Aanbevelend AÜVKRTËIMTIEN Heden ia door mü da door den E A Heer RechterCommissaris goedgekenrde eentg uitdeelingslüst in het faillissement van S W WULFFRAAT meubelmaker alhier lUponeerd ter griffie van de Arrend Rechtbank te Rotterdam en van bet Kantongerecht te Gouda ter koatelooze inzage gedurende 10 dagen voor de achuldelacbers De Curator Mr F H KRANENBURG Qonda 28 November 1906 Onnavolgbaar zün thans door nienw gevonden toepasalngeu onze la alleeerf geêcMUertn fartreilen felnlure BogaerlÊ Zij geTen kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men OTertnige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prüsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel a BOGAEBJi Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen Ie bezichtigen zgn Zenuw en Maaglijders ordt all overtniging als een werkMÜke hnlp io den nood bet boek anbevolen Na ontvangst van adies per briefkaart ril d t boekje franco per paai toegezonden door BIiOKfOBL d üoekban Zatix m3i l fc HM tMti Mi aililyam fa MlttMlylMli fiiinniMadvocf Hwrn tn vooral A t mm m Tl n e i m i h i n iiwiflti tod Ann uvaae a tOmttkt srila l alk Ur 14 Mm Mt fxt op nujn m fabcMctrntrfc CI Mrail i t tv W r MMaa fcO