Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1906

Vrijdag 30 November 1900 No 10196 45ste tlaar j aiig iXieuwS an Advertentieblad mor Gouda en Omstreken relele n ïo ftt 7 2j 3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks 0h ADVERTËNTIEN worden g epliiitst van Met uitEondning an Zon en Feestdagen ff i iWÊ Q 1 regel a 50 Onten tedere regel meer De prijs per drie maanden is 1 25 franco per C M f Rt sT Centen Groote iettein worden berekend Iiost 1 70 pa iiJPM k P J nte Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN l V 8 a Advertentiën tot 1 uur des midd FMiimSO HIBNOK PM0LI5T aeinatogeen Poedcrvorm is het eenigste helpend middel tegen nioedarmoeae nietlcmiickt Meuuwmmukle Uomfdpf iteH SlapelootHeld OHmaehleu rermagerttig en fermUndering der Itekaamtkrachlen aeinatogeen in Poedervorm DAMES ZANQVEBEENIfUNG ARNOLD SPOEL Directeur J H B SPAANDERMAN IITVÖËRIXG op Maandag 3 December 1906 des avonds fl aar in de Zul KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN met welwillende medewerking van H H Invite s Die Schopfung Oratorium van JOS HAYDN BegeMding atrUkorkeêt Plano Mevr K W n Orgel Solisten Mejnllroaw MARIANNE SCHRIJVER Amsterdam Sopraan De Heer WALTER VAN SON i Hertogen boscb Tenor De Heer THOM DENUS Rotterdam Ba Donateurs en Kunstlievende leden hebben recht van toegang volgens het reglement Meerdere introdnctiekaarten k 11 alsmede Tekstboekjes k 15 ets zijn verkrijgbaar by den Heer J DE VEN Wijdstraat PlaaUbespreking van al Zaterdag 1 December te 10 uur in de zaal Kunstmin nÊËTiTËHTÓÏ or Zaterdag 1 December in de aal NVT Blf VMBMiAK DOOR LOUIS COUTURIER EN WILLEM KERPER Toegang 1126 Leerlingen H B 8 Oymn en Stad Msaiekscbool 10 75 Toegangskaarten verkrijgbaar bij Mevr de Wed MART J BOÜMAN KINNIS BYING DE 0MNIBUSD1EN8T Cfouda Schoonlioveli rtoe eerta DIrecUe J N BOTH zal met 1 Dec a s worden OPGEHEVEN De Retours znllen tegen den kostenden prijs kannen worden ingewisseld tot 31 December 1906 by J N BOTH Gouda I DE aOBDKOOPSTB DE MEB8T PRAOTISOHB DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAUBN ijn beslist die der ïlrma WULDON THE LADIB3 JOVBHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBEaaUAKBR nel een gratis geknipt patroon THJB BKZAAH OF CHILDBBS S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen rSAAOX Vul Botkhandelaar Proefnunimer 0 AUe met komel HM ByooegiM Van alle in deze bladen voorkomende modellen agn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooraitbetaling van 10 50 verkrggbaar by MILLY SIMONS Den Haag GEBR RUREN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaga an Gedampte Binnenrotte tS4 Telef IIS99 ge Magaxijn Weit Nleuwland 9 nabii Station Beurs Telef 4eS7 INRUILEN STfilHEN VERBDRBN REPAREER£N DE PHONOLA d el Jks In onze üalons te hoeren 11 en kan in alle drinkbare vloeistoflen Hi JILi worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eentge labrlkanteD H N v SCBAIK Co Den Haag VerkrB b r bj Firn WOLFF Co Wertharen 19S GRENDEL B H VAN MILD reerstal Uourfo A BOUMAN ifoordrechl P KSEN mwerkertadIJml t VAN ZESSEN Schoo hotm B v WIJK P W v EDE Oud r A SCHEER fla c ü K VAN DBB HEIJDEN W J j P p rimnT Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v D HEIJDEN Wadd ng v neA d GKOOT A Dl JONGH Oudtuut 3 P KASTELEIN P t O 5S T i WAAIISCIIUWINO Laat ü niet misleiden door Abdy Siroop Het klontterSanofa Paulo Abdij beataat niet dua Siroop van geenerlH waarde Ceoen$vtrz0kerind I11aat$cbat pii 99 ardrcclsP omwi D r r lrt Oi g rl t hi 1 7 ma tsclMipp ll k Kavitaal olt li ii 1 1 090 000 enelnrd B irM l ii o ll m r l UI i SIERÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TDIN VOOR DE LENTE MET Haarleminer Bloembollen Na ontvangst van postwissol groot 9 3 5 lenden wy Iraneo door Nederland onie overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen ol 40 voor potten nt 50 voor den tuin ot eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 ótun ol eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 ol eene COLLECTIE VOORKAMER EN TUIN van 240 ttuks ieder bevattende eene prachtige keuie van hyacinthen tulpen nariiseen croons scillae sneewklokjes etc u n n j i m geilinstreerde prSsiyst met epeeiflcatie onaer collecties In het Hollandsch en on e vele wenken voor de cnltunr bevatende groote catalogus in het Duitsch aenden wy desverlangd gratis en Iranco TalDbouw EtablIsseoieDt Huls ter Doln NoordwUk bU llaarleiD HUIS TE HUUR Heerenhuis OosthaveD B 88 Zes Kjmers groote Keuken drooge Keld i flinke Tnin Voorzien van Gas en Waltr leiding Te bevragen B 89 Verkrygbaar in esschen AO cts 7S et en 1 I aa y H H Apothekers en Drogietpu Let op het merk ANKEBI T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LüGEE Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven tl 8 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar bg PEETER8 Jz Ldt Op CdeXit n kmrhhand M M V L00l DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTfiN in elke stjl van de eerste labrieken teg o concnrreerende prgzen Aïnlejgef tïb Gas Waler Spreek Bli rea Eleetrische geleidIngeD Wie van goed licht houdt wende zich naar het Qoudsch Verllehting Magaxljn DE AVOUDStTER daar alles door bekwame fitters verriclit wordt NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OFT VANGEN alle soorten HEERENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOENWEEE STERKE Schoollaarzen Overscboenen eni enz Aanbevelend C SMITS Alle rcparatiSn en aangemeten werk EiNWÖmraËï Seu wordt verzoekt op t HERK te letlea on HBT Masizux va M lUVËNSWiAY ZONEN aOBUIOHEH Oese THEEËN worden afgeleverd in venegalde pakjes vat y twM n CM £ en Mn Nid ni met vermelding van Nommer en tPrgi vooralen vaa nevenetaant Merk volgena de Wet gedepo neerd Zieh tot de aitvoering van geëerde orden aanbevelende i C BML vo II heen J BREEBAART Lx Gouda Druk vaa A BRINEMAN Zx KEKi lSGEVIiXG I atCmiNGBN WELKE GeWaH SCHADE OF HINDER KUNNUN VKlt UOK AKEN BURGEMEKSTKR en WETHÜUDKRS vau GOUDA Ücïien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan C Jansen en iijno rechtverlcnjgenden tot het oprichten eener rookerij voor vleesdi en spek in het perceel aan de Spooratraat wijk Q No 308 kadastraal bekend aectie A Nj 3413 GUUDA den 29 November 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UuileiilHiidscli Overzicht By de behandeling van de sappletoire begrooling voor Zaidwest Afrika verklaarde de Rgkekanseliar prins Billow wg bebbeii een ernstige crisis op koluiiiaal gnbied duorgemaakt ondanks alle dapperbeid der troepen mocbt bet eerst na een strijd van drie jaren gelukken den tegenstand van den vg and te breken Er zal nog wel eenige tjjd voorbijgaan alvorens de rust in de kolonie geheel hersteld zal zijn Het ware een ontmoediging voor de besten van ons volk zoo we de koloniën zonden laten varen Ooen Dnitsche Bijkadag geen Rijkskanselier kan zolk een voorstel verdedigen Er zullen nog groote sommen noodig zjjn voor beëindiging van den oorlog en herstel van den onden toestand in de kolonie Wu bevinden ons in een crisis die naar te hopen valt tot genezing zal leiden om tot die genezing te kooien is het ook nood aketyk dat we er kennen foaten te hebben begaan en dat we den vasten wil aan den dag Leggen in deze onten niet weder te vervallen De bondsregceringen zijn nog steeds van oordeel dat de instelling van een zelfstandige koloniale afdeeling wenschelijk is ook overigens ziJn hervormingen in capite et membris noodzakelijk Bg de keuze van een opvolger van Prins Holienlohe werd hoofdzakelijk gezocht naar een eerste kracht op handels en ecenomiscb gebied ik verzoek u den heer Dernbnrg uw vertrouwen te schenken Spreker spreekt daarna zgn leedwezen er over uit dat de tegen eenige ambtenaren van het koloniaal bestnnr ingebrachte beschnldigingen gegrond zgn gebleken j hü belooft bg onregelmatigheden steeds tnsicben beide te znllen treden FEVILLETO X Tegen den Stroom Het poststation der kleine provinciestad werd met opzendingen van allerlei aard overstelpt Do modemagazgnen de behangers de kunsthandelaars en meubelmakers zonden al do bestelde dingen derwaarts tot wanhoop van den ouden postmeester die aan dat drukke werk op zgn andera zoo doodstil expeditiekantoor allerminst gewend was en die nu er toch maar voor te zorgen had dat alles met ipoedboden op de plaats van bestemming kwam Ocb och waren die twee trouwpartijen maar goed en Wel achter den rug zuchtte bg vaak als de kleine bergplaats die ter zjner beschikking was weer vol stond met allerlei dingen Op de beide plaatsen die we de brandpunten der beweging hebben genoemd hadden de hnwelgks voorbereldselen op verschillende wgzen plaats Op Bennewitz zuchtte soms de barones von Strnendorff onder den laat van t werk dat z met inderdaad overdreven lorg beheerde Heel BennewiU werd opBleaw T rtraaid d mtobtU orettrokktD de Spreker behandelde daarna de besprekingen van zuogen koloniale schandalen iu de pers dezn zyn overdreven en de Rykskan selier kon gerust verklaren dat de Doitscbe ambtcnaarsstiind iu eerlijkheid en integriteit voor geen anderen ouder doet Tegen de schuldigü ambtenaren zal h j steeds met alle geHtrengheid optreden Du heer Dernburg duelde daarna mode dal dl coutracti n mut Tjppel skirch en Woi rmau ZLjn voibroken ï r zakt van de koloniale schandulon Is er uiin bu souJore commissie benoemd tot ciderzoek van allo ingL brachte beschuldigingen Spreker verklaarde eer t een program te zullen voorleggen nadat bfj persoonlyk de bulangrgkste koloniBu zul hebben bezocht Daarna betoogde hy nitvuerig do noodzakelykheid van de verlenging der Ispoortgn van Llidentsbucht tot Kentm inahoop on bespreekt daarna de politiek ten opzichte van de inlanders een gebied waarop naar lig be worde alle koloniseerende mogendheden van Europa solidair zgn Daitschland dat imnfirs in de geheele wereld den naam heeft een groote oorlogsmogendbeid te zgn kan aan de Holtentolten met toegeven zonder daardoor de positievan alle koloniseerende mogendheden in Afrika te verzwakken en zichzelf in het Europeesch volksconcert te isoleeren Onrast bg de sociaal democraten De militaire rechtbank te Belgrado veroordeelde in het proces te Kragujewacz 4 officieren tot 6 è 10 jaar govangenisstr tf 24 onderof cieren tot opsluiting van 5 tot 20 jaar en 7 enderofScieren tot I jaar gevangenisstraf De Italiaansche Kamer heeft Dinsdag haar werk hervat Er werd een brief voorgelezen van den voorzitter Bianeheri waarin deze mededeelt als zoodanig te willen bedanken wegens zgn beuoeming tot groot secretaris van de Orde van St Maurits en St Lazaros Op voorstel van Qiolitti werd met algemeene stemmen besloten het ontslag niet aan to nemen De onder voorzitter baron de Rifeis deed verslag van de door hem namens de Kamer overgebrachte vriendelijkheden aan den Dinsdag vertrokken koning van Griekenland en diens antwoord In den Senaat werden slechts door Titloni de acte van Algeciras en door den minister van landbouw ngverheid en handel Coccn Otu een wetsontwerp op den wokelgkschen rustdag ingediend logeerkamers voornamer ingericht en voor Chrisse werd een uitzet in gereedheid gebracht waarvoor geen bruid van koninkigke bloede zich bad behoeven te schamen Vooral de last van bezorging en schikking voor al de moeielgkheid van op dit of dat do definitieve keuze te bepalen stond de barones gansch alleen want tot baar leedwezen en ergernis toonde Clarissa voor al die dingen niet de minste belangstelling Zooals n t kiest zooals u t beschikt mama is t ook zeker het best en bet doelmatigst zeide zg als mevrouw von Slroendorff haar in die richting een niet onverdiende opmerking maakte Zelfs omtrent de kleur van t bondoiramenblement kind kan ik geen decisie van je krggen en t is toch waarlgk geen onverschillige zaak of men zich t leven lang tnsschen rood blanw of groen beweegt Clarisae herhaalde peinzend in stilte Het gansche lange lieve leven I Neen I is natnnrlgk lang niet hetzelfde welke kleur het gansche lieve lange leven hebben zall CJari8Se benacb je bent mg een raadsel I Je nadert het doel uwer wenschen meer en meer en je bigft er maar bg om tegenover de onvermgdeiykste voorbereidselen een gevoellooslieid te toonen die op geen enkele manitr te verklaren ia Ik had Je ik zie De prelect van Meurlhe et Uoselle hoeft dezer dagen een rondschrgven geienden aan de wctteijke vertegenwoordigers en de rekenplichtige leden der kerkvoogdgen om hen mede te doelen boe zg zich hebben te gedragen als straks in December de tot dusverre bestaande kerkelgke lichamen lullen ophoudt te beslaan De seheidingswet zoo schrgft de prefect bepaalt dat de goederen van du kerkvoogdgt n die niet zyu overgedragen aan vereemglngen voor den eeredienst een jaar na het in werking treden der wet in het departement dus I S December 190Ü aan een sequester moeten worden overgedragen Van dien datum af znllen de tegenwoordige kerkvoogdgen ophouden wettig te bestaan en dientengevolge z il er uit naam dezer lichamen niets meer in ontvangst mogen worden genomen of iu betaling gegeven Op genoemden datum moeten de beheerders der kerkvoogdgen de archieven die zg onder zich hebben afdragen adn den ontvanger der domeinen dieii ik als sequester zal hebben aangewezen en de penningmeesters of ontvangers moeten aan het bureau van genoemden ambtenaar de fondsen waarden bewgzen van eigendom en inschuld en alle op de rekenpiichttginid belrekking hebbende documenten inleveren behalve de stukken en boeken die zü noodig hebben om zonder verwijl bun rekening en veranlwaordlng op te maken overeenkomstig artikeiT van het dekreet van Ifi Maart 190tt Nog eenige aanwijzingen van admlnistratioven aard volgen En dan schrjjtt de prefect zooals ook andere prefecten hebben geschreven dat hot voor de rekenpiichtige leden der kerkvoogdgen van belang is zich nauwkeurig te houden nin de bovenvermelde voorschriften Door ieta van de waarden ot de stukken achter te houden die ik met u verplicht aan den seqnostei over te dragen zondt g j u blootstellen aan een gerechlelgke vervolging Rekenpliehtigo beheerders van kerkvoogdgen die niet bgtgds hun rekening en verantwoording afleggen worden met geldboeten bedreigd door de beslaande wetten en aiochten deze rekenpiichtige leden niet gehoorzamen aan bevelen lot teruggave van ten onrechte uitgegeven gelden en oplevering van verheimeigkte inkomsten en dergelijke dan stellen zg zich aan erger bloot Krachtens do wet van 5 September 1807 kan er een wottolgke hypolboek worden ingeschreveiVfop allo tegenwoordige en toekomstige goederen van de ontvangers der kerkvoogdijen voor de gelden dio z j nit hooide van hun beheer in dezen verschuldigd zullen bl ker nu mgn font wel in een veel praclischer opvoeding moeten geven want de practische kennis vaa t gewone hnishoudeiyke loven is onbetwistbaar noodig voor een vrouw die aan t hoofd komt te staan van zulk een grandiose bezitting die op tegelgk ecooo nische en waardige wyze zulk een buis met al den nasleep daaraan verboqdeo te bestieren heelt Wil je wel gelooven kindlicf dat bet mg soms bang om t hart wordt als ik bedenk welk oen verantwoording jg daarginds in dat opzicht gaal op jé nemen f Hy ook mama mg wordt het soms ook bang om t hart voor de verantwoording antwoordde Clarissa met zonderlinge bete niog maar daarop verviel ly weder in het oude stilzwygen en liet al de zorg voor t uitkiezen der kostbare stoffnn weder geheel aan de barones over Deze zuchtte maar toch liep er onder hare gemengde gevoelens heel wat gdelheid door want zg vond zich zelve in dien tgd hoogst gewichtig geheel onmisbaar vol moederiyke zorg en plichtsbesef Bruno was bg herhaling de gast van zQn aanstaande schoonmoeder In hem vond zy steeds een belangsteileed toehoorder en streelend was het daarbg voor haar gevoel dat zgn smaak zoo geheel met haar smaak overeen kwam Die twee konden van weerskanten elkander inderdaad uren lang aan In den strjjd tegen de uitbreiding van den Ilaliaanschen invloed in A lbani zegt baron Von Jhlomecky in zgn boek over de ItaiiaanachOostenrijkscllo betrekkingen in dien strijd heeft Oostenrijk een naluorluken bondgenoot in Griekenland dat dezelfde bolnngen en dezelfde bedoelingen heeft Juist toen dit denkbeeld vnn den Oostenrijkscien schrgrer in de Weenor bladen bespreken werd kwam koning Ueurge van iriekeuland naar Woenen om den steun van de regeoring der monarchie fn te roepen in bet geschil tnsschen ijjn land en Roemenii De regoering te Weenen nog niet volkomen doordrongen van de juistheid der opmerking van baron Von Chlumecky weea den Griekschen koning met ziJn verzoek at En nu doet ilch het merkwaardig verschijnsel voor dat koning George onmiddellijk van Weeoen naar Rome ging waar by schitterend ontvangen word De toespraken aan het feestmaal in bet tjoirinaal vloeien over van vriendschapsbetuigingen Italië schjjut grooter waarde te hechten aan da Orieksche vriendschap dan Ooatenrjjk En de Balkan politiek van de Consulta te Rome kan daardoor slechts aan kracht winnen zeer ton nadeele van Oostenrijk V De Republikeinache laden der Spaanache kamer van afgevaardigden bebban onlangs een telegram van gelukwensch gezonden aan de leden der republikeinacbo groep in de Portugeescbo Cortes toon deze by de behandeling der comptabiliteitawet eeu aanval ondernamen tegen do koninkigke familie Dit optreden bracht den leider dor meerderheid in de Porlageeache t ortea er toe een motie in te dienen waarbj een groet gezonden wordt aan het Spaansche volk maar te geiyk wordt geprotesteerd tegen de pogingen van vreemde e omenten zich Ie bemoeien met do biniienlandbchd politiek van Portugal Do voorsteller hoopte dat ook de republikiinsche kamerleden zich zouden aansluiten by zgn motie en elke bemoeiing van buitenlanders met de Porlugeesche zaken zouden atwyzen De Republikeinache leider Almefda ver klaarde dat zyn partjj nooit beleedigingen van Portugal zou uitlokken Vertegenwoordigers van alle groepen spraken voor de niotio die met algemeene stemmen werd aangenomei De minister president wenschte Porlngsl geluk wegens deze groote solidariteit van alle Portugeesche afgevaardigden en verklaarde dat de Spanjaarden steeds met genaam bezig houden met het bespreken van t geen zy te doen hadden om t levenslot van Clarisse zoo aangenaam zoo verrukkeIgk mogeiyk te maken De verhouding lusscbcn de jongverloolden bleet even vriendschappeiyk als ze van bet begin af wna geweest i men noemde die twee in tegenstelling van Richard en Ludmilla hel verstandige paartje terwyi de anderen niet zeiden als bet gloeiende bruidspaar betiteld werden Gansch anders dan Clarisse was bare nicht en aanstaande scboonznster Ludmilla werkeigk vuur en vlam voor alles wat mi t kleeding uitzet en versiering in veiband stond Haar tante mevrouw von ïtabenhorst hoe vrygevig zy zich ook toonde moest toclï zeer gestreng optreden wilde zy niet dat Ludmilla datgene wat zg ter harer beschikking had afgezonderd met duizenden ging overachryden Rabenborst leek wel eene dames kleerenmagazyn bergen van kostbare sloffen voltooide en balf volloolde robes kant kleeden bekleedsels en de hemel weet wat al niet meer lagen in zoowat alle kamers achtend op Lndmilla s scherpen blik oni gekeurd en gekozen te worden Van de grootst belangrgkheid was voor deze broid het bruidstoilet tr ordl Mrvolgit