Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1906

open armen in Portugal uilen worden ontTkogan BMr dat niet kan worden toegeataan dat lï zich bemoeien met de Portngeeaehe politiek Aan het gral ran aartabiaaehop t Stablewiki tallen alle redevoeringen in het Poolacb gebonden worden De Poieniche corretpondent van de l ranki Ztg heelt net verichillende geettel kr waardigheidiibekleederi geiiproken H j vernam dat r oog gem liepaaidu candidaat waa Het wa echter loo goed al zeker dat het domkapittel te Poaon een Pool het domkapittel te Oneacn een Daitacher zon wenacben Van andere zyde vernam de correspondent dat da dood van den aartabiaaehop de roomacbe kerk op dit oogenblik zeer onaangenaam waa Het leed geen tw jlel dat de schooiatriid nog lang zon doren I e toeatand waa tegen woordig van dim aard dat de geeateljjke die het ambt aanvaardt in zekeren zin bereid oet z jn een oller te brengen Het zoo nog niet zoo gemakkelijk ziJn om iemand voor den poat vai aartablaachor te vinden Onder leiding van Acland mioiater van onderwili in de vorige Itberala i egeeriog ia er giateren een vergadeiing gebonden van de algemeene commissie van net Nationale Liberale Verbond Het doel was er by de regeeriog op aan te dringen dat zij aan haar onderwyswel zon vasthouden Het bealnit dat de vergadering aannam verzocht de regeering niet alleen dat maar ook om nog b den daor van het tegenwoordige Parlement de kwestie te laten uitmaken ot bet Uoogerhsis het recht tal banden den wil van het volk in het Lagerbnia nitgedrakt to dwarsboomeo In een briel van Campbeil tiannermau door den voorzitter voorgelezen heet t dut het wetsontwerp nn een bespoll ing is van wat hel eerst was De rogeering en het land kunnen er niets mee aanvangen Do regeeriog zal niet aan de bouldbeginsolou waarop baar wetsontwerp rsstte laten raken Op dien grondalag echter is do regeering mits het onderwijs er geen schade by lijdt tot een schikking bereid Oaat dal niet zoo schroei de minister dan zullen wy moeten zien ol er niet in deze ooderwyskwestie alsook in andere kwesties een middel Ie vinden is waardoor de weuschon van hel volk oppermachtig gemaakt knnuen worden Men tiet dus dat de regeerinf de kwestie van de macht van het Hoogerhuis niet alleen op de onderwyswel uitgemaakt wil zien D Bonisohe oppositie pers erkent het groole balaog van bet beilnil waarin vryheld gegeven wordt van bat gemaenteiyk grondbezit in Rusland tot particulier bezit over te gaan Dit ia de eerste slap op den weg tot geboete ophelflng van het gemeentalUk grondbezit De bladen wyzen er echter op dat de re gMrlng een zoo ernstige quaeslie die diep iugrUpl iu het geheele loven van de boerenbevolking eenlgbtina luchthartig heelt aangevat zonder te wachten op do byeeukomst der Doema van wie zy JDial in deze taak looveel steun en voorlichting had kunnen verwaehten Wat de regeeting thans toestaat werd reeds langer dan w jaren door de Knssilobe liberalen getischt maar door conservatieven en nationalisten bostredon wyl deze er het begin van don ondergang der Unssisohe boeren in zagen Uaar juist daarom waa hat gewenschl geweest waar de rogeering de regelicg der zoo dringende Jodeuiuaealie nilateldo lot na de byecnkomsl der loama deze laodqnaestie niet op te iosaec by een minitlerieel besluit 01 zog vraagt do Rossya het beslnit om de Jodenquaestie te laten rusten toch het gevolg lyn van de vele dreigbrieven en telegrammen aan Stoijrpin en zells aan de Taaar veriondec door de monarcbisten en dan Bond der Itussischo munoon waarin verklaard wordt dat in geheel Rusland jodenvervolgingen zullen worden georganiaeerd toodra de Kegeering aan de Joden rechten on vrijheden toestaat die den reactioDoairen onaangenaam zyn f Verspreide Berichten Aan de bladen wordt uit Uome geaeind dat de bevelen van den pans voor de komende biaschopsvorgaderiog zich bepalen allien lot de aanbeveling van eendracht en volkomea gehoorMtmheid aan de laatste eneyeliaken Bjj de boedelbeschrgvingon ij het hoolditkeiyk te Nantes nogal rumoerig toegegaan Da soldaten moesten de deuren dir kerken openbrekas m aich met geweld toegang verschallen Ta Baovana beten opgewonden vrouwen de fendarmea in bel gelicht DunsoHLtitih Do Bykskaoselier heelt rgialtrenavond Bog aana hal bewyi akragan van da gBsat van ztjn keizeriyken mMcler dia baa had laten zeggen dal by by hem kwam eten Het bericht dal prins Eitel Friedrich een telegram aan Caruio gezonden heelt wordt tegengesproken Te Beriyn hebben vrouwen een vergadering gebonden en een motie aangenomen waarin aangedrongen werd dat de verbonden regeeringen maatr gelon znlleb trell n tegen den vleescbnood Uag men intnsichen algaan op den draai dii n de agrarische Deutsche Tagezeitoog weer nermt dan zal de wensch der Berlynache hniinoeders wel een vrome blgvi n Man ou volgens dat blad in geziighebbende kringen volkomen zgn teruggekomen van het besluit een verandering in de grensalsloitiiig te brengen Hr beerichen nami lgk bedenkelgke veeziekten in het bnUenland Wat Nederland betrelt er zouden bi r zella te weinig varkens zyn om in den export na ir Kngeland te voorzien De ei loitenaot Bilse de schryver van het geruchtmakende boek Uit een klein garnizoen is uit zgn woonplaats met achterlating van groote scholden verdwenen KfatiktB In het Lagerhuis werd eergisteren gevraagd ol het de rogeering bekend was dat lang voor de Dreadnought van stapel liep in Doiticbe tydschrjiten allerlei byzonderhai en van bet schip stonden vermeid Voor zoover mg bekend leide de minister van marine waren die bysenderbeden lang niet alle juist Denellde miniiter I dat hd foaah van den krygsraad te Portimoutb iuake de moitoiy der stokers gisteren werd er weer een tot miiuiideii verourd i Id nan ten raad van admiraliteit moest worden onderworpen die hel lou kannen herzien Nnar aanleiding van de vraag wat de regeering denkt te doen tegen de naar Kogelend nitgewoken Fransche geesteiyiie orden aeide minister Uiadstone dal een wetsontwerp op den industrieelen arbeid in kloosters en andere gestichten in stadie is Bdsi jid Up bevel v tn Petershnrg uit hebben de overheden te Odessa meegedeeld dat geen ovei vullen der Zwarte Honderd meer toe gelnlen zullen worden Let op dal meer I De Poolscbe socialistenparty bedient zich tegenwoordig van draadlooze telegrafie voor baar berichtendienst I Ze maakt bekend dat er by den overal van den posttrein te Kogair wel degelgk L400 0 X roebel gestolen is AziE Uit Kanton wordt een nieuwe beweging tegen de missionnarissen gameid In LienlBchau noord westeiyk van Kwantoeng waar op 28 October van het vorige jaar verichoidene Amerikaansche zendelingen werden gedood hebben Chineezen kerkelgke eigendommen geplunderd De AmerikaanBchu consul heott den onJerkoning om bescherming veriooht BINNENLAND STATEN ÜENEttAAL T m K K u m u A im MC H Vergadering van Woinsdag 28 November Staatsbagrootiug D algemeene beschouwingen worden voortgezet door den heer Heeni ikerk die de voorgenomen wgziging van de Militiewet bespreekt om te komen lot versterking van hel contingent Spr vraagt ol daaraan niet moei vooralgaan de vaststelling van de bepalingen voor de vooroeleoing der jeugd waardoor d minimer van Oorlog denkt te komen tot vermindering van den dienstiyd Ten onrechte meent spr is van bet biyvend gedeelte een politieke kwestie gemaakt Het wordt leiteiyk een technische zaak en by de Oorlogsbegrooting kan beslist worden ol de vermindering van het blijvend gedeelte niet lot schade is van onze weermacht Den flnancieelen toebtand besprekende betoogt spr met een beroep op de cyiers dat op dit oogenblik geen versterking van de middelen noodig is De grootere opbrengst van de middelen over 1906 en een te verwachten surplus van i millioeo 3 ton boven de raming voor 1907 wettigen de verwachting dat bet geheele voor 1907 geraamde tekort lal verdwynen Spr verwerpt de theorie dal zonder vooralgaande vaststelling van de belastingplannen de Vertokeringsvetten niet tol stand komen Dan polltieken toestand besprekende kritiseert by scherp de houding van den heer Borgesins en de voorgewende verzoeningsgeiindheid van dit Kabinet dat zich in haar bflulingpoliliek lynrecht tegenover de rechterzyde plaalat nu ly by de Verzekeringswatten de belastingplannen gut voorop Mttao Nb de linkarzyde door het blanco artikel slechts een kiesrecht theorie optrekt zich achter dal vage artikel verschuilt acht spr voor de rechterzyde op dit oogenblik den tgd nog niet gekomen zich over bel kiesrecht uit Ie spreken Wel wil spreker zeggen dat het van de linkerzgde een illusie is ais men meent dat een groot deel der rechterzyde zich legen uitbreiding van helkiesrecht zal verzetten De beer Patyn bepleit in aansluiting by zgn rede van het vorige jaar de noodzakelgkbeid van een goed doordacht en logisch stelsel voor de splitsing van de gewone en boitengewone uitgaven om daardoor te kunnen komen tot een juist overzicht van den stand van zaken Aldeelingsonderzoek Belastingwetten Na de pauze komt aan de orde hel voorstel van den heer Kolkman om het aldeelingaondarzoek over do belastingoniwerpen niet te doen plaats hebbon op 15 Januari De heer Kolkman voegt er thans bg maar Ie doen honden op den 29n Januari waarna hul gewgzigd vooratel Kolkman zonder stemming wordt aangenomen Daarna zet de heer Patyn zyn rede voort beloogeodo dat de minister z i de raming Ie laag heelt gesteld Spr berekent de uitgaven op 182 millio en 8 ton de inhomslen op 180 millioen Tl ton zoodat het tekort volgens hem zul moeten worden geraamd op raim 2 millioen in tegeoatelling met den minister die het tekort raamt op 3 i millioen De heer Troelstra constateert dat tot beden hel debat niets andera is geweest dan een spiegelgevecht tusschen de burgerlijke partijen mot woderzydsche grieven en verwyien zoo op hel gebied der arbeidersverzekering Spr vraagt naar de werkeiyke bedoeling der Regeering Zal de Invaliditoitsverzekiiring per sé in deze 4 jarige periode niet tot stand komen Spr heelt de Ouderdomsvcrzokering liever dan een Invalidi leitsverze iering gebaseerd op cyiers die de maker van de wel niet voor zyn rekening noemt De politieke verhoudingen besprekende constateert spr dal de rechterzgde niet steunt op de antithese manr sameogehonden wordt door zuiver materieele gemeenschap peiyke belangen Spr brengt der Regeeeing hulde dat zy zich solidair verklaart met den minister van Oorlog voor zoover deze komt met voorstellen die een gedeeltelgke vervalling van het Regeeringsprogram inhouden Als de Kamer het voorstel om het biyvend gedeelte al te schallen verwerpt dan zal zulk een votum de Regeering treilen Haar wanneer de begroeting van Oorlog mocht worden verworpen door de stemmen van hen die de plannen van minister Staal dwarsboomen mèl de stemmen der anliroilitairisten die gewoonigk tegen de begrooting stemmen dan is talk een votnm niet gericht legen de Regeering Daarna komt spr tot de kiesrochlkwestie en constateert dat èn onder de anli revolutionnairen èn onder de Katholieken een drang naar kiesreohthervorming is ontstaan Maar spr verlangt duidelgkheid in de verklaringen der kerkelgke partgen Hg betoogt verder dal een regeering niet haar uitgangtpunt mag vinden in den godsdienst en evenmin het tegenovergestelde t geval mag zyn Van zainigbeid op het gebied van oorlog on marine verwacht spr te veel Hg protesteert tegen de samenkoppeling van de vermindering van den snikeraccyns aan een verhooging van den drankaccyns Ten slotte ontwikkelt spreker zgn denkbeelden omtrent onderdoms invalidileitsen ziekteverzekering Ten aanzien van laatstbedoelde verzekering achtte hy o a Stuts subsidie noodig Spreker constateert met leedwezen dat de Regeering den 10 urigen arbeidsdag niet als regel wil invoeren maar verzekert dat zgn party aan de Regeering onnoodig geen stroobreed in den weg zal leggen Tevens zullen sprekers geestverwanten deze Regeering bigven beschoawen als een burgeriyke Regeering die de arbeiders niet willen opvoeren lot die doorslaande macht in de maatschappy welke spr meent dal aan de arbeiders toekomt Hargen U uur vaorttetting Gemeng de Berichten De rechtbank Ie Rotterdam heelt gistermiddag in staal van laillissement verklaard de Uaatachappy Het Witte Huis Curator la de Heer mr D K van Raalte te Rotterdam Te Zeelat by Eindhoven is door den dia trictaveearti hondsdolheid geconstaleerd op het cadaver van een hond waarvan de eige naar en do herkomst niet bekend zgn Voonoorer men weet ya geen personen gebeten Uit Someren M Br wordt au de i H Ct gemeld De landbouwer Hartens ia door ijn hond ta d hud abttan onmiddalltjk werd bat diar algaaaakt en naar DIrMht gatondaa I De geneeskundige commisaia verklaarde dat hg dol was in den haagsten graad H heelt zich naar Pargs begeven om in het Instituut Pasteur t warden verpleegd Dit Arnhem meldt men Qisterenmiddag heelt een patroelj lo de Koningstraat alhier een korporaal moeten inrekenen die op laidrnchlige wyze den volke kond derd dat hy de bekende kapitein van Köpenick was Men meldt aan da N R Ct In de Zuiderzee tnascben EIbnrg en Kampen Is eergisternacbl de met turi en boat eladen tjalk De Vier Gebroeders van P Hoeksm van Amsterdam komende van de Lemmer lek geraakt en gezonken De bemanning bestaande alt schipper vrouw en zoon werd na een bange nacht te hebben doorgebracht door den Elbnrger visscberJob Foppen in zgn schuit opgenomen en naar EIburg gebracht Alleen de lading was verzekerd Dinsdag heelt een schipper te Laag Soeren alt het kanaal opgeviscbt het reeds in vergevorderden staat van ontbinding verkeerende lyk van eeno vroow By onderzoek is bet gebleken de 43jarige vroaw uit Ellecom te zyn die sedert 3 deur vermist werd Hel Igk is naar het Igkenhuls op de algemeene begraalplaats te Dieren overgebracht Men meldt uit Den Haag Het werklooien comilé alhier kaalt raa een onbekende I 100 ontvangen Hel comité reikte 750 kaarten uit voor even zoovele porties levensmiddelen elke portie voor een niet Ie groot gezin toereikend voor 4 dagen De Bouwkundige vereeniging Onderneming en Vrgheid heelt dezer dagen aan haar leden een circnlairr verzonden waarin zy in verband met de steeds toenemende werkloosheid in de bouwvakken alhier een beroep aan de leden doet om tegemoet te komen aan de circulaire van de Federatie van timmerliaden vereenigingen door gedurende eenige maanden niet langer te laten werken buitengewone omstandigheden uitgezonderd dan van s morgens dag tot s avonds d inker ol 8 uur per dag en dezen winter zoo weinig mogeiyk gebruik Ie maken van machinaal timmerwerk Dsareutegen zond de aannemersvereeni ging De Ngverheid aan ds Federatie ran i immerliedenvereenigen welke haar verzocht had ter wille van zoo vele honderden werklooie timmerlieden den arbeid te verkorten een weigerend antwoord Van De Borkelmans roman van hel groote stadsleven verscbgnt heden binnen 6 maanden na bet veracbynen van den len druk de 3e druk Cramer een van de twee wereidwandciaars die in Februari van bier op reis gingen en I tol Konstantinopel brachten van waar zy hun zwerltocbl langs du kusten der Zwarte Zee voortzetten is tengevolge van de geleden ontberingen ernstig ziek geworden en gernimen tyd in het hospitaal te Boekarest verpleegd Dezer dagen is by te Amsterdam teruggekeerd Zgn kameraad Andriessen ü nog te Boekarest waar hg den winter denUi Ie biyven om in het voorjaar Rusland in b trekken Stadsnieuws GOUDA 29 November 1906 Men verzoekt ons mede te dealen Op Zaterdag 8 en Maandag lODeoeobar a s worden door het Leger des Heils in de zaai Heil des volks op Zaterdag en In de Sociëteit Ons Genoegen op Maandag BioieopeVoorstellingsn gehouden waarop wy gaarne de aandacht onzer lexera willen vestigen Een serie nieuwe levende beelden allen streng zedelgk sommigen hnmariatiiob andaren weer ernstig zullen warden vertoond By enkele stille beelden aallen maar alemmige liederen worden geiongen De Biascopo voorstellingen van bet Leger des Heila zgn steeds de meest gunstige beoordeelingen in de pers te beurt gevallen De Telegraaf sohreel Znike avonden werken in hooge mate paedafodiscb Veel meer dan uren lange redevoeringen zeggen een serie levensgrsote op t doek getooverde beelden De prachtige gekleurde beelden werden met uitroepen van bewondering begroet De vaak komische levende photographien deden de menschen vaak gieren van pret Het Rotterdamsche Nieuwsblad Het waren teer aciueele en leerzame beelden welke op het doek werden gebracht De Nieuwe Courant Een groote menschenmaau waa gisterenavond Tiroli binnengestroomd om gedurende eeoigt nran in varbaiing ta itnno nut de leeSrieke tableani door de groote Bioscope das Leger der Keilsbrigade op hel witte scherm geworpen De Bioscoop Brigade heelt gisterenavond aan een uitgelezen schare een genotvolleo echt atichtelgken avond geschonken die noglang na dezen zyn invloed ten goede zal nitoelenen Apeldoornacbe Conrant De honderden toeschouwers w o van allerlei stand smaakten warkeiyk een genotvollen avond Om iedereen in staat te stellen deze voorstellingen by te wonen is de entree laag gesteld nl op 15 25 en 50 cents Het Hollandsch Tooneelgezelschap onder directie van de bh Gebr van Lier voerde bier gisteravond in du zaal Kusimin der Sociëteit Ons Genoegen op het bekende drama in 5 bedrgven UargneriteOanthier van Alexander Damas flis Waaraan het toe te schryven is dat de opkomst niet zoo was als we verwachtten we willen er geen oordeel over vellen maar het was jammer want bat spel der dames en boeren was uitstekend Mevr Julia van Lier Cugpers die de titelrol vervulde deed dit op een wjie boven onzen lot verheven en werd daarin uitstekend ter zgdo gestaan door den beer Louis de Vries die eveneens uitstekend spel leverde Ook de overige dames en boeren vervalden hun rol nitstekend Het applaus dat meermalA weerklonk was dan ook wel vordiend Hopen wy dat de hh van Lier niet ontmoedigd door de min gunstige opkomst ons nog eens vergasten zullen op zulk spel als wy gisteravond mochten genieten wellicht dal zy dan meer tucces zullen hebben In het hotel de Zalm had heden morgen een vergadering plaats van de vereeniging lot beatryding van knoeiergeo in den boteren kaashandel Deze vergadering was ook toegankelgk voor gointrodnceerden waarvan velen gebruik hadden gemaakt Ten on eveer hall twaall werd de vergadering geopend door den voerster de heer F Middelbeek die de leden en geintrodnceerden welkom hoeten en in herinnering bracht dat deze vereeniging in 1885 reeds was opgericht en dat het ledental tot op heden 400 bedroeg Daar hier ter stede nog zoo weinige lid waren bad bet Bestuur gemeend ook hier een algemeene vergadering te moeten houden opdat velen die nog niet genoeg met de werkzaamheden dezer vereeniging bekend waren zooden toetreden het y als lid ol ais donateur In ons volgend nummer sulle i wy een meer uitgebreid verslag opnemen By hel aldeelingsonderzoek van het wetsontwerp tot bevordering van de voltooiing van den spoorweg van Gouda naar Schoonhoven en verzekering van de geregelde ei i oitatie van de spoorwegen s Gravenhage Voorburg Leiden en Gouda Oudewatar brachtten verschillende leden het voorgevallene met betrekking tol den aanleg van den locaalspoorweg Gouda Schoonhoven ter sprake om daarby als hqnne meening uit te spreken dat de mislukking der aanvankeiyke plannen Ie wglon is aan do groote hchtvaardigheid waarmede bj het ontwerpen der plannen is gehandeld Trouwens oordeelden zy dat de geheele opzet der zaak niet van lichtzinnigheid is vrg te pleiten Onder meer andore inlichtingen vroeg men wie met het onderzoek van do flnancieele positie der Maatschappg en met de controle der raming belast zyn geweest Van andere zyde werd er tegenover deze opmerkingen op gewezen dal de bezwaren die de bodem van ons land oplevert soms van zoo onverwachten aard zgn dat in begroetingen er geen rekening mee kan worden gebonden Eén les valt naar sommige leden opmerkten in leder geval uil het gebeurde te trekken nl deze dat dergeiyke belangrnke il i J Provincie voor groote bedragen deelnemen niet mogen worden gegeven aan maatschappyen met slechts gering weerstandsvermogen ÏL 1 S ni i d eerste plaat openbare belangen dient doch veeleer particuliere in dien zin dit bel i V ï 5 waardelooze obligatiSn meer5 L7 K Inderdaad moge deze bedoeling aan het wetsontwerp vreemd wmeden rt den Veneheidene leden gaven te kennen dat legea den voorgestelden steun aan de i W Eiploilstle van Tramwegen ernstige bedenkingen hadden Algeacheiden M hel principieele der zaak kon ook de wyze waarop het denkbeeld om voor de voltooiing der lyn Gouda Schoonhoven opnieuw Rykshulp beschikbaar te stellen In ait w o ia uitgewerkt veler goedkeuring niet wegdragen 01 in finueieal opxieht door d twee ledige tusschenkomst van hel Ryk de positie van de Hy lot Eipl van Tramwegen zoozeer zal worden versterk dat de voltooiing der nieuwe Ign en de exploilalie zoowel der oude als der nieuwe Ign voor de toekomst behoorlgk is verzekerd verklaarden verschillende leden te betwgleler Onder meer werd er van verschillende zgdo de aandacht op gevestigd dat de Ignen Leiden s Gravenhage en GoudaOndewater niet het eigendom zgn van de gesubsidieerde onweder te subsidieeren maatsciiappy Deze omstandigheid maakt de geheele transactie nog ingewikkelder Verscheidene leden verzochten den Minister aan de Kamer het concept over te leggen van de overeenkomst welke lig voornemens ia met de Hg tot Expl van Tramwegen te sluiten Sommige leden vertroawden dat die overeenkomst een termyn zal inhouden binnen welken lo maatschappg de verbetering barer beslaande lynen zal moeten hebbon tot stand gebracht Sommige leden achtten bet gewenschl met toepassing van do artl 24 en 30 der overeenkomst van 1903 lot naasting der lyn Goudit Schoonhoven over te gaan Wat de Ign s Gravenhage Leiden en Gouda Ondewater betrelt zonden dan a zonderlgke regelingen moeten worden geIrollen Ook werd hel denkbeeld aangegeven dat de Staat als middelaar zoo optreden tnsscben de Mg tot Expl vnn Tramwegen en de H IJ S M om te verkrygen dat laatstgenoemde maatschappy alle Ignen der eerste overnam Andere leden verklaarden zich goed met hot voorstel te kunnen vereenigen Ten slotte werd o m nog gevraagd hoe het te verklaren ia dat de My lot Expl van Tramwegen reeds op het lyngedeelte s Gravenhage Voorburg spoorverdubbeiing heelt lot stand gebracht en belangrnke werken onder Voorburg uitvoett P Hel is immers hel Ryk dal daarvoor het geld moet verschallen t Gekozen tol president dor Muzielfvereeniging te Zevenhuizen de heer C Heg in plaats van den heer D Bontenbal 383 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Donderdag 29 Nov No 33S1 I 1500 12702 I 100 Pryzen van I 20 347 2 i 28 6485 8706 12746 15459 17202 431 3286 6791 52 92 80 17484 1049 3856 6921 8900 12904 15764 18241 1282 4036 7019 33 76 16090 56 98 61 7368 9214 13129 16194 18866 1407 4116 7551 9542 39 16472 72 1603 4240 7806 10505 13314 16570 19977 5 5031 54 99 14206 16611 20013 1777 5111 92 10998 14322 55 20B20 1849 5533 8041 11139 37 16758 28 2272 6159 77 11576 14469 16998 20409 2343 6257 8131 83 14640 17054 20883 2463 6 305 64 11642 14847 17172 20921 2611 93 8486 11871 14998 88 63 I=OSTBRIJ ETSr St Nicolaaspostpakketten In verband met de postpakketverzending ter gelegenheid van het a s SI Nioolaasloest wordt bg vernieuwing in herinnering gebracht dat voor den tgd van 2 tot en met 7 December ingetrokken wordt de vergunning om meer pakketten aan hetzellde adres van slechts ééno adreskaart te doen vergezeld gaan Gedurende dat tgdperk behoort dus hg M Ier verzending aangeboden pakket een adreskaart gevoegd te worden Voorts wordt ter verzekering ran eene goede overkomst der pakketten aanbevolen Ie Zorg te dragen voor eene doelmatige en stevige verpakking Licht breekbare voorwerpen verpakke men in kist ol mand voorzien van een ruim hoeveelheid hooi ol houlwol 2e Zoo mogelgk de adressen op den omslag te schryven en waar oppakkiog ol aanhechting van een adres onvermgdelgk is dat z6ó vast te hechten dat geen kans bestaat voor verloren gaan en 3e in de pakketten een twfede los adres te sluiten Vooral ook doze wenk wordt dringend ter opvolging aanbevalen Goud 28 November 1906 De Directeur H C HENNE ÜIN HABKTBaBIOHTXB O012da a9 November 1904 GRANEN Bij mimer aaavoer benionó er ook heden meer kooplust echter dooreen tot ieti lagere prijfen Tarwe Zeeuwache 8 15 i 8 50 mindere dito 7 o 7 80 AfWykende 5 75 a 650 Polder 5 60 i f 6 90 Nieuwe ZaeswscBe Rogge r l S Polder 5 50 5 5 BuitenUndKhe per jo kilo k S io 4 S 40 Cher lier f i ti 6 60 BuilenL voerjersl per 70 kilo A P hectoliter j 5 k 3 75 Per 100 kiloL t I S Henneputdi BuitenUnilache 5 Kilo 6 5 4 7 50 lUnarie ad J 50 4 10 50 K r iJM d per 50 Kilo Kooliaad per 50 Kilo a fcrwttn Kookerwten g 50 10 50 Bmteolaodsche vocrtrwtcn per lo Kilo 6 25 4 6 75 lloooen bruine Boonen r S Witle boonen ij 4 Pwdan booneo 7 10 i 7 Dunren boouen k M U r i Klo Bonte Arasrikuniche 5 80 i 6 io Kleine ronde 6 10 1 7 I yf k M o vwMn aanvoer en handel roef echter prijshoudend Vette vsrkcni goeue Mnvoer handel matig i 11 cl J K 88 voor Engel d red nvoer hiodel maiig 10 4 i ct per half K U Marere Biggen goede a n oer handel stug f 1 15 i 60 per week Vette Schapen tanvMr hindel geene beteelenis f k Ummereo goede nvoerhuidel matig iS Nuchtere Kalveren wnige oer handel vlug 9 4 k reii nvoer en handel gnne bel I i f Kokkalrerco 10 4 i7 Kaas atngevocrd 47 partijen handel vlug e kwal j 4 ja 50 ade kwal ao 30 Zwaardere 33 Noordhollansche Boter 858 jiukkcn van KG Handel vlug Ooeboler 1 50 4 1 60 Welbeter 1 1 40 4 1 45 BEÏÏES 7M EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV SlaaUUtnmqm PonTuoii üblig 3o Serie Ir 60 3 69V Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69V RoSLAiiD Iwang Dombr Obli Ka isn 4 96 Azin Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLiniBu Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis I 100 IV 24 Vi flfpolliai Bmkin I andb idem idem 4 99 Pandb Rotlerd Hypb 4 101 Pnndb Rotterd Hyph 8 97 Pandb Standaurd Hypb 4 lOO Pandb Stedeiyko Hy lb 4 9 Pandb Utrechlsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandsche Hyph 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algom Groninger ScheepsHyph 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelgor Northw Pac Hyp Hank I 90 Pandb Bataalache Hyph 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 9 l Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvtgltêningnt iTiLie Oblig Znid Italiaansche Spw My A 367 PrtmUUeniiufen Ixuoii Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 l Hy tol Expl Laan van Heerdervoort 1902 89 Sehitpvaart MaalMhappijen Pand Holland Ooll S tv Mg 15 EXPOSITIE der nieuwste modellen Wintermantels Costumes Blouse Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met hgbehoorende öarneeringen alsmede eene groole keuze PELTBRIJBN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncurreerende pryzen Aanbevelend VERSCHEIDENHEID Maandagavond la de dierentemmer Hinrichsen in den circus van Schumann te Berlgn door een lyger dien hy over een zweep liet springen aangevallen Hy werd zwaar aan hoold en armen gewond Hy school onder den tyger liggende hel dier in de keel zonder het echter te dooden De brandweer bestookte den tyger ten slotte net stralen aler zoodat Hinrichsen de kooi kon verlaten De locale marktprys van oaeae ia in batrekkelgk korten tyd mat ongeveer 15 cent per kilogram gestegen de noteering is thans 74 cent per kilogram schryit Onze West Dit verschyosel valt jammer genoeg saman met een minimale productie zooals biykt uit de volgende vorgelgkende oitvoercgjer van Januari tot October 1906 14 090 balen en van Janaari tot October 1905 16 000 balen Dat de hooge prgzen lang sUnd aallen honden moet echter worden belwyield De oorzaak der prgsverhooging achynt gezocht te moeten worden in igdolgk geringe aanvoeren in de Vereenigde Staten en Eoropo De groote lahrikanten schgnen over het geheel voldoende voorzien Hol zonden dus enkele kleinere lahrikanten zgn die om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen do geringe hoeveelheden cacao welke op de markt komen tegen hooge prgzen opkoopen Volgens berichten zooden bovendien apecn lanten Ie Newyork en Hamburg het te kort voorziende het hunne hebban bygedragen om de prgzen in de hoogte te jagen Verkoopen voorail vinden niet plaats daar de groote lahrikanten een aiwachtende handing aannemen Wanneer in December decacaoaanvoeren weder toenemen is het zeer waarachyniyk dat de pryzen meer ol minder lallen dales Tol de huidige schaarschte aan cacao heelt vermogdeigk ook bggedragan dat de aanvoeren uil Alrika waar de cacao cnitoar zich enorm uitbreidt dit jaar niet zoo groot lyn geweest als men had verwacht BurterlUk a tand GEBOREN 28 Nov Gerarda Everarda Hendrica ouders P Oosirnm en H A Slenters Klazina Adriana Wilhelmlna ouders M Hykoop en A Uiltenbogaard 29 Jan Willem ondei S van Driel en J W Uogendoom GEHUWD 28 Nov C J Streng en H M Brans H Homan en T P de Jong T van Lit en N Nionwland C Knor en P W Ome H F Grondyt en W C Jonkheid OVERLEDEN 28 Nov J Stenileld 82 j M J Boot wed J Koenans 16 j 29 E Straver wed J T Imboli 65 j Baau vijlt OVERLEDEN O Teekens 71 j GEHUWD H J Wentingen 8 Mariana P Vrieaekoop en A Hogenelat C Verwey en M van Dyk T Nederbott enA van der Haal AÜVH RrKI XIEi NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwegsleeg OBTVANGEN alle soorlen HEEHENDAMES DAMESen KINDER WINTER SCHOEITWEES STERKE Schoollaanen Uverschoenen enz enz Aanbevelend 0 SMITS DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISOHE DB MEEgT VOLLE DIOB MODEBLAIIEN Alle reparatlBn en aangemeten werk zyn beslist die der Firma WELUOm I ff LADiaa JOÜBNAL raet minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TU ILL UHSatlMAKBH met een gratis geknipt patroon THK BAZAAU Of CBILD BBS a BASHlOSa Kinderraodea met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Oui BvekhandeUMr JProef nummer Alte mi komel Holt Bljooegitrl È I Van alle in deze bladen voorkoraeiide modellen zyn GEKNIPTE PATKONEN pet Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbelaling van 10 50 verkrUgbaar by HILLY SIMONS Den Haag