Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1906

Zaterdag 1 December 1000 No 10197 45ste Jaargang khmhe conAfr Diieuw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeiefMi H SI A o V K U T E N T I E N worden gepUai st van 1 5 regel li 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gw ote letters worden hcritkond naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 mii dos midil tetotai n Ke M De Uitgave dezer Courant geschietlt dagelijks met nitïoiHkiine an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco pei liost 1 70 AÜonderlyke Nommers VU FC EN TEN 3 BEETH07EH70ND op Zaterdag 1 December n de xaal XOX EN FBBMAAÊi DOOK LOUIS COUTURIER EN WILLEM KERPER Toegang f 1 iö Leerlingen H B S Gymn en 8ted Muziekschool f 0 75 Toegangskaarton verkrijgbaar bjj Hevr de Wed MART J B0UM 4N GEVRAAGD Kamers met Pension door een JONGMENSCH Brieven onder letters Z H aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM i ZOON alhier M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Ia t ruimst vooriien van GASORNAHENTfiN in elke tyi van de eerste fabrieken teg Mi eoncnrreerende prijzen Aaolfjgiir fta Gas Walrr Spretk liiirCU Ëlectrisclie geleidingen Wie van goed licht houdt wende ilcli naar het Ooudeeh Verllchtlng Maga tjn E A¥OIlDSTBR daar alles door bekwame flttera verriu t wordt Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 et en f l S y U U Apotheken en DrogistiU Let op HH merk ANKMB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUUEB Apotheker Markt en by WOLFF Co AVeatkaven 118 Gemeentewerken van Gouda VAANDAa 17 ÜKOKMHKR 1900 des namiddag lun 11 ur lulli ii UUKOEMKiCHTEE en WETHÜLDEttS van OOÜOA Iraehten aan te besteden de levering van bcnoodigde materialen ten dienste van de Fabricage inliW in 13pereeelen I Houtwaren 3 IJzer en staal 4 liereedschappen iicble ijzerwaren enz tf Lood en Zink enz 6 Verfwaren oliën en leer enz 7 Glas 8 Grind 9 8teensla 10 Zand i I Melafier of grèskeieu 12 Waalstraalklinkers 13 Vechtsche slraatklinkeis waalvorm en 15 Ilouwmaterialen Inllclitlngeo daguiyka toiiacben 9 en 10 aar af bet Ijtadieri waar beatekkea met voorwaarden tegen betaling van 26 cent per perceel verkrygbaar Un franco per poat adret Oemeeotewerken ad 30 cent ïaatsdupp j tot Exploitatie ▼ u Staatsspoomegen AANBËmDliU foor rtktning va den Staat der yedtrlandtn Op DINSDAO den Baten Jaooari 1907 dei namlddagi ten 2 ore foralt tyj aan het Ceatraalbarean der Haataebappjj tot Exploitatie van StaalaBpooiwegen in bet Itoteelw Park te Vtrtehl van Het maken vau den gedeeltel jke i onderbouw eener draaibrug een remmingwerk met gteunjukken en huixje en bekomende werken in het bed der omgelegde Gouwe naby UOUUA O buteding geicbledt volgena § Uö van bat Fro ruim Het Programma ligt vao den laten December 1900 ter leilng oao bet Centraalbnreaa in het Moreelae Park en aan het bnreaa van den Brog Ingenlenr P J0U8TINQ te Utnclu en ia op ranc aanvraag per brief aan gtooead üentraaibnreau Uienat van Weg en Werken te bekomen tegen betaling van f 2 Inlichtingen worden gegeven aao bat Owtraalbarean Dieoat van Weg en Werken 00 door den Ingenieur voornoemd Aanwyiing op het terrein lal geacbieden den Uden Uecember 190ti ten 1 30 nre namiddag Wwt Eimpmekt lijd btj de bealUade Qoawebrog UUeehl den 27aleu November 1900 Bazen Zoajjaen Eendea ea et t oog op de komende Kueatdagen vrMglgdige beltelling gewenscbt J JAN OS Kleiweg 73 GoaJa HUIS TE HUUR lierreBhuls Ooslbaven K 88 Zea Kamera groote Kenken drooge Keidei flinke Tnin Vooriien van Uaa en Wattrleiding Te bevragen B 89 Qoida Druk van A BBINKUAN Zx 4 I GEEN MOOIER OEEN DEGELIJKER GEEN OOEDKOOPEK geschenk dun onze prathlige rvclarae verpakking JOITEEl gevuld inel 50 zeer guede Sigaren ZEBR BIJZONDEBE NB1ED1NO Eiiurnin sorle rinij in LUXK AHHOIlTlHBJiTHISTKS iinld wl uiikluilend PUIMA MERKBS in nlle proi n l l n m t f 23 per sink aillAltlCN eiiSfWJKJjrTIS Vinaardiu ïerimkkingcn voor alle beurzen riiBKi mm Crada Kkiwea 2 lat TdefotD 4i J liiljrEilm Naaiiiiacliiiies I UTTIG St I ICOLAAS CADEAU Oudei rteht gratie ook in het moderne bordurea en êtoppen Alléén in wlnkeli met ilU uithangbord zgïi de aiKGBtt N AAIHAt lilIllia verkrijgbaar == SINGER MAATSCHAPPIJ P In Nederland vertegenwoordigd door méér dSn 50 eigen Magazijnen GOUDA Kleiweg 100 BLUTSSEN S jf Ontvangen een groote sorteering ah direct C adeaii op 1 pond Boter KofTie of üaas Va ook voor bons Te GOUDA Wijdstraat 157 GtebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao t i OsUiMtige door de Bieuwal uitviBdingen op machinaal gebied rerbcterdc fbbrieatle m tMiiitand pbruik van Qjiw bu lijnsU grondatoflbn garandeerci k rbriukor van Stollirarck s Chocolade en Oacao fgB aaabevoHuwaardig ftibrikaat nauwkeurig b 4ntwoordo de lan Aen Inhond dar reap Gtiketteo Dt irnia boiiaalde tl Brerets U HofleTeraneter 44 Eere Dlploma B gooden ens MedtlUfi eea w a aa uitaimtesd a briluut Keeda 1814 arfarecT d Aosdamie naUonal d Fkria Mma Tou ddonaon nn M 4mAU Vf frtmiin claMM m aonaUdckth o Totr EMUwt labrtcaUan d Ohooolat bonbon vorM to M fabrikaat ie verkrygbaar bil U H Cunfiaeuro Banketbakketl mt au Ivertecenitoordiger root Koderbutl Mina Xattenlodt AmatenUm Kalverstrut 103 Kleinhandel la sterken drank BURl KMl KbïER en WH llOUDhRb d Gouda brengen ingevotge art 13 lO der Drankiret ter openbare kennis Dat by Gedeputeerde Staten van Zuul Httltaod ts ingckooien de navolgende aanvrage om verguDDiDg tot den verkoop van sterken drank in hex kieto voor getjruik tei plaatM van verkoop in een logement alteen aan logeergaalen Van B StreeAand voor de benedenlocaliteit van het perceel aan de Spooratraat wijk QNo un Binnen a weken nadat deze bekendmaking is geachted kan ieder te en het verlecnen van de vergunning schnttelijke bezwaren inbrengen Gouda den 30 November 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris UROUWER Bulleulandsch Overziclil In de Belgische Kamer is gisteren bet debat begonnen over i e aao geraclitmakcnde Congoqnaestie Ten gevolge der Congo coulerentie te Berlijn in 1886 werd du koning viin België tot vorst van den onalbankelgken Congostaat benoemd onder bet persoonluk bestuur van den koning werd de Congostaat geéxploiteerd en thans wil de koning dien Staat aan België overdragen onder voorwaarden die volgens minister De Smet de Naeyer zullen voorkomen dat de Congostaat oen lastpu3t voor België wordt Breedvoerig zette deze minister in de Kamerzitting de voordeelen van de overneming vas den Congostaat uiteen In de Kamer bestaan zij de iiukerzyde groote bezwaren tegen die overneming Zg werden gisteren toegelicht door den heer üijmans die meende dat die voorwaarden onaannemelgk moeten geacht worden w jl daardoor de rechten van Belgié zonden worden verkort en de Congoataat slechts een onvolledige souvereiniteit zou behouden Hg meent dat ten gevolge van de bestaande overeenkomst België het recht heeft op annexatie van en geheele souvereiniteit over den Staat Onder die voorwaarden alleen kan België toestemmen in de overneming van den Congostaat De toevloed tot de tribunes der Belgische Kamer is nog steeds zeer groot In de zitting ontwikkelde de socialist Furnémont 7yn interpellatie over den Congo staat Hg verzocht aan de regeering zich nader te ver FEiJlLLETOX Tegen den Stroom Ludnilla koos wit atlas met ingeweven zilveren nirtetakjes een stof waarvan kort geledon oen jonge prinses van t koninkiyk huia een brnidskleed gedragen had Mevronw von Habenhorst vond znlk een weelde zulk een geldverspilling hemeltergend wilde daartoe in t eerst volstrekt hare tontemming niet geven maar op stuk van aken kreeg Ludmilla haar zin Nog al geestig zogt dan ook ik weet niet meer welke dichter waar bg t over dergeiyko dametjes heeft De jonge hartjes storten traoen maar gaan bun gangl Mevronw von Stmendorff die in deze drukke dagen nog al dikwgls van Bennewitz naar Rabenhorst kwam om aldaar t licht te vinden dat zg tbnis te vergeefs zocht vond de stof van Lndmilla s brnidstoilet vernikkeiyk en wilde haar dochter bepraten om hare Icenze eveneens op datzelfde goed te bepalen maar nn stnitte zy op een heel vreemd en merkwaardig verzet by Clarisae Het eenige waarvoor zy zoo ter loops t oaduhosd durovar h d miuohleii ti s klaren over de beleekenis van het testament des konings De spreker achtte het meest gerechtvaardigde verwgt tot de Congo staat gericht dat van minachting voor de rechten der inlandsche bevolking Later telegram t urnémont vraagt waarom de Bouveiein van den Congo Staat zooveel voorzorgen neemt tegenover België en dat het beheer van de nationale domeinen ecthondt Indien de Kamer verklaart dat tg niet voornemens is zich zonder discnasie te onderwerpen aan deze eischen van don Congo Staat zullen nieuwe beperkingen worden voorgesteld Indien do Congo staat een Belgische kolonie wordt zal bg niet meer kunnen worden geregeerd volgens hot absolute beginsel maar uls een constutioneele monarchie Kurnimont eindigde met de hoop uit te spreken dat de regeering alsnog voldoende ophelderingen lal geven Fdrreira en drie der zünon worden beschuldigd van moord en poging tot moord op politie by bnn aanval op den post te Abiam van een reeka roovergen o a op een postwagen eii van geweld gepleegd bg bet pressen van menschen om zich by hen aan Ie sluiten Andere ledeu der bende worden ook vervolgd wegena poging tot moord op den Hullandsch Afrikaanschen boer Tan dor Merwe Ken getuige vertelde dat hg van Dnitach ZnidwestAfrika op den terugweg naar de Kaapkolonie door Kerre ra en diens broer bg Abiam aangehouden en van £ 10 beroofd werd Verder dwong men hem de bende te volgen maar hg wist later te ontsnappen Ken inboorling speurder getuigde dat hg en negen man Ferreira den Uen 3Vi uur in de Kalahari nazette Toen zg do bende elndelgk bereikten nam hg Ferroirn revolver geweer en patronen af Ferreira deed hun bet voorstel hem in vrybeid te laten dan zoQ by hun brengen naar de plek waar hg ziJn geld geborgen bad £ 199 Ëen andere verkenner bevestigde dit getuigenis Uit deze berichten van Reutor afkomstig Bchgnt voorloopig tweeërlei te blgkeo vooreerst dat de gevangenneming van Ferreira en zgn bende niet door Ëngelscben maar door Kaapscbe inboorlingen is bewerkstelligd en vervolgens dat de benaming rooftocht waarmee gewoonigk het liïngelsche raid wordt weergeven ook In letterlgken zin voor Ferreira s inval niet te onpas was Dit zyn intnsschen nog maar eerste berichten minuten geduurd eenige belangstelling had getoond was baar trouwjapon geweeat zy had de tof de snit en de garneering bepaald alles heel eenvoudig en van dat idéé was zy niet at te brengen geweest Ludmilla ergerde zich over dien eenvoud en noemde loo n brnidstoilet een beleedigiog voor den geheelen adel dia bg de plechtigheid moest tegenwoordig zgu maar ook Clarisso kreeg haar zin en hield voet by stuk wat mevrouw von Stmendorff weder tallooze verzuchtingen kostte Het pachtcontract van Krieme Lndmilla s persooniyk eigendom werd hoewel t nog twee en een half jaar geldig was met heel wat moeite verbroken en met niet geringe geldeiyke opofferingen die voor t grootste gedeelte bekostigd werden door tante Rabenhorst omdat do jongelui toch een bon passende woning dienden te hebben en vooral ook omdat Richard dadelgk moeht geholpen wordan aan een werkkting waarbg hy de kennis van t landbebeer in Hohenjesen bg den ambtsraad Bollmeyer door hem opgedaan in praktgk brengen en verder ontwikkelen kon In alles en alles moest mevronw von Rabenhorst maar helpen en dat gold vooral haar flnaocieeleii ateun daar men t baar begrypeiyk maakte dat Lndmilla s bezitting wilda man nitt tu bfk ai in da lorgen It Spaanache ministerie heeft zju ont ivraagd zeer tot verbazing van da luwers zelfs de ministers vernamen uit de bladen dat een bespreking tna Lopez Dominguez enjlen koning gej d was met het aanbieden van bet tiot ontslag der rageering dat nog wel nadat de Kamer in het iet vertrouwen bad betuigd en met de idslaging over de Vereenigingswet was bedbnnen Pe conservatieve afgevaardigde Burgos berfreed het ontwerp als rovolntionnair en beoogde dat de orden waartegen het gericit is in Spanje uitstekenden arbeid verriclten Terw t een der ministers nog beilg was het ontwerp te verdedigen bad do ministerpresident het ontslag van het kabinet reeds inttdienil wegens de vgandige houding van dei vroegeren roinister Horet die zelf tot de liberale party behoort De koning aanvaardde het ontslag en belaatte na de voorzitters van Kamer en Senaat eu de partgloiders te hebben geraadpiMgd Moret met de vorming van een nietw ministerie Woensdag is de verkiezing te Huddersfleld geweest Men weet dat er drie candidaten wann een liberaal een unionist en een Molaaldemocraat Ia JMuarii to i ook drie candidaten waron do uofonlst én do soci ilist dezelfde als nn werd de liberaal gekozen met 8302 stemmen tegen 6813 op den socialist en 4391 op den unionist De uitslag was eegisteren gekozen de liberaal Sherweil met 6783 stemmen tegen 5422 op den socialist en 4844 op den unionist Kr is in Kngeland aan deze verkiezing groote beteokenis gehecht omdat men er een aanwyzing uit wilde trekken boe hot land over hot eerste jaar wetgeving van de regeering denkt De liberalen waren niet geheel gerust Vooreerst kon er voor hun zaak niet zooveel geestdrift zgn als in Januari toen bet gold de gebate vorige regeering een les te geven en een nieuw wetgevend tydvak in te wyden Dan konden ry nn niet meer werken met de Chineezen Ja by de verkiezing deden de Chineezen nu dienst tegen de liberalen Wat is er gekomen van de belofte der liberalen dat t i een eind zoodon maken aan de slavernj in Transvaal P vroegen de unionisten Éindeiyk waren nu de Roomschen in de voorste gelederen om den liberaal te bestryden natuuriyk wegens de onderwyswet En er zün een 760 Roomache kiezers in het distrtel Keu manifest luidde aldna De R K bisschop van Leeds do zitten toch niet goedschiks met hypotheken kon worden belast Richard wist daarbg een beroep te doen op haar goed bart bracht hare liefde voor nichtlief als een machtigen factor mede in rekening en had zich daarin zooals t vervolg leerde dan ook niet vergist Mevrouw von Rabenhorst stelde werkeiyk de aflosaingasom voor Krieme ter dispositie De verhouding der twee verloofden onderling was heel wat beter en aangenamer dan men had mogen verwachten met het oog op de omstandigheden waaronder te Friedrichahagen het engagement was tot tsnd gi komen Ludmilla en Richard die belden van de harmonie der zielen een bitter beetje begrip hadden konden zich beat veroenlgen met bet schitterend vooruitzicht dat bnn na bet huwelgk geopend werd O ze zouden een heerlgk leventje leiden op dat thana prachtig ingerichte buitengoed en niets zou hun immers beletten mn ala t hun op het land wat eentonig werd een aardig reisje te doen en das winters dat stond reeds vaat zouden zy minstens een paar maanden in de reaidentie vertoeven Ja de voornitzichten waren zoo mooi dat beiden er in t geheel niet meer aan dachten hoe eigenlgk t verbond was ontstaan Ludmilla bad werkeiyk niet den minsten last meer van baar laloeiie Is ttlUe Boeit ly r om Itehea Katholieke priesters en de Katholieken in het bisdom Leeds doen plechtig on beroep op allo Katholieke kiezers om voor hun scholen Ie aleuimen en dos Woei Bdag te stemmen op den heer Foster Fraaer den unionist Voorts maakte men de Meiers banf voor de socialiatbiche hervormingen van de regeering en elndelgk waren de khwrwht vrouwen tegen haar op hot oorlogspad Dit alles in aanmerking genomen zgn da liberalen er niet kwaad afgekomen Er werden 911 minder geldige stemmen oitgebraebt dan in Januari en de liberaal bad er r 20 de socialist 391 minder de unionist 453 meer Kindeiyk een flink man in den Duitschen Ryksdag als vertegenwoordiger der Regeering Ëiodeiyk iemand die de koe by de horena pakt en zich niet met mooie woorden n gotdgekozen aanhalingen dan byval dar afgevaardigden waet te vartekeren a r die eenvoudig weg aegt Ik heb mgn mooie betrekking eraan gegeven on dezen iwaron post aanvaard uit vaderlandsliefde met den vasten wil heldere duldoiyke toestanden te doen ontataan en juiste economische grondslagen in te voeren maar tevens in de verwachting door de strikte zorg voor de rechten van dit hals en zooveel mogeiyk door de vervBlIing van zyn wenschen my by m n werk den stenn van da verfegenwoordiging van het Dultsche volk te verzekeren zonder welken steun myn wark aatnsriyk vergeefach wezen zou Dat Üernbnrg by zyn optreden een onraogelgken toestand vondt erkent hy en al poogt hy het te verontschuldigen door da verülaring dat er geen systeem in bet koloniale bestour was dat van den eenen dag op den anderen werd geleefd toont by doldeiyk de looien te zien en te willen verbeteren Wat zyn doel wezen zal gaf hy kort en duidelgk aan in zyn woorden Het doel van een verstandig koloniaal bestnur moet zyn acbappen van met het vaderland nauw verbon len admlniniatratieï onafhankeiyke economisch gezonde koloniën Verspreide Berichten FauaauK De burgemeester van Romienz die den onderprefect by da inventarisatie had beleedigd en mot steenen gegooid is veroordeeld tot 18 dagen gevangenisatraf en 100 fr boete zgn dochter die hetzelfde bad gedaan tot 200 fr boete dat zy zich vroeger zoo mnl angstig bad gemaakt Clarisse met baar eeuwige mat haar bleaka wangen heel haar pathetisch wezen kwam haar veel te veel verveleud voor dan dat zy kon aannemen dat du vurige Richard inderdaad op haar waa verliefd geweeat En ja lieve Ood dat hy haar een beetje het hof had gemaakt dat was iets waarover niomanu loogemakkeiyk kou heenstappen als Ludmilla die ook later hkar man met alle pleizier dezelfde reolilen zon gunnen waarop zy zelve wilda aanspraak maken Ken jonge vrouw van de wereld dio door niemand het bot wordt gemaakt is het vervelendste en belacheiykste weten dak men zich maar denken kan I placht zu Vaak schertsend te zeggen Daaraan znl y edus dienen te gewennen Richard myn aanbidders mag je my nooit misgunnen I Richard was opgetogen over de verstandige principes van zgn aanstaande vrouw Zooveel was zeker dat met haar het loven niet vervelend zou zyn en dat Krieme niet het saaie klooster zou worden wut het vroeger waa geweeat l orê vinttgil