Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1906

Op MoDtmarlre gaat men een nonament Üehtea voor Loaiae Michel DUITV II1 A III Het ontwerp op de reelit peraoonli kbeid der vakTereenigingen dat geen enkele party naar den lin af b naar een commisaie rerzonden Voor bet eent hebben de locialiaten bjj een verkiezing voor de Prniaiiichc kamer zoofeel taeees gehad dat hnn candidaat Ledeboer met een coneervatiei in heratemming komt EXOILAITD Te Hadderslield ia de liberaal gekozen niettegeuitasnde de tegenwerking der vronwenkiearecht vooratanderi Engeland heelt aan Rntland gevraagd den datom der tweede Haagsche vrodescon erentie te willen vastatellen Kaalar d antwoordde dat z j nog op bericht van twee mogendheden wacht RUBLIXD De dader van den aanatag op generaal Dawidow te Keodoeia ii opgehangen Onder bel garderegiment to Czairkoje 8elo ia groote ontevredenheid ontdekn zoodat ibctronwbsre manachappen van dqi czaar gezonden zijo om toezicht te bonden HlEOKKO Te Fez ia do Spaaoache cnaaal door aoldaten van bet Haghzen miabandeld Een nienw incident dat proteaten en wr ving kan nitiokken PllZlE Volgena een telegram van de NewYork Herald ia de toestand van den sjah hopelooa AVCRIKl De vrede op Coba is volkomen herateld Er ia een commiasie benoemd om alle wetten aangaande het eigendomsrecht te herzien De commiasie diedeacbadevergoedinglifoeat bepalen welke gegeven zal worden aan door de onlnaten benadeelden heett die schade op slechts 2 mlllioen galden geraamd In Nebraska moet een particuliere onderneming er haar werk van maken Dnitsche kinderen In te voeren en die voor 25 dollar per stok te verkoopan BINlröNLAND STATEN G ENEll AAL T m K K O K U M M B K Vergadering van Donderdag 28 l ovembor Staatsbegrooting Da beer Tydeman verklaart dat ztjn bescbonwlng van de werkzaamheid van het Kabinet zeer zeker afwgkt van die der partyeo die hebben meegewerkt tot de totsland koming van bet Ministerie waar dat zjjn kritiek volstrekt niet bedoelt dat by zich tegenover bet roinistorlo zal atelleii In zyn bespreking van de rodovoeringeu der leden van de anti miniaterieele partjjen taat hy lang stil by de rede van den heer de Visser tegenover wien hy de bonding van de vrjl liberalen verdedigt in zake het vraagstuk van de verhouding tasseben Staat en godsdienst Daarna constateert hy dat gebleken ik door hetgeen op landbonwgebled tot stand kwam dat ons volk geen beschermende rechten noodig heelt Holde brengt hy hot Ministerie om hetgeen het deed inzake Invaliditeitsverzekering Veel verwacht hy van de pogingen der Regeering tot vereenvoadiging der rechtspleging Ten opzichte van de belastingen staat hy thans op ander standpunt dan verleden jaar Thans ia hy voor du opcenten omdat de toestand nu anders is De minister van Finanel8n toch heelt zich op bet goede standpunt gesteld dat men niet mag beschikken over gvld dat men nog niet heelt Op betere zorg voor de opleiding van de openbare onderwyzers dringt by aan De heer Bcbokking wyst er op dat de kritiek tot nu toe grootondeels langs het Ministerie heengegaan is en zich richtte tegen een redevoering in do Liberale Unie gehouden hy acht dit nit constitutioneel oogpunt bedenkeiyk 01 men eigeniyk wel een vryzinnig Ministerie dan wel een cabinet d allaires heelt is niet dnideiyk Zoo het Ministerie als zuiver liberaal optreden dan zon hot spoedig in moeliykbeden komen en inderdaad zyn do tot nn toe opgoworpen vraagstukken naginoeg alle binnen de neutrale zone op te lossen By de behandeling der tnancieele voorstellen zal spreker wel ter dege In het oog Innden dat de gulden gevraagd warden itsinitend voor sociale wetgeving Betere maatregelen vraagt hy tegen speeliBCht en tegen aanslagen op da openbare eerbaarheid Een Zondagswet ot by gaarne spoedig lien komen Spreker B geestverwanten vragen de Zondaginift niet om do meoiohon to dwlatoo ter kerke to gau maar ook hen die dit willen daartoe in staal te stellen De antithese zal eerst voor goed rasten wanneer de overheid niet steeds zy het onopzettelyk zich stelt tegenover hen die den godsdienst ook in het openbare leven willen Voor de pauze verdedigt de heer van Dedem nogmaala de bonding van de commissie inzake hi t verzookachrilt van den gepenshineerden sergeant v id Boekhont Had de pensioenraad alle omstandigheden gekend die sedirt bekend zyn geworden dan had hg waarschgniyk het pensioen niet geweigerd Na de pauze wordt de behandeling van de zaak Boeklioul voortgezet door een rede van den heer Idsinga die betoogt dat waar het geneeskundig onderzoek dnideiyk beeft aangetoond dat de gebreken van den sergeant zyn unrtaan wel in doch niet door den dienst de inwilliging van bet verzoek slechts bet verleecen van een privilegie zon zgu aan den betrokkene De heer Blooker betoogt dat de Kamer niet zich mag stellen in de plaats Van een kearingscommissie De ministor van Oorlog de heer StR l zegt dat do pensioenraad on de keuringscommissie zonder eenigen drang en zouder eenige beperking arbeiden Hy acht het verzoek niet in te willigen De conclusie wordt zonder hooldeiyke stemming goedgekeurd De beer Borgesius dis hierna aan bet woord komt meent dat hem te voel eer wordt aangedaan voor zgn rede in de Liberale Unie als uitgangspunt voor een zoo uitvoerig politiek debat te gebruiken Den heer kolkman voegt hy toe dat men nn ook omtrent hem geen zekerheid meer heelt waar hy die het beeld van de kiesrechtkaros uitvond met spreker in den kattebak nu zeil danrin schynt te zitten Wat de Invaliditeilsverzekering aangaat hg liuelt uit de verklaring der Regeering volstrekt niet gelezen dat de InvaliditeiUverzekoring nu van de baan is maar alleen dat deze niet by betzellde ontwerp komt als du Ziekte ol de Ouderdomsverzukering Tuch stelt hem ook die verklaring lo leur Maar op bet oogenblik is hy ook met de Ziekteverzekering tevreden Verbetoiing van do rechtspleging acht bg zeer dringend noodig Du vraag besprekendo in boever de rechtscbe coniilie nog op gemeenschappeiyk beginsel berust wyst hg op de groote verschillen die gebleken zyn maar in den laatsten tgd kunstmatig worden ontkend Verdachtmaking noemt hy de wya waarop leden dor rechterzyde de rede van Viviani in do Franscho Kamer uitspelen tegen de Nederlandsche linkeriyde De heer de Beanlort besirydt met oen beroep op het buitenland dat uitbreiding van kiesrecht per se sociale hervormingen zou meebrengen Hg erkent dat te ver gedreven individnalisme schaden kan Spreker geluolt niet dat ons land reeds rgp is voor eene nieuwe pariyiormatie waarin hy gesterkt is door de rede van den heer de Visser De arbeid der Begeering waardeert hy doch hy zou haar willen terugroepen matig uw arbeid overstelp ons niet Morgen 11 nar voortietting 061000 16 Berichten Men meldt uit Wycben Wist de politie onlangs den vermoodeiykea dader ia handen te krygen van een dielstal van paarden alhier gepleegd even vlug wist deze aan de banden van de politie te ontkomen door uit Jiet arrustanteulokaal te ootanappen Intusaehen had de vermoedeIgke dader paard en dogcart achter gelaten die do politie natuurlgk in beslag nam Nu ovenwei wist zy geeu weg met die zaken omdat het niet denkbaar is dat de dader ze zal ophalen en daardoor in de luik loepen Thans heelt de justitie last gegeven eeu en ander naar Arnhem over te brengen waaraan gisteren gevolg is gegeven Bg aankomst te Dieren Dinsdagavond Is door den conducteur van den locaaltrein die om 6 56 nit Uattem vertrekt gemeld dat er onderweg tweemaal op den trein was geaoboten eens tasschen Hattom en Apeldoorn en Soeren Een agent van politie die in een 3e kl rytuig zat werd door de scherven van een brekend raampje in hel gelaat getrotlen Hon meldt De borgemeester van Helmond kad g weigerd toestemming te geven tot het honden van voordrachten ooor den heer SpeeahoU binnen zgn gemeente Dinsdag ji zou deie dat dan maar zonder die toestemming beproeven Hy had echter niet gerekend op de Helnondscbe politie die door de zaal te ontroimen zorgde dat de voordrachtoDavood niet kon doorgaan Men chrytt oil Winfchoten Het onderzoek der jostitie ingesteld o trent de oorzaak van den brand te Oodepekela waarby de gebeele voorraad stroo der cartonlabriek Wilhelmina bghans verloren ging ia geëindigd Het is niet gebleken dat hier aad kwaadwilligheid kan worden gedacht By alle labrieken wordt na scherper toeaiclit op het buitenstaande stroo gehouden De labriek werkt weer geregeld door Uit pen Haag meldt men De brandweer bluscbte gister namiddag een schoorsteenbrand in bet gebouw van het ministei ie van justitie aan het Plein Een groot aiantal nieuwsgierigen verzamelde zich by hoL veraebgoun van de brandweer vóór bet gebouw Er werd door het vuur zoi goed ah geon schade aangericht Voorts werd de brandweer gealarmeerd voor een kleinen bionenbrand Lange Voorhout 16 het gebouw van Pulchri Studio Dit brandje was evenwel reeds door de bewoners geblsscht Stadsnieuws GOUDA 30 November 1906 Aan de raadsleden ia het volgeode ingekomen atok toegezonden Oouda 21 November 1906 Naar aanleiding van de verzoeken by de behandeling van de ontwerp begrooting der gemeente voor 1907 lot ona gericht hebben wy ni verhoor van de ambtenaren van den burgerlgken stand de eer den Raad in overweging te geven artikel i der Verordening op den burgeriyken stand in deze gsmeente te wyzigen en te lezen als volgt De boruaox van den burgeriyken stand zyn voor bet publiek geopend oji werkdagen van s voormiddags hall tien uur tot s namiddags twee uur en voor het doen van buwelgksaangilten bo vendien des Donderdags en Vrydags van drie tot rier nur s namiddags en op Zondagen de algemeen erkende Cbristeiyke leestdagen en den Nieuwjaars dag van twaall tot hall een uur s middags öedureade de maand Nov zyn in deSpaared Hnlpbank Oo a ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Infe in 362 posten 1 12038 75 bygeschreven rente 26 90 712067 65 Terngbataling in 99 posten 9159 78 Meer ingelegd dan terugbel 1 2904 87 Aan hel einde der maand Oct was ten name der Inleggere ingeschreven 473201 21Vi Zooèot hun tegoed Ulto Nov bedtteg 1476106 08 In dui loop der maand Nov zgn 21 nieuwe boekjes algegeven 8 Igeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 14 boekjes geheel albetaald zoodat aan het einde der maand Nov 2351 boekjes in omloop waren Vereeniging tot bustryding van Knoeiergun in boteren kaashandel Bovengenoemde Vereeniging hield in het hotel De Zalm alhier een algemeeme vergadering met introductie onder voorzitterschap van den heer F Middelbeek die by bel openen der vergaderiug het doel on de werkzaamheid der Vereeniging nog eens uiteenzette en daarbg constateerde dat zg terug mag zien op een eervol verleden Aan haar toch is voor een groot gedeelte de uitvaardiging der thans vigeerende Boterwet te danken zoo ook het initiatiel tot de aanvullingen en wyzigingon welke in die wet eerlang te gemoot gezien mogen worden Duo laatsten tyd houdt het Vereenigingabestunr zich byzonder bezig met de qnaestie dur kaasberoiding inzonderheid met de bereiding keomerking en uitvoer van volvetle hallvette en magere kaaa en hoopt ook in deze zaak binnen korten tjjd bevredigende oplouiogen aan de hand te kunnen doen Met vol vertrouwen wekte de voorzitter daarom de ter vergadering aanwezige introduces op tot toetreding als lid van de Vereeniging die zoo yverig werkzaam is en in welker bestuur de voornaamste zuivelproducten voortbrengende provinciën namelgk Friesland Overysel Utrecht Noord en ZuidHolland vertegenwoordigd zgn Uil het verslag der werkzaamheden van het bestuur sedert de vorige algemeene vergadering uitgebracht door den heer J A Bos secretaria bleek o m dat aan den Minister van Landbouw Nyverheid en Handel alsmede aen de leden der Ie en 2e Kamer der StatenQeneraal adressen waren verzouden in zake de evenvermelde kaasqnaestie dat het bekroonde antwoord op de door de Vereeniging uilgeschreven prgsvraag betrellende Boter en Margarine ia gedrukt en aan de leden toegezonden en dat de aandacht der Regeering il geveatigd op bedrog dat zich io den botorhaadol is Isdll voordoot Voor bot Internationaal Zniveleongrea dat in 1907 Ie s Oravenbage zal worden gehouden heelt bet bestuur een vraagpunt ingediend besprekende de wenscbelgkheid dat wetlelgke maatregelen zollej worden getrollen ten einde het verschil tuaacbsi vette hallvelte sa magere kaaa doideiyk aan te geven Voor de te geiyk met het congres te houden tentoonstellingen van landbouw en zuiveipro ducten looide de vereeniging twee goudeu ea twee verguld zilveren medailles nit om te dienen als pryzen vOor Ie de grootste en mooiste collectie boter in Nederland bereid in de doelmatigste verpakking in te teadea door Nederlandsche boterhandelaren 2r de volledigste collectie yttl in Nederland bereide kaas door Nederlandsche kaashandelaren De linancieele toestand der vereeniging was gnnstig Deze relcening was nagezien door de bh W Heusdens en C v d öiesen welke laatste lol goedkeuring adviseerde Tot leden van bet bestuur werden herbenoemd de hoeren A Bos en H F Bultman terwgl in de plaats van den beer C Veth die om gezondheidsredenen voor herbenoeming niet meer in aanmerking wenschte te komen verkozen werd de heer W Heusdens te Rotterdam De heer J Einkes Berger sprak vervolgens naar aanleiding van de Wyzigingder Boterwet van 9 Juli 1900 Op die wgziging met name op een verscherping van de wet drong de vereeniging reeds in 1902 aan hg een adres aan de Regeering Toen in 1905 nog niets in die riehtiog was gedaan bereidde spr voor de voorgaande vergadering een rede voor welke zooala reeds in het bostnursverslag werd vermeld gedrukt werd en aan de leden werd toegezonden In verband daarmede werd door een commissie bestaande uit de heeran Lngard Mesdag en spreker zeil een nader rapport betrellende deze aangelegenheid samengesteld dat in hel begin van dit jaar gereed kwam Te geiyker tgd bleek toen echter dat een wyziging van de Boterwet 1900 hy de Regeering in behandeling was en sedert ij die wgziging belichaamd geworden in een wetsontwerp dat aan de leden der Veree niging is toegezonden en waarin in hooldzaak bleken neergelegd te zgn de wgzigingen welke door spr en zgn mede commissieleden en in den boezem der vereeniging als wenschelgk waren aangeduid Onder deze omstandigheden achtte het bestuur het niet noodig alsnog lot een bespreking der wgzigiogen over tegaan en wilde het volstaan met bet namens de Vereeniging betuigen van adbaesie met de ingediende wetsvoorstellen en met een adres bti de Staten Oeneraal aandringen op een spoedige behandeling eb aanneming dier voorstellen In dezen geest legde het bestuur de verg idering een voorstel voor De heer Hartog vroeg ol een bespreking der wetsvoorstellen toch niet wenscheiyk geacht moest worden doch zag nadat hem vanwege het bestuur onder bet oog was gebracht dat zulk een bespreking thans niet praktisch noch hst belang der zaak dienende kon worden geacht van een behandeling in byzonderheden van het wetsontwerp af Het beetnarsvoorstel betrellende het zenden van een adhaeaie adres werd daarop aangenomen In zake verhoogde invoerrechten op Nederlandsche kaas in Doltschland werd besloten tot verzending van een adres aan de ministers van landbouw nyverheid en handel eu van buitenlandsche zaken Vervolgens was aan de orde punt 7 der agenda luidende Wat kan er gedaan worden tot verbetering van do volvelte kaasindnstrie in Zuid Holland en Utrecht P Dit werd ingeleid door den heer F Middelbeek De spreker meende op algemeene instemming te mogen rekenen wanneer hd beweerde dat de kaasindustrie in Zuid Holland eu Utrecht d w z de bereiding Van Qundsche kaas uit jrollov melk in zeer vele gevallen heel veeT iS wenschen overlaat Da meeste der in die provinciën bereide vette Gondsche kaas kan geen aanspraak maken op de qualiflcatie prima en vertoont tal van gebreken waardoor 61 de producent 61 de bandelaar schade lydl en de aloude reputatie van bet product wordt benadeeld Met de uitbreiding der kaasindustrie ia andere landen werd het steeds moeiiyker kaas van inlerieure qnaliteit van de hand te zetten en deze moeilgkheid gold te sterker wgl in ons eigen land do alzct van eeu gebrekkige soort vulvette kaas werd belemmerd door het op de markt zyu van de uit gedeelteiyk ontroomde melk vooral in Friesland gelabriceerde k aa Ingrypende en doiltreUendo maatregelen blgken noodig om in Zaid Hoiland en Utrecht de velvet te kaasindustrie toonend te doen biyven Honderddaizende guldens meer ion de opbrengst der kaasindustrie zyn wanneer er geen sprake was van goede slechte en gebrekkige kaassoorten doch alleen kaas werd bereid naar het voorbeeld der beste kaaamakers Om dit laatate doel te bereiken ware de uitgave van enkele duizenden gnldsas per jaar zeker niet te groot en ongetwyield loadoi vela kaaimakeni met bolde hiadan de gelegenheid tot verbetering van hnn product aangrypen indien die gelegenheid slechts geboden werdNo bestaat er in ons land wel een Bgksinivelschool ol te Bolsward maar het onderricht het theoretische onderricht dat daar gegeven wordt ricbl zich uiteraard op voorziening in de bohoelien van Friesland alleen waar de boterindnstrie hoofdzaak n de bereidlog van kaas nog wel uit afgeroomde melk byzaak is Voor ZuidHol landsche zuivelbereiders ia deze school dus vrijwel onbruikbaar Bgkslandboawwinterscholen zgn gevestigd Ie Qrooingen Leeuwarden Schagen Dordrecht Ooes en Sittard doch bet nog altgd uitsluitend theoretische onderricht in zuivelbereiding in die scholen gegeven komt alleen in Schagen en Dordrecht der volvettekaasindustrie ten goede Het be langrgke centrum der Gaudsche kaasindustrie mist zulk een school en van prsctiscb onderwgs in het maken van Goudsche volvetle kaas zya Zuid Uollandsche zuivelbereiders len eenenmale verstoken Toch blgkt men in andere landen Canada Australië Denemarken en Zwitserland aan bevordering van zuivelindustrie en zuivelhandel in die richting groote waarde te hechten Men verbetert er het product en gaat er knoeiergen tegen In ons land bepaalt zich regeeringazorg ten deze tot den boterhandel In Engeland waarheen bgna uitsluitend hallvette en magere knas wordt uitgeroerd gaal de comsnmptie van hut Noderlnndsche artikel merkbaar achteruit Verbetering van hel product meu schym hel ook in Friesland reeds te gaan inzien is daartegen het eenige middel En zeer te bejammeren zou het zyn wanneer in Zuid Holland en een deel van Utrecht waar nog hel oude product de volvetle kaas wordt bereid danrin verandering kwam Men maakt thana propaganda voor voltette kaasberoiding io labrieken in de hoop dat men daarmee Gondacbe kaas van prima èn unilorme qualiteit zal verkrggeo Op den duur zal dit wellicht kannen gebeuren maar deze maatregel moet zeer voorzichtig worden voorbereid en op hel oogenblik is er in elk geval nog geen theoretisch en practiseh voldoend onderlegd personeel beschikbaar waaraan de zniveiboercn in vertrouwen hun melk ter omzetting in volvetle kaas kunnen geven Spreker be af zich vervolgens in een nitvoerige butryding eener brochure van de band des lieeren A Bos zuivelconsulent in Zuid Holland welk boekje werd uitgegeven door de Holl Maatschf v Landbouw en waarin aanbevolen wordt contrólestation Zuid Holland waar alleen kaas met 40 pCt vetgehalte als eerste klasse kaas wordt erkend en kaaslabricage in labrieken ter voorkoming van ongeiykmatigheid in de zgn boerenkaas Spr ontkent dat kaas van lichtgeroomde melk met 40 pet vetgehalte inderdaod eerste klasse kaas mag doorgaan en betoog dat jnist door die 40 pet kaas de reputatie van voljemelksche kaas wordt geschaad zoodat men hel controlestation een toevincht doet worden voor knoeiers en er de oceeriyke eoncnrre ilie mee in de hand werkt Verder ontraadt spr op de reeds hierboven aangegeven grond kaaabereiding in labrielien waarvan hy bovendien aan de hand van cglers het nadeel voor de zuivelboeren en de handelaren aantoont Daartegenover stelt spr op den voorgrond het oordeel van grondig vakonderricht voor de boereukaasbereiders welk onderricht het bestuur der Vereeniging bevorderd wenscht te zien door de oprichting eener modelznivel boerdery met een daaraan verbonden inrichting voor theoretisch onderricht Tot vorming eener kern van goede kaasbereiders zou men na al reeds van regeeringswege enkele jonge mannen naar hel buitenland kannen zenden ten einde daar de bereiding van volvetle kaaa te bestndeeren Ten slotte betoogead dat een modelinrichting als door hem bedoeld grootendeels oit eigen inkomsten zon kuuneo beslaan tervryi oprichtingskosten en eventueele tekorton gedekt zonden moeten worden door subeidiSn van het Rgk de provincie en particuliere vereenigingen wyi hel hier toch geiykeiyk nationale provinciale en particuliere belangen geldf beval spr allen aanwezigen aan voor de door hem ontwikkelda denkbeelden in hun kring propaganda te maken terwyi hg namens het bestanr voorstelde aan de Regeering een adres ter aanbeveling van deze ideeën te zenden Do heer Schilt maakte de opmerking dat do beer Bos in het bestaar was herkozen wyi deze heer biykbaar niet de bereiding van vollemelksche kaas diermate verslond als vaa de vereeniging in het algemeen mocht wordai verwacht Dezen spreker werd door verschillende beatnorsleden geantwoord dat wat de qnaestie dor vollemelkschekaasbereiding aangaat de beer Bos met zgn denkbeelden zooals by dia io do genoemde brochure ontwikkelde volkomen alleen staat Hot eontrOUitstion Zaid Holland door de Maatschappg van Landbouw opgericht werd legen de krasse beschuldiging van den heer Middelbeek io bescherming genomen door den heer Bielemao Rgksboterinspec teur die er op wees d il het station geen toevlucht voor kaasknoeiers kon worden genoemd wyl het inderdaad niets meer pretendeerde dan van de door zgn ledeik ingezonden kaas het vetgehalte i 4U pCl te garandeeren Dit kon natuurlgk voor geen enkele kaaabereider reden zgn om niet te trachten zgn kaas een hooger vetgehalte te doen hebben Dat verschil zou natuuriyk niet voor den handel verborgen bigven en wanneer nu de handelaars die vettere kaas 00 maar beter betaalden dan de minder volte dan zou vanzell de productie van kaas met een beter vetgehalte waarschyniyk ook die van volvetle kaas vermeerderen De beer Posthuma toonde zich eveneens met het conti üle statiou ingenomen dat naar zgn meening dezelldo goede resultaten voor de kaasindustrie met zich zou kunnen brengen als de boter contrülestalions voor de bolerbereiding Alleen noemde hy het wenscheiyk dat het percentscgler dat voor het vetgehalte van de aan hel station toegezonden kaas geldt zou worden verhoogd Hiertegen voerde de heer Rinkes Borger aan dat da vergelgking met bolercontróle stations niet opging Deze laatste toch waren opgericht met de voornaamste bedoeliog om de waarde van liet product te vermeerdoren Hel controle station Zuid Holland scheen er echter wel op aangelegd em de kaasbereiders de gelegenheid te geven om op de gomakkeigkste erfgoedkoopste manier door de mazen van het net Ie glippen een methode welke spr ook al eens hy een jongen maar overigens zeer bekwame znivelconsulent bad geconstateerd en welke hy voor den bloei der industrie en de reputatie vso liet product zeer ongowenscht achtte Alles zou goed zyn wanneer slechts alle by het contr leslation aangesloleneo zich verbunden nitsluitend kaas van volle melk te labriceeren Berekeningun loopendu over 5 jaren hadden duzen sprekor tot de conlusie gebracht dat kaasber iding van volle melk bet voordeeligste hedrgl geacht moest worden financieel miiar ook moreel immers dit bevorderde handhaving van het Nudorlandsche product op de wereldmarkt als luxe artikel in plaats dat het als voedingsmiddel met allerlei minderwaardigproduct te concurreoren had De heer Hartog vroeg hoe men zon kannen contruleeren wanneer men niet een zeker percentage van vet als normaal cyier aanvaardt waarop door den heer Mesdag werd geantwoord dat géén controle de voorkeur verdiende boven stationscontróle met een zoo laag oormaal cyier Verreweg te prelereeren was dan altgd nog de gewone bedryiscontröle De heer Buisman achtte fabrieksbereiding van kaas in de toekomst onvermydelgk immers hel zwaarwegende eigenbelang van den handel bracht dal mede Beter vond deze spr dus die fabricage niet tegen te gaan doch baar van den beginne al in goede banen te leiden door het voorbeeld van Friesland te volgen Hiertegenover verklaarde de voorzitter echter met nadruk dat zeils de handelaren de handhaving der goede reputatie van het NederlandEche product hooger stellen dan hnn eigen belang zooals de vorige spreker dat bedoelde en waarvan bovendien nog geenszins bewezen was dat het niet als denkbeeldig beschoowd moest worden Tegen vakonderricht zooals dal door den hoer Middelbeek was aangeprezen bleek intusschen niemand ter vergadering eenig bezwaar Ie hebben al meende ook de heer Both dat in het buitenland niet veel van onze kaasbereiders te leeren zal zgn en dat men er van regeeringswege in elk geval liever vrouwen dan mannen heen moest zenden wgl de bereiding hier te lande grootendeels in handen van vronwen is Nadat de beer Swierstra directenr der Ryksznivelscbool te Bolsward oog bad uiteengezet hoeveel succes in onze vaderlandache kaasindustrie reeds met een weinig technische leiding der kaasbereiders en bereidsters te bereiken is werd dan ook hetbestuorsvoorstel tot aanbeveling van vakonderricht by de Regeering aangenomen Nadat nog de voorzitter bad aangedrongen op goede deelname van Nederlandsche zuivelbereiders en handelaars aan de zuiveltentoonstelling van 1907 werd de druk bezochte byeenkomsl gesloten Maandagavond sprak te Moordrecht in een goed bezochte openbare vergadering de heer D de Klerk te Rotterdam over Het Arbeidscontract In een bevattelgke en leerrgke rede werden door ipreker de hooldpaoten aangehaald en duideiyk gemaakt Door een Stal personen werden Loenige inlichlingen omtrent een en anderVpkagd waaraan spreker naar genoegen voloeed Amsterdam 27 November 1906 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in hel Weekblad van de Commissiebank Ie Amsterdam vermelden wy U de volgende londsen GEVRAAGD Aand Administratiekantoor van Indisch Fondsen 75 pCl Nederl Bankinstelling voorWaarden belaat met vmohtgebruik en periodieke nitkeenngeu no Nederi Credietbank 90 Holland La Plat Hypothb 85 Rotterd Hypotheekb voor Nederland 215 Cultuur Mg Potjangain 142 Eerste Prei aand Oost Borneo My 142 i Aand Hy voor Heel en Brood labriekeu 60 Holl Mg tol het komen van Werken in gewapend Beton 130 Ansterdamsche Boek enSteendrukkery v h Ëllerman Harms i Co 60 ncie Limburg UllertIg Maren 1 180 Cultuur Mg ll7ü rika Lgn I 12 Oblig Probolingo Stoomtrom Hy 60 Aand Hg tot expl van de Onderneming Krarnapolsky 125 Hy tot expl van Walerlei dingen in Nederland 90 3Vi pet Oblig Provincie Limburg OllerteOpr aaad Cuitnar Mg Maren Javasche Cultuur ZuidAmerika AANGEBODEN Aand Administratiekantoor van Indische londsen 80pCt Oohinchemsche Bank 120 Nederl Mg v Zekerheidasl V ambtenaren en beambten 35 Indische Handelscompagnie 110 Holland La Plata Hypothh 105 Residentie Hypothb voor Nederland 102 Rotterdamsche Hypotheekb voor Nederland 232 Oaltuur Mg Goenoeng Haiang Bod Cultuur My Kali Badjiiig Bod Tarakan Petroleum My Bod Pharmaceulische Handelsver eeniging 135 pCI Dedemsvaartsche stoomtram weg Maatschappy Bod Haarlemsche Tramweg My 65pCt Amsterdamsche Oalery Hy 70 Nederlandsche Bouw My 1230 Amstel Hotel My 105 pCt Victoria Hotel Ie s Hage Bod Uerde Nederl Zeeverzeke tring Compagnie Bod Ongevallen Verzekering Uy Fatum 70 pCt Gondsche Wat rieiding Uy 130 Opr aand Javasche Caltunr My 176 BEUES VAN EOTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV StaattUtntntjen PoRTtTOAi üblig 3e Serie Ir 060 3 59 Oblig Se Serie Ir 2500 3 69 DSLti D Iwang Dombr übli gatien 4 96 Azii lapan Obligatien 1899 4 74 74V C01 DMBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 24i i i 97 100 99 100 100 Htfpollutk BanktnPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb Fandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Utrechtsche lïyph 4 Pandb Wesllandsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederi Hyp t Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 96 i Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 iTiLii Oblig ZuidItaliaanache8pw My A 367 PrtmUlMninqtn bsuoii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveri€n Mg tot Expl Laan vanMoerdervoort 1902 89 Sclutimmrt Sltultdtappijen Pand HoUood GiU 8tv My 85 EXPOSIT der nieuwste modellen I W interinantels stume8 Blouses Jupca en Jupons Robes en Japonstoffen L I et bybehoorenda Oanioeringen alraède olie te keuie fSLTBRlJBS van de nedkoopste tot de beste soorteo in ichorp oncorreerendo pryien Aanbevelend VERSCHEIDENHEID De Srmas die de zeepziederstrost vormen hebben te Liverpool sen vergadering go hoadon Na alloop is er een mededeeling aan do bladen verstrekt met de verklaring dat de zeeptrust van Lever ten slotte ontbonden was ten gevolge van hal heilig verzet van het publiek er tegen De Engelsche zeepzieders die zich niet lang geleden samen verbonden hebben tot de loogenaamde t aallmillioeneterllng zeeptrnst hernemen daarmede bon vroegere vryheid van handelen Lever verklaarde niets te kannen toevoegen aan deze mededeeling behalve do verzekering dat er Biets achtergehouden was Hel besluit te Liverpool was genomen met eenparigheid van stemmen in allo eer lykheid en van geheime alspraken om achter de schermen de trust in wei king te hooden was geen sprake Fi Ukbenrt bu d Remonitrsntiaii Qereformeerde Osmeente alhiar Zondag 2 Deo s morgens 10 uur Ds W H STEMFERT KROESK te Rotterdam l OVEKÏENTIKIN miSBErOTTANTESL ea wordt verzoekt op I HRRK te leltoa UIT HBT Mietzin vix M BAVËNSWAAY ZOIVEN SORINOHSH Deze TBBIIBN worden afgeleverd io verzegelde pakjes van vy tuee n ten half en t n N d om met vermelding van Nommer aK Prga voorzien van nevenstaani iMerk volgens da Wet gedepo oeerd ich tol de oitvoering van gesarde orders aanbevalanae J C BIJL vo itheen J BREBBAART Li Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze oHevert geMcUUeré f rtrett0 l 0lulure Hogaerlê Zy geven liracht en diepte die na iiukcrs niet kannenbereiken Men overtoige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prysconrant met een aantal ongevraagde getuigschrilten raiia op aanvraag Boxtel B BOOAKBIH Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen to bezichtigen zyn gloiw oaovenrollen 1 1 Irof Dr f iehen wolhokond I UIOW IIAOIT llim UIWd Mht mot Kibrlckaiaatk tol voortdurende radicale en zekere geuozing van alle zelfs de meest hardnekkige eniiv tiekusn oon ooletaao door aldwalingen op ieagdigtn leeftyi i otale genezing van elke zwakte Blae j tocht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Bartkloppiog Haagpjjn alaehla apysvertering Onvermogen Impoteni Pollutione enz ni voerige proepectosaen rrijnper sHh 1 1 1 1 S dubhela leteh n ri Onl I Depdl Mstth v d Vegta Zaltboaiia t pAli M CUbsa k o Battardwa Hippel t önvenhsge I UalBmuu d Jong J üin Rotterdam Wfir fc üo Oouda a W a dn lal a