Goudsche Courant, maandag 3 december 1906

ï m ioi 8 Maandag 3 December 1906 45ste Jaargang GEEN MOOIER GEEN DEGELIJKER GEEN GOEDKOOPER geichenk dM onke prachtige reclame verpakking SVWKKV gevuld mei 50 leer goede Sigaren ZEER BIJZONOkBE AANBIEDING Enorme sorteering in LUXK ASSOUTIHKSTKISTBy gevuld met niuloitend PUIMA MKRKBS In alle prgien tot en mot f 25 per stok élUABUy eHSr0 1B£rr i rin aardige verpakkingen voor alle beurzen rina HiLLIN iuk ï mi liL TelebtD lit ftOüMiHË mm IMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken K0 Telefan St M A D V E II T E N T I E N worden gepliatjit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend i naar plaatsruimte Incending van Advertentiën tot 1 uur de midil IMaiMall t l e Uitgave deier Couranl geschiedt dagelijki met itJtoiidering Aan Zon en Feestdagen De pry 8 per drie maanden ia 1JÏ5 Iranco per VMk 1 1 70 Atïonderlöke Nommers V IJ F C E N T E N GEBR KUREN Ê DE LANGE HUIS T S HUUR Heerenbuls Ooslhaven R 88 Zes Kjimers groote Keuken drooge Keldi flinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 M M V LOOlN DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is i ruimst voorzien van GASORNAlBNTfiN D elk tjjl van de eorsto fabriekten teg m concurreerende prgzen kitAtfX Walf r Spreek lli i en Kieclrisclie geleliliiigen Wie van goed licht houdt wende Z ch naar het OoiuUeh Ferllchtlng Maiiatljn DE A¥011DfilTER daar alles door bekwome fitters vorriu t wordt ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S IfoofilmauaiijH Gedempte Blnnenrolle 154 Tele ia90 Ze MagaxIJn Went yieuwlnnd nabij Station Beur Tele 40S7 IRRDILEN STEIIEN REPAREERER VERHUREN DE PHONOLA dageiyks la aze Mem t hoeren Ferwerda Tiemaii OrootBte détailwUnbandelareD In Nederland 060 0 72 St Estèphe Medoc La Rose Ludon J JhateauMalleret I OJSO per flnch i per anker van 4B fl 3i8 Chitenn Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner Ö 72 Rüdesheimer 108 Oude Roode Portwijn 1 ƒ l eS per flesch 1 44 1 08 1 80 0 99 090 1 44 Extra oude Roode Portwjjn Oude Witte Portwijn Eilra onde Witte Portwijn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom BELLiRDi per Liter PrIJten netto h contant Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 e en I jj H H Apothekers en Drogistf Let op het merk ASKBBt f AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bj C LüGER Apotheke Markt en bS WOLFF Co WeatharMill Goida Druk van A BBINKIIANA Zi 3 BSBTSOTEHTQin op Zaterdag 1 December iH de taal CT BX rXBUéAK DOOR LOUIS qOUTURIER WILLEM KERPER ToejaOg 11 26 Leerlingen H B 8 Oymn en Stcd Mailekichool f 0 75 Tocgangnkaarten verkrdgbaar bt Mevr de Wed MART J BOUMAN t HU INiculaas 1 3 jlapjiiü KROOÜ EHAXDg S eBS VARDAITZI6S voorheen VAN EDE v i PAI S 9 SI 1 Marhl 109 5 I If Cachenez Kragea en gt i4 Boorden tg I DAMK8 HEËRKN en jCINDEQr $ l Handschoenen j Q en verdere v Modeartikelen io PRIIA LUiVEN60KDIIEK Ir alles nitstckend geschikt voor 5 S SI INicolaas Cadeaux s WORMERVEER HOLLAMÖT NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAOAZIJM KLEIWEG E 80 tegenover de Klelwegsteeg OFTVANGEN allo soorten HERREN PAMRS PAMRSen KINDEK WINTER SCHOENWEEE STERKE Schooliaanen Overschoenen eni en Aanbevelend 1 SMITS AUe reparatito en aongeraeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrjgbaar h PEETER8 Jz hti vf t eM M tmrkèfmd aemalogeeniJFoedervorm i het eenig stmialpend middel t fen Htoedarmmeile ff J UleekmmeM KeHummirttkle Ho rdpll em itlapeloathei em i ermluAertag tier Uehaamakrtehten aeinaloireen in Poedervonii FEOIUIMO JMOH f FIOüOlIST 11 JHLJHL worden opgelost HAEMATOQEEN IN POEDERVORM ia het praeperaal wat U spoedig geneest UAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pry per doos met grebruiksaanwijzingf f 1 60 EenlKe labrlkanien H N v SCHAIK Co Den Haag v w l r Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 GRENDEL B B VAN MILD TmIJuI UouL A BOÜMAN Itfoordr cM P1NK8E Nu u eri rk adlJ l S VAN ZES9KN wl n B v WIJK P W v EDE i UwaUr A SCHEER Jï Ithi K VAN t B HEIJDEN R y P v d SPEK MoercapelU D v o STAR W J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddmp m P o GROOT r o J ONGH f u a r J P KASTELBIN P Ubro k rdam D BIKKER 5 Aop WAAR8CUUW1NQ Laat ü niet misleiden door AbiiU Siroop Het klon ter oiic o Paulo Abdi bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde Q br2 Stoll erck s Chocolade en Cacao I ftelniatlee door de niemrsu uitvindingen op maohinoal geöled TeriMterdt IkMeatie I la sHslaltud gebruik van fyrw 00 ftjnste grondstotien garandeen 1 wbruiker van I Stollwerck s Ohocolade en Cacao laan aa Wv ÉeMwaardig fcbrikoat nauwkeurig beantwoordende aan dan iahoiri ia reap iGtikattn Dl irma behaalde t7 Brevets aIb HonevertBcler 44 EereDiploma s gouden eni Medtlllei j hewQa van uitmuntend a fcbriki t Keeda 1874 schroef de Accodamie naaenall ld Paria L Msia nxu ddownoBa ma ésc ito Vm vrrasltoe dsuM n eoMWétmUon mI Totr zoaUnto iMirUmtioa d Cbooolat bcmbona vetU ta ste i tMiwrnk hhrikaat ia verki jgboai bij X H Cunfiseara Banketbakken saa aaa Otnenalvaitegenwoordiger voor KedeiUuid Mlu Battenüwit Amalardam Kalverstraat 101 1 SIEROW HÜIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissol groet fl 3 45 zenden w traneo J f i J j s overal bekende NORMAL KOLLECTOÏ ll i SaVr i ni 50 voor den tnin of eene COLLfcOrih Vt UK uk tninen narzissen crocns sciUas sneewklokjes etc Hnll nii ch en Tök geiUnstr erde piüslüst met P fljH X D onte vele wenken voor de collunr bevatend groote caiaiogus 10 u wij desverlangd gratis en franco i TnlDbouw Etabllsseii t flyls ter DBln NoordwUk bU Haarlem Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD OevMT j kB De mago fl Men liet fcet meer dat wanneer een mI tf keer en verzet tegen een bepaalde ztak hy iemand hebben postgevat er Uengs zoo inta als een idéé fixe gaat mtataan Dat gebeurt bij partijen zoo goed als personen Kr zyn begrippen die tjux zekeren kant werken als eeu roode lap op een stier Zoo is het met het begrip revolutie ea de cicriealen D revolutionaire gezindheid die zich in vroegere eenwen bij hun geestelijke voorouders openbaarde zijn zy vergeten sinds de Revolutie nieawe banen opende vuur de ontwikkeling van het Europeesche staatsieven Die schrik voor het revolutie spook is er niet minder op geworden sedert de roode democratie meer ingang vond sinds het socialisme graoteren aanhang vond En al rliep de oude beweging in bet 4MHHlt en al toont de sooiaai democratie yich steeds tammer zAï i tam zelfs dat het woord revolutionair allengs oen gausch Mchtere beteekeais gaat erlangen van BBti revolutionaire en katholieke z jde wordt te pas en te onpas de goê gemeente een schrik op het lijf gejaagd door tombere toeapelingen op bet gevaar vuor orde en rust dat altoos van socialistische zijde dreigt Men is daar ook het politiek fortuintje van 190S nog niet vergeten Dat zou ook snoode ondank zijn Zelden heeft een regeering zoo handig het klavier niet der voUcBCOBseientie maar van den volksangst voor veiligheid en bezit weten te bespelen als het ministerie Kuyper in die dagen toen het overigens zoo nuchtere Nederlandsche volk door een algemeene verdwazing bevangen scheen tie de I iet I Wat toen heeft geholpen kan ook thans baten wordt blijkbaar van rechts gedacht En Inu de zaak van de eigen organisatie een geschikte stormram scheen om poorten van het regeerkastcel zoo niet FEVILLETOK Tegen den Stroom Ah de ploeg ea oogsttijden waren atgeloopM had je immers geld en vrfen t d genoeg en ipeorbaoen om weg te vliegen en je in da groeie ateden van allerlei landen ruimirtoola schadeloos te stellen voor de eento ightM van t buitenleven Aaa Olarine dacht Riehard nauwelfks aar De sehitterende oogen en de grappige Iiimaa vaa Ladmilla waren voor hem veel MIrrtkallker e veel r jkor aan afwisseling M nwig ernstige trekken van mejoakmiw TMi Striegdorfl Olkrlat koel en kalm gelaat scheen thansmeer dan ooit het laehen verteerd te hebben kam in da hoogste mateafnaltendraar Naen met kaar had hg t zeker niet laaf hlBiM ntthsndeB terwül daar t m ütf LMmilia vindt j ook niet daf ChriM r ritilM abof voor haar da dag Tan aai voaaia voUrekking met raasaiekre tHhÊmr mH M m knid iwrw49iii am aaa arm in dan loin wandelden Bnae aal raa gtlak asgaB tprakaa ala te forceeren dan toch te verzwakken moest ook het revolntie spook opnieuw den volke worden voorgetooverd opdat mea er zich wel van bewust zal wordïn dat orde en veiligheid aan een vrijzinnige regeering niet niet gerustheid kunnen worden toevertrouwd D ordelievende burger moet gaan terugverlangen naar den man met den stevigen vuist naar Dr Kuyper Om de orde en de rust daarom ging het ten slotte hij de Standaard in zjjn feilen aanval op de vermindering van het blijvend gedeelte Let wel dit argument kwam naar voren toen d kans verkeken scheen op een algemeene bestorming van het regeerkasteel toen uit het katholieke kamp stemmen waron ojigcgaan die minister Staal bijvielen Hoe onpartijdigvaderlaodslievend kwam toen de Standaard nit den hoek Er is geen quaestie van zoo heette het dat men onzerzijds bij de konunde discussie op een generale aanval zou uitgaan Al waarvoor we opkomen is het hooge belang dat op t spel staat Met name kunnen wc met gedogen 4at iBdegeva i i fcemaftiiden van het jaar de Rrgeeriiig van het land niet zou kunnen beschikken over de noodige middelen ora rust en orde te handhaven Wij hebben in deze zinsnede een paar woorden geapatieSerd om de nieuwste vinding van dr Kuyper s orgaan goed te doen uitkomen Zóóver is dus reeds de revolutiegeest in het Nederlandsche volk doorgedrongen dat wij ons de zeldzame luxe permiteeren van er een paar voor orde en rust bijzonderlijk gevaarlijke maanden op na te houden Er is onlangs in de pers en in de Kamer nogal wat te doen geweest over dien schrikachtigen hoofdambtenaar bij de Staatsspoorwegen die een revolutionairen toestand in Hongarije dreigend achtte wijl uit de hoofdstad van dit land een staking bij de electrische tram werd gemeld Maar wat nu te zeggen van het leidend i orgaan eener partij dat in zoo nauwe connectie staat met een eerste politieke figuur als dr Kuyper wanneer dat orgaan I zijn huweiyk niet een allervervelend st treurspel wordt I Oeloof jjj dat het bjj ons een bljjspel wordt Richard P vroeg Ladmilla hem tordeeg Szeerend om zoodoende op ijjn gezicht te lezen of Clarissa nog niet altyd een plaats ia zt n hart bekleedde Neen lieveliog akar een klucht waarbij de goden van den Ö mpns hnn huik vasthonddi van t lachen antwoordde Richard zijn bruid vurig omhelzend Dat die menschen ook geen beter inzicht hebben en dat dubbele hgwelp maar laten voltrekken in een tjjd dat iedereen tot over z n ooren in dé drukte en in bet werk zit 1 bromde de ambsraad Bollmeyer maar bS deed het met een goedbartigen lach dadelijk van plan om met zijn hnisfaetotoo de oude juffrouw DSrthe over heel gewichtige aangelegenheden te spreken Bg hem dat lag nn eenmaal in zijn aard moest alles altijd heet van den rooster want denQ en doen waa schier één bjj dezen ouden heer Haar bü DOrthe dat was ook een ding van belang moest goed weer aan de hiekt afn want van donderbnien binnenshuis hMd t niet v l Dfirthe wu Jnist in de kaaken waarvan het vanatar op o atond toen Bollmeyer van afd paat itMg an braiaijt van iVn niet zonder ook maar de minste aanleiding den schijn wekt alsof in ons rustige landja elktn dag de revolutie voor de deur kan staan ja zelfs of wij jaarlijks herhaalde geregeld weerkeerende perioden van onrust en oproerigheid hebben door te maken Waariijk hier wordt een zoo ergelijk spel gespeeld wordt z66 brutaal gespeculeerd op den lederen burger ingeschapen an st voor opstand en omMeBtelijk dat de lust naar macht wel zeer groot moet zijn om tot dergelijke infeneur demagogiache middelen zij toevlucht te nemen Toch is Wat de Standaard redactie dorst neerschrijven eigenlijk nog maar kin erspêl bb de uitlating van zyn bondgenoot de ïfaasbode die echt inlant terrible del rechterzijde ook ditmaal gelegenheid gaf gewaar te worden wat er al zoo in hei brein van politieke christenen spookt Om dit blad is o zoo bang dat door M naar huis toe gaan van het blijvend g eelte er geen troepen zullen zijn bij eVfntueele woelingen een vrees die duchtig oad rstreept werd in deze uitlating van U s iek consematisme Wij moeten in u VeMsat een gewillig werktuig hebben tegen de roode democratie zoowel in als buiten het leger Ken bekentenis die het ontkuudM waard is en waarmede de Standaard zirh wel gewaand heeft ronduit instemming te betuigen schoon zij blijkbaar met genoegen werd vernomen Want toen de Maasbode haar standpunt tegenover het Vaderland in tweede termijn handhaafde werd door den Standaard met voldoening geconstateerd dat het aan het Katholiek orgaan wel toevertrouwd is haar tegenstander te beantwoorden Het zelf zoo kras zeggen scheen niet heel verstandig gelukkig dat de Maasbode het aandurfde Het is dunkt ons noodig tegen dit demagogisch schrikaanjagen doof de kerkelijke bladen ernstig protest aan te teekenen vooral waar het dienst dioet doen om de dringend noodige hervorming van ons defensie wezen te belemmeren In dit verband mag ook wel even herinnerd worden aan het stof dat is opgejaagd over het meegeven van de geweren aan geringen last bevrijdde Al had de ambtsraad ook DOrthe s groote muts niet zlee lieen en weer zweven bij zon haar tegeowoordigheid toch gemerkt hebbeo want baar woordenvloed stroomde gedacht en vleierijen waren t inderdaad niet die haar over de lippen kwamen K jk me nog too n lui dierage I riepijj scherp van toon twee dagen lang staat de waacb al in de tobbe en nog is er niets aaa gedaan een mooi buisboudeu hier op Hohenjesen I Als jelui eens je eigen wasch hebt dan zul je eens zien wat wiischen eigaulijk is en wal wasschen beteekenti Kjjk me die Jdrge daar ik geloof waarachtig dat ze nog staat te lachen ook Nou wacht maar ik zal den ambtsraad eens eee boekje van jelui open does en als bjj alles hoort dondert by er met pek en twavel tusschen en maakt een wervelwind die Jelui de een met de ander het huis uitjaagtr Kom aSr die maakt van m weer de gonrerlMnienti iinllebak lacbte de ambtsraad voor aiah been llii wilde roeds met oen schertaeod woerd de afgejakkerde meisjes troosten maar bedacht nog terechtertyd boe hem dot eens slecht bekomen was en boe hy zoodoende den vollen toorn van de oude DSrthe op het eigen onsohnidig hoofd had gelokt Tot yn geruststelling xag hy j or i Tanater dot da maiijes wian da huid de landwecrmannen Ken maatregel waaraan niet te ontkomen is wanneer men inderdaad dan weg van het volksleger op wil Ongezonder opvatting van de taak vaneen leger voor een iMid als Nederland II moeilijk dankbaar En vooral de Standaard die beweert medt te willen sturenia de richting van een voUulegcr magzich tacb wel eena afvragen of aan zoodanige organisatie S r wearmacht d eischeu kunnen worden gesteld van awstaand leger A Da Maasbode toojit geneigdheid om de regeering des lands te doen stennen op de bajonetten Zelfs wil het den soldaat gebruiken als gewillig werktuig een onvervalacht katholieke gedachte I tegen de roode democratie ook in het leger Welnu laat het blad dan maar aanstonds adviseeren tot hervorming van ons leger in reactionairen zin in dan zin nl van een zuiver beroepsleger Alleen dan toch kan het leger kas de soldaat zijn en gewillig werktuig in de hand der regeering om roode of andere democratie in bloed te smoren Zoodra acUM k leger bestaat uit de zonen drs volks zal faat toch moeilijk zijn met den soldaat de roode democratie te bestryden zelf in het leger in welks gelederen vermoedelijk menige aanhanger dier democratie zelf heeft plaats genomen De tijd dat men het leger kon aanwenden om door een bepaalde regeering ongewcnschte stroomingen tegen ta houden is in den op modernen voet gesrhoeideu staat lang voorbij Zelfs in Rusland gaat dat spel niet meer op en in het by uitstek militaire Duitschland werd rcedivMreen kwart eeuw een andere weg gekozen oia de roode democratie te bestryden Ken andere en hetero weg die der maatschappelijke hervormingen indt daad is vooral in dit opzicht het gouvcrner c est prévoir een gulden waarheid Wie revolutiegeest wil bestrijden traihte haar te voorkomen door genoegdoening te geven aan het billijk verlangen der mlnst bedeelden om veriichting van hun al te zwaar levenslot Een verlichting die dit staat was vol gescboldon de bedreigingen niet zoo ernstig opnamen en voor dengeduehten heer ambtsraad ook niet zooveel angst badden als van den anderen kant scheen verondersteld tf worden want achter den rug van de hDlnaetolum verbeten zy hnn lach in buu boezelaars De ambtsraad waa inmiddels Manaa geko i men jnffronw DSrtbe merkte hel alat en ging ongestoord met hare schitterende Philippica voort Do oodergesehiklen zagen hem daarenlegen wel doeh gaven de jai rouw door taal noch toeken te kennen dat hy die door baar als het strafgerichte was vaorgeiteld goed en wel bjj de kaukeDdaur stond en niet de minste aanstalten maakte om met pek en zwavel tnsschenbeiden te komen Hidden in t slot van haar weinig malscken woordenvlood keerde jutlroow DArthe zich toevallig om Öoede hemelscbe genade il dat iemand doen schrikken I Ik sla te beven op myoi boenen I Neen zoo ieti kan ik niet verdr an I De beroemde strairadt uitgesprokrn door den Atbaenseben volksre naar Uemóstheues tegen koning PUIippos van Hacedonie T A M X ordl temlfd