Goudsche Courant, maandag 3 december 1906

HUIS TE HUUR Ucmnhuls Oostbaven B 88 Zes Kamers groote Kenkon drooge Keldi3r flinke Tuin Voorzien van Gas en Waltrleiding Te bevragen B 89 no wel vut alleen kan Itomen van krachtig iiigrijpin van den Uat in di economische verhuudingen door paal en perk te tellen aan de overmacht van een ongebreideld kapitaliiinie daor voorzieningen te treffen tegen de ram fn die ziekte invaliditeit ouderdom werkeloobbeid over bet hoofd van den arbeider dreigen uit te utorten Niet de aoldaat niet het leger maar een gezonde wetgeving maar ingrijpende maatschappelijke hervormingen zijn het wapen waarmede de roode democratie kan worden bestreden Door sociale wetten alleen is alle vrees voor verstoring van rust en orde voor opstand en revolutie te bannen Maar sociale wetten kosten geld meer dan de staat tot zijn beschikking beeft zoo lang niet door hervorming in den geest van een volksleger krachtig wordt bezuinigd op militaire uitgaven Juist door die hervorming wordt mede bggedragen tot bekamping van het revolutie pook Wie daarentegen als de Maasbode zich vastklampt aan het bestaande ja schgnt terug te verlangen naar een huurleger helpt in dubbelen zin de ontevredenheid bevorderen Eenerzijds door een militarisme na te streven anderzijds door in den gapenden muil van dat militarisme millioenen en miUiocnen te werpen waarmede zooveel zon kunnen worden gedaan om de nooden dei volks te lenigen Zoo blykt het uitspelen vanden revolutiegeest te zgn demagogie van de gevaarlijkste soort Buiteolandscb Overzichl Het is bekend dat de Kngelschen niet sterk lijn in aardriikskunde althans die van do wereld buiten het Vereenlgde Koninkrijk Ba r tpel k das dat de Kngelschen die dat ook weten het bedenkelijk vinden dat de aardrjjktkonde geschrapt is uit de vakken van bet examen om toegelaten te worden tot den dienst van de diplomatie en het miniltarie van buiteolandsche zaken Kennis van aardrijkskunde is zeker zeer nuttig leide minister Qrey toen hy er in het Lagerhuis over aangevallen werd maar moaschen van algemeene ontwikkeling zgn er gewoonlijk van op da hoogte en na hot in dienst treden komt men ei gemakkelyk achter Sir O T Uolilie de voorzitter van bet Ennliohe Aardrykskundige Qenootschap denkt er anders over In een redevoering dezer dagen gehouden nam hy dat diplomatieke czameu onder handen Tot de vakken die er gevraagd wordon bebooren pbysiologie der diereu oatunrkande scheikunde zedekoodige eu metaphysische wijsbegeerte Sanskriet on dierkunde Ka uit eea examen met zulke vakken wordt de aardrykikunde geweerd I Hoe noodig juist voor diplomaten voldoende aardrukskundige kennis Is bewees joldie mot een voorbeeld Het Engelsoho departement van tiiuitenlaudsehe zaken was eens in een grehskweslie met Krankryk geneigd bet voorstel van Frarikryk aan to nemen zonder dat het merkte dat do Frausche regeering rekende met de meridiaan van Pargs terwyl de Engelsobe regeering werkte met een Unitsche kaart naar de meridiaan van Ureenwicb floldie maakte er opmerkzaam op Het Is bekend zei de spreker verder dat eenige van Bngelauda ernstigste Internationale gesobillen uit den laatste t jd hel gotolg waren ran de gebrekkige aardruk kundige konnia van de onderhandelaars vau vroeger De Londenscbe Daily Telegraph bad giaterin een uiterst alarmeerend beriobt nit Teheran over den gezondheidstoestand van den Sjah Diens toestand zon naar van saer bevoogde zgde was medegedeeld ernstig zÜn Daar nit be bericht niet biykt wanneer het is afgezonden is het zeer wei mogeiyk dat bet reeds is achterhaald door later algezonden telegradsche tgdingen De Parjjscbe editie van de New Vork Herald meldde dat de Sjah een dezer dagen zou zgn geopereerd eu met goed gevolg Ken later bericht uit Teheran aan hetsaltde blad geelt den indruk dat hetsaecea nu niet zoo volkomen is geweest De Dnitsche proteaior die de operatie verrichtte Damseb zou hebben verklaard er op te vertrouwen dat hy den vorst nog drie maanden in bet leven zal kunnen houden Andere doktoren die het verloop der ziekte hebben gevolgd houden dit voor onmogelijk Volgens bnn opvatting ligt de vorst leileiyk op sterven De Siab is 53 by is reeda lang alekalbk Door zgn lalrgke reizen in Europa geniet hy ook in ons weielddeel eenige bekendheid V Da poUtltke atrljd In Engeland is door twee belangryke gebearteniaaen aanmerkelgk verscherpt Het eerste is de nitdagende redevoering van Arthur Ballour hi de Junior Constitutional Club waarin hg den strgd tossaben het Lagerbaii en bet Hoogerhois schetste als bet w irk v id de heeren Birrel en Lloyd Oeorge met den eersten miniater Sir llcnry Campbell Bannermann als der Dritta lm Bande De geheele schoolwet is slechta door de liberalen opgesteld naar Ballonr UeweiTt om dien strgd tegen het HoogerbniH ie kanneu beginnen En wat deed het lluogt rhnis P Het bracht in de wet slechts de beginselen die de liberalen in elke redevoering op den voorgrond plaatsten maar die zg weigerden in de wel op te nemen Zoo stelt Baiiour don stryd voor De kracht van de liberale party is aanmerkulgk toegenomen door den uitslag van de aanvallingsverkiezing te Huddersteld waar de liberale candidaat gekozen werd hoewel van kerkelgke zgde zeer krachtig was gewerkt voor den conservatieven candidaat Lord Keivin heelt in een Unionislwche byeeukomst te Ulasgow een redevoering over den toestand gebonden aarin hy de verwachting uitsprak dat een eervol comiiromis nog mogelgk is daar zelfs bet Hoogerbnis inziet dat bet zal moeten bukken voor den volkswil Dal kan bet slechts doen wanneer hst Lagerhuis ontbonden wordt en een nieuwe verkiezing met de schoolwet als leuze een liberale meerderheid in bet Huis terugbrengt Do Scbeidingswet had budoeld dat de pastorieën en de bisschoppelgke paleize aan de vereenigingen voor den eeredienst loaden komen Nu de l aus deze bedoeling ver deld heelt en er geen vereeoigiugen voor den eeredienst zullen zgn U December a s zullen die gebouwen voorloopig komen onder de hoede van eun sequester Dit wil niet zeggen dat de geesteiyken het hais worden uitgezet Zy kunnen de woningen buren en verscheiden bisschoppen zyn hierover dan ook al aan h t onderhandelen met de bargerlgko overlieid Het vreemde van den toestand komt hier weer duideiyk nit De geestelgkbcid mag op pauselgk bevel de pastorieën niet ten geschenke aannemen zy mag ze wel buren I Eenige mooieiykbeid kan niet 11 Deeeaber geven de tegenstrgdighoid tnsschen het verbod van de kerkelgke overheid aan da beheerdurs dor korkvoogdyen om bebnlpiaam te zyn hy het afdragen der goederen vab de korkvoogdyen en bet gebod van de borgerlyke overheid om da arohlaven boeken n fondsen te komen inleverou by den ontvanger der domeinen V Kenter uint nit Bruiel d d 30 Nor In de Kamerzitting zette Woeste zyn beschoawingen over het bestuur van den Congostaat voor Naar aanleiding van betgem gezegd werd over den absolnten regeeringavara aeide hy dat naar zyn roeeuing de parlementaire regeeringsvorm niet geschikt is voor Staten die in opkomst zyn Telkens wanneer misbruiken in den Congostaat werden aangewezen beeft de regeering zich er mede bezig gehouden Het alle kracht wenseht hy dat de dag spoedig moge aanbreken waarop het mogeiyk wezen zal den vryen arbeid in den Congostaat in te voeren Sprekende over de mogeiykheid dat Engeland de consulaire rechtspraak in den Congoitaat zal invoeren zegt by dat er geen voorbeeld bestaat van tde in8telling van zulk een rechtspraik zonder dat daarvoor zelfs de medewerking van het hoofd van den Staat is ingeroepen Kenter seint uit Brussel d d 30 Nov De beer Woeste breekt een lans voor een nationaal domein beheerd door een raad van bestnnr by laakt bet optreden van Engeland in Oeganda en spreekt de hoop nit dat men tot overeenstemming zal geraken over den termgn die aan België en dan Unafhankeiyken Staat zal worden gesteld De beer Htnkio katholiek ste t de vraag of de Koning aan België een land zon overlaten niigeput door een roofzuchtige exploitatie hy acht do overname onrermydelgkKen belastert den Koning door te zeggen dat by den Congo te zynen rooideele exploiteert V Da nieuwe grondwet toor Transvaal waarvan de afkondiging niet lang meer op zich zal lateu wachten zal naar uit Londen wordt gemeld de instelling van zeven departementen bevatten een minister president ministers van Inancien justitie landbouw mynwezen openbare werken en een aecretaria van koloniën Het ambt van attomey generaal zal als een niet politieke betrekking worden beschouwd en d rhalve zal deze ambtenaar geen deel van bet kabinet uitmaken D grondwet zal vet der slaven arbeid in eiken vore verbieden het bealuil tot bat invoeren van Chineaun abi mynarbeiders wordt opgahaTea na dria Jaren jaoaten all Chinaezen lu Zuid Atrika uawaxlg naar ban land teruggebracht zyn De nitvoerende raad der nationalistische party in Pretoria heeft aan Sir Kicbard SoloBOD die in verband met de oorbereiding der invoering van de eonatitatie te Londen ir een protest geseind tegen de bepalingen der coiislitatie waarin het toezicht op inboorlingen en Aziaten wordt overgeluten aan de Kgksregeering en eveneens legen de bepaling dat Swaziland niet onder het bestaar van de Tranavaalschelregeering zal komen Het onderwerp van alle gesprekken te Utrecht Wy beschouwen do bewoners van Utrecht zoo to zeggen als onze buren eu wal voor hen bclangrgk is zal ons eveneens inlej sseered Het volgende wordt thans druk aldaar besproken Hejullroaw H Wolf wonende Achter de Oasfabriek 78 te Utrecht m Idt ons Ik kan U niet genoeg dankzeggen voor de nitstekende resultaten welke ik met Foster s Rugpyn Nieren Pillen verkregen heb Sedert myu bevalling heb ik immer aan een nierziekte geleden vette nieren Somiyds kon ik haast heelemaa niet arineeren on dan weer kwamen er abnormaal groole boeveelheden Steeds was de nrine troebel en met bezinksel en de loozing geschiedde met een pgntyk branderig gevool Ik was sedert geruimen tyd nimmer bevryd van een ellendige pyn met steken in den rug en meermalen bad ik biervoor het bed aioeten honden Ik was mismoedig en begon aan myn herstel te twgfelen want alles bleef zonder baat Men raadde my toen Foster s Kagpyn Nieren Pillen aan en ik wenschte dit veel besproken geneesmiddel aan een proef te onderwerpen En dit was myn gelnli want reeds na een paar dagen gevoelde ik een aanmerkelijke verlichting en na een week was reeds byna al myn ellende verdwenen Ik ga thans nog eenige dagen door met Uw pillen om den wortel van mgn kwaal geheel uit te roeien en zal niet nalaten Uw prachtig geneesmiddel by voorkomende gelegenheid aan te bevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt Do zwakheid der nieren wordt aangeduid door een dolle pyn en zwakheid in den rug De zieke kan nanweiyks loepen De wreade pyn verlaat hem niat gedurende den dag s Nachls is het hetzelfde terwyi by met smart in zgn bed woelt en tracht in te slapen nimmer rustende op zyn mg die s morgens by het opstiian pyniyker dan ooit schynt Verzeker U dat men U de echte Foster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejutfronw Wolf gehad beeft Zy zyn te Oonda verkrygbaar by de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1 Ifi voor één of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten DulTSOHLiXD De begrafenis van den Poolschen aartsbisschop Stablewski hoeft zonder incidenten plaats gehad Domheer Da bor hield een rede in bet Poolsch waarby by wees op wat de overledene bad gedaan voor zgn onderdrukt volk en zyn taal Da laatste jaren waren een krniiweg voor hem waaronder lichaam en geest waren gaan Igden Het Dnitscbe keizerrgk telt volgens de laatste telling 60 600 000 inwoners De pokkenepidemie te Hela beeft een schrikbarende uitbreiding genomen De keiaer heelt naar Engelsche bladen verzekeren alle Engelscben aan boord van lyn jacht Ueteoor door DaiUchers vervangen EXOILAZD Het schynt nu vast te staan dal een sterk Japansch eskader naar Engeland komt in bet aanstaande voorjaar Een telegram aan de Daily Mail zegt dat de nieuwe Transvaalsche grondwet in bet begin van December zal worden gepubliceerd In de eerste drie maanden zal bet nienwe régime verboden zgn de a eloopen koaliecontracten te vernieuwen Spahje De Oansche gezant te Madrid zon zich volgen volgens de Matin hebben nitgelaten dal de ministeries geen verandering zal brengen in ds overeenkomst tassoben Spanje en Frankryk omtrent hel gezamenljk optreden in Marokko Itaue Het beet dat paus Pias X voornemens is een brief aan den aaltan van Turkye te sturen waarin by er op zal aandringen dat togen do vervolging der Armeniërs in bet Ottomaansebe rgk krachtige maatregelen worden genomen Van de moorden op Armeniëra werd da paus langen tyd onkundig gehouden Na beeft hy boalolan daar aw ainda aan t makao Te Brianik is een depot ontdekt van wapenen bommen dynamiet en gaweerpatronan Te Moskoi ia de behandeling begonnen van het proces tegen de deelnemers aan den opstand van Dec van het farige jaar Beklaagden ontkennen schihl Br ajn iOÓ getuigen opgeroepen binnenland STATEN G Ef £ttAAL T m m K o B u M m mm Vergadering van Vrydag 30 NoveMber By de voor zettbig der algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting dringt de beer Drucker aan op spoedige indienug van een wetsontwerp regelende de lechtapositie van de bnrgerlgke ambtenaren H is van oordeel dat de Belaslingwetten niet moeten ingevoerd worden alvorens de Verzekeringswetten zyn tot stad gekomen Voorts raadt hy den minister van Financiën aan da helSag van opeanten op t Badrljl uil te stellen tot Februari Ten aanzien van het kiesrecht is de toestand helderder ge worden al heeft de rechterzgde baar standpnnt nog in nevelen gehuld toch vreeat spreker niet meer van katholieke zyde Iwt dreigement geau enkele keizer ateh Voorts verklaart spreker dat de vryzinnigdemokraten niet mee zullen doen aan eenig votum dat den minister van Oorlog kan treilen waar deze immers een slap doet in de richting door de vrgzinnig demokratisebe party voorgestaan Spreker betoogt dat de Ouderdomsen Invaliditeitsverzekering gal fk hadden moeten zyn geregeld Overigens is het politieke slandpnnt dat de vryzlnnigdemokratisebe party legen bet Kabinet aanneemt hetzelfde als het vorige jaar By da vrgzinnig demokratiscbe party is van her opening van den scboolstryd geen sprake Byzondere hoogere burgerscholen vmdt ook by de vryz dem partg steun Tegenover de bewering van den beer Heemskerk dat de geloolsvryheden by de linkerzgde niet veilig zgn meent spr dal ze hg die zgde in betere banden zyn dan bg den heer Heemskerk en de zynen De heer van Karnebeek getuigt dal dit Kabinet goed berekend is voor de Regearingstaak al kan hy nalunriyk op aommlg punten niet met de Regeeringsplannen meagaan zoo bv ten aanzien van de opcenten waaraan de behoefte op dit oogenbUk oM gebleken u Alleen tegenover de mlntslen van Oorlog en Marine stond hy minder welwillend Spreker meent dat als de meerdarbaid zich richt tegen afschaUing van het blgvend gedeelte alleen de minister van Oorlog getrollen wordt waar op bet program der Begeering niets van het blgvend gedeelte voorkomt De minister van Finantiën de keer da Meester beantwoordt de verschillende sprekers Ten aanzien der kwestie Krans biyft de minister bg hel reeds eenmaal gegeven antwoord der Regeering op dit punt n 1 dat bet by den beer Krans niet is opgekomen de Koningin verantwoordeiyk te stellen voer bet hem verleende verlof Byzondere onde wysinrichtingen hebben de sympathie der Regeering Maar daar het rapport der zg nitschakelingscommissis nog niet ia ontvangen kan de Regeering zich nog niet verder uitlaten Wat betreft bet beleid der Begeering bet Kabinet wil zyn eigen weg gaan en niat balanceeren Wegdoezeling van beginselen mag men de Regeering hi geenen deele verwyten Het Kabinet onderhoudt zich vaa elke ostentatieve wyze van optreden Dat in antwoord aan ban die de verzoeningagezindheld van het Mhiiataria in twijtal trekken Van de Regeeringslatel behoort over de entithese gezwegen te worden Alleen wenseht spr te verklaren dat de godadianatvryheid onder een vryzlnnig kabinet la allen tgde veilig zal zyu Hy ziet met bevrediging dat in alle kringen hel donkbeeld Tan Uai reohtuitbreiding veld wint De gronden van splitsing dar OsderdoBten Invaliditeitsverzekering ita anlaags in I kort door den miniater Vaegana aagadeeld De Regeering aabt da iavoaring na de Invaliditeitaverzekariag haar pIMit met strenge maatregelen tagen afaMlanten en ingebeelde invaliedeu Naar daarop mocht de Ouderdomsveraekering niet waahtan De Regeering zou er booger nginp atollen wanneer de Kamer het Zlektavanakaringsontwerp met daarby bebooreada wfzighig van de Ongevallenwet spoadig hl da afdeelingen onderzocht De minister beUogt dat bet bagiaaal VUde kwestie van het bljjvand gadaalta wal degelgk een deel van bat Ragaarlngaprogramma raakt In het belang van de oeonomiacbe en financieele draagkraebt van ona land moet het Uyvend gadaalta rarminderd wordaa Hiana ni4a4i t da aialatar i a laifc al bnlaid aa bariaaKt aaa lut ta varwachtan fooratel lot progreaaie vaa aneeeailabalasting Hg baloogt voorts dat met de bebandelllf van de Inaaeieele wetten volstrekt niet bahoatt te worden gewacht totdat de sociale watten er z jn Ebdeiyk verdedigt de minister zgn nienwe splitsing van gewone en boitengewone Blüravea Taa alotte de opeenten besprekend ontklat de minister gezegd te hebben dat hy tam voor 1907 minder noodig oordeelt Wordt voorgesteld de opcenten in Februari 1907 ta behandelen dan zal de minister gaaa fakvtik maken van zgn grondwettig recht MB adviaa te geven in zake da werkzaadhades dar Kamer Vragendag Ti antwoord op een vraag van den heer Backers deelt de minister van Landboaw mede dat aicfa bg onzen veestapel nog geen ernstige gevallen van mond en klauwzeer hebben voorgedaan De miaiatei overweogt of de wederinvoer Tan bet in België in quarantaine afgekeurd vee niet moet worden verboden Staatsbegrooting Daarna repliceeren achtereen volgena de bearen Kolkman Talffla en van Karnebeek die beloogen dat bezuiniging mogelgk is zander afschaffing van het biyvend gedeelte De heer Schaper betwist s ministers bewering als zon hy verleden jaar betoogd bebiwn dat anikeraccgnsverlaging mogelgk was door verhooging van den drankaccyns Morgen 11 uur voortzetting Volgende week Donderdag avondzitting Oemeoffde Berichten I f Ia liat sigarenaagazyn op den boek van de BoUMraat en dan Wittevroawensingel laUteecht art gistermiddag een persoon betrapt op het wegnemen van twee pakjes sigaren De man bleek zenuwiyder te zgn en de daad in een toestand van overspanning ta hebben bedreven In verhoor genomen dischte b an laag en zonderling verbaal op omtiaat da ooraaken dia hem tot het gebeurbe aaleiding hadden gegeven Bg woonde in de Zandbofscbe straat maar wilde niet langer thnia zyn omdat de buren hem te lastig waren Da menseben maaluen zelfs des nachts oaraal leven dat hy er et van kon slapen Daarom peinsde by op middelen om aan deze voortdurende kwelling te ontkomen Het aenvondigste scheen wel om de onderlgke woning vaarwel te aeggen Aan dit voornemen gaf by een begin van nitvoerlng doch een agent bad ham giatemaebt alt zwerver meegenomen By de politie was t hem nog piet zoo heel slecht bevallen Gistermorgen was hg echter weer weggezonden en om nu voor goed in de gevangenis te komen had ky den de sigaren willen toeëigenen De gevangenis leek hem de beste gelegenheid om volkomen rust te hebben Hy is weder aan de zorgen van zgn familie toevertrouwd Naar Reuter uit Leipzig aaiot zgn by het S rocaa egana landverraad tegen den banelscorreapondent Lanzarie nit Alessandria Italië an den handelsreiziger Hamburger uit Amsterdam die bescbnidigd werden ailitaire gebaimen verraden en voorwerpen waarvan de geheimhouding in het belang der landsverdediging noo g j ter kennis van een Franseben agent gebracht te hebben Lanzarie veroordeeld tot 2 jaar en 1 maand tueblbulsstral en 5 jaar eerverlies terwgl Haabnrger wegens gebrek aan bewgs werd irrjcasprokan Uit Herten Col wordt aan de N Limb Koor gemeld By de herstellingen aan den Maasdykzyn In en weiland tegenover het veer twee mensekeiyke geraamten gevonden Het eerate was zeer vergaan het tweede was nog vrj gaal Het lag met over elkaar gekruiste armen nanweiyka een halven meter beneden da opparTlakta Ook werden er by gevonden 11 groote koperen unilormknoopen met diamatar van 3 cM en iets dat op e n medaille geleek Waarscbyniyk zgn het dus ge aamten Tan aoMatai Het vermoeden ligt voor de hand dat hier in vroeger tgd hg t overtrekken der Maas gevochten is Een paar jaren geledan werd in de nabyheid van deze weide ook aan geraamte gevonden Men aaMt nit Leiden Na de opbaMag van de tlmmerliedenstaking dia van 28 Mei tol 33 November duurde heeft slechU aan belrekkelgk klein getal der atakarz werk gevonden Dat is niet te wjlen aan een zekere rancune van de zyde der patroons maar byna uiulnitend aan gebrek aaa werk ook hier ter stede Sommige werken Tan bonweiploiUnten zyn half Toltooid stop tezet omdat bat bonwkapitaal niet wil TloMaa Ia noraale omatandigheden kannm warkladan la de bouwvakken den zomer gebruiken om ieta voor den whiter over te aggan Daar ia nu echter nieta van gakomu ai daaroB draigt ar ooaMdaUyk gabndt In da aerate plaats voor hen die niet b8 den algemenen Nederlandschen Timmorliedenbond zyn aangesloten welks leden nog eenige weken een ondersteuning ontvangen Voomameiyk voor hen die deze ondersteuning moeten ontberen is door den Leidsehen Be tanrdersbond een beroep op de offervaardigheid der bnrgerg gedaan INOEZONOBN üe Landbouw Ong evallenwet Aan dl Ii md m Tuinèouictri I üit de inededeelingen van vele lanibouwers biykt mg dat de land en tuinboowers door verschillende Agenten van PremieMaatscbappgen worden bewerkt heel in stille tan einde ken te bewegen zich reeds nu b deze of gene Premie Maatschappy tj verzekeren met het oog op de invoering van de LandbonwOngevallenwet Het wil my voorkomen dat door deze zoo bgzonder vroegtydige werkzaamheden der verzekeringsagenten bet belang van de landen tuinboowers niet gediend wordt Daarom wil ik lederen land on tninbonwor wel dezen raad geven Ie Verbind U voorloopig tot niets pla Utt Uw naam onder geen enkel stuk of op geen enkele IgsI door een verzekeringsagent voorgelegd 2e Wacht lot de groote Land en Tuinbeuwmastscbappyen en Boerenbonden zich hebben eitgesproken over de LandbouwOngevallenwet want dan zult U weten wat voor U de goedkoopste en soliedste wgze van verzekeren is De Landbonw Ongevallenwet is nog niet ingevoerd zy is zelfs nog niet eens in de Tweede Kamer in behsndeling genomen zoodat men dus ook nog niet weet hoe zy zal worden De Land en Tninbonwers hebben zich dus niet te hassten En waarom de verzekeringsagenten zich dan zoo haasten f Zou dat in Uw of in hun bc1ang zjn f P TEÜNISSEN 2de Oosterparkstraat 234 Amsterdam Voor meerdere mededeelingen van de zjjde van land en tninbouweis die door bezoeken van vertofceringsagenten wordon foreerd houd ik my ten zeerste aanbevolen P T aüvi RTEiMiij in l 1 voor alle doeleinden en voor I L I 11 Ie ta He Hypotheken mm L I f borg aangoboden Biliyke voorwaarden en geheimhouding Br fr lelt W ll Suezkade 146 Den Haag I 8t Nicalaas É I 5 SfcguijiiD RBOOP EHAXDd S enS ViHDAllTZI6S voorheen VAN EDE v d PALS Markt 109 o o 9 K la OS IS IB Cachenez 2 3 Kragenschoners i DAMES HEEREN en KINDER I I Handschoenen Q en verdere I Modeartikelen PRIli LllEi l OEDISKII S alles uitstekend geschikt voor M S IMicolaas Cadeaux 0 L l SAllTMm Mark t A 66 eo 67 PRACHTIGE ZENDING DER Nleuwslc Heeren Dassen Cadienes es BandsdioeBen Bizondar gaseUkt voor St ITicolaas Cadeauz Perwerda TiemanJ Orootite détail wljDhandelaren in Nederland EEMBE70I7MTm ea wardl verzackl a l I IBUK lelettaa OTT nar Haeuani van N IUVËN8WAAY ZONEN SI Eklèphe Medoc La Rose Ludon OOBIMOHEH 0 60 0 72 Deze TH8BKN woidea al a erd ill verzegelde palqeavanv JhateauMallerct 0 8e per flcsch per nkcr van 4S li Sj tipw m n kal en m Ntd ota met vermelding van Kommer er IPrgs voorzien van aevenstaani lUerk volgens de Wet gedepo neerd Ch teau Malleret Petit Bonrgugne Graves Blanc Baot Santernes Witte Bergerac Nlersteinor Rtdesheimer 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Zieb tot de uitvoenotf van ge eerde orders aanbevelende J C BUL vo iheen J BREEBAART Li Oude Roode Portwgn 1 I 09 lier liesch j X Extra oude Rooüe Portwgn 1 44 Oude Wille Porlwgn 1 08 Extra oude Witte Portwgn I 80 Fine Old Pole Sherry 099 Goeda Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermoalh di Torino Don BBi i Aum ier Liter 1 17 Prljtfix Uftio A CDHtnnt P lSl BHtUHariEK DEPOT TE OODOA F J J BOON TAN OSTADB DHBBBHHBRHI Echte Oude IJenaver Nightcap p HOPPE Verkrygbaar bj PEETERS Jz Verkrygbaar in flesscben SO ets 73 cl on f l as y H H Apothekers en Drogiati uLet op hel merk ATlKtSRI F AD RICHTER k Co Rotterdam Te GouDi by C LUGER Apotbekir Markt en bJ WOLFF 4 Co Westhaven 118 OnnaTolgbaar têl op eêckët s kmkkrémd l jn thans door nieuw gevonden toepassingen onze IH olleeerf gfcMIderdi f ertrellen felminre Hogaerlê zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor do eekle te ontvangen Qelll Pryscourant met aan aantal ongevraagde gotnigschrlfton graiu op aanvraag Boxtel a BOGAüBIb Co Agent voor GOUDA Fiima A QOANT Kanstbandel Kleiweg by wion modellen te bezichtigen zyn bekend als de beste HOOGSTRAAT 116 i i TELEFOON 129 De 8t NICOLA AS ETALAGE is weder ruim voorzien van alle soorten FIJNE BORSTPLAAT en een groote orteering prachtig gevulde DOOZEN WESSANEN j AAN Wormerveer OPGERICHT irM HONIIVHLIJKR FABHIKHBII Voedert uw r met de euleere muriee 3 ij3sriZ iDK oBK B3 merk en W Ei sJ uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IHploma Parlje 1000 Segen Oouden MedaUle Beitrijdmg van Bloedarmoede Bleekzaoht Halaria Binncnkoorui Algemeene Zvrakte vo ri lurenile Hoofdpijnen Gebrek aan eetlust De Echte EINADRUPPELS van Dr DE VRU étMtn baitcn op de ronde dooi mijn luam onder newnitunde fabriekimerk son lette daarop j zijn overal rerknjtfbaara T 0 75 Ook rechlitreekv j n franco van de Tabrir k rgen inzending van pustwisset h t 0 75 Cliemlfohe Fabriek van H NANNING den Haag Traagt nni XiHXHfi i Uimmnkl i f I U per UttrfleMk per UtcrflMch t 0 70