Goudsche Courant, maandag 3 december 1906

Maandag 3 December 1006 45ste Jaargang No loiöa GEEN MOOIER GEEN DEGELIJKER GEEN GOBDKOOPEK ïcaclifnk dan onie prachtige reclame verpakking JtIWKKIj g ivnid mM 50 r eer goede Sigaren ZB8R BUZONOERB A ANB1BQ1NO Knnrme orieering in LUX K JHSOHTIM KSTKtSTKft gOTuld met nltsloitend PltlSlA MKIIKKN in alle prgzen Int e n m t 1 25 per stuk SlOA IIKX en SlOA UKTTBS in aardig verpnkkingen vuor alle beurzen fiOüDSCHE eoiMfr DlieuwS en Adrertentieblad roór Gouda en Omstreken rirma Mm Gtoda Kleiyqü tLlélmm i üs f l 4 TMdéMi Xa M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatwuimte Incending van Advertentiën tot 1 uur dos midd fdato Ra ft De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is 1 25 franco per j 8t 1 70 Atïonderlijke Nommerg VIJF CENTEN Doelmatige S t Nico laas Caieanx Vachten Voetzakken Tochtdekens Tafelkleeden Zijden Shawls enz enz AANBEVELEND Firma B DE JOi Cii GOU WK C 185 GOtD4 De Notaris H GKOENENDAAL TE GOUDA ii rnciiifn op MAANDAG 17 DECEMBER 190 i du oormidrlag 11 uur in Ixt H6lrl de Zalm aan deMnrktlo Jouda in bil openbaar in éine zitting Ie veilen en verkoopen No 1 Een Heerenhuis net ERF en TUIN roime Kelder oet nitgaag aao de Weiihavea te joada wgk B no 195 itrekkeade ran de Weatbaren tol aan het water langi de Peperatraal groot 26 S Ceotlaren VerLonrd tot 1 Mei ia07 oor 1 450 per jaar Noi t 4 BRIE naait elkaar taande Heerenhuizen met ERTEN aan de Tarfmarkt te Qonds wtjk H Doa 92 98 en 91 te xamen groot 861 CeDtiaren Verhoord par Jaar de net 92 en 93 Toor I 350 no 92 tot 1 Norember 1907 en so 93 tot l Mei 1907 en uo 94 voor I 826 tot 1 Mei 1908 Not S 9 VI Kn naaat elkaar itaando Heerenhuizen met Souterrrin ERVEN ea TUIN aan den Bleekeruingel U ioada tjk R ooa 256 267 258 en 259 te lamen groot 706 Centiaren mei ailgang vuor de nos 256 257 B 268 naar de Boclekad Verhaard per jaar do nos 266 257 n 259 roor t 150 de noa 256 en 259 lol 1 Mei 1908 en do 257 tot 1 Mei 1937 en no 258 Toor l 425 tot l Mei 1908 No Een Woonhuis met WERICPLAAT8 en EHF aan de Boelekade te Oonda tik U noa 218 en 219 te Mnea groot 93 Centiaren Verhaard voor i 275 por jaar lot 1 Januari 191i Mo M Een Woonhuis met SCHUUR WERKPLAATS ERK en TUIN aan de Smalle Zyde der Karnemelk loot te Qoada wyk R no 520 alrok kende toten aitgang hebbende in de Vierde Kade groot 186 Centiaren Te aanvaarden in eigen gebroik op 15 April 1907 o vroeger BetallDg der kooppenningen 1 Februari 1907 Te beiichtigan de laatate drie werkdagen TMr dea verkoop van 10 12 en 2 1 nar en op den dag van dea rerkoop van 9 11 anr de perceelen 1 8 mlta vooral belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van geooemdea NotarüOKOENENDAAL te Gonda Ê M h I Victoria Water tiereg eide aanvoer Aanbevelend Firma Hermaii Zooii NOORD BRABANT8CH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLBIWEO E 30 tegenover de Kleiwegateeg OFTVANQEN alle aoorten HKEKENDAMES en KINDER WINTER SCEOEITWEBE STERKE SGhoollaanen Uverschoenen eni eni Aanbevelend G SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Qoada Drak van A BRINKMAN Za Wy hebben hiermede t genoegen te berichten dat wij va n af a g Maandag onze Itofflepryzen kwaliteiten Eetra No 1 en No 3 mét 9 e en No 4 mei I c per pond kunnen VliHll iAGElV Dat wij daarentegen onze verschillende kwaliteiten Margarine door de hooge pryzen der grondstoffen van af a s Maandag met 2 e pei anderhalf pond moeten verhoogen willen wij onze bekende onberispelijke kwaliteiten kunnen handhaven Onze Hollandtche Mélange i n pakjes wordt 1 c per pond verhoogd L BiiYssEN imm Te GOUDA Wijdstraat tS7 CN €M 00©€N 30€900 0 ®€ ©0@00 9 Soeleleit Oh § Genoegen Gouda Vei acliliiig der Bult etten en Lokalen op DONDERDAG 27 DECEMBER UKMJ Gedrukte voorwsardeD verkrijgbaar tegen toeMndlng van 50 oenti bij de Flr a KOOH ft KNDTTBL te Ooada De Secrelaris der Sociëteit J J PRINS VAN DOESBÜRGH J C BUL Firma J Bhebbaart Beveelt zic beleefd aan voor het leveren van PriDia BOTERIETTIBS Doozen MAECEFAHST CEOCOL en verder alles wat lo het vak beliaort DAMES ZAN0VEREENIQIN6 ARITÜLD SPOEtn Directear J H B SPAANDERMAN op Maandag 3 December 19Mt des avonds t aar Il de Zul KUNSTMIN dor SMietolt ONS GENOEGEN met welwillende medewerking van H H Invité a Die 8chöpfung Oralorinm van J08 HAVDN BtgeUidlng atrUkorkett Piano Uavr K ff en Or gel Solisten Mejnflroaw MARIANNE SCHRIJVER Jim sterdam Sopraaa De Heer WALTER VAN SON Hertogn bosch Tenor De Heer THOM DENIJS Rotterdam Baa Donateara en KanslIievendeJeden liabken recbt van toegang volgens het rai emeot Meerdere introdaetiakaarten i 1 abmede Tekstboekjes 1 15 cis ijjn verkrsgbaar bS den Heer J DE VEN WjjditraaL Plaatsbeaproking van al Zaterdag 1 Df eember te 10 aar in de laal Kanstata M M V LOOi DUBBELE BUDBT B 13 Teltn 117 Ia t roimst vooralen van GASOBIAUini in elke et$l van de eerste tabriakea t4C concarreerende prQaen kiütigtt TU Gas Walcr Spreek eii Ëleciriseke geleidJigai Wie va goed licbt boadt wend ifdi Baar het Ooudeeh FertUMlng MagtuV DB ÜVailDSTBa daar allei door bekwame tttara vaniokl wordL TWKEDEIBLAO Nationale Militie lilicieH ik wurgersbijdei BijkijMsliaireiHlieiist De BDRQEMKESTEE van GOUDA vestigt de aandacht van lielliebbera van postdntven die in het volgend jaar bg da militie aaUen worden ingeluid op de voor hen beItaaade mogelgkheid om te warden opgeleid en aangesteld lot Versorgar by den Rgkspoatdnivendiensl Om voor bedoelde aanstelling in aanmerkiw Ie komen moet de milicien lo biyken hebben gegeven do noodige geKhiktheid te beiitten voor den Rjjkipost nivendiensl 2a eeoe vrijwillige verbintenis aangaan voor len donr van den dienst bil de militie en landweer te lamen by welke verbintenis ky de verplichting aanvaardt om na syne iadiensttreding 12 maand achtereen on Ier de wapenen te blgven en om daarna nog 12 weken in werkeiyken d nsl te komen verdeeld over ten hoogste 3 perioden welke vermoedelgk zullen zgn afgelaopen binnen de eerste B jaren na het iarsto verbiyt onder de wapenen Öednrende den overigen diensltgd yn de Venorgen by den Rykspostdnirendienst met HM utol an bahoaran xg alleen tegenwoerdig te ayn by ket jaariykech onderzoek helly voor den Militie Commissaris helzy voor den Districtscommandant bg de landwear zy zyn vrygesteld van de gewone herhalittgsoeteningen by de militie en landweer en behoeven niet op te komen indien de lichting waartoe zg behooren onder de wapenen mocht worden geroepen tot handhaving ot herstel van de openbare rust en orda Öednrende hun verbiyt onder de wapenen yn de Verzorgers vry van wachtdienst en neaien zy geen deel aan de gewone exercitiln zy zyn gewapend alleen met een labal Voor het oeerendeei krggèn de Verzorgers een lelbtandige betrekking by e6n der Bykapostdnivenstations zoo mogeiyk in de nabfheid hunner woonplaats terwgl zg die 4a meeste geschiktheid bezitten voor hunnen dleast aangesteld kunnen warden tot Kor poraalVerzorger Om tol de hiervoren bedoelde opleiding toegelaten te konnen worden moet de mililiepiiutige zich luschen 1 en 15 Januari a s weodan tot den Chel van den Qeneralen Staf te aoravaohage met een daartoe strekkend MlHMk dat niet op gezegeld papier behoelt te ayn gesteld en waarin dnideiyk moet woeden vermeld a Mam en voornamen b beroep c laefiyd tot wanneer schoolonderwjjs genoten mat opgave van de inrichting van OBderwys d de tegenwoordige woonplaats e e Oemeente voor welke bi de militiegeloot t kat lotingsnaniBicr g dat de militieplichtige geen aanspraak aakt om voor korte oeleoing vier maan dan ta worden ingeiyid i dat de auhcleplichtige tot het aangaan der vrd willige verbateaie als Verzorger de te ilamming zal erlangen van hem of haar e de oaderijke macht of voogdy uitoe iaat n 1 et da miUUeplichtige lid is van aan post daivenveraaniging en zoo ja van welke OU ken die a n verzoek als hiarvored omiekreven indienen zullen 2i worden nit gakoiaa Dezoi zalten op het Bykapostdni jenproel en leersUtion te s Oravenbage lot Vanwrger worden opgeleid Van deze 24 zallen er 12 tot de rrywilUge Tarbiataaii als Verxorger worden toogoialan la orariga 12 volbrengen bnnne ver4 r i miUtia n laadwaardianat op da ge wone wgze by hét Wapen der lotanlerie Dit laatste geldt ook voor hen die wegens gebrek aan yver ot geschiktheid van de verbintenis wordon ontheven Oonda den 1 December 1906 De burgemeester voornoemd R L MARTENS Nationale Militie ZITTIRG TA H DBH M IUTIKRAAD BURGEMEE STER en WETHOUDERS van OOUD brengen Ier kennis van belanghebbenden dat de Zitting van den Militieraad bedoeld by art 72 der Militiewet 1901 zal gehouden worden op het Raadhuis te Oonda op Dinsdag den 18n December 1906 voor hen die by de loting getrokken hebben de no 1 tot on 30 des voormiddags om 10 anr Woensdag den 19n December 1906 voor de nummers 41 tol en met 80 des voormiddags om lOy anr op Donderdag den 20n December 1906 voor de nnmmers 81 tot en met 120 des voormiddags om 10 uur op Vrydag dan 21n December 1906 voor de nummers 121 lot en met 160 des voormiddags om 10 nnr en op Zaterdag den 22n December 1906 voor de nummer 161 tol en et 234 des voormiddags om 10 uar In daia zitting wordt oitspraak gedaan omtrent de Lotelingen die eenige reden van vrgstelling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotelingen Voor den Militieraad moet verschynen de loteliog die vrgslelling verlangt wegens ziekeiyke gesteldheid ol gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwyi hg by niet verschgnen tot den dienst wordt aangewezen De loteling die wegens ziekte o gebreken buiten staat is voor den Rand te verschgnen wordt onderzocht op de plaats waar hy zich bevindt De belanghebbenden worden er voorts op gewezen dat hel opgeven van redenen van vryslelling bg de ioschrgving of by de loling en het doen opmaken van de noodige bewysstukken niet voldoende ie om van de vrgslelling verzekerd Ie zyn jmaar dat hun belang medebrengt om bovendien de vryslelling te vrag in in de zitting van den Militieraad zy die bonne bewysstakken voor de vryslelling nog niet hebben doen opmaken worden herinnerd dat die stukken nileriyk tien dagen v66r den dag waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend bg den Burgemeester moeten zyn ingediend Oonda 1 December 1906 Bnrgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER YOOBBKREIDIND IMiUt OMBICilT Onderzoek ter verkryging van een bevUs vao veorg ieodlield De BURGEMEESTER van Gonda brengt ter kennis van belanghebbenden dat in de maand Januari a s ten overstaan van eeoe Militaire Oommisaie oen onderzoek zal plaats hebben Ier verkrgging van een bewgs van voorgooefendheid Aan dat onderzoek mogen deelnemen lo de lotelingen die in aanmerking komen om in het volgend jaar hy de militie t worden ingeiyid 2o de tot korte oefening ingelgfde lotelingan in het genot van uitstel van eersteoafening die hun vroeger verkregen bewgs van voorgeoefendheid wenschen opnieuw te verwerven ten einde daa door aanspraak te verkrygen tol verlanging Tan dit nitatel en 3o ds jongelieden dte het vereischU militair getuigschrift wenschen te verwerven om eene verbintenis te kannen aangaan by hal Baaerrakkdar dar Infantarie d ing ArtillerIe ot der Genie De lotelingen hiervoren onder lo genoemd kuonei by het onderzoek drieërlei bewyzen van VMfgeoeleudböid behalen Ie weten het lewya van militair bekwaamheid het hwys van lichameiyke geoetendheid o hel leyya van militaire bekwaamheid èn licbamkiyke geoefendheid Bedeelde lotelingen die een dezer bewyzen hebben verworven orden op hunne aanvrage ingelgfj bd het korps en geplaatst in bet garnizoen hunner keaze voor zoover zg daartoe geschikt syn en dit met de belangenWan den dienst Is overeen Ie brengen Bezilttrs van het in de derde plaats genoemde bowys hebben daarbg den voorrang bovea hen dia een der beida eerstvermelde bewyzen verwierven De headers van hel in de derde plaats genoemde bewgs hebben daarenboven aanspraak OD v66r anderen in aanmerking te komen voor ioiyving lol korte oefening vier maandin Alleen de betvgsen van voorgooefendheid dio in JsDuari a s zullen worden behaald geven bh do iniyving in het vnlgejid jaar aanspraak op vermelde rechten alle vroegere verkregen bewgzoo zyn alsdan van onwaarde De ijtelingen hiervoren onder 2o genoemd kunnen hg het onderzoek alleen verworven het bawys van militair bekwaamheid èn licbamilifke geoetendheid dll bewgs moet door h by de unvrage om verlenging van aitslel ran eerste oefening worden overge legd zy die in deze Oeneente woonachtig zyn of verbiyf handen en aan hel in Januari a s te bonden onderzoek wenschen deel te nemen moeten zich vA4r 10 December a s ter Secretarie der Gemeente boreolokalileit afdeeling militie aanmelden Dag en uur waarop zoomede de Gemeente en lokallteil waar hel onderzoek zal plaats hebben zullen op een der laatste twee dagen van het jaar bg publicatie Ier algemeene kennis worden gebracht Oouda 1 December 1906 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS Stadsnieuws GOUDA 1 December 1908 Wi herinneren onze lezers aan de uitvoering van die Seböpfong op a s Maandag door de Dames Zangrereeniging Arnold Spoel met welwiillende medetrerking van hh invite s Gisteravond werd hetzelfde werk 18 s Gravenhage opgevoerd door de Zangvereenlging Excelsior waarbg hel Ooodsche koor hare medewerking verleende Daarover lezen wy in de N R Ct Het vyfentwiolig jarig besUan eener zangvereeniging is een gebeartenis die niet onopgemerkt voorbg dient Ie gaan De Haagfehe zangvereeniglng Eielsior herdacht dal feit joist op den dag waarop zy een kwart eenw geleden opgericht werd door de nitvoering van Die SchOpfnog van Haydn waarvoor mejuffronw Anna Kappel en de beerea Willy Schmidt uit Frankfort en Thomas Denys uit Rotterdam de vervulling der zangsolio op zich hadden genomen en het Residentieorkest medewerkte Dergelgke aitvoeringen geeft Excelsior in de laatste jaren neer het eigeniyke feesteiyke karakter ward er evenwel aan gegeven door toe spraken en de aanbieding van huldebetoigiagen in de panze en een receptie na afloop der aitvoering Dr F van Obeel Oildemeeater bood als voorzitter eener commissie met het doel aan de feestvierende vereeniging een feestgeschenk Ie verschaffen met een toepasseiyke redevoering aan Excelsior s voorzitter den heer Snoeck Henkemans een geaehenk in porteteailla voor Excelsior aan daarna overreikten Ceeaelia s voorzitter jhr mr W BOall en dr Prins nanaat da xangvaraaniging van Tsanknit kranaan Ook vaa het Residentle orkeiil werd een krans aangeboden lerwyi de heer Snoeck Henckemans namens Excelsior den directeur den heer Spaanderman eveneens met een krans en de soliste mej Kappel wier medewerking zoo dikwerf aan Excelsior uitvoeringen luister had gegeven met bloemen haldigde aan allen die tot den bloal der vereeniging en tot deze leefctviering hadden medegewerkt en bggedrageo dank beluigends Kan Excelsior met voldoening over da afgeloopen jaren terugzien ook de uitvoering van dezen avond geeft daartoe redenen genoeg Het koor weerde zich dapper gat dikwerf fraaie naanceeringen Ie hooreif en scheen door den diraclenr goed voorbereid te zyn De koorklank was in menig opzicht te pryzen voornameiyk in piano tang by krachtsuilaetling was grooter maoht soms wenscheiyk De solisten droegen veel by om Haydn s nog altgd geliold meesterwerk eer te bewflieo Hiij Kappel bekoorde door de van naar bakende eigenschappen zoo ouk de haaren Denys en Schmidt boewei de voordacht van den laatste soms kleurryker had mogen z n Voor iemand die niet gewoon Is een orkest te dirigeeren hield de heer Spaanderman het geheel doorgaans goed Ie tarnen loodat het welslagen deter uitvoering voor een goed deel aan zyna zorgea te danken la Gadnianda ila a and liavsmhar wardaa de Volksgaarkeuken in de taal gebraiki 1936 portien van 10 cent en SS9 van 15 el te zamen 249 porden Afgehaald werden 1216 porlien van 10 et en 69 van 16 cant te tarnen 128S portidn Aan hel postkantoor Gouda en de daaronder ressortcerende tiulpkantoren werd gedurendo de maand November 1906 lo de Rykspostspaarbank Ingelegd I 3979ü 09i terugbetaald f 27681 06 Het laatate door dat kaotoor nilgegeven boekje draagt hel nummer 19668 Heden slaagde te Amsterdam voor bet examen apothekers bediende MeJuUronw G Niebarg Ie Reeuwyk leerlinge van den Uaar A H Teepe alhier Beroepen by de Gereformeerde Ktrk Ie Bodegraven ds O Elsboven te Brenkelen Omtrent de oorzaak van bet jongste spoorwegongeval by Woerden kunnen wg bat volgende mededeelen De goederentrein was nl door het veilig gestelde signaal heengeredeo maar toen deze trein nog niet geheel gepasseerd was had de blokwochter het signaal voor den sneltrein die op de komst wat op onveilig gesteld waarop de machinist van den goederentrein die tniks toevallig Uf doordal by achterom keek weer ptople Toen nu de blokwacbicr naar den machinist ging om dezen te zeggen dat by kon doorryden kwam in dien tyd de mailtrein al aan die bg hel zien der achterste licbtcn tan den goe lerenirel zoo spoedig irogeiyk stopta maar doch te laat om de botsing Ie voorkomen 0u 8W tTEa 29 Nov Voor de op te richten avond teekeuschoot zgn behoudens goedkeuring van den Minister van Binnenlandscbe Zaken tot leeraar in het rekenen benoemd H Littooy Nederiandsche taal F A Moerei boekhouden M J J Nielsen Jr allen alhier handteekenen A J J v d Voo te Bekendorp en bouwkundig teekenen J v Gent la Gouda Het bestuur der teekenscbool ia samengesteld als volgt H Meppen voorzitter tevens vooriltler van het Depart van het Nat van t Algemeen H Wyker aacre tarispenningmeester 6 J W de Jongh civielingenieur H F V Praag Sr artsen H Berkhol bouwkandlge ent allen hier