Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1906

No loièo Dinsdag 4 December 1000 45ste Jaargang mimm coimnt Dlim wS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken reletO II No 83 De Uilg ave dezer Courant g cschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie n aan den is 1 26 franco per lOst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommefs VIJF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar pltytsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd ADVERTENTIE in alle GouiaElM worden aangfenoman door het Advertenile JBiireaa iv n k mxwmm ftZODDI POSTKANTOOR TE GOUDA Lijst van de aan iu kantoor en de daaronder behoorende ilialpkantoren ter foet bezorgde brieven n brielkaarten welke gedurende de 2e hellt der maand November wegenii onbekendheid van de geadreeeeorden niet zijn kunnen Namen der Plaatsen van geadresseerden bettemming Brieven Binnenland G den Ballert Oonda Pattes Kuub Haag T n den Burg Rotterdam F Hommel id G Ebling Schiedam A A Stuivenberg Utrecht i A Vergeer f A B Meijer P BHelkaarten L C Bonman Rotterdam Dlbbels id id id L r Arnhem Utrecht Briet Buiti nland Q Janssen Kakebeeken Oblige De directeur van het Post en Telegriuifknnteor M C HENNEQUIN VERSCHEIDENHEID De Zwolsche naclitboot Amsterdam kapitein S Wycmalen ontmoette bij het storuweder in den algeloopen nacht tnsschen Urk en Marken een sleepboot met eenige vaartuigen op sleep Het laatste schip een motorboot varende tnsschen Assen en Rotterdam verkeerde in hoogen cood De bemanning bestaande nit den kapitein den machinist en den knecht was in den oaat gevlucht daar het geheele schip behalve den kop reeds onder water zat Het was oam elJik voor de zich in de nabijheid i nde vaartuigen hulp te bieden daar de zee zeer onbtoimig was en men alle handen Doodig had om zeil den strp te blijven volhouden De kapitein 8 Wijnmalen wist echter met xjjn schip zeer handig te manoenvreeren en langs de aetorboot te komen waarop onmiddellijk de in gevaar verkeerendebenunning oversproug De atalen tros waarmede het schip gesleept werd brak bovendien zoodat niet lang daarna het vaartuig in de diepte verdween De bemanning werd behouden te Amsterdam aan wal gezet Kapitein Wijnmalen komt een woord van lol toe voor tgn poging om bij dergelijk weder anderen te helpen Te Edmonton boven Landen is een vrouw gevangen genomen die er een tehuis voor kinderen op na hield platweg ook een engeltjesmakerij genoemd Z j wordt voorUiopig alleen beschuldigd van onwettige lykrerbranding zy heelt bekend een kind dat bil haar gestorven was verbrand te hebben Ztj had om de moeder gestnnrd zeize maar die kwam niet en ze wist niet wat anders met t kind aan te vangen En ze wou de liegraleniskosten besparen De politie rond in haar huis nogTiJl kinderen waarvan een dood BEÜHS VAN BOTTEBDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV SiaatêUentnqen PoKTVSAL Oblig Se Serie Ir 060 3 59V 24V 99 101 97 100 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59Vi RuBLAiD Iwang Dombr Obligation i 96 4 AiiB Japan Obligatien 1899 i 74V 74 CoLüHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV HfpotlutkBanim Pandb idem idem i Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb é Pandb Stedelijke Hypb i Pandb ütrechtsohe Hypb i 100 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brialbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalicbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 tPandb NaUonale Hypb 8 98 Pandb O Hypothtekbaok te Amsterdam i 100 SpoorwegUeningm Italië Oblig Zuid Itallaansche Spw Mij A 3 7 PremieUeninifen i bKLaiK Loten Stad Antwerpon 1887 2 02 Divtrten Mij tot Kipl Laun van Meerdervoort 1902 897 Sefutpvuart Maatêc tappijeii Pand HollaiHl ünll Stv Mij 3 Expositie der nieuwste modellen intermantels Costumes BlousesJupes en Jupons Robes 4nl Japonstoffen met bpehoorende Garneeringen al8mede eane groote keuze PELTBBlJEy va de goedkoopste tot de beste sporten in seherponcurreerende prijzen j Aanbevelend i IFoifi s Ti Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Nov Cornelia Emerenciu ouders W Verboom en M J Niouwveld 30 Petrus ouders J van Brninessen en A Smits Geertrnida ouders L van Eijk en R ven Dasselaar Neellje ouders P de Grugl en J C Leellang OVERLEDEN 30 Nov A van den Heuvel 9 m Moordreobt GEBOREN Johanna ouders P Groenevoid en M Verburg Jan onders J Verbnrg on M R van Hertum OVERLEDEN H M Tuijnder 2 m GEHUWD P Kalkman en D van Blil terswyk w ADVyt ilTENTIKiM DE OOEDKOOPSTE DE MEEST FRACTiaCHE DE MEEST VQLIiEDIQE j MODEBLAUEM zijn beslist die der Firma è THB LADISS JOURNAL net minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat ras ILL DBESSMAKEK met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Or CHILI UESa I ASHXOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üw Boekhandelaar Proefnummer m Alle met koDsel HM BIJooegael f I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zUn GEKNIPTE PATRONEN r met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 60 verkrijgbaar I bii MILLY SIMONS Den Haag tVt if 5f iflo iri ie Eoltto filfCel Oaoau te utv cesan M ïeetel l on uu vole ra fiiemlsgen te d handel gekotüan ui dg mx naam das utvindeni Dr Mioliaelln vervairdig de beste t tt ïaneii m tOt wereldbercanide tebbHseement tau Qat I A KoUmrok te Kenl n iiche EikeI 3acao In Tierkanion b it ii Deee Siket Ciiui s ii t melk geküukt eeae lanf iiaïie U te ir Dkvoor da lijksoL j briuk oon it i iteelepeli vu T poodtT Tjor ton Itcip Ch Ti Uto Als genooskr ob ifra tor k bi gev on dkrrLeo imMh u f uu CSU i OM Oeaernilvtrtegvnwciorjigar Kt Keélar laai lulius Mattenkiadi ininterdain JCahvatnut 103 aejnalogeen Poedervorin is het lenigste heipenil nii lll l tcg eii It lordar moeite mieekmuem Kmtummnmkte Koofêiplfueu MIapéênoaliaM OHiuachteu I ermagerhtg n rermtndertng der Uehaomtkrachttin aeinatogeen in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praoperaat wat U spoedig Koneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H DmStoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrlkaoten U IV v SCflilK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma ffOLFJP éb Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Uouda A BOUMAN Uoordrtcht PINK8E Nimmrkerk ad lJtiet K H VAN ZESSEN Sdioo luiten B v WIJK P W v BDB Oudeuattr A SCHEER Brnttrecht K VAN DEB HEIJDEN Kttumjk P v o SPEK UoeroaptUe D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingmen P A ds GROOT A Uu JONGH Oudeuattr J P KASTELEIN PoUtroektrdain D BIKKER Betuehop WAARSCIUWINQ Laat U niet misleiden door Ab UJ Slraop Het kl nttCTi8 Mi Paulo Abdij bestaat niet due Siroop van geenerlei waarde WAT WIJ ALLEN ZOÏfDER V ONDERSCIEID lOETEN Wy moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven Maar wgzullen het komende gure jaargetyde beter doorkomen naar mate wg beter gewapend j u Hoe gezonder uw bloed des te krachtiger zgt gg Wanneer gg nn nn het najaar begint by tijds zorgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en het te versterken door de SAN6UIN0SE dan znlt gg uw weerstandsvermogen verhoogen en gg komt gemakkeiyker den winter door Want de SANQÜINOSE is het beste middel dat de wetenschap heelt uitgedacht ter zuivering en versterking van uw bloed De SANGÜINOSE drglt de kwade sappen nit langs de natunriijke wegen van de nieren den lever en de ingewanden De SANGÜINOSE maakt uw bloed Irisch en krachtig z66 dat het al nw organen rykeljjk voeden en krachtig maken kan Oy kunt ü geen beter middel verschallen zell voor veel geld Wanneer gü het een zes weken volhoudt dan hebt gj éér de winter begonnen is een fljnke Sanguinose kuur gedaan en lU zal u goeddoea Het zal u zyn alsot er nietw bloed nieuwe kracht nieuwe gezondheid door nwe aderen stroomt en de kwode sappen nit uw lichaam verwijderd worden Zes flacons SANGÜINOSE doen wonderen aan het gansche gestel Wilt gg een greep doen uit de verklaringen van dAnkbate gebruikers f Ziehier De Sanguinose heelt my steeds geholpen Op mgn zwak zennwachtig gestel had de Sanguinose fltednenvtreterkenden en opgtutkten invioed Mevr J NIJLAND Oen Haag Hugo de Grootatraat 69 Ik hen al 16 jaren lijdende an de maag zoodat ik het minste voedsel niet kon gabmiken zander bezwaar ik had ontzettende pgnen in den mg en gedurig anlzingen in bet hoold Het mis een verschrikkelgk l Klen Sinda iknet de SANGUINOSE begonnen ben is dit olies veranderd Ik eet on iink en myne kinderen verbaaen eraioh over dat ik nu alles gebniken kan Zg weten wel hoevele middelen ik al gebruikt had zonder dat mi iets had Prol Dr Nbetoe Chabbosiiiïr uit Brussel verklaart Ik iMud de Sanjüinose voor hel werkzaamste middel Ier besUijding tao de bloedarmoede en al bare gerolgen Mej R DE KATSR Den Haag Sirtemastraat 8 Mgn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesukkeld aan slgmhoest koorteen en daarna mazelen Het kind was lusteloos ongedurig zenuwachtig en had hoegenaamd geen eetlust Sedert zij echter de Sanguinose gebruikt heelt is er by haar ttnt gtkeeit verandering ten goedege omea Mgn kind is weer vrooiyk en levenslustig slaapt geruster heelt weer goede eetlust en geregeldegoedespgsvetering Mevr EJ ABIJS PEHIN Amsterdam Se HelmersBtraat 31 oy die dit leest doet uw voordeel met bovenstaarrde ervaringen öébruUtt ook de SANGÜINOSE wanneer gg geen baat vindt bg de middelen die f9 tot hiertoe genomen hebt De Sanguinose is een bnitengewoon kraohtig middel ijj is zniver plantaardig in het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen De Sanguinose kan u helpen Zg wekt uw eetlust op verdrijlt uw vermoeidheid verrgkt uw bloed versterkt uw hersenen geeft krachtige lennwen geneest verouderd maaglgden overwint hardnekkigcn hooldpyn j maakt nw slaap diep en verkwikkend en bevordert eene algehoele levensopgowektheid Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die U veel kan doen winnen en bedenk het wèl een goede gezondheid is ook kapitaal Wees gewaarêchuwd tegen namaak De echte SaagnlMse wordt verkoeht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon 1 1 50 6 fl 1 8 12 fl 1 15 Tfi Gouda bU WOLFF Co Weüitaaveo im Haak eens kennis net ons nieuwe middel VlJGElHONlCi voor hoesleMden VAN DAM Co De Biemerstraat Den Ha KË ISGEV1I G INRICHTDIOÖÏ WBLKE GEVAAR SCHADE OF HINDER K UNNEN VEROORZAKEN BURGKMEfiSÏER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter ilgemeene kennis dat op de Secretarie ter vibie is gelegd een verzoelï met bijLigen van VV C van 0 te Goud i om vergunning tot opriclrting eencr Baklcenj op de perceelen gelegen aan de Lange Groenendaal achter Wijk I Nos 43 en 43 Kadastraal bekend Sectie 11 Nod 708 en 707 Uat op Maandag den 17 December 1906 deh namiddags ten i g ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevrjiagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter ïake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 3 December 19Ó6 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS f r De Secretaris BROUWER Uuitenlandscli Overzicht De Pol Korrpsp deelt een schrijven uit Rome mede waarin het een verheugend leit wordt genoemd dat de bespreking van de ijetrekkingen lusscben Italië en OostenrijkHongatje sinds eenigen tjd in de toonaangevende bladen van Italië in wolwillenden zin plaats heeft Het onderhoud tnsschen de ministers TiUoni en von Aebrenthal schijnt daartoe de aanleiding te zp geweest en door de vriendschappelijke nitlatingen der OostenriJksche bladen is die gunstige vending nog versterkt Voor de goede ontwikkeling der betrekkingen tnsschen beide verbonden staten is deze verbeterde stemmirg van de grootste beteokonis De minder goede verhouding van de laatste jaren vond niet haren oorsprong in ernstige politieke geschillen maar in de dikwijls al te scherpe beoordeeling van weinig beteekenende voorvallen in de pers van beide landen Thans wordt door de Italiaansche pers en de voornaamste staatslieden van Italië voortdurend groote bevrediging uitgesproken over het voortbestaan van het Drievoudig Verbond en deze verklaringen dienen tevens om de meening te niet doen als zou een definitieve vaststelling van het verbond eerst nog verzekerd moeten worden door overeenkomsten inzake bet Balkan vraagstuk Tn verband hiermede staat een onderbond tnsschen een redacteur der Nene freie Presse en den Italiaanscbeu oud minister Prinetti waarin deze wees op de noodzake FEVILLETOX Tegen deti Stroom 48 uitgeput zonk t mensch op den eersten den besten keukenstoel neder De oude Dörthe had vandaag haar booze bni en dan wist Bollmeyer wel dat het geen tijd was haar met buitengewone dingen aan boord te komen HiJ moest onverrichter zake altrekken en een gnnstiger gelegenheid alwachten om haar zijn besluit mede te deelen De ambtsraad wilde nl ten zjjnent een bal geven voor de beide bruidsparen en toen hij welhaast op een stil uurtje daarmede voor den dag kwam regende het bezwaren van Dörthf a kant die waarlijk niet allemaal nit de lacht waren gegrepen maar ditmaal stond de oude heer op zgn stuk on behaalde de zegepraal Gezegd gedaan do voorbereidin gen werden getrollen voor het schitterend leest en daarbij toonde de oude huishoudster ook weer dat ziJ wel wist hoe hot hoorde en dat zy nog iets meer kon dan drillen en alsoanwen Met den hem eigen ernst zorgde Bruno Olatbeck voor de Inrichting rati tjjo hull I lijkheid het Drievoudig Verbond te behouden en te bevestigen Want zeide Prinetti ondanks het bestaanvan h t Drievoudig Verbond is er in Europa nog genoeg ziïrg en dwaling De Duitsche politiek heelt vu de laatste jaren twee groote lonten bekaan dat zjj zich van Rusland vervreemddp en de economisclistaat knndige tegenstellingen tot Engeland scherpen Prinetti booiit dat de Rjjkskanseiier in staat zal ijn liet groote gevaar te bezweren dal dreigend nadert bet gevaar van een Fransch Engelscb Russisch verbond waartegen het Drievoudig Verbond niet opge wassen zou wezen Tegen de macht di omstandigheden kan ook de eerlijke wil h t Drievoudig Verbond trouw te blgven niet 01 Prinetti wees er op dat de betrekking van Oostenrijk en Italië belangryk verbeteri zijn en hjj verwacht dat de Italiaansche regeering zal medewerken om tot overeenstemming te komen in alle quaestios die de posJte der beide staten betrelfon en w aarvao de oplossing de voorwaarde is voor ccn werkelijk goede en duurzame vriendschap Het is niet duidelijk wat de heer Pngliesi Conti en anderen eigenlyk beoogden met bet opnieuw ter sprake brengen van de jaarltjksche vergoeding voor alge vaardigden Wilden zjt daar de stemming geheim is geweest aan hun kiezers doen weten dat z j niet vóór hadden gestemd F Maar dat zon dan toch wel blijken biJ de a s behandeling van den betrellenden begrootingspost Hoe het zjj Pngliesi Conti bad vooral bezwaar tegen de wjjze waarop het besluit genomen was Wel erkende hjj dat 9000 Irs te weinig is maar hy had gewild dat men vooral i e kiezers had geraadpleegd voorl in den tiJd van een begrootingstekort Hjj bracht onder rumoer van de Kamer in herinnering dat de socialisten zich in 1899 wegens do heerschende werkeloosheid tegen een verhooging verzetten en verlangde dat de Kamer op haar besluit zon terngkomen Gelijk men weet heelt de Kamer aan dat verzoek niet voldaan toch was het wel wat dwaas dat tenslotte nog 218 van de 508 stemmende leden tegen het cijfer vanirs 15 000 opkwamen terwijl het eerste besluit er zoo grif was doorgegaan Dit geschiedde 0 a nu een opmerking van den oud minister Berteaux dat sommige afgevaardigden bet zeer bekrompen hebben en dat hot niet mogelijk mag zgo dat iemand banner z jn brood vraagt tegen zekere compromissjons Millevoye stelt vnor de Senaats en Kamer leden te verplichten voortaan een presentie Een vleugel van de eerste étage word voor Clarisse s eigen appartement bestemd Een dier vertrekken was naar t park gericht en daar had men een verrukkelijk uizicht op het stille woudmeor over welks donkere oppervlakte het ook kon zweven langs bet open land dat weer werd algesloten door een reeks duinen die hier langer waren dan op de meeste plaatsen dezer kust en daar door een blik gunden op de zee met hare witte zeilen 0 hier zal t Clarisso stellig bevallen zei Bruno hall overluid sprekend in ziphzeil de zee de duinen de schepen in tverschiet dat is juist iets voor haar daarheelt zij van klein meisje af aan al zooveelvan gehouden I s Vergenoegd en tevreiïën keerde hjj zich om De bewering dat het gelnk de menschen mooier maakt werd in hem wel bewaarheid Krachtiger maniyker zag hjj er uit Er lag op zyn gezicht een gevoel van zellbewustzgn van vast vertrouwen waardoor de zachte min ol meer vrouweiyk e uitdrukking ervau bgna geheel verdwenen was Hy beschouwde na zeil het vergezicht bewonderd te hebben ook de inrichting van t vertrek Clarisse s boudoir was met matblauwe zgde in vakkeu behangen zachte rooskleurige bloemen waren door de lichte atol geweven en de rakken waren met witte lijst te teokonen op stralle van onthouding der presentiegelden Naar de Temps meldt heelt de minister van Buitenl Zaken Pjchon reeds de vorige week een telegram gericht aan do Fraiisclio vertegenwoordigers bjj de landen dio do Akte van Algeciras hebbon onJerteekend en dozen Niebben dat telegram waarin oen verklaring ordt gegeven van de Fransch Spaansche afctie in Marokko terstond aan de miiiister i i an Bnitenl Zaken overgelosfd Kn wol vóóriets in dezen was geschied Door geen enkele regeering werd bezwaar gemaakt maar integendeel werden algemeen de door Frankrijk aangevoerde gronden gebillijkt i Een uitvoeriger vereenigde nota van Frank riJk en Spanje zal ten overvloede ann de mogendhenderi worden gezonden Duitschland erkende met waardeering dat vPichon uit eigen beweging nil legging gal Ntfen ziet daarin het bewijs dat Frankrijk iir Mirokko openlijk te werk wil gaan het geehjjaüLzegt het Teaips bericht slechts kan bijdragen tpt verbetering van de goede betreltkingen tusschen de beide landen Wij hebben reeds melding gemaakt van de keizerlijke oekase waardoor in Rusland de mogel kheid wordt geopend van commnnaal grondbezit tot particulier grondbezit over te gaan In de ookaso van 1 16 November 1905 werd bepaald dat op 1 14 Januari 1907 de helling der loskoopbotalingen die bjj do alschalÉng der lyieigenschap waren iiigovoord zon ophouden Do boeren moesten nog geregeld annuitoiten en rente betalen voor de gemeentegronden die v oor oen bepaalden tijd onder de leden der Mir ter bebouwing werden verdeeld Voor de betaling dier loskoopsgelden waren do gemeenten solidair aansprakelijk door het beslait de betaling der loskoopsgelden af te schaffen wordt aan de verplichtingen dor gemeenten tegenover den staat een einde gemaakt Thans heelt de Tsaar tevens do mogelijkheid geopend dat die gemeentegronden in eigendom aan do boeren overgaan Daartoe is een bevel uitgevaardigd aan den ndirigeerenden Senaat van dezen inhond Ieder bezittcf van een stuk grond in dorpen waar sedert 24 jaar goen nieuwe verdeeling van de Mir heelt plaats gehad kan zjjn aandeol zonder eenige schadevergoeding aan de gemeente als persoonlijk eigendom laten inschrijven In de overige gemeenten kan de grond afhangende kant sierlgk afgezet w it den teoderen weeken indrnk van t geheel nog verhoogde Aan dat Tiloino boudoir had hy naar het scheen zijn liefste zorgen besteed j wellichl vermoedde hy ook daar het hoogste geluk zyns harten te znllen vinden In zgn verbeelding ziot hö reeds Clarisse s slanke gestalte tegen de kussens rusten en op t lage stoeltje züwaa rts van do sofa heelt hy zich zeil neergeviyt om haar dag aan dag nar aan uur toe te flaisteron hoe nameloos gelukkig hem haar bezit maakt Aan eigen vertrekken verandert hy niets Met piètoit voor wat daar is saamgebracht voor datgene wat zyn ouders groot on overgrootouders reeds omgal laat hy deonderococo menbels maar staan waar ze staan en gunt hg de portretten der vooronders in goudgebordunrden rok met helm en vederdos en torenhooge kapsels hun verouderde plaats De biyde ernstige dag was daar Een heeriyk schoone imorgen werd door de klokken ingeluid m Bonnewitz bet oord waar volgens alspraak on met onderling goedvinden de beide hnweiyken van Bruno en Richard Glatbeck zonden worden voltrokken praalde in leestdos met sierlgke bloemlestoenen met groen en vlaggentooi Clarissé ging naar haar meisjeskamer en bad aldaar LndmiHa wai den vorigen avoud onder de boeren worden verdeeld de verdeeling geschiedt kosteloos voor den boer als hot aantal mannelijko personen in ziJn lamilio sedert de laatste verdeeling niet verminderd is Is dit wel het geval dan moot hu voor hot overschot schadeloosstelling betalen aan de gemeente De eiseh tot toewijziog van aandeelen in den gemeentegrond als porsoonlp eigendom kan in de gemeenten worden gesteld door de dorpsondsten door oen besluit mot eenyondige meorderheid van stemmen genamen is de goraoente dan verplicht binnen een grond aan te wijzen dat in huK iersoonliJk maand aan de betrokken personen het stuk grond aan te w liozit overgaat Als binnen 30 dagen zulk een besluit niet door de gemeente genomen is heelt do landhooldman na onderzoek van oneenigheden en bezwaren het reoht van beslissing en toewijzing De overgang van de geheele gemeente van gemeenschappelijk tot particulier bezit geschiedt op grond van beslaiten die door alle stemgerechtigde boeren met dor uitgebrachte stemmen worden genomen Bij de voortgezette beraadslaging over de suppletoire begrootiug voor Z W Alrika zatte Bebel uiteen niet te kunnen inzion dat Dernbnrg de Hercnles zal zjjn dio den Angiasstal der Dnilsche koloniale politiek kan reinigen De opstand in Z W Afrika word een goudmijn voor do ondornemera en het DuiLscbe volk is door do overeenkomsten voor millioenen mark benadeeld Koloniale politiek op zich zelf zeide Bebel is geen misdaad Hot komt or slechts op aan hoe zij wordt gemaakt Do qnueslio der landconcessios is niet to regelen door belastir gwetloi maar door een goode onteigeningswet De geheele koloniale politiek is een fata morgana Bu hot besproken van de zaak Peters zegt Bebel dat gohoimraad Hellwig die in deze zaak scherp opgetreden was ontslagen is wegens misbruik van gezag door do algevaardigdüu Arniin Kardorlf en Ahreudt Hierdoor ontstond rainoor dut minuten lang aanhield Bobel werd tot de orde geroepen on eindigde met do verklaring dat zjjn partg geen aandeel wil hebben in oen koloniale politiek die slechts op onderdrukking uitloopt Hot over Volgt uitgesproken vonnis werd te 6 nur 23 bekend gemaakt Hg werd wegeiLs ernstige valschheid in geschrille vrjjheidsberooving bedrog eii bet dragen van een gekomen on nu bozig om de ryke plooien van haar wit atiaskieed kunstig te schikken Geholpen door do kamenier had zjj het bruidsgowaad aangetrokken en keerde on wondde zich voor den spiegel om te zien boe zy moest doen om te zorgen dat de sleep zich t mooist het gunstigst vertoonde een oolening die haar mot haar aangeboren elegance al zoor weinig moeite kostte Richai d zat by l onlbyt in do grooto eetzaal met de vrouw des huizes nog alleen De brniloltsgasten waren 61 nog iiiet ge irrivoerd uf hadden zich voor t maken van hun toilet op de logeerkamers teruggetrokken Alios smaakte hem voortreffeiyk cu hy sprak do wynen en d schotoLs aan of t hier een jachtparty gold Kort nadat mevrouw von Strucndorff zich met een glimlachend gesproken woord van excuus vorwyderd had kwam Bruno binnon reeds geheel vo r de plechtigheid gekleed Geiyk t gebeurt dat men behoefte gevoeld alvorens te gaan deelnemen aan het heilig avondmaal om allen zweem van tweedracht en ongenegenheid uit het hart te verbannen loefde in Bruno thans de drang om met zyn broeder Richard geheel en al verzoend te zyn Hordt vervolgd