Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1906

29 zwarte boor hg G v d Lok Spoorstraat I doos met diamanten gouden ringen en andere 00 H o KI D u i kostbaarheden voor een totaalwaarde van ongeveer 1 7000 Aanstonds aangifte gedaan by de politic die tot nu toe een vergeefscb onderzoek heeft ingesteld gereohtelgk onderzoek heeft vastgesteld dat de behandeling van een oude vrouw 22 mandje met 2 konynen bij P Happel Raam 58 gouden dameshorloge bg N van Vliet C Ketelstraat 541 kinderbandschoen bg M van Driesten Turfmarkt 177 rozenkrans in étui bg A Nienwenhuizen Verloren Kost 507 bril met étui en potlood bg Zcet Hontmansplantsoen 102 sabelkwast bg van Ei k Vorstmanstraat 423 gouden oorbel met rood steentje bg B RyndersNobelstraat 218 m ji r w 7 j T zilveren broche bg T van Vliet Stolwgker meene zioklhni t i J BoeïheimBoele ïï JÜ e Weenen haar itooc nnitorm lot 4 jaar gevangenis en in de kosten veroordeeld Ken secretaris dor Japansclie legatie to Fargs verklaarde In een onderhoud mot oen bericlitgevor van de Temps dat men niet al te voel gewicht moest hechten aan de alarmoerende gerochten over do JapanschAmerikaansche betrokkingen De verontwaardiging in Japan is niet zoo hoog gestegen dat daaruit verwikkelingen zouden kannen voortspruiten dio een oorlog ten gevolge zonden hebben i Iet gezantschap heeft geen bericht ontvangen waaruit zon kannen bl jken dat er een marine betooging wordt voorbereid Naar aanleiding der pessimistische telegrammen en artikelen der Fransche pers over het lapansch Amorikaansch conflict heelt de Temps de meening ingewonnen van het Japansch gezantschap alhier een der secretarissen zeide op zeer kalmeerenden toon dat Japan heel goed weet niets te verwijten te hebben aan Amerika doch slechts aan eenige Amerikanen de regeering te Washington is het met ons eens zeide hiJ en daar liomt het voor il op aan Verspreide Berichten Frankrijk h De commandant van het 14de bnzarenregiment te AlenQon overste De Lestapis heelt naar aanleiding van de hnip die zijn regiment heelt geboden geboden bü de kerkinventarisatie zgn ontslag ingediend De Kamer bepaalde Vrijdag doBnitief met 290 tegen 218 slemmen de vergoeding voor volksvertegenwoordigers op 15 000 Ir Om te maken dat het land nu waar voor zijn geld kr gt heelt Millevoye een voor stel ingediend om presentielijsten aan te leggen en een boete te stellen op de afwezigheid der volksvertegenwoordigers terwijl h j de namen der wegblijvers in bet Staatsblad zou willen pabliceeren Charles Benoist diende een voorstel in tot invoering van evenredige vertegenwoordiging en vermindering van bet aantal algevaardigden Het is in handen gesteld van de commissie voor algemeen kiesrecht Het Parijsche comité van den internationalen bond voor vrede en vri heid heeft den wensch nitgesproken dat de Fransche regeering en hst Fransche parlement op voorbeeld van Groot Brittanniö besluiten zullen het op stapel zetten van twee der zes ontworpen pantserschepen uit te stellen tot de aanstaande Haagsche conferentie zal hebben beslist over Engeiands voorstel tot beperking der bewapingen De aanbouw zon niet doorgaan dan ingeval van verwerping van dit voorstel DoiTBOnLAND De nationaal liberalen hebben voorgesteld hij de verkiezingen voortaan van rijkswege stembussen aan te schallen Tot heden worden de stembiljetten gedaan in sigarenkistjes of den hoed van den bnrgemeeater of de Boepterrine van ziJn vronw In den Hessischen Landdag hebben de sociaaldemocraten zich aangesloten biJ de gelnkwenschen aan den groothertog ter gelegenhtid van de geboorte van diens zoon De vorst staat als de roede hertog te boek omdat bij de benoeming van een socialist tot wethonder te Offenbach bekrachtigd beeft De socialisten zeggen uitsluitend den gelnkwensch onderschreven te hebben op menschelijkp gronden Of Behel en de partij orthodoxie daarmee echter tevreden zullen zijn F BINNENLAND ST ATEN G ENEttAAL i U K K U K H M n B U vergadering van Vrijdag 1 December De algemeene besehouwingen worden herXaX In de eerste plaats repliceert de heer de Visser die ontkent de antithese op den voorgrond te hebben gesteld Spreker waardeert dat de Liberale Unie in haar program vraagt een wekelgkschen rustdag zoo mogelijk op Zondag maar spr vraagt den rustdag op Zondag met uitzondering alleen voor do niet christenen de Israëlieten De heer Troelstra protesteert er tegen dat men met een beroep op een uitlating van miiuster Viviani de sociaal demokratische pa kenmerkt als een partij staande vöandig tegen den godsdienst De S D A P stelt zich nitslnitend op zuiver maatschappelijk standpunt Zeker de S D P A is anti cleriaal Maar dat zijn ook de liberalen zelfs do antirevolationairen Cleriaal zijn alleen de katholieken die de kerk stellen boven den Staat Tegenover die stelliug der katholieken stelt spr zjjn overtuiging dat de Staat ilob met den godsdienst niet heeft in te laten nog minder met het Qodsgeloof Spr komt tot de conclusie dat de bestaande toestand waar het geldt de geloofsvrijheid hier te lande moet gehandhaafd worden In zake het kiesrecht is op dit oogeoblik hot t tandpunt der katholieken nog onduidelijk en den heer Talma verwijt spreker dat by all de man van Patrimonium het kiesrecht op de baan brengt maar als antirovolullonair hot van de baan schuift Spreker verklaart voorts dat de sociaaldemokrater alleen ter wille van de afschaffing van het blijvend gedeelte niet v66r de Oorlogsbegrooting kunnen stemmen Wat do Verzekeringswetten aangaat door do scheiding van Ouderdoms en Invaliditeitsverzekering wordt do zaak zeker dnnrder voor den arbeider Spr verwerpt het standpunt der Regeering dat de Staat bij de Invaliditeitsverzekering alleen de administratiekosten zal hebben te betalen Tegenover den beer de Visser ontkent de beer Tydemau dat de liberale partij indertijd do bekende woordfin waarin Gods zegen wordt afgesmeekt nit het adres op de Troonrede wilde schrappbo Do minister van Financiën belooft den wensch om de ambtenaarsvereenigingen inzake do rechtspositie te hooren aan zijn ambtgenoot van Justitie tezullen overbrengen Het blanco artikel bedoelt geen definitieve regeling van het kiesrecht Omtrent de Verzekeringswetten refereert de minister zich geheel aan hetgeen hg gister beeft gezegd Hg houdt vol dat belangrijke imkrimping van het blgvend gedeelte niet schadelijk is voor de militaire vorming en met den minister van Oorlog was het geheele Kabinet t eens dat dit niet noodig is Mocht de minister van Oorlog bet pleit verliezen dan zullen zjjn ambtgenooten zorgvuldig overwegen welke de beteekenis van het Kamervotum is met t oog op s Lands Lelang en wat hnn te doen staat Daarna werd hoofdstak I aangenomen Hoofdstuk II Hooge Colleges van Staat Er worden geen algemeene beschouwingen gevoerd Bjj het artikel waarbij 140 000 wordt aangevraagd voor een analytisch vorslag verklaart db heer Roodhnyzen zich tegen dezen post De taak waarop de Pers haar taak vervult maakt ingrijpen der Regeering niet noodig en rechtvaardigt geen uitgaaf tot de Staatskas De wyze waarop zü die taak vervalt is niet volmaakt maar dat is onmogelijk ook omdat de Kamer zelf haar de vervulling van die taak niet gemakkelijk maakt Spreker verklaart ook niet te begrijpen wie zich op een analytisch verslag zouden abonneeron en wie een dergelijk zielloos verslag zou moeten samenstellen Immers een jourjalist is tevens een politiek man en zal bezwaarlijk den schijn van partijdigheid kunnen ontgaan Het alleen toelaten van overzichtschrijvers op de tribune acht hij in strijd met de vrüheid van drukpüis Ook de heer van Vunren bestrijdt de nitgaaf rakende het beroep op België waar de Perstoestanden geheel anders ziJn Het analytisch verslag is niet van belang voor bet publiek noch voor de groote of kleine pers De groote pers heeft vlaj ge publicatie noodig voor de kleine pers is het te dnur en onbruikbaar Spr ontkent dat de verslagen der Prins partijdig en onjuist zijn En ook de overzichten zgn niet partijdig ze zijn subjectiel Spreker bepleit een betere plaats iu de Kamïr voor de verslaggevers der Pers De heer Brammelkamp acht de nitgaaf noodzakelijk omdat de natie het recht heeft op een objectief relaas van het verhandelde omdat de sprekers het recht hebben dat het hem door den gesprokene juist wordt weergegeven en in het belang van den ontwik Ook de heer de Stuers verdedigt het Spr erkent dat men in de keus voor chef van den nieuwen dienst voorzichtig moet zg n Dinsdag 11 uur voortzetting Blijkens een bg de Regeering nit Neder landschIndie ontvangen telegram had op 23 November jl te Toeakilan een ontmoeting plaats van de bezetting van Tabanan Bali met kwaadwilligen ten getale van ongeveer twee honderd De bende is gevlucbt met achterlating van 21 doeden Onzerzyds geen verliezen Gemeng de Berichten Uit Brielle schrijft men Van den Brielschen herinneringsdag 1 December waarop het feit herdacht wordt dat dei éerstelinge der Vrgheid zich in t jaar 18k zonder eenige hulp van buiten van de Fransche overheersching verloste heeft nu sinds enkele jaren de luit kol A K J FabiuB commandant van het korps torpediaten voor het garniiota eenieeatdag gemaakt Dan wappert de nationale vlag van alle eigendommen der Torpedo terwgl verder den torpedisten een tractatie wordt bereid Ook wordt op dezen dag in tegenwoordigheid van de feestcommissie die in het voorjaar een huldeblgk aan het korps ten geschenke heeft aangeboden welk huldeblgk in een uitgezochte collectie boeken bestond een door den commandant ten geschenke gegeven en op do Brielsche Ambachtsschool vervaardigde boekenkast ter berging van het hnidebigk op plechtige wjj e in de kazerne Den Doele aan het korps in eigendom afgestaan De dag was ingeluid door het vrooljjke spel der klokjes van het carrillon der St Catharina Men meldt aan bet N v b N uit Winschoten n öoeie vangst I Zaterdagnamiddag werd door den rgksveldwachter Ngdeken en den gemeenteveldwachter Drenth tnsscheu Zuidbroek en Sappemeer gearresteerd en naar Winschoten overgebracht een fgn gekleede dame die den vorigen nacht in t hotel Bonman te Zuidbroek en earder nog in t hotel Frigge te Groningen had gelogeerd Na verhoor voor den officier van justitie werd ze Zaterdagavond naar t huis van be waring te Winschoten overgebracht en gistermorgen met den eersten trein onder politiegeleide naar Amsterdam vervoerd Haar wordt ten laste gelegd bij de firma Mars en Co te Amsterdam een moeien hoed te hebben opgelicht bjj Seegers te Utrecht drie 14 karaats gouden dameshorloges Zg stond reeds in t Politieblad gesignaleerd t Moet de 25 jarige Henrielte H geboren te Dieren zjjn In Winschoten bad de dame gekleed met grijzen hoed een nieuwen regelmantel van gntta percha met mouwen met lange manchetten beige glacé bandschoenen om een kamer gevraagd in t hotel Dommering Vrijdagavond omstreeks half tien brak te Kndelstaart gemeente Aalsmeer een fellebrand nit De brand schgnt begonnen te zgu in een onbewoond gedeelte van een oud buis dateerende nog uit het begin der zeventiende eenw vermoedelijk dus wel het oudste huis dat te Aalsmeer staat t welk gebeel afbrandde In bet voorste gedeelte van het huis woonden nette arbeidersmenschen wier huisraad enz geheel verbrandde en waarvanniets was verzekerd Het er naast staande café De Driesprong annex slacbtplaats met groote schuur waarin opgeborgen 35 wagens hooi pi m 200 000 turven werden mede een prooi der vlammen Drie brandspuiten een van Kndelstaart en twee van Aalsmeer werkten waardoor werd voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde De huizen eig P Jansen alsmede diens huisraad etc waren tegen brandschade verzekerd De oorzaak is nog onbekend Hbl Men meldt uit Amsterdam Door middel van opeusluitiog is Vrgdagnacht diefstal gepleegd iu een woning gelegen in een gang in de Binnen Visscherstraat Een bedrag van f 400 aau bankpapier eenig zUvorgeld en twee gouden ringen zgn ontvreemd De bewoners waren den geheeleu nacht afwezig geweest ter bgwuning van een familiefeest Men schrijft nit Vlissingen Door het plaatselijk arbeidssecretariaat het Chr plaatselgk arbeidssecretariaat en de afdeeling van den B Kath Volksbond is een schrgven aan baas Anker gericht waarin verzocht wordt te trachten tot overeenstemming te komen om de staking der timmerlieden vroeger in zgn dienst te doen eindigen Uit Tilburg meldt men Vrijdagnacht is te Wijk Oerle a v d V inwonende bij zijn schoonouders door zijn zwuger B in een twist gedood Sr was een slagader doorgesneden Het Ig k is naar de algemeene begraafplaats gebracht de justitie arriveerde Zaterdag Men meldt Wegens braoMstichting is Zaterdag uit Haarlemmermeer gevankelijk naar Haarlem overgebracht do tninier arbeider H V de brand die bg hem In den vroegen morgen van Vrijdag ontstond bleef dank zij de flinke hulp der buren tot een binnenbrand beperkt Aan de politie is hot gelukt V zoowol als zgce vrouw tot bekentenis der brandstichting te brengen Te Omaha in Nebraska zou er een boksparty plaats hebben Maar Wedge de kam pioenbokser van Nebraska was inmiddels bekeerd en hg achtte t nu zondig te vechten Toen het nnr van het vuistgevecht gekomen was zagen de tweeduizend toeschouwers Wedge het kampperk biimeutreden n itfn tegenstander een tractaatje overhandigen Hy verzocht hem bet aandachtig te lezen De nbekeerde bokser vatte dit op als een beloediging en gaf Wedge er een op den neus Wedge sloeg echter niet terug en zeide Er slaat geschreven dat wy de andere wang moeten toekeeren Zoo deed hy en hy kreeg zoo n gedachten vniltslag dat by tegen hel touw rolde Ik weet niet zei Wedge toen wat men na een tweedon slag moet doen maar ik denk dat ik je noa zonder gewei tensbezwaar tot mosterd mag slaan Ên hy begon Het vuistgevecht was heviger dan men had verwacht beide boksers werden loelgk toegetakeld maar aan Pedge werd de overwinning toegekend Hg beloofde voor zgn tegenstander te zullen bidden en nam voor goed van de kampplaats afscheid De door de arbeidersvereenigingon Eendracht en Unitas tegen 3 December geproclameerde staking bg de firma Ter Horst te Bgssen zal 1022 arbeiders omvatten indien allen het werk neerleggen Van deze 1022 zgn er 600 aangesloten bg Unitas en 40 bSEendracht Er zgn dns 382 ongeorganiseerden Hel aantal arbeiders valt te verdeelen in 588 mannen 278 vrouwen en 156 benedende 16 jaar Men meldt van het eiland Toleit aan het Hbl Te St Annaland en te OudVossemeer zgn thans de zeedyken gebeel afgevterkten kunnen met meer gerustheid eventdeelewinterstormen afgewacht warden lp laatstgenoemde gemeente zgn behalve circa ÖO OOO kub M vette schorgrond niet minder aan dertig Blooische gemeten poldergrond tot 1 k Vit M diepte uitgegraven voor de verzwaring waardoor langs den geheelen zeedyk een zeer breede waterleiding is ontstaan In den Suzannapolder onder eerstgenoemde gemeente waren maatregelen genomen oin t ingestroomde zeewater al te leiden van den zeedyk daar ook van dé binnenzyde gevaar ontstond voor dien d jk en dit had tot gevolg dat er diepe geulen of kreeken zgn ontstaan die heel wat grondverlies deden ontstaan tot groot nadeel van betrokken ingelani eo Deze ingelanden hadden daarom een verzoek om schadeloos3tel ing ingediend omdat zyhierdoor waren benadeeld en dit in het belang van den polder Er is nu een beslissing genomen en de deskundigen zi n reeds aangewezen om de schade op te emen Aaneen zeedijk van de polders Hikke Vogebang OudKgknit Leguit en Slabbecoorn zgn niet minder dan 35 000 vlerk M bekramd aan t den helliug van de zeedijken aan de waterzjjde waardoor de golfslag niet minder nadoeligen invloed zal kunnen oefenen op het nieuw aangelegde werk De directie van de roburiettabriek te Annen heeft bevestigd dat er behalve de 40 Igken die gevonden zgn nog vele personen vermist worden zoodat er alle kans is dat het getal der dooden tot tasschen de 50 en 80 zal stggen Het getal zwaar of levensgevaarlgk gewonden wordt op 200 geschat Toen de ramp plaats had was een groot deel van de burgerg van Witten iu een zaal bgeen waar een tooueelvoorstelling gegeven werd Een aantal der aanwezigen vooral vrouwen namen onder een paniek de vlucht De overheid van Annen doet een beroep op de liefdadigheid van het Duitsche volk om geld bgeen te krygen voor het ophonwen van de vernielde werkmanswoningen De keizer heeft een adjudant naar Annen gezonden om hem uit eigen aanschouwing verslag over den toestand daar te doen Hg heeft f 15 000 voor de slachtoffers gegeven In het kanton Waadtland Zwitserland heeft men een vroaw ontdekt die sedert 1888 toen zy vgftien jaar was door haar vader een broer werd opgesloten gehouden in een kelder De ongelnkkige verkeerde in een verschrikkeiyken toestand van vervuiling en verwildering Zjj kon niet meer spreken het gelukte haar slechts eenige rfuwe klanken uft te atooten Haar vader had haar opgesloten tot straf omdat zg liefdesbetrekkingen had aangeknoopt met een jongmensch Door een twist tusschen den vader en een zgner schoondochters die om zich te wreken de politie waarschuwde kwam het fait aan het licht Men meldt uit Alkmaar Vrydagavond omstreeks 8 nur werd brand ontdekt in het gebouw Da Koophandel aan de Baangracht alhier Reeds onmiddellgk liet de brand zich erastig aanzien omdat bet perceel gedeelteiyk van hout opgetrokken werd gebruikt door tal van personen voor timmermansbergplaats meubelmakery waskaarsenfabriek bergplaats van bonwmaterialen enz een toorraad brandbaar materiaal dns die het blusschingswerk zeer belemmerde Zware rookwolken sloegen reeds nit het drie verdiepingen hooge gebouw en nog vaj men het slet eelii vu waar de brand gevoed werd toen spoedig de vlammen aan alle kanten do ramen uitsloegen en het vaur krachtig kon worden bestreden Deze pogingen bleken echter vruchteloos wat het brandende perceel betreft Manschappen zoowel van de vrywillige als van do bezoldigde korpsen warden zich kranig Reeds spoedig bleek edhter dat men zich moest bepalen tot hdt beschermen van de belendende perceelenj Ook op het dak van het naastgelegen perceel van den beer Klaverwegden moest lechter de positie worden prgsgegeven waarna ook dit huis uitbrandde De vlammen rykeiyk gevoed door krullen bont waskaarsen materiaal enz geleken één geweldige vuurzee De waterschade aan do belendende perceeleu die ernstig gevaar liepen doch door het flinke optreden der brandweer behouden bleven is aanzienlijk Do schade wordt ruw begroot op + f 20 000 Niet alles biykt echter verzekerd te zyn De oorzaak van den brand is onbekend Persoonlgke ongelukken hadden er nietbg plaats I De brand heeft het bewys gelevdrd dat uitbreiding van het reeds vrg aadfsieniyk aantal brandkranen zeer gewenscbtfjis Tj 1 dOÜDA 3 Decem r 1906 Derde Beethoven avond Voor een iets talrijkeit publiek dan vorige malen gaVen de hee en Willem Kerpyen Louis Couturier Zaterdlgavond jl in 4f Rednie het derde van jÉe aangekoodigdlj Beethovenconcerten t i Ook nn wisten zj hnn ditmaal naar het applaus te oordeelen zeer dankbaar auditorium te boeien met bunverrnkkelgk spebj Zoowel in de Sonate opus 24 F dur als ig die opus 30 no 3 é dur gpven zy njederom bigk van groote u krdigheid op hitnne in strnmentens Bnitengewoon mojoi klonk vooral het Tempo ifd 1 Mi rjiotfs 11 o in dei tneede der nitgemerde Sonaten Ook de z g n cKreutzers uate opus 47 die als de meeste sonaten v ór de uitvoerders zoo inspannend is erd nnmuntend uitgevoerd we noemen vooral hel A ndante con Variazion i Van eëne uitvoerige bespreking meenen we ons ditmaal te kunnen ontbonden en gelOQven tn kunnen volstaan met de verklaring dat do concerteerende heeren veel hebben do en genieten wg zgn hen daarvoor zeer dankbaar vooral omdat bier in Gouda nog steeds zoo weinig goede muziek wordt gegeven Te betreuren is bet dat de finantieele voordoelen voor ben niet grooter zgn we zouden het janiAer vinden dat dit de oorzaak ZOU kunnen zyn dat eventueele plannen om meerdere dergelgke kunstavonden te organiaeeren niet tot uitvoering zouden komen Of zou het organiseeren van zulke concerten door het stellen van een matigen toegangsprijs ook voor den burgerman bereikbaar te doen zyn eene schrede kunnen worden op den weg om te geraken tot het in den laatsten tg d zoo terecht wenschelgk en noodzakelgk genoemde streven om ook in onze stad do kunst te verheffen 1 We hopen bet en geven het denkbeeld beleefd in overweging Gisteren werd er voor de Goudsche Competitie een wedstryd uitgeschreven tusschen Olympia II en K F C Kralingen op het terrein aan den Rotterdamsche dyk Met halftime was de stand 1 1 j Olympia had tegen den wind in moeten spelen Doch nu hadden ze den wind achter en even na halftime haalde Olympia nog een goal Waarschgniyk had Olympia een groote overwinning behaald als de scheidsrechter om ongeveer uur geen einde aan het spel gemaakt had door het veld af te keuren De Toonoelvereeniging Ons gezellig SaQenljjn te Moordrecht zal Dinsdag een altvoering geven in café Poatbnia aldaar TOLÏTÏm GEVONDEN VOORWERPEN In do maand November zgn aan t bureau van politie alhier gedeponeerd eenige sleutels 1 benrsje met vreemde munten en 1 katoenen rok Voorts zjn te bevragen J P Ifie bg A Vermeulen Boelokado 137 zilveren halsketting bji A Overreinder Peperstraat 221 bril in étui bg W Poot Korte rtroenendaal 6 zilv vingorhoed bg C Knor Achter de Vischmarkt 144 bruin lederen portemonnaie bg F Huisman Ketelstraat 639 7akje inhoudende drinkbnsje by G Verkaik Spieringstraat 28 portemonnaie met geld bg A Fieter FIuw Singel 715 genden oorbel bg C Melkert Nobelstr 254 portemonnaie hg mej van Dam Gouwe 64 ring met fantasiesteen bg Bruikman Walesteeg 70 1 witte boezelaar b j V Revet Bum 48 reiiuk by F Spruit Geaitnatraat sinis kinderboezelaar bg J Boegheim Boeleïf kade 33 voetbal bg A Hofstede 4e Kade 184 witte kinderboezelaar bg T Huisman Onder de Boompjes 69 griffelkoker by E vaj Wichen Kattensingel 170 notitieboekje b D Huisman Onder de Boompjes 69 zilveroB speldje hy P Abbema Achter de Viscbmark 141 sportriem bg G van Leur Boelekad 102 portemonnaie met geld by J van dei Berg Gonwe 44 roede ceintuur bg J Bertei Kleiweg 1 76 knipmes bg W van Drlesj Turfmarkt 179 gouden oorbelbg C de BrninM Boelekade 221 geruite doek by P van dai Zwaluw Bogen 46 bruine pet bg A Vin Moordrecht polsriempje by Ê Van Katwglj IJssella n 738 plank bg W Swanink Spoor straat 23 Zeeuwsche broche bg J Rn Markt 152 kerkboek bg Q Slingerlanj Stolwgkersluis Ii9 bruine ceintnar bg A Wo Raam 12 nikkeleii khorlogeketting by Scboonderf oerd Bogen l7 baret bg L Ki amj IJssellaan 705 1 bal by1 G van Dam 4e Kad bg F $ ood L omdulstceg 193 kil ooi Sy W jW ssintts Vost 101 leder i W Mld elwe Bfl Noodgodsteeg i 6 i bg W Sw4 bg Ó 2andffl kplui t l m duims tok bij Spoorstraat 2b i Kottenst eg 94 bgeneel werloreh Hofman Heerenbg M Vermeulen Jl M o Jonfe Vest nd Kattejnqingel ne B leej er Spieby AmsinglDoelf B Hofillu Boe 1 rasch bi rozenkral jongenspi dametpa Kost 51 straat 6 5 P JÖ kerli Keizerstréit 106 fceii 685 haan i bg JV Stijel 138 goudan oorbel bij 1 ringstraaiMËl dqbbeUje steeg 232 portémonnaie i lekade 91 De Commia SEUns VAN ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staateleentnqen PoETooAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RnsLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 CoLCMeiA Geconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld Recepis L 100 IV 24i Rypothetk Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rottere Hypb 3 P ndb Standaard Hypb 4 P ndb Stedelgke Hypb I Pandb Utrecbtsohe Hypb 4 74 I tl 101 97 lOOV 99 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Fandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScbeepsHypb 4 100 Pandb Nedeïl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank 1 96 99 99 98 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 367 Spoorweghenmgeii Italib Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 1 PTemieleeninqen bKLaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diveraen Mg tot Expl Laan van Moerdervoort 1902 89 ScheepvaarUMaaUchappijm Pand HoUand Gnlf Stv Mg 36 VERSCHEIDENHEID Belangrgke diefstal I Uit een koffer door een danre van Amsterdam naar Eindhoven gezonden bleek by aankomst voor een waarde van f 7000 aan ringen en juweelen ontvreemd te zgn Nader verneemt de Tel nog het volgende De bewuste koffer werd Donderdagmorgen nit bet American Hotél aan het Weesperspoorstation bezorgd en als bagage met den trein van 8 16 v m naar Eindhoven verzonden Ongeschonden kwam hy aan het adres aan maar toen de eigenares mevrouw Pbilips den koffer opende miate ze daarnit een tengevolge heeft gehad De maag van d eze vrouw moest worden uitgepompt en de dolier die haar behandelen moest deed dit ïiet zelf maar liet bet over aaneen onbevoegde Deze niet bekend met het pomptoestel zette een verkeerde zuigbal in werking zoodat de maag niet geledigd maar integendeel met Incht volgepompt werd het geen een buikvhesontsteking teweagbracht waaraan dB patiënte overleed Wai de dokter er by tegenwoordig geweest dan zou hg in elk geval gezien hebben dat de werking van het toestel niet in orde vis want het lichaam der vrouw zwol op Evenwel de dokter was inmiddelj bg een anderen patiBnt geroepen en tben bg terngkeerdeJ was het kwaad niet nj er te herstelloh Hg werd wagens het veroorzaken van don lïïood door naJatigheii oifor aanneming vaiTverlachte de omstahdfcheden tol een maand ge De verzachtende omsttndigheden zgn te l zopken in de onhoudbarejitoestanden in het I ziekenhuis lieerschenda fAke door dit proces warden bWotgSleM fw gens e 3rek aan ien moest men den dtónst overlaten aan istenlen en flok ldeze Waren zoo met werk riaden idat jf veWeger zelfstandig isten laten baniel p W8ok h t onderricht de assfptentenl lilit lies jte wenschen f De verüordeelde i arts vetjilaarde tóet Sbeitiizen gesteund palier geen jmogelgkheid fbes ond om her nst eg draen 4itekomep 1 def nienwste modellen W fntermantels Costumes Blolises upeg en Jupons Robes en Japon stoffen met bgbehoorende Garneerjngen alsmede eene groote keuze PELTERIJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncorreerende prgzen Aanbevelend Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 December 1906 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 36 2de kwal 35 3de kwal 2H cents per half kilo Vette kalveren red aanvoer iste kwal 30 ade kw 27 3de kw 33 cent per half kilo Vette varkens goed aangevoerd iste kwal 25 2de kw 24 3de kw 31 cents per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd De handel was over t geheel pnjshoudend ADVËRTËINTIEN M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHSNTEKf in elke styi van de eerste fabrieken tegen concnrreerende prgzen Ainleggef vaa Gas Waler Spreek Bli rea Eleclrische geleldIngeD Wie van goed licht houdt wende zich naar het Qoudêeh FerltelUlna MaganIJn DE AVOWDSTER daar alles door bekwame fitters vorricltt wordt Victoria Water tieregfelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon DAMESZANGVEREENIGING AENOLD SPOEL Directeur J H B SPAANDERMAN UITVOERING op Maandag 3 December 1900 des avonds 7 nnr In lie Zaal KUNSTIHIN der Sooielelt ONS GENOEGEN met welwillende medewerking van Ö H Invite s Die Schöpfung Oratorium van JOS HAYDN Begeleiding Str lcorkeat Piano Uevi K W n Orgel Solisten Mejuffrouw MARIANNE SCHRIJVER Ara sterdam Sopraan Do Heer WALTER VAN SON s Hertogen bosch Tenor De Heer THOM DENj jS Rotterdam Bas Donateurs en KunstliVvende leden hebben recht van toe angl vdlgens het feglement ileerdero introdolctiekj arten 4 f 1 alsmede Tekstboekjes ijl6 ei zgn verkrggbaar bg den Heer J DÈ VEip Wgdstraat Plaatsbespreking vah af Zaterdag 1 De oeMber te 10 uur in de zaal Kunstmin fy u wordt verzocht p t lI ltK te letten DIT HIT MiOlZUS Via Vl IIAVENSWAAYZÜNEX aORINCHEM Deze THëESN worden afgelererd m verzegelde pakjea van vijf twee tn een hal en een Ned om met TermeldiQg yan Nommer n iPrgs voorzien van nerenBtaanf Uerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL TO 1 been T BREEBAART Lz Eohte Oude IJenerer Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEETERS Jz Lei op eéehtt m kmrktramd Wild en Gevogelte Van af beden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel NederlandAanbevelend T OVTXELIS6 Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031