Goudsche Courant, woensdag 5 december 1906

Woensdag 5 December 006 IVo lOSOO 45st laai aiisr GEEN MOOIER GEEN DEGELIJKER GEEN GOEDKOOPER geschenk dan onze prachtige reclame verpakking jJUWKEl gevuld rael jO zeer goode Sigaren ZEER B JZONOERB A NU1ED1NG Enorme sortocring in LUXK ASSOltfiJUKSTKIHTKN goiuld mot nitsluilend PRIMA MKUKEÜ in alle prezen tot en UMt f 25 por stuk êlOAHfS ei O f ffiriTBIV in aardige verpakkingen voor alle beurzen GOüDSOHE mium IMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon M 89 A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloi n l o 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per Iiost 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN NOORD BRABANTSCH Sl HOEN on LAARZEN HACiAZl lN Kl iavVKiM j tegfnover do Kleiwegstecg j OFTVANOHN alle inrl n HKEREN DAMKSeii KlMiKK Wl S T SCHOEIWEEK STERKE Schoollaarzcn Overschoenen Aanbevelend C SUITS Alle rejjiratilin on aangemeten werk ai O f St Nicolaas gMai MJiiÜi n00D EllA D s onS v ANTZIG § Q voorheen VAN EDE v n PALH g a S 00 ig Markt 109 ffj Laclienez Krageiisphoonci s a ï 1 DAMES HEEREN en KINDER j Handschoenen on verdere B Modeartikelen i l ltl LI l iOEI EIIEi 1 g alles nitstekcnd geschikt voor a g St Nicolaas Cadcaux g O i leuw novertroflen I rof Dr Liübora wolhokond SiI VW SSA BT BI IXE Alleen tclit met Pabrielumerk tot voortdarendo radicale ii zekere geuuzing van alle zaV do meest hardnekkige xennt xlekteii üoral ontstaan di i afdwaiingiwi op jeugdigtn leef i i ft e euüziög van elke zwakte UI lacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte Bpgsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz U1 1 voerige prospectussen rij cr esoh n l ft ft J j aul bol fl Ml 1 f tJfiilifi 1 Oopflt Mnttli V d Vu to iiilthoinn 1 pt i M Cléhim Co Uottordam 1 Hrtppul 8 JravenliiiK0I llalramiuiB dö Jong Czn llottor a ii Iff k Jo Gourin n bi allü dronistoii Irerwerda Tiemaii l Grootste détall wUnhandolaren iD Nederland iO 0 72 St Estèphc Medoc La Eose Iiudon ChateiniMallori t 0 80 lier llesch per anker van 45 fl 1 2 0 80 0 90 0 72 1 0 99 0 72 108 Chateau Jtalleret Petit Hoargügne Uravos Blanc Hunt Sauternos Witte Bergerac Nierfatoiner Hudcsheimer I Oude Roode PorI wijn 1 I 1 08 per flesch 1 4 + 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 E itra oudo Rooiio Portwijn Oude Witt Portwijn Eïtra oude Witte Portwijn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeiia Superior Vermoutii di Torino Dom Bhrj AUDi dier Liter l rljur n netto ü contant DEPOT TE GOÜDA F J l BOON VAN OSTADE VARKEIV8HAAR in elke hoeveelheid on kwaliteit koopt tot do hoogste prijzen Stoomkwast en borstelfabriek Nadorststraat 163 Tuindersstraat 120 ROTTERDAM S B Voor flinke hoeveelheid ook aan huis te ontbieden aeiiialogceiiüPoedei voi iii i het f cnig Nte liclpend ujiihlel tegen ltlo 4lavmoede itleekatitcht Wjeuuiexwakte HoofdpifiieH l fihtpelootlield OnmacMeu Wermagertng en Wermluderiug der UchaaMflcvaehlrn aemato een iii Poedervorin heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g cbruiksaanwijzing f 1 50 laag Kenige labrikanien II v SCIIAIK Co Den Verkriigbaar bij Firm WOLFF 6 Co Westhaven 193 GRENDEL E a VAN MILD Veorstal Gouda A BOOMAN 3foorclri ehl PINKSE Nieuwerkerk ad IJsvl fi VI VAN ZESSEN Süwo hoven ü i WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Keeuwijh P v o SPEK Moercapelle D i o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddin sveen P iA de GROOT A UB JONGH Oudemater J P KASTELEIN Polsbroekerdam D BIKKER Benichop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdü Siroop Hot kliosterS nc a Paulo AhtliJ bestaat niet iXiia Stroop van f ecnerlei waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Iloofdmagamijn Gedempte Hlnnenrotte 154 Telef liSOO ile Maaaxtjn Went Sleuioland 9 nnlilj Station Deiim Telef 4037 INRUILEN STEHHEN VERHOREN REPAREEREN il iigelUks Jd onze iSitloiis te hoeren DE PHONOLA FHONOLAFIANO MMON FEOMIST GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Dnimatige door de nieuwste uitvindingen ip iDa hinaal gobled verbeterde bbrleatle a sJWnitend gebruik van fijne on liju te gi iindi to ïeu garandeerei ie erbruiior van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een Mnkerelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig lenntwoordoode aan den iahoad ë t resp Etiketten Dt irraa btliaalde 87 Brerets als HoflftTeraticler 44 Eere Diploina s gondvii enz Medailles een bewijs van uitmuntend fija fabrikant b eeds 1871 echrerf dit Accwiemie national de Fwis Kous VOU8 ddoemons one lfed ïlle d er première claKNe en oonaldèratioa de TOtrv ezoellent fïlbrloatiou do Ohooolat bonbons varies etc eto SMlWVCk a brikaat is verkiiigbaar bi II il Cuiifisem S BaiiketbaklEers tnü anc Generaalvertegenwoordigor loor lïiedei land Julins Hattemlodt Amsterdam Kalveistraat 103 UIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven K SS Zes Kamers groote Keuken drooge Keldoi flinke Tnin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7 ft en f I SS iJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merle ANKEBJ E AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bü C LÜGER Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 118 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu oliever gegcMiaerde l ortrcllen felntureUogaerl Zu geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Pruscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op a mvra ig Boxtel B BOOAh HI i S Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen te bezichtigen zgn DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODli Pl TiTli 7gn bosli st die der Firma 27 ü LADIES JOOUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRES8UAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAIt OF CHILDREN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Uw Boekhandelaar Proe nummerê Alle met leoasel HoU Bljeoegael i Van alle in deze bladen voorkomende modelion zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en llaa flijders Tordt nit overtuiging als oen werkelijke hulp in den nood het boek I3a sica g e v er anbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart w or Jt dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOEL S Boekhan Za tbommel Gouda Drak van A BBINEMAN St Zj 4iull nlandscb Uverzicht Kenter seint uit Berlijn dd 3 December Bij de voortgezette bespreking van do aanvnllingsbegrooting voor Zuidwest Afrika verklaarde de koloniale directeur tegenover het betoog van Bebel Ablass en Roeren MiJn beginsel is schuldige ambtenaren worden gestraft onschuldige beschermd lasteraars worden gedwongen hunne beweringen te staven In het beheer der koloniën is onze oerste plicht de eerlpbeid hoog te honden daarom worden klachten met de grootste nauwgezetheid onderzocht De spreker bewijst de onjuistheid van sommige door de afgevaardigden geuite beschuldigingen terwijl liii verklaart door de rechternoch door de linkerzijde invloed op zich te zullen laten uitoefenen Wanneer zoo zegt hiJ ik mijn ambt niet met waardigheid en eer kan vervullen dan lal ik heengaan Groote beweging In het verder verloop van de zitting viel Roeren den heer Dernbnrg heftig aan die hem had verweten gezegd te hebben dat bet centrum het toestaan van kredieten voor de koloniën afhankelijk stelde van de nitspraak in het proces tegen den kolonialen ambtenaar Wistnbo in den geest van het Centrum De heer Roeren verzacht verschoond te Wijven van dergelijke grove lompe beleedigingen in benrsspecalantentaal Groote onrust De heer Dernburg betoogt dat hg ten zeeiste geprikkeld was doordat men met allerlei materiaal van twijfelachtig gehalte was komen aandragen Bij het geheele volk moest daardoor het geloof worden gewekt dat men geen menschen maar beesten naar de kolononiën had gezonden Voor het ope nen van den etterbuil neemt hg de geheele verantwoordelijkheid op zich Daverende toejnichingen Minister Briand heeft een rondschrijveu gericht tot de prefecten om aan te geven hoe de prefeclen zich hebben te gedragen tegenover den eeredienst in de gemeenten waar geen vereenigingen voor den eeredienst zgn opgericht De wet van 9 December 1905 op de scheiding van de kerken van den staat wordt geheel beheerscht door bet beginsel van gewetensvrijheid wat meebrengt de vrije uitoefening van den eeredienst Aldus vangt minister Briand aan en hg wg st meteen op het eerste artikel der wet waar dat beginsel nitdrnkkelgk wordt voor FEVILLETOX Tegen den Stroom 49 Kichard begon hij terwijl hij zijn rechterhand zachtkens op den schouder van zijn broei legde over een klein uur staan wij voor God om uit des priesters hand ons levensgeluk te ontvangen t is mij een behoefte om vooraf met jou Met de grootste verbazing keek Richard naar Brnco op Zeg bljf mg alsjeblieft met je preek van het lijfl riep hij uit zoodoende op rnwe wgze den ander het voortgaan onmogelgk makend Hg stond van tafel op veegde zg mond af met het servet wierp het achteloos naast ziJn bord en verliet de kamer zonder te letten op het wijnglas dat hij in zgn drift omver bad gestootea en welks inbond thans bloedrood zich over bet witte tafeldamaet verspreidde Het bart van veemoed vervuld zag Bruno den jongeren broeder na HiJ begreep niet hoe t mogelijk was dat een man die op t pnnt stond den mee t ernstigen stap voor het beele leven te doen nog kon botvieren aan lalk ees kwajong naachtig bamenr opgesteld De minister herhaalt dan dat de katholieken ook overeenkomstig de meening van den raad van state vrij zgn den eeredienst nit te oefenen als zij geen vereenigingen hebben gevormd Het recht van vergadering is hun niet ontzegd en willen iJ openbare bijeenkomsten houden in de kerk dan staat hnn dat vrg Op deze bijeenkomsten zal de wet op het recht van vergadering de wet van 1881 toepasselijk zgn Naar de e wet verwijst ook de Scheidingswet Bepalingen van de wet van 1881 die ongeschikt zgn voor toepassing op den eeredienst behooven niet te worden nagekomen Immers de Scheidingswet vergelijkt de godsdionstoefe ingen wel biJ de vergaderingen zooals de wet van 1881 die bedoelt maar ze geheel met elkaar gelgk stellen doet de wet volstrekt niet Slechts de algemeene regelen van de wet van 1881 worden toepasselijk op de godsdienstoefeningen niet de bijzondere bepalingen die in de wet van 1881 voorkomen over het bijzonder soort publieke bijeenkomsten waar deze wet van rept Zoo moet volgens de wet van 1881 elke openbare vergadering een bureau hebben om de orde te bewaren In de Scheidingswet komen vocrschriften voor over de goede orde der godsdienstoefeningen Nu de Scheidings vet waakt tegen stoornis van orde bij godsdienstige bijeenkomsten behoeft de overheid aan de bijzondere bepalingen van de wet van 188 over stoornis van orde de hand niet te houden Zaterdagavond te Oxford sprekende heeft minister LloydGeorge gezegd d it de onderwijswet ook met de nieuwe veranderingen die bet Hoogerhuis er in aangebracht heelt voor het Lagerhuis volstrekt aannemelijk is En er is kans vervolgde de minister dat het Hoogerhuis met andere wetsontwerpen door het Lagerhuis aangenomen op gelgke wgze kan omspringen Welnu voor een goed bestnnr van t land is t bepaald noodig dat de weg van het volk naar den troon schoon wordt geveegd Balfour heeft de regeering toegevoegd dat ziJ het Parlement maar ontbinden moet en de onderwgswet uitspraak laten doen Zouden wij vroeg Lloyd George dan moeten ontbinden telkens wanneer het Hoogerhuis een wetsontwerp verwerpt P De regeering zal niet ontbinden en ik zal u zeggen waarom niet omdat zij een jaar geleden ontbonden heeft en het land toen duidelijk beslist en onmiskenbaar zijn wil te kennen heeft gegeven Het heeft ons toen gezegd wat het van ons verwachtte En we Nu drong een vroolgk gelach tot hem door de lach van zgn aanstaande schoonzuster Lndmilla diet hg maar al te goed kende O hij had dien lach vroeger dikwijls heel aardig gevonden en zijn al te ernstige stemming was daardoor ook wel een enkele maal min oi meer gewijzigd Doch vandaag en nit den mond van een bruid die binnen t eerstvolgend nur voor bet echtaltaar zal treden met den man barer keuze sneed die zelfde lach hem door de ziel en vernietigde alle verwachtingen die hij voor zgn broer van dat huwelijk gekoesterd had t Sloeg twaalf uur en vroolijk begonnen de klokken te beieren door de beerlijk frisscbe lucht van dien zonnigen Meidag De groote deuren van t slot werden geopend V n daar leidde een bloemrgk pad langs hof en park naar het kleine bedehnia Aan weerskanten stond bet volk en baie geschaard bg na alle menschen in feestgewaad en met opgeruimde gezichten Zulk een plechtigheid kwam dan ook waarlgk niet dag aan dag voor en dank zij vooral de vrijgevigheid van de barones von Struendorff mochten ook de armste dorpsbewoners van vele goede gaven genieten Twaalf boerenmeisjes jong mooi en trisch in de schilderachtige kleederdracht des lands komen uit de stalpoort te voorschijn en trooien met kwiitlgt band nit dejnandjes hopen hun dat te toonen voor wij weder ontbinden Het Hoogerhuis heeft niet het recht het Lagerhuis te zeggen hoe het de zaken moet beliandelen De Lords zgn geen mannen van zaken niet meer waard als wetgevers dan de leden van het Lagerhuis Wanneer het Parlement later ontbonden wordt zal het niet zgn om een beslissing te zoeken van de onderwgskwestie maar van een gewichtiger vraag deze n l zullen de Koning en de Peers het land regeeren of de Koning en het volkP Ka de stormachtige zitting van Vrijdag in het Oosteorgkache Huis van Afgevaardigden had Zaterdag in de grootste kalmte de stemming plaató over de indeeling der kiesdistricten waarover Vrgdag zulk een heftig debat werd gevoerd Alle voorstellen der kieswet commissie worden aangenomen alle tegen voorstellen van de minderheid werden verworpen Toen het voorstel van den afgevaardigde Couci over de verdeeling van de districten in zuidelijk Tirol verworpea was verlieten de Italianen de zitting Nadat de kiesdistricts verdeeling aldus was geregeld werd de geheele kieswet goedgekeurd Onder protest van de Tajechisohradioaleu van graaf Sternberg en den afgevaatdigde Plaeek werd besloten onmiddellgk d é rdie lezing te houden en daarna werd de wet met 194 tegen 63 stemmen aangenomen De uitslag dezer stemming werd door de linkerzijde voornamelijk door de christensocialisten en sociaal democraten met levendige toejuichingen door de Tsje chischradicalen en de Aldnitschers met gejouw en gefluit ontvangen Maar ernstige incidenten hadden niet plaats De minister president en de leden der regeering werden van alle zijden met den uitslag geluk gewensoht De i amer is uiteengegaan lot na het einde der bijeenkomsten van de delegaties De kieswet wordt nu aan hot Heerenhuis toegezonden Het zal thans de vraag zjjn wat de Oostenrijksche pairs zullen doen na de houding die de keizer tegen hen heeft aangenomen bjj de ontvangst der delegaties Veel verwachting heeft men in Russische vrijzinnige kringen niet van Stolypin s tweede Doema en die verwachting wordt nog lager gestemd door de uitingen van Stolypin die de gewoonlijk goed ingelichte Strana mededeelt In een gesprek met een hooggeplaatst ambtenaar zou Stolypin gezegd hebben Onze kracht ligt in het diepgewortelde zjj bg zich hebben van weerskanten hare bloemen op het pad dat de bruidsstoet volgen moet Van afstand tot afstand honden boerenkneohts en t mannelijk bedienden personeel des huizes met groen en bloemen versierde Meibogen omhoog alzoo een mooi en zeer doorzichtig gewelf vormend voor al degenen die t slot verlaten en tot den bruidsstoet behooren t Eerst verschijnt de geestelijke die de beide hnwelpen zal inzegenen in plechtgewaad Dan volgt bleek en schoon als de waterlelie op het stille meer in t wond Clarisse in hare edele gestalte aan den arm van haar bruidegom daarop volgen Lndmilla en Richard vroolgk lachend zooals deze Meidag zelf het doet Richard zelfs met het hoofd in den nek brutaal rechts en links kijkend met een lachje voor dezen en een knipoogje voor geneo De brnidsjonkers voor t meerendeel jonge offlcieren in schitterend groot tenue geleidden aan hun arm de jonge dames die door de wederzijdsche familie s zgn uitgenoodigd als brnidsjuffers op te treden dan volgen bloedverwanten en genoodigden een inderdaad zeer mooie zeer deftige stoet Streelend straalde do lentezon op dit voorname bruilottsgezelschap de vogels kweelden en nit de kleine kerk stroomde t gedrnisch van het orgtel en bet ernstig koorgezang onverwoestbare conservatisme van de groote volksklasse in Rusland Dit conservatisme boezemt mg het vaste vertrouwen in dat de tweede Doema zoo zal zgn samengesteld als ik wil Maar zoo de tweede Doema niet beantwoordt aan mijn verwachtingen zal ik haar onmiddellijk na haar samenkomst ontbinden Dit zou volstrekt geen bewgs zjjn dat mijn politiek onjoist is Als ik in staat zal zijn de zaak ten einde te brengen zal ik een derde Doema bijeenroepen en dan ben ik overtuigd dat die Doema aan onze verlaogens zal voldoen Stolypin zal aan de nieuwe Doema waarvoor de verkiezingen ie het laatst van December rullen plaats hebben den eisch stellen dat ziJ alle door hem genomen maatregelen als noodwetten zal goedkeuren Weigert zij dit dan wordt zjj ontbonden Maar de Strana weet er ook bij te voogen dat de plannen van Stolypin in de hofkringen geon onverdeeldon bjjval genieten en dat een ongunstige uitslag der verkiezingen waarschijnlijk gevolgd zal worden door Stolypin s aftreden Men schrijft nit Pretoria dd 12 November Op 8 en 9 November is hier t congres gehouden van de Zuid Afrikaansche VrouwenFederatie een lichaam dat 23 takken heeft waarvan 8 in den Yrg staat en ongeveer 12 000 leden t Doel er van is onder anderen de opvoeding der Afrikaanscbe kinderen vooral meisjes te bevorderen het Christelijk nationale onderwijs Ie steunen en verder alles te doen om t Afrikanerdom vorentoe te helpen Een teekeuend besluit nam t congres betreffende de houding der Afrikaanscbe vrouwen in zake t sproken van hnn eigen taal Mevr N Hojmeyer een der warmste voorstandaters der Federatie stelde nl voor de leden op t hart te drukken in de winkels niet langer Engelsch te spreken maar Hollandsch o a om zoodoende meer Afrikaansche meisjes en mannen bg de zaken in dienst te krggeu Zg wilde dat alle aanwezigen de plechtige belofte zouden doen hun eigen taal te spreken bg t doen van inkuopen Een der dames merkte op dat t toch wel vreemd was een Afrikaansche vrouw de belofte te willen laten afleggen haar eigen moedertaal te praten maar opgemerkt werd dat t nu eenmaal de gewoonte geworden is om Engelsch voor de toonbank te spreken en t voorstel werd aangenomen Op t gebied van politiek zgn onze vrouwen nogal verdeeld t Gros is blijkbaar bang om nu al to treden op t gebied waar alleen de man heerscht doch gen Botha ds H S Toen de klokken wederom begonnen te Iniden had des priesters hand twee echtparen voor hot leven verbonden HOOFDSTUK XIV In betrekkelijk zeer korten tg d was Lndmilla von Glatbeck hoe jong van jaren ook op en top een vrouw geworden had ziJ zich ontwikkeld tot een volrijpe schoonheid Ze keerde nn van een morgen wandelrit naar huis dat ia te zeggen naar Kriemc terng Hoe verrukkelijk die herfstmorgon ook wezen mocht hoe prachtig het bosch in zijn veel kleurige schakeering met goudgele en roodbruine tinten die zoo mooi afstaken tegen de bladeren welke hunne oude groene kleur trouw waren gebleven hoe frisch licl aam en ziel versterkend de morgenwind haar tegenwoei en Ludmilla s wangen deed stralen van een gezonden blos Ludmilla s stemming was met de haar omringende natuur geenszins in volle harmonie Haar gelaat sprak van wrevel aan do fljne neusvleugels kon men zien dat zg driftig was en om de kersroode lippen waarvan de bovenste eenigszin was omgekruld kon men een ongenadig trekje waarnemen Kor tsnoljd