Goudsche Courant, woensdag 5 december 1906

WESSANEN LAAW Wormerveer OPGERICHT ires KO IillVHMJ KE rtnniKHE f Voedert aw Vee met de zuivere murwe merk Ster en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Parijs 1900 Negen Oouilen MeilaiUen CevensperzeHering niaatscSid Scvesllsd t Dordrecht Opa rlcbt in 1873 inaatscl at P2li l Kapitaal volttehtnd l 2 000 000 ücrzzkerd Bedriïa rwi milllaen Reserve ruim i tf K SIERUW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET HaarleiiHiier Klocinbolleii Na ontvangst van postwissel groot fi 3 45 zenden wjj franco door Nederland onze overal b kende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacintben voor glazen of 40 voor potten of 60 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TDIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de cnltnnr bevatende groote catalogns in het Dnitsch zenden wö desverlangd gratis en franco Tuinbouv Etablissetnent Jluis ter Duln Patent H Stollen muubiri g X er grosne Kr olg urn WQFnUïlÜ UI o iwii H SfoWm errangen hst httau ru nr ieUed$ att werihlo en Nacluihmnn en g i bm Man Uuf dêhw uimr atmfB gcharfen H SioU n uur ren iMi iJlreot adv Ut toksbM ElienkMniilungui ë Arm vititr PItkat fwl $ nebtniWiutd iutgóhén m = PreiêliMlm mtd ZeugniaMi tnOi iwtf fMÊêtf Bosman de heer F T Nicholsen en ds McLacblan bebben baar gewezen op t nood lakiiljke van niet achter te blijven in de politiek Genl Botlia haalde aan hoe reeds 63 jaar geleden de grootmoeders van de Transvaahclie vroawen bi den Engelschen vertegenwoordiger in Natal bebben aangedrongen op t verkrijgen van dezellde rechten als de mannen omdat ze dezelfde moeilijkheden hadden doorgemaakt als haar echlgenooten De Znid AIrikaanscbe Vronwen Federatie beloolt een sterke macht Ie worden die in de toekomst een belangwekkenden invloed zal nitoefenen op den gang van zaken in deze landen In Athene heeft men den indruk gekregen dat het bezoek van koning öeorge aan Bome geleid heeft tot een politieke toehadering tusscben Italië en Griekenland Wie de Italiaansche politiek trouw volgt weet dat Italië tracht het toekomstige zelfstandige Albanië te vergrooten door de toevoeging van EpirUF ten koste dor Grieksche wenBchen naar uitbreiding en tevens dat het in ZuidAlbanië oen tegenwicht yoekt tegen den Oostenrijkschen invloed in Noord Albanië Maar toch is in Italië een strooming merkbaar om met Griekenland vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden waarschg nljjk in de hoop daardoor den Italiaanschen invloed op het Balkan Schiereiland te vergrooten Hoewel Italië bij de Grieken niet boog aangeschreven staat is thans nu koning George in Oostenrijk aan oen gesloten deur geklopt heeft de ontvangst van den koning in Bome een welkome gelegenheid om de Italiaansche vriendschap nit te spelen tegen de Oostenrgksche regeering Een bericht uit Athene zegt dan ook Indien Italië voor de Grieksche vriendschap iets meer biedt dan mooie woorden zal Griekenland gaarne met Italië broederlijk samenvterken in den Balkan Het is nu maar de vraag of het bezoek van koning George in Rome tot iets tastbaars geleid heeft Dat het bozoek aan Weenen geen resultaat zou hebbon was te verwachten en verwonderde niemand want om Oostenr k s eisch te vervullen en de Macedonische staatkunde te wijzigen op te treden tegen de werkzaamheid der Grieksche benden in Macedonië dat wil men noch in Begeeringakringen noch in die van bet volk Benter seint nit Washington dd 3 Dec De begrooting van uitgaven voor bet jaar eindigende 30 Juni 1908 werd heden ingediend en wordt geraamd op een totaal van d 689 028 453 tegenover d 701 551 666 voor het loopende dienstjaar De raming wijst de volgende vermeerderingen aan Departement van Oorlog d 7 644 832 Departement van Marine d 16 671 258 publieke werken d 42 319 830 Het totaal der raaiing is d 66 305 303 hooger dan de raming voor 1906 7 toen de begrooting bet vorige jaar werd ingediend De raming is echter zooals nit bovenstaande cijfers blijkt d 12 623 113 lager dan het totaal van de werkelijke credietaanvragen voor bet loopende jaar zooals zij door de aanhangige suppletoire begrooting zal worden verhoogd Verspreide Berichten Feankeijk De vereenigde socialisten die met de rechterzijde met de gematigd republikeinen en de nationalisten stemden tegen de verhooging der parlementaire vergoeding bebben besloten die verbooging ter beschikking te stellen van hun partij Een onbekend gebleven persoon heelt den in Parijs vertoevenden grootvorst Wladimir een bouquet willen aanbieden waarin een dolk verborgen zat De betoogende winkelbedienden te Pargs hebben eergister weer bg enkele geopende magazijnen de ruiten ingeworpen Een Fransche militaire post in Afrika aan het Tsaadmeer is door inboorlingenovervallen vier arbeiders werden gevangengenomen en opgegeten I DCITSCHLAND Een Fransche generaal zegt in een tydc schrift naar aanleiding van de manoeuvres in Silezië dat de Doitschers de leermeesters der Japanners in omtrekkende bewegingen niet geëvenaard werden Eksilikd De nienwe Natalscbe regeering wil de onderhandelingen weer heropenen teneinde de Natalscbe opstandelingen naar de Premier Diamant Mijn te knnnen zenden De bestuurders der raijn bieden voor die slaven mag men wel zeggen 80 000 poud voor twee jaar Humane Engelschen I SPAIIJB De biyde gebeartenla in de koninkiyke limilie wordt in April verwacht zegt du Lokal Anzeiger van Berlijn OoSTESIiIJK HoSOABIJB De Oostenrijksche kamer van afgevaardigden heeft do kiesreQbthervormingen in derde lozin r dus definitief aangenomen met 194 tegen 63 bteromen onder groot lawnai van de All Duitschers en onder bijval van Christeiyk Sücialen en sociaal democraten Om EÏen vleescbnood eenigszins te lenigen worden op deOostenrijkscbe staatsapoorwegen de prijzen vuor transport van vee en vleesch waar schijnlp verlaagd Rusland Te Kroonstad zgn 683 van muiterij beBcbnldigde matrozen tot dwangarbeid in atrafbalaljons veroordeeld de overige 117 zgn vrijgesproken Te Riga is een revolutionnaire bende gevangen genomen die bekend stond onder den naam de wondbroeders BINNENL AND ST ATEN GENERAAL II s T E H A lu e Vergadering van Maandagavond 3 December Voorzitter J E N Schimmelpenninck van der Oye Ingekomen zg i de geloofsbrieven van het herkozen lid voor Gelderland generaal von Lóben Sels Zg worden in handen gesteld van een commissie bestaande uit de heeren van Waterschoot van der Gracht Willinge en Fransen tot onderzoek De commissie zal in de eerstvolgende vergadering rapport nitbfoogen Op voorstel van de Centrale Sectie werd besloten beden om 11 uur in de afdeelingen te onderzoeken do door de Tweede aangenomen wetsontwerpen w o De Indische Begrooting en de daarmede verband houdende wetsontwerpen Voorts wordt besloten Woensdag a s om half twee een openbare vergadering te houden ter behandeling van de wetsontwerpen die bij bet afdeelingsonderzoek van heden geen aanleiding tot opmerkingen geven benevens van de wetsontwerpen die in staat van wgzen zjjn o a die betreffende de invoering van Staatsschuldboekjes den aanleg van spoorwegen in den Haarlemmermeer onteigening te Groningen uitbreiding van het teleloonnet en tot aanschaffing van eea onderzeescbe boot De vergadering wordt daarna gesloten De beer A J ten Hope fabrikant te Rotterdam heeft tot deu minister van Binnenlandsche Zaken een adres gericht houdende het verzoek dat bij de wet zal worden voorgeschreven dat elk artikel of fabrikaat waarin zich saccharine bevindt moet zijn voorzien van een duidelgk etiket met opschrift Vermengd met saccharine De St Ci no 283 bevat thans het Kon besluit van den 26sten November Slbl nov 290 tot bet tijdelijk verkrggbaar stellen van bijzondere postzegels van 1 3 en 5 cent tegen betaling van respectievelijk 2 6 en 10 cent Het eenig artikel van dit besluit luidt Gedurende het tijdvak van 21 December 1906 tot en met 3 januari 1907 of zooveel vroeger als de aan te maken hoeveelheidvan na te noemen zegels zal ziJn uitgeput znllen aan het postkantoor en de bijkantoren der posterijen te Amsterdam voor het binnonlandscb verkeer behalve de gewone postzegels op verzoek van het publiek verkrijgbaar zijn bijzondere postzegels van één drie en vgf cent tegen betaling van respectievelijk twee zes en tien cent van welkeprijzen de helft bestemd is om te wordenuitgekeerd aan de Amsterdamsche Vereeniging tot bestrgding der Tuberculose die dekosten vallende op de vervaardiging derbedoelde zegels zal hebben te bestrijden De bijzondere postzegels ziJn geldig voor frankcering in het binnenlandsch verkeer tot on met 31 Januari daaraan volgende te middernacht en worden met 1 Februari 1907 buiten gesteld Gemengde Berichten De kamer van arbeid voor de bouwbedrijven enz te Hilversum en die voor de Confectiebedi ijven te Utrecht hebben besloten naar aanleiding van een circulaire van de Rotterdamsche kamer voor de tabaksindustrie een onderzoek in te stellen naar de huis industrie in de door haar vertegenwoordigde bedrijven In t begin dezer week kreeg een oudheidkooper van Lemberg a middags toen al 7ijne bedienden weg waren t bezoek van een deftig jongeling die verklaarde de neef te zjjn van Z K Mgr Fnzyoa kardinaal aartsbisschop van Krakan Hö wilde een 9 prachtig bi schopsornaat koopen om het op zijnen feestdag aan z jn hoogwaarden oom aan te bieden Naar geld zou hu niet zien want gil begrijpt de prelaat is een snikeronkel Maar onderbrak do jongeling zichzelven ik kom misschien heelemaal ten onpas Gij zijt alleen zie ik en t is t nur van t ontbijt Wilt giJ dat ik eene andere maal zal terugkomen P De ondheidkooper stelde bem gernst Zaken zjjn zaken zegde bij en ik ben aan u al was het tot dezen avond En nu haalde hij al zijne schatten voor den dag stoolen dalmatieken palliums mijters staven kostbare voorwerpen uit alle oorden der Christenheid voortgekomen Hebt gij eenigs voorkeur vroeg de ondheidkooper O neen zegde do jongeling ik zal nemen wat mij h t best bevalt en wat het best past bg den persoon van mijn oom Zie hi is omtrent even groot als n Wilt ge dus dit pallium eens aantrekken om te zien welk eflekt het maakt Met plezier zegde do ondheidkooper En hij trok het pallium aan t Is prachtig zcide de jongeling maar gjj begrjjpt er is harmonie noodig om den indruk van het gebeol te krijgen Die mantel op uwe gewone kloeren zegt niets Zon ik n mogen bidden ook dit en dat aan te trekken P Dit zeggende reikte hij den man ook de andere stukken van bet bisschoppelp ornaat zonder staf en mijter te vergeten De oudheidkooper stond daar spoedig als een eerwaardige bisschop aan wien men lust had zjjne zegen te vragen De klant verklaarde dat het pallium zijnvoorkeur had maar als de prijs niet te hoogwas zon hij er wel een schoonen ring bijwillen met oen prachtigen steen Men zoudesnoods den steen op den ring kunnenpassen Er was acht dagen tjjd Dat alles kunt gij hebben in 48 uren tijds zeide de ondheidkooper Hier heb ik alles wat gij we ischen kunt genoeg voor al de bisschoppen der wereld En hj opende twee vitrienen die de jpngeling reeds in t oog had gehad Inderdaad zeide deze dat is t en op t zelfde oogenblik greep hij een handvol ringen en edelgesteenten opende de deur en en snelde de straat op Men ziet van bier het gezicht van den ondheidkooper die daar stond in vol bisschoppelijk ornaat Toch hield hem dat niet tegen en hij snelde de straat op zooals hg was niet denkend aan de wet op de geestelijke costnmen En men denke zich de verbazing der menschen op straat welke den prelaat in pontificaal gewaad net den mijter op het hoofd zagen loepen wat hg loepen kon woedend zijnen staf zwaaiend achter den dief Zoo ging het de eene straat uit 4 andere in Dat er maar een agent kwam dacht de oudhcidkooper maar de jongeling dacht hetzelfde Eindelijk kwam er eon De dief snelde op hem toe Agent om öodswil verdedig mij riep bij uit Ik word vervolgd door een zinnelooze die mij doeden wil 1 Zie daar komt hij Houd hem aan of bij doet ongelukken Houd hem aan riep de ondheidkooper zijnen staf zn aaiend en met moeite loopend door de bisschoppelijke gewaden die hem hinderden terwijl de vastgebonden mg ter van ztn hoofd was geschoven en op zjjn rug hing De agent begreep onmiddelgk den toestand meende biJ ten minste Hg greep den aan die als bisschop was gekleed en dien hij voor den gevaarlgksten gek nam dien biJ ooit in Limburg had zien loepen bg den kraag riep om hulp deed een rgtuig komen duwde hem er in en gaf bevel aan den koetsier Naar het gasthuis I Intnsschen zeide hg tot den vermeenden gek Ja ja vriend wg znllen hem aanbonden wees maar kalm wiJ gaan naar uw bisdom wjj zullen er spoedig ziJn Zooals gewoonlijk wanneer men een man voor zinneloos aanziet verergert al wat bjj zegt nog den toestand zoodat in t gasthuis aangekomen de agent verklaarde Ziehier een ongelukkige die voor zoover ik heb kunnen begrijpen kardinaal Fuzyna moet zijn hij verbeeldt zich dat men hem zgnen bisschoppelgken rinj beeft ontstolen hij poogde de Toorbggangers in de straat dood te slaan Ik heb de grootste moeite van de wereld gehad om een jongeling te redden dien bij wilde doeden Ik zal eens gaan zien of er geen andere ongelukken gebeurd zgn Het duurde drie uur eer de ondheidkooper werd losgelaten De geneesheereu hadden reeds ten stelligste al de verschijnselen van zinneloosheid vastgesteld maar getuigenissen van buiten brachten licht in de zaak Intnsschen was de jongeling verdwenen H ï Anlw en schrijft uit Hulst aan de Midd Ct De menagerie die op den 28 September alhier in beslag genomen werd eu waarvan de eigenaar eenigen tgd later in staat van faillissement is verklaard zal deze week worden verkocht Dat zal velen hier ter plaatse en in den omtrek genoegen doen want de hnisvesting der dieren is van dien aard dat de vrees gewettigd a dat Of een gegeven oogenblik een der wilde beesten zich de vrijheid weet te hergeven De kooi waarin de hyena zich be vindt is zoo slecht dat de vloer reeds meer dan eens met planken is moeten voorzien worden en de achterwand van het verbluf der leeuwen is ook allesbehalve stevig Het geheele gezelschap bestaat uit twee leeuwen die sedert de inbeslagname heel wat ziJn bijgekomen een hyena een wolf een beer een miereneter een arend ec eeniw lama s De oppassing der dieren twee man waren daarvoor dag en nacht bestemd en de voeding vleesch en melk bebben reeds heel wat kosten veroorzaakt en men is nieuwsgierig wat de opbrengst der menagerie wezen zal Men schat die ten ruwste op een 1 6000 want de leeuwen alleen worden geacht ieder een waarde van f 1500 te vertegenwoordigen Er worden heel wat belangstellenden bndé zeldzame vendutie verwacht Hot kijkgrage publiek zal na de verltooping een amusement missen want eiken midd ig te 5 uur als do dieren gevoed worden ziJn zooals reeds gemeld steeds een aantal nieuwsgierigen aanwezig Een ervan kreeg onlangs van een der leeuwen een liefkozing waarbij hg een flinke krab aan de hand opliep die nog niet geheel genezen is Onlangs maakten wij melding van een groote erfenis die aan eenige personen te Amsterdam den naam Van Nes dragende zon ton deel gevallen zijn Wij kunnen thans medüdeelon dat de erfenis ongeveer een millioen bedraagt en onder zes erfgenamen verdeeld wordt Een der erfgenamen een verpleegde uit het Stedelijke Armenbais H H van Nes heeft in afwachting van zijn pouiereeds ontslag genomen uit genoemd ge stichten woont nu in bij een zijner kinderen Inden loop dezer maand gaat een der familieleden na r San Franclsco om aldaar hetbedrag in ontvangst te nemen Tel Gistermiddag beeft een jongeling te ZwQndrecht bet ongeluk gehad zich met een stuk ijzer in het dijbeen te steken Toen men hem naar het Ziekenhuis alhier zou vervoeren bleek hjj onderweg reeds gestorven te zg n waarschijnlgk door bloedvergiftiging Dordr Ct Keizer Frans Jozef die op t oogenblik te Boedapest vertoeft waar hg de delegaties ontvangen heeft had Zaterdagochtend in den tuin van zjjn paleis een eigenaardige ontmoeting Z M was op de ochtend wandeling toen hiJ werd aangesproken door twee mannen die beweerden veteranen oit 1848 te zijn Een van hen vroeg om Zr Ms zakpotlood Toen hem dit was gegeven schreef hjj een mandaat voor 1200 kronen dat de Keizer toekende De Keizer zond een bediende om het geld maar de mannen maakten zich uit de voeten De Keizer was zeer ontsteld en de twee mannen die later in hechtenis zjjn genomen bleken vagebonden met valsche baarden te zgn Men vermoedt dat zij s nachts den tuinmaur over waren geklommen en den heelen nacht op den Keizer gewacht hadden Vrijdag heeft zich te Baedapest de bekende directeur van Stedel Volksschouwbnrg Paul Bidor doodgeschoten De oorzaak wordt gezocht in de financieele iL oeilijkhaden Bidor s dood verwekt veel deelneming als tooneelspeler tooneelschrgver en volksliederendichter genoot hü in heel Hongarge groote populariteit Tevens vertelt men dat Bidor s geldzorgen en achteruitgang voornamelijk veroorzaakt werden door het intrigeeren van de soubrette Charlotte Fedak die aan den Volksschouwbarg werkte en zelf pachteres wilde worden Toen zij Vrijdagavond in haar automobiel voor den schouwburg vertcheen om op te treden werd zjj door het personeel en een te hoop geleopen menigte aangevallen en uitgescholden biJ de hjlren getrokken en geschopt zoodat zij in den schouwburg moest vluchten De overige artisteu willen niet meer met haar optreden Men meldt uit Den Haag De door de Kon Nationale Zangschool bier ter stede tegen het volgende jaar uitgeschreven nationale zangwedstrijd voor mannenen gemengde koren is thans vastgesteld op Zaterdag 7 Zondag 8 en Zondag 16 September Beroepszangers of zangeressen mogen in geen geval aan dezen wedstr d deelnemen Men meldt uit Haarlem De justitie heeft doen aanhouden en in arrest gesteld W H B directeur van een z g incassaburean die verduistering moet hebben gepleegd door wissels hem ter incasseering toevertrouwd wél te innen doch de gelden zelf te gebruiken Hg behoorde tot de z g zwarte recherche te Zaandam en heeft reeds eenmaal een vonnis ondergaan wegens verdnistoring Men meldt aan de N R Ct Zaterdagmiddag ontmoette toaschen Tholen en Poortïliet de automobiel van jhr v V bet rgtuig van A R van Scberpenisse Door het schrikken van het paard de chauffeur van de ante had dadelijk gestopt hoewel het sein daartoe gegeven was door den bestuurder geraakten kar en paard mej de inzittenden in een sloot met het ongelukkig gevolg dat de 72 iarige landbouwer R onder het paard kwam waardoor hii het linkerbeen brak De beer v V hielp met zijn chauffeur en toegesnelde personen den man in ziJn auto en bracht hem daarmee thuis waar geneeskundige hulp spoedig verscheen Men meldt uit Den Haag Het O M biJ do Haagache rechtbank vorderde gisteren tegen L K te Oegstgeest die tijdens de werkstaking te Leiden een arbeider die weigerde te staken met steenen had gegooid 1 maand gevangenisstraf In zgn requisitoir deed subst off v just mr V Lookeren Campagne scherp uitkomen dat hiJ deze betrekkelgk zware straf vorderde om Je stakers eens goed duidelijk te maken dat zij de rechten van niet stakers bebben te eerbiedigen Evenmin als aan stakers belet wordt het werk neer te leggen hebben zg het richl menschen die arbeiden willen direct of indirect te dwingen dat niet te doen De blanke bevolking van Johannesburg is naar de Kölniscbe Zeitnng van daar verneemt naar schatting van den stadsraad sedert 1902 met 40 pet verminderd nl van ongeveer 105 000 zielen tot € 4 000 Dertig jaren achtereen heeft de heer Jb Visser uit Warden zijn lammeren op de Ëdammer markt ten verkoop gebracht en in al die jaren werden zjjn lammeren gekocht door den heer C Mns aldaar Ter eere daarvan is in de vorige week aan beiden door den marktmeester op de jaarmarkt een aandenken aangeboden In aansluiting op vorige berichten deelt men ons mede dat vanaf heden het Secretariaat der Internationale Vereeuiging Vredetentoonstelling is gevestigd te sGraven bage Wattstraat 10 Stadsnieuws GOUDA 4 December 1906 Hedenmiddag werd ten Raadbuize aanbesteed D 3 levering van de schoolboeken en de nit te reiken ten behoeve van de openbare lagere scholen Ingeschreven werd door J T Swartsenbnrt binnenl 10 pCt bnitenl 5 pCt prgzen 10 pCt H Haverkamp Jr binnenl 10 pCt S W van Bupren binnenl lOpCt buiteni 10 pCt prpen 10 pCt J de Ven binnenl 10 pCt Firma A Quant binnenl 10 pCt buiteni 8 pCt prgzen 10 pCt Vervolgens werd verpacht lo het land gelegen tnsschen den Winterdijk en de Nieuwe Vaart tot verbetering van de rivier de Gouwe parkgronden Ingeschreven werd door P de Vroedt f 256 P v d Berg Pz f 247 J Horneman f 250 2o het grasgewas van den Hoogen Scliielandschen Zeedijk strekkende van de Kaarsenfabriek Gouda af tot aan de Boomsch Katholieke Kerk te Moordrecht Ingeschreven werd door Firma A dei Toorn Moordrecht f 220 Wed Lafeber Gouda f 141 Voordracht voor onderwijzeres met verplichte hoofdacte aan de Openb Meisjesschool iste klasse te Leiden lo Mej G Zindel aldaar 2j mej M F J de Vries idem 3o mej N J C Krui t Gouda Aan den heer H G Geelhoed oud gem secretaris van Schoonhoven is vanwege den Nederl Bond van gemeente ambtenaren een bronzen medaille toegekend voor de inzending op de te Amsterdam gehouden tentoonstelling op gemeentelijk administratief gebied ScHooMHOVBK Op Maandag 3 December hield de afdeeling Schoonhoven van den Bond van Nederl Onderwijzers een openbare vergadering in het Heeren Logement Als sprekers zouden optreden twee hoofdbestaursleden van deu Bond de Voorzitter F L Ossendorp van Amsterdam en J H F Tan Zadelhoff van Dordrecht De la itste spreker was verhinderd zoodat de heer Ossendorp het woord alleen voerde Aan de band van Wat wij willen ging spreker na hoe de onderwijzer door den drang naar betere onderwijstoestanden zich met de politiek bemoeien moet En waar die strijd veelal gaat tegen de zienswijze der raden en bestnnrslichamen komt het veelal tot botsing en wrgving De raden trachten dan die onderwijzers te treffen door paaseering of ontalag Zoo kwam spreker vm zelf op l pt voorgevallene in den Schoonhovenschen raad ten opzichte van den heer Vinck die als oodste onderwijzer met hoofdakte gepasseerd werd bij de benoeming van een waarnemend hoofd Voor deze passeering kon jpreker geen andere reden vinden dan de critiek Spreker noemt die daad erg klein en den raad ernstigen mannen onwaardig Hun doel om den onderwgzer bereiken zg er toch niet mee want het is niet te verwachten dat de critiek nu verstommen zal Enkel kan deze daad kweeken wrok en oogendiening heide tot nadeel van ons onderwijs waarvan het hoogste doel is het vormen van mannen en vrouwen van karakter Door het slechte weer was de opkomst gering Debat was er niet Die Schöpfiing Een groot aantal toehoorders begaf zich gisterenavond naar Kunstmin om van t heerlijk hartverheffend oratorinm van Haydn te genieten Het concert zon om half acht beginnen Door een misverstand met de rijtnigen kwamen de solisten buiten bun schuld wat later Maar daarna begon de beer Spaanderman onmiddellijk De zennwachtige baast was wellicht de oorzaak van een klein abuisje in bet accompagnement dat overigens inderdaad zeer verdienstelijk was In de eerste plaats brengen we hulde aan de uitmuntend ingestudeerde koren Al zijn de koren niet groot in dit werk zij vereischen veel attentie voor het juist invallen na de soli Hiervoor en voor t keurig zacht zingen en mooi overgaan naar het crescendo brengen we den l5ames en Heeren een bijzonder compliment Het trol ons dat de Alten zich zoo flink weerden en in sommige gedeelten zoo mooi uitkwamen Van do Sopranen is het bekend in deze Zangvoreeniging dat ze vele goede en geoefende krachten bevatten De Tenoren soms frisoh en krachtig badden ook een enkelen keer iets mats De Bassen zjjn altoos goed vertegenwoordigd zgn vol en krachtig en ferm slagva irdig slechts nu en dan waren ze een weinigje te vee domineerend De Directeur de Heer Spaanderman heeft dit koor weer uitstekend geleid het is aan de koriste 1 te merken dat zo volkomen vertrouwen op hun Dirigent Alles gaf blijken van degelijke voorbereiding ook de uitspraak liet niets te wenschen over Mejuffrouw Schrijver die de vele en vermoeiende Sopraansolo s in dit werk voor haar rekening had heeft zich daarvan in t algemeen goed gekweten Zeer zeker bezit deze zangeres verdienstelijke kwaliteiten In de aria s beviel ze ons bet best Het beroemde duet in t laatste gedeelte is altoos bijzonder genietbaar Jammer dat hierin voor een oogenblik eene fout werd gemaakt Dat neemt niet weg dat het applaus daarbij toch ook voor een deel haar toekwam De heer van Son die maar enkele mooie Aria s in dit werk heelt zong die met een mooie himbre en veel gevoel Hij beschikt over een helder tenorgeluid De heer Dengs had echter veel mooiere partyen en beeft die meesterlijk gezongen en voorgedragen Het eenvoudige en ongokunsteltfe in zgn zang is bewonderenswaard Meermfilen werd do zoo gunstig bekenden Biszailg r warm en naar verdiensten toegejuicht I Hij heeft ons veel te genieten gegeven Het klein orchest werkte mee om het succes te verboogen De mooie pianopartij werd door Mevr K uitstekend vertolkt Ook de Heer M S verdient lof voor t accompagneeren met orgel Een woord van welgemeende erkentelijkheid aan den Heer Spaanderman voor zooveel heerlijk kunetgenot is hier zeker op ziJn plaats BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Sfaateleentnoen PoETDOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 69 u Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RosLASD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziï Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandscbe Schuld Recepis L 100 IV 24i Bypotheek Ban kenPandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb Vi 100 Pandb Nederl Hyp Pand biielbank i 99 Pandb NDd Scheeps Hypb 4V 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriofbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 997 Pandb Nationale Hypb 3 98V Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleening ii Italië Oblig Zuid Itali aansche Spw Mg A 367 Premieleeninijen bti QiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 l i Diversen MiJ tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatscliappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 EXPOSITIE der nieuwste modellen W intermantels Costume s Hlousos Jupes en lupoii s Robes en laponstoffen met bijbehooronde Garneeringen alsmede eene groote keuze PELTEUtJEN van do goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncurreerende prijzen Aanbevelend f rfis JTff jz jÊ Veemarkt te Rotterdam Uinsiiag 4 December iqo6 Vette Obocrt en koeietï go Je ainvoer prgxen waren voor rste kvval 36 3 ie kwal 33 3de kwal 28 cents per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goeden aanvoer iste kwal 30 2de kw 27 3de kw 23 cent per half kilo i Stieren redel aanvoer ibte kwal 30 ade kwal 26 3de kwal 23 cent per half kilo Handel pnjshoudend Burgeriijico Stanrf GEBOREN 1 Dec Willem oadars J van Benschop 3 Cornells Adrinnu oaders J Schinkel en N H van Dyk OVERLEDEN J Smit wed H Hogerweg 83 j 2 P van Dam 5 m AD VEllTErMTIiClN Sta Nicolaas iMaipjiiDEROODEIUXDg voorheen VAN EDE v o PALS Alariit 102 m 1 9 li gg Cachenez g g Kïagensrhooners £ 1 I DAMES HEEIiEiV en KINDER 1 § I Handschoenen en verdere Modeartikelen m o tj alles uitstekend geschikt voor 3 g St i icolaas Gadcaux f Onnayolgkar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in olieverf getchiUerdi Portreilen i elnturettogaert Zö geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echie te ontvangen Geill Prijsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H nOOAIi BT £ Co Agent voor GOÜDA ff Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wten modellen te bezichtigen zijn