Goudsche Courant, donderdag 6 december 1906

Donderdag 6 December 1900 45ste Jaaruaiis No lÖSOl i=s mmm mum Meuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Tli toinNo 89 e Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagel ks j met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dri maanden is 1 25 franco per ö8t ƒ 1 70 I Atzindeirlijke ifómmerB V IJ F G £ N TkE N Telefoon Ho 89 k Telefoon Ho i R T E N T I E N Worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 ïenten Groote letters worden berekend n ar Iplaatsniimte Inzeti ng van Adveytentiën tot 1 uur diis midd ÏAD V wimm NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg OFTVANGEN alle soorten HEEHENDAMES en KINDER WINTER SCHOEHWEEZ STERKE Schoollaaraen Overschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gonda Druk van A BRINKMAN Zi HUIS TE HUUR llcpreiihuls Oostliavc n W 8S i t s K imiTS Kroolo Kmikon droogc Ktddei Hinko Tuin VtMifniBii vnn Guh en WalirIc idmijf Te bcvrngen B 89 W M V LOOl DUHDELE BUURT B 13 Telfii in I t ruimet voorzien van GASORNAfflENTEN in olke ttül van de eerste fabrieken tegi n concarreereniJe prQzen Aanicjgcr van Gas Walrr Spreek li f en Ëlectriscb geleidingen Wit van oed licht bondt wende zicli naar het Ooutlgch VerHohttng MagaxtJn E A¥OIVII §lTER daar allee door bekwame filters verricljt wordt SENIBDEFOTTANTEEE Hen wnrdt verzacht op t HEKK te letten rat B T MiO WUK VAK H IIAVENSWAAY UMX QOBINCHEU Deze THEEËN worden fgele rerd in verzegelde pakjes van vij IWM en een half en n Ned om met vermelding van Nommer en IPr B voorzien van neveoataant Merk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoennj van geeerde orders aanbevelende J C BIJL ro iheen J BREEBAAET Lz 1 GOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIOE ilOPEBLAKEll zjn beslist die der Firma WELDON TUE LADIES JOU RH AL met rahistens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEIt met oen gratis geknipt patroon THE BkXAAK OE CHILD BEWa EASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met koesel HoU BIJvoeg el Van alle in deze bladen voorkomende modellen 2 jn GEKNIPTE PATHONEN met Uoll verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILliY SIMONS Den Haag tli l Het btlte oMchwkïyltrte en t H makkelylute poetemltfdel voor Heeres en vooral datnet en IQaderechocnwerk lede Approtuor v nC II Mlillar li C ByBerlin Benth Slr 14 Men lette piei LLV op naam en fabriekamerk Vefkryilaer hv Hiaren WInkelleri In ichoenwerk laJaetiNsi eu flaHrail Ospat br W Sereeiuaa AraUa GEEN MOOIER GEEN DEGELIJKER GEEN GOEJDKOOPER gehchfnk diin onze prachtige t eciamo verpakking JUlVl lKl g vuld mei 0 zepr goede Sigaren ZEEIl U JZONOERE A ANnlEDlNa Enurnio surli ning in LUXE ASSOUTiHKMThlSTHN gevuld mi t uitsluitend Pni IJ MEUKlin in ulle pril tol un mut f 25 per stnk StUAHEN en SIGARETTENir aardige verpakkingen voor alle benrzen mm Gouda KleiweqS Il Teleroin 141 Wild eii pevo eUe Van af heden en verkrijgbaar Braai Duiven Poularden Ki vogels Talingen wildi Patrijzen Snippen Ki enz enz tegen de mee prijzen Panklaar poor geheel Nederlani Aanbevelend T G Oosteretraat 18 Telep oon Interc Irder dagelijks versch aikens Soepkippen joenen gemeste EendEendvogels Fazanten hoenders Reevleescll t sterk concorreetende hoongemaakt franco TBLINq Poelier lOTTEiDiM 203r f acmalogeciisPoedervorm is het eenig ste helpend middel tegen nioedarmoeae nieekmttcM Xeunwttieakte i Hoofdpllneu UlapekiosheM Otimaehlen Vermagering en Verntlnilertug der Uehaamtkraehteti I Oiide Jenever aemalogocii in Po dervorin Nightcap p iopipE smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOOBEN IN POEDERVOEM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAËMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebi uiksaanwijzing f 1 50 Verkrijgbaar M PEÈTERS Jz Ëenige labrlkaoten 11 N v SCHAIK Co Den Haag tel op cachet en hm Hrimd Verkrijgbaar bjj Firma WOLEE Jt Co Westhaven 193 GRENDEL E ft VAN MILD Veerstal iSouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad Umi A N VAN ZESSEN Sehoo hor ea B v WIJK P W v EDE Ondeviater A SCHEER Haaetreeht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingeveen P A d GROOT A UB JONGH Oudetmter 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benschop WAARSC lUWlNG Laat ü met misleiden door Abdij Siroop Het kloosterS inc Paulo Abdij bestaat niet duê Siroop van geetierM waarde Eerwerda Tienlan l Qrootste détail wUnbandelareD In Nederland Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria Binnenkoorts Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ St Estèphe Medoc La Koao Lndon 0 60 0 72 dragen buiten op de roode doos mijn naam onder neveustaande fabrieksmerk Men lette daajrop 1 ztjn overal verkrijgbaar a f 0 75 Ook rechlstreekb en franco van de fabriek tej en inzending van postwissel k f 0 75 Chateau M all eret ƒ 0 80 per flesch per anker van 45 fl SjJ Chemische fabriek van H NANNING den Haag Vraaict overal t lilKlMG 8 ËIWITSrAAL f 1 35 per Ilterflesch per literflescb f 0 70 ChMean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rüdesheimer 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 108 GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAlMt I Oude Roode Portwijn I ƒ 1 08 per flesch Extra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellasdi per Liter 1 17 Prijxen netto h contant VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaga IJn Gedempte Binnenrotte 154 Telef aS99 He Magazijn West Nteuwland 9 nabij Station Beurs Tele 4637 INRUILEN STEHMEN VERHOREN REPAREEREN DE PHONOLAd ïelUI s in onze Salons te booren mON FHOSOLIST FEONOL AFIANO DEPOT TE GOCDA F J J BOON VAN OSTADE GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao lmati £ idoor de nieu wste lutvmdingen op nia hinaal göbied rerbCfterdC fabricatie a oitdnitaad gebruik van m on fijoste grondstolïen garandeerei ier erbruikor van Stollwerck s Ghoculade en Oacao eeft aaaWvelensw ardig fitbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan en inhoud dn re Etiketten De ina behaalde 27 Brerets alg Hoflererancler 44 Ee e l lploma s gonden enz Medalllfs een bewijs van nitmiuitend a febrikakt Keeds 1874 schreef de Accademie national de Fuis Noi TOiu Aèoumona nne 1I ditI1le l ttr première clasiife en oonflldèratlon Aa ▼ oti exoeüaitte fbbrioatlon de Chocolat bonbons varies etc eto Stlllwêmk fiiurikaat is verkrijgbaar bij U H Cunlisears Banketbakkers tns eu Generaalvertflgenwoordiger loor ederhiit l Jaliu Mattenalodt j Amsterdam Kalverstraat 103 A VI ETEÏ TIï S in alle Couranten worden aangenomen door het Advertebtle Bureau van A BUIMKMAN ZOOIV WETHOUDERS BURGEMEESTER eni der gemeenjto JOüDA I Overweglnde dat in deieüpemcente en de omstreken vallen Van I typMeusé Ëoorts vo rkomeB levelen dCl ingeietenei fcg v nienwing aaf om I geen IHjE L 1 kdokterf tl J30Ud4 d Burgenjeesti lil onge jebruiken 106 j voorpoemd iNS retarls OCWER i ATEI estajid te 6n Deierabet r en Wethoudei R L MA 1 De BultcDlaodsch Ovttzlchl Gisteren had er in den Rijksdag een hevige botsing tusschen Domburg den directeur van koloniën en Roeren lid van het centrum plaats over een Togoosch ambtenaar Wistuba tegen wien een disciplinair onderzoek hangende is Het centrnm wil dien man den vertrouweling van de katholieke missionarissen de hand boven het hoofd houden en Boeren heelt onder de hand hu de regeering moeite gedaan om Wistnba voott to helpen O a werd voorgesteld dat Wistuba naar elders verplaatst zou worden op een goede bezoldiging Domburg heeft dit alles uit de school verklapf en daarmee de woede van Boeren en zijne partij gaande gemaakt Zoodoende kwam het tot een scherper per soonljken woordenstrijd Het centrum is van meeniug dat Dembnrg eens goed heeft willen laten zien dat hij dezelfde onvervaardheid welke hiJ als bankdirecteur bezat nok in de nitoefening van zgn openbaar ambt zal toonen Roeren verweet Dembarg schending van vertronwon het bezit van een robust ge eten en loochende dat het centrum gedreigd had geen penning voor de koloniën te zullen toestaan als men het in de zaak van Wistnba niet ter wil e was In elk geval heeft Hemburg eerst in een botsing met Bebel en daarna met het centrum laten zien dat hg ook in het debat zgn man staat Op den duur zal hg echter wel een toontje lager moeten zingen want met oproerige sociaal democraten en een onwillig centrum is het slecht regeeren al klapt de rechterzgde hare handen ook stuk Gisteren zon de beraadslaging over de koloniën worden voortgezet FEVILLETOX Tegen den Stroom BO Naast haar reed Richard zich naar het scheen in t geheel niet bekommerend om de booze Imi zgner jonge vronw Zag Ludmilla er prachtig uit in het nauwsluitende lange rijkleed en den zwarten hoed met wapperenden sluier de heer die naast haar reed mocht zich veilig met haar meten De brnin flnweelen colbert de lichtkleurige pantalon als gegoten om t welgevulde en welgevormde been en de hooge rijlaarzen van verlakt leer dedon zgn gestalte alle recht wedervaren en lijn gezicht straalde van mannelgke schoonheid en trots Zooals wij reeds gezegd hebben scheen Ludmilla a ongenadige stemming niet veel indrnk op hem te maken vat ook hiernit bleek dat hg den eerbiedigen groet van de menschen op hun pad veelal met een schertsend gezegde beantwoordde wat wederom Ludmilla s ergernis deed toenemen Ik heb je al zoo dikwijls gevraagd Richard om als ik er bij ben je aardigheden Toor je te honden DergelUke scherts is in t btjtiln Tan een dame heel ongepait Toen de f verj tidering van den SenaatMaandag gecjjiend werd verzocht Morfl haarte verdagen tot hg met den Koning raadhad gepleegd over den nieuwen toes d diaOnstaan wasiuit de weigBring van fionteroIjios om het voorzittersoiap in denfSenaatte bekfeeden i A l 1 Morst is Aaamft gelQlS j eeds gcueld i Iqjet 2 p lgehe lo kabinet wetreden J De Koning Mil de liber partij n het bewind ilou4o en belasttj Bios m i ido Maar Mo hte in zgn ilaatl dragen jSeiiy r orming vann Bios weiW aan Vergd nisterie tfa m gisteren Montere n nic w kabinet de eniau is in Ie Arinijo opgemen Te Garden aan het Vda nTeer heeftdo 28jarige I nitsche violiste Eveline Never op verschrikkllgke wgze zelfmoord gepleegd Zondagochtend bjj zonsopgang be K zg zichop hst terras van den toren dër oor haar bewoonde villa en sneed zich daar met een scheermeaAde polsaderen aan beide handendoor Töjn de dood niet terstond wilde intreden sneed zg zich nog den halsslagaderdoor On lukkige liefde schgnt de oorzaak Het meisja was eerst een paar dagen geleden uit L itschland gekomen In de Fransche kamer is gisteren het rapport over de acte van Algeciras rondgedeeld Het rapport strekt tot aanneming van de acte die den waarborg biedt dat geen andere mogendheden door onmiddellijke onderhandelingen met den Sultan zich tusschen deze en de voor de orde verantwoordelgke mogendheden kan plaatsen en daardoor een dreigenden of verwarrenden invloed kan oefenen Frankrijk zoo besluit het rapport beeft een beschavende taak te vervullen en het ligt met in zijn karakter en in zijn traditie zich aan die taak te onttrekken Voor de vervulling van die taak heeft Frankrgk onderhandelingen met Spanje aangeknoopt die geleid hebben tot volkomen overeenstemming tusschen de beide landen De tekst dier overeenkomst zal aan alle onderteekenaara der acte van Algeciras worden medegedeeld Een gemeenschappelgk eskader zal naar Tanger worden gezonden onder bevel van admiraal Toucbard om te kunnen optreden op de plaats en het tgdstip door de beide mogendheden noodig geoordeeld in het belang van de bescherming der Europeesche bewoners van Marokko van hun leven en eigendom Deze overeenkomst door Lopez Domiuguez aangegaan heeft ook de bekrachtiging ge j ijn antwoord niet afwachtend gaf zij t paard een tik met haar karwats en bracht het in scherper draf Bichard lachte spottend Zeg eens kindje die arme menschen kannen het toch waarachtig niet helpen dat jou heer gemaal t zich nu eenmaal in het hoofd gezet heeft om vandaag het al veel te lang uitgestelde bezoek op Trnnzow te gaan afieggen en nog minder kunnen zjj t helpen dat mevronw de gemalin dat juist vandaag niet wenscht te doen Omdat ik vandaag op de hertenjacht won gaan I riep Ludmilla terug met een korte beweging van t hoofd over den schouder baar man toesprekend Dan doen je broer en je schoonznster het nog veel minder Ei kjjk lachte Richard ma belle schijnt haar vroegere jaloeziekoorts nog niet geheel en al te boven te zijn gekomen 1 Maar ik kan je tot mgn spijt vandaag toch je lief zinnetje niet geven want de beleefdheid en de broederplicht vorderen dat ik Bruno dien ik in zoo lang niet heb gezien toch eindelijk eens een bezoek ga brengen Bedenk kind dat niet alleen onze huwelijksreis rnira een half jaar heeft geduurd maar ook dat wg nu al veertien dagen weer thuis zijnl Ludmilla zweeg donker gloeiden hare oogen waatran de blik atrak gerestigd blee kregen van hot k dbinet lrforet j En nu dit afgetreden fs zU een nieuw Siiaanacha ministerie er evennU zjjn goedkeuring aan onthouden I et Spaansche ninisterle Mptet is heen eiga n 1 i Vrijdag gevormd alsigavolg van de zonderlinge bonding van deh kabineteformeerdec isjhet Maandag bezweken zondir zich voor d Kamer te hebben vertoond Er beitond weinig tw ijfel aair zeiden wjj gipteren dat Moret het hietlana zon maken De iOntvangst in den Senaat ias niet bemo dijend Conservatipven en liberalen waren iu de oppositie En nu iMge do Correppondencia de Bipana eoni verdediging vi n Morel s houding beproeven het volken de vertegenwoordiging toondeji zich even st rk tegen dit nieuwe ministerie gekant Welk votum do Senaat gisteren velde is nog niet bekend maar het ministerie is afgetreden na den toestand op hopolooze wijze vorwafd te hebb u Wat naP Koning Alfonso droeg de vorming Tan een kabinet op aan Montere Rios m arlwat zal deze kunnen doen Elke regeerang is in Spanje op het oogenblik onmogelik Het ëenige wat een nieuwe premier Kan doen als hg slaagt in de vorming fan een kabinet is de Kamer te ontbinden en door nieuwe verkiezingen de meerderheid voor zgn program te zoiken Maar alles wat iu de laatste weken is gebeurd doet voorzien dat de invloed van de conservatieven wassende is Montere Bios heeft de opdracht niet aanvaard thans is die aan Vega de Armjjo gegeven Zal deze slagen f Moret heeft door zgu houding dezen toestand veroorzaakt en het zal moeiljjk zgn daaruit te komen Verspreide Berichten Frankrijk De kamer heeft beslist dat de woorden God bescherme Frankrijk op de munten zoo spoedig als de regeering het wenscheljjk zal achten door andere vervangen znllen worden DülTSOHUKD Daar steeds meer Duiteche onderwijzers in het oosten des lands door Polen worden lastig gevallen en bedreigd ziJn gendarmes naar de provincie Posen gezonden In het district Witkowo zgn 18 personen ontheven van hun ambt als schoolbestuurders In op iet met zilver gemonteerde hoofdstel van haar rijpaard Plotseling trok zjj met een krampachtig gebaar aan den teugel zoodat bet fijngevoelig dier verschrikt bleef staan om daarop enkele passen achterwaarts te doen Wat zei je daarnet Bichard P vroeg zij met afgemeten koelheid Nu dat de beleefdhei en de broederplicht j Zjj liet hem niet uitspreken Ja ja dat heb ik wel verstaan maar ik meen ook zoo iets vafi jaloezie te hebben gehoord I Och kom meen je datP herhaalde Richard lachend Ludmilla wierp het hoofd in den nek en richtte zich op in t zadel Ik P Zou ik jaloersch zijn P Geloof je dat werkelijk P Ik geloof het niet alleen kiodlief ik weet het jWat je zegt vriond t Nn ik kab je van miJn kant daarentegen stellig verklaren dat je je schromelijk vergist Waar jaloezie is daar is ook liefde en mjjn waarde jij zult toch wel niet beweren dat die bjj mij voorhanden isl Een slag met de karwats Myrza stool vooruit Ludmilla s lokken waaiden in den wind de sleep van baar rgkleed vloog haar achterna als een wraakgodin joeg zg door het wond van welki gondgroene prachtg Gnesen is oen schoenmaker tpt oen maand gevangenisstraf veroordeeld omdat hg een aanti l ondé wgzers die uit school kwamen had toegevoegd Wacht maar vervloekte loeders Wegens bedreiging qn beleediging van den schooldirecteur te oschmin zijn drie Foolsche arbeiders elk tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld Kardinaal Kopp vertrok gisteren uit Romenaar Berign om een onderhotid met denkeizer te hebben zeer waarschijnlijk overde bonding van het Vaticaan Ibjj de benoemiug van den nieuwen aaftubisschop vanPosen E iaiLiNn Do Observer zegt dat Chamberlain wol ernstig ziek is en misschien het gezicht zal moeten missen maar bij is nog niet verlamd Toch zal hiJ zich uit bet politieke leven terugtrekken Te Portsmouth is een nieuw oorlogsschip van het type Dreadnought besteld nu do 24uursproefvaarten volkomen hebben voldaan Generaal Booth heeft gezegd dat het Heilsleger met behulp van de onlangs verkregen legaten de 1700 Londensche vagebonden die het den kost geeft en die vroeger aan de oevers der Theems sliepen tot kolonisten maken zal en waarsch nlijk deze mannen over zee zenden zal naar Bti desia ol zoo SPASJE Te Salamanca is een processie gehouden om teprstetteeren tegen het drama van Catnlle Mendès Salute Thérëse De anti clericalen riepen Leve de vrijheid en zongen de Marseillaise Het kwam tot een kloppartg waaraan de politie slechts met groote moeite een eind wist te maken Italië Naar de correspondent van het Berl Tageblatt meedeelt wordt de galawaggon van wijlen paus Pins IX geheel gerestaureerd BINNENLAND ST ATEN G EJVEUAAL T W K Êi U B U Ji n B H Vergadering van Dinsdag 4 December Mond elf klauwzeer De minister van Landbouw deelt de Kamer mede dat Zaterdag middag een telegram is ingekomen van den districts veearts te Roermond meldende dat in tTee aan elkander waad ziJ niets bemerkte Neen de jonge mevrouw von Glatbeck zag niets van de schoonheid der haar omringende natuur vol van drilt en peinzend op wraak rende zjj huiswaarts Richard volgde langzaam langs omwegen Toen hü thuiskwam vond bjj reeds den jachtwagen ingespannen voor t slot de jager met baks en ander jachtgerei wachtte bjj t portier Waar moet dat heen Feiten f vroeg Richard barsch van toon Mevrouw gaf bevel tot inspannen voor de jacht mg nheer ik moest mee antwoordde de jonge man ZooP zei de baron kortaf snelde de steenen trap op en i bbis in waar hiJ bij de vestibule reeds Ludmilla tegenkwam Verwonderd bleef hij staan ze zag er dan ook inderdaad verrassend mooi uit Een klein jachthoedje me baneveer en gemsbaard zat coquet op het glad naar achter gekamde haar een kort kleedje van grijze stof opgemaakt met groen tresband op de borst en aan de hoeken sierlijke hertegeweien voorstellend reikte haar ternauwernood tot aan de enkels zoodat ook bet mooi gevormde voetje door halve laarsjes keurig omsloten Richards blikken niet ontging irorA vervolgd