Goudsche Courant, donderdag 6 december 1906

grenzende stallen in de gemeenten Helden monden klauwzeer is uitgebroken Onmiddellijk zijn maatregelen genomen tot afslaitiog Tan die stallen Dadelijk vertrokken de directeargeneraal van Landbouw en dr Poels direetenr van s Rijks seruminricliting derwaarts tot het instellen van een onderzoek iDe minister heelt een verbod uitgevaardigd van vee in en vervoer binnen den betrokken kring en verder den Commissaris der Koningin verzocht de betrokken bargemcesters aan te schrijven onmiddellijk kennis te geven wanneer zich verschijnselen vau de ziekte voordoen en alsdan maatregelen te nemen Vervalsching der Handelingen Tegen de beschuldiging door den heer de Stners Zaterdag uitgesproken aan het adres van den hooldambtenaar biJ het departement van Koloniën den heer Viehoff in zake vervalsching van de Handelingen wordt door den minister van Koloniën geprotesteerd De minister acht de beschuldiging geheel ongegrond Elke kwade trouw was uitgesloten Het betrof het gesprokene door den minister over de expeditie naar de Fossolanden De door den heer Viehoff aangebrachte wijziging veranderde niets aan den zin van het door den minister gesprokene Ook bij een correctie in een stenogram ten vorigen jare aangebracht was bi den beer Viehoff geen boos opzet in het spel De vergissing was toen ontstaan doordat in aen nota door een ambtenaar aan den minister gericht de woorden stonden dat een Kamerlid iets gezegd had tegen beter neten in Die nota werd aan de stenografiie overgelegd en zoo kwamen die woorden in de Handelingen De heer de Stners ontkent dat de toedracht der zaak aldus was De tekst van het door den minister gesprokene werd niet aan de nota ontleend Heelt de minister dan de woorden uitgesproken tegen beter weten in P Neen want dat zon do voorzitter niet hebben toegelaten Spreker hoorde dan ook van den directeur der stenografie dat de heer Viehoff in s ministers proeven de bedoelde woorden had aangebracht En nu is het spr niet mogelijk aan iets anders dan kwade trouw te denken waar dezelfde ambtenaar in een nota een Kamerlid van lengen heeft beschuldigd Na re en dnpliek van de heeren de Stners en den minister wordt het incident gesloten Daarna worden de beraadslagingen hervat over hoofdstuk II en wel over het artikel betrekkelijk de aanvraag van f 40 000 voor de uitgaaf van een analytisch verslag De heer Tak brengt hulde aan de Pers en aan de door haar g geven verslagen Maar in die verslagen zit een subjectief element hierin gelegen dat de verslaggever moet bsoordeelen wat belangrijk is en niet De verslaggevers voor de kleine Pers moet dit vooral doen Naast die verslagen heeft de Kamer dus noodig een résumé van het verhandelde in objectieven vorm waarover de Ktmer zelve waakt Daarentegen bestrgdt de heer van der Zwaag de uitgaven Men moet onderscheiden tusschen do politieke Kameroverzichten en de verslagen welke laatste in het algemeen juist zijn De heer van Wassenaer van Catwjjck verdedigt het voorstel voornamelijk ook in het belang van de Kamerleden De hoer Drncker verklaart uit volle overtuiging tegen het voorstel te zullen stemmen Spreker adviseert liever den prijs van de Handelingen te verlagen De heer Goeman Borgesius acht de nadeelen veel grooter dan de voordeelen en vindt t veel beter om de f 40 000 te besteden aan verlaging van den prijs der Handelingen en vergemakkelijking van het uitoefenen van de taak der journalisten De heer Lieftinck zal bij de wet op de Middelen voorstellen een belangrijke verlaging van den prijs der Handelingen De minister van FinanciBn handhavende t neutrale standimnt der Regeering deelt mee dat plannen tot verbetering van de lokaliteit van het Kamergebouw in bewerking zgn Het crpdiot van f40 000 voor het analytisch verslag wordt goedgekeurd met 37 tegen 35 stemmen Hoofdstuk II der Staatsbegrooting wordt goedgekeurd en de beraadslaging over Hoofdstuk III Bnitenlandsche Zaken aangevangen De heer van Asch van W jck drong aan op betere behartiging der belangep van de Nederlandsche boomkweekers 4 gMover de werking van het Duitsche tarief Hij wenscbt dat op het program der tweede VroJesconterentie de geleidelijke ontwapening zal worden geplaatst terwijl voorts de neutraalverklaring van Nederland ernstig dient overwogen Verschillende leden dringen eveneens aan op verzorging der belangen der boomkweekers De heer Pastoors behandelt de kennisgeving in de Staatscourant waarbij Neder landsche arbeiders worden gevraagd ter vervanging van Duitsche stajcers Z i dienden onze consuls in Dnitschland geen inlichtingen te verstrekken ten bate der industrie doch ten nadeele der arbeiders Hg bepleit wat meer spoed biJ het vermelden van berichten van belang voor de arbeiders in de Staatscourant met het het oog op de kennisgeving dat gebrek aan arbeiders heerschte te Rothe Erde terwijl dit bericht reeds een paar maanden ond was De heer Tak acht het ongewenscht dat wg een eigen gezantschap in Marokko krijgen Hij keurt al de schending der neutraliteit van onze Regeering in zake arbeidsconflicten door in de Staatscourant moe te doelen dat er arbeiders noodig zjjn omdat er een staking was in Duisburg Rnhrort HiJ vraagt categorisch of de minister voornemens is met dergelijke pnblicaties voort te gaan De heer Plate acht wi ziging van ons tarief niet in bet belang onzer boomkweekers Hij weersprak daarbij o a het betoog van de heeren van Asch van Wijck en van Vonren ten aanzien van deze aangelegenheid De heer Talma sloot zich bij de geopperde bezwaren omtrent publicatie van stakingen in het buitenland in de Staatscourant aan Het Ministerie van Bnitenlandsche Zaken moet zich niet leenen tot intern arbeidsbeurs Spreker hoopte dat de minister zou verklaren dat dergelgke aanschrijvingen niet meer van zjjn departement zullen uitgaan De heer van Kol bepleit spoedige totstandkoming eener intern regeling tot opruiming van drijvende warakken op zee Morgen 10 uur voortzetting PROVINCIALE STATEN Prov Staten van Zuid Holland hielden gisteren vergadering Verschillende ontwerpen waaronder een tot regeling der vergoeding voor reis en verblijfkosten aan de leden van Qedep Staten werden goedgekeurd Omtrent de subsidie van f 1000 gedurende 20 jaren ten behoeve der restauratie van de St Pieterskerk te Leiden merkte de heer Muller op dat bg gaarne gezien had dat ook de gemeente Leiden door subsidie tot de restauratie had medegewerkt De heer Versteeg lid van Gedep Staten merkte op dat nog uit niets was gebleken dat de f aad subsidie zon weigeren De heer Muller stelde voor als voorwaarde te stellen dat de gemeente Leiden een snbsidie van ten minste f 500 zal bijdrageo De voorzitter ontried dat voorstel Het werd verworpen met 55 tegen 16 stemmen en de subsidie verleend Ten opzichte van subsidie aan vereenigingen tot bestrijding der tuberculose en wel voor Rotterdam f 1000 en voor s Gravenhage f 700 bepleitte de heer Ruysch een verhooging v in het Haagsche subsidie met het oog op de hoogere kosten van de lighal aldaar en de medewerking van het gemeentebestuur dat bericht heeft een terrein voor de lighal te zullen beschikbaar stellen De subsidiën worden verleend Bg behandeling van het afwijzend advies op de snbsidie aanvrago van f 1000 van de s Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting waarbij werd voorgelezen bet adres der Haagsche geneesheeren houdende verzoek om steun stelden de heeren Ruysch en 12 andere leden van verschillende richting voor voor 1907 een provinciaal subsidie van f 500 te verleenen mits het Rijk geljjk bedrag toesia De heer Rnjfsch betoogde het groote provinciaal belang van optreden tegen een gevaarlijken vijand als de pokken Bij pokkenepidemie moet den Haag ook de omstreken van inentingsstol voorzien Hoogst weldadig was dan ook de werking van het Haagsche park op de vermindering der pokziekte Omliggende gemeenten geven dan ook reeds stenn De heer Evers meende dat het adres Ijjdt aan een overdreven voorstelling van den flnancieelen toestand der vereeniging De ontvangsten integendeel gaan niet achteruit en de uitgaven in 1905 waren lager dan in 1904 terwgl voor uitputting der geldmiddelen geen vrees behoeft te bestaan tegenover het kapitaal dat de vereeniging bezit De heer van Siaveren verdedigde het afwijzend advies der commissie Een toeloop bij epidemie naar het vaccinatieburean is te bezweren bij de verkeersmiddelen van heden waardoor spoedig hulp uit andere gemeenten bg de hand is Bovendien is niet de provincie maar de Staat verplicht te steunen De heer den Houter gaf den heer Ruysch in overweging eenvoudig f 500 voor te stellen als bewijs van sympathie aan de s Gravenhaagsche Vereeniging en dan verder te onderzoeken of er aanleiding is voor een blijvend en honger procinciaal subsidie De heer Limburg betwistte het betoog van dr van Staveren dat de Ziektenwet provinciaal subsidie zon verbieden De wet laat dit een open rrsag Wordt geen subsidie verleend dan zal men afhangen van de eenige overigens uitmuntende inrichting te Rotterdam waarvan men niet weet of zij toereikend is in bnitengewone omstandig heden Het voorstel Rnysch es wordt ten slotte verworpen tengevolge waarvan het alwgzend voorstel van Gedop Statn is aangenomen Omtrent een subsidie van f375 voor den handelscursns van de vereeniging Konnis is macht te Leiden was de heer Gerretson van meening dat het handelsonderwjjs niet behoort tot het vakonderwijs zoodat hjj snbsidieeren van dio scholen niet gelegen acht op den W3g der provincie De heer van der Toorn herinnerde aan een betoog door den heer Gerretsen gebonden bg de s nbsidie voor een blindeninrichting dat daarbij sprake was van vakonderwgs waarop do Staten kunnen subsidieeren Hier betreft t meent spr handels vakonderwg s Het voorstel werd aangenomen Ten opzichte van krankzinnigenverpleging geen provinciaal gesticht doch voorscliotten aan particuliere vereenigingen en instellingen voor krankzinnigenverpleging bepleit de heer Ruysch de oprichting van een provinciaal gesticht op grond van het gebrek aan plaats in particuliere gestichten Bovendien er zjjn allerlei klachten omtrent particulier gestiehten Spreker stelde de voordeelen van een provinciaal gesticht tegenover de bijzondere krankzinnigen inrichtingen met verschillende voorbeelden in het licht Waar zooveel geld aan andere nuttige dol einden is besteed verkeerswegen dgken kan men ook geld ten koste leggen aan de volksgezondheid in den vorm van betere verpleging van de ongelukkige krankzinnigen De heer den Houter meende met de groote meerderheid der Staten dat op het oogenblik een prov gesticht nog niet gewenscht is Wel vond hij meer waarborgen voor de gestichten die de provincie snbsidieeBt ook krankzinnigen voor rekening der provincie worden verpleegd Over het verkrgf en daarvan zon hij hot advies willen inwinnen van een speciale commissie op benoeming waarvan zij aandringt Naar een oplossing moet in allen geval gezocht worden maar niet langs den weg van benoeming van een provincialen inspecteur gelijk Gedop Staten ze ten onrechte in uitzicht stellen De heer de Wilde betoogde dat de feiten door den heer Ruysch meegedeeld al lang fteleden zijn voorgevallen maar in de laatste jaren veel verbetering te constatcoren valt Spr was overtuigd dat een particnlier gesticht meer waarborgen in zich zelf bevatte van een neutraal gesticht en daarom was hiJ tegen oprichting van een provinciegesticht Ook hiJ wilde meer waarborgen en was dus niet tegen do motie den Honter Do heer Pera beval aanneming vaa het voorstel van Gedep Staten aan Nadat nog meerdere leden het woord badden gevoerd werden de voorstellen van Ged Staten zonder hoofdelijke stemming aangenomen Ten slotte werd nog aangenomen het voorstel van Ged Staten om een renteloos voorschet van f 50000 te verstrekken aan het geneeskundig gesticht te s Gravenhage waarna de vergadering werd gesloten Verschrikkelijke nachtelijke folteringen De ondervinding van een inwoner van Cothen Jeukende benauwende dolmakende aambeien Hoeveel slapelooze nachten hebben zij U niet veroorzaakt I Welk een doodsangst gedurende den dag I Tevergeefs hebt giJ een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en toch bestaat ér een echt geneesmiddel voor lees hetgeen een uwer landgenooten zegt De heer W van Rijnsooder wonende te Cothen in Utrecht deelt ons mede Ik heb reeda veel aangewend om te worden genezen van een onaangenaam iets waaraan ik gedurende dertig jaren geleden heb nl droge nitwendige aambeien Ik heb hierdoor heel wat moeten doorstaan zoowel door da jeuking als door de pi n en wat ik hier ook voor gedaan had niets hielp De goede berichten omtrent Foster s Zall gaven mg aanleiding hiervan een doosje te laten komen en ik kan U niet zeggen ol ik meer verwonderd dan wel meer gelukkig was toen ik na tien dagen de zalf geregeld te hebben gebruikt volkomen van mg n ongelukkige kwaal genezen was Waar ik kan zal ik gaarne dit uitstekend geneesmiddel bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Verzeker U dat men U de echte Foster s Zalf geeft dezelfde die de heer van Rijnsoeder gehad heeft Ze is te Gonda verkrggbaar bil de heeren Wolft en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 1 1 75 voor één ol 110 voor zei dooien Elanlcen uit Sclioonli07ea Lxxvn Geachte lezer er komt werking in de gemoederen onzer burgerij Niet dat het er vroeger zoo zachtzinnig naar toe ging dat niet Maar eertgds was de massa enkel in beweging te krggan met verkiezing of als er een voorstel inlaad kwam tot i tol of afschaffing van de Straks ook nog debat en de zaak is gezand Daar heb je om te beginnen de leestelgke ingebrnikname van het nieuwe gebouw der SidtJozelsvereeniging op Zondag 18Nov jl Jan Valk en Jan de Grnijter waren uitgenoodigd maar moesten bedanken om gemoeds beMfaren Ja ja Valk en Schrender I het is niet alleen voetballen op Zondag maar het is ouk gebouwen inwijden onder het gebruik van een brusselsch potteken Knyperbier En de leestredenaars waren geen paganisten neen het waren niet milder dan de pasti2or en de kapelaan der R K gemeente I Ik sprak daar van eulrede Dut is echter niet volkomen juist De pastoor sprak wel een rede uit maar het feestelijke der rede moesten de toehoorders vinden in der omstandigheid dat de herder voor zijn schaapkens optrad En zoo werd dan eigenlijk door den kapelaan een trede gehouden op denzelfden grond als boven Wie aan den weg timmert heeft veel bekijks En zoo wensch ik dan ook eenige punten uit de rede der beide heeren aan critiek te onderwerpen De beer Bramlage vindt in de omstandigheid dat Sint Jozelsvereeniging en HoerenSociteit onder één dak zgn vereenigd van elkander gescheiden met en door elkander geholpen ieder tevens op eigen terrein en op eigen plaats Zeker zoo moet het in de groote menschenmaatschapDÜ toegaan Elkander broederlijk de band te kannen reiken trots veracbil van stand van geloot van richting too de humaniteit Maar eilieve als dat ook uw einddoel is waar om begint ge dan om de kinderen die tot nog toe in die richting zgn opgevoed onder één dak met de andere hellt van ons volksdeel waarom de kinderen gescheiden om ze in vervreemding van in vijandschap met elkander te doen opgroeien Het is wel een vreemde tegenstelling hot motief dezer rede met welko door den heer Bramlage gehouden is bij de eerste steenlegging der R K bgzondere school Jooals in een lichaam de verschillende doelen verschillende functiën verrichten tot instandhouding van t geheel hebben ook de verschillende standen ieder een eigen taak te verrichten Niets is minder waar Maar even waar is bet dat wanneer een deel van het organisme lijdt het lichaam ziek wordt En waar onder uw hoorders vele huisvaders van groote gezinnen waren die met zes zeven golden s weeks hniswaarts keeren daar is het vooral de maag die laboreert aan te weinig voedsel En dan vinden w ij de woorden van Dr A Kuyper oude plunje uit zijn Sociale Noorden zoo aangrijpend waar zijn ziel in opstand komt tegen de huidige maatschappii Het kan niet door God gewild ziJn dat de een baadt in overvloed terwgl de ander omkomt van gebrek dat de een niet weet waar hij zijn hoofd zal nederleggen terwijl de rijke zich lo dons nedervlgt Handen aan den ploeg asjeblieft Niets zal uns liever zgn dan met n samen werien voor de lotsverbetering onzer minder bedeelde broeders van elke religie Wanneer zullen de heerlijke woorden van Leo XIII eens verwezenlgkt worden voor ieder een menschwaardig bestaan óók t u SckoonAoven Wij mogen en moeten streven naar maatschappelijke verbetering m ar dat hat immer gebeuro door aanwending van gepaste middelen met weglating van al wat zou in druischen tegen de door God gewiHe orde I Het doet in den tegenwoordigen tjjd wel een beetje vreemd aan van dien kant gewaarschuwd te worden tegen bedoeld verzet Want als men de kranten leest dan hoort men uit het Oosten en Zuiden van ons werelddeel niet veel goeds Tegen den Posenschen prelaat Klos kamerheer van den Fans is een vervolging ingesteld op grond van art 110 van het strafwetboek opwekking tot ongehoorzaamheid aan da wet Te Kosten is de onderwijzer Lnban door Polen ernstig gewond Von Grabski en graal Hielzynski twee Pooliohe leden van den Bykadag hebben Zondag het volgende telegram aan den Pruisischen minister van onderwijs gericht De Poolsche schoolkinderen worden eiken dag met een of meer uren arrest gestraft omdat ziJ het verbod van hun ouders betreffende deelneming aon bet Duitsche godsdienstonderwijs gehoorzaam zijn Wg vaders nemen de gebeele veraniwoording voor dat verbod op ons en verzoeken om onverwijlde opheffing van de met de beschaving strijdige arreatstraf om menscliOlgke en opvoedkundige redenen In opdracht van de te Gnesen heden vergaderde huisvaders de leden van den Rijksdag von Grabski en Graaf Mielzynski De minister antwoordde als volgt Den afgevaardigde naar den Rijksdag v Grabski te GneSen Ik weiger de arreststrat tegen schoolkinderen die op de bestaande schoolorde inbreuk maken af te schaffen In strg dmet de beschaving is het opruierswerk dat vaders van schoolkindoren ertoe verleidt den laatsten ongehoorzaamheid tot plicht te maken Deze beschikkingen zullen met alle wettelgk geoorloofde middelen doorgezet worden Minister Stndt De algemeene vergadering van het Evangelische Verbond heeft een verklaring goedgekeurd waarschuwende tegen het samengaan van geloovige protestanten met de partg van het centrum aangezien het centrum slechts de belangen van de roomsche kerk dient en het deze kerk erom to doen is znik een groote vrijheid te veroveren dat de belangen van den nationolen soavereinen staat bedreigd en do godsdienstvrede verstoord zooden worden Spanje Vijf bisschoppen van het bisdom Burgos hebben een brief aan de regeering gericht om verzet aan te teekenen tegen do liberale maatregelen van het kabinet De bisschoppen verklaren dat men geen gehoorzaamheid verschaldigd is aan de burgerlijke wet als zij in strgd is met het kerkelijk recht Ook de bisschop van Tory verklaart dat hy ziJn oordeel over deze zaak niet herroepen kan Een pastoor Bernardino Prieto die een dagbladartikel had geschreven tegen een rondschrijven van den minister van Jastitie en Eeredienst over liet burgerlijk huwelijk is in hechtenis genomen Frankrijk Tegen Andrien den bisschop van Marseille is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld omdat hjj in geschrifte heftig tegen de scbeidingswet en de boedelbeschrijving te keer is gegaan Do kapitein te Rg ssel die weigerde een kerkdeur te laten openbreken is voor den krijgsraad gedaagd Intusachen zijn wjj het met den heer Bramlage volkomen eens dat alles langs wettigen weg tot stand komt maar dan in een vlugger tempo dan thans Zij kunnen niet wachten geen dag en geen nachf zij onze leidf tar in den socialen arbeid Maar laat onze daden geen bespotting zgn van onze woorden zooals Bram gedaan heeft Katholieken van Schoonhoven wj herinneren n aan de Katholieke Sociale Week gehouden te Utrecht in Angnetua 1906 Slaat de hand aan den ploeg tot verkrijgen van 1 Afschaffing van kinder meisjes en vrouwenarbeid een monstruositeit volgens Mgr von Ketteler Verkorting van arbeidsduur Familieloon Een matig rechtschapen arbeider moet van zjjn loon op fatsoenlijke manier kunnen leven zegt de Fncycliek De wet van vraag en aanbod mag ophet loon niet van toepassing ziJn Dit zgn voor n punten van nrgenten aard Hoe eer deze verkregen zg n des te beter Dus niet zooals de kapelaan wil zoetjes aan nepn met full epeed Wie er zitten mopperen De Christelijke die jaloersch zgn op de Katholieken en smalend opkijken naar bet Nutegebouui waar volgens die Christelijke menschen broederlijk bgeen zijn alle vrgzinnigen incluis do socialisten Je kunt wel merken dat zij van de echte Brooderschap zijn Maar ik wed om nog zooveel dat de Christelgken nooit onder een gebouw tezamen zullen komen En gebeurt het al laat dan eerst stevige muren bouwen voor bet isolement Waar het de Christelijke hoeren om te doen is zegt zeer duidelijk onderstaand bericht Zg worden te sterk Wij vernemen dat mot Kerstmis a s de christelijke textielarbeidersbond ünitas een reorganisatie zal overwegen Tot nu toe woonden daarproteBtantsche en katholieke textielarbeiders broederlijk samen De organisatie die zich zooveel onafhankelijkheid had eigen gemaakt dat zij J4 jouigo aktie met De Eendracht samenwerkte nam den laatsten tijd vrg snel in ledental toe en begon een beetje macht te krijgen Het plan is nu om Unitas in tweeën te scheuren door er twee bonden van protestanten en katholieken van te maken die dan federatief kunnen samenwerken Deze krachtsversnippering zullen zoo zg tot stand komt de Nederlandsche bisschoppen op hun geweten hebben Men weet dat deze hoofdpredikers van het evangelie der liefde den geloovigen arbeiden deden weten dat gemengd christelijke vakvereenigingen in den vervolge verboden waren Geen protestanten en katholieken meer in één hond Dat zou de arbeiders maar te sterk maken en arbeiders die zeer sterk staan voelen door organisatie 7ich ook onafhankelijk en ónathankelgke arbeiders ziet de Roomsche kerk liever niet Maar zullen de leden van Unitas van hetzelfde gevoelen zgn en werkloos aanzien dat hun het eenige middel om dit aardsche leven gelukkiger té maken wordt ontnomen f In t sociale actie werk Zgn Christenen geweldig sterk Altgd in zeek ren zin en geest Maar t biyft bg woorden toch t meest Zij rukken t stoere werkmansgild Uiteen Met hunne godsdienstlens Ontmannen zg den sterken reus Zij voeren in hun dogma schild De droeve leus Heeisch en verdeel Slaan hem in t kerkelijk gareel En femelen van t Hemels rijk De nietigheid van t aardsche slijk Zg wachten niet geen dag geen nacht Want Kuyper houdt op t torentje de wacht En vier jaar zijn voorbijgegaan Maar Bram beeft niets voor gedaan Thans ligt regeerings arbeid klaar Daar roept de gansene Christcnschaar Dat paganielenwerk bevalt ons niet Zij stellen gouden bergen in t ver chiet Dat s Christen sociale actie werk Ter eer huns Gods tot heil der kerk Waak op wordt èén o werkmansstahd I Sla aan den ploeg toch zelf de hand Schrijf 1 w vlag Eendracht maakt macht Tot heil van U en Uw Geslacht JAN BAZUIN Gemeng de Berichten Een boerenarbeider uit den IJpolder onder de gemeente Westzaan had een geweer medegenome om zooals meer gedaan wordt het wiid dat voor den ploeg uitsprong te schieten Bjj een oogenblik va rujt had hij t geweer tegen een boom getet Door een ongelukkig toeval ging het schot af en ti of I hem in de zgde De ongelukkige wist nog zgite wonin g te bereiken maar daarna zakte hjj door bloedverlies weldra ineen waarop de dood bgna onhiidddlgk volgde I De man laat een vrouw en acht kinderen in zorgvoUen toestand achter N 1 d D Uit den Haag meldt men Een brutaal stnkje is Maandagavond hier ter stede uitgehaald Omstreeks half elf zjjn in een winkel aan den Zuid Buitensingel binnengekoren twee mannen van welke een het licht in den winkel nitdraaido en de knippen op de deur schoof De tweede trad de woonka Tier binnen waarin zich een vrouw van ongeveer 05 jarigen leeftg d bevond Hg greep haar bij de keel en wierp de vrouw toen tegen den grond blgkbaar om haar onschadelgk ten einde diefstal te kunnen plegen Op bet geschreenw van de vrouw dat buiten gehoord werd verzamelde zich een groote menigte voor de deur Toen schijnen de kerels het binnen toch angstig gekregen te hebben althans plotseling werd de winkeldeur weer geopend en vluchtten de mannen zonder dat iemand uit het publiek er an dacht of misschien gelegenheid had hen legen te bonden de Panins Potterstraat in en verder werd geen spoor meer van hen ontdekt De correspondent der N H Ct te Batavia seint beden Bg een onderzoek in de bergdessa Wongaja is gebleken dat het doel van den aanval in Tabanan was de omverwerping van het gezag met het oogmerk om de halfzuster van den vorigen radja tot vorstin uit te roepen Deze halfzuster en de hoofdaanleggers zgn gevankelg k meegevoerd Voorname hoofden zgn niet bij de zaak betrokken Het verlies van den vjand op 28 November bedroeg 30 doeden en evenveel gewonden Stadsnieuws GOUDA 5 December 1906 De kennismaking met de Nederlandsche Tooneelvereeniging Directie A v d Horst die op 20 December a s haar eerste abonnements voorstelling in de Sociëteit Ons Genoegen geeft belooft eene goede Er wordt dan nl opgevoerd Het Hoogste Recht het nieuwe Toooeelspel in 4 bedrijven door mevrouw Ida Boodier Bakker schrijfster van Verleden Alle bladen zijn vol lof over dit stuk en hot zal een gang naar den Schouwburg overwaard ziJn De medespelende personen daarin zgn de dames van der Horst van der Lngt Melaert de Boer ran Byk en Tilly Lu en i de heeren Ternooy Apèl Gilhnys en Alex Zeveshüizb 3 Dec De Raad dezer Gemeente heeft afwijzend beschikt op het adres van de afdeeling Gouda van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers om het salaris der onderwijzers en onderwijzerossen boven het minimum te brengen MooKDEEOHT 3 Doo Heden avond had Hl het café Posthuis de algemeene verga denng plaats van do Moordrechtsche ijsclub van de 92 leden waren er 43 opgekomen uit de rekening on verantwoording van den penningmeester bleek dat er nog f 130 21Vj I a cclamatia werd ie heer i Hoogendoorn tot penningmeester herkozen terwijl bij stemming in plaats van den heer S Dirkzwager werd gekozen den heer J Megers Rechtzaken Noor de rechtbank te Rotterdam hadden gisteren zich te verantwoorden J F 0 42 jaar en E II 21 jaar beiden van beroep koopman en wonende te Gouda Zjj zouden te Waddingsveen op 15 Augustus ten nadeele van G van Ehijn bobben weggenomen 14 eenden De eerste beklaagde gal op in genoemde maand vermist te hebben een koppel eenden 13 jonge en 1 oude Op bewasten dag waren zjj samen in den polder Bloemendaal geweest geweest en bad zijn maat hera op een koppel oenden gewezen Hij meende daarin zgn eenden te herkennen waarna zg ze tuen ze nit de Vliet op het land kwamen hadden opgevangen O zag toen dat ze gemerkt waren terwgl de door hera vermiste eenden niet waren gemerkt Hg had toen nog in de bnurt naar den eigenaar geïnformeerd en ze later weer losgelaten Wel waren daarna door den tweede beklaagde 19 eonden verkocht doch dit waren eenden die aan zgn mede beklaagdo in eigendohi toebehoorden De eigenaar had eon der veraiisto eenden ter terechtzitting bjj zich Over liet merk liepen de verklaringen dür betuigen wel eens uiteen Op verzoek van den verdediger mr A C van Blommestein werd de verdere behandeling der zaak geschorst tot gisteren over 8 dagen tot het liooren van nadere getuigen Bevestigd werd het vonnis gewezen door den kantonrechter te Goud i tegen F J M K 3 1 jaar bierbrouwer lo Gouda waarbij deze Wogons liet versponen van dtn openbaren weg tot geldboeto was veroordeeld In de zaak van L v K 35 j iar graanen veehandelaar en J C Z 28j ar koop man beiden te AVaddiiigbveen die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan mishandeling van een paard werd een nadere instructie gelast INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Met opname van het onderstaande zult U mü ten zeerste verplichten Jan Bazuin met genoegen worden uwe brieven gelezen en meermalen worden er toestanden nit Schoonhoven in besproken Om er maar een te noemen nl er werd door U op gewezen dat de kachels voor de openbare school waren gekocht bij van Baaron en niet bg een ander Nu wordt dezer dagen het nnisgebonw verpacht en wie zal nu de pachter daarvan worden f Ongetwijleld toch zeker geen katholiek want dio zgn voor het grootste deel gekant tegen alles wat het nut uitvoert en toch heb ik hooron verlniden dat de katholiek daar het eerst voor in aanmerking zal komen Ia er ten uwent geen ander kastelein f GiJ Jan Bazuin die alles zoo flink durft ggen toont ook nu dat het u ernst is mer de bestrijding van toestanden die zoo dikwijls door u gehekeld wordelt Dankend voor de plaatrnimte bljjf ik EEN VRIEND VAN JAN BAZ ÜIN BEÏÏES VAK ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 5 NOV Staatsleemnoen P OEToaAL Oblig 3e Série Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RüSLiKD Iwang Dombr Obli gatien 4 AziE Japan Obligation 1899 4 96 74 74 Colombia Geconsolideerde Bni tenlandsche Schold Rocepia L 100 1 24 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Fandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb i 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4Vi 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataaleche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaanscho Spw Mij A 367 Premieleeninqen buLQiE Loten Stad Antwerpen 1887 S 02 1 Divereen o Mg tot Expl Laan van i Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maaieehappijen Pand Holland Gulf Stv Mij 35 EXPOSITIE der nieuwste modellen W intermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japon stoffen met bijbehoorende Garneeringen alsmede oen groote keuze PELTERIJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp oncurreerende prijzen ADVEIliEfVTÏEN De ondergeteekende betuigt zijn barteIjjken dank aan de Heeren Directeuren der KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK voor het bljjk van waardeering hem aangedaan bg zijne 25 jarige werkzaamheden K ANKER Victoria Water ieregfelde aanvoer Aanbevelend FirmaHorman Zoon Onnavolgbaar zjjn thans door nieuw gevonden toepassingeii onze n olievert getchUderdf f orIrclleu l eluture Hogitertt Zij geven kracht en diepte die jinmakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraiig Boxtel H HOOAhUJ Ji Co Agent voor GOUDA Firmft ilKQUANT Kunsthindel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn ËmËMTMïm Heu worrU verzoclit op t WKilJv ie letten UIT HBT MaOVZIJN VAN IUVE SWAAY Zü K QORINCH£ I Deze THBEBN worden afgele É ferd in verzegelde pakjes van t tmee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer ei Prjjs voorzien van nevenataam Merk volgens de Wet gedepoZich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 C BIJL ronbeen J BBEEBAART Lz t